Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven"

Transkript

1 Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på, at alle voksne beboere i en familie er i arbejde. «brevdato» Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Du har på X vegne den 17. december 2009 klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden over Ishøj Byråds beslutning om, at samtlige voksne medlemmer af en familie skal være i arbejde for at blive optaget på venteliste til en almennyttig bolig. Du har tillige klaget til Det Sociale Nævn over Ishøj Kommunes afslag på at give X og hendes familie husly efter serviceloven. Det Sociale Nævn modtog din klage fra Ishøj Kommune den 8. januar 2010 og traf afgørelse i sagen den 8. april Ifølge nævnets afgørelse har X ikke ret til at få anvist bolig efter husvildebestemmelsen i servicelovens 80. Statsforvaltningen har nu behandlet sagen, og vi har på grundlag af de foreliggende oplysninger ikke fundet, at Ishøj Byråd har handlet ulovligt i forbindelse med anvisning af ansøgere til de almene boliger i kommunen. Ishøj Byråd har i brev af 15. januar 2010 oplyst, at kommunen siden den 1. februar 2005 har haft en aftale med de fire boligorganisationer i Ishøj om 100 % kommunal anvisning efter reglerne i lov om almene boliger m.v. 59, stk. 2, hvorefter kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation kan indgå aftale om, at boligorganisationen stiller ledige almene familieboliger til rådighed for kommunalbestyrelsen. Byrådet har anført, at formålet med ordningen er, at beboersammensætningen i de enkelte boligafdelinger styrkes. Ordningen blev evalueret med udgangen af 2007 og forlænget til den 31. december 2013 for alle fire boligorganisationer. REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: «Sagsnummer» SAGSBEHANDLER: JEIKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag Tirsdag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag

2 Ishøj Byråd har oplyst, at man samtidig har aftalt, at op til 25 % af boligerne fortsat kan anvendes til løsning af boligsociale opgaver i kommunen. Ishøj Byråd har endvidere oplyst, at byrådet er opmærksomt på, at ordningen fremover følger almenboliglovens 60, hvorefter kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation kan indgå aftale om, at ledige almene familieboliger i en boligafdeling, der ikke er omfattet af 59, stk. 1 eller 2, eller 63, skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne skal fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen. Det fremgår af Ishøj Kommunes Boligrapport om 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune af 1. september 2008, at kommunalbestyrelsen har aftalt med boligorganisationerne, at alle udlejninger skal ske efter en individuel vurdering af de boligsøgendes behov for en ledig bolig. Det fremgår af rapporten, at byrådet som vejledning til boligsøgende har fastsat en række kriterier, som efter kommunens opfattelse vil medvirke til at styrke beboersammensætningen. Det fremgår endvidere af rapporten, at lejlighederne fortrinsvis udlejes til personer, hvor de voksne i husstanden er i arbejde og har været det gennem længere tid, samt hvor alle i husstanden har et stabilt boligmønster. Ishøj Byråd har endvidere vedlagt byrådets udtalelse af 17. januar 2010 til Indenrigs- og Socialministeriet til brug for ministeriets besvarelse af et spørgsmål til Folketingets Boligudvalg fra Dansk-Nordisk Modstandsbevægelse om Ishøj Kommunes praksis for anvisning af ledige almene familieboliger. Indenrigs- og Socialministeren har den 9. februar 2010 besvaret spørgsmålet således: Efter reglerne i almenboligloven skal almene familieboliger som udgangspunkt udlejes efter venteliste. Reglerne sikrer, at boligsøgende har lige adgang til almene boliger uanset indkomstforhold. Almene boligorganisationer skal dog stille indtil hver fjerde ledige familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Herudover er der mulighed for, at kommunen og boligorganisationen kan aftale op til 100 pct. kommunal anvisning. Reg- SIDE 2

3 lerne sikrer, at kommunen kan løse boligsociale behov og understøtte en varieret beboersammensætning. Når kommunalbestyrelsen får stillet en bolig til rådighed efter anvisningsreglerne, er det kommunen, der efter en konkret vurdering afgør, hvem kommunen vil anvise til den ledige bolig. Kommunen fører ikke venteliste til kommunal anvisning, men kommunen er forpligtet til at anvise ledige boliger efter en individuel og konkret vurdering af den enkelte boligsøgendes behov og beboersammensætningen i afdelingen. Hvis kommunen skønner, den ikke har behov for boligen til anvisning, kan kommunen lade boligen gå tilbage til boligorganisationen til udlejning efter ventelisten. Kommunalbestyrelsen kan til brug for sin anvisning til ledige boliger opstille vejledende kriterier for det konkrete skøn. Heri ligger, at kommunen kan fastsætte kriterier, der f.eks. lægger vægt på at anvise mere ressourcestærke boligsøgende vurderet ud fra f.eks. tilknytning til arbejdsmarkedet og indkomstforhold til afdelinger med en belastet beboersammensætning også selvom de boligsøgende skulle have et mindre akut boligbehov. Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at løse påtrængende boligsociale opgaver omfatter kommunens egne borgere. Kommunen har således ikke boligsociale forpligtelser over for boligsøgende udefra uanset deres økonomiske og personlige forhold. Dette er dog ikke til hinder for, at kommunen konkret i sin anvisning åbner mulighed for at anvise boligsøgende udefra til en bolig i kommunen, blot kommunen stadig kan løse sine boligsociale forpligtelser over for egne borgere. Selvom kommunen har opstillet et internt administrationsgrundlag, der udpeger særlige grupper af boligsøgende som positive bidrag til beboersammensætningen, herunder grupper af boligsøgende udefra, skal kommunen dog som nævnt altid anvise boligsøgende efter en individuel og konkret vurdering. Det vil ikke være i overensstemmelse med reglerne, hvis en kommune opstiller kriterier, der generelt udelukker særlige grupper af boligsøgende fra at komme i betragtning til kommunal anvisning. Dette gælder uanset, om der er tale om boligsøgende fra kommunen eller boligsøgende udefra Lovgrundlag for statsforvaltningens udtalelse Følgende fremgår af lov nr af 1. september 2010 om almene boliger m.v.: 60. For almene familieboliger, der ikke er omfattet af 59, stk. 1 eller 2, eller 63, kan kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige SIDE 3

4 boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen Følgende fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. 208 af 22. april 2009 til lov nr. 490 af 2009 om ændring af almenboligloven, hvor blandt andet 60 blev ændret: Ventelister Der foreslås en række ændringer af reglerne om udlejning af almene boliger, der giver større mulighed for udlejning uden om den almindelige venteliste. Formålet med de nye fleksible regler for udlejning er at tiltrække ressourcestærke beboere til udsatte boligområder For det andet foreslås det at lempe reglerne om fleksibel udlejning ved at ophæve begrænsningen om, at maksimalt 90 pct. af de ledige boliger kan lejes ud efter disse regler. I stedet foreslås det at overlade til kommunalbestyrelser og boligorganisationer at aftale omfanget af fleksibel udlejning. Formålet med at ophæve grænsen på 90 pct. er at forbedre mulighederne for at styrke beboersammensætningen i afdelinger, hvor der er en koncentration af ressourcesvage beboere. Forslaget giver f.eks. mulighed for at sikre, at alle tilflyttere til et område er i beskæftigelse. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører efter kommunestyrelseslovens 48 tilsyn med, at kommunalbestyrelsen i Ishøj Kommune overholder offentligretlige retsgrundsætninger og den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Almenboliglovens 60 giver kommunalbestyrelserne mulighed for sammen med de almene boligorganisationer at aftale særlige kriterier for tildeling af almene boliger. Der er ikke i lovgivningen fastsat begrænsninger for hvilke kriterier, der må aftales for udlejningen. Kommunalbestyrelsen skal derfor alene overholde almindelige generelle retsgrundsætninger ved fastsættelsen af kriterierne. Kriterierne må således ikke være usaglige. Statsforvaltningen finder ikke, at det er et usagligt kriterium at lægge vægt på, at alle voksne beboere i en familie er i arbejde ved tildeling af en almenbolig. Vi har herved lagt vægt på, at formålet med ændringen af almenboliglovens 60 var at tiltrække ressourcestærke beboere til udsatte boligområder, og at bestemmelsen gi- SIDE 4

5 ver mulighed for at sikre, at alle tilflyttere i et område er i beskæftigelse ifølge bemærkningerne til lovforslaget. Vi finder således ikke, at Ishøj Byråd på grundlag af de foreliggende oplysninger har handlet ulovligt i forbindelse med tildelingen af almene boliger. Vi har ved denne vurdering tillige lagt vægt på, at tildelingen ifølge det oplyste foretages efter en konkret individuel vurdering. Vi foretager os derfor ikke yderligere i anledning af din henvendelse. Udtalelsen vil snarest muligt blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside. Med venlig hilsen Lone Birgitte Christensen kontorchef Jette Eikrem fuldmægtig SIDE 5

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001.

Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001. Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001. 1. Fleksible udlejningsregler 1.1 FORMÅL Med en ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. er det nu muligt at udleje

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

2007-12-12. Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen.

2007-12-12. Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen. 2007-12-12. Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen. Resumé: udtalt, at statsforvaltningen finder, at bevillingen af nødhjælp lovligt kunne finde sted, at borgmesteren

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar.

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. 2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. Resumé: Stasforvaltningen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjorde,

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere