Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk"

Transkript

1 Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 11. april 2015 Thorsvang, Thorsvang Allé 7, 4780 Stege 1. Valg af dirigent a. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed b. Valg af stemmetællere Tony I. Nielsen valgtes som dirigent, der takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten konstaterede ligeledes, at dagsordenen overholdt foreningens vedtægter og denne blev derefter godkendt af generalforsamlingen. Som stemmetællere valgtes Jan Petersen og Karl Madsen. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i De fleste af jer har fået indkaldelsen via mail. Men vi udsender stadig over 200 indkaldelser via postvæsenet. Det koster besvær og penge. Vi kan også bruge mail og telefon til at kontakte jer om væltede træer, tegn på sprængte vandrør og andre vandskader, indbrud mv. på jeres ejendom. Derfor, send jeres mailadresse til os på Og hvis I mener, at I har gjort det, men ikke fået indkaldelsen pr. mail, så send den igen. Vær også opmærksom på, at Vandværket og Grundejerforeningen normalt holder generalforsamling på samme dag og at I derfor gerne skulle modtage indkaldelse fra begge foreninger enten pr. mail eller brev. Vi kan godt registrere flere personer på samme ejendom, fx hvis der er flere ejere eller brugere. Vi beder dog om, at en af personerne udpeges som 'administrator', hvis mailadresse registreres som primære mailadresse. Mailadresser og telefonnumre skal opdateres. Ikke kun ved flytning og skift af mailadresse. Også ved dødsfald. Vi bryder os ikke om - gentagne gange - at henvende os til en person, som er afgået ved døden. Jeg beder derfor om, at de efterladte husker at informere ULG's kasserer om ny kontaktperson. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres på ULG's hjemmeside Hvis man ønsker en papirudgave, så er man velkommen til at sende en frankeret svarkuvert til kassereren, som så sender papirudgaven. Elektronisk kommunikation kan formentlig blive endnu bedre fremover.. Formand: Keld Christiansen Barritvej Køge Tlf: Næstformand Inge Feldbæk Sagaparken Charlottenlund Tlf: Kasserer: Karsten W. Hansen Bagsværd Hovedgade 83A,1,th Bagsværd Tlf: Vejformand: Bjarne Jensen Peter Hansensvej Stege Tlf:

2 I løbet af sommeren (2015) undersøger Fibia - ved hjælp af ULG's adresser - interessen for at etablere fibernet i ULG's område. Fibia er en sammenlægning af SEAS-NVE's og NRGi's fiberaktiviteter og er landets største fiberselskab. Telenor er i gang med at undersøge om de kan finde en grund, hvor der kan placeres en mobilmast. Herefter kommer opfølgning på de fire punkter fra de foregående år: 1. Ulvshalebækken 2. Afvanding og dræn 3. Skoven 4. Veje og broer 1: Ulvshalebækken Sommerhusområdet ved Ulvshale Strand ligger lavt og meget store områder er fuldstændig afhængig af afvanding via Ulvshalebækken og af pumpen, som pumper vandet ud i Stege Bugt. Det er vigtigt, at bækken fungerer og at pumpens kapacitet er afstemt efter bækkens vandledningsevne. Bækken er renset op og bundkoten er bragt i overensstemmelse med regulativet. Bækken vedligeholdes efter bestemmelserne i Regulativ om Ulvshalebækken (se ULG's hjemmeside), og der er afsat kontrolkoter på udvalgte steder. Herudover grødeskærer kommunen Ulvshalebækken en ekstra gang årligt i juni/juli måned for at sikre at flowet ikke hæmmes af vækst i bækken på noget tidspunkt af året. Grødeskæringen i forsommeren sker fra nordsiden, så tagrørene i sydsiden skygger for vandplanter og hæmmer genvækst. Grødeskæringen i eftersommeren sker fra sydsiden. Vi ved godt, at det giver en række ulemper for bredejerne. Det beklager vi, men: Vandløbsloven siger, at bredejerne uden erstatning skal: 1. tåle, at fornødent vedligeholdelsesarbejde udføres. 2. modtage og bortskaffe fyld, afskåret grøde og andet fra vedligeholdelsen 3. tåle skader, som følge af almindelig kørsel og færdsel til fods langs vandløbet i forbindelse med vedligeholdelsen. Hertil kommer kravet om et arbejdsbælte på 4 meter, som skal friholdes for skure, kompostbeholdere, haveaffald, hegn, etc. Vi opfordrer til, at grundejerne rydder arbejdsbæltet inden første slåning i juni. Selvom vi ikke har haft voldsomme regnmængder siden august-september 2011, så kan vi se, at indsatsen har hjulpet. Vandniveauet på Berberisvej faldt 20 cm efter fjernelse af stenkisten under Ulvshalebroen. Og, da nedbøren kom, fungerede Ulvshalebækken efter hensigten. Underløbene under bækkens broer Vedligeholdelse af bækken suppleres med udvidelse af underløbene under broerne for at hindre at snævre underløb bremser vandstrømmen ud til pumpen. Underløbet under Telefonstien 2

3 er udvidet til en kapacitet af det firdobbelte. Sidste år blev underløbet under Ulvshalevejen og Jasminvej udvidet. Vi fortsætter opstrøms, og underløbet under Bøndernes Vej er det næste i rækken. Her i foråret er underløbet under Paradisæblet 10, 12 faldet sammen, og vi er ved at finde en løsning sammen med kommunen. 2. Afvanding og dræn Kommunens strategi for klimatilpasning Kommunen har som led i sin "Strategi for klimatilpasning" fra 2012 hyret Rambøll Management til et udredningsarbejde om behov, forslag, ideer og holdninger til "konkrete skabeloner/løsningsmodeller for Ulvshalebækken". I november 2012 kom første del af Rambøll's udredningsarbejde: Vordingborg Kommune konceptforslag for nedbørshændelser, katalog over virkemidler. Rapporten tager udgangspunkt i oversvømmelserne i 2007 og Rapportens hovedkonklusion er, at regnvandsafledningen er ringe, og at der er kapacitetsproblemer i spildevandskloakken. Delkonklusionen peger på en årsagssammenhæng mellem problemerne for regnvandsafledning og spildevandsafledning. Der afledes for lidt regnvand til Ulvshalebækken og for meget - uvedkommende - vand til spildevands-systemet. Med andre ord: der trænger overfladevand ind i kloaksystemet med det resultat, at brøndene løber over og at toiletterne ikke kan skylle ud Rapporten anbefaler, at der sker en optimering af systemerne, fordi en effektiv dræning og afledning af overfladevand vil lette presset på spildevandssystemet og dermed afhjælpe problemerne med at toiletterne løber fulde og at husene oversvømmes. Bestyrelsen var tilfreds med rapporten og fulgte op sammen med kommunen med forslag til et åbent - eller delvis lukket - regnvandssystem for hele sommerhusområdet. Det koster imidlertid penge. Rambøll regnede dengang ud, at prisen ville være ca 3,2 mio kr., dvs kr. for hver af de 746 matrikler. ULG har ikke pengene, og projektet kræver en vandløbssag, som kan tage tid, fordi der er to klageinstanser, og fordi en klage har opsættende virkning. Projektet er derfor ikke realistisk på kort sigt. Bestyrelsen besluttede derfor at se tiden an og vente på anden del af Rambøll's udredningsarbejde. Den kom i en foreløbig udgave i oktober 2014 med titlen: "Ulvshale Strand - Oplandsanalyse". Anbefalingerne i 2014-rapporten afviger imidlertid på væsentlige punkter fra anbefalingerne i 2012-rapporten. I 2012-rapporten anbefales en effektiv dræning og afledning af overfladevand. I 2014-rapporten anbefales at etablere diger omkring udsatte huse og udsatte lokaliteter. Bedre flow og større pumper i Ulvshalebækken hjælper ikke - står der i 2014 rapporten - for over- 3

4 svømmelserne kommer, fordi vandet slet ikke løber hen til bækken. Især i den østlige ende af bækken opstår dette rapportens konklusioner er baseret på modelberegninger, som - efter bestyrelsens opfattelse - ikke tager højde for de aktuelle forhold i området. Fx at underløbet under Telefonstien er fire gange større end forudsat i modellen, at der er fire, forskellige oplande til Ulvshalebækken i stedet for de to oplande, som rapporten regner med. Endelig nævner rapporten selv, at det er småt med egnede regnhændelser til kalibrering af modellen, og at den bedst egnede regnhændelse indtraf den 8. december 2013, hvor der faldt 13 mm regn mellem kl 8 og kl. 23. Bestyrelsens vurdering af 2014-rapportens anbefalinger og prioritering er naturligvis påvirket af, at man ikke er helt tilfreds med de forudsætninger, der er lagt til grund. Dertil kommer, at de enkelte forslag - med en enkelt undtagelse - er ikke er så relevante enten fordi de med rapportens egne ord ikke er særlig virkningsfulde eller fordi ULG har erfaringer, der peger i en lidt anden retning. Der står meget på spil i sommerhusområdet. Og detaljer og anbefalinger i Rambøll s rapport vil blive studeret nøje af kommune, grundejere, ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og andre interesserede parter, og danne grundlag for mange vigtige beslutninger fremover. Derfor er det vigtigt, at analysen hviler på et solidt grundlag og at konklusionerne er overbevisende. Og, det er - efter bestyrelsens mening - vigtigt, at analysen sandsynliggør, at de anbefalede forslag løser problemerne på den bedst bedst mulige måde. Det er vi i bestyrelsen ikke overbevist om er tilfældet. Derfor har bestyrelsen meldt tilbage til kommunen, at man vælger at se bort fra rapporten i arbejdet med at forbedre afvandingen i sommerhusområdet og at man fortsætter afvandingsbestræbelserne på baggrund af indhøstede erfaringer og opsamlet viden i tæt samarbejde med Vordingborg Kommune. Lokale dræn I gamle dage kom vandet til Ulvshalebækken via åbne grøfter. De er efterhånden groet til eller sløjfet, og så kan vandet kun komme til bækken ved naturlig nedsivning. Men den naturlige nedsivning til Ulvshalebækken er i tidens løb blevet forhindret af vejanlæg, volde, indkørsler m.m. Derfor bliver vi nødt til at lede overfladevandet væk med nye dræn. Vi undersøger mulighederne og indkalder til møder om lokale drænprojekter. Det er der imidlertid ikke kommet meget ud af indtil nu. Grundejerne synes, at det er for dyrt ( kr kr.) i forhold til, hvad man mener, der kommer ud af det. Vi har tidligere holdt møder om lokale dræn med grundejerne på Vibevej vest op til Vedlen, og på Hortensiavej. Og i 2014 har vi holdt møde med grundejere omkring Alperosevej, Berberisvej, Forsythiavej, Kristtjørnvej, Lavendelvej, Ligustervej og Spireavej. Og, selvom der er flere positive tilkendegivelser, så var responsen ikke tilstrækkelig til at gå videre med projektet. Dog ser det ud til, at lodsejere omkring Lavendelvej er interesseret i et projekt. Det følger vi op på et møde den 17. maj. I støbeskeen ligger også et projekt med dræn omkring Magnolievej 7. 4

5 Det er et stort arbejde, at udarbejde drænprojekter, og vi har ikke flere planer. Men, hvis der kommer en seriøs henvendelse fra lodsejerne i et område, så ser vi naturligvis på det. Etablering af nye dræn er underlagt bestemmelserne i Vandløbsloven. Det betyder, at det er grundejerne i de enkelte områder, der beslutter, om de vil have dræn eller ej. Og, det er dem, der har direkte nytte af dræningen, der skal betale for investeringen. Foreningen tilbyder at spule dem regelmæssigt. Pumpen Anstrengelserne med at optimere flowet i Ulvshalebækken og at dræne vandlidende områder fører til, at der flyder mere vand ud til pumpen. Foreløbig kan den klare det. Spørgsmålet er imidlertid hvor meget uvejr, der skal til for at den eksisterende pumpe ikke har tilstrækkelig kapacitet. Pumpen kunne ikke følge med under ekstremregnen i de i de to døgn i Et faktum, som ikke er adresseret i Rambøll's 2014-rapport. På sigt skal pumpekapaciteten nok forøges, eller afvandingen suppleres med andre - udgiftskrævende - foranstaltninger. Derfor har bestyrelsen valgt at spare op og at foreslå afvandings-kontingentet sat væsentlig op. For god ordens skyld skal det understreges, at det 'kun' er grundejerne i strandområdet, der bidrager til afvandingsopsaringen. Videre forløb Men, uanset, hvor store anstrengelser vi gør for at forhindre, at sommerhusene oversvømmes under voldsomme regnmængder, så må vi dog nok erkende, at vi ikke kan forhindre, at vandstanden står højt i området. I spidsbelastningssistuationer kan vi nok næppe forhindre, at der står blankt vand på udsatte grunde. Men vi kan minimere risikoen ved at sikre optimal vandledningsevne af ULvshalebækken, tilstrækkelig pumpekapacitet og effektiv dræning. Det vil også hindre overfladevand i at trænge ind i kloaksystemet og de ulemper, som det giver. Men, lige meget hvor mange penge vi bruger, så må vi nok regne med, at vi aldrig vil kunne forhindre, at enkelte, udsatte sommerhuse oversvømmes under ekstrem regn. Men, det er målet på sigt at mindske antallet af udsatte huse. 3. Skoven Det er ikke kun i strandområdet, der har problemer med vand. Vi forsøgte os med et forslag om dræn i området øst for Horsnæsvej i Erfaringen viser - også her -, at det er svært at skabe enighed om at etablere dræn og at finde frem til en rimelig fordelingsnøgle for udgifterne. Forslaget faldt, men vi fik bevist, at det er teknisk muligt, at løse områdets vandproblemer ved ekstrem nedbør. De lodsejere der ligger nærmest det foreslåede nye udløb, har efterfølgende selv gennemført de første ca. 100 meter dræning, dog med mindre rør diameter. Vi har konstateret, at drænet stadigvæk virker. Skoven er ikke kloakeret. Her er det almindeligt med en septiktank med overløb. Septiktanken tømmes en gang om året af Vordingborg Forsyning for grundejerens regning. 5

6 Når overfladevand/grundvand kommer op i niveau over overløbsdrænet, så løber det ned i septiktankene, som så fyldes op med vand. Så virker toiletter, køkkenafløb og bad ikke mere. Det er en kort fornøjelse at få tanken tømt, fordi den bliver fyldt med det samme så længe grundvandstanden er højere end overløbsdrænene fra septiktankene. En dræning vil derfor også hjælpe på områdets kloakproblemer. Eventuelle kloakproblemer kan dog også løses med et forhøjet nedsivningsanlæg. Det kommer dog til at forandre indtrykket af området, fordi nedsivningsanlæggene er ret iøjnefaldende. De ligner roekuler. 4. Veje og broer Broerne over Ulvshalebækken Broerne over Ulvshalebækken vedligeholdes løbende, og sidste år totalrenoverede kommunen Ulvshalevejbroen. I den forbindelse opgraderede kommunen Jasminvej-broen, så den kan bære tung trafik og fungere som omkørsel. Ellers er de fleste broer foreningens ansvar. For tiden arbejder vi med overgangen over Ulvshalebækken fra Hørlukkevej til stien langs Berberisvej 2 og med broen over Ulvshalebækken ved Ternevej/Kærhøgevej. Bestyrelsen har besluttet at broerne fremover skal udskiftes eller etableres efter en prototype. Det betyder forenkling i beslutningsprocessen, ensartet præg i området og formentlig også en besparelse i penge. Broen ved Berberisvej er med i det udsendte budget og prioriteres færdig til turistsæsonen. Hullet i overgangen over Ulvshalebækken ved Paradisæblet 12 er midlertidigt sikret med en lejet jernplade. Vi finder en mere varig løsning snarest. Nye vejskilte Vi udskifter de gamle vejskilte med nye skilte, som bruges i kommunen. De gamle træskilte er dyre, og de holder ikke. Nye skilte er blevet sat op i etaper. Og vi regner med at operation vejskilte afsluttes henover sommeren. Sving Vi beder om, at I sætter farten ned i sving og undgår at skære svinget skråt af på den private matrikel. Jorden uden for vejen er blød og bliver kørt op og der kommer dybe spor. Det kan vi ikke være bekendt. Tilbageklip Bilerne - også renovationen - kan kun komme rundt på vejene, når vejene er passable. Derfor skal bevoksningen langs vejene holdes nede, og der skal tilbageklippes efter kommunens retningslinier. De findes på ULG's hjemmeside og på kommunens hjemmeside. Der står, at grundejeren har pligt til at vedligeholde beplantningen langs med vejen og at der skal være en frihøjde på 4,20 m over hele vejens bredde. Mange er rigtig gode til at få det gjort. Men det kan ikke være rigtigt, at man venter til man får et brev fra kommunen om at gøre det. 6

7 Sandvejen Grundejerforeningen er udvidet med beboerne på den ikke-asfalterede del af Sandvejen ude ved Mågenakken. Vordingborg Kommune har tiltrådt servitut om pligtig medlemskab af foreningen, Og servitutten skal tinglyses på de pågældende matrikler. Næsten alle er tinglyst. Formålet er at ULG overtager vedligeholdelse af den ikke-asfalterede del af Sandvejen. Veje Vejene i grundejerforenings område vedligeholdes løbende. Det er de færreste veje der opbygget med vej-kasse (dvs. et grundlag af stabilgrus på mellem 30 til 40 cm, der er en blanding af grus, ler og sten med en maksimal diameter på 32 mm, hvorpå der kan lægges grus). Det betyder, at det er nødvendigt at benytte stabilgrus direkte ved reparation og vedligeholdelse af vejene, almindligt grus vil blot forsvinde ned i underlaget. Dette giver desværre ulemper for gående og cyklende i området, men er uundgåeligt. Det er observeret, at når vejene er bragt i orden, sætter bilisterne tilsvarende hastigheden op på vejene. Dette gør at vejene nedslides unødvendigt, så det skal henstilles at hastigheden sættes ned. Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning: Der udfoldede sig derefter en livlig debat, der ikke vil blive refereret direkte, men indenfor de generelle hovedområder der blev drøftet: Vedrørende hastighedsbegrænsning på vejene: Politiet tillader ikke opsætning af skilte, der ikke er godkendt. Der blev spurgt om spuling af dræn Ulvshalevej/Havtornvej til bækken: Spørgeren vil blive kontaktet så vi kan få det registreret. Vejskiltet til Mågenakken var fjernet: ULG indkøber nyt med symbol for blind vej. Dirigenten afsluttede dette punkt på dagsorden med at konstatere at beretningen blev taget til efterretning. 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2014, som er udsendt til medlemmerne per sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der henvises til dette. Regnskabet udviste et overskud på kr. mod et budgetteret overskud på kr. og med en balance på kr. Revisionspåtegningen fra Øernes Revision viste en blank revisionspåtegning. 7

8 Spørgsmål og kommentarer til punkt 3: Kasseren forklarede, hvorledes der indregnes moms og hvordan der afløftes moms Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent og takster for det kommende år (budget) Foreningskontingent: kr. 60,- Vejkontingent: kr. 450,- Afvandingskontingent: kr. 470,- Adresseændringer: Meddelt af medlem: kr. 50,- Ikke meddelt af medlem: kr. 175,- Andre gebyrer: Ejerskiftegebyr: kr. 100,- Rykkergebyr per rykker: kr. 95,- Det fremsendte budget blev derefter gennemgået, hvor ændringen af afvandings-kontingent blev gennemgået fremtidige investeringer i pumper etc. Der blev ikke fremsat spørgsmål til budgettet. Generalforsamlingen tilsluttede sig det ændrede kontingent og taksterne for det kommende år. 5. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år er: Keld Christiansen, Geert Bøegh, Karsten W. Hansen, Erik H. Jensen og Palle Lyngsøe alle modtog genvalg og blev valgt med akklamation. Suppleant på valg i ulige år: Henning Sørensen modtog genvalg og blev valgt med akklamation. 7. Valg af revisor Revisor Peter Hansen, Øernes Revision modtog genvalg og blev genvalgt med akklamation. 8

9 8. Eventuelt Der var en livlig debat der blandt andet indeholdt følgende emner. Der var en forespørgsel om højden på naboens træer. Normalt er der ingen begrænsning ud over hegnsyns-lovens bestemmelser, men i området Paradisvej og Bøndernes vej er der en lokal vedtægt nr 10 der kan ses på ULG s hjemmeside, hvor maksimal højde på træer er 4,5 meter Det blev efterlyst om ikke ULG s vedtægter trængte til en revision Naturstyrelsen, under Miljøministeriet, var indbudt til at orientere om aktiviteter på Ulvshale, primært den nordlige del af Ulvshale. Præsentationen var støttet af Naturstyrelsens notat af 2. marts 2015 "Naturindsatser på Ulvshale", som var udsendt med indkaldelsen og er offentliggjort på ULG s hjemmeside Naturindsatser på Ulvshale orienterer kort om det arbejde der skal foretages i 2015/16. Yderligere interesserede henvises til den af COWI udarbejdede Forvaltningsplan Ulvshale og Nyord, teknisk rapport, juni 2012, siderne Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen. 9

10

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening. ulg@ulg.dk www.ulg.dk

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening. ulg@ulg.dk www.ulg.dk Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 22. april 2016 Møns Hallerne, Platanvej 40, 4780 Stege Dagsorden: 1. Valg af dirigent a. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed b. Valg af stemmetællere

Læs mere

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 5. april 2014 Thorsvang, Thorsvang Allé 7, 4780 Stege 1. Valg af dirigent Axel Knuhtsen valgtes som dirigent, der takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk. Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk. Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent a. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed b. Valg af stemmetællere Axel Knuhtsen

Læs mere

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk. Referat af åstedsmøde d. 14-06-2014

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk. Referat af åstedsmøde d. 14-06-2014 Referat af åstedsmøde d. 14-06-2014 Om mulighederne for afledning af overfladevand i området Alperosevej, Berberisvej, Forsytiavej, Kristjørnevej, Lavendelvej, Ligustervej og Spireavej, På Berberisvej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening E-mail: ulg@ulg.dk -Hjemmeside: www.ulg.dk. Forslag til afledning af overfladevand i området øst for Horsnæsvej

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening E-mail: ulg@ulg.dk -Hjemmeside: www.ulg.dk. Forslag til afledning af overfladevand i området øst for Horsnæsvej Forslag til afledning af overfladevand i området øst for Horsnæsvej Projektet En kreds af lodsejere i sommerhusområdet øst for Horsnæsvej har henvendt sig til ULG om mulighederne for at lede overfladevand

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Grundejerforeningen Bøtø Formand Thomas Skov Jensen

Grundejerforeningen Bøtø  Formand Thomas Skov Jensen Grundejerforeningen Bøtø www.bøtø.dk Formand Thomas Skov Jensen E-mail: jensen1001@hotmail.com Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 24. august 2014 kl. 10.00 på Restaurant Lupinen, Bøtøvej

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling d. 29.06.2013 Alf Jacobsen blev valgt. Han takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015 Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 60 fremmødte(41 medlemmer) Pkt. 1: Valg af dirigent Merethe Tølbøll blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

NBSG Nr. Bork Strands Grundejerforening af 1967

NBSG Nr. Bork Strands Grundejerforening af 1967 NBSG Nr. Bork Strands Grundejerforening af 1967 www.borkstrand.dk mail@borkstrand.dk Generalforsamling afholdt lørdag den 21. maj 2011 på Panorama. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Grundejerforeningen KONGEPARTEN Ellinge Lyng VEDTÆGTER. I. Foreningen og medlemmerne

Grundejerforeningen KONGEPARTEN Ellinge Lyng VEDTÆGTER. I. Foreningen og medlemmerne Forslag til vedtægtsændringer er markeret med gult. Grundejerforeningen KONGEPARTEN Ellinge Lyng VEDTÆGTER I. Foreningen og medlemmerne 1 Foreningens navn: Grundejerforeningen KONGEPARTEN, Ellinge Lyng.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene.

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Arresøgrundene. Mødet blev afholdt mandag den 12. marts 2012 kl. 19:00 i Annisse forsamlingshus. Dagsorden a) Valg af dirigent b) Protokol og

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

SAGT. Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm REFERAT AF REPRESENTANTSKABSMØDE 2014. Afholdt d. 7. april 2014

SAGT. Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm REFERAT AF REPRESENTANTSKABSMØDE 2014. Afholdt d. 7. april 2014 SAGT Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm DAGSORDEN REFERAT AF REPRESENTANTSKABSMØDE 2014 Afholdt d. 7. april 2014 I Stadionrestauranten, Sollentuna allé 1-3, 2650 Hvidovre Pkt. 1 Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Grundejerforeningen Rørhavegaard Juni 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Afholdt søndag d. 5. juni 2016 på Blistrup Skole Dagsorden 1. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Korshage Grundejerforening lørdag den 16. juni 2012

Referat af generalforsamling i Korshage Grundejerforening lørdag den 16. juni 2012 Kommentarer: Referat af generalforsamling i Korshage Grundejerforening lørdag den 16. juni 2012 Generalforsamlingen var velbesøgt. Der var cirka 70 personer tilstede repræsenterende 37 grunde. Derudover

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere