Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen"

Transkript

1 Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Bilag 1 Anvendelsesområde, definitioner mv. Annoncering og orientering Ret til kompensation, udbetaling m.v. Yderligere kompensation i særlige tilfælde og ved flytning til erstatningsbolig Genhusning Overtagelse Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionens sagsbehandling Ikrafttræden Kompensation pr. måned pr. bolig Den fulde tekst Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen I medfør af 14 b, stk. 1 og 2, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 748 af 25. juni 2014, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv. 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om kompensation, genhusning og overtagelse for beboerne ved de af Cityringens byggepladser i Københavns Kommune og i Frederiksberg Kommune, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Beboer: En person, der er fyldt 18 år, som har bopæl i en ejendom ved en byggeplads, der er omfattet af 1, og som ifølge støjudbredelseskort udarbejdet i medfør af 4, er berettiget til kompensation. 2) Bopæl: Det sted (en bolig), hvor en person eller en husstand regelmæssigt sover, når denne ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor denne har sine ejendele. Flytning til erstatningsbolig og genhusning betragtes som midlertidigt fravær. 3) Husstand: Samtlige beboere på en bopæl uanset relationerne mellem dem. 4) Aftenperiode: Periode i tidsrummet fra kl til kl på hverdage og fra kl til kl på lørdage, søndage og helligdage. 5) Natperiode: Periode i tidsrummet fra kl til kl på hverdage og fra kl til kl på lørdage, søndage og helligdage. 6) Støj: Når det beregnede maksimale støjniveau som en bolig udsættes for ved boligens facade ud fra det maksimalt tilladte støjniveau fastsat i medfør af 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen, i aftenperioden overstiger 60 db(a) og i natperioden overstiger 55 db(a). 3. En husstands ret til kompensation, genhusning eller overtagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse fastlægges, medmindre andet er bestemt, for hver anlægsfase, jf. 4 i bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. Stk. 2. Udføres flere anlægsfaser samtidig, eller er en husstands bopæl berørt af støj fra flere af Cityringens byggepladser, er det den anlægsfase eller den byggeplads, der berettiger til det højeste kompensationsniveau, der er bestemmende for beboerens ret til kompensation, genhusning eller overtagelse. Stk. 3. Husstanden er berettiget til kompensation for hele den periode, en anlægsfase, der berettiger til kompensation, varer. Allerede udbetalt kompensation skal ikke tilbagebetales, selvom den faktiske varighed af en anlægsfase viser sig kortere end forventet. 4. Retten til kompensation, genhusning eller overtagelse fastlægges på baggrund af den beregnede støj på ejendommens facade ud fra det maksimalt tilladte støjniveau for bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladsen i aften- og natperioden fastsat i medfør af 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. Stk. 2. Metroselskabet I/S sikrer, at der for hver anlægsfase af byggeriet udarbejdes støjudbredelseskort af uafhængige akkrediterede akustikfirmaer eller certificerede personer i overensstemmelse med de gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen med de ændringer, der følger af denne bekendtgørelse. Stk. 3. Støjudbredelseskortene skal for hver anlægsfase vise det maksimale støjniveau, som byggepladsernes omkringliggende boliger udsættes for, beregnet ved boligernes facade ud fra de maksimale tilladte støjniveauer for byggepladserne fastsat i medfør af 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen for henholdsvis aften- og natperioden.

2 Page 2 of 6 Stk. 4. Støjudbredelseskortene skal gøres tilgængelige på Metroselskabet I/S hjemmeside. Kapitel 2 Annoncering og orientering 5. Metroselskabet I/S skal foretage offentlig annoncering på Metroselskabets hjemmeside om mulighederne for kompensation, genhusning og overtagelse. 6. Metroselskabet I/S skal ved ikrafttræden af denne bekendtgørelse orientere de beboere, der ifølge støjudbredelseskortene på et tidspunkt under anlæggelsen af Cityringen berøres af et støjniveau, der berettiger de pågældende til kompensation, genhusning eller overtagelse. Stk. 2. Metroselskabet I/S skal orientere nye beboere eller en ny husstand på bopælen om disses ret til kompensation, genhusning eller overtagelse, når Metroselskabet I/S er blevet opmærksom på ændringer i husstanden. Stk. 3. Orienteringen efter stk. 1 og 2 skal indeholde oplysninger om beboernes eller husstandens mulighed for at få kompensation, genhusning og overtagelse. Endvidere skal der oplyses om, at støjudbredelseskortene kan findes på Metroselskabet I/S hjemmeside. Stk. 4. Metroselskabet I/S skal kun sende én skriftlig orientering efter stk. 1 og 2 pr. bopæl, uanset antallet af beboere i husstanden. Metroselskabet I/S skal i øvrigt fremsende støjudbredelseskort til de der anmoder herom. Stk. 5. Metroselskabet I/S skal underrette husstanden senest to uger inden udløbet af en anlægsfase, hvis dette har betydning for størrelsen og udbetaling af kompensationer, jf. dog stk. 6. Ændring af kompensationens størrelse eller udbetaling kan først ske to uger efter, at denne underretning er foretaget. Stk. 6. Metroselskabet I/S skal underrette husstande der er flyttet eller har anmodet om at flytte i erstatnings- eller genhusningsbolig senest to måneder inden begyndelsen på eller udløbet af en anlægsfase, hvis dette har betydning for retten til flytning til erstatnings- eller genhusningsbolig. Kapitel 3 Ret til kompensation, udbetaling m.v. 7. En husstand, der ifølge et støjudbredelseskort berøres af støj på sin bopæl fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser i aften- eller natperioden, er berettiget til kompensation fra Metroselskabet I/S efter reglerne i dette kapitel. Kompensationen beregnes efter 9 og 10 af Metroselskabet I/S under hensyn til værelsesantallet på bopælen, jf. 8, samt ud fra den beregnede støj på ejendommens facade ud fra det maksimalt tilladte støjniveau for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladsen i aften- og natperioden, jf. 4. Stk. 2. Kompensation dækker gener fra bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser i enten aften- eller natperioden, jf. 10, stk. 1 og 2. Hvis der modtages kompensation for gener ved bygge- og anlægsarbejde i natperioden, dækker kompensationen også generne ved bygge- og anlægsarbejde i aftenperioden. Er en husstand berettiget til kompensation for både aftenperioden og natperioden, er det den periode, der giver adgang til det højeste kompensationsniveau, der er bestemmende for kompensationens størrelse. 8. Antallet af værelser på bopælen fastslås på baggrund af registreringen i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Stk. 2. Metroselskabet I/S kan dog efter anmodning fra beboeren på baggrund af en konkret vurdering og eventuelt en besigtigelse af bopælen beslutte, at der skal udmåles kompensation for et større antal værelser end det, der fremgår af BBR-registret, hvis 1) der er et væsentligt misforhold mellem antallet af værelser og lejlighedens størrelse, som det kan være tilfældet, hvis boligen er udført hovedsageligt uden indre skillevægge, døre eller værelser (newyorkerlejlighed), eller 2) størstedelen af de øvrige boliger i opgangen har samme størrelse som bopælen, men har flere værelser. 9. Den maksimale kompensation pr. måned til en husstand udgør 1) kr., når boligen består af et værelse, 2) kr., når boligen består af to værelser, 3) kr., når boligen består af tre værelser, 4) kr., når boligen består af fire værelser og 5) kr., når boligen består af flere end fire værelser. 10. For en husstand, der er berettiget til kompensation, vil den beregnede støj på ejendommens facade ud fra det maksimalt tilladte støjniveau for bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser i aftenperioden udløse følgende andel af den i 9 anførte maksimale kompensation: 1) Over 60 db(a) til og med 65 db(a): 20 pct. 2) Over 65 db(a) til og med 70 db(a): 35 pct. 3) Over 70 db(a) til og med 75 db(a): 50 pct. 4) Over 75 db(a): 100 pct., jf. bilag 1. Stk. 2. For en husstand, der er berettiget til kompensation, vil den beregnede støj på ejendommens facade ud fra det maksimalt tilladte støjniveau for bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser i natperioden udløse følgende andel af den i 9 anførte maksimale kompensation: 1) Over 55 db(a) til og med 60 db(a): 35 pct. 2) Over 60 db(a) til og med 65 db(a): 50 pct. 3) Over 65 db(a): 100 pct., jf. bilag 1. Stk. 3. Er en bopæl udsat for forskellige støjniveauer på facaden, lægges det højeste støjniveau på et vindue i bopælen til grund for beregningen efter stk. 1 og 2. Stk. 4. Hvis en bolig er beliggende med adressen midt for eller lignende, hvor boligen er afskærmet fra metrobyggepladsen af andre boliger, der er berettiget til kompensation, er beboeren i den afskærmede bolig berettiget til halv kompensation, hvis den afskærmede bolig har fælles væg med en eller flere af de foranliggende boliger, hvis alle de foranliggende boliger er berettiget til kompensation, og hvis alle boligerne har samme hovedtrappe. Stk. 5. Den halve kompensation i henhold til stk. 4 beregnes i forhold til den eller de foranliggende boliger, som er berettiget til den højeste kompensation. Stk. 6. I kompensationsniveauerne er der taget hensyn til, at der kompenseres for gener ved bygge- og anlægsstøj, der indeholder tone- og impulsstøj.

3 Page 3 of Metroselskabet I/S orientering af beboerne efter 6, stk. 1-4, skal indeholde et tilbud om kompensation med oplysning om størrelsen heraf for samtlige af de anlægsfaser, hvori husstanden skønnes berettiget til kompensation. Metroselskabet skal yderligere oplyse, hvilket antal værelser der er på bopælen, hvilken maksimal kompensation husstanden er berettiget til efter 9, og hvilket beregnet maksimalt støjniveau efter 10, stk. 1 og 2, der ligger til grund for tilbuddet. Finder 10, stk. 4 og 5, anvendelse oplyses herom. Stk. 2. Ønsker husstanden at acceptere tilbuddet, underskriver alle beboere i husstanden tilbuddet med oplysninger om 1) hvordan kompensationen skal fordeles mellem beboerne, og 2) hvilken bankkonto de enkelte beløb til beboerne i husstanden kan udbetales til, hvis ikke beboeren ønsker kompensationen indsat på sin Nemkonto. Stk. 3. Oplysningerne nævnt i stk. 2 skal indsendes til Metroselskabet I/S inden 8 uger efter tilbuddets dato, idet tilbuddet ellers er bortfaldet. Ønsker husstanden kompensation senere end 8 uger efter modtagelsen af et tilbud, orienterer beboerne Metroselskabet I/S herom. Metroselskabet I/S sender herefter et nyt tilbud til beboeren. Husstanden mister ikke sin ret til kompensation uanset overskridelse af fristen. Stk. 4. En husstands modtagelse af kompensation er betinget af, at alle husstandens beboere accepterer, at allerede indgåede aftaler om erstatning for gener forbundet med bygge- og anlægsarbejde i aften- og natperioden og aftaler om genhusning eller aflastningsbolig, der er indgået mellem Metroselskabet I/S og beboerne, ophører. 12. Afviser en beboer i en husstand over for Metroselskabet I/S at acceptere det fremsendte tilbud, eller foreligger der i øvrigt uoverensstemmelser om kompensationsaftalens indhold, skal Metroselskabet I/S oversende sagen til behandling i Ekspropriationskommissionen, hvis beboeren ønsker dette. Husstanden modtager kompensation i henhold til Metroselskabet I/S tilbud eller en indgået aftale, indtil Ekspropriationskommissionen har truffet afgørelse i sagen, jf. dog 11, stk. 4. En eventuel difference mellem Metroselskabet I/S tilbud eller den indgåede aftale og Ekspropriationskommissionens afgørelse efterbetales til beboeren inden 10 dage efter kommissionens afgørelse. 13. Uden for de tilfælde, der er nævnt i 12, udbetales kompensationen snarest muligt efter, at oplysningerne anført i 11, stk. 2, er Metroselskabet I/S i hænde. Stk. 2. Den første udbetaling af kompensation vedrørende en bolig skal udgøre tre måneders kompensation. Når der én gang er udbetalt tre måneders kompensation forud, vil beboere, der senere tager bopæl i boligen, modtage kompensation månedsvis, jf. stk. 3. Stk. 3. Kompensationen udbetales månedligt den 15. i den måned, kompensationen vedrører. Falder den 15. i måneden på en lørdag, søndag eller helligdag, sker Metroselskabet I/S udbetaling på den førstkommende hverdag. 14. Hvis det tilladte støjniveau ændres i medfør af bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen, så beboeren fremadrettet er berettiget til en anden kompensation end den i tilbuddet anførte, orienterer Metroselskabet I/S beboeren herom. Metroselskabet I/S justerer kompensationen fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Stk. 2. Ændres det tilladte støjniveau efter stk. 1 som konsekvens af, at bygge- og anlægsarbejdet ikke har kunnet udføres inden for den for den konkrete anlægsfases tilladte støjniveauer, og træder disse ændringer i kraft midt i en anlægsfase, vil beboeren blive kompenseret i forhold til det ændrede støjniveau for hele den pågældende anlægsfase, hvis dette har betydning for beboerenes ret til kompensation i opadgående retning. En eventuel difference efterbetales til beboeren. 15. Kompensationen dækker alle gener forbundet med bygge- og anlægsarbejdet fra Cityringens byggepladser, herunder også gener forbundet med lastbiltrafik og trafik i øvrigt, støv, luft, lys, vibrationer, muddersprøjt, manglende ventilation mv. i den periode som kompensationen vedrører. Skader på bygninger mv. er dog ikke omfattet heraf. 16. Beboeren har ikke krav på kompensation, hvis Metroselskabet I/S er retligt afskåret fra at udføre bygge- og anlægsarbejde i aftenog natperioden på den byggeplads, som boligen er beliggende ved. Kapitel 4 Yderligere kompensation i særlige tilfælde og ved flytning til erstatningsbolig 17. Hvis en husstand, der i mindst tre på hinanden følgende måneder er berettiget til maksimal kompensation (100 pct.), ønsker at flytte til en midlertidig bolig (erstatningsbolig) i denne periode, afholder Metroselskabet I/S ud over kompensationen følgende udgifter: 1) Depositum eller beboerindskud i erstatningsboligen. 2) Beboerens flytteudgifter ved ud- og indflytning, dog maksimalt kr. ekskl. moms pr. flytning. 3) Udgifterne forbundet med istandsættelse af erstatningsboligen, hvis denne efter lejeaftalen skal afleveres istandsat ved fraflytning, og beboeren ikke har misligholdt boligen. 4) Udgifter til særlige og nødvendige indretninger i erstatningsboligen for personer med særlige behov, hvis Metroselskabet I/S har accepteret udgifterne, inden indretningerne er etableret af beboeren. Stk. 2. Beløb efter stk. 1 kan kun udbetales, hvis der indgås en aftale mellem Metroselskabet I/S og husstanden på følgende vilkår: 1) En beboer i husstanden skal orientere Metroselskabet I/S om tidspunkt for besigtigelse af erstatningsboligen ved ind- og udflytning, således at Metroselskabet I/S har mulighed for at være repræsenteret, herunder at beboeren skal sende Metroselskabet I/S kopi af de rapporter, der udarbejdes i forbindelse med ind- og udflytning. 2) En beboer i husstanden skal, når Metroselskabet I/S skal afholde udgifter til istandsættelsen, jf. 17, stk. 1, nr. 3, give Metroselskabet I/S adgang til erstatningsboligen i ryddet stand og klar til istandsættelse forud for lejekontraktens ophør og tillade, at erstatningsboligen istandsættes af Metroselskabet I/S forinden aflevering af erstatningsboligen til udlejer, medmindre lejekontrakten indeholder vilkår om, at istandsættelse skal foretages af udlejer for lejers regning. 3) At husstanden har adgang til den hidtidige bopæl, men at den hidtidige bopæl ikke må udlejes eller anvendes til beboelse eller tages i brug til erhverv. Stk. 3. Er der indgået en aftale om at yde beløb efter stk. 1, skal Metroselskabet I/S på anmodning fra beboeren udbetale beløbene, når der foreligger dokumentation for, at udgifter enten er afholdt af beboeren eller forventes afholdt inden for kort tid (forudbetaling). Har Metroselskabet I/S ydet forudbetaling, skal beboeren på Metroselskabet I/S anmodning fremlægge dokumentation for, at udgiften er afholdt. Metroselskabet I/S kan kræve tilbagebetaling af udbetalte beløb, hvis beboeren overtræder vilkårene i aftalen, jf. stk. 2. Stk. 4. Depositum eller beboerindskud, jf. stk. 1, nr. 1, tilbagebetales uden renter til Metroselskabet I/S, når beboeren fraflytter erstatningsboligen, og når dette er udbetalt af udlejer. Stk. 5. Opstår der uenighed mellem beboeren og Metroselskabet I/S om udgifterne, som Metroselskabet I/S skal afholde efter stk. 1, herunder om overtrædelse af vilkårene for en aftale herom efter stk. 2, skal Metroselskabet I/S oversende sagen til behandling i Ekspropriationskommissionen, hvis beboeren ønsker dette.

4 Page 4 of En beboer, der er særligt følsom over for støj og vibrationer m.v., og som ikke er berettiget til maksimal kompensation, kan få forhøjet kompensationen til 100 pct. med henblik på at flytte husstanden i en anden bolig samt få de i 17, stk. 1, nævnte udgifter helt eller delvist dækket. Indeholder beboerens bopæl alene værelser, der vender ud mod byggepladsen, skal dette tillægges vægt ved vurderingen af beboerens følsomhed. Der kan kun ske udbetaling af maksimal kompensation i den periode, hvor beboeren i øvrigt var berettiget til kompensation. Stk. 2. En beboer, som modtager beløb efter stk. 1, skal til enhver tid kunne dokumentere de helbredsmæssige eller særlige familiemæssige forhold, der berettiger beboeren til kompensation efter stk En beboer, som har bopæl i en bolig, hvor boligfacaden yder en markant dårligere dæmpning end 25 db(a), og som ikke er berettiget til maksimal kompensation, er berettiget til forudbetaling af en større del af den samlede forventede kompensation til etablering af støjdæmpende tiltag for isolering af facaden, hvis beboeren kan fremlægge fyldestgørende dokumentation for 1) at boligfacaden yder en markant dårligere dæmpning end 25 db(a), og 2) at omkostningen ved etablering af støjdæmpende tiltag vil være højere end tre måneders kompensation. Stk. 2. Kan beboeren fremlægge fyldestgørende dokumentation for, at der af tekniske eller fredningsmæssige årsager ikke kan opnås tilladelse/dispensation til iværksættelse af støjdæmpende tiltag som nævnt i stk. 1, kan beboeren få forhøjet sin kompensation til 100 pct. med henblik på at flytte husstanden i en anden bolig eller blive genhuset efter kapitel 5 samt få de i 17, stk. 1, nævnte udgifter helt eller delvist dækket. Der kan kun ske udbetaling af forhøjet maksimal kompensation i den periode, hvor beboeren i øvrigt var berettiget til kompensation. 20. Hvis en beboer i en husstand ønsker at få de i 17, stk. 1, nævnte udgifter dækket, retter beboeren henvendelse til Metroselskabet I/S med dokumentation for, at udgifterne er afholdt eller skal afholdes. Stk. 2. Hvis en beboer ønsker at få en større del af kompensationen forudbetalt, jf. 19, stk. 1, eller at få forhøjet kompensation, jf. 18 og 19, stk. 2, samt som følge heraf få de i 17, stk. 1, nævnte udgifter dækket, skal der med anmodningen herom medsendes dokumentation for, at beboeren er særligt følsom over for støj og vibrationer mv. f.eks. i form af en speciallægeerklæring, børnesagkyndigerklæring eller lignende eller dokumentation som nævnt i 19, stk. 1, nr. 1, og stk. 2. Stk. 3. Beboeren skal i de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde, bortset fra dækning af udgifter efter 19, stk. 1, kunne dokumentere, at den forhøjede kompensation anvendes til brug for, at hustanden flytter til en anden bolig, samt at vedkommendes husstand accepterer dette. Stk. 4. Kan Metroselskabet I/S ikke på baggrund af dokumentationen nævnt i stk. 1-3 imødekomme beboerens anmodning, videresendes beboerens anmodning til Ekspropriationskommissionen, hvis beboeren ønsker dette. Kapitel 5 Genhusning 21. Genhusning indebærer, at Metroselskabet I/S efter reglerne i dette kapitel godtgør en beboer og dennes husstands samlede udgifter til en genhusningslejebolig i en nærmere bestemt periode. Forholdet mellem husstanden og udlejeren af den pågældende genhusningsbolig er Metroselskabet I/S uvedkommende. 22. En hustand, der er berettiget til maksimal kompensation (100 pct.) i en anlægsfase, kan genhuses i denne periode i stedet for at modtage kompensation. Stk. 2. En beboer, der er særligt følsom over for støj og vibrationer m.v., og som ikke er berettiget til at modtage maksimal kompensation, kan i stedet for at modtage kompensation genhuses i den periode, hvor beboeren ellers ville være berettiget til kompensation. Indeholder beboerens bopæl alene værelser, der vender ud mod byggepladsen, skal dette tillægges vægt ved vurderingen af beboerens følsomhed. Stk. 3. En beboer, der anmoder om genhusning i henhold til stk. 2, skal til enhver tid kunne dokumentere de helbredsmæssige eller særlige familiemæssige forhold, der begrunder genhusningen. 23. Ønsker en beboer i en husstand at blive genhuset, jf. 22, retter vedkommende henvendelse til Metroselskabet I/S med et forslag til en passende genhusningsbolig. De forventede udgifter til boligen, jf. 24, skal så vidt muligt svare til den maksimale kompensation (100 pct.), udregnet på baggrund af den nuværende boligs antal værelser. Stk. 2. Hvis en beboer ønsker at blive genhuset i henhold til 22, stk. 2, skal anmodningen om genhusning endvidere vedlægges dokumentation for, at beboeren er særligt følsom over for støj og vibrationer mv. f.eks. i form af en speciallægeerklæring, børnesagkyndigerklæring eller lignende samt for at vedkommendes husstand accepterer genhusning. Stk. 3. Kan Metroselskabet I/S ikke tiltræde forslaget til genhusningsbolig, eller kan Metroselskabet I/S ikke på baggrund af dokumentationen nævnt i stk. 2 imødekomme anmodningen om genhusning, videresendes anmodningen til behandling i Ekspropriationskommissionen, hvis beboeren ønsker dette. 24. Genhusning forudsætter, at der indgås en aftale mellem beboeren og Metroselskabet I/S, der skal indeholde følgende vilkår: 1) Beboeren skal afholde samtlige udgifter forbundet med den hidtidige bolig. 2) Metroselskabet I/S skal over for beboeren yde et beløb, svarende til samtlige udgifter forbundet med genhusningsboligen, jf. dog stk. 2. 3) Forbrugsafhængige udgifter (el, gas, vand og varme m.v.) afholdes af beboeren i begge boliger. 4) Beboeren og dennes husstand har fortsat adgang til den hidtidige bolig, men den hidtidige bolig må ikke udlejes, anvendes til beboelse eller tages i brug til erhverv. 5) Overtrædelse af genhusningsaftalen kan medføre, at genhusningsaftalen straks bringes til ophør, hvorved udgiftsrefusionen ophører. Derefter er husstanden alene berettiget til kompensation, jf. 10. Stk finder tilsvarende anvendelse for beboere, der indgår aftale om genhusning. Oplysninger om beløb, der skal ydes af Metroselskabet I/S efter 17, skal optages i genhusningsaftalen. 25. Hvis husstanden på en bopæl i flere anlægsfaser, der ikke er sammenhængende, skønnes berettiget til maksimal kompensation og beløb efter 18 eller 19, stk. 2, eller hustanden er berettiget til genhusning efter 22 og 28, skal Metroselskabet I/S efter anmodning fra beboeren forhøje den månedlige kompensation til maksimal kompensation () eller forlænge genhusningsperioden i den mellemliggende periode, således at beboeren kan blive boende i erstatnings- eller genhusningsboligen i én sammenhængende periode. 26. Beløb ydet efter 17 og maksimal kompensation efter 18 og 19, stk. 2, ydes kun til én erstatningsbolig pr. husstand pr. anlægsfase. Hvis en beboer er berettiget til genhusning i henhold til 22 og 28, omfatter genhusningen hele beboerens husstand, og hver husstand har kun krav på én erstatningsbolig pr. genhusningsperiode.

5 Page 5 of Husstanden er berettiget til kompensation, indtil genhusning finder sted. 28. Kan der ikke findes en passende erstatnings- eller genhusningsbolig, skal kommunalbestyrelsen på anmodning fra en beboer i husstanden anvise en passende erstatningsbolig, der så vidt muligt er sammenlignelig med den hidtidige bolig i størrelse, beliggenhed og pris. Stk. 2. Husstandens ret til genhusning ophører for den pågældende anlægsfase, hvis husstanden afviser kommunalbestyrelsens forslag. Stk. 3. Metroselskabet I/S skal dække alle rimelige udgifter, som kommunalbestyrelsen har til administration af pligten i stk. 1. Kapitel 6 Overtagelse 29. En ejer eller andelshaver, der som beboer er berettiget til maksimal kompensation i mindst tre på hinanden følgende måneder, kan i stedet for at modtage kompensation eller blive genhuset, forlange overtagelse af sin bolig. Ejeren eller andelshaveren kan forlange overtagelse før den anlægsfase, der berettiger hertil, påbegyndes og i indtil senest tre måneder før den planlagte afslutning af den sidste anlægsfase, hvor ejeren eller andelshaveren er berettiget til maksimal kompensation. Stk. 2. En ejer eller andelshaver kan ikke forlange overtagelse i henhold til stk. 1, hvis der tidligere er indgået aftale eller truffet afgørelse om genhusning af vedkommendes husstand i anledning af den omhandlede bolig, eller hvis husstanden i anledning af den omhandlede bolig har fået dækket udgifter i forbindelse med flytning til en erstatningsbolig efter En ejer eller andelshaver, der er særligt følsom over for støj og vibrationer m.v., kan forlange overtagelse af sin bolig efter 29, uanset at vedkommende ikke opfylder betingelserne herfor. Stk. 2. En ejer eller andelshaver, der forlanger overtagelse i henhold til stk. 1, skal vedlægge dokumentation for, at beboeren er særligt følsom over for støj og vibrationer mv., f.eks. en speciallægeerklæring, børnesagkyndigerklæring eller lignende. 31. Overtagelse i henhold til 29 og 30 forudsætter, at Metroselskabet I/S lovligt kan erhverve og eje den pågældende bolig. 32. Hvis en ejer eller andelshaver ønsker at få overtaget sin bolig, retter ejeren eller andelshaveren henvendelse til Metroselskabet I/S. Henvendelsen skal være vedlagt de vedtægter, der gælder for den enkelte bolig, samt alle øvrige oplysninger, herunder om leje og andre rettigheder, som har betydning for fastsættelse af prisen. Stk. 2. Når Metroselskabet I/S har modtaget en anmodning i henhold til stk. 1, og Metroselskabet I/S vurderer, at selskabet lovligt kan erhverve og eje den pågældende bolig, jf. 31, indhenter Metroselskabet I/S en skriftlig vurdering af boligens værdi i handel og vandel (markedspris) på tidspunktet for anmodningen fra en uafhængig, statsautoriseret ejendomsmægler og valuar. Stk. 3. Når vurderingen i henhold til stk. 2 foreligger, fremsætter Metroselskabet I/S i overensstemmelse hermed et tilbud om overtagelse af boligen til ejeren eller andelshaveren. Stk. 4. Ønsker ejeren eller andelshaveren at acceptere tilbuddet, skal dette meddeles skriftligt til Metroselskabet I/S. Stk. 5. Hvis ejeren eller andelshaveren ikke kan acceptere Metroselskabet I/S tilbud, kan ejeren eller andelshaveren indbringe sagen for Ekspropriationskommissionen. Ved en indbringelse bortfalder tilbuddet i henhold til stk. 3. Stk. 6. Hvis sagen indbringes for Ekspropriationskommissionen, foretager kommissionen en besigtigelse af boligen, hvorefter ejeren eller andelshaveren og Metroselskabet I/S har lejlighed til at udtale sig. Derefter fremkommer Ekspropriationskommissionen med et tilbud om overtagelse af boligen til ejeren eller andelshaveren og redegør i den forbindelse i fornødent omfang for de overvejelser, der har ligget til grund for tilbuddet. Ekspropriationskommissionen vurderer boligens værdi i handel og vandel og er ikke bundet af den i stk. 2 angivne vurdering. Hvis ejeren eller andelshaveren ikke vil acceptere tilbuddet på stedet, kan ejeren eller andelshaveren få et skriftligt tilbud om overtagelse af boligen med 14 dages betænkningstid. Stk. 7. Hvis ejeren eller andelshaveren ikke vil acceptere tilbuddet i henhold til stk. 6, kan ejeren eller andelshaveren anmode om kendelse, der af Ekspropriationskommissionen skal indbringes for Taksationskommissionen. Stk. 8. Ejeren eller andelshaveren er ikke forpligtet til at acceptere overtagelsen, uanset at sagen er indbragt for Ekspropriationskommissionen eller Taksationskommissionen. 33. Overtager Metroselskabet I/S en bolig, overtager Metroselskabet I/S i overensstemmelse med købsaftalen den pågældende ejendom til eje med de rettigheder og pligter, der følger heraf. Stk. 2. Overtager Metroselskabet I/S boligen, afskæres beboeren fra dette tidspunkt fra senere at modtage kompensation eller genhusning vedrørende denne bolig. Beboeren er berettiget til kompensationen indtil overtagelsen finder sted. Kapitel 7 Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionens sagsbehandling 34. Sager om kompensation, genhusning og overtagelse, der indbringes for Ekspropriationskommissionen eller Taksationskommissionen af Metroselskabet I/S eller beboeren, behandles efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom med de fornødne lempelser, der følger af denne bekendtgørelse. Stk. 2. Ekspropriationskommissionen kan afgøre sagen på grundlag af skriftlige udtalelser fra parterne. Kommissarius kan bestemme, at sagen afgøres ved skriftlig forelæggelse for medlemmerne uden afholdelse af møde. Stk. 3. Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen er ikke bundet af Metroselskabet I/S tilbud og foretager en bedømmelse ud fra de faktiske omstændigheder. Stk. 4. Beboeren modtager kompensation i henhold til Metroselskabet I/S tilbud, indtil der er truffet afgørelse. Er beboeren berettiget til mere, end beboeren har modtaget, efterbetales dette beløb med sædvanlige renter. 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Kapitel 8 Ikrafttræden

6 Page 6 of 6 Transportministeriet, den 25. juni 2014 Magnus Heunicke / Mikkel Sune Smith Bilag 1 Kompensation pr. måned pr. bolig Aftenarbejde Kompensationskategori 55 < db 60 0 % 60 < db % 65 < db % 70 < db % 75 < db Antal værelser 1 0 kr kr kr kr kr. 2 0 kr kr kr kr kr. 3 0 kr kr kr kr kr. 4 0 kr kr kr kr kr. Over 4 0 kr kr kr kr kr. Natarbejde Kompensationskategori 55 < db % 60 < db % 65 < db < db < db Antal værelser kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr kr kr kr kr.

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 29. august 2014

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 29. august 2014 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 29. august 2014 CR-X-81-0241 version

Læs mere

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 27. maj 2015 CR-X-81-0241 version 4.0

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet,

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet, Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune imødekom ved påbud af den 21. december 2012 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden på metroarbejdspladsen ved Nørrebroparken.

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere