Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk"

Transkript

1 Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 11. april 2015 Thorsvang, Thorsvang Allé 7, 4780 Stege 1. Valg af dirigent a. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed b. Valg af stemmetællere Tony I. Nielsen valgtes som dirigent, der takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten konstaterede ligeledes, at dagsordenen overholdt foreningens vedtægter og denne blev derefter godkendt af generalforsamlingen. Som stemmetællere valgtes Jan Petersen og Karl Madsen. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i De fleste af jer har fået indkaldelsen via mail. Men vi udsender stadig over 200 indkaldelser via postvæsenet. Det koster besvær og penge. Vi kan også bruge mail og telefon til at kontakte jer om væltede træer, tegn på sprængte vandrør og andre vandskader, indbrud mv. på jeres ejendom. Derfor, send jeres mailadresse til os på Og hvis I mener, at I har gjort det, men ikke fået indkaldelsen pr. mail, så send den igen. Vær også opmærksom på, at Vandværket og Grundejerforeningen normalt holder generalforsamling på samme dag og at I derfor gerne skulle modtage indkaldelse fra begge foreninger enten pr. mail eller brev. Vi kan godt registrere flere personer på samme ejendom, fx hvis der er flere ejere eller brugere. Vi beder dog om, at en af personerne udpeges som 'administrator', hvis mailadresse registreres som primære mailadresse. Mailadresser og telefonnumre skal opdateres. Ikke kun ved flytning og skift af mailadresse. Også ved dødsfald. Vi bryder os ikke om - gentagne gange - at henvende os til en person, som er afgået ved døden. Jeg beder derfor om, at de efterladte husker at informere ULG's kasserer om ny kontaktperson. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres på ULG's hjemmeside Hvis man ønsker en papirudgave, så er man velkommen til at sende en frankeret svarkuvert til kassereren, som så sender papirudgaven. Elektronisk kommunikation kan formentlig blive endnu bedre fremover.. Formand: Keld Christiansen Barritvej Køge Tlf: Næstformand Inge Feldbæk Sagaparken Charlottenlund Tlf: Kasserer: Karsten W. Hansen Bagsværd Hovedgade 83A,1,th Bagsværd Tlf: Vejformand: Bjarne Jensen Peter Hansensvej Stege Tlf:

2 I løbet af sommeren (2015) undersøger Fibia - ved hjælp af ULG's adresser - interessen for at etablere fibernet i ULG's område. Fibia er en sammenlægning af SEAS-NVE's og NRGi's fiberaktiviteter og er landets største fiberselskab. Telenor er i gang med at undersøge om de kan finde en grund, hvor der kan placeres en mobilmast. Herefter kommer opfølgning på de fire punkter fra de foregående år: 1. Ulvshalebækken 2. Afvanding og dræn 3. Skoven 4. Veje og broer 1: Ulvshalebækken Sommerhusområdet ved Ulvshale Strand ligger lavt og meget store områder er fuldstændig afhængig af afvanding via Ulvshalebækken og af pumpen, som pumper vandet ud i Stege Bugt. Det er vigtigt, at bækken fungerer og at pumpens kapacitet er afstemt efter bækkens vandledningsevne. Bækken er renset op og bundkoten er bragt i overensstemmelse med regulativet. Bækken vedligeholdes efter bestemmelserne i Regulativ om Ulvshalebækken (se ULG's hjemmeside), og der er afsat kontrolkoter på udvalgte steder. Herudover grødeskærer kommunen Ulvshalebækken en ekstra gang årligt i juni/juli måned for at sikre at flowet ikke hæmmes af vækst i bækken på noget tidspunkt af året. Grødeskæringen i forsommeren sker fra nordsiden, så tagrørene i sydsiden skygger for vandplanter og hæmmer genvækst. Grødeskæringen i eftersommeren sker fra sydsiden. Vi ved godt, at det giver en række ulemper for bredejerne. Det beklager vi, men: Vandløbsloven siger, at bredejerne uden erstatning skal: 1. tåle, at fornødent vedligeholdelsesarbejde udføres. 2. modtage og bortskaffe fyld, afskåret grøde og andet fra vedligeholdelsen 3. tåle skader, som følge af almindelig kørsel og færdsel til fods langs vandløbet i forbindelse med vedligeholdelsen. Hertil kommer kravet om et arbejdsbælte på 4 meter, som skal friholdes for skure, kompostbeholdere, haveaffald, hegn, etc. Vi opfordrer til, at grundejerne rydder arbejdsbæltet inden første slåning i juni. Selvom vi ikke har haft voldsomme regnmængder siden august-september 2011, så kan vi se, at indsatsen har hjulpet. Vandniveauet på Berberisvej faldt 20 cm efter fjernelse af stenkisten under Ulvshalebroen. Og, da nedbøren kom, fungerede Ulvshalebækken efter hensigten. Underløbene under bækkens broer Vedligeholdelse af bækken suppleres med udvidelse af underløbene under broerne for at hindre at snævre underløb bremser vandstrømmen ud til pumpen. Underløbet under Telefonstien 2

3 er udvidet til en kapacitet af det firdobbelte. Sidste år blev underløbet under Ulvshalevejen og Jasminvej udvidet. Vi fortsætter opstrøms, og underløbet under Bøndernes Vej er det næste i rækken. Her i foråret er underløbet under Paradisæblet 10, 12 faldet sammen, og vi er ved at finde en løsning sammen med kommunen. 2. Afvanding og dræn Kommunens strategi for klimatilpasning Kommunen har som led i sin "Strategi for klimatilpasning" fra 2012 hyret Rambøll Management til et udredningsarbejde om behov, forslag, ideer og holdninger til "konkrete skabeloner/løsningsmodeller for Ulvshalebækken". I november 2012 kom første del af Rambøll's udredningsarbejde: Vordingborg Kommune konceptforslag for nedbørshændelser, katalog over virkemidler. Rapporten tager udgangspunkt i oversvømmelserne i 2007 og Rapportens hovedkonklusion er, at regnvandsafledningen er ringe, og at der er kapacitetsproblemer i spildevandskloakken. Delkonklusionen peger på en årsagssammenhæng mellem problemerne for regnvandsafledning og spildevandsafledning. Der afledes for lidt regnvand til Ulvshalebækken og for meget - uvedkommende - vand til spildevands-systemet. Med andre ord: der trænger overfladevand ind i kloaksystemet med det resultat, at brøndene løber over og at toiletterne ikke kan skylle ud Rapporten anbefaler, at der sker en optimering af systemerne, fordi en effektiv dræning og afledning af overfladevand vil lette presset på spildevandssystemet og dermed afhjælpe problemerne med at toiletterne løber fulde og at husene oversvømmes. Bestyrelsen var tilfreds med rapporten og fulgte op sammen med kommunen med forslag til et åbent - eller delvis lukket - regnvandssystem for hele sommerhusområdet. Det koster imidlertid penge. Rambøll regnede dengang ud, at prisen ville være ca 3,2 mio kr., dvs kr. for hver af de 746 matrikler. ULG har ikke pengene, og projektet kræver en vandløbssag, som kan tage tid, fordi der er to klageinstanser, og fordi en klage har opsættende virkning. Projektet er derfor ikke realistisk på kort sigt. Bestyrelsen besluttede derfor at se tiden an og vente på anden del af Rambøll's udredningsarbejde. Den kom i en foreløbig udgave i oktober 2014 med titlen: "Ulvshale Strand - Oplandsanalyse". Anbefalingerne i 2014-rapporten afviger imidlertid på væsentlige punkter fra anbefalingerne i 2012-rapporten. I 2012-rapporten anbefales en effektiv dræning og afledning af overfladevand. I 2014-rapporten anbefales at etablere diger omkring udsatte huse og udsatte lokaliteter. Bedre flow og større pumper i Ulvshalebækken hjælper ikke - står der i 2014 rapporten - for over- 3

4 svømmelserne kommer, fordi vandet slet ikke løber hen til bækken. Især i den østlige ende af bækken opstår dette rapportens konklusioner er baseret på modelberegninger, som - efter bestyrelsens opfattelse - ikke tager højde for de aktuelle forhold i området. Fx at underløbet under Telefonstien er fire gange større end forudsat i modellen, at der er fire, forskellige oplande til Ulvshalebækken i stedet for de to oplande, som rapporten regner med. Endelig nævner rapporten selv, at det er småt med egnede regnhændelser til kalibrering af modellen, og at den bedst egnede regnhændelse indtraf den 8. december 2013, hvor der faldt 13 mm regn mellem kl 8 og kl. 23. Bestyrelsens vurdering af 2014-rapportens anbefalinger og prioritering er naturligvis påvirket af, at man ikke er helt tilfreds med de forudsætninger, der er lagt til grund. Dertil kommer, at de enkelte forslag - med en enkelt undtagelse - er ikke er så relevante enten fordi de med rapportens egne ord ikke er særlig virkningsfulde eller fordi ULG har erfaringer, der peger i en lidt anden retning. Der står meget på spil i sommerhusområdet. Og detaljer og anbefalinger i Rambøll s rapport vil blive studeret nøje af kommune, grundejere, ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og andre interesserede parter, og danne grundlag for mange vigtige beslutninger fremover. Derfor er det vigtigt, at analysen hviler på et solidt grundlag og at konklusionerne er overbevisende. Og, det er - efter bestyrelsens mening - vigtigt, at analysen sandsynliggør, at de anbefalede forslag løser problemerne på den bedst bedst mulige måde. Det er vi i bestyrelsen ikke overbevist om er tilfældet. Derfor har bestyrelsen meldt tilbage til kommunen, at man vælger at se bort fra rapporten i arbejdet med at forbedre afvandingen i sommerhusområdet og at man fortsætter afvandingsbestræbelserne på baggrund af indhøstede erfaringer og opsamlet viden i tæt samarbejde med Vordingborg Kommune. Lokale dræn I gamle dage kom vandet til Ulvshalebækken via åbne grøfter. De er efterhånden groet til eller sløjfet, og så kan vandet kun komme til bækken ved naturlig nedsivning. Men den naturlige nedsivning til Ulvshalebækken er i tidens løb blevet forhindret af vejanlæg, volde, indkørsler m.m. Derfor bliver vi nødt til at lede overfladevandet væk med nye dræn. Vi undersøger mulighederne og indkalder til møder om lokale drænprojekter. Det er der imidlertid ikke kommet meget ud af indtil nu. Grundejerne synes, at det er for dyrt ( kr kr.) i forhold til, hvad man mener, der kommer ud af det. Vi har tidligere holdt møder om lokale dræn med grundejerne på Vibevej vest op til Vedlen, og på Hortensiavej. Og i 2014 har vi holdt møde med grundejere omkring Alperosevej, Berberisvej, Forsythiavej, Kristtjørnvej, Lavendelvej, Ligustervej og Spireavej. Og, selvom der er flere positive tilkendegivelser, så var responsen ikke tilstrækkelig til at gå videre med projektet. Dog ser det ud til, at lodsejere omkring Lavendelvej er interesseret i et projekt. Det følger vi op på et møde den 17. maj. I støbeskeen ligger også et projekt med dræn omkring Magnolievej 7. 4

5 Det er et stort arbejde, at udarbejde drænprojekter, og vi har ikke flere planer. Men, hvis der kommer en seriøs henvendelse fra lodsejerne i et område, så ser vi naturligvis på det. Etablering af nye dræn er underlagt bestemmelserne i Vandløbsloven. Det betyder, at det er grundejerne i de enkelte områder, der beslutter, om de vil have dræn eller ej. Og, det er dem, der har direkte nytte af dræningen, der skal betale for investeringen. Foreningen tilbyder at spule dem regelmæssigt. Pumpen Anstrengelserne med at optimere flowet i Ulvshalebækken og at dræne vandlidende områder fører til, at der flyder mere vand ud til pumpen. Foreløbig kan den klare det. Spørgsmålet er imidlertid hvor meget uvejr, der skal til for at den eksisterende pumpe ikke har tilstrækkelig kapacitet. Pumpen kunne ikke følge med under ekstremregnen i de i de to døgn i Et faktum, som ikke er adresseret i Rambøll's 2014-rapport. På sigt skal pumpekapaciteten nok forøges, eller afvandingen suppleres med andre - udgiftskrævende - foranstaltninger. Derfor har bestyrelsen valgt at spare op og at foreslå afvandings-kontingentet sat væsentlig op. For god ordens skyld skal det understreges, at det 'kun' er grundejerne i strandområdet, der bidrager til afvandingsopsaringen. Videre forløb Men, uanset, hvor store anstrengelser vi gør for at forhindre, at sommerhusene oversvømmes under voldsomme regnmængder, så må vi dog nok erkende, at vi ikke kan forhindre, at vandstanden står højt i området. I spidsbelastningssistuationer kan vi nok næppe forhindre, at der står blankt vand på udsatte grunde. Men vi kan minimere risikoen ved at sikre optimal vandledningsevne af ULvshalebækken, tilstrækkelig pumpekapacitet og effektiv dræning. Det vil også hindre overfladevand i at trænge ind i kloaksystemet og de ulemper, som det giver. Men, lige meget hvor mange penge vi bruger, så må vi nok regne med, at vi aldrig vil kunne forhindre, at enkelte, udsatte sommerhuse oversvømmes under ekstrem regn. Men, det er målet på sigt at mindske antallet af udsatte huse. 3. Skoven Det er ikke kun i strandområdet, der har problemer med vand. Vi forsøgte os med et forslag om dræn i området øst for Horsnæsvej i Erfaringen viser - også her -, at det er svært at skabe enighed om at etablere dræn og at finde frem til en rimelig fordelingsnøgle for udgifterne. Forslaget faldt, men vi fik bevist, at det er teknisk muligt, at løse områdets vandproblemer ved ekstrem nedbør. De lodsejere der ligger nærmest det foreslåede nye udløb, har efterfølgende selv gennemført de første ca. 100 meter dræning, dog med mindre rør diameter. Vi har konstateret, at drænet stadigvæk virker. Skoven er ikke kloakeret. Her er det almindeligt med en septiktank med overløb. Septiktanken tømmes en gang om året af Vordingborg Forsyning for grundejerens regning. 5

6 Når overfladevand/grundvand kommer op i niveau over overløbsdrænet, så løber det ned i septiktankene, som så fyldes op med vand. Så virker toiletter, køkkenafløb og bad ikke mere. Det er en kort fornøjelse at få tanken tømt, fordi den bliver fyldt med det samme så længe grundvandstanden er højere end overløbsdrænene fra septiktankene. En dræning vil derfor også hjælpe på områdets kloakproblemer. Eventuelle kloakproblemer kan dog også løses med et forhøjet nedsivningsanlæg. Det kommer dog til at forandre indtrykket af området, fordi nedsivningsanlæggene er ret iøjnefaldende. De ligner roekuler. 4. Veje og broer Broerne over Ulvshalebækken Broerne over Ulvshalebækken vedligeholdes løbende, og sidste år totalrenoverede kommunen Ulvshalevejbroen. I den forbindelse opgraderede kommunen Jasminvej-broen, så den kan bære tung trafik og fungere som omkørsel. Ellers er de fleste broer foreningens ansvar. For tiden arbejder vi med overgangen over Ulvshalebækken fra Hørlukkevej til stien langs Berberisvej 2 og med broen over Ulvshalebækken ved Ternevej/Kærhøgevej. Bestyrelsen har besluttet at broerne fremover skal udskiftes eller etableres efter en prototype. Det betyder forenkling i beslutningsprocessen, ensartet præg i området og formentlig også en besparelse i penge. Broen ved Berberisvej er med i det udsendte budget og prioriteres færdig til turistsæsonen. Hullet i overgangen over Ulvshalebækken ved Paradisæblet 12 er midlertidigt sikret med en lejet jernplade. Vi finder en mere varig løsning snarest. Nye vejskilte Vi udskifter de gamle vejskilte med nye skilte, som bruges i kommunen. De gamle træskilte er dyre, og de holder ikke. Nye skilte er blevet sat op i etaper. Og vi regner med at operation vejskilte afsluttes henover sommeren. Sving Vi beder om, at I sætter farten ned i sving og undgår at skære svinget skråt af på den private matrikel. Jorden uden for vejen er blød og bliver kørt op og der kommer dybe spor. Det kan vi ikke være bekendt. Tilbageklip Bilerne - også renovationen - kan kun komme rundt på vejene, når vejene er passable. Derfor skal bevoksningen langs vejene holdes nede, og der skal tilbageklippes efter kommunens retningslinier. De findes på ULG's hjemmeside og på kommunens hjemmeside. Der står, at grundejeren har pligt til at vedligeholde beplantningen langs med vejen og at der skal være en frihøjde på 4,20 m over hele vejens bredde. Mange er rigtig gode til at få det gjort. Men det kan ikke være rigtigt, at man venter til man får et brev fra kommunen om at gøre det. 6

7 Sandvejen Grundejerforeningen er udvidet med beboerne på den ikke-asfalterede del af Sandvejen ude ved Mågenakken. Vordingborg Kommune har tiltrådt servitut om pligtig medlemskab af foreningen, Og servitutten skal tinglyses på de pågældende matrikler. Næsten alle er tinglyst. Formålet er at ULG overtager vedligeholdelse af den ikke-asfalterede del af Sandvejen. Veje Vejene i grundejerforenings område vedligeholdes løbende. Det er de færreste veje der opbygget med vej-kasse (dvs. et grundlag af stabilgrus på mellem 30 til 40 cm, der er en blanding af grus, ler og sten med en maksimal diameter på 32 mm, hvorpå der kan lægges grus). Det betyder, at det er nødvendigt at benytte stabilgrus direkte ved reparation og vedligeholdelse af vejene, almindligt grus vil blot forsvinde ned i underlaget. Dette giver desværre ulemper for gående og cyklende i området, men er uundgåeligt. Det er observeret, at når vejene er bragt i orden, sætter bilisterne tilsvarende hastigheden op på vejene. Dette gør at vejene nedslides unødvendigt, så det skal henstilles at hastigheden sættes ned. Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning: Der udfoldede sig derefter en livlig debat, der ikke vil blive refereret direkte, men indenfor de generelle hovedområder der blev drøftet: Vedrørende hastighedsbegrænsning på vejene: Politiet tillader ikke opsætning af skilte, der ikke er godkendt. Der blev spurgt om spuling af dræn Ulvshalevej/Havtornvej til bækken: Spørgeren vil blive kontaktet så vi kan få det registreret. Vejskiltet til Mågenakken var fjernet: ULG indkøber nyt med symbol for blind vej. Dirigenten afsluttede dette punkt på dagsorden med at konstatere at beretningen blev taget til efterretning. 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2014, som er udsendt til medlemmerne per sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der henvises til dette. Regnskabet udviste et overskud på kr. mod et budgetteret overskud på kr. og med en balance på kr. Revisionspåtegningen fra Øernes Revision viste en blank revisionspåtegning. 7

8 Spørgsmål og kommentarer til punkt 3: Kasseren forklarede, hvorledes der indregnes moms og hvordan der afløftes moms Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent og takster for det kommende år (budget) Foreningskontingent: kr. 60,- Vejkontingent: kr. 450,- Afvandingskontingent: kr. 470,- Adresseændringer: Meddelt af medlem: kr. 50,- Ikke meddelt af medlem: kr. 175,- Andre gebyrer: Ejerskiftegebyr: kr. 100,- Rykkergebyr per rykker: kr. 95,- Det fremsendte budget blev derefter gennemgået, hvor ændringen af afvandings-kontingent blev gennemgået fremtidige investeringer i pumper etc. Der blev ikke fremsat spørgsmål til budgettet. Generalforsamlingen tilsluttede sig det ændrede kontingent og taksterne for det kommende år. 5. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år er: Keld Christiansen, Geert Bøegh, Karsten W. Hansen, Erik H. Jensen og Palle Lyngsøe alle modtog genvalg og blev valgt med akklamation. Suppleant på valg i ulige år: Henning Sørensen modtog genvalg og blev valgt med akklamation. 7. Valg af revisor Revisor Peter Hansen, Øernes Revision modtog genvalg og blev genvalgt med akklamation. 8

9 8. Eventuelt Der var en livlig debat der blandt andet indeholdt følgende emner. Der var en forespørgsel om højden på naboens træer. Normalt er der ingen begrænsning ud over hegnsyns-lovens bestemmelser, men i området Paradisvej og Bøndernes vej er der en lokal vedtægt nr 10 der kan ses på ULG s hjemmeside, hvor maksimal højde på træer er 4,5 meter Det blev efterlyst om ikke ULG s vedtægter trængte til en revision Naturstyrelsen, under Miljøministeriet, var indbudt til at orientere om aktiviteter på Ulvshale, primært den nordlige del af Ulvshale. Præsentationen var støttet af Naturstyrelsens notat af 2. marts 2015 "Naturindsatser på Ulvshale", som var udsendt med indkaldelsen og er offentliggjort på ULG s hjemmeside Naturindsatser på Ulvshale orienterer kort om det arbejde der skal foretages i 2015/16. Yderligere interesserede henvises til den af COWI udarbejdede Forvaltningsplan Ulvshale og Nyord, teknisk rapport, juni 2012, siderne Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen. 9

10

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk. Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk. Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent a. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed b. Valg af stemmetællere Axel Knuhtsen

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

Referat af Ulvshale-Fællesskov Digelags ordinære generalforsamling lørdag den 28. april 2012.

Referat af Ulvshale-Fællesskov Digelags ordinære generalforsamling lørdag den 28. april 2012. 1 Referat af Ulvshale-Fællesskov Digelags ordinære generalforsamling lørdag den 28. april 2012. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Inge Feldbæk valgtes som dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby, tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610 email: slberendt@gmail.com www.fsnr.dk Kære

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad

Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49 Det trykte medlemsblad Hermed et eksemplar af det trykte medlemsblad, Medlemsinformation nr. 49. Heri er indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, beretning

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling 15. maj 2010 Referat: Jubilæums Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere