Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne"

Transkript

1 Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Sagsnr Doknr Dato 20. juli 2015 Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne 1. I brev af 5. marts 2015 har Statsrevisorerne anmodet den daværende økonomi- og indenrigsminister om en redegørelse for, hvilke overvejelser og foranstaltninger beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne giver ministeren anledning til. Økonomi- og Indenrigsministeriet er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blevet nedlagt, og de dele af det daværende Økonomi- og Indenrigsministeriums ressort, der vedrører Statsrevisorernes beretning, er blevet overført til Social- og Indenrigsministeriet. Jeg vil gerne indledningsvis pointere, at jeg ser på sagen med stor alvor og, at der er tale om en meget beklagelig sag. Jeg må samtidig pointere, at regionerne er selvstændige myndigheder, som indgår i den offentlige forvaltning. Regionerne står ikke i over-/underordnelsesforhold til nogen andre myndigheder, hvorfor regionernes forhold og styringen af regionerne ordnes ved lov. At regionerne er selvstændige myndigheder, der ikke står i over- /underordnelsesforhold til andre myndigheder, indebærer også, at regionsrådet selvstændigt har ansvaret for, at regionens interne regler, retningslinjer, procedurer og administration er i overensstemmelse med lovgivningen. Regionerne er underlagt det statslige tilsyn, der varetages af Statsforvaltningen som tilsynsmyndighed og af Socialog Indenrigsministeriet som øverste tilsynsmyndighed. Statsforvaltningen er i udøvelsen af tilsynet ikke undergivet mine instruktioner. Jeg har ansvaret for den generelle lovgivning vedrørende regionernes styrelse og deres økonomi. Beretningen giver mig ikke anledning til at foreslå ændring af eksisterende lovgivning, da problemet i denne sag først og fremmest ses at have været, at interne kontroller og forretningsgange ikke har været tilstrækkelige eller, at de ikke er blevet efterlevet. De lovgivningsmæssige rammer er der således ikke rejst kritik af. Kopi af redegørelsen og bilag er sendt til Rigsrevisionen. 2. Følgende fremgår bl.a. af Rigsrevisionens hovedkonklusion: Rigsrevisionen vurderer samlet, at hospitalernes forvaltning af forskningsmidler er kritisabel. Undersøgelsen viser, at der er flere stærkt kritisable forhold ved den helt basale budget- og regnskabsforvaltning. Rigsrevisionen finder det særligt problematisk, at de interne kontroller i alt for mange tilfælde ikke har sikret, at retningslinjerne er blevet fulgt, og at der er sikkerhed for, at forskningsmidlerne er anvendt til formålet. Flere ledelseslag har ikke i tilstrækkeligt omfang

2 påtaget sig et ansvar for at sikre velfungerende kontroller i forvaltningen af forskningsmidler. Disse forhold er efter Rigsrevisionens opfattelse udtryk for en særegen, afvigende forvaltningskultur. Samtidig har det på flere områder ikke været tilstrækkeligt konkret, hvad der skal gøres, hvem der har ansvaret, og hvad dette ansvar indebærer. Det gælder for alle de hospitaler, som indgår i Rigsrevisionens undersøgelse, men i varierende grad og omfang hospitaler og afdelinger imellem. Rigsrevisionen finder det endvidere kritisabelt, at regionerne ikke har sikret sig, at hospitalerne forvalter eksterne forskningsmidler tilfredsstillende. Undersøgelsen viser, at afdelingsledelsen ikke altid bliver tilstrækkeligt inddraget, når forskningsprojekter bliver etableret. Etableringen danner grundlaget for den fremadrettede styring af forskningsprojekterne. Den efterfølgende økonomistyring besværliggøres af, at nye forskningsmidler ofte blandes sammen med midler fra andre forskningsprojekter, så det ikke er gennemsigtigt, hvad den konkrete bevilling anvendes til. Desuden sikrer den løbende opfølgning ikke altid, at projekter lukkes, selv om de er inaktive, og der kan henstå midler over flere år. Undersøgelsen viser, at hospitalernes interne kontroller ikke har sikret, at retningslinjerne bliver fulgt, og at der er dokumentation for, at forskningsmidlerne bliver anvendt til formålet og i overensstemmelse med retningslinjerne. På alt for mange bilag er der ikke anført et formål med udgiften, fx anledningen til restaurationsbesøg og køb af it. Derfor er det uklart, hvad ledelsen og regnskabsenheden har taget stilling til i kontrollen. Hospitalerne adskiller ikke i tilstrækkeligt omfang udgifter til forskning fra udgifter til drift. Hverken hospitalerne eller regionerne har tilstrækkelig viden om, hvorvidt hospitalerne får dækket de direkte og indirekte omkostninger (overhead) i de tilfælde, hvor det er relevant. Dermed er der risiko for, at hospitalerne utilsigtet og i visse tilfælde uretmæssigt anvender driftsbevillinger til forskning for private virksomheder. Efter Rigsrevisionens opfattelse vil det være hensigtsmæssigt, at Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er opmærksomme på dette forhold. Regionerne og ministerierne bør afklare, hvordan det sikres, at hospitalerne opkræver et overhead, der er dækkende, i de forskningsprojekter, hvor det er relevant. Dette kan ske gennem dialog, eventuelt ved de årlige økonomiforhandlinger, hvor det kan indgå i en drøftelse om økonomistyring. Undersøgelsen viser, at regionernes tilsyn med hospitalernes forvaltning af forskningsmidler er utilstrækkeligt. Regionerne følger ikke op på hospitalernes retningslinjer. Dermed sikrer regionerne ikke, at retningslinjerne udgør et betryggende grundlag for forvaltningen. Statsforvaltningen har ikke udført sit tilsyn med forvaltningen af forskningsmidler helt tilstrækkeligt. Statsforvaltningen reagerer kun, hvis regionens revisor klart har bemærket, at et forhold anses som ulovligt. Der har ikke været sådanne tilfælde. Statsforvaltningen kunne have fulgt mere op i de tilfælde, hvor revisorerne har gentaget problematiske forhold, som regionerne ikke har udbedret, eller hvor det har været uklart, om der har været tale om ulovlige forhold. Rigsrevisionen finder, at hospitalsledelserne og regionerne skal have stærkt fokus på at sikre, at de retningslinjer, som er under opdatering, bliver brugbare og efterlevet i praksis, og at det bør være gennemsigtigt, hvad der finansieres af hospitalernes driftsmidler. Statsrevisorerne bemærker følgende: Statsrevisorerne kritiserer skarpt hospitalernes forvaltning af eksterne forskningsmidler, som er udtryk for en særegen forvaltningskultur, hvor man ikke har tilstrækkeligt fokus på at overholde gældende retningslinjer. Statsrevisorerne kritiserer, at regionernes tilsyn har været helt utilstrækkeligt. Statsrevisorerne har særligt hæftet sig ved risikoen for, at de eksterne forskningsmidler ikke anvendes til formålet, og ved, at Statsforvaltningen har udført et for passivt tilsyn med forvaltningen af forskningsmidlerne selv i de tilfælde, hvor regionernes revisorer gentagne gange har påpeget problemer med regionernes regnskabsforvaltning og forvaltning af forskningsmidler. Kritikken er bl.a. baseret på: 2

3 At hospitalernes ledelse og interne kontroller i alt for mange tilfælde ikke har sikret, at basale retningslinjer for anvendelse af forskningsmidlerne er blevet fulgt, fx godkendelse af udgiftsbilags formål og relevans. At styringen af forskningsprojekterne er uigennemsigtig, fordi nye og gamle forskningsmidler blandes sammen, og projekter kan henstå inaktive over flere år. At hospitalerne ikke i tilstrækkelig grad adskiller omkostningerne til forskning fra omkostningerne til den almindelige drift. Regionerne og hospitalerne har således ikke sikkerhed for, at relevante direkte og indirekte omkostninger bliver dækket. Der synes at have udviklet sig en særegen forvaltningskultur, hvor sundhedspersonale belønnes med naturalier som frugtordninger, sociale events o.l. for forskningsrelaterede opgaver. At der er risiko for, at hospitalerne uretmæssigt finansierer forskning for private virksomheder med skatteborgerfinansierede driftsbevillinger At regionernes tilsyn ikke har sikret et betryggende grundlag for hospitalernes forvaltning af forskningsmidler. At Statsforvaltningen har udført et for passivt tilsyn med forvaltningen af forskningsmidlerne selv i de tilfælde, hvor regionernes revisorer gentagne gange har påpeget problemer med regionernes regnskabsforvaltning og forvaltning af forskningsmidler. 3. Jeg har i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 3, indhentet en udtalelse fra de fem regionsråd om, hvilke overvejelser og foranstaltninger beretningens indhold og konklusioner og Statsrevisorernes bemærkninger giver anledning til. Udtalelserne fra regionerne er vedhæftet som bilag 1. For så vidt angår udtalelsen fra regionsrådet i Region Nordjylland fremgår det af udtalelsen, at denne er vedlagt uddrag af en beretning udarbejdet af eksterne revisorer vedrørende regionens forretningsgange for styring og administration af forskningsmidler. Beretningsuddraget er vedlagt denne redegørelse som bilag 2. Regionsrådenes udtalelser viser, at alle regioner ser med stor alvor på både Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik. Det er endvidere indtrykket, at der både ledelsesmæssigt og politisk er fokus på sagen. Det er tilfredsstillende. Endvidere har jeg noteret mig, at alle regioner har iværksat initiativer, der skal forbedre forvaltningen af eksterne forskningsmidler på hospitalerne: Region Hovedstaden har bl.a. implementeret nye fælles forretningsgange for hele regionen, den almindelige økonomopfølgning er ændret, så forskningsmidler indgår i denne, og der er udarbejdet controllingværktøjer til brug for hospitalernes økonomiafdelinger således, at der løbende tages stikprøver omkring forvaltningen af forskningsmidler. Region Sjælland har bl.a. i 2014 gennemgået og præciseret regelsættet for forvaltning af eksterne midler, og i 2015 har den eksterne revision på opdrag fra Region Sjælland gennemført forvaltningsrevision om styring af projekter, som er helt eller delvist finansieret af eksterne midler på de sygehuse, der ikke var omfattet af Rigsrevisionens undersøgelse. Region Syddanmark har parallelt med Rigsrevisionens undersøgelse bedt regionens eksterne revisor om at gennemgå forholdene vedrørende administrationen af forskningsmidler. Endvidere har kritikken givet anledning til en målrettet kommunikation af regler og dokumentationskrav i forhold til alle budgetansvarlige i regionen. Region Midtjylland har bl.a. i foråret 2014 i samarbejde med den eksterne revision udført en større undersøgelse af forskningskonti i Region Midtjylland, og et nyt regulativ vedrørende ekstern finansiering af forskningsprojekter mv. er udarbejdet i

4 Region Nordjylland har bl.a. anmodet et revisionsfirma om at foretage en omfattende gennemgang af nordjyske forskningsprojekter i perioden fra 2011 frem til medio oktober Det er min opfattelse, at der er tale om initiativer, der er målrettet de mangler ved forvaltningen af eksterne forskningsmidler på hospitalerne, som i varierende grad er blevet afdækket på de hospitaler, der har indgået i Rigsrevisionens undersøgelse. 4. Rigsrevisionen anbefaler, at regionerne, Økonomi- og Indenrigsministeriet, nu Social- og Indenrigsministeriet, og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, nu Sundhedsog Ældreministeriet, bør afklare, hvordan det sikres, at hospitalerne opkræver et overhead, der er dækkende, i de forskningsprojekter, hvor det er relevant. Dette kan ske gennem dialog, eventuelt ved de årlige økonomiforhandlinger, hvor det kan indgå i en drøftelse om økonomistyring. Jeg er helt enig i denne anbefaling, og jeg kan oplyse, at der allerede er taget kontakt til Danske Regioner om dette forhold. 5. Det er Statsrevisorernes opfattelse, at Statsforvaltningen har udført et for passivt tilsyn med forvaltningen af forskningsmidlerne, herunder i de tilfælde hvor regionernes revisorer gentagne gange har påpeget problemer med regionernes regnskabsforvaltning og forvaltning af forskningsmidler. Jeg skal bemærke som anført i pkt. 3 - at Statsforvaltningen i udøvelsen af tilsynet ikke er undergivet mine instruktioner. Jeg er imidlertid enig i vigtigheden af, at Statsforvaltningen i tilsynet med regionerne har et målrettet fokus på at påse overholdelsen af lovgivningen som led i tilsynet med regionernes regnskabsaflæggelse, herunder de dele af regnskabsaflæggelsen, der vedrører forhold om anvendelse af forskningsmidler på hospitalerne. Jeg deler derimod ikke i det hele Statsrevisorernes opfattelse af, at Statsforvaltningens tilsyn på dette område har været for passivt, eller som det anføres i selve beretningen, at tilsynet med forskningsmidler ikke har været helt tilstrækkeligt. Jeg skal i den sammenhæng bemærke, at Statsforvaltningen fører et retligt tilsyn med, om regionerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Statsforvaltningen har dermed ikke kompetence til at påse, om regionernes dispositioner er hensigtsmæssige, i det omfang de ikke udgør en overtrædelse af den lovgivning, som Statsforvaltningen kan påse overholdelsen af. Statsforvaltningen har, som det korrekt beskrives i beretningen, alene pligt til at undersøge en sag nærmere inden for tilsynets kompetence, hvis der foreligger oplysninger fra revisor eller anden side, som giver Statsforvaltningen grund til at antage, at der er en vis sandsynlighed for en ulovlighed, som ikke er bagatelagtig. Det bemærkes i den sammenhæng, som tillige anført i beretningen, at regionens revisor skal påpege, hvis regionerne forvalter i strid med gældende regler, ligesom det er revisorerne, som har pligt til at anføre, hvis noget er ulovligt. Jeg har umiddelbart svært ved at se, at der i beretningen er fremhævet forhold i relation til Statsforvaltningens tilsyn, hvor Statsforvaltningen inden for rammerne af tilsynspligten har forsømt at undersøge en sag nærmere. Jeg bemærker i den sammenhæng, at Statsforvaltningen ikke har pligt til at undersøge en sag nærmere, hvis Regionsrådet på tilstrækkelig vis foretager skridt til at få rettet op på et ulovligt forhold, som revisor har påpeget i en revisionsbemærkning i regnskabet, eller som Statsforvaltningen på anden vis er blevet bekendt med. 4

5 Jeg anerkender imidlertid, at beretningen generelt har blotlagt et behov for styrket kontrol med hospitalernes forvaltning for forskningsmidler. Statsforvaltningen har på baggrund af Statsrevisorernes beretning oplyst, at Statsforvaltningen i udøvelsen af tilsynet vil have øget fokus på at afklare, om bemærkninger fra den regionale revision om problematiske forhold kan være lovstridige, selvom de ikke er specifikt er beskrevet som sådan af revisionen. Dette gælder særligt ved forhold, som gentages over flere år, og hvor Regionsrådets foranstaltninger ikke har vist sig tilstrækkelige. Statsforvaltningen vil i den forbindelse tage initiativ til en generel drøftelse af beretningens konklusioner med FSR danske revisorer med henblik på en styrket fælles forståelse af de særlige forhold, der gør sig gældende for den kommunale og regionale revision, med henblik på at løfte tilsynsopgaven på dette område på bedste vis. Endelig vil Statsforvaltningen styrke de interne retningslinjer for tilsynet med regionernes regnskabsaflæggelse ved en revision af Statsforvaltningens interne vejledning. Jeg anser Statsforvaltningens initiativer som tilfredsstillende. Med venlig hilsen Karen Ellemann 5

6 Bilag 1 Udtalelser fra regionerne vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på sygehusene 1. Region Hovedstaden Region Hovedstaden takker for muligheden for at komme med en udtalelse til ministrene om Statsrevisorernes beretning om forskningsmidler på hospitalerne. Region Hovedstaden er enig med Statsrevisorerne i, at der ikke har været et tilstrækkeligt tilsyn med hospitalernes anvendelse af eksterne forskningsmidler, hvilket ikke er tilfredsstillende. Region Hovedstaden ser på sagen med stor alvor, og har derfor iværksat en række tiltag for at sikre, at regionens anvendelse af forskningsmidler fremadrettet sker indenfor de centralt fastsatte rammer, herunder at der sker en administrativ kontrol af anvendelsen, og at der følges op på kontrollen i relevante fora, herunder Regnskabschefforum. Region Hovedstaden tager således Statsrevisorernes kritik til efterretning. Regionsrådet har fulgt såvel Rigsrevisionens som regionens egen undersøgelse af anvendelse af eksterne forskningsmidler tæt. Regionsrådet er derfor orienteret om det misbrug der har fundet sted, og tager stærk afstand herfra. Regionsrådet har med tilfredshed noteret, at i de tilfælde hvor der har været grundlag herfor, er der foretaget en politianmeldelse af misbruget. Regionsrådet er ligeledes løbende blevet orienteret om de tiltag Region Hovedstaden har iværksat som følge af misbruget af forskningsmidler. Det er bl.a. følgende tiltag: Retningslinjer - der er fra centralt hold udarbejdet og implementeret nye fælles forretningsgange for hele regionen. Der er i den forbindelse afholdt workshops for at udbrede kendskabet til retningslinjerne samt udarbejdet Q&A (spørgsmål og svar) for at afdække spørgsmål. Materialet er lagt på nettet og der opdateres løbende. Budgettering (tilsyn og opfølgning) - hospitalerne budgetterer nu forskningsmidlerne og opfølgningen på anvendelsen af forskningsmidlerne indgår fast i den almindelige økonomopfølgning. Derved sikres, at ledelsesmæssig opfølgning og fokus udøves både på afdelings- såvel som på centerniveau. Tilsyn (hospitalerne/regionen) - der er udarbejdet controllingværktøjer til brug for økonomiafdelingerne således, at der løbende tages stikprøver omkring forvaltningen af forskningsmidler. Resultatet af disse stikprøver samt eventuelle igangsatte tiltag rapporteres i kvartalsrapporten til Center for Økonomi der samler op og sikrer fælles tiltag når det vurderes, at der er behov herfor. Tilsyn (regionen) - der er siden 2012 indført samlet opfølgning i Center for Økonomi på de forhold, der rapporteres i servicebreve fra den eksterne revision på de enkelte hospitaler. Det er aftalt, at der på baggrund af Rigsrevisionens beretning igangsættes et fælles arbejde omkring kortlægning af overhead på forskningsmidlerne. Det er regionens klare forventning, at de igangsatte tiltag vil medføre, at regionens anvendelse af forskningsmidler fremadrettet sker på en tilfredsstillende måde. For at sikre fortsat fokus på anvendelsen af eksterne forskningsmidler og implementering af nye arbejdsgange, følger den centrale administration løbende op - både ved at gennemgå de indrapporterede stikprøver fra hospitalerne og ved at drøfte emnet løbende med regionens regnskabschefer. 6

7 2. Region Sjælland Økonomi- og Indenrigsministeriet har med brev af 13. marts 2015 bedt Region Sjælland om en udtalelse til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på sygehusene og statsrevisorernes bemærkninger til beretningen, der drejer sig om sygehusenes procedurer og dokumentation vedrørende anvendelse af eksterne forskningsmidler. Regionens forretningsudvalg blev orienteret om beretningen den 2. marts 2015, og Regionsrådet i Region Sjælland har drøftet henvendelsen i sit møde den 30. april Beretningen bygger på Rigsrevisionens gennemgang af materiale fra i alt syv sygehuse, inkl. Roskilde og Køge sygehuse i Region Sjælland, og samlet har vurderet, at sygehusenes administration af eksterne forskningsmidler er kritisabel. Det sker særligt med henvisning til, at i for mange tilfælde har interne kontroller ikke sikret, at lokale retningslinjer blev fulgt, at der er risiko for, at sygehusene uretmæssigt finansierer forskning for private virksomheder med driftsbevillinger, og at regionernes tilsyn ikke har sikret et betryggende grundlag for sygehusenes forvaltning af forskningsmidler. Desuden henviser statsrevisorerne til, at Statsforvaltningen kunne have fulgt mere op i sager, hvor den eksterne revision har gentaget kritisable forhold, eller hvor det har været uklart, om der var tale om ulovlige forhold. Rigsrevisionen har ikke fundet eksempler på misbrug af forskningsmidler i Region Sjælland. I beretningen oplistes en række konkrete eksempler for at underbygge konklusionerne i beretningen. Disse eksempler stammer ikke eller kun i meget begrænset omfang fra Roskilde og Køge sygehuse. Region Sjælland gjorde i et høringssvar Rigsrevisionen opmærksom på, at denne formulering kunne føre til misforståelser, men Rigsrevisionen nuancerede efter regionens opfattelse ikke formuleringen i tilstrækkelig grad. På baggrund af beretningen har Roskilde og Køge sygehuse skærpet kravene til forvaltningen af forskningsmidlerne. Den sundhedsvidenskabelige forskning i Region Sjællands sundhedsvæsen er altovervejende offentlig og finansieres af regionen selv. Sygehusene i Region Sjælland administrerer, styrer og følger op på administrationen af forskningsmidler ud fra en regional retningslinje. Det er det enkelte sygehus ansvar gennem sit løbende ledelsestilsyn at følge op på administrationen, og der kan være lokale forskelle på administration og opfølgning - men arbejdet udføres inden for rammerne af retningslinjen. Region Sjælland følger fremover op på, at der er overensstemmelse mellem den regionale og lokale retningslinjer for administrationen af eksterne midler. I 2014 blev Region Sjællands regelsæt for forvaltning af eksterne midler gennemgået og præciseret bl.a. på baggrund af presseomtale af misbrug af forskningsmidler på Rigshospitalet. Det er den eksterne uafhængige revision, der fører kontrol med sygehusenes administration af deres økonomiske ressourcer. Region Sjælland har fulgt op på bemærkninger fra den eksterne revision til regionens regnskabsforvaltning og forvaltning af forskningsmidler, og der har ikke været eksempler på gentagen kritik fra revisionens side, som først regionen og senere Statsforvaltningen kunne følge op på. I 2015 har den eksterne revision på opdrag fra Region Sjælland gennemført forvaltningsrevision om styring af projekter, som er helt eller delvist finansieret af eksterne midler på de sygehuse, der ikke var omfattet af Rigsrevisionens undersøgelse. 7

8 Revisionen har i denne forbindelse gennemgået regionens regelsæt for forretningsgange, som revisionen har fundet hensigtsmæssige. Derpå har revisionen ved hjælp af interviews og stikprøver gennemgået implementeringen af forretningsgangene på hvert enkelt sygehus i regionen. Revisionen er ved at afslutte arbejdet og har foreløbigt oplyst, at man ikke har fundet eksempler på misbrug af midler i forbindelse med forvaltningsrevisionen, men at det på visse sygehuse er nødvendigt at sikre, at forretningsgangene i den regionale retningslinje, ikke mindst opfølgningen gennem ledelsesstilsynet, implementeres fuldt ud. Rigsrevisionen har anbefalet, at der tilrettelægges arbejdsgange, som sikrer, at der inden iværksættelsen af forskningsprojekter foreligger dækkende kontraktforhold, som kan give efterfølgende rettigheder/patenter. Det er kun meget få af de sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der gennemføres i Region Sjælland, der efterfølgende kan føre til rettigheder/patenter for regionen, men Region Sjælland har i 2015 indgået aftale med Odense Universitetshospital om juridisk bistand ved indgåelse af kontrakter med eksterne bevillingsgivere om forskningsprojekter. Regionsrådet vil få forelagt den færdige undersøgelse fra eksterne revision formentlig i juni På baggrund af undersøgelsen vil Regionsrådet vurdere behovet for justeringer af forvaltningen på området. 3. Region Syddanmark Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 13. marts 2015 bedt regionsrådet om at forholde sig til indhold og konklusioner i Rigsrevisionens beretning om forskningsmidler på hospitalerne samt Statsrevisorernes bemærkninger til beretningen, herunder hvilke foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Regionsrådet tager beretningen, som omfatter alle fem regioner, og er konkluderende for regionerne under ét, til efterretning. Det bemærkes dog, at det af beretningen ikke tydeligt fremgår i hvilket omfang og med hvilken tyngde, de enkelte regioners hospitaler bidrager til Rigsrevisionens konklusioner. For at få en mere omfattende og dybtgående undersøgelse af området bad Region Syddanmark parallelt med Rigsrevisionens undersøgelse regionens eksterne revisor Deloitte om at gennemgå forholdene vedrørende administrationen af forskningsmidler. Deloittes samlede vurdering var, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med formål og bevilling, og at der har været et betryggende kontrolmiljø, men at der har været en mangelfuld dokumentation heraf, som der bør strammes op på. Rigsrevisionens stærke kritik af manglende kontrolindsats og indtrykket af en særegen afvigende forvaltningskultur kan derfor ikke genkendes som dækkende for administration af forskningsmidler i Region Syddanmark. De konkrete kritikpunkter fra såvel Rigsrevisionen som Deloitte vedrørende især mangelfulde bilagspåtegninger samt dokumentation af kontroller og ledelsesopfølgning tages til efterretning. Kritikken har givet anledning til en målrettet kommunikation af regler og dokumentationskrav i forhold til alle budgetansvarlige i regionen. Regionens interne kontrolfunktioner såvel centrale som decentrale vil løbende have særlig fokus på at følge op på de anførte kritikpunkter. Herudover har regionen iværksat en intern udredning af praksis vedrørende den særlige problemstilling om afgrænsningen af eksternt finansierede forskningsmidler i forhold til indtægtsdækket virksomhed. 8

9 4. Region Midtjylland Regionsrådet for Region Midtjylland har 29. april 2015 behandlet Statsrevisorernes Beretning om forskningsmidler og Statsrevisorernes bemærkninger hertil. Statsrevisorerne anmodede i januar 2014 Rigsrevisionen om at undersøge regionernes forvaltning af forskningsmidler for perioden Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne blev fremlagt den 25. februar Statsrevisorerne udtalte: Statsrevisorerne kritiserer skarpt hospitalernes forvaltning af eksterne forskningsmidler, som er udtryk for en særegen forvaltningskultur, hvor man ikke har tilstrækkeligt fokus på at overholde gældende retningslinjer. Statsrevisorerne kritiserer, at regionernes tilsyn har været helt utilstrækkeligt. Statsrevisorerne har særligt hæftet sig ved risikoen for, at de eksterne forskningsmidler ikke anvendes til formålet, og ved, at Statsforvaltningen har udført et for passivt tilsyn med forvaltningen af forskningsmidlerne selv i de tilfælde hvor regionernes revisorer gentagne gange har påpeget problemer med regionernes regnskabsforvaltning og forvaltning af forskningsmidler. Økonomi- og Indenrigsministeriet har anmodet regionsrådet om at forholde sig til beretningens indhold, konklusioner og statsrevisorernes bemærkninger, herunder hvilke foranstaltninger og overvejelser som beretningen giver anledning til. Regionsrådets generelle bemærkninger: Rigsrevisionens stikprøve af bilag for perioden tog udgangspunkt i de samme bilag, som Region Midtjylland selv undersøgte i foråret Det fremgår ikke af Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne, at Region Midtjylland selv har foretaget en stor undersøgelse. Regionen noterer, at konklusionerne er generelle, og at de ikke lægger vægt på substansen, men på overtrædelse af formelle dokumentationskrav. I forbindelse med Region Midtjyllands undersøgelse viste det sig, at manglende dokumentation kunne fremskaffes. Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne synes ikke at kvittere for regionens eget initiativ til undersøgelsen og revision af vejledning og retningslinjer for administration af forskningsmidler. Regionsrådets konkrete bemærkninger til statsrevisorernes kritik: Statsrevisorernes kritik er baseret på nedenstående punkter: 1. At hospitalernes ledelse og interne kontroller i alt for mange tilfælde ikke har sikret, at basale retningslinjer for anvendelse af forskningsmidlerne er blevet fulgt, fx godkendelse af udgiftsbilags formål og relevans. 2. At styringen af forskningsprojekterne er uigennemsigtig, fordi nye og gamle forskningsmidler blandes sammen, og projekter kan henstå inaktive over flere år. 3. At hospitalerne ikke i tilstrækkelig grad adskiller omkostningerne til forskning fra omkostninger til den almindelige drift. Regionerne og hospitaler har således ikke sikkerhed for, at relevante direkte og indirekte omkostninger bliver dækket. Der synes at have udviklet sig en særegen forvaltningskultur, hvor sundhedspersonale belønnes med naturalier som frugtordninger, sociale events o.l. for forskningsrelaterede opgaver. 4. At der er risiko, for at hospitalerne uretmæssigt finansierer forskning for private virksomheder med skatteborgerfinansierede driftsbevillinger. 5. At regionernes tilsyn ikke har sikret et betryggende grundlag for hospitalernes forvaltning af forskningsmidler. Ad 1) Hospitalernes ledelse og interne kontroller Statsrevisorernes kritik: 9

10 At hospitalernes ledelse og interne kontroller i alt for mange tilfælde ikke har sikret, at basale retningslinjer for anvendelse af forskningsmidlerne er blevet fulgt, fx godkendelse af udgiftsbilags formål og relevans. Region Midtjyllands kommentar: Region Midtjylland har konstateret, at der er eksempler på bilag, hvor udgiften ikke er dokumenteret tilstrækkeligt i økonomisystemet, men næsten alle disse posteringer har enten haft et indlysende formål eller det er vurderet, at de har været rimelige efter at have indhentet yderligere forklaringer hos forskerne. Der har ikke været stillet krav om, at der skal foreligge elektronisk dokumentation i økonomisystemet. I alle de tilfælde, hvor vi har anmodet om dokumentation, er den blevet forevist på papir. Region Midtjylland anerkender, at der i mange tilfælde har manglet angivelse af formål og deltagere, hvorfor der er sat ekstra fokus herpå fremadrettet. Ad 2) Styring af forskningsprojekterne Statsrevisorernes kritik: At styringen af forskningsprojekterne er uigennemsigtig, fordi nye og gamle forskningsmidler blandes sammen, og projekter kan henstå inaktive over flere år. Region Midtjyllands kommentar: Region Midtjylland har med FAS-regulativet præciseret, at der skal ske løbende opfølgning på alle forskningsprojekter. Det er ikke tilladt at have inaktive projekter over flere år med mindre, der er anført en årsag. I Beretningen omtales i Boks 3 en bevilling på kr. 16 millioner, der indsættes på en løbende konto. Aarhus Universitetshospital modtog den 13. juli 2007 brev om bevillingen til indkøb af apparatur. Fire dage senere den 17. juli 2007 blev kr. 16 millioner indsat på Aarhus Universitetshospitals driftsbankkonto. Det var ikke muligt, at nå at få oprettet et særskilt projekt på så få dage. Derfor blev det besluttet at anvende den allerede oprettede løbende konto så indbetalingen kunne placeres og driftsbankkontoen afstemmes. De første udbetalinger skete allerede i løbet af efteråret I maj 2008 var der yderligere to udbetalinger og den 8. januar 2009 blev det sidste beløb for apparaturet betalt. Der burde have været oprettet et særskilt projekt i 2007, men for at undgå at historikken gik tabt, blev det besluttet at fastholde beløbet på den løbende konto, da man vidste, at der var tale om få posteringer samt at hele beløbet skulle anvendes til indkøb af apparatur indenfor en overskuelig periode. En gennemgang af sagen viser, at den er veldokumenteret. Ad 3) Adskillelse af omkostninger til forskning og drift Statsrevisorernes kritik: At hospitalerne ikke i tilstrækkelig grad adskiller omkostningerne til forskning fra omkostninger til den almindelige drift. Regionerne og hospitaler har således ikke sikkerhed for, at relevante direkte og indirekte omkostninger bliver dækket. Der synes at have udviklet sig en særegen forvaltningskultur, hvor sundhedspersonale belønnes med naturalier som frugtordninger, sociale events o.l. for forskningsrelaterede opgaver. Region Midtjyllands kommentar: I situationer, hvor der eksempelvis ikke er ledig kontorplads til rådighed til forskerne, kan det forekomme at forskningsmidlerne anvendes til anskaffelse af nødvendige kontorfaciliteter inklusiv it-udstyr. Disse omkostninger dækkes ikke af den almindelige driftsbevilling, hvis der er tale om medarbejdere, der udelukkende er ansat i forskningsprojekter. Efter Region Midtjyllands opfattelse er der ikke tale om tilfældig sammenblanding af interne og eksterne omkostninger. 10

11 På et stort universitetshospital er forskning og klinik tæt forbundne. Eksempelvis er alle kliniske behandlinger på Onkologisk afdeling protokollerede, dvs. de indgår i kliniske forskningsprojekter. Det vil i de fleste tilfælde ikke være muligt at adskille udgifter til forskning og udgifter til klinik. Der er afdelinger med medarbejdere der udelukkende arbejder med forskning, hvor alle udgifter naturligt afholdes af forskningsmidler. Region Midtjylland mener ikke, at vi har en særegen forvaltningskultur, hvor sundhedspersonale belønnes med naturalier mv. Det er ikke vores opfattelse, at forskerne generelt belønnes med frugtordninger, sociale events. Ad 4) Risiko skatteborgerfinansieret forskning Statsrevisorernes kritik: At der er risiko, for at hospitalerne uretmæssigt finansierer forskning for private virksomheder med skatteborgerfinansierede driftsbevillinger. Region Midtjyllands kommentar: Region Midtjylland har den opfattelse, at det er en del af vores aktivitet at udføre relevant forskning på vores hospitaler. Ved oprettelse af et projekt foretages vurdering af forbrug af ressourcer fra andre afdelinger (røntgen, laboratorieydelser mv.) og der aftales afregning herfor. I sagens natur er der behov for at udøve skøn af forbrug af ressourcer fra de forskellige afdelinger, men der tages stilling hertil inden projektet godkendes. Regionsrådet stiller via driftsbevillinger midler til rådighed for forskningen. Ikke til gavn for private firmaer, men til gavn for patientbehandlingen mv. Ad 5) Regionernes tilsyn Statsrevisorernes kritik: At regionernes tilsyn ikke har sikret et betryggende grundlag for hospitalernes forvaltning af forskningsmidler. Region Midtjyllands kommentar: Ultimo 2013 besluttede Region Midtjylland i samarbejde med den eksterne revision at udføre en større undersøgelse af forskningskonti i Region Midtjylland. I foråret 2014 blev der analyseret på posteringer fra forskningskonti på regionens hospitaler i perioden Der blev lavet stikprøvevis kontrol af bilag. Den omfattende gennemgang af forskningskonti viste, at forskerne generelt er både ansvarlige og nøjsomme i deres omgang med forskningsmidler, og at tilbagebetalingskravene var små i forhold til den samlede omsætning af forskningsmidler som i den fem-årige periode var på ca. 2 mia kr. Undersøgelsen førte til, at der blev skrevet ni rapporter, hvor der var grund til nærmere efterforskning af bilag. Set i forhold til mængden af gennemgåede bilag var det meget få uregelmæssigheder, der blev fundet. Der var tilfælde af manglende bilagsdokumentation, men der blev indhentet dokumentation/forklaringer i forbindelse med undersøgelsen. Undersøgelsen påpegede, at der var behov for tydeliggørelse og præcisering af reglerne, så forskerne ikke bevidst eller ubevidst overtræder reglerne. Arbejdet med at tydeliggøre reglerne var allerede igangsat inden undersøgelsen blev gennemført. Efterfølgende blev der arbejdet videre med dette. Region Midtjylland arbejder kontinuerligt med forbedring af vores systemer og procedurer. Det er vores opfattelse, at vi har et betryggende grundlag for hospitalernes forvaltning af forskningsmidler. Region Midtjyllands foranstaltninger: Region Midtjyllands regionsråd godkendte 20. august 2014 Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ). Regulativet 11

12 erstatter den tidligere Administrativ vejledning vedr. ekstern finansiering af forskningsprojekter mv. i Region Midtjylland (FAS). Region Midtjylland har altså allerede inden Rigsrevisionen offentliggjorde deres beretning til Statsrevisorerne vedtaget et nyt regulativ, hvori det er tydeliggjort og præciseret, hvorledes forskningsmidlerne skal håndteres. I forhold til den tidligere vejledning er det i det nye regulativ præciseret, at det er regionen, der ejer donerede forskningsmidler, og at regionens regnskabsregler også gælder for forskningsmidler. En væsentlig ændring i forhold til tidligere er, at forskerne fremover ved projektoprettelsen skal underskrive på, at de kender reglerne og har til hensigt at følge dem. Som supplement til FAS-regulativet blev der er i efteråret 2014 udarbejdet et appendix, der mere præcist beskriver en række emner, som kontrollen i foråret indikerede, at der var behov for tydeliggørelse af reglerne for. I november 2014 blev der afholdt informationsmøder, hvor alle forskere i regionen og det administrative personale var indbudt. På informationsmøderne blev FASregulativet og det tilhørende appendix gennemgået. Region Midtjyllands Interne Kontrol er pt. i gang med at foretage en tilsvarende undersøgelse, som den der blev foretaget i foråret Denne gang omhandler undersøgelsen kun perioden 1. januar februar 2015 til gengæld omfatter undersøgelsen bilag for hele regionen, og der skelnes ikke mellem interne og eksterne konti. Regionens regler gælder både driftsbevillinger og eksterne bevillinger, derfor skelnes der ikke herimellem ved denne kontrol. 5. Region Nordjylland Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har anmodet Regionsrådet i Region Nordjylland om en udtalelse vedrørende Statsrevisorernes beretning 7/2014 om hospitalernes eksterne forskningsmidler. Denne udtalelse er behandlet af Regionsrådet på mødet d. 28. april Fra Region Nordjyllands side har Aalborg Universitetshospital været en del af Rigsrevisionens bagvedliggende undersøgelse. Regionsrådet har noteret sig, at Statsrevisorerne udtaler en meget skarp kritik af hospitalernes forvaltning af de eksterne forskningsmidler. Regionsrådet skal dog samtidig fremhæve, at der ikke er konstateret misbrug af forskningsmidler i Region Nordjylland, ligesom den årlige revision af Regionens regnskab ikke har givet anledning til bemærkninger i forhold til forvaltningen af forskningsmidler. Der har ligeledes ikke været påtaler eller politianmeldelser rettet mod forskere som følge af misbrug. Set i lyset af Rigsrevisionens undersøgelse har Regionen anmodet Revisionsfirmaet BDO om at foretage en omfattende gennemgang af nordjyske forskningsprojekter i perioden fra 2011 frem til medio oktober Der har været særligt fokus på udgifter knyttet til IT-udstyr, rejser, møder mv. Revisionen har ikke fundet mistænkelige forhold i gennemgangen af de enkelte bilag. BDO har ligeledes foretaget en gennemgang af Regionens forretningsgange for styring og administration af forskningsmidler og vurderer, at disse er hensigtsmæssige og betryggende. Der er i Region Nordjylland valgt en meget central organisering omkring forvaltningen af forskningsmidlerne. Den langt overvejende del af de forvaltningsmæssige aktiviteter 12

13 i relation til forskningsaktiviteterne er samlet i Forskningens Hus ved Aalborg Universitetshospital og i Koncern Økonomi, som er Regionens centrale økonomifunktion. Herved er det Regionens vurdering, at der sikres en ensartet sagsbehandling, ligesom der altid er et ekstra sæt øjne på de enkelte bilag. I Rigsrevisionens undersøgelse (punkt 55) er nævnt et konkret eksempel fra Aalborg Universitetshospital, hvor en forsker på en konference i Italien to dage i træk spiser på samme restaurant for henholdsvis og kr. uden at det fremgår, om andre end forskeren deltager. Aalborg Universitetshospital har efterfølgende dokumenteret overfor Rigsrevisionen, at begge regninger dækker over bespisning af to personer. Regionen har en beløbsgrænse på 800 kr. for ét måltid, hvilket flugter med SKATs regler på området. Selv om der ikke er fundet misbrug af forskningsmidler i Region Nordjylland, så påpeger Rigsrevisionen, at der bør strammes op i forhold til efterlevelsen retningslinjer på forskningsområdet. Regionsrådet støtter op om denne vurdering, og der er allerede i samarbejde med sygehusledelserne og Forskningens Hus iværksat en opstramning af retningslinjerne. Det skal blandt andet sikre, at alle indkøb bliver foretaget i Regionens indkøbssystem, at klinikledelser følger løbende op på budgetter, og at formålet med udgifterne er fyldestgørende beskrevet. 13

14 Bilag 2 14

15 15

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 9. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2160 Jour. nr.: 00.01K01 - M0/2004/03740

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere