[Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Virksomheder II Forår 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Virksomheder II Forår 2011"

Transkript

1 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Virksomheder II Forår

2 PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Virksomheder II Forår Københavns Erhvervsakademi Ryesgade F,. København N T:

3 PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR Indhold Læsevejledning... Kvalitetskoncept... Metodeafsnit... Validitet... Analysen... Opsamling...

4 PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR Læsevejledning Denne undersøgelse bygger på et spørgeskema udsendt pr. mail til virksomheder, som har haft KEA-studerende i praktik. Praktikvirksomhederne skulle tage stilling til forskellige udsagn om de studerendes praktikophold hos dem. Praktikvirksomhederne har her haft mulighed for at vælge en grad af enighed i forhold til de respektive udsagn. Udover de nævnte udsagn, har der været åbne spørgsmål for at sikre at virksomhederne fik muligheden for at komme med uddybende kommentarer i tilfælde af, at de havde pointer, som faldt udenfor KEAs spørgeramme. I de tilfælde hvor virksomhederne har erklæret deres grad af enighed, er svarene blevet fremstillet grafisk, hvilket giver et antalsmæssigt overblik. Det pågældende udsagn er ligeledes skrevet ind i forbindelse med den grafiske fremstilling. Antallet af besvarelser er i denne praktikundersøgelse, hvilket giver en besvarelsesprocent på procent.

5 PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR Kvalitetskoncept Det er KEAs vision at udbyde stærke uddannelser med viden, der virker, og som giver de rigtige kompetencer til tiden - med de studerende i centrum og i et tæt partnerskab med erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner nationalt som internationalt. Kompetencebehovene for KEAs dimittender ændres hele tiden. Dette stiller store krav til KEA om tilstedeværelse i den praksis, som vi leverer uddannelser til. Derfor er det KEAs ambition at have et tæt samarbejde med erhvervene. Praktikvirksomhedernes evaluering af de studerendes praktikforløb vægter vi derfor meget højt, da disse kan være med til at kvalitetssikre vores uddannelser i henhold til erhvervenes behov for kompetenceniveau. Det er derfor yderst vigtigt, at praktikvirksomhederne er tilfredse med de studerende under deres praktikforløb. Vi opererer derfor med et kvalitetskriterium på procent, hvilket betyder, at mindst procent af praktikvirksomhederne skal give en positiv respons på de respektive udsagn i forbindelse med praktikforløbet, før vi anser dette for acceptabelt. I rapporten ligger vi en særlig vægt på praktikvirksomhedernes besvarelse af spørgsmål, der afdækker, i hvilket omfang den enkelte uddannelses struktur og indhold stemmer overens med praktikvirksomhedens kompetencebehov. Herunder sætter vi derfor praktikvirksomhedens vurdering af de studerendes faglige kompetencer og eventuelle huller i fokus. Ligeledes vil vi være særligt opmærksomme på praktikvirksomhedens vurdering af praktikantens personlige kvalifikationer samt samarbejdet mellem KEA og den enkelte praktikvirksomhed. Metodeafsnit KEA foretager to typer praktikanalyser. Den ene i forhold til virksomhederne og den anden i forhold til de studerende. Begge analyser har samme metodiske tilgang og de er forholdsvis kvantitative undersøgelser med kvalitativt islæt. Undersøgelserne gennemføres på basis af en prædefineret spørgeramme, der fortrinsvis indeholder lukkede spørgsmål med enkelte uddybende åbne spørgsmål. Undersøgelsen bliver foretaget via internettet. Formålet med denne lettere blanding af metoder er at opnå nogle af fordelene ved begge metoder. Den kvantitative tilgang sikres via et fast spørgeskema, der fastholder en systematik og struktur i interaktionen. De faste svarmuligheder på de lukkede spørgsmål faciliterer tolkning på en ensartet og objektiv manér. Den kvalitative tilgang opnås via de åbne og uddybende spørgsmål, der åbner for en mere eksplorativ metode. Fleksibiliteten i denne metode åbner for en mere uddybende dialog. Der udsendes mails til de respektive respondenter med link til spørgeskemaet. I mailen er et introducerende brev, der forklarer respondenten formålet med undersøgelsen og i kraftige vendinger opfordrer til besvarelse. Efter to uger udsendes elektroniske rykkere til de respondenter, der ikke har besvaret undersøgelsen for at øge svarprocenten. Det understreges, at besvarelsen ikke er anonym og KEA ser det som en meget vigtig del af analysen at følge op på henholdsvis utilfredse praktiksteder og praktikanter. Praktikforløbet er en vigtig del af den studerendes uddannelse og det er derfor essentielt at rette op på eventuelle klagepunkter. Der spørges derfor ind til den studerendes kompetencer i forhold til arbejdsopgaver hos virksomheder og omvendt spørges studerende om koblingen mellem undervisning på KEA og praktikdelen i praktikvirksomheden.

6 PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR KEAs praktikvejledere følger derfor op på en analyse ved at kontakte praktikvirksomheder enten telefonisk eller personligt. Der foretages fokusgruppeinterviews blandt studerende som opfølgning. Validitet For at opnå valide resultater er det yderst vigtigt, at praktikundersøgelsens besvarelsesprocent er høj. Det skal understreges, at mindre uddannelser færre studerende kræver en særlig høj besvarelsesprocent. Dette betyder at jo mindre populationen er, desto flere svar kræves for at undersøgelsen skal afgive valide resultater. Nedenfor ses en tabel over fordelingen af populationens størrelse pog dens sammenhæng med krævede antal svar for en valid undersøgelse. Antal i populationen Kræver antal svar til +/- % usikkerhed.

7 PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR Analysen Virksomhederne (sp. ) Følgende virksomheder har deltaget i praktikpladsundersøgelsen: Claus Bjarrum Arkitekter KAB Gaihede a/s Albertslund Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen Enemærke & Pedersen A/S Coor Service Management CC Design A/S Østretegl gade Kbh. SV Bjarke Ingles Group HVIDT Arkitekter A/S Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S A/S KFU-Arkitekter & Konsulenter G.V.L Entreprise A/S Øens Murerfirma P.Winther Jepersen A/S KPC København A/S Borupvang D. Ballerup Adept Architects Arkitektfirmaet C F Møller Gentofte Ejendomme

8 PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR Virksomhedernes antal ansatte (sp. ) De deltagende virksomheder har følgende størrelsesmæssige fordeling Hvor mange ansatte er der i virksomheden? Over Primære arbejdsopgaver hos virksomheden (sp.) Praktikvirksomhederne tilbød praktikanterne yderst varierende arbejdsopgaver, hvilket fremgår af listen: Styring af hovedentreprise. Spjældopgaver Projektering inden for Hovedprojekt og udbudsmateriale Optegning i Revit Daglig ledelse af bygeplads, planlægning af processer, kommunikation med ue er I henhold til praktikaftalen: D modellering af diverse bygninger i Kommunen Nyt FM-system Bygningssyn Indrapportering til DFM Bygge/renoveringsprojekter (byggestyring) XXX har været involveret i optegning af for projekt af Tallinn Townhall. Herunder udarbejdelse af følgende: Planer snit opstalter. princip detaljer. Assisteret projektledere vedr. diverse renoveringsprojekter Drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Drifts- og vedligeholdelsesplaner - Bygge- og projektledelse Serviceaftaler Praktikanten har primært indgået som del af et projekteringsteam. Relevant i forhold til aftalen. ejendomsservice projektering XXX har deltaget i projekteringen af et skolebyggeri i Vanløse. XXX har foretaget opmåling, bygningsregistrering samt projektering af - dels projekt af ombygninger i eksisterende bygningsmasse. XXX har indgået på lige fod med øvrige medarbejdere i projektet og med dette fuldbyrdet sine forventninger til praktikaftalen. Deltagelse i projekteringsmøder, UE-møder, div. interne møder. Registrering ændringsarbejder. Opstart byggeplads Opmåling, mødedeltagelse, materialebestilling, projektafklaring, håndværkerkontakt, kvalitetssikring af udvalgte områder.

9 PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR Tilfredshed med praktikkanten (sp. ) Vi bad virksomhederne vurdere hvor tilfredse de har været med de studerende som har været i praktik og alle de adspurgte virksomheder var tilfredse. Vi var generelt tilfredse med praktikanten Praktikantens faglige kompetence (sp.) For at få et indtryk af, om uddannelsen giver de nødvendige faglige kompetencer, bad KEA om virksomhedernes vurdering. Alle studerende vurderede dette. Praktikanten var fagligt kompetent

10 PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR Praktikantens indstilling (sp.) For at kunne begå sig i en arbejdssituation, er indstillingen vigtig og KEA ønskede at få et indtryk af de studerendes indstilling. Her udviste alle en professionel indstilling i løbet praktikperioden Praktikanten har haft en professionel indstilling til praktikken Praktikantens selvstændighed (sp. ) KEA bad virksomhederne vurdere de studerendes selvstændighed i løbet af deres praktikperiode. Figuren viser, at studerende af de adspurgte virksomheder gav en positiv respons på dette spørgsmål. Praktikanten udviste selvstændighed i praktikperioden

11 PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR Praktikantens engagement (sp.) For at begge parter kan få et optimalt udbytte af praktikken, kræver dette et engagement fra de studerendes side og dette oplevede af virksomhederne hos deres praktikanter. Praktikanten har engageret sig i virksomheden og arbejdsopgaverne Praktikantens faglige udvikling (sp.) Et af formålene ved praktikperioden, er at de studerende gennemgår en faglig udvikling. Af praktikvirksomhederne vurderede, at praktikanten havde gennemgået en faglig udvikling under forløbet. Praktikanten har udviklet sig fagligt gennem praktikforløbet

12 PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR Praktikantens opgaver og relevans (sp.) For at den studerende kan udvikle sig fagligt, er relevante arbejdsopgaver centrale og her vurderede alle praktikvirksomhederne, at dette var tilfældet. Vi havde et passende antal relevante opgaver som praktikanten kunne udføre Praktikantens tilknytning (sp. ) Med henblik på at få et indblik i, hvordan virksomhederne strukturerer de studerendes praktik, bad KEA virksomhederne om at svare på nedenstående spørgsmål. Den studerende var tilknyttet en bestemt af virksomhedens medarbejdere Ja Nej

13 PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR Fagligt hul (sp. ) For at kunne blive bedre til at ruste de studerende til arbejdsmarkedet, som praktikken er en forsmag på, blev praktikvirksomhederne adspurgt om, hvorvidt der blev observeret et fagligt hul hos den studerende. Her vurderede to af virksomhederne, at der var et fagligt hul hos den studerende de havde haft i praktik. Der blev observeret et fagligt hul hos den studerende Ja Nej Uddybelse af eventuelle faglige huller hos den studerende (Sp. ): XXX kan ikke selvstændigt arbejde med en opgave. XXX har brug for meget hjælp for at arbejde sig igennem eksempelvis en gennemtegning i snit af eksisterende bygninger. XXX bygningsforståelse og konstruktive forståelse var ikke tilpas udviklet. XXX byggetekniske niveau var ikke højt nok Det undrer os at man alene satser på revit og ikke giver eleverne en bredere erfaring hvor autocad/ arc. desktop også impleteres i undervisning

14 PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR Kontakten til KEA (sp. ) Her ønskede KEA at få et indtryk af virksomhedernes opfattelse af kontakten med KEA i forbindelse med de studerendes praktik og her var af praktikvirksomhederne tilfredse. Vi kunne ønske os mere kontakt fra KEAs side Information om de studerendes uddannelsesforløb (sp. ) For at virksomhederne kan planlægge praktikken, kan det være relevant at kende den studerendes uddannelsesforløb. Blandt praktikvirksomhederne mente studerende, at de havde tilstrækkelig information om dette. Vi havde tilstrækkelig information om hvilket uddannelsesforløb den studerende har gennemgået

15 PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR Virksomhedens interesse i at få en praktikant næste år (sp. ) KEA har en ambition om et tæt samarbejde med erhvervslivet og derfor spurgte KEA om virksomhederne er interesseret i en praktikant næste år og her er alle interesseret. Vi er interesseret i at få en praktikant næste år Fremtidige ansættelser (sp. ) For at tage pulsen på interessen for at ansætte KEA-dimittender, bad KEA virksomhederne om at tage stilling til nedenstående udsagn. Her svarede praktikvirksomheder positivt tilbage. Vi kunne være interesseret i at ansætte en bygningskonstruktør

16 PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR Virksomhedernes afsluttende kommentarer (sp.) KEA gav de deltagende virksomheder muligheden for at komme med afsluttende kommentarer som ovenstående udsagn måske ikke har dækket. XXX har været en engageret og dygtig praktikant Har hørt at praktikperioden forlænges ift. de nuværende uger, hvilket er meget positivt, da uger er meget kort tid. Er positive over for at skulle have en konstruktørpraktikant igen, men kan pga. interne forhold ikke sige om vi i praksis kan tilbyde en sådan En del af problematikken med at være proaktiv og opleve sig som en integreret del af firmaets virke, som praktikant, hænger formentlig sammen med praktikperiodens længde. Vores erfaring fra arkitektstuderende er at forløb under mdr. sjældent er helt tilfredsstillende. Det gælder både for praktikanten og virksomheden Praktikaftalen lægger optil et meget præcist læringsforløb, med klart deffinerede læringsmål. En praktikant hos CFM vil indgå som del af et projektteam og af hensyn til projektets stade vil vi ikke altid kunne leve op til de opstillede forventninger, særligt når den studerende indgår i projekter, som befinder sig i et tidligt stade, hvor mange parametrer ændrer sig. Vi opfordrer derfor skolen til også at forberede den studerende på, at opholdet i høj grad vil give indblik i faget og at læringen vil være mangfoldig og forskellig fra den type læring, som en skole kan tilbyde XXXX havde arbejdet som teknisk tegner forud for hans praktik forløb. hvilket var en "gevinst" da han kendte Autocad. Vi har tidligere haft Konstruktør praktikanter, som ikke har haft kendskab til autocad, hvilket er en stor mangle. så fremt man som konstruktør vil arbejde på de lidt større tegnestuer er det nødvendigt at have kendskab til autocad. Yderlig har vi set andre mangler hos praktikanterne der ikke har med d at gøre, så som at kunne gennere Snit og Opstalter udfra en d tegning. Mit råd, kør Autocad sideløbende med Revit Glæder os til at praktikperioden forlænges, således den studerende får mere udbytte af sin praktikperiode... Dygtig og engageret elev, der hurtigt blev en del af teamet. XXX faglige kompetencer er naturligvis størst inden for tømrerfaget ved det, at XXX er udlært tømrer. Det viser sig meget tydeligt, når der bliver stillet opgaver

17 PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR Opsamling Her er KEAs kvalitetsmål opfyldt Emne Vurdering Mål Praktikvirksomhedens tilfredshed med praktikanten Praktikvirksomhedernes interesse i at få flere praktikanter fra samme uddannelse til næste år. Alle praktikvirksomheder er tilfredse med deres praktikanter og mener at de er fagligt kompetente. Alle virksomheder er interesseret i at få en praktikant til næste år. Mindst % af praktikvirksomhederne skal være tilfredse med deres praktikant og mene, at de er fagligt kompetente. Mindst % af praktikvirksomhederne skal udvise en interesse i at få en praktikant til næste år. Her er indsatsområder, idet kvalitetsmålene ikke er opfyldt Emne Vurdering Mål Kontakten fra KEA % af praktikvirksomhederne mener ikke, at informationen fra KEA har været tilstrækkelig i forbindelse med praktikforløbet. Mindst procent af praktikvirksomhederne skal mene at de har modtaget tilstrækkelig information fra KEA.

PRAKTIKPLADSUBDERSØGELSE MULTIMEDIEDESIGN - VIRKSOMHEDER FORÅR 2011. Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Virksomheder Forår 2011

PRAKTIKPLADSUBDERSØGELSE MULTIMEDIEDESIGN - VIRKSOMHEDER FORÅR 2011. Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Virksomheder Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Virksomheder Forår 11 Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Virksomheder Forår 11 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3 F, 4. 2 København N lis@kea.dk

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Danske studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Danske studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Danske studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Danske studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi

Læs mere

Københavns Erhvervsakademi design/business. Praktikpladsundersøgelse PBA i design og business. Efterår 2009. Virksomhederne

Københavns Erhvervsakademi design/business. Praktikpladsundersøgelse PBA i design og business. Efterår 2009. Virksomhederne Københavns Erhvervsakademi design/business Praktikpladsundersøgelse PBA i design og business Efterår 29 Virksomhederne 1 Læsevejledning Denne undersøgelse bygger på et spørgeskema udsendt pr. mail til

Læs mere

Københavns Erhvervsakademi design/business. Praktikpladsundersøgelse PBA i design og business. Efterår 2009. De studerende

Københavns Erhvervsakademi design/business. Praktikpladsundersøgelse PBA i design og business. Efterår 2009. De studerende Københavns Erhvervsakademi design/business Praktikpladsundersøgelse PBA i design og business Efterår 29 De studerende 1 Læsevejledning Denne praktikpladsundersøgelse bygger på et elektronisk spørgeskema

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618 Evaluering af mild specialisering Indhold Evaluering mild specialisering år 2010-2011... 3 Baggrund... 3 Evalueringens omfang... 3 Sammendrag - tendenser

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Evaluering af projekt Next Job

Evaluering af projekt Next Job Evaluering af projekt Next Job 2002 TMC Vicki Sieling Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Del I: Præsentation af Rapporten... 6 1. Præsentation... 7 1.1 Projektets overordnede målsætninger...

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis En undersøgelse blandt socialrådgivere, ledere og undervisere gennemført af KL og DS, august 2010-april

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling Indhold Indledning og baggrund. 2 Vision og værdier.. 2 Formål med kvalitetssikringssystemet..3 Kvalitetsmål for uddannelsen. 3 Overblik over evaluering på uddannelsen.3 Behandling af resultater fra evalueringer.

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere