Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006."

Transkript

1 Viborg den 28 februar MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne Holm, Enghaverne 29. Sekretær Martin Neubert, Teglmarken 16. Christian Rubin, Teglmarken 38 David Cooper, Teglmarken 40 Lisbeth Nielsen, Teglbrændervej 16 I alt var der mødt 83 stemmeberettigede frem. 2. DAGSORDEN Dagsorden, i henhold til indkaldelsen af 1. februar 2006 med følgende punkter: 1. Valg af dirigent.. 2. Sekretæren fremlægger protokollen. 3. Formanden aflægger beretning.. 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 5. Godkendelse af kontingent og budget for Valg af bestyrelse og suppleanter. 7. Valg af revisorer og suppleanter. 8. Valg af udvalg og suppleanter 9. Indkomne forslag Eventuelt. 3. REFERAT. Formanden indledte med at byde velkommen til årets generalforsamling, takkede for fremmødet og gik til aftenens første punk, valg af dirigent.. PKT. 1. Valg af Dirigent. Bestyrelsen foreslog Lars Gylling som dirigent, han blev valgt uden modkandidat. Dirigenter konstaterede herefter, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til gældende vedtægter. Generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig. PKT. 2. Sekretæren fremlægger protokol. Sekretfremlagde foreningens protokol, og henledte opmærksomheden på muligheden for gennemsyn nu eller senere, samt henviste til at referater fra bestyrelsesmøderne også forefindes på grundejerforeningens hjemmeside 1 af 7

2 PKT. 3. Formanden aflægger beretning. Formanden indledte med at konstatere at rent aktivitetsmæssigt har 2005 været et stille år. Der er dog gennemført de sædvanlige arrangementer som Legepladsdag, en enkelt forbrugeraften, julebingo samt juletræsfesten. Tilslutningen til arrangementerne har været begrænset. Bestyrelsens har arbejdet med flere emner, herunder: Ansættelse af vicevært, hvor der er lagt mange vitaminer i grundlaget, som vil blive præsenteret senere. Indførelse af bredbånd til området. Et projekt hvor alle efterhånden kender resultatet. Et resultat der givetvis har været med til at skabe omtale for området samt været med til at højne værdien for Teglmarken. Træfældning i området, idet området efterhånden er så veletableret, at vi oplever et stigende behov for renovering af området. Mange træer er efterhånden af en sådan størrelse, at de enten ødelægger husene eller skygger betydeligt for beboerne. Bestyrelsen har derfor fastlagt enkelte regler for fældningen. Et sæt regler som kommer på punktet eventuelt. Etablering af vinduer i ende rækkehusene, hvor retningslinier er udgivet i vores INFO-blad nummer 7. Standen af vores ringvej har været til drøftelse. Og kommunen har lovet, at gennemføre vejsyn i 2006, for herefter at påbegynde renovation af vejen. Der er lavet en ny om mere brugervenlig hjemmeside, som stadig findes på siden vil blive lanceret umiddelbart efter generalforsamlingen. Her har brugeroplysninger været et af hoved fokus områderne. Foreningen vil således tilbyde, at man kan komme på foreningens mailliste og herved modtage informationer m.m. Sidst men ikke mindst er det lykkedes med stor hjælp fra beboerne i rækkehusene, at få etableret lys langs vejen. Noget der helt sikkert er med til at lave området mere indbydende og især mere sikkert for beboerne. Formanden nævnte nogle problematikker der vender tilbage år efter år. Fyrværkeri der er nu en ny lov der forbyder brugen af fyrværkeri udenfor nøje fastlagte rammer. Det er derfor vigtigt for alle i området, at vi i fællesskab prøver at overholde disse regler. Fokus skal især være på festivitas i beboerhuset. Afskydning af fyrværkeri er forbudt, hvis der skal skydes udenfor den tilladte periode, vil bestyrelsen insistere på at der forelægger en polititilladelse. Snerydning igen i 2005 har der været et utal af henvendelser vedrørende manglende eller utilstrækkelig snerydning. Det er selvfølgelig utilfredsstillende. Men i år har vi været ramt af ekstremt meget isslag og lignende, som har vanskeliggjort rydningen betydeligt. Formanden understregede, at alle beboere i området har pligt til selv at bidrage til rydningen. Her tænkes på rydning svarende til sti, både ved rækkehusene, men også ved øvrige husstande. Hunde Der er også i 2005 modtaget et stigende antal klager over hunde og deres efterladenskaber. Der blev igen, som der er gjort flere gange i Info-bladet, understreget vigtigheden af, at hundeejerne viser alle nødvendige hensyn til de øvrige beboere i området. Formanden fastslog at luftning på boldbaner og legepladser er forbudt samt at løsgående hunde ikke hører hjemme i Teglmarkens område. 2 af 7

3 Tilmelding til PBS - der mangler fortsat tilmelding til PBS for mellem af beboerne i området. Der blev opfordret til, at dette sker snarest idet tilmelding til PBS vil lette kassererens arbejde betydeligt, og foreningen vil spare yderligere på administrationsområdet. Formanden sluttede af med at takke bestyrelsen for et godt engagement i året der er gået. Formandens beretning blev godkendt. PKT. 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Kassereren fremlagde og gennemgik foreningens reviderede regnskab for Dirigenten giver forsamling adgang til at stille spørgsmål til GRF delen, der er ingen, dirigenten konkluderer regnskab godkendt. Dirigenten giver forsamling adgang til at stille spørgsmål til beboerhus delen: Jørgen Fischer spørger efter hvad de kr. er hensat til, det er forrige og indeværende års hensættelser, regnskabet herefter enstemmigt godkendt.. Kassereren gennemgik regnskabets balance del, hensættelse og ikke på grund af kontingent tabet. Dirigenten giver forsamling adgang til at stille spørgsmål, der er ingen, dirigenten konkluderer balancen godkendt. PKT Godkendelse af kontingent og budget for Dirigenten spørger forsamling om man må springe over pkt. 5 og gå til pkt. 6 da indflydelse på det, ingen protester fra forsamlingen senere pkt. kan få PKT. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter. Bestyrelsen havde ingen forslag til nye kandidater til afløsning for aftrædende bestyrelses medlemmer. der var ikke umiddelbart nogle forslag fra forsamlingen. Dirigenten gennemgår vedtægters $6 angående valg, hvor det er anført at når der ikke.opstilles bestyrelsesmedlemmer ud fra vejene, kan disse vælges frit blandt grundejerforeningens beboere. angående valg.: Ålekrogen Christina Jeppesen genopstiller ikke, ingen forslag, området stilles frit. Forslag fra forsamlingen, Karsten Veggerby, Enghaverne 58, ingen modkandidat, valgt Teglmarken syd valg (Jan Møller har været suppleant). ingen forslag, området stilles frit. Forslag fra forsamlingen, Peter Nielsen, Enghaverne 31, ingen modkandidat, valgt Sønderkær Martin Neubert genopstiller ikke, ingen forslag, området stilles frit. Forslag fra forsamlingen, Paw Brøns, Sønderkær 44, ingen modkandidat, valgt Teglmarken vest David Cooper genopstiller, ingen modkandidat, valgt. PKT. 7. Valg af revisorer og suppleanter. Bestyrelsen havde ingen forslag til nye kandidater til afløsning for aftrædende. Revisor Maja Rubin valgt for 1 år på to års post genopstiller ikke Forslag fra forsamlingen, Henrik Hvidtfeldt Teglbrændervej 31, ingen modkandidat, valgt Revisor suppleant Fischer valgt for 1 år på valg for 2 år, ingen modkandidat, valgt. 3 af 7

4 PKT.8. Valg af udvalg og suppleanter. Bestyrelsen foreslår at aktivitetsudvalget nedlægges, de få aktiviteter der afholdes kan bestyrelsen selv overkomme med assistance fra sponsorer (kendte hjælpende hænder), aktivitetsudvalget er også svært at få besat. Spørgsmål fra forsamlingen, hvem er udvalget, Marianne Lorentzen og Jens Arne holm rejste sig. Marianne oplyste at der ikke havde været nogle møder om skabelser nye af aktiviteter, Jens Arne oplyste at Sct. Hans var godt besøgt, Banko var dårligt og Sct. Hans overskud brugt som hovedgevinst, et lille underskud på spillet, ingen protester fra forsamlingen. Der skal vælges en bestyrelsessuppleant. Forslag fra forsamlingen, Peter Holme, Enghaverne 15, ingen modkandidat, valgt PKT.9. Indkomne forslag. Forslag nr. 1. Bestyrelsen foreslår ansættelse af ejendomsassistent, 37 timer, forslag, budget 2005, fremskrevet budget for næste 5 år samt begrundelse udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamling. Forslag nr. 2. Alternativ til ansættelse af fuldtids ejendomsassistent, 20 timer., indsendt af Kirsten Heidelbach. Dirigenten læste indkommet forslag op. Formanden redegjorde for forskellen mellem de to forslag, og gjorde opmærksom at ejendomsassistent er en faglig uddannelse. Kirsten Hedelbach synes ideen med vicevært er god, men er betænkelig ved 20 timer, kan forstå prisen når det er faglært arbejdskraft, hvis 20 timer ikke er aktuel vil hun stemme for 37 timer. Spørgsmål om de 20 times brug af den beskæftige, har bestyrelsen regnet på arbejde og timeløn? Formanden svarer, der er en henvendelse fra Mosevænget, men vil gerne vise 10 års planer. Formanden gennemgår de udarbejdede 10 års plan for beboerhuset, de er sat levetid på inventaret og efter endt levetid planlagt udskiftning af genstanden. Formanden gennemgår plan for legeplads udarbejdet af Kompan, planen er 4 års plan, planen kan splittes, forlænges og ting kan tages ud. Formanden fortæller at det vil koste ca kr. at få fremstillet en plan for området. Peter Nielsen, entreprenør, kommenterede formandens tale om mange klager, han havde fået en henvendelser fra bestyrelsen., ellers ingen kontakt. Formanden kommenterer, af klager over glatførebekæmpelse har de 99,9% er vist tilbage til klagerens egne forpligtelser. Villy Jensen, mener det er et velhold område, behov for nogen at rette henvendelse til? Har boet i 33 år og ikke haft behov. Tryghed? Går 3 gange gennem området om dagen, føler sig ikke utryg. Hvilke opgaver? Hunde og viadukt, er det ikke en kommunal opgave? Anbefaler nej til forslag. Helle Dürr, entreprenøren gør det godt, vil ikke betale prisen. Bodil Tange, vicevært har vi ham 24 timer i døgnet, d. v. s. lørdag/søndag, eller overtid? Jørgen Fischer, boet her i 32 år, været 8 år i bestyrelsen, nuværende budgetpris kr området rimeligt godt passet, snerydning ok, grundejerne også selv ansvarlige.. Budget stiger kr , arbejdsgiver, risiko for sygdom evt. langtidssygemelding, hvem tager ansvar? Arbejdsgiveransvar., synes det er risikabelt. Døgndrift i perioder, hvem passer under afspadsering? Hvem slår græs i hans ferie? Der kan købes assistance, der er mange firmaer hvor det kan købes og GRF har intet arbejdsgiveransvar modsat forslaget. Leasing af maskiner, leasing firmaer tjener penge, mener der 4 af 7

5 mangler brændstof i budget, foreslår at hæve budget med kr til hævning af standard, synes ikke om bestyrelsens forslag. Formanden kommenterer, talt med politiet, det er godt tryghedsmæssigt. Talt med ejendomsmæglere, lukket område der sker ikke yderligere udvikling. Vicevært til stede i området, klausul om snerydning, der skal kunne kaldes ind. Ved leasing er vedligehold firmaet, drift er GRF. Løn indeholder aftalemæssigt beløb til sygesikring o. lign. Ib Rohde, mener leasingkontrakt i budget er 40 mdr. og ikke 48 mdr. og forrentning derefter, derfor høj rente, ved standard kan der spares. Leasing er ekstrem dyr da foreningen ikke er momsregistreret, der betales moms af rater. Heidi Purup Møller, boet her i 7 år, synes forslaget er vision og udvikling og nævner bl.a. andedam ikke tømt og boldbane ikke køn. Bodil Tange, kønt er et spørgsmål om definitioner, måske et spørgsmål om græsslåning på boldbaner. Kirsten Hedelbach, tror ikke andre entreprenører har kunnet gøre det bedre, men en vicevært, ja, og kan træffes i området. Formanden, der har tidligere været indhentet tilbud fra andre entreprenører, Peter var billigst. Ole Rishøj, mener Peter laver det han skal, momsfri forening, så er der en lønsumsafgift, der er en arbejdsbyrde ved at være arbejdsgiver tid og udgifter. Jane (Teglmarken), boet her i 9 år, den tidligere formand (Jane) nævnte et år, at hun tilhørte bedsteforældre generationen, der skulle nye kræfter til som har andre øjne, helst en progressiv bestyrelse, velkommen flot arbejde, tænker på hvordan området bliver bedre. Grethe Jensen, sygedagpenge refunderes efter 14 dage. Bodil Tange, giver udtryk for nervøsitet fordi Ib er betænkelig. David Cooper, giver udtryk for forundring over at er så få der er interesseret i bestyrelsesarbejdet. Bodil Tange, kommenter at hus synes David er grov. Jørgen Fischer, mener der skal stemmes om ansættelse af vicevært / ordinært budget Laila, er der nogen overvejelser om tilbud på flere timer fra entreprenør. Formanden, der er der ikke, det er en færdig pakke der satses på. Peter Nielsen, maskiner til kr er det tilstrækkeligt ved masser af sne. Bedre at købe ude i byen, gartner er bedre end vicevært. Kommunen passer ikke sine pligter, han har bl.a. slået skrænten ved rækkehuse og grøften fordi det ikke er blevet gjort. Kirsten Hedelbach opsumerer sine tanker. Formanden beder dirigenten om der evt. er brug for en pause til gennemgang af leasing kontrakt udkast, dette bevilliges, Ib Rohde tilbyder på opfordring en løs gennemgang. Ib Rohde kommenterer, kontrakt er et tilbud, på kr , 40 ydelser, fremskrevet budget 2011 skal revurderes, hvis GRF vil ud af kontrakt skal fulde beløb betales og GRF overa maskiner, disse klan så sælges, men brugte maskiner har ikke høj værdi. Budget, der mangler lønsumsafgift og måske sygesikring. Formanden, ydelser, der er tillagt procentsatser fra en håndbog, løn andel kr pr. mdr. grundløn for ejendomsassistent i hovedstadsområdet, Christian Rubin, ikke været med i forhandlinger, kender leasingkontrakter, det er et tilbud som GRF har fået og kan gå til andre og få et andet. Teglmarken 117, sørgeligt det skal ende i debat om teknik, synes der er gået meget tid, fuld støtte til bestyrelsens forslag. Dirigenten sender forslagene til afstemning, der stemmes om: 5 af 7

6 a. Ansættelse af ejendomsassistent eller ikke, Hvis forslaget vedtages stemmes om (b). b. Ansættelse af ejendomsassistent på 37t eller 20t. Dirigenten udpeger stemmetællere, Henrik Lillesø og Erik Jensen. Der forsøges afstemning ved håndsoprækning, dirigenten er ikke sikker på optællingsresultat og går til skriftlig afstemning, der uddeles mærkede stemmesedler af samme farve som stemmeseddel uddelt ved indgangen, efter klage over dårlig mærkning, beslutter dirigenten at der skal uddeles nye stemm esedler. Ved forevisning af 2 stemmesedler udleveres en ny med tydelig afmærkning, ved en fejltagelse var afvigende afstemningssedler ikke med til mødet. Ved optællingen blev afmærkning kontrolleret. For stemte 27. Imod stemte 54 Blank stemte 1 Forslaget om ansættelse af vicevært fald, derfor går man nu til bestyrelsens budgetforslag uden vicevært. Dirigenten fastslår at der kan stilles ændringsforslag til et budget under behandling af dette. Jan møller fastholder at bestyrelsen har et forslag. Førgen Fischer, mener at bestyrelsens budget er et forslag og han har et ændringsforslag, bestyrelsens + kr Jensen Enghaverne, budget for 2006 skal hæves med kr , bestyrelsen har en plan, den må også kunne bruge kr David Cooper, synes det er mærkeligt at komme med ændringsforslag under generalforsamlingen, hvorfor ikke komme med dem inden, så bestyrelsen har en chance for at have en mening. Kirsten Hedelbach, der bør indkaldes til en ny generalforsamling, under pausen hørte hun der kom der mange forslag til forskønnelse i forsamlingen. Christina Jeppesen, bestyrelsen havde tanker om at indkalde til et møde til foråret. Orla Enghaverne, tag imod forslaget om kr og brug pengene fornuftigt Chri stina Jeppesen, brugt utroligt mange timer på bestyrelses arbejdet, svært at få hjælp fra beboerne. Formanden, synes der bør indkaldes til en ny generalforsamling, der er kun 82 husstande repræsenteret og resten har ingen anelse om det ny forslag. Dirigenten fastslår at der er 3 forslag. a. Ny generalforsamling b. Bestyrelsens budgetforslag c. Bestyrelsens budgetforslag + kr Der stemmes om mest vidtgående først. Dirigenten fastslår at generalforsamlingen kan beslutte en ny generalforsamling ved alm. stemmeflertal, vedtægter beskriver ekstraordinær generalforsamling ved underskriftsindsamling. a. Der stemmes om ny generalforsamling ved håndsoprækning, for stemte 14, forslaget faldt. Bemærkninger fra forsamlingen om brug af kr , skal de bruges til plan? Dirigenten tolker forsamlingens holdning ud fra debatten, at de skal bruges til området. Bodil Tange, tolker forsamlingens holdning, klausul på brug af de , skal bruges til forskønnelse. 6 af 7

7 Dirigenten går til afstemning, der stemmes om mest vidtgående først, budgetforslag For stemte 43. Imod stemte 12 Blank stemte 11 Forslaget er vedtaget, på grund af det fremskredne tidspunkt er folk begyndt at forlade generalforsamlingen, kassereren foretager en udregning, kontingent stigning vil være kr. 320 årligt dirigenten sender forslaget til afstemning, selv om budget er godkendt skal kontingent ifølge dagsorden til afstemning, der spørges om der er nogen der stemmer imod, der er ingen der stemmer imod, kontingent vedtaget. PKT.10. Eventuelt. Formanden fortæller om træfældning, bestyrelsen har besluttet at der kan gives tilladelse til fældning af træer uden for grunden i fællesområdet, hvis de står for tæt på hæk, skygger eller giver fare for at give hus skader. Bestyrelsen skal spørges i de enkelte tilfælde. Folk skal selv fælde og afholde udgifter, træ tilfalder GRF som sælger det, pengene går til nyplantning. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for rimelig god ro og orden. Formand Kasserer Christian Rubin Jens Arne Holm Sekretær Lisbeth Nielsen David Cooper Lars Gylling Dirigent 7 af 7

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Godt møde. effektiv mødeledelse aktive deltagere

Godt møde. effektiv mødeledelse aktive deltagere Godt møde effektiv mødeledelse aktive deltagere XXXXXX 3 Indhold e. Godt møde.... 4 Mødeformål... 5 Mødetyper.... 6 Møde hvordan.... 8 Dagsorden.... 9 Mødedeltagere.... 10 Mødeledelse.... 12 Under mødet....

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Pak Papir LEDER. Nr. 2. 23. april 2014. branchebladet for emballage og papir

Pak Papir LEDER. Nr. 2. 23. april 2014. branchebladet for emballage og papir Pak Papir Nr. 2. 23. april 2014 LEDER FORÅR PÅ VEJ - OGSÅ I EMBALLAGEBRANCHEN? Forbruget spirer svagt, og fra tillidsrepræsentanter på flere af de danske grafiske arbejds pladser berettes der også om begyndende

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere