Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling i Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter tirsdag den 19. marts 2013 kl Referat: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår, at Ole Trane vælges som dirigent. Ole Trane havde forfald, så Kim Kristensen blev valgt som ordstyrer. Der konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i Folketidende, Extraposten og på klubbens hjemmeside. 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår, at Grete Schiesewitz vælges som referent. Valgt. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Inden bestyrelsens beretning, mindedes Mike Rasmussen vores medlem, Steen Clausen, med nogle velvalgte ord og Steens arrangement i klubben. Hvorefter medlemmerne holdt en stille stund for at mindes. Bestyrelsens beretning: Kranudvalg: På general forsamling d. 6 marts 2012 blev det oplyst, at klubben eventuelt ville købe en travelift af Køge Marine. Bestyrelsens kranudvalg arbejder derfor videre med selve ideen. Det viste sig senere, at projektet med travelifte var et rimeligt stort projekt, og klubben havde også svært ved at få en klar udmelding fra klubbens samarbejdspartere om liften. Det hele endte med, at traveliften i Køge blev solgt, og bestyrelsen valgte derfor at lade projektet ligge til et senere tidspunkt. Flere af vores medlemmer havde oplyst bestyrelsen om, at de gerne så, at der kom 2 søsætninger af både. Klubbens kranudvalg valgte derfor, at ved de to optagninger i 2012 kunne det enkelte medlem krydse sig af, om de henholdsvis ville have en eller to optagninger. Resultanten af afstemningen var meget enkelt, et meget stor flertal ønskede to søsætninger. Kranudvalget tog derfor kontakt til vores nuværende kranfirma med ønske om to søsætninger. Men Søren kran havde ikke mulighed for at efterkomme Kragenæs Sejlklubs ønske. Udvalget valgte derfor at kontakte et andet kranfirma med klubbens ønsker. Det lykkes at få Nykøbing Kran Udlejning (NKU) til at imødekomme klubbens ønsker. Derfor har bestyrelse valgt, at NKU overtager kranopgaven til efteråret Derudover er der ikke noget vægtproblem ved optagning af både, da NKU har en større kran kapacitet, end vores tidligere kranfirma. 1

2 Ungdomsafdeling og Sejleskole: Klubbens ungdomsafdeling har ikke i 2012 kunne formå at få tilstrækkelig med unge til at sejle. Klubben har faktisk kun haft en henvendelse på optimist sejlads, hvilket ikke er mange. Hvilket også afspejles i, at der ikke er ret mange unge mennesker i området, og at der findes mange andre foreninger/internet/elektroniske spil, som også er med til at nedsætte mængden af interesserede personer i sejlsporten. Kort sagt er der hård konkurrence om de få mennesker, som findes i området, og der skal ydes en stor indsats fra sejlklubben for at få tag i disse unge mennesker. Klubben valgte derfor at satse på at få vores skolebåde ud at sejle igen. Med en stor hjælp fra vores havnefoged lykkedes det at få vores ene skolebåd Kraka ud at sejle igen efter sommerferien. For bestyrelsen har det været dejligt at se, at vores skolebåd igen er i aktion under tirsdags sejlads og sejlerfestivalen. Skolebåden har været udlånt til 3 aktive medlemmer, som til gengæld skal sørge for, at skolebåden bliver holdt og klargjort. Samtiden kan det oplyses, at bestyrelsen forventer, at sejleskolen igen vil være i aktion i år. Bestyrelsen takker Havnefogeden mange gange for den store indsat, som han har gjort for vores skolebåde. Klubblad Bestyrelsen vedtog her i starten af året, at klubbladet udkommer to gange årligt. Samtidig sendes alle klubbladene ud til alle medlemmer og annoncører som økonomipost, da det har vist sig, at flere af vores medlemmer læser bladet og kommer derfor også til vores arrangementer. Samtidig blev det vedtaget, at på fremtidige blade anføres der udgivelsesdato og sidste frist for indlevering af stof til næste blad. Havneudvalget Havneudvalget har i år været på hårdt arbejde især omkring sensommeren. I september måned modtog Formanden et klage brev fra nogle af klubbens medlemmer. Den deciderede klage gik på havnens forfald. Havneudvalget foretog derfor en rundgang på havnen for at besigtige havnens tilstand. Derefter tog havneudvalget kontakt til havnefogeden, hvor udvalget fik en god dialog om havnens tilstand med Birgithe og John. Havneudvalget har imens fået opbygget et godt samarbejde med Birgithe og John, som vi kan være stolte af. Det gode samarbejde har bl.a. ført til, at vi har fået monteret redningsstiger og nyindkøbte vandslager til den nye sæson. I den senere tid har udvalget arbejdet på, hvordan vi får udviklet havnen, og udvalget venter på et møde med Nakskov Havn. Stævner Den 9. til 10. juni afholdte vi Kredsmesterskaber og Udtagelsesstævne til VM for H-båd. Stævnet blev en rigtig succes, der var 15 både, som var tilmeldt.. Vejret var med os, solskin og en perfekt vind til at afholde stævne i. Mange af sejlerne var rigtige glade for det stævne, som vi havde arrangeret, og klubben har da også fået et lille overskud ud af dette. Den 7. til 9. september holdte vi sammen med Bandholm sejlklub og Sakskøbing bådelaug sejlerfestivalen for 10. år i træk. Der deltog mange både og stemningen var ret god. 2

3 I år har vi to stævner på programmet. Vi får igen besøg af H-både d. 4-5 maj og d. 2 til 6 juli holder vi DM for folkebåd og spækhugger. Det bliver et travlt år for vores lille klub. For en god ordens skyld kan det oplyses, at vores sponsoraftale med Spar Lolland nu Jyske Bank forsætter videre i Fremtids plan for 2013 På et af de foregående bestyrelsesmøder havde bestyrelsen en diskussion om, hvilket tiltag klubben skal tage for at gøre klubben mere attraktiv og bedre. Bestyrelsen kom frem til følgerne punkter: Forslagskasse i klubhuset - Ris og ros Overstig over bestyrelsesmedlemmer Opslagstavle på klubhuset eventuelt som glasskab til udendørs. Montage af glas i gavlen af den overdækkede terrasse. Forslag til eventuelt nyt opbevaringstativ til vores master. Samt flere punkter. Disse punkter vil bestyrelsen arbejde videre med i 2013 og se, om de kan føres ud i realiteterne. Formanden pointeret den ændring vedr. isætningen af både. NKU kommer den 13 april. Evt. ændringer kan ses på hjemmesiden. Aktivitetsudvalget i 2012 Søren Bender, aktivitetsudvalget, fortalte om årets gennemførte arrangementer bla. om tur til Guldborg og Agersø. Klubben hat også haft besøg af Ole, der fortalte om sin tur på floderne. Der er generel god støtte til klubbens arrangementer. Arbejdsdagen blev ikke til noget, da der var tvivl i kommunikationen. Men en arbejdsdag vil komme i dette år. Datoen vil blive annonceret på hjemmesiden og opslag i klubhuset. Dorte er kommet med i aktivitetsudvalget og har bla. lavet stegt flæsk med persillesovs - op mod jul. Det var populært. Kommentarer/ spørgsmål fra forsamlingen: Der et ønske, at der udarbejdes en mailliste, så medlemmer adviseres, når der er nyt på hjemmesiden. Der har været utilfredshed med havnens tilstand og følgende udmeldelse i klubben. Her kan havneudvalget oplyse, at de er i løbende dialog med John i Kragenæs havn og Nakskov havn v/ Hans Borchersen. Havnens ejer er Lolland kommune, der skal se på havneindløbet og reparere og evt. udvide indsejlingen til havnen. Det er pt. uvist hvornår, men der skulle være en nødtørftig reparation her i foråret. Orienteringen taget til efterretning. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. (År 1 = det forløbne kalenderår). Regnskab kan ses på sejlklubbens hjemmeside. Flemming Caspersen opsummerede året og konstaterede et beskedent overskud. Flemming vil udarbejde en opstilling af næste års regnskab, der er mere læsevenligt for os alle.. 3

4 Der var spørgsmål til regnskabets poster. Her kunne kassereren fortælle, at der er solgt 2 optimistjoller og noget gammelt grej. Eludgifterne betales i 2013, da klubben opkoblet på en bi-måler på havnen. Der var spørgsmål til driftmiddelkontoen og om den var retvisende. Her vil bestyrelsen se på de aktuelle tal mht. bygninger, både ol. Et medlem roser budgetterne, men er ikke begejstret for opstillingen af regnskabet. Hvilket kassereren gav ham ret i. Revisor Susan Petersen fortalte, at hun og Per Antoniusen havde gennemgået samtlige bilag og posteringer og fandt alle disse i orden. Regnskabet godkendt. 5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling. 6. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år til godkendelse (År 2 = det kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes). Søren Bender ridsede aktivitetsplanen op. Der har allerede nu været en velbesøgt Nytårskur. Fastelavn kunne kun trække 6 voksne, der til gengæld havde det ret morsomt med 1 tønde. Der har været besøg af Birte og Bjarne, der levende fortalte om 2 år på Europas floder og 1 år i Middelhavet. Her var et rigtig godt fremmøde. Søren nævnte Standerhejsning den 20 april. VM-udtagelse i H-både den 4-5 maj. Pinsetur den maj. Her holdes der først skippermøde mht. destination. Sankt Hans holdes den 23 juni i samarbejde med beboerforeningen og campingpladsen. Klubben forventer, at der kommer mange sejlere til DM- folkebåde/ Spækhuggere. Der er et DFU stævne sidste weekend i juli. Medlemmerne kan holde sig orienteret mht. datoer i Klubbens aktivitetsplan på hjemmesiden. Aktivitetsudvalget er i gang med planlægningen af 2. halvår Grillaftener vil blive annonceret på hjemmesiden. 7. Valg af formand (Kun lige årstal jf. vedtægternes 11). 8. Valg af kasserer (Kun ulige årstal jf. Vedtægternes 11). På valg er Flemming Caspersen - modtager genvalg. Genvalgt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. vedtægternes 11. Grete Schiesewitz og Margit Caspersen - modtager begge genvalg. Genvalgt. Bestyrelsen foreslår, at Niels Canning vælges som bestyrelsesmedlem. (Vakant p.t.). Niels Canning valgt som bestyrelsesmedlem. Søren Bender ønsker, at udtræde af bestyrelsen med 1 år tilbage af valgperioden. Til denne post vælges, John Rasmussen for 1 år. 4

5 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter jf. vedtægternes 11. Kurt Jacobsen og Svend Davidsen - modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår, at Steen Marillo vælges som bestyrelsessuppleant. Der er ingen kandidater til den sidste post som bestyrelsessuppleant. Steen Marillo og Henrik Skov er valgt som suppleanter for 2 år. 11. Valg af revisorer og revisorsuppleant jf. vedtægternes 14. Susan Petersen, Per Antoniusen og John Rasmussen (Suppleant) - modtager alle genvalg. Susan og Per er valgt. I stedet for John Rasmussen er Jørgen Antonsen valgt som revisorsuppleant. 12. Eventuelt Der gøres opmærksom på vores lille bibliotek, hvor man kan bytte bøger. Det var ønskeligt, at flere kommer med indlæg/ billeder til vores blad og evt. hjemmeside. Der skal udarbejdes en deadline for bladet, så redaktør Stig Knudsen og sekretær Grete har noget at arbejde ud fra. Mastekranens tilstand er ikke optimal. Dette prioteres som et punkt, på bestyrelsens første møde. Bestyrelsen havde købt vingaver til webmaster Jan og havnefoged John, for hjælp igennem året. Disse vil blive afleveret snarest. Det er forsamlingens holdning, at afgåede bestyrelsesmedlemmer, bør have en erkendelighed, når de fratræder posten. Dette vil bestyrelsen gøre. ref. Grete Schiesewitz 5

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening

Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening Dagsordenen: Punkt 1. Valg af dirigent Punkt 2. Protokol & beretning Punkt 3. Regnskab Punkt 4. Budget Punkt 5. Lovændringsforslag

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA STORE FORHOLD :-) Over there, altså i USA, er mange ting jo lidt større end her i Danmark. Her er en lille sejlbåd, som lige

Læs mere

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > 2 2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348 7964

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr NR. 2-2003 Forsidebillede Hirsholmene Fyr Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: 9846 1997 www.saeby.bynet.dk/foreninger/saeby-sejlklub Bestyrelsen: Anders Brønnum,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB TIRSDAG, DEN 27. MARTS 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. Advokat Steen Husbjerg valgt 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006.

Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006. Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006. Formanden bød velkommen til alle og til klubbens æresmedlem Bent Ginnerup. Inden generalforsamlingen fortalte tovholder på jubilæumsbogen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 VAT 9. 2. 2009 Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 8 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen December 2011 Nr. 126 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen BÅDOPTAGNING. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere