Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen"

Transkript

1 Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Bilag 1 Anvendelsesområde, definitioner mv. Annoncering og orientering Ret til kompensation, udbetaling m.v. Yderligere kompensation i særlige tilfælde og ved flytning til erstatningsbolig Genhusning Overtagelse Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionens sagsbehandling Ikrafttræden Kompensation pr. måned pr. bolig Den fulde tekst Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen I medfør af 14 b, stk. 1 og 2, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 748 af 25. juni 2014, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv. 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om kompensation, genhusning og overtagelse for beboerne ved de af Cityringens byggepladser i Københavns Kommune og i Frederiksberg Kommune, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Beboer: En person, der er fyldt 18 år, som har bopæl i en ejendom ved en byggeplads, der er omfattet af 1, og som ifølge støjudbredelseskort udarbejdet i medfør af 4, er berettiget til kompensation. 2) Bopæl: Det sted (en bolig), hvor en person eller en husstand regelmæssigt sover, når denne ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor denne har sine ejendele. Flytning til erstatningsbolig og genhusning betragtes som midlertidigt fravær. 3) Husstand: Samtlige beboere på en bopæl uanset relationerne mellem dem. 4) Aftenperiode: Periode i tidsrummet fra kl til kl på hverdage og fra kl til kl på lørdage, søndage og helligdage. 5) Natperiode: Periode i tidsrummet fra kl til kl på hverdage og fra kl til kl på lørdage, søndage og helligdage. 6) Støj: Når det beregnede maksimale støjniveau som en bolig udsættes for ved boligens facade ud fra det maksimalt tilladte støjniveau fastsat i medfør af 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen, i aftenperioden overstiger 60 db(a) og i natperioden overstiger 55 db(a). 3. En husstands ret til kompensation, genhusning eller overtagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse fastlægges, medmindre andet er bestemt, for hver anlægsfase, jf. 4 i bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. Stk. 2. Udføres flere anlægsfaser samtidig, eller er en husstands bopæl berørt af støj fra flere af Cityringens byggepladser, er det den anlægsfase eller den byggeplads, der berettiger til det højeste kompensationsniveau, der er bestemmende for beboerens ret til kompensation, genhusning eller overtagelse. Stk. 3. Husstanden er berettiget til kompensation for hele den periode, en anlægsfase, der berettiger til kompensation, varer. Allerede udbetalt kompensation skal ikke tilbagebetales, selvom den faktiske varighed af en anlægsfase viser sig kortere end forventet. 4. Retten til kompensation, genhusning eller overtagelse fastlægges på baggrund af den beregnede støj på ejendommens facade ud fra det maksimalt tilladte støjniveau for bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladsen i aften- og natperioden fastsat i medfør af 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. Stk. 2. Metroselskabet I/S sikrer, at der for hver anlægsfase af byggeriet udarbejdes støjudbredelseskort af uafhængige akkrediterede akustikfirmaer eller certificerede personer i overensstemmelse med de gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen med de ændringer, der følger af denne bekendtgørelse. Stk. 3. Støjudbredelseskortene skal for hver anlægsfase vise det maksimale støjniveau, som byggepladsernes omkringliggende boliger udsættes for, beregnet ved boligernes facade ud fra de maksimale tilladte støjniveauer for byggepladserne fastsat i medfør af 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen for henholdsvis aften- og natperioden.

2 Page 2 of 6 Stk. 4. Støjudbredelseskortene skal gøres tilgængelige på Metroselskabet I/S hjemmeside. Kapitel 2 Annoncering og orientering 5. Metroselskabet I/S skal foretage offentlig annoncering på Metroselskabets hjemmeside om mulighederne for kompensation, genhusning og overtagelse. 6. Metroselskabet I/S skal ved ikrafttræden af denne bekendtgørelse orientere de beboere, der ifølge støjudbredelseskortene på et tidspunkt under anlæggelsen af Cityringen berøres af et støjniveau, der berettiger de pågældende til kompensation, genhusning eller overtagelse. Stk. 2. Metroselskabet I/S skal orientere nye beboere eller en ny husstand på bopælen om disses ret til kompensation, genhusning eller overtagelse, når Metroselskabet I/S er blevet opmærksom på ændringer i husstanden. Stk. 3. Orienteringen efter stk. 1 og 2 skal indeholde oplysninger om beboernes eller husstandens mulighed for at få kompensation, genhusning og overtagelse. Endvidere skal der oplyses om, at støjudbredelseskortene kan findes på Metroselskabet I/S hjemmeside. Stk. 4. Metroselskabet I/S skal kun sende én skriftlig orientering efter stk. 1 og 2 pr. bopæl, uanset antallet af beboere i husstanden. Metroselskabet I/S skal i øvrigt fremsende støjudbredelseskort til de der anmoder herom. Stk. 5. Metroselskabet I/S skal underrette husstanden senest to uger inden udløbet af en anlægsfase, hvis dette har betydning for størrelsen og udbetaling af kompensationer, jf. dog stk. 6. Ændring af kompensationens størrelse eller udbetaling kan først ske to uger efter, at denne underretning er foretaget. Stk. 6. Metroselskabet I/S skal underrette husstande der er flyttet eller har anmodet om at flytte i erstatnings- eller genhusningsbolig senest to måneder inden begyndelsen på eller udløbet af en anlægsfase, hvis dette har betydning for retten til flytning til erstatnings- eller genhusningsbolig. Kapitel 3 Ret til kompensation, udbetaling m.v. 7. En husstand, der ifølge et støjudbredelseskort berøres af støj på sin bopæl fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser i aften- eller natperioden, er berettiget til kompensation fra Metroselskabet I/S efter reglerne i dette kapitel. Kompensationen beregnes efter 9 og 10 af Metroselskabet I/S under hensyn til værelsesantallet på bopælen, jf. 8, samt ud fra den beregnede støj på ejendommens facade ud fra det maksimalt tilladte støjniveau for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladsen i aften- og natperioden, jf. 4. Stk. 2. Kompensation dækker gener fra bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser i enten aften- eller natperioden, jf. 10, stk. 1 og 2. Hvis der modtages kompensation for gener ved bygge- og anlægsarbejde i natperioden, dækker kompensationen også generne ved bygge- og anlægsarbejde i aftenperioden. Er en husstand berettiget til kompensation for både aftenperioden og natperioden, er det den periode, der giver adgang til det højeste kompensationsniveau, der er bestemmende for kompensationens størrelse. 8. Antallet af værelser på bopælen fastslås på baggrund af registreringen i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Stk. 2. Metroselskabet I/S kan dog efter anmodning fra beboeren på baggrund af en konkret vurdering og eventuelt en besigtigelse af bopælen beslutte, at der skal udmåles kompensation for et større antal værelser end det, der fremgår af BBR-registret, hvis 1) der er et væsentligt misforhold mellem antallet af værelser og lejlighedens størrelse, som det kan være tilfældet, hvis boligen er udført hovedsageligt uden indre skillevægge, døre eller værelser (newyorkerlejlighed), eller 2) størstedelen af de øvrige boliger i opgangen har samme størrelse som bopælen, men har flere værelser. 9. Den maksimale kompensation pr. måned til en husstand udgør 1) kr., når boligen består af et værelse, 2) kr., når boligen består af to værelser, 3) kr., når boligen består af tre værelser, 4) kr., når boligen består af fire værelser og 5) kr., når boligen består af flere end fire værelser. 10. For en husstand, der er berettiget til kompensation, vil den beregnede støj på ejendommens facade ud fra det maksimalt tilladte støjniveau for bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser i aftenperioden udløse følgende andel af den i 9 anførte maksimale kompensation: 1) Over 60 db(a) til og med 65 db(a): 20 pct. 2) Over 65 db(a) til og med 70 db(a): 35 pct. 3) Over 70 db(a) til og med 75 db(a): 50 pct. 4) Over 75 db(a): 100 pct., jf. bilag 1. Stk. 2. For en husstand, der er berettiget til kompensation, vil den beregnede støj på ejendommens facade ud fra det maksimalt tilladte støjniveau for bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser i natperioden udløse følgende andel af den i 9 anførte maksimale kompensation: 1) Over 55 db(a) til og med 60 db(a): 35 pct. 2) Over 60 db(a) til og med 65 db(a): 50 pct. 3) Over 65 db(a): 100 pct., jf. bilag 1. Stk. 3. Er en bopæl udsat for forskellige støjniveauer på facaden, lægges det højeste støjniveau på et vindue i bopælen til grund for beregningen efter stk. 1 og 2. Stk. 4. Hvis en bolig er beliggende med adressen midt for eller lignende, hvor boligen er afskærmet fra metrobyggepladsen af andre boliger, der er berettiget til kompensation, er beboeren i den afskærmede bolig berettiget til halv kompensation, hvis den afskærmede bolig har fælles væg med en eller flere af de foranliggende boliger, hvis alle de foranliggende boliger er berettiget til kompensation, og hvis alle boligerne har samme hovedtrappe. Stk. 5. Den halve kompensation i henhold til stk. 4 beregnes i forhold til den eller de foranliggende boliger, som er berettiget til den højeste kompensation. Stk. 6. I kompensationsniveauerne er der taget hensyn til, at der kompenseres for gener ved bygge- og anlægsstøj, der indeholder tone- og impulsstøj.

3 Page 3 of Metroselskabet I/S orientering af beboerne efter 6, stk. 1-4, skal indeholde et tilbud om kompensation med oplysning om størrelsen heraf for samtlige af de anlægsfaser, hvori husstanden skønnes berettiget til kompensation. Metroselskabet skal yderligere oplyse, hvilket antal værelser der er på bopælen, hvilken maksimal kompensation husstanden er berettiget til efter 9, og hvilket beregnet maksimalt støjniveau efter 10, stk. 1 og 2, der ligger til grund for tilbuddet. Finder 10, stk. 4 og 5, anvendelse oplyses herom. Stk. 2. Ønsker husstanden at acceptere tilbuddet, underskriver alle beboere i husstanden tilbuddet med oplysninger om 1) hvordan kompensationen skal fordeles mellem beboerne, og 2) hvilken bankkonto de enkelte beløb til beboerne i husstanden kan udbetales til, hvis ikke beboeren ønsker kompensationen indsat på sin Nemkonto. Stk. 3. Oplysningerne nævnt i stk. 2 skal indsendes til Metroselskabet I/S inden 8 uger efter tilbuddets dato, idet tilbuddet ellers er bortfaldet. Ønsker husstanden kompensation senere end 8 uger efter modtagelsen af et tilbud, orienterer beboerne Metroselskabet I/S herom. Metroselskabet I/S sender herefter et nyt tilbud til beboeren. Husstanden mister ikke sin ret til kompensation uanset overskridelse af fristen. Stk. 4. En husstands modtagelse af kompensation er betinget af, at alle husstandens beboere accepterer, at allerede indgåede aftaler om erstatning for gener forbundet med bygge- og anlægsarbejde i aften- og natperioden og aftaler om genhusning eller aflastningsbolig, der er indgået mellem Metroselskabet I/S og beboerne, ophører. 12. Afviser en beboer i en husstand over for Metroselskabet I/S at acceptere det fremsendte tilbud, eller foreligger der i øvrigt uoverensstemmelser om kompensationsaftalens indhold, skal Metroselskabet I/S oversende sagen til behandling i Ekspropriationskommissionen, hvis beboeren ønsker dette. Husstanden modtager kompensation i henhold til Metroselskabet I/S tilbud eller en indgået aftale, indtil Ekspropriationskommissionen har truffet afgørelse i sagen, jf. dog 11, stk. 4. En eventuel difference mellem Metroselskabet I/S tilbud eller den indgåede aftale og Ekspropriationskommissionens afgørelse efterbetales til beboeren inden 10 dage efter kommissionens afgørelse. 13. Uden for de tilfælde, der er nævnt i 12, udbetales kompensationen snarest muligt efter, at oplysningerne anført i 11, stk. 2, er Metroselskabet I/S i hænde. Stk. 2. Den første udbetaling af kompensation vedrørende en bolig skal udgøre tre måneders kompensation. Når der én gang er udbetalt tre måneders kompensation forud, vil beboere, der senere tager bopæl i boligen, modtage kompensation månedsvis, jf. stk. 3. Stk. 3. Kompensationen udbetales månedligt den 15. i den måned, kompensationen vedrører. Falder den 15. i måneden på en lørdag, søndag eller helligdag, sker Metroselskabet I/S udbetaling på den førstkommende hverdag. 14. Hvis det tilladte støjniveau ændres i medfør af bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen, så beboeren fremadrettet er berettiget til en anden kompensation end den i tilbuddet anførte, orienterer Metroselskabet I/S beboeren herom. Metroselskabet I/S justerer kompensationen fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Stk. 2. Ændres det tilladte støjniveau efter stk. 1 som konsekvens af, at bygge- og anlægsarbejdet ikke har kunnet udføres inden for den for den konkrete anlægsfases tilladte støjniveauer, og træder disse ændringer i kraft midt i en anlægsfase, vil beboeren blive kompenseret i forhold til det ændrede støjniveau for hele den pågældende anlægsfase, hvis dette har betydning for beboerenes ret til kompensation i opadgående retning. En eventuel difference efterbetales til beboeren. 15. Kompensationen dækker alle gener forbundet med bygge- og anlægsarbejdet fra Cityringens byggepladser, herunder også gener forbundet med lastbiltrafik og trafik i øvrigt, støv, luft, lys, vibrationer, muddersprøjt, manglende ventilation mv. i den periode som kompensationen vedrører. Skader på bygninger mv. er dog ikke omfattet heraf. 16. Beboeren har ikke krav på kompensation, hvis Metroselskabet I/S er retligt afskåret fra at udføre bygge- og anlægsarbejde i aftenog natperioden på den byggeplads, som boligen er beliggende ved. Kapitel 4 Yderligere kompensation i særlige tilfælde og ved flytning til erstatningsbolig 17. Hvis en husstand, der i mindst tre på hinanden følgende måneder er berettiget til maksimal kompensation (100 pct.), ønsker at flytte til en midlertidig bolig (erstatningsbolig) i denne periode, afholder Metroselskabet I/S ud over kompensationen følgende udgifter: 1) Depositum eller beboerindskud i erstatningsboligen. 2) Beboerens flytteudgifter ved ud- og indflytning, dog maksimalt kr. ekskl. moms pr. flytning. 3) Udgifterne forbundet med istandsættelse af erstatningsboligen, hvis denne efter lejeaftalen skal afleveres istandsat ved fraflytning, og beboeren ikke har misligholdt boligen. 4) Udgifter til særlige og nødvendige indretninger i erstatningsboligen for personer med særlige behov, hvis Metroselskabet I/S har accepteret udgifterne, inden indretningerne er etableret af beboeren. Stk. 2. Beløb efter stk. 1 kan kun udbetales, hvis der indgås en aftale mellem Metroselskabet I/S og husstanden på følgende vilkår: 1) En beboer i husstanden skal orientere Metroselskabet I/S om tidspunkt for besigtigelse af erstatningsboligen ved ind- og udflytning, således at Metroselskabet I/S har mulighed for at være repræsenteret, herunder at beboeren skal sende Metroselskabet I/S kopi af de rapporter, der udarbejdes i forbindelse med ind- og udflytning. 2) En beboer i husstanden skal, når Metroselskabet I/S skal afholde udgifter til istandsættelsen, jf. 17, stk. 1, nr. 3, give Metroselskabet I/S adgang til erstatningsboligen i ryddet stand og klar til istandsættelse forud for lejekontraktens ophør og tillade, at erstatningsboligen istandsættes af Metroselskabet I/S forinden aflevering af erstatningsboligen til udlejer, medmindre lejekontrakten indeholder vilkår om, at istandsættelse skal foretages af udlejer for lejers regning. 3) At husstanden har adgang til den hidtidige bopæl, men at den hidtidige bopæl ikke må udlejes eller anvendes til beboelse eller tages i brug til erhverv. Stk. 3. Er der indgået en aftale om at yde beløb efter stk. 1, skal Metroselskabet I/S på anmodning fra beboeren udbetale beløbene, når der foreligger dokumentation for, at udgifter enten er afholdt af beboeren eller forventes afholdt inden for kort tid (forudbetaling). Har Metroselskabet I/S ydet forudbetaling, skal beboeren på Metroselskabet I/S anmodning fremlægge dokumentation for, at udgiften er afholdt. Metroselskabet I/S kan kræve tilbagebetaling af udbetalte beløb, hvis beboeren overtræder vilkårene i aftalen, jf. stk. 2. Stk. 4. Depositum eller beboerindskud, jf. stk. 1, nr. 1, tilbagebetales uden renter til Metroselskabet I/S, når beboeren fraflytter erstatningsboligen, og når dette er udbetalt af udlejer. Stk. 5. Opstår der uenighed mellem beboeren og Metroselskabet I/S om udgifterne, som Metroselskabet I/S skal afholde efter stk. 1, herunder om overtrædelse af vilkårene for en aftale herom efter stk. 2, skal Metroselskabet I/S oversende sagen til behandling i Ekspropriationskommissionen, hvis beboeren ønsker dette.

4 Page 4 of En beboer, der er særligt følsom over for støj og vibrationer m.v., og som ikke er berettiget til maksimal kompensation, kan få forhøjet kompensationen til 100 pct. med henblik på at flytte husstanden i en anden bolig samt få de i 17, stk. 1, nævnte udgifter helt eller delvist dækket. Indeholder beboerens bopæl alene værelser, der vender ud mod byggepladsen, skal dette tillægges vægt ved vurderingen af beboerens følsomhed. Der kan kun ske udbetaling af maksimal kompensation i den periode, hvor beboeren i øvrigt var berettiget til kompensation. Stk. 2. En beboer, som modtager beløb efter stk. 1, skal til enhver tid kunne dokumentere de helbredsmæssige eller særlige familiemæssige forhold, der berettiger beboeren til kompensation efter stk En beboer, som har bopæl i en bolig, hvor boligfacaden yder en markant dårligere dæmpning end 25 db(a), og som ikke er berettiget til maksimal kompensation, er berettiget til forudbetaling af en større del af den samlede forventede kompensation til etablering af støjdæmpende tiltag for isolering af facaden, hvis beboeren kan fremlægge fyldestgørende dokumentation for 1) at boligfacaden yder en markant dårligere dæmpning end 25 db(a), og 2) at omkostningen ved etablering af støjdæmpende tiltag vil være højere end tre måneders kompensation. Stk. 2. Kan beboeren fremlægge fyldestgørende dokumentation for, at der af tekniske eller fredningsmæssige årsager ikke kan opnås tilladelse/dispensation til iværksættelse af støjdæmpende tiltag som nævnt i stk. 1, kan beboeren få forhøjet sin kompensation til 100 pct. med henblik på at flytte husstanden i en anden bolig eller blive genhuset efter kapitel 5 samt få de i 17, stk. 1, nævnte udgifter helt eller delvist dækket. Der kan kun ske udbetaling af forhøjet maksimal kompensation i den periode, hvor beboeren i øvrigt var berettiget til kompensation. 20. Hvis en beboer i en husstand ønsker at få de i 17, stk. 1, nævnte udgifter dækket, retter beboeren henvendelse til Metroselskabet I/S med dokumentation for, at udgifterne er afholdt eller skal afholdes. Stk. 2. Hvis en beboer ønsker at få en større del af kompensationen forudbetalt, jf. 19, stk. 1, eller at få forhøjet kompensation, jf. 18 og 19, stk. 2, samt som følge heraf få de i 17, stk. 1, nævnte udgifter dækket, skal der med anmodningen herom medsendes dokumentation for, at beboeren er særligt følsom over for støj og vibrationer mv. f.eks. i form af en speciallægeerklæring, børnesagkyndigerklæring eller lignende eller dokumentation som nævnt i 19, stk. 1, nr. 1, og stk. 2. Stk. 3. Beboeren skal i de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde, bortset fra dækning af udgifter efter 19, stk. 1, kunne dokumentere, at den forhøjede kompensation anvendes til brug for, at hustanden flytter til en anden bolig, samt at vedkommendes husstand accepterer dette. Stk. 4. Kan Metroselskabet I/S ikke på baggrund af dokumentationen nævnt i stk. 1-3 imødekomme beboerens anmodning, videresendes beboerens anmodning til Ekspropriationskommissionen, hvis beboeren ønsker dette. Kapitel 5 Genhusning 21. Genhusning indebærer, at Metroselskabet I/S efter reglerne i dette kapitel godtgør en beboer og dennes husstands samlede udgifter til en genhusningslejebolig i en nærmere bestemt periode. Forholdet mellem husstanden og udlejeren af den pågældende genhusningsbolig er Metroselskabet I/S uvedkommende. 22. En hustand, der er berettiget til maksimal kompensation (100 pct.) i en anlægsfase, kan genhuses i denne periode i stedet for at modtage kompensation. Stk. 2. En beboer, der er særligt følsom over for støj og vibrationer m.v., og som ikke er berettiget til at modtage maksimal kompensation, kan i stedet for at modtage kompensation genhuses i den periode, hvor beboeren ellers ville være berettiget til kompensation. Indeholder beboerens bopæl alene værelser, der vender ud mod byggepladsen, skal dette tillægges vægt ved vurderingen af beboerens følsomhed. Stk. 3. En beboer, der anmoder om genhusning i henhold til stk. 2, skal til enhver tid kunne dokumentere de helbredsmæssige eller særlige familiemæssige forhold, der begrunder genhusningen. 23. Ønsker en beboer i en husstand at blive genhuset, jf. 22, retter vedkommende henvendelse til Metroselskabet I/S med et forslag til en passende genhusningsbolig. De forventede udgifter til boligen, jf. 24, skal så vidt muligt svare til den maksimale kompensation (100 pct.), udregnet på baggrund af den nuværende boligs antal værelser. Stk. 2. Hvis en beboer ønsker at blive genhuset i henhold til 22, stk. 2, skal anmodningen om genhusning endvidere vedlægges dokumentation for, at beboeren er særligt følsom over for støj og vibrationer mv. f.eks. i form af en speciallægeerklæring, børnesagkyndigerklæring eller lignende samt for at vedkommendes husstand accepterer genhusning. Stk. 3. Kan Metroselskabet I/S ikke tiltræde forslaget til genhusningsbolig, eller kan Metroselskabet I/S ikke på baggrund af dokumentationen nævnt i stk. 2 imødekomme anmodningen om genhusning, videresendes anmodningen til behandling i Ekspropriationskommissionen, hvis beboeren ønsker dette. 24. Genhusning forudsætter, at der indgås en aftale mellem beboeren og Metroselskabet I/S, der skal indeholde følgende vilkår: 1) Beboeren skal afholde samtlige udgifter forbundet med den hidtidige bolig. 2) Metroselskabet I/S skal over for beboeren yde et beløb, svarende til samtlige udgifter forbundet med genhusningsboligen, jf. dog stk. 2. 3) Forbrugsafhængige udgifter (el, gas, vand og varme m.v.) afholdes af beboeren i begge boliger. 4) Beboeren og dennes husstand har fortsat adgang til den hidtidige bolig, men den hidtidige bolig må ikke udlejes, anvendes til beboelse eller tages i brug til erhverv. 5) Overtrædelse af genhusningsaftalen kan medføre, at genhusningsaftalen straks bringes til ophør, hvorved udgiftsrefusionen ophører. Derefter er husstanden alene berettiget til kompensation, jf. 10. Stk finder tilsvarende anvendelse for beboere, der indgår aftale om genhusning. Oplysninger om beløb, der skal ydes af Metroselskabet I/S efter 17, skal optages i genhusningsaftalen. 25. Hvis husstanden på en bopæl i flere anlægsfaser, der ikke er sammenhængende, skønnes berettiget til maksimal kompensation og beløb efter 18 eller 19, stk. 2, eller hustanden er berettiget til genhusning efter 22 og 28, skal Metroselskabet I/S efter anmodning fra beboeren forhøje den månedlige kompensation til maksimal kompensation () eller forlænge genhusningsperioden i den mellemliggende periode, således at beboeren kan blive boende i erstatnings- eller genhusningsboligen i én sammenhængende periode. 26. Beløb ydet efter 17 og maksimal kompensation efter 18 og 19, stk. 2, ydes kun til én erstatningsbolig pr. husstand pr. anlægsfase. Hvis en beboer er berettiget til genhusning i henhold til 22 og 28, omfatter genhusningen hele beboerens husstand, og hver husstand har kun krav på én erstatningsbolig pr. genhusningsperiode.

5 Page 5 of Husstanden er berettiget til kompensation, indtil genhusning finder sted. 28. Kan der ikke findes en passende erstatnings- eller genhusningsbolig, skal kommunalbestyrelsen på anmodning fra en beboer i husstanden anvise en passende erstatningsbolig, der så vidt muligt er sammenlignelig med den hidtidige bolig i størrelse, beliggenhed og pris. Stk. 2. Husstandens ret til genhusning ophører for den pågældende anlægsfase, hvis husstanden afviser kommunalbestyrelsens forslag. Stk. 3. Metroselskabet I/S skal dække alle rimelige udgifter, som kommunalbestyrelsen har til administration af pligten i stk. 1. Kapitel 6 Overtagelse 29. En ejer eller andelshaver, der som beboer er berettiget til maksimal kompensation i mindst tre på hinanden følgende måneder, kan i stedet for at modtage kompensation eller blive genhuset, forlange overtagelse af sin bolig. Ejeren eller andelshaveren kan forlange overtagelse før den anlægsfase, der berettiger hertil, påbegyndes og i indtil senest tre måneder før den planlagte afslutning af den sidste anlægsfase, hvor ejeren eller andelshaveren er berettiget til maksimal kompensation. Stk. 2. En ejer eller andelshaver kan ikke forlange overtagelse i henhold til stk. 1, hvis der tidligere er indgået aftale eller truffet afgørelse om genhusning af vedkommendes husstand i anledning af den omhandlede bolig, eller hvis husstanden i anledning af den omhandlede bolig har fået dækket udgifter i forbindelse med flytning til en erstatningsbolig efter En ejer eller andelshaver, der er særligt følsom over for støj og vibrationer m.v., kan forlange overtagelse af sin bolig efter 29, uanset at vedkommende ikke opfylder betingelserne herfor. Stk. 2. En ejer eller andelshaver, der forlanger overtagelse i henhold til stk. 1, skal vedlægge dokumentation for, at beboeren er særligt følsom over for støj og vibrationer mv., f.eks. en speciallægeerklæring, børnesagkyndigerklæring eller lignende. 31. Overtagelse i henhold til 29 og 30 forudsætter, at Metroselskabet I/S lovligt kan erhverve og eje den pågældende bolig. 32. Hvis en ejer eller andelshaver ønsker at få overtaget sin bolig, retter ejeren eller andelshaveren henvendelse til Metroselskabet I/S. Henvendelsen skal være vedlagt de vedtægter, der gælder for den enkelte bolig, samt alle øvrige oplysninger, herunder om leje og andre rettigheder, som har betydning for fastsættelse af prisen. Stk. 2. Når Metroselskabet I/S har modtaget en anmodning i henhold til stk. 1, og Metroselskabet I/S vurderer, at selskabet lovligt kan erhverve og eje den pågældende bolig, jf. 31, indhenter Metroselskabet I/S en skriftlig vurdering af boligens værdi i handel og vandel (markedspris) på tidspunktet for anmodningen fra en uafhængig, statsautoriseret ejendomsmægler og valuar. Stk. 3. Når vurderingen i henhold til stk. 2 foreligger, fremsætter Metroselskabet I/S i overensstemmelse hermed et tilbud om overtagelse af boligen til ejeren eller andelshaveren. Stk. 4. Ønsker ejeren eller andelshaveren at acceptere tilbuddet, skal dette meddeles skriftligt til Metroselskabet I/S. Stk. 5. Hvis ejeren eller andelshaveren ikke kan acceptere Metroselskabet I/S tilbud, kan ejeren eller andelshaveren indbringe sagen for Ekspropriationskommissionen. Ved en indbringelse bortfalder tilbuddet i henhold til stk. 3. Stk. 6. Hvis sagen indbringes for Ekspropriationskommissionen, foretager kommissionen en besigtigelse af boligen, hvorefter ejeren eller andelshaveren og Metroselskabet I/S har lejlighed til at udtale sig. Derefter fremkommer Ekspropriationskommissionen med et tilbud om overtagelse af boligen til ejeren eller andelshaveren og redegør i den forbindelse i fornødent omfang for de overvejelser, der har ligget til grund for tilbuddet. Ekspropriationskommissionen vurderer boligens værdi i handel og vandel og er ikke bundet af den i stk. 2 angivne vurdering. Hvis ejeren eller andelshaveren ikke vil acceptere tilbuddet på stedet, kan ejeren eller andelshaveren få et skriftligt tilbud om overtagelse af boligen med 14 dages betænkningstid. Stk. 7. Hvis ejeren eller andelshaveren ikke vil acceptere tilbuddet i henhold til stk. 6, kan ejeren eller andelshaveren anmode om kendelse, der af Ekspropriationskommissionen skal indbringes for Taksationskommissionen. Stk. 8. Ejeren eller andelshaveren er ikke forpligtet til at acceptere overtagelsen, uanset at sagen er indbragt for Ekspropriationskommissionen eller Taksationskommissionen. 33. Overtager Metroselskabet I/S en bolig, overtager Metroselskabet I/S i overensstemmelse med købsaftalen den pågældende ejendom til eje med de rettigheder og pligter, der følger heraf. Stk. 2. Overtager Metroselskabet I/S boligen, afskæres beboeren fra dette tidspunkt fra senere at modtage kompensation eller genhusning vedrørende denne bolig. Beboeren er berettiget til kompensationen indtil overtagelsen finder sted. Kapitel 7 Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionens sagsbehandling 34. Sager om kompensation, genhusning og overtagelse, der indbringes for Ekspropriationskommissionen eller Taksationskommissionen af Metroselskabet I/S eller beboeren, behandles efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom med de fornødne lempelser, der følger af denne bekendtgørelse. Stk. 2. Ekspropriationskommissionen kan afgøre sagen på grundlag af skriftlige udtalelser fra parterne. Kommissarius kan bestemme, at sagen afgøres ved skriftlig forelæggelse for medlemmerne uden afholdelse af møde. Stk. 3. Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen er ikke bundet af Metroselskabet I/S tilbud og foretager en bedømmelse ud fra de faktiske omstændigheder. Stk. 4. Beboeren modtager kompensation i henhold til Metroselskabet I/S tilbud, indtil der er truffet afgørelse. Er beboeren berettiget til mere, end beboeren har modtaget, efterbetales dette beløb med sædvanlige renter. 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Kapitel 8 Ikrafttræden

6 Page 6 of 6 Transportministeriet, den 25. juni 2014 Magnus Heunicke / Mikkel Sune Smith Bilag 1 Kompensation pr. måned pr. bolig Aftenarbejde Kompensationskategori 55 < db 60 0 % 60 < db % 65 < db % 70 < db % 75 < db Antal værelser 1 0 kr kr kr kr kr. 2 0 kr kr kr kr kr. 3 0 kr kr kr kr kr. 4 0 kr kr kr kr kr. Over 4 0 kr kr kr kr kr. Natarbejde Kompensationskategori 55 < db % 60 < db % 65 < db < db < db Antal værelser kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr kr kr kr kr.

Transportudvalget L 177 Bilag 4 Offentligt

Transportudvalget L 177 Bilag 4 Offentligt Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 4 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om kompensation, genhusning eller overtagelse som følge af forurening og gener fra af anlægget af Cityringen (Nabopakkebekendtgørelsen)

Læs mere

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 29. august 2014

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 29. august 2014 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 29. august 2014 CR-X-81-0241 version

Læs mere

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 27. maj 2015 CR-X-81-0241 version 4.0

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Desuden vedlægges Teknik- og Miljøforvaltningens notat Administrationsgrundlag

Desuden vedlægges Teknik- og Miljøforvaltningens notat Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Til orientering Orientering til Økonomiudvalget om Transportministerens godkendelse af ændringer i anlægget af Cityringen

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet,

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet, Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune imødekom ved påbud af den 21. december 2012 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden på metroarbejdspladsen ved Nørrebroparken.

Læs mere

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 7 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir til samrådsspørgsmål A, B, C og D Side 1 af 25 Tak for ordet Tak for ordet. Med udvalgets tilladelse vil jeg først besvare spørgsmålene

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af handlingsprotokollen ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 171. Hæfte Mødet den 30. september 2014 med endelig protokol af 18. november

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord BEK nr 1174 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7909-00020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG NABOPAKKEBEKENDTGØRELSEN - KLARE RAMMER FOR BYGGERIET AF METROCITYRINGEN Christine Hammer Metroselskabet Disposition Status på byggeriet Ekspropriationskommissionens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger I medfør af 14, 31 og 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, samt 44 og 75 i lov om almene

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Lov om offentlige veje m.v.

Lov om offentlige veje m.v. Lov om offentlige veje m.v. Nr. 1520 af 27. december 2014 Transportministeriet LF 20 14/15 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven 2013/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-795 Fremsat den 9. april 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen xx xx 2600 Glostrup Center for HR og Politik Rådhusparken 2 2600 Glostrup HR.Politik@glostrup.dk www.glostrup.dk Tlf: 4323 61 00 Beboelsesejendom på adressen Dato Sagsnr. Da vi ikke har modtaget svar på

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Retningslinjer for administration af tomme boliger

Retningslinjer for administration af tomme boliger Retningslinjer for administration af tomme boliger Indledning Glostrup Kommune er forpligtet til at sikre, at ledige boliger i kommunen ikke gennem længere tid står tomme. Forholdet er reguleret i Boligreguleringslovens

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger Bekendtgørelse nr. 644 af 15. juni 2006 Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger I medfør af 143 t i lov om almene boliger

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr

UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr. 15-1434179 Bekendtgørelse om SKATs behandling af ansøgninger om og udstedelse af tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

EKSPROPRIATION OG TAKSATION

EKSPROPRIATION OG TAKSATION L 2014-12-27 nr 1520 Offentlige veje m.v. Kapitel 10 EKSPROPRIATION OG TAKSATION Ekspropriationsmyndigheder 94 Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker efter reglerne i dette kapitel. Transportministeren

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven

Bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven BEK nr 715 af 19/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere