Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesreglement. B-ordning"

Transkript

1 Vedligeholdelsesreglement B-ordning

2

3 B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse. Dvs. hvis der er opsparet nok penge op, så kan du fx bruge dem til at få malet din bolig. Du kan gøre det selv og få dækket materialer (ikke egen arbejdsløn), eller du kan betale en håndværker. Den anden store forskel i forhold til A-ordning er, at boligen ikke skal istandsættes, når du flytter med-mindre der er mislighold, eller et arbejde som afdelingen betaler. Den nye lejer overtager boligen som den er sammen med saldoen på vedligeholdelseskontoen, som tilhører boligen.

4 INDHOLD Generelt... 1 Reglernes ikrafttræden... 1 Ændring af lejekontrakten... 1 Beboerklagenævn... 1 Ved indflytning... 1 Boligens stand... 1 Syn ved indflytning... 2 Indflytningsrapport... 2 Fejl, skader og mangler... 2 I boperioden... 2 Boligens vedligeholdelseskonto... 2 Særlig udvendig vedligeholdelse... 2 Udlejerens vedligeholdelsespligt... 2 Anmeldelse af skader... 3 Ved fraflytning... 3 Ingen istandsættelse ved fraflytning... 3 Misligholdelse... 3 Syn ved fraflytning... 3 Fraflytningsrapport... 3 Oplysning om istandsættelsesudgifter... 4 Endelig opgørelse... 4 Arbejdets udførelse... 4 Istandsættelse ved bytning... 4 Særlige regler for indvendig vedligeholdelse... 4 Stuer, værelser og entre... 4 Køkken... 4 Badeværelse... 4 Træværk... 4 Gulve... 5 Vægfliser, gulvklinker og sanitet... 5 Standard for vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 5 Boligens standard ved lejemålets begyndelse... 5 Slid og ælde... 5 Farvevalg... 5

5 Saldoen på vedligeholdelseskontoen fremgår af huslejeopkrævningen Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger. B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne hertil afholdes over boligens vedligeholdelseskonto, som lejeren indbetaler til. Vedligeholdelse udføres på lejerens foranledning af udlejeren eller lejeren, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Generelt Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1. januar 2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Ændring af lejekontrakten Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontrakts-bestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Beboerklagenævn Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af begge parter indbringes for beboerklagenævnet. Ved indflytning Boligens stand Boligen stilles til rådighed i god og forsvarlig stand ved lejemålets begyndelse. Boligen kan ikke forventes at være nyistandsat. 1

6 Syn ved indflytning Ved lejemålets begyndelse foretager udlejeren sammen med tilflytter et indflytningssyn. Her vurderer man, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. Indflytningsrapport Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få tilføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet. Hvis lejer ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien, ja så sender udlejer en kopi af indflytningsrapporten til lejer. Fejl, skader og mangler Hvis tilflytter ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal det senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtales over for udlejeren. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Tilflytter hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. I boperioden Boligens vedligeholdelseskonto Udlejeren vedligeholder boligen indvendigt med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden. Vedligeholdelse kan udføres, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Til dækning af udgifterne indbetaler lejeren et månedligt beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto. Udlejeren fastsætter beløbet. Vedligeholdelsen udføres af udlejeren på lejerens foranledning. Lejeren kan også selv udføre vedligeholdelsen mod dokumentation af afholdte udgifter. Udgifterne til vedligeholdelse skal dokumenteres på boligens vedligeholdelseskonto. Saldoen på vedligeholdelseskontoen fremgår af den månedlige huslejeopkrævning. Særlig udvendig vedligeholdelse Have, fliseareal, hæk, beplantning og forhave, der hører til lejemålet, vedligeholdes af lejer. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om øvrigt særlig udvendig vedligeholdelse. Udlejerens vedligeholdelsespligt Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. 2

7 Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, toiletter, vaskekummer, kogeplader, ovn, emhætte og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet med mindre der er tale om misligholdelse. Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejeren afholder alle udgifter i denne forbindelse. Udlejeren kan desuden beslutte at foretage anden indvendig vedligeholdelse i boligen. Anmeldelse af skader Hvis der opstår skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks give besked til udlejeren. Hvis ikke udlejer får besked, så hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som følger af den manglende anmeldelse. Ved fraflytning Ingen istandsættelse ved fraflytning Når boligen er opsagt, kan lejer ikke længere disponere over boligens vedligeholdelseskonto. Boligen istandsættes ikke ved fraflytning med undtagelse af istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse. Boligen afleveres til den nye lejer med det beløb, der står på vedligeholdelseskontoen på overdragelsestidspunktet. Misligholdelse Fraflytter afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Misligholdelse er, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Det er også misligholdelse, hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande mv. Syn ved fraflytning Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Fraflytter indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. Fraflytningsrapport Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der er misligholdelse. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til fraflytter ved synet eller sendes til fraflytter sammen med overslaget. 3

8 Oplysning om istandsættelsesudgifter Senest 14 dage efter synsdatoen modtager fraflytter skriftlig oplysning om den anslåede udgift til eventuel istandsættelse som følge af misligholdelse. Endelig opgørelse Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne som følge af misligholdelse til fraflytter uden unødig forsinkelse. Opgørelsen angiver, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, og hvad de har kostet. I den endelige opgørelse kan fraflytters samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. Istandsættelse ved bytning Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. Særlige regler for indvendig vedligeholdelse Stuer, værelser og entre Vægge i stuer/værelser/entre er ved indflytningen tapetseret med rutex, der er malet. Vægge kan vedligeholdes med dækkende plastvægmaling af god kvalitet. Lofter kan behandles med lofthvidt (dækkende plastmaling af god kvalitet, glans 4-5). Køkken Vægge er tapetseret som stue og kan malerbehandles med plastmaling af god kvalitet (glans 20). Lofter kan behandles med lofthvidt (dækkende plastmaling af god kvalitet, glans 4-5). Badeværelse Vægge har glasvæv uden for flisearealet, som kan behandles med speciel vægmaling til vådrum med glat overflade til afvaskning (glans 25). Lofter kan behandles med lofthvidt (dækkende plastmaling af god kvalitet, glans 4-5). Træværk Akrylmaling på vandbasis af god kvalitet. 4

9 Gulve Trægulve rengøres med hårdt opvredet klud. Brug kun vand med mildt rengøringsmiddel. Parketgulve/trappe vedligeholdes med mat vandbaseret gulvlak. Vægfliser, gulvklinker og sanitet Afkalkes jævnligt med gængse afkalkningsmidler. Standard for vedligeholdelsesstand ved overtagelsen Boligens standard ved lejemålets begyndelse Boligen overdrages normalt til lejeren uden istandsættelse. Boligen fremtræder derfor vedligeholdt i et omfang svarende til det hidtidige forbrug på boligens vedligeholdelseskonto. Boligen vil herudover kun blive istandsat efter lejerens overtagelse af boligen, hvor der efter udlejerens skøn er et ekstraordinært behov for det eller som følge af misligholdelse efter den fraflyttende lejer. Istandsættelsesarbejde af denne karakter afholdes ikke over boligens vedligeholdelseskonto. Slid og ælde Boligen kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. Farvevalg Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg. 5

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT AFDELING 113 STØBERIGÅRDEN AFDELINGEN HAR B-ORDNING (VEDLIGEHOLDELSESKONTO) GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 4. FEBRUAR 2002 REV. FEBRUAR

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7. Abildgårdsvej 21-49, 42-48, 50-64 og 51-57 Gammel Kongevej 73-77 Uttrupvej 1-19 og 2-18

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7. Abildgårdsvej 21-49, 42-48, 50-64 og 51-57 Gammel Kongevej 73-77 Uttrupvej 1-19 og 2-18 Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7 Abildgårdsvej 21-49, 42-48, 50-64 og 51-57 Gammel Kongevej 73-77 Uttrupvej 1-19 og 2-18 Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Beddingen

Vedligeholdelsesreglement. Beddingen Vedligeholdelsesreglement Beddingen Indhold B-ordningen - kort fortalt 1 I. Generelt 1 Reglernes ikrafttræden 1 Ændring af lejekontrakten 1 Beboerklagenævn 1 II. Overtagelse af boligen ved indflytning

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013. Vedligeholdelse. Reglement og vejledning

GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013. Vedligeholdelse. Reglement og vejledning GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013 Vedligeholdelse Reglement og vejledning Vedligeholdelsesreglement A - ordning med normalistandsættelse ved fraflytning. Er gældende i alle boligafdelinger i Arbejdernes

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo

Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo Lejerbo afdeling nr. 238-0, Lejerbo 751, Århus Model A - normalistandsættelse A-ordning - kort fortalt Lejeren sørger i bo-perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Til beboere i afdeling 61 Centrumsgaden 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Mødet afholdes i kælderen på Centrumsgaden

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Til beboerne i afdeling 21 Lindeparken 1 A-D Silkeborg, den 14. august 2015 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Husk, at der er ordinært afdelingsmøde i afdeling 21 torsdag den 27. august 2015 kl.

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Ordens- og vedligeholdelsesreglement for afdeling 2 Ordens- og vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse, der står i kontrakten, og skal derfor

Læs mere

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012 Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012 1. Et godt klima er meget værd En boligforening med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man

Læs mere

Husorden og vedligeholdelsesreglement

Husorden og vedligeholdelsesreglement Husorden og vedligeholdelsesreglement 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 16 16 17 18 20 INDHOLD HUSORDEN Indledning Du må Du må ikke Affald Altaner Antenner Bad og toilet Banke- og borestøj

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502 Side 1 a 63 Side 2 a 63 Overskrift Side 1 Indledning Side 2-5 Alarm og hjælp Side 6 Adresser Side 7-9 Indflytning Side 1-14 Husorden Afsnit A: inde Afsnit B: ude Afsnit C: Husdyr Bilag 01 Bilag 02 Ansøgningsskema

Læs mere