Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk"

Transkript

1 Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 11. april 2015 Thorsvang, Thorsvang Allé 7, 4780 Stege 1. Valg af dirigent a. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed b. Valg af stemmetællere Tony I. Nielsen valgtes som dirigent, der takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten konstaterede ligeledes, at dagsordenen overholdt foreningens vedtægter og denne blev derefter godkendt af generalforsamlingen. Som stemmetællere valgtes Jan Petersen og Karl Madsen. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i De fleste af jer har fået indkaldelsen via mail. Men vi udsender stadig over 200 indkaldelser via postvæsenet. Det koster besvær og penge. Vi kan også bruge mail og telefon til at kontakte jer om væltede træer, tegn på sprængte vandrør og andre vandskader, indbrud mv. på jeres ejendom. Derfor, send jeres mailadresse til os på Og hvis I mener, at I har gjort det, men ikke fået indkaldelsen pr. mail, så send den igen. Vær også opmærksom på, at Vandværket og Grundejerforeningen normalt holder generalforsamling på samme dag og at I derfor gerne skulle modtage indkaldelse fra begge foreninger enten pr. mail eller brev. Vi kan godt registrere flere personer på samme ejendom, fx hvis der er flere ejere eller brugere. Vi beder dog om, at en af personerne udpeges som 'administrator', hvis mailadresse registreres som primære mailadresse. Mailadresser og telefonnumre skal opdateres. Ikke kun ved flytning og skift af mailadresse. Også ved dødsfald. Vi bryder os ikke om - gentagne gange - at henvende os til en person, som er afgået ved døden. Jeg beder derfor om, at de efterladte husker at informere ULG's kasserer om ny kontaktperson. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres på ULG's hjemmeside Hvis man ønsker en papirudgave, så er man velkommen til at sende en frankeret svarkuvert til kassereren, som så sender papirudgaven. Elektronisk kommunikation kan formentlig blive endnu bedre fremover.. Formand: Keld Christiansen Barritvej Køge Tlf: Næstformand Inge Feldbæk Sagaparken Charlottenlund Tlf: Kasserer: Karsten W. Hansen Bagsværd Hovedgade 83A,1,th Bagsværd Tlf: Vejformand: Bjarne Jensen Peter Hansensvej Stege Tlf:

2 I løbet af sommeren (2015) undersøger Fibia - ved hjælp af ULG's adresser - interessen for at etablere fibernet i ULG's område. Fibia er en sammenlægning af SEAS-NVE's og NRGi's fiberaktiviteter og er landets største fiberselskab. Telenor er i gang med at undersøge om de kan finde en grund, hvor der kan placeres en mobilmast. Herefter kommer opfølgning på de fire punkter fra de foregående år: 1. Ulvshalebækken 2. Afvanding og dræn 3. Skoven 4. Veje og broer 1: Ulvshalebækken Sommerhusområdet ved Ulvshale Strand ligger lavt og meget store områder er fuldstændig afhængig af afvanding via Ulvshalebækken og af pumpen, som pumper vandet ud i Stege Bugt. Det er vigtigt, at bækken fungerer og at pumpens kapacitet er afstemt efter bækkens vandledningsevne. Bækken er renset op og bundkoten er bragt i overensstemmelse med regulativet. Bækken vedligeholdes efter bestemmelserne i Regulativ om Ulvshalebækken (se ULG's hjemmeside), og der er afsat kontrolkoter på udvalgte steder. Herudover grødeskærer kommunen Ulvshalebækken en ekstra gang årligt i juni/juli måned for at sikre at flowet ikke hæmmes af vækst i bækken på noget tidspunkt af året. Grødeskæringen i forsommeren sker fra nordsiden, så tagrørene i sydsiden skygger for vandplanter og hæmmer genvækst. Grødeskæringen i eftersommeren sker fra sydsiden. Vi ved godt, at det giver en række ulemper for bredejerne. Det beklager vi, men: Vandløbsloven siger, at bredejerne uden erstatning skal: 1. tåle, at fornødent vedligeholdelsesarbejde udføres. 2. modtage og bortskaffe fyld, afskåret grøde og andet fra vedligeholdelsen 3. tåle skader, som følge af almindelig kørsel og færdsel til fods langs vandløbet i forbindelse med vedligeholdelsen. Hertil kommer kravet om et arbejdsbælte på 4 meter, som skal friholdes for skure, kompostbeholdere, haveaffald, hegn, etc. Vi opfordrer til, at grundejerne rydder arbejdsbæltet inden første slåning i juni. Selvom vi ikke har haft voldsomme regnmængder siden august-september 2011, så kan vi se, at indsatsen har hjulpet. Vandniveauet på Berberisvej faldt 20 cm efter fjernelse af stenkisten under Ulvshalebroen. Og, da nedbøren kom, fungerede Ulvshalebækken efter hensigten. Underløbene under bækkens broer Vedligeholdelse af bækken suppleres med udvidelse af underløbene under broerne for at hindre at snævre underløb bremser vandstrømmen ud til pumpen. Underløbet under Telefonstien 2

3 er udvidet til en kapacitet af det firdobbelte. Sidste år blev underløbet under Ulvshalevejen og Jasminvej udvidet. Vi fortsætter opstrøms, og underløbet under Bøndernes Vej er det næste i rækken. Her i foråret er underløbet under Paradisæblet 10, 12 faldet sammen, og vi er ved at finde en løsning sammen med kommunen. 2. Afvanding og dræn Kommunens strategi for klimatilpasning Kommunen har som led i sin "Strategi for klimatilpasning" fra 2012 hyret Rambøll Management til et udredningsarbejde om behov, forslag, ideer og holdninger til "konkrete skabeloner/løsningsmodeller for Ulvshalebækken". I november 2012 kom første del af Rambøll's udredningsarbejde: Vordingborg Kommune konceptforslag for nedbørshændelser, katalog over virkemidler. Rapporten tager udgangspunkt i oversvømmelserne i 2007 og Rapportens hovedkonklusion er, at regnvandsafledningen er ringe, og at der er kapacitetsproblemer i spildevandskloakken. Delkonklusionen peger på en årsagssammenhæng mellem problemerne for regnvandsafledning og spildevandsafledning. Der afledes for lidt regnvand til Ulvshalebækken og for meget - uvedkommende - vand til spildevands-systemet. Med andre ord: der trænger overfladevand ind i kloaksystemet med det resultat, at brøndene løber over og at toiletterne ikke kan skylle ud Rapporten anbefaler, at der sker en optimering af systemerne, fordi en effektiv dræning og afledning af overfladevand vil lette presset på spildevandssystemet og dermed afhjælpe problemerne med at toiletterne løber fulde og at husene oversvømmes. Bestyrelsen var tilfreds med rapporten og fulgte op sammen med kommunen med forslag til et åbent - eller delvis lukket - regnvandssystem for hele sommerhusområdet. Det koster imidlertid penge. Rambøll regnede dengang ud, at prisen ville være ca 3,2 mio kr., dvs kr. for hver af de 746 matrikler. ULG har ikke pengene, og projektet kræver en vandløbssag, som kan tage tid, fordi der er to klageinstanser, og fordi en klage har opsættende virkning. Projektet er derfor ikke realistisk på kort sigt. Bestyrelsen besluttede derfor at se tiden an og vente på anden del af Rambøll's udredningsarbejde. Den kom i en foreløbig udgave i oktober 2014 med titlen: "Ulvshale Strand - Oplandsanalyse". Anbefalingerne i 2014-rapporten afviger imidlertid på væsentlige punkter fra anbefalingerne i 2012-rapporten. I 2012-rapporten anbefales en effektiv dræning og afledning af overfladevand. I 2014-rapporten anbefales at etablere diger omkring udsatte huse og udsatte lokaliteter. Bedre flow og større pumper i Ulvshalebækken hjælper ikke - står der i 2014 rapporten - for over- 3

4 svømmelserne kommer, fordi vandet slet ikke løber hen til bækken. Især i den østlige ende af bækken opstår dette rapportens konklusioner er baseret på modelberegninger, som - efter bestyrelsens opfattelse - ikke tager højde for de aktuelle forhold i området. Fx at underløbet under Telefonstien er fire gange større end forudsat i modellen, at der er fire, forskellige oplande til Ulvshalebækken i stedet for de to oplande, som rapporten regner med. Endelig nævner rapporten selv, at det er småt med egnede regnhændelser til kalibrering af modellen, og at den bedst egnede regnhændelse indtraf den 8. december 2013, hvor der faldt 13 mm regn mellem kl 8 og kl. 23. Bestyrelsens vurdering af 2014-rapportens anbefalinger og prioritering er naturligvis påvirket af, at man ikke er helt tilfreds med de forudsætninger, der er lagt til grund. Dertil kommer, at de enkelte forslag - med en enkelt undtagelse - er ikke er så relevante enten fordi de med rapportens egne ord ikke er særlig virkningsfulde eller fordi ULG har erfaringer, der peger i en lidt anden retning. Der står meget på spil i sommerhusområdet. Og detaljer og anbefalinger i Rambøll s rapport vil blive studeret nøje af kommune, grundejere, ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og andre interesserede parter, og danne grundlag for mange vigtige beslutninger fremover. Derfor er det vigtigt, at analysen hviler på et solidt grundlag og at konklusionerne er overbevisende. Og, det er - efter bestyrelsens mening - vigtigt, at analysen sandsynliggør, at de anbefalede forslag løser problemerne på den bedst bedst mulige måde. Det er vi i bestyrelsen ikke overbevist om er tilfældet. Derfor har bestyrelsen meldt tilbage til kommunen, at man vælger at se bort fra rapporten i arbejdet med at forbedre afvandingen i sommerhusområdet og at man fortsætter afvandingsbestræbelserne på baggrund af indhøstede erfaringer og opsamlet viden i tæt samarbejde med Vordingborg Kommune. Lokale dræn I gamle dage kom vandet til Ulvshalebækken via åbne grøfter. De er efterhånden groet til eller sløjfet, og så kan vandet kun komme til bækken ved naturlig nedsivning. Men den naturlige nedsivning til Ulvshalebækken er i tidens løb blevet forhindret af vejanlæg, volde, indkørsler m.m. Derfor bliver vi nødt til at lede overfladevandet væk med nye dræn. Vi undersøger mulighederne og indkalder til møder om lokale drænprojekter. Det er der imidlertid ikke kommet meget ud af indtil nu. Grundejerne synes, at det er for dyrt ( kr kr.) i forhold til, hvad man mener, der kommer ud af det. Vi har tidligere holdt møder om lokale dræn med grundejerne på Vibevej vest op til Vedlen, og på Hortensiavej. Og i 2014 har vi holdt møde med grundejere omkring Alperosevej, Berberisvej, Forsythiavej, Kristtjørnvej, Lavendelvej, Ligustervej og Spireavej. Og, selvom der er flere positive tilkendegivelser, så var responsen ikke tilstrækkelig til at gå videre med projektet. Dog ser det ud til, at lodsejere omkring Lavendelvej er interesseret i et projekt. Det følger vi op på et møde den 17. maj. I støbeskeen ligger også et projekt med dræn omkring Magnolievej 7. 4

5 Det er et stort arbejde, at udarbejde drænprojekter, og vi har ikke flere planer. Men, hvis der kommer en seriøs henvendelse fra lodsejerne i et område, så ser vi naturligvis på det. Etablering af nye dræn er underlagt bestemmelserne i Vandløbsloven. Det betyder, at det er grundejerne i de enkelte områder, der beslutter, om de vil have dræn eller ej. Og, det er dem, der har direkte nytte af dræningen, der skal betale for investeringen. Foreningen tilbyder at spule dem regelmæssigt. Pumpen Anstrengelserne med at optimere flowet i Ulvshalebækken og at dræne vandlidende områder fører til, at der flyder mere vand ud til pumpen. Foreløbig kan den klare det. Spørgsmålet er imidlertid hvor meget uvejr, der skal til for at den eksisterende pumpe ikke har tilstrækkelig kapacitet. Pumpen kunne ikke følge med under ekstremregnen i de i de to døgn i Et faktum, som ikke er adresseret i Rambøll's 2014-rapport. På sigt skal pumpekapaciteten nok forøges, eller afvandingen suppleres med andre - udgiftskrævende - foranstaltninger. Derfor har bestyrelsen valgt at spare op og at foreslå afvandings-kontingentet sat væsentlig op. For god ordens skyld skal det understreges, at det 'kun' er grundejerne i strandområdet, der bidrager til afvandingsopsaringen. Videre forløb Men, uanset, hvor store anstrengelser vi gør for at forhindre, at sommerhusene oversvømmes under voldsomme regnmængder, så må vi dog nok erkende, at vi ikke kan forhindre, at vandstanden står højt i området. I spidsbelastningssistuationer kan vi nok næppe forhindre, at der står blankt vand på udsatte grunde. Men vi kan minimere risikoen ved at sikre optimal vandledningsevne af ULvshalebækken, tilstrækkelig pumpekapacitet og effektiv dræning. Det vil også hindre overfladevand i at trænge ind i kloaksystemet og de ulemper, som det giver. Men, lige meget hvor mange penge vi bruger, så må vi nok regne med, at vi aldrig vil kunne forhindre, at enkelte, udsatte sommerhuse oversvømmes under ekstrem regn. Men, det er målet på sigt at mindske antallet af udsatte huse. 3. Skoven Det er ikke kun i strandområdet, der har problemer med vand. Vi forsøgte os med et forslag om dræn i området øst for Horsnæsvej i Erfaringen viser - også her -, at det er svært at skabe enighed om at etablere dræn og at finde frem til en rimelig fordelingsnøgle for udgifterne. Forslaget faldt, men vi fik bevist, at det er teknisk muligt, at løse områdets vandproblemer ved ekstrem nedbør. De lodsejere der ligger nærmest det foreslåede nye udløb, har efterfølgende selv gennemført de første ca. 100 meter dræning, dog med mindre rør diameter. Vi har konstateret, at drænet stadigvæk virker. Skoven er ikke kloakeret. Her er det almindeligt med en septiktank med overløb. Septiktanken tømmes en gang om året af Vordingborg Forsyning for grundejerens regning. 5

6 Når overfladevand/grundvand kommer op i niveau over overløbsdrænet, så løber det ned i septiktankene, som så fyldes op med vand. Så virker toiletter, køkkenafløb og bad ikke mere. Det er en kort fornøjelse at få tanken tømt, fordi den bliver fyldt med det samme så længe grundvandstanden er højere end overløbsdrænene fra septiktankene. En dræning vil derfor også hjælpe på områdets kloakproblemer. Eventuelle kloakproblemer kan dog også løses med et forhøjet nedsivningsanlæg. Det kommer dog til at forandre indtrykket af området, fordi nedsivningsanlæggene er ret iøjnefaldende. De ligner roekuler. 4. Veje og broer Broerne over Ulvshalebækken Broerne over Ulvshalebækken vedligeholdes løbende, og sidste år totalrenoverede kommunen Ulvshalevejbroen. I den forbindelse opgraderede kommunen Jasminvej-broen, så den kan bære tung trafik og fungere som omkørsel. Ellers er de fleste broer foreningens ansvar. For tiden arbejder vi med overgangen over Ulvshalebækken fra Hørlukkevej til stien langs Berberisvej 2 og med broen over Ulvshalebækken ved Ternevej/Kærhøgevej. Bestyrelsen har besluttet at broerne fremover skal udskiftes eller etableres efter en prototype. Det betyder forenkling i beslutningsprocessen, ensartet præg i området og formentlig også en besparelse i penge. Broen ved Berberisvej er med i det udsendte budget og prioriteres færdig til turistsæsonen. Hullet i overgangen over Ulvshalebækken ved Paradisæblet 12 er midlertidigt sikret med en lejet jernplade. Vi finder en mere varig løsning snarest. Nye vejskilte Vi udskifter de gamle vejskilte med nye skilte, som bruges i kommunen. De gamle træskilte er dyre, og de holder ikke. Nye skilte er blevet sat op i etaper. Og vi regner med at operation vejskilte afsluttes henover sommeren. Sving Vi beder om, at I sætter farten ned i sving og undgår at skære svinget skråt af på den private matrikel. Jorden uden for vejen er blød og bliver kørt op og der kommer dybe spor. Det kan vi ikke være bekendt. Tilbageklip Bilerne - også renovationen - kan kun komme rundt på vejene, når vejene er passable. Derfor skal bevoksningen langs vejene holdes nede, og der skal tilbageklippes efter kommunens retningslinier. De findes på ULG's hjemmeside og på kommunens hjemmeside. Der står, at grundejeren har pligt til at vedligeholde beplantningen langs med vejen og at der skal være en frihøjde på 4,20 m over hele vejens bredde. Mange er rigtig gode til at få det gjort. Men det kan ikke være rigtigt, at man venter til man får et brev fra kommunen om at gøre det. 6

7 Sandvejen Grundejerforeningen er udvidet med beboerne på den ikke-asfalterede del af Sandvejen ude ved Mågenakken. Vordingborg Kommune har tiltrådt servitut om pligtig medlemskab af foreningen, Og servitutten skal tinglyses på de pågældende matrikler. Næsten alle er tinglyst. Formålet er at ULG overtager vedligeholdelse af den ikke-asfalterede del af Sandvejen. Veje Vejene i grundejerforenings område vedligeholdes løbende. Det er de færreste veje der opbygget med vej-kasse (dvs. et grundlag af stabilgrus på mellem 30 til 40 cm, der er en blanding af grus, ler og sten med en maksimal diameter på 32 mm, hvorpå der kan lægges grus). Det betyder, at det er nødvendigt at benytte stabilgrus direkte ved reparation og vedligeholdelse af vejene, almindligt grus vil blot forsvinde ned i underlaget. Dette giver desværre ulemper for gående og cyklende i området, men er uundgåeligt. Det er observeret, at når vejene er bragt i orden, sætter bilisterne tilsvarende hastigheden op på vejene. Dette gør at vejene nedslides unødvendigt, så det skal henstilles at hastigheden sættes ned. Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning: Der udfoldede sig derefter en livlig debat, der ikke vil blive refereret direkte, men indenfor de generelle hovedområder der blev drøftet: Vedrørende hastighedsbegrænsning på vejene: Politiet tillader ikke opsætning af skilte, der ikke er godkendt. Der blev spurgt om spuling af dræn Ulvshalevej/Havtornvej til bækken: Spørgeren vil blive kontaktet så vi kan få det registreret. Vejskiltet til Mågenakken var fjernet: ULG indkøber nyt med symbol for blind vej. Dirigenten afsluttede dette punkt på dagsorden med at konstatere at beretningen blev taget til efterretning. 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2014, som er udsendt til medlemmerne per sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der henvises til dette. Regnskabet udviste et overskud på kr. mod et budgetteret overskud på kr. og med en balance på kr. Revisionspåtegningen fra Øernes Revision viste en blank revisionspåtegning. 7

8 Spørgsmål og kommentarer til punkt 3: Kasseren forklarede, hvorledes der indregnes moms og hvordan der afløftes moms Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent og takster for det kommende år (budget) Foreningskontingent: kr. 60,- Vejkontingent: kr. 450,- Afvandingskontingent: kr. 470,- Adresseændringer: Meddelt af medlem: kr. 50,- Ikke meddelt af medlem: kr. 175,- Andre gebyrer: Ejerskiftegebyr: kr. 100,- Rykkergebyr per rykker: kr. 95,- Det fremsendte budget blev derefter gennemgået, hvor ændringen af afvandings-kontingent blev gennemgået fremtidige investeringer i pumper etc. Der blev ikke fremsat spørgsmål til budgettet. Generalforsamlingen tilsluttede sig det ændrede kontingent og taksterne for det kommende år. 5. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år er: Keld Christiansen, Geert Bøegh, Karsten W. Hansen, Erik H. Jensen og Palle Lyngsøe alle modtog genvalg og blev valgt med akklamation. Suppleant på valg i ulige år: Henning Sørensen modtog genvalg og blev valgt med akklamation. 7. Valg af revisor Revisor Peter Hansen, Øernes Revision modtog genvalg og blev genvalgt med akklamation. 8

9 8. Eventuelt Der var en livlig debat der blandt andet indeholdt følgende emner. Der var en forespørgsel om højden på naboens træer. Normalt er der ingen begrænsning ud over hegnsyns-lovens bestemmelser, men i området Paradisvej og Bøndernes vej er der en lokal vedtægt nr 10 der kan ses på ULG s hjemmeside, hvor maksimal højde på træer er 4,5 meter Det blev efterlyst om ikke ULG s vedtægter trængte til en revision Naturstyrelsen, under Miljøministeriet, var indbudt til at orientere om aktiviteter på Ulvshale, primært den nordlige del af Ulvshale. Præsentationen var støttet af Naturstyrelsens notat af 2. marts 2015 "Naturindsatser på Ulvshale", som var udsendt med indkaldelsen og er offentliggjort på ULG s hjemmeside Naturindsatser på Ulvshale orienterer kort om det arbejde der skal foretages i 2015/16. Yderligere interesserede henvises til den af COWI udarbejdede Forvaltningsplan Ulvshale og Nyord, teknisk rapport, juni 2012, siderne Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen. 9

10

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk. Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk. Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent a. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed b. Valg af stemmetællere Axel Knuhtsen

Læs mere

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk. Referat af åstedsmøde d. 14-06-2014

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk. Referat af åstedsmøde d. 14-06-2014 Referat af åstedsmøde d. 14-06-2014 Om mulighederne for afledning af overfladevand i området Alperosevej, Berberisvej, Forsytiavej, Kristjørnevej, Lavendelvej, Ligustervej og Spireavej, På Berberisvej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling I/S LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Beder 31. juli 2012. Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt i Lundø forsamlingshus den 28. juli 2012. Formanden

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. marts 2013. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Sted: Fællesrummet på Kirke Sonnerup Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011.

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. 1. Valg af dirigent. Anette Møller valgt. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere