Referat fra bestyrelsesmøde nr /15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2014/15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde nr /15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars Fischer, Peter Frederiksen, Jens Møller og Michael Rex Mødeleder: Formand Lindy Nymark Christensen Referent: Jens Andersen Øvrige tilstede: Gert Jensen, revisor Rene Møller Jensen deltog i pkt. 35 Dagsorden Åben dagsorden 33. Godkendelse af referat. Godkendelse af referat nr /15 fra den 21. oktober Godkendt. 34. Orientering fra formand og direktør , møde med de øvrige varmeværker , årsmøde i Aalborg, Dansk Fjernvarme , møde i Køge, industrielle symbioser , dialogmøde med Energiminister Rasmus Helveg Petersen , møde i Køge, Strategisk Energiplanlægning, biogas - Kommende møde med Energiministeren den 8. januar Status, strategiseminar på Sørup Herregård - Status, kontraktforhandlinger varmeleverancekontrakt - Status, varmeregnskab 2012 fra AffaldPlus i Energitilsynet - Status, principbeslutning i Energiklagenævnet vedrørende manglende brugerøkonomi Orienteringspunkterne taget til efterretning. 35. Fusion med Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker (HMK). I fortsættelse af bestyrelsens behandling af sagen på møde den 27. august 2013 pkt. 19, er der som besluttet arbejdet videre med følgende: 1. Forhåndsgodkendelse af skattekonstruktion 2. Overslag over omkostninger til revisor, ingeniør og advokat 1

2 På dette møde blev det ligeledes besluttet, at ledningstracét til Menstrup og Hyllinge skulle være nr. 1b Bilag 35.1 Aaen A/S notat af august 2013, tracegennemgang om anlægsbudget Bilag 35.2 Aaen A/S bilag 4, marginal selskabsøkonomi Ad 1: forhåndsgodkendelse af skattekonstruktion Efter ca. 1 års sagsbehandlingstid konkluderer Skatterådet, at fusionen ikke kan gennemføres uden der sker en beskatning. Ved fusionen efter den model Skatterådet har behandlet, vil der ske en engangsskattebetaling på ca. 2,7 mio. kr. Deloitte oplyser, at eventuel skattebetaling ikke kan indregnes i varmeprisen. I givet fald er det muligt, at den frie egenkapital i Næstved Varmeværk kan finansiere en skattebetaling. Ved en fusion vil den laveste skattebetaling udgøre 590 tkr., som en engangsbetaling. Bilag 35.3 Skatterådets afgørelse af 21. oktober 2014 Bilag 35.4 Deloitte power point af , alternative sammenlægningsmuligheder Ad 2: Overslag over omkostninger til revisor, ingeniør og advokat I skrivende stund er der anvendt kr. i omkostninger til revisor, ingeniør og advokat. Hvis bestyrelsen træffer en beslutning om en fusion på det nuværende grundlag uden yderligere undersøgelser vil en fusion kunne gennemføres for ca kr. Dertil kommer honorar for afklaring af de skattemæssige konsekvenser. Bilag 35.5 Aaen A/S notat af 19. november 2014, konsulenthonorar. Videre proces: Øvrige forudsætninger der skal være tilstede for at kunne realisere en fusion er følgende: 1. Levering af varme skal ske fra et biomasseværk. 2. Fusionen må ikke give øgede varmeudgifter til eksisterende kunder tilknyttet Næstved Varmeværk. 3. Selskabernes respektive generalforsamlinger tilslutter sig en fusion. HMK har tilkendegivet, at De ønsker en fusion med NV, mens NV har tilkendegivet, at fusionen kan gennemføres hvis ovennævnte betingelser er opfyldt. Næstved Kommune har givet HMK en tidsbegrænset godkendelse til opsætning af træpillekedler. En investering som reducerer varmeudgiften. HMK har ikke iværksat denne investering, da selskabet afventer NV s stillingtagen til en fusion. Dialogen mellem selskaberne har efterhånden stået på et stykke uden en endelig afklaring. Det vurderes, at der er behov for at bestyrelsen ved NV giver HMK et mere bindende tilsagn om fremtidsudsigten for om fusionen bliver en realitet, således at HMK kan handle ud fra hvad der er bedst for deres selskab og deres kunder. Der henvises i øvrigt til pkt. 19 i bestyrelsesmøde den med tilhørende bilag. Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen, herunder hvilke arbejder der skal iværksættes for at afdække sagen yderligere. Skatterådets afgørelse taget til efterretning. Bestyrelsen afventer godkendelse af biomasseværket inden stillingtagen til eventuel fusion med Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker. 2

3 36. Fusion med Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Der foregår for tiden seriøse drøftelser med Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk (DKV) om en eventuel fusion eller varmeleveranceaftale fra Næstved Varmeværk. DKV arbejder på at et beslutningsgrundlag, som skal fremlægges deres generalforsamling i marts Det forventes, at der afholdes et informationsmøde om DKV s fremtidige varmeforsyning inden generalforsamlingen. Scenarie 1: Der laves en leveringsaftale mellem NV og DKV, hvor varmen leveres til et punkt og DKV beholder deres interne ledningsnet. Scenarie 2: De 2 selskaber fusionerer, hvor NV er det fortsættende selskab. NV renoverer DKV s ledningsnet og der etableres individuel tilslutning til hver boligenhed. Ved scenarie 1 etablerer Næstved Varmeværk en transmissionsledning frem til DKV på 706 m. Ved senarie 2 er der fremsendt et konkret tilbud til DKV, som er med forbehold for bestyrelsens godkendelse. Fusion med Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk kræver ikke vedtægtsændringer eller afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i NV, da Næstved Varmeværk er det fortsættende selskab. Fusionen betragtes derfor som en almindelig udvidelse af NV s forsyningsområde, hvor der skal udarbejdes projektforslag. Bilag 36.1 NV, skrivelse af , tilbud til Dyssegårdsparken (scenarie 2). Bilag 36.2 Selskabsøkonomi for Dyssegårdsparken Bilag 36.3 Brugerøkonomi for Dyssegårdsparken Administrationen indstiller tilbuddet af til bestyrelsens godkendelse. 37. Budgetopfølgning pr. september Budgetopfølgning bliver gennemgået på bestyrelsesmødet. Bilag 37.1 Budgetopfølgning pr. oktober 2014 Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse. 38. Markering af 50-års jubilæum. Næstved Varmeværk blev stiftet på en generalforsamling den 5. januar 1965 og har således 50 års jubilæum i spadestik til centralen på Åderup blev taget den 5. maj 1965, mens de første kunder fik varme den 5. oktober Vi forstiller os, at jubilæet markeres med udgivelse af et jubilæumsskrift på 4 til 6 sider, der udsendes sammen med Ugebladet Næstved i ca eksemplar. Der udover vil der blive afholdt en reception. For personalet og bestyrelsen afholdes en festmiddag. Budget: Jubilæumsskrift, opsætning, trykning og udsendelse Reception Jubilæumsfest, inkl. ledsager I alt kr kr kr kr. 3

4 Bestyrelsen skal beslutte datoen for afholdelse af jubilæet, samt om ledsager skal deltage i festmiddagen. Generelt skal det drøftes om ovenstående er måden at markere jubilæet på. Jubilæet afholdes mandag den 5. oktober Jubilæet markeres som anført ovenfor og ledsager inviteres med til jubilæumsfesten. 39. Garantiprovision Næstved Kommune. På netværksmøde den 23. oktober 2014 blev det aftalt, at alle varmeværker i Næstved Kommune i et fællesbrev henstiller til Næstved Kommune om at revurdere garantiprovisionen. Fuglebjerg, Fensmark og Hyllinge Menstrup har i skrivende stund tilsluttet sig skrivelsen. Bilag 39.1 udkast til skrivelse til Næstved Kommune Administrationen indstiller skrivelsen til godkendelse. 40. Sag i Energitilsynet, varmepris Næstved Varmeværk rejste i maj 2008 en sag i Energitilsynet. Sagen blev delvist afgjort i september Der udestår dog fortsat 2 spørgsmål, som Energitilsynet endnu ikke har behandlet: 1. Retten til at overføre underdækning, der er opstået som følge af at den omkostningsbestemte varmepris overstiger prisloftet på affaldsvarme 2. Forrentning af indskudskapital Ved flere lejligheder er Energitilsynet rykket for svar uden nogen effekt. Til orientering. 41. Status, Biomasseværk. Sagen omkring udvidelse af fjernvarmeområder og etablering af biomasseværk er fortsat ikke afgjort i Energiklagenævnet. Vi har kommenteret på DONG s klage. Vores kommentering af nu sendt i høring hos de andre parter i sagen. AffaldPlus har ikke kommenteret på DONG s klage. Bilag 41.1 NV s, skrivelse af til Energiklagenævnet. Punktet er til orientering. 4

5 42. Status, varmeregnskab 2013 fra AffaldPlus. Næstved Varmeværk har udbedt sig dokumentation af udvalgte udgiftsposter i regnskabet. Den foreløbige konklusion er, at den varmepris (revisorpåtegnet varmeregnskab), som Affald- Plus har indberettet til Energitilsynet, skal reduceres med kr. AffaldPlus mangler fortsat at udlevere dokumentation for andre poster i regnskabet. Den omkostningsbestemte varmepris i 2013 er opgjort til 115 kr./gj. Prisloftet udgør 108 kr./gj, som er den varmepris vi har betalt for Omkostningerne skal falde med 6 mio. kr. før varmeprisen vil falde yderligere. AffaldPlus fastholder, at NV skal betale 100% af el-udgiften til gaskedlen. Det er en ændring i den fordelingsnøgle mellem affald og varme der er aftalt. Vi har derfor meddelt, at vi ikke er bundet af den aftale der blev indgået omkring et fast administrationsbidrag. Når den ønskede dokumentation er modtaget, vurderes det om regnskabet skal indbringes for Energitilsynet til nærmere granskning. Punktet er til orientering. 43. Eventuelt. Ingen emner 44. Næste møde. Næste møde afholdes tirsdag den 20. januar 2015 kl Jens Andersen 3. december 2014 Lindy Nymark Christensen Kristoffer Petersen Søren Hartmann Lars Fischer Peter Frederiksen Jens Møller Michael Rex 5

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97%

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97% Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2014/15 Tid: 20. januar 2015 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Mødeleder: Referent: Øvrige tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars

Læs mere

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2011/12 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Toldbuen 1, 4700 Næstved T: 5575 8686, F:

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 5. september 2013 Referat Den 4. september 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Boligejernes Ønsker Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Referat af ordinær generalforsamling mandag den 31. maj 2010 kl. 19.30. Sted: Anne Kirke, Bjelkes Alle 19-21, 2200 København N. Repræsentanter

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Side 1 af 7 Generalforsamling Referat af generalforsamling i Farum Fjernvarme torsdag den 26. september 2013, kl. 19.30 i Farum Park Sport og Konferencecenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning. 1.1.2011 Transmissionsledningen overdrages (betinget) til Vestforbrænding

Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning. 1.1.2011 Transmissionsledningen overdrages (betinget) til Vestforbrænding Bilag 1 Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning 1996 Den sydgående transmissionsledning etableres af I/S Sjællandske Kraftvarmeværker, samlede fjernvarmerelaterede anlægsomkostninger

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere