Erhvervsklimamåling Skive Kommune December 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsklimamåling Skive Kommune December 2016"

Transkript

1 Erhvervsklimamåling Skive Kommune December 2016

2 Indhold 1 Indledning Resumé Konklusioner Metode Overordnet tilfredshed Opsummering af overordnet tilfredshed Rammevilkår Rammevilkår på Skiveegnen Nationale rammevilkår Opsummering af rammevilkår Kommunens indsats Kommunens indsats Skiveegnens omdømme Skiveegnen som et godt sted at leve og arbejde Kontakt til kommunen Opsummering af kommunens indsats Erhvervsservice fra Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Opsummering af Erhvervsservice fra Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Rekruttering af arbejdskraft Opsummering af rekruttering af arbejdskraft Temperaturmåling og virksom-hedernes jobprognose for Opsummering af Temperaturmåling og virksomhedernes jobprognose for Prioriteringsmatrix Anbefalinger

3 1 Indledning Skive Kommune har fokus på at skabe endnu bedre rammer for at opstarte og drive virksomhed på Skiveegnen og at gøre det muligt for virksomhederne at skabe mere vækst og flere nye arbejdspladser. Ambitionen med denne erhvervsklimamåling har været, at den skal være med til at nuancere og understøtte en styrket dialog mellem Skive Kommune og de lokale virksomheder samt skabe grundlag for et øget samarbejde mellem virksomhederne og kommunen. Spørgeskemaet komplementerer de målinger, der foretages årligt af bl.a. Dansk Byggeri, DI og Ejendomsforeningen Danmark. Erhvervsklimamålingen har til formål at: Undersøge, hvordan virksomhederne på Skiveegnen samlet set vurderer kommunens erhvervsklima Undersøge, hvorvidt kommunens initiativer for at skabe et endnu mere attraktivt erhvervsklima på Skiveegnen virker efter hensigten Identificere områder, hvor Skive Kommune kan styrke serviceringen af erhvervslivet og fremme udviklingen af erhvervsklimaet på Skiveegnen yderligere Tilvejebringe et katalog over mulige indsatser og skabe et grundlag for politiske og administrative prioriteringer inden for erhvervsområdet Supplere og nuancere de landsdækkende målinger (Dansk Byggeri, DI, Ejendomsforeningen Danmark mv.) og Skive Kommunes egne vurderinger fra bl.a. KAMordningen Tage temperaturen på virksomhedernes forventninger til udviklingen og deres forretningsmæssige fokus det kommende år. Pluss Leadership (Pluss) ser nærværende erhvervsklimamåling som en naturlig aktivitet i forhold til de aktuelle indsatser for at skabe de bedst mulige vilkår for at opstarte og drive virksomhed på Skiveegnen. 3

4 2 Resumé De overordnede resultater fra erhvervsklimamålingen i Skive Kommune er, at virksomhederne generelt er godt tilfredse med generel fremgang ift. sidste års undersøgelse. Det gælder både i forhold til det overordnede erhvervsklima, de forskellige rammevilkår, kontakt til kommunen mv. 2.1 Konklusioner Anbefalinger Baseret på virksomhedernes besvarelser i årets erhvervsklimaundersøgelse anbefaler Pluss, at Skive Kommune særligt arbejder videre med følgende indsatsområder: 1. Tiltrækning og fastholdelse af borgere og virksomheder 2. Tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft 3. Det statslige vejnet 4. Mobildækningen på Skiveegnen 5. Kontakten mellem kommunen og virksomhederne Udvikling ift. sidste års undersøgelse Generelt er tilfredsheden steget på tværs af de forskellige indsatsområder ift. sidste års undersøgelse, og der har kun været tilbagegang på to områder udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og muligheden for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. Således er den samlede tilfredshed også steget ift. sidste års undersøgelse og undersøgelsens resultater underbygger således den positive udvikling i DI s årlige analyse, Lokalt Erhvervsklima. Den samlede tilfredshed i årets undersøgelse er steget til 3,36 fra sidste års 3,06, mens den samlede betydning er steget til 3,37 fra sidste års 3,32. Således er gabet mellem tilfredsheden og betydningen overordnet set forsvundet, og tilfredsheden med kommunens indsats ligger generelt på niveau med betydningen og dermed virksomhedernes forventninger til kommunen. Generel tilfredshed 51,3 % af virksomhederne i analysen er tilfredse eller meget tilfredse med erhvervsklimaet på Skiveegnen, mens 9,5 % er utilfredse eller meget utilfredse. Sammenlignet med andre kommuner ligger tilfredsheden i Skive Kommune lidt over Favrskov Kommune (46 %), Norddjurs Kommune (45 %), mens den ligger under Aarhus Kommune (73 %). 1 Rammevilkår Tilfredsheden med de lokale rammevilkår på Skiveegnen er generelt over middel med undtagelse af niveauet for de kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer. Sidst- 1 Erhvervsanalyse, Favrskov, juni 2015; Erhvervsklimamåling, Norddjurs, juli 2015; Erhvervsklimamåling, Aarhus, maj

5 nævnte har dog oplevet en markant fremgang og ligger med et snit på 2,98 lige under et middelniveau. Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og muligheden for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft har som de eneste rammevilkår oplevet tilbagegang i tilfredsheden ift. sidste års undersøgelse, men ligger dog med et snit på henholdsvis 3,06 og 3,17 lige over et middelniveau. I tilfredsheden med de nationale rammevilkår er det særligt det statslige vejnet, som skiller sig negativt ud, trods en mindre fremgang ift. sidste års undersøgelse. Ellers er der overvejende tilfredshed og fremgang på alle indsatser. Det statslige vejnet (gennemsnit på 2,72) og niveauet for de kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer (2,98) er de eneste rammevilkår, der ikke opnår en gennemsnitlig tilfredshedsscore på 3,0 eller mere for de øvrige rammevilkår er virksomhederne overvejende tilfredse. Kommunens indsats Virksomhederne er overvejende tilfredse med den nuværende indsats fra kommunen, og der er væsentlig fremgang på alle indsatsområder. For så vidt angår Skiveegnens omdømme og opfattelsen af Skiveegnen som et godt sted at leve og arbejde, er virksomhederne også positive, og tilfredsheden med omdømmet er steget ift. sidste år. Virksomhederne er i langt overvejende grad tilfredse med den kontakt, de har til kommunen vedrørende miljøsager, byggesager, rekruttering og sygedagpengesager, og igen har der været pæn fremgang ift. sidste år, ikke mindst ift. byggesager. Erhvervsservice fra Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) Det samlede kendskab til SET er 73 %, men kendskabet varierer på tværs af brancher. Virksomhederne, som benytter sig af SET s tilbud, er generelt meget tilfredse med den sparring, de oplever. Rekruttering 15 % af virksomhederne angiver, at de har ubesatte stillinger for tiden. Det gælder særligt for brancherne transport, bygge og anlæg samt industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed. Tilsvarende gælder det ikke overraskende især de større virksomheder, hvor omkring 30 % af virksomhederne har ubesatte stillinger, mens blot 5 % af virksomhederne med 1 ansat har ubesatte stillinger, og 8 % af virksomhederne med 2-9 ansatte har ubesatte stillinger. Aktivering af virksomhedernes personlige netværk er med 64 % den klart hyppigste rekrutteringskanal, efterfulgt af jobopslag på sociale medier (28 %), kontakt til Jobcenter Skive (23 %) og Andet (23 %), som bl.a. dækker annoncer i dagblade samt anvendelse af rekrutteringsfirmaer. For så vidt angår dialogen med Jobcenter Skive, angiver 39 % af virksomhederne, at de i nogen eller høj grad oplever, at konsulenten fra Jobcenter Skive på forhånd har sat sig 5

6 ind i den tidligere dialog med virksomheden, når konsulenten uopfordret kontakter virksomheden, mens 15,2 % af virksomhederne angiver, at dette sker i mindre eller ringe grad. Den gennemsnitlige score er 3,34 og altså over middel. Konjunkturmåling Til spørgsmålet om virksomhedernes forventninger til det kommende år, forventer 27 % af virksomhederne at have flere medarbejdere ansat, mens blot 5 % forventer at have færre ansat. Ser man på virksomhedernes fokus for det kommende år, forventer særligt Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed at have fokus på at effektivisere/optimere eksisterende processer, mens Erhvervsservice og Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed forventer at have fokus på at udvikle nye produkter/tjenesteydelser. Særligt Handel forventer at have fokus på nye markeder i Danmark. Analysegrundlag Spørgeskemaet, som ligger til grund for analysen, blev udsendt til virksomheder, hvoraf 294 virksomheder svarede. Det giver en svarprocent på 23. 6

7 3 Metode Analysen blev gennemført som en kvantitativ spørgeskemaanalyse blandt alle virksomheder i Skive Kommune med minimum én ansat som målgruppe. Spørgeskemaet 2 er bygget op omkring en række temaer med tilhørende underspørgsmål, som samlet set dækker Skiveegnens erhvervsklima. Summen af spørgsmålene fra temaerne vil give svar på, hvad der former erhvervsklimaet, og hvor det er særligt hensigtsmæssigt for Skive Kommune at sætte ind i forhold til at forbedre erhvervsvilkårene og forbedre støtten til virksomhedernes udvikling og vækst. Endelig tager analysen temperaturen på virksomhedernes forventninger til det kommende år og giver en indikation på, hvordan de forskellige brancher forventer at udvikle sig, samt hvad der rent forretningsmæssigt vil være fokus på. Erhvervsklimaet er mere end blot en kommunes erhvervsservice. Virksomhederne blev spurgt til en række temaer med tilhørende underspørgsmål, som samlet set dækker erhvervsklimaet på Skiveegnen. Temaerne er: 1. En overordnet tilfredshedsmåling med rammevilkår for at opstarte og drive virksomhed. Det handler både om rammevilkår på Skiveegnen og nationale rammevilkår. 2. En kundeserviceanalyse bestående af spørgsmål om erhvervsservicen inden for de forskellige områder (miljøsager, byggesager, sygedagpenge, jobformidling). 3. En temadel med særligt blik for de aktuelle indsatser, Skive Kommune arbejder med. I årets erhvervsklimamåling har fokus været på rekruttering af arbejdskraft. 4. Endelig en konjunkturmåling, som spørger ind til virksomhedernes forventninger til 2017, hvad angår ansættelser/afskedigelser, søgning efter ny lokation eller udbygning af eksisterende osv. I forhold til de identificerede forskelle, som afrapporteres i analysen, vil der løbende blive afrapporteret på forskellenes signifikans. Signifikansniveauet indikerer, med hvor stor sikkerhed vi kan sige, om der er forskel på tallene, eller om der blot er tale om tilfældigheder i stikprøven. Signifikansværdien vil således understøtte observationerne omkring forskelle og tendenser. I nogle tabeller giver det ikke metodisk mening at afrapportere på signifikansværdien, hvis der f.eks. er meget få respondenter. Alligevel kan der være en retning i tallene eller interessant viden at samle op, som således vil blive afrapporteret. 2 Se bilag 1. 7

8 Svarprocent og respondenter Spørgeskemaet blev udsendt til virksomheder, hvoraf 294 virksomheder svarede. Sammenlignet med tilsvarende analyser har Aarhus Kommune en deltagelse på 501 virksomheder (Erhvervs-klimamåling, maj 2016), Norddjurs Kommune på 150 virksomheder (Erhvervsklimamåling, juli 2015), Favrskov Kommune på 443 virksomheder (Erhvervsanalyse, juni 2015) og Rebild Kommune på 100 virksomheder (Erhvervstemperaturen i Rebild Kommune, 2014). Listen med virksomheder og kontaktoplysninger blev udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) og er et udtræk fra NN Erhverv, der bl.a. bygger på CVR-registret. Inden spørgeskemaet blev udsendt, blev der sendt et introduktionsbrev om undersøgelsen til virksomhederne på vegne af borgmester og kommunaldirektør med opfordring til at deltage. På baggrund af mails med påmindelser om at deltage i analysen samt personlige opkald til 600 virksomheder svarede 294 virksomheder på spørgeskemaet. Dette giver en svarprocent på 23. I sidste års undersøgelse var svarprocenten på 38, og tilbagegangen kan skyldes flere forhold. Eksempelvis har årets undersøgelse ligget op til og hen over efterårsferien, ligesom nogle virksomheder kan tænkes at have sidste års undersøgelse i frisk erindring og ikke har ønsket at deltage forholdsvist kort tid efter, undersøgelsens omfang taget i betragtning. Erfaringsmæssigt er en svarprocent på 23 tilfredsstillende for en erhvervsanalyse, ligesom antallet af besvarelser giver et tilfredsstillende datagrundlag. I nedenstående figur 1 og 2 vises en fordeling af de deltagende virksomheder på henholdsvis størrelse og branche. Figur 1: Virksomhedens størrelse antal medarbejdere (N=294) 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 43,2% 24,1% 11,2% 9,5% 6,5% 5,4%

9 Figur 2: Inden for hvilken branche er virksomheden primært beskæftiget? (N=294) Handel 26,2% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Landbrug, skovbrug og fiskeri Erhvervsservice 15,3% 11,9% 10,9% 9,5% Transport Kultur, fritid og anden service Ejendomshandel og udlejning Hotel og restauration Offentlig administration, undervisning og sundhed Information og kommunikation Finansiering og forsikring 5,8% 5,1% 4,4% 4,4% 3,1% 2,0% 1,4% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Repræsentativitet Branchefordelingen af virksomheder i stikprøven afspejler på tilfredsstillende vis branchefordelingen for alle kommunens virksomheder. Repræsentativiteten af stikprøven ift. virksomhedernes størrelse er også tilfredsstillende. Stikprøven har en mindre skævhed ift. dels virksomheder med 10 eller flere ansatte, som i en mindre grad er overrepræsenteret i analysen, dels virksomheder med 1-9 ansatte, som omvendt er underrepræsenteret i analysen. Grundliggende afspejler stikprøven således den bagvedliggende population. Afvigelserne fra populationen er små og ikke systematiske, således at en bestemt type virksomhed f.eks. branche ikke er væsentligt over- eller underrepræsenteret. For en uddybning og et overblik over repræsentativitet ift. branche og størrelse se bilag 2. Læsevejledning De fleste spørgsmål i analysen er besvaret på fempunktsskalaer fra 1-5 f.eks. fra meget tilfreds (5), over hverken/eller, til meget utilfreds (1). I svarmulighederne har det været muligt at vælge ved ikke. Det sikrer en svarmulighed til de respondenter, som ikke har forudsætning for at svare på spørgsmålet. I afrapporteringen vil der flere steder blive brugt et gennemsnit af respondenternes svar fra 1-5. Her er ved ikke frasorteret. Generelt afrapporteres der på de overordnede resultater fra spørgsmålene. I de tilfælde, hvor der har været markant forskel på tilfredshed mellem f.eks. branche eller virksomhedsstørrelse, er resultaterne blevet brudt yderligere ned i mindre delanalyser. 9

10 For at sikre overblikket igennem analysen er det tilstræbt, at beskrivelsen af den enkelte tabel præsenteres umiddelbart ovenfor tabellen. Endelig er der i overskriften til hver tabel noteret det numeriske antal virksomheder, som indgår i den enkelte tabel. 10

11 4 Overordnet tilfredshed Generelt er tilfredsheden med Skive Kommunes indsats over for erhvervslivet høj. 51,3 % af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med kommunens indsats, mens kun 9,5 % er utilfredse eller meget utilfredse. Det giver et gennemsnit for overordnet tilfredshed på 3,47. Figur 3: Overordnet tilfredshed med Skive Kommunes erhvervsvenlighed (N=294) Meget tilfreds 6,1% Tilfreds 45,2% Hverken/eller 32,0% Utilfreds 5,4% Meget utilfreds 4,1% Ved ikke 7,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Sammenlignet med sidste års undersøgelse er andelen, der har svaret tilfreds eller meget tilfreds, steget fra 44,5 % til 51,3 %, mens gennemsnittet for overordnet tilfredshed er steget fra 3,40 til 3,47. 11

12 Tabel 1: Overordnet tilfredshed med Skive Kommunes erhvervsvenlighed udvikling 2016 (n=294) 2015 (n=528) Forskel (procentpoint) Meget tilfreds 6,1 % 3,6 % 2,5 Tilfreds 45,2 % 40,9 % 4,3 Hverken/Eller 32,0 % 41,1 % -9,1 Utilfreds 5,4 % 6,1 % -0,7 Meget utilfreds 4,1 % 2,3 % 1,8 Ved ikke 7,1 % 6,1 % 1,0 Gennemsnit 3,47 3,40 0,07 Sammenlignet med andre kommuner ligger andelen af tilfredse eller meget tilfredse virksomheder i Skive Kommune under Aarhus Kommune (73 %), mens den ligger over Favrskov Kommune (46 %) og Norddjurs Kommune (45 %) 3. De mest tilfredse brancher er Finansiering og forsikring (gennemsnit på 4,0), Offentlig administration, undervisning og sundhed (3,86), Information og kommunikation (3,83) og Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed (3,74). De mindst tilfredse er Ejendomshandel og udlejning (3,08) samt Kultur, fritid og anden service (3,15). Ser vi på størrelsen af virksomheder, er tendensen, at virksomheder med 100 medarbejdere eller flere er de mest tilfredse (3,94), efterfulgt af virksomheder med ansatte (3,74). De mindre virksomheder med op til 19 medarbejdere ligger lavest (gennemsnitsværdier mellem 3,27 og 3,42). For virksomheder med op til 19 medarbejdere er 48 % således tilfredse eller meget tilfredse, mens det tilsvarende tal for de større virksomheder er 65 %. 4.1 Opsummering af overordnet tilfredshed Det kan konkluderes, at den overordnede tilfredshed med erhvervsvenligheden på Skiveegnen er god. Samtidig er den overordnede tilfredshed steget ift. sidste års undersøgelse. 3 Erhvervsanalyse, Favrskov, juni 2015; Erhvervsklimamåling, Norddjurs, juli 2015; Erhvervsklimamåling, Aarhus, maj

13 5 Rammevilkår 5.1 Rammevilkår på Skiveegnen Virksomhederne blev spurgt ind til rammevilkårene på Skiveegnen både hvor tilfredse de er med det enkelte rammevilkår, og hvilken betydning de tillægger det. I nedenstående figur og tabel er et overblik over virksomhedernes tilfredshed med rammevilkårene for at opstarte og drive virksomhed på Skiveegnen sammenlignet med den betydning, de tillægger rammevilkårene. Figur 4: Grafisk oversigt over tilfredshed og betydning med rammevilkår på Skiveegnen (høj værdi er lig stor tilfredshed/betydning, (n= ) Tilfredshed Betydning Niveauet for de kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer? (fx grundskyld og affaldsgebyr) Niveauet for de kommunale personskatter? Det kommunale vejnet? (fx rute 551 (Fur-vejen) eller rute 189 (Holstebrovej)) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft? Muligheden for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft? Udbuddet af relevante efter- og videreuddannelsestilbud for virksomhedens medarbejdere? Muligheden for fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft? 13

14 Tabel 2: Numerisk oversigt over tilfredshed og betydning med rammevilkår på Skiveegnen (høj værdi er lig stor tilfredshed/betydning), (n= ) Indsats Tilfredshed Betydning Forskel Udbuddet af relevante efter- og videreuddannelsestilbud for virksomhedens medarbejdere? 3,31 3,02* 0,29 Niveauet for de kommunale personskatter? 3,24* 3,07* 0,17 Muligheden for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft? 3,17* 2,28* 0,89 Muligheden for fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft? 3,17* 2,33* 0,84 Det kommunale vejnet? (fx rute 551 (Fur-vejen) eller rute 189 (Holstebrovej)) 3,10* 2,97* 0,13 Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft? 3,06* 3,67* -0,61 Niveauet for de kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer? (fx grundskyld og affaldsgebyr) 2,98* 3,23* -0,25 *Signifikant forskellig fra det samlede gennemsnit for henholdsvis tilfredshed og betydning, 95 % konfidensinterval. Grundlæggende kan man se, at tilfredsheden er over middelværdien, mens betydningen både er over og under middelværdien. På to områder er tilfredsheden markant større end betydningen (muligheden for tiltrækning og muligheden for fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft). Omvendt er betydningen større end tilfredsheden på to områder (niveauet for kommunale erhvervsskatter og udbuddet af kvalificeret arbejdskraft). Det er værd at bemærke, at diskrepansen mellem tilfredshed og betydning er halveret ift. sidste års undersøgelse for så vidt angår de kommunale erhvervsskatter. Det kan til dels skyldes, at kommunens fokus på årligt at fjerne/reducere skatter, afgifter og gebyrer for erhvervslivet anerkendes af virksomhederne. Omvendt er diskrepansen mere end fordoblet ift. udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og indsatsen er et af de områder, der oplever størst negativ diskrepans mellem tilfredsheden og betydningen. Kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer har med et gennemsnit på 2,98 den laveste score af alle lokale rammevilkår. Af figur 5 fremgår det, at det særligt er gebyrer på renovationsområdet og grundskylden, som de virksomheder, der er utilfredse, er utilfredse med. 14

15 Figur 5: Hvilke skatter, afgifter og gebyrer er du særligt utilfreds med? (mulighed for at sætte flere krydser), (n=48 4 ) 100,0% 90,0% 89,6% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 33,3% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 12,5% 10,4% 4,2% 0,0% Udvikling ift. sidste år Som det fremgår af tabel 3, er tilfredsheden med de kommunale personskatter og erhvervsskatter øget ift. sidste år. Omvendt er tilfredsheden med udbuddet af kvalificeret arbejdskraft faldet. Tabel 3: Rammevilkår på Skiveegnen udvikling i tilfredsheden fra 2015 til 2016 Indsats Udbuddet af relevante efter- og videreuddannelsestilbud for virksomhedens medarbejdere? 2016 (n= ) 2015 (n= ) Forskel (procentpoint) 3,31 3,28 0,03 Niveauet for de kommunale personskatter? 3,24 3,12 0,12 Muligheden for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft? 3,17 3,21-0,04 Muligheden for fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft? 3,17 3,15 0,02 Det kommunale vejnet? (fx rute 551 (Fur-vejen) eller rute 189 (Holstebrovej))? 3,1 3,05 0,05 Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft? 3,06 3,23-0,17 Niveauet for de kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer (fx grundskyld og affaldsgebyr)? 2,98 2,59 0,39 4 Kun de virksomheder, som er utilfredse eller meget utilfredse med niveauet for de kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer, blev bedt om at uddybe. 15

16 Jeg synes, at kommunen gør meget godt i samarbejde med erhvervslivet, men det ændrer ikke på, at det er svært at trække folk hertil fra de store byer, som det ser ud lige nu. Vi skal synliggøre, at det faktisk er muligt at gøre karriere i Skive, og at det er et godt sted at bo med sin familie. Vi skal være meget bedre til at fortælle de gode historier, og så skal vi være meget bedre til at udnytte de muligheder, vi har helt naturligt, f.eks. at udbyde attraktive byggegrunde ved fjord/å. For så vidt angår den positive udvikling på erhvervsbeskatning er en mulig forklaring, at Skive Kommune i en årrække ifm. de årlige budgetforhandlinger har fokuseret på at identificere erhvervsskatter, -afgifter og -gebyrer, der kan reduceres eller fjernes helt. Tidligere har Skive Kommune bl.a. fjernet gebyret på byggesager og reduceret forskellige afgifter på bl.a. færgeoverfarter og brug af kommunale erhvervshavne, og fra 2017 bliver administrationsgebyret på renovationsområdet fjernet helt. Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft er et af ganske få områder, hvor tilfredsheden er faldet siden sidste års undersøgelse, og som nævnt ovenfor ligger tilfredsheden noget lavere end betydningen. Det er således et muligt indsatsområde for kommunen. 5.2 Nationale rammevilkår I nedenstående figur og tabel er et overblik over virksomhedernes tilfredshed med de nationale rammevilkår for at opstarte og drive virksomhed på Skiveegnen sammenlignet med den betydning, virksomhederne tillægger rammevilkårene. Det er særligt det statslige vejnet, som virksomhederne finder utilfredsstillende, og virksomhederne vurderer betydningen af det statslige vejnet højere end tilfredsheden. Der er stor tilfredshed med bredbåndsdækningen i kommunen, mens tilfredsheden med den kollektive trafik og mobildækningen også ligger over middelværdien på 3,0. Betydningen af bredbåndsdækning og mobildækning er interessant. Bredbåndsdækningen er både det område, hvor virksomhederne er mest tilfredse, og det område, som sammen med mobildækningen vurderes at have størst betydning for virksomhederne. Med en middel tilfredshed og en meget høj betydning er mobildækning således det område, hvor forskellen på tilfredshed og betydning er størst. 16

17 Figur 6: Grafisk oversigt over tilfredshed og betydning med nationale rammevilkår (høj værdi er lig stor tilfredshed/betydning) (n= ) Tilfredshed Betydning Mobildækningen? Det statslige vejnet (fx A26 (Hanstholm- Skive-Aarhus) og rute 34 (Skive-Herning))? 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Den regionale/nationale kollektive trafik (fx togforbindelser, flyforbindelser til/fra Karup)? Bredbåndsdækningen? Tabel 4: Numerisk oversigt over tilfredshed og betydning med nationale rammevilkår (høj værdi er lig stor tilfredshed/betydning), (n= ) Indsats Tilfredshed Betydning Forskel... Bredbåndsdækningen? 3,80* 4,29* -0,49 Mobildækningen? 3,25* 4,37-1,12 Den regionale/nationale kollektive trafik? (fx togforbindelser, flyforbindelser til/fra Karup) Det statslige vejnet? (fx A26 (Hanstholm-Skive-Aarhus) og rute 34 (Skive-Herning)) 3,15* 2,87* 0,28 2,72* 3,54* -0,82 *Signifikant forskellig fra det samlede gennemsnit for henholdsvis tilfredshed og betydning, 95 % konfidensinterval. Udvikling ift. sidste år Som det fremgår af tabel 5, er tilfredsheden for alle indsatser steget ift. målingen i Forøgelsen er størst ift. bredbåndsdækningen og mobildækningen, hvor virksomhederne er henholdsvis 0,17 og 0,21 point mere tilfredse i år. Tilfredsheden med det statslige vejnet oplever også en forøgelse, mens der ikke ses en tydelig udvikling i tilfredsheden med den kollektive trafik. 17

18 Tabel 5: Nationale rammevilkår udvikling i tilfredsheden fra 2015 til 2016 Indsats 2016 (n= ) 2015 (n= ) Forskel (procentpoint)... Bredbåndsdækningen? 3,80 3,63 0,17 Mobildækningen? 3,25 3,04 0,21 Den regionale/nationale kollektive trafik? (fx togforbindelser, flyforbindelser til/fra Karup) Det statslige vejnet? (fx A26 (Hanstholm-Skive-Aarhus) og rute 34 (Skive-Herning)) 3,15 3,12 0,03 2,72 2,60 0, Opsummering af rammevilkår Generelt er der tilfredshed med arbejdsudbuddet. Således er tilfredsheden med udbuddet af kvalificeret arbejdskraft, udbuddet af efter- og videreuddannelsestilbud samt mulighederne for tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft alle over 3 i gennemsnit. Dog bemærkes det, at tilfredsheden med udbuddet af kvalificeret arbejdskraft er faldet ift. sidste års undersøgelse og at tilfredsheden ligger noget under betydningen. Niveauet for de kommunale erhvervsskatter, -afgifter og -gebyrer er det eneste indsatsområde under lokale rammevilkår, der ikke opnår en gennemsnitlig tilfredshedsscore på 3,0 eller derover. Til gengæld har der været en væsentlig fremgang siden sidste års undersøgelse, så indsatsområdet nærmer sig 3,0. Der er overordnet set ikke stor forskel på virksomhedernes vurdering af tilfredshed og betydning ift. en række af de lokale rammevilkår for at opstarte og drive virksomhed på Skiveegnen. Det mest bemærkelsesværdige er, at virksomhederne vurderer betydningen af hhv. tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft relativt lavt. En af forklaringerne kan være, at den type af virksomheder, som har behov for udenlandsk arbejdskraft, er relativt fåtallig hvor eksempelvis brancherne landbrug, skovbrug og fiskeri samt bygge og anlæg vurderer betydningen højere. En anden forklaring kan være, at virksomhederne ikke er opmærksomme på de muligheder, der kan ligge i at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. For så vidt angår tilfredsheden med de nationale rammevilkår, skiller det statslige vejnet sig negativt ud. Derudover er mobildækningen og bredbåndsdækningen af meget stor betydning for virksomhederne. Tilfredsheden med mobildækningen og bredbåndsdækningen ligger under betydningen. 18

19 6 Kommunens indsats 6.1 Kommunens indsats Ift. kommunens indsats ligger virksomhedernes vurdering af tilfredsheden med indsatsen under betydningen af indsatsen på de fleste områder. Set i forhold til erhvervsanalyser i andre kommuner er denne tendens ikke usædvanlig. Man kan som altid ønske sig bedre rammer at opstarte og drive virksomhed i. Det er dog værd at bemærke, at der ift. tiltrækning og fastholdelse af både borgere og virksomheder i kommunen er en relativt stor negativ forskel mellem tilfredshed og betydning. Her ligger potentielt en mulighed for i højere grad at fortælle den gode historie om Skiveegnen, som fremgår af de positive bedømmelser af Skiveegnens omdømme og opfattelsen af Skiveegnen som et godt sted at leve og arbejde, jf. afsnit 6.2 og 6.3 nedenfor. Figur 7: Grafisk oversigt over tilfredshed og betydning med kommunens indsats (høj værdi er lig stor tilfredshed/betydning), (n= ) Tilfredshed Betydning...Kommunens indsats for at fremme, at lokale virksomheder byder ind på kommunens udbud af varer, tjenesteydelser samt byggeog anlægs-opgaver?...kommunens indsats for at sikre attraktive erhvervsgrunde?...kommunens indsats for at fastholde borgere i kommunen? 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1...Kommunens indsats for at tiltrække borgere til kommunen?...kommunens indsats for øget samarbejde med universiteter, herunder tiltrækning af studerende?...kommunens indsats for at sikre attraktive byggegrunde til boliger?...kommunens indsats for at fastholde eksisterende virksomheder?...kommunens indsats for at tiltrække nye virksomheder? 19

20 Tabel 6: Numerisk oversigt over tilfredshed og betydning med kommunens indsats (høj værdi er lig stor tilfredshed/betydning), (n= ) Indsats Tilfredshed Betydning Forskel...Kommunens indsats for øget samarbejde med universiteter, herunder tiltrækning af studerende? 3,42 3,34 0,08...Kommunens indsats for at sikre attraktive erhvervsgrunde? 3,40 3,33 0,07...Kommunens indsats for at sikre attraktive byggegrunde til boliger?...kommunens indsats for at tiltrække borgere til kommunen? 3,30 3,41-0,11 3,18* 3,70* -0,52...Kommunens indsats for at fastholde borgere i kommunen? 3,17* 3,60* -0,43...Kommunens indsats for at fastholde eksisterende virksomheder?...kommunens indsats for at fremme, at lokale virksomheder byder ind på kommunens udbud af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver? 3,15* 3,74* -0,59 3,09* 3,46-0,37...Kommunens indsats for at tiltrække nye virksomheder? 3,05* 3,74* -0,69 *Signifikant forskellig fra det samlede gennemsnit for henholdsvis tilfredshed og betydning, 95 % konfidensinterval. Generelt er virksomhederne tilfredse med kommunens indsats for at sikre attraktive erhvervs- og byggegrunde, ligesom indsatsten for at øge samarbejdet med universiteter herunder tiltrækning af studerende er tilfredsstillende og flugter med den betydning, virksomhederne tillægger indsatsen. Som det fremgår, er virksomhederne mindst tilfredse med kommunens indsats for at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder samt kommunens indsats for at fremme, at lokale virksomheder byder ind på kommunens udbud af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. Alle områder opnår dog en tilfredshedsscore på over 3,0. For så vidt angår tiltrækning og fastholdelse af virksomheder, angiver virksomhederne især vejnettet som et vigtigt indsatsområde. Udbygning af vejnettet til og fra Skive er VITAL for de nuværende virksomheder og lige så vigtig, hvis man skal tiltrække nye virksomheder og ny vækst til området. Ift. kommunens indsats for at fremme, at lokale virksomheder byder ind på kommunens udbud af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver, angiver flere virksomheder, at udbuddene har en størrelse, hvor det er svært for de lokale virksomheder at være med. Kommunens indkøb bliver delt ud i store pakker, som små virksomheder ikke kan magte at byde ind på. 20

21 Udvikling ift. sidste år Som det fremgår af tabel 7, er tilfredsheden på alle områderne øget i forhold til Der er sket en forøgelse på mellem 0,21 og 0,37 point ved alle områderne. Dermed er virksomhederne overvejende tilfredse med kommunens indsats på alle områder, hvor virksomhederne i sidste års undersøgelse var overvejende utilfredse med fire af områderne (tiltrækning af borgere, fastholdelse af borgere, fastholdelse af eksisterende virksomheder samt tiltrækning af nye virksomheder). Tabel 7: Kommunens indsats udvikling i tilfredsheden fra 2015 til 2016 Indsats...Kommunens indsats for øget samarbejde med universiteter, herunder tiltrækning af studerende?...kommunens indsats for at sikre attraktive erhvervsgrunde?...kommunens indsats for at sikre attraktive byggegrunde til boliger?...kommunens indsats for at tiltrække borgere til kommunen?...kommunens indsats for at fastholde borgere i kommunen?...kommunens indsats for at fastholde eksisterende virksomheder?...kommunens indsats for at fremme, at lokale virksomheder byder ind på kommunens udbud af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægs-opgaver? * 2016 (n= ) 2015 (n= ) Forskel (procentpoint) 3,42 3,08 0,34 3,40 3,19 0,21 3,30 3,06 0,24 3,18 2,81 0,37 3,17 2,84 0,34 3,15 2,89 0,26 3,09 * *...Kommunens indsats for at tiltrække nye virksomheder? 3,05 2,71 0,34 * Spørgsmålet blev ikke stillet i sidste års undersøgelse. Udviklingen i tilfredsheden med kommunens indsatser falder positivt ud ift. det øgede behov for arbejdskraft i kommunen, jf. afsnit 8 i rapporten. 6.2 Skiveegnens omdømme I nedenstående figur og tabel er et overblik over virksomhedernes angivelse af tilfredsheden og betydningen ift. Skiveegnens omdømme. Virksomhederne er mest tilfredse med Skiveegnens omdømme som en egn, der er førende inden for miljø- og klimaområdet. Det er værd at bemærke, at tilfredsheden her ligger væsentligt over betydningen. Omdømmet i forhold til at starte og drive virksomhed vurderes også ganske tilfredsstillende, mens tilfredsheden er mere jævn ift. mulighederne for at gøre karriere. Der er kommunikeret meget om, at det er dejligt at bo i Skive. Måske skal der lidt fokus på jobmulighederne her. 5 I sidste års undersøgelse blev der ikke spurgt til kommunens indsats for at fremme, at lokale virksomheder byder ind på kommunens udbud af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægs-opgaver. 21

22 Figur 8: Grafisk oversigt over tilfredshed og betydning med Skiveegnens omdømme (høj værdi er lig stor tilfredshed/betydning), (n= ) Tilfredshed Betydning Skiveegnens omdømme som en egn, der er førende inden for miljø- og klimaområdet? Skiveegnens omdømme som en egn, hvor der er gode muligheder for at drive virksomhed? 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Skiveegnens omdømme som en egn, hvor der er gode muligheder for starte egen virksomhed? Skiveegnens omdømme som en egn, hvor der er gode muligheder for at gøre karriere? Tabel 8: Numerisk oversigt over tilfredshed og betydning med Skiveegnens omdømme (høj værdi er lig stor tilfredshed/betydning) (n= ) Indsats Tilfredshed Betydning Forskel...Skiveegnens omdømme som en egn, der er førende inden for miljø- og klimaområdet?...skiveegnens omdømme som en egn, hvor der er gode muligheder for starte egen virksomhed?...skiveegnens omdømme som en egn, hvor der er gode muligheder for at drive virksomhed?...skiveegnens omdømme som en egn, hvor der er gode muligheder for at gøre karriere? 3,74* 3,13* 0,61 3,38 3,42-0,04 3,38 3,58* -0,20 3,01* 3,42-0,41 *Signifikant forskellig fra det samlede gennemsnit for henholdsvis tilfredshed og betydning, 95 % konfidensinterval. 22

23 Udvikling ift. sidste år Som det fremgår af tabel 9, er tilfredsheden med Skiveegnens omdømme steget siden Den største stigning er sket inden for omdømmet ift. muligheden for at drive virksomhed samt muligheden for at gøre karriere. Ift. muligheden for at gøre karriere betyder stigningen, at virksomhederne nu ligger lige over 3,0, mens de i sidste års undersøgelse var overvejende utilfredse (2,77). Tabel 9: Skiveegnens omdømme udvikling i tilfredsheden fra 2015 til 2016 Indsats...Skiveegnens omdømme som en egn, der er førende inden for miljø- og klimaområdet?...skiveegnens omdømme som en egn, hvor der er gode muligheder for starte egen virksomhed?...skiveegnens omdømme som en egn, hvor der er gode muligheder for at drive virksomhed?...skiveegnens omdømme som en egn, hvor der er gode muligheder for at gøre karriere? 2016 (n= ) 2015 (n= ) Forskel (procentpoint) 3,74 3,57 0,17 3,38 3,22 0,17 3,38 3,10 0,28 3,01 2,77 0, Skiveegnen som et godt sted at leve og arbejde Virksomhederne blev spurgt til, hvorvidt de erklærede sig enige eller uenige i en række udsagn om skive som et godt sted at leve og arbejde. I nedenstående figur er et overblik over virksomhedernes svar. Alle fire områder har opnået meget positive bedømmelser fra virksomhederne, og især ift. idræts-, kultur- og foreningsliv samt trygge rammer for familielivet opnås positive bedømmelser. Det er værd at bemærke, at virksomhedernes vurdering af Skiveegnen som et godt sted at leve og arbejde er mere positiv end deres tilfredshed med Skiveegnens omdømme. Her ligger der potentielt nogle gode fortællinger for kommunen. Figur 9: Skiveegnens omdømme som et godt sted at leve og arbejde (høj værdi er lig stor enighed), (n= ) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 3,41 4,22 4,23 3,57 1,00 Skiveegnen er et attraktivt Skiveegnen har et rigt og sted at arbejde og gøre varierende idræts-, kulturog karriere? foreningsliv? Skiveegnen byder på gode og trygge rammer for familielivet? Skiveegnen er et attraktivt sted at købe bolig og bosætte sig? 23

24 6.4 Kontakt til kommunen De virksomheder, som inden for de seneste to år har været i kontakt med kommunen inden for byggesager, miljøsager, sygedagpenge eller rekruttering, blev spurgt til tilfredsheden med den oplevede service i forbindelse med kontakten. I figur 10 fremgår fordelingen af svar, mens den gennemsnitlige tilfredshed er angivet i parentesen i bunden af figuren. Figur 10: Tilfredshed med kommunens service i forbindelse med kontakt vedr. byggesager (n=92), miljøsager (n=85), sygedagpenge (n=138) og rekruttering (n=119) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Byggesager (3,85) Miljøsager (3,58) Sygedagpenge (3,76) Rekruttering (3,80) Som det fremgår af figur 10, er der generelt en høj tilfredshed med den service, virksomhederne oplever. Miljøsager er det område, der opnår den mindst positive bedømmelse, men alle fire områder ligger forholdsvis tæt. Udvikling ift. sidste år Som det fremgår af tabel 10, er tilfredsheden med den service, virksomhederne oplever, steget siden Den største stigning er sket ift. byggesager, som i år er det område, virksomhederne er mest tilfredse med. Tabel 10: Tilfredshed med kommunens service udvikling i tilfredsheden fra 2015 til 2016 Indsats Kommunens service ifm. virksomhedens kontakt vedr. byggesager? Den service, som virksomheden modtog fra Virksomhedsservice i Jobcenter Skive ifm. virksomhedens kontakt vedr. rekruttering af arbejdskraft? Kommunens service ifm. virksomhedens kontakt vedr. refusion af sygedagpenge? Kommunens service ifm. virksomhedens kontakt vedr. miljøsager? 2016 (n=76-126) 2015 (n= ) Forskel (procentpoint) 3,85 3,45 0,40 3,80 3,65 0,15 3,76 3,51 0,25 3,58 3,46 0,12 24

25 En mulig forklaring på den store fremgang ift. byggesager kan være, at kommunen for år tilbage afskaffede byggesagsgebyret, og at flere og flere virksomheden siden har oplevet, at gebyret er blevet afskaffet. Derudover har kommunen iværksat projektet "Værdiskabende myndighed, hvor man bl.a. forsøger at gå i dialog med ansøgere, inden de sender deres ansøgning, og således kan afklare en række forhold med ansøgeren, inden den konkrete sagsbehandling påbegyndes. 6.5 Opsummering af kommunens indsats Generelt er virksomhederne tilfredse med kommunens indsats på de forskellige områder ført an af tilfredsheden med kommunens indsats for øget samarbejde med universiteter samt sikring af erhvervsgrunde og byggegrunde til boliger. Alle områder har oplevet fremgang ift. sidste års undersøgelse. Også ift. Skiveegnens omdømme er virksomhederne tilfredse. Virksomhederne er mest tilfredse med Skiveegnens omdømme som en egn, der er førende inden for miljø- og klimaområdet. Det er værd at bemærke, at tilfredsheden her ligger væsentligt over betydningen. Også ift. omdømmet er der fremgang på alle indsatser sammenlignet med sidste års undersøgelse. Undersøgelsen viser også stor tilfredshed med Skiveegnen som et godt sted at leve og arbejde, hvor især idræts-, kultur- og foreningslivet og gode samt trygge rammer for familielivet vurderes meget positivt. Endelig er virksomhederne også tilfredse med servicen fra kommunen ift. byggesager, miljøsager, sygedagpenge og rekruttering, hvor der også er fremgang ift. sidste års undersøgelse. 25

26 7 Erhvervsservice fra Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Virksomhederne blev spurgt til, om de kender Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET). Det svarede 73 % ja til ud af de 227 virksomheder, som svarede på spørgsmålet. Det fremgår samtidig af tabel 11, at der er forskel på kendskabsgraden på tværs af brancherne. En respondent skrev: SET skal synliggøres meget mere. Der er mange virksomheder, som ikke ved, hvilke muligheder der er i SET og i dialogen med kommunen. Tabel 11: Kendskab til SET per branche Branche Kendskab n Bygge og anlæg 86 % 28 Ejendomshandel og udlejning 89 % 9 Erhvervsservice 83 % 23 Finansiering og forsikring 100 % 3 Handel 75 % 61 Hotel og restauration 89 % 9 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 78 % 32 Information og kommunikation 83 % 6 Kultur, fritid og anden service 60 % 10 Offentlig administration, undervisning og sundhed 57 % 7 Transport 69 % 13 Total 73 % 227 Virksomhederne blev også spurgt til, om de inden for de sidste to år har kontaktet og modtaget vejledning og sparring fra SET. Det var der 50 virksomheder, som svarede bekræftende på. 26

27 De 50 virksomheder, som har været i kontakt med SET, blev bedt om at angive, hvad kontakten havde drejet sig om, og hvor tilfredse de var med kontakten. Generelt var der meget stor tilfredshed, jf. tabel 12. Tabel 12: Tilfredshed med den enkelte kontakt, SET, gennemsnit* Hvad sparringen vedrørte Tilfredshed n I hvor høj grad var virksomheden tilfreds med sparringen ifm. forretningsudvikling, herunder markedsposition, produktportefølje, etc.? I hvor høj grad var virksomheden tilfreds med sparringen ifm. udvikling af kunderelationer, herunder salg, eksport, markedsføring, etc.? I hvor høj grad var virksomheden tilfreds med sparringen ifm. udvikling af virksomhedsdrift, herunder økonomistyring, finansiering, etc.? I hvor høj grad var virksomheden tilfreds med sparringen ifm. organisationsudvikling, herunder forretningsgange, ledelse, HR, etc.? I hvor høj grad var virksomheden tilfreds med sparringen ifm. opstart af egen virksomhed? I hvor høj grad var virksomheden tilfreds med sparringen ifm. konkrete projekter, herunder fundraisingaktiviteter? I hvor høj grad var virksomheden tilfreds med sparringen ifm. "andet" som beskrevet på forrige side? 3, , ,80 5 4,00 4 4,00 3 3,80 5 3,63 16 * Tabellen bør læses med forbehold for det begrænsede antal respondenter per område. 7.1 Opsummering af Erhvervsservice fra Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 73 % af de adspurgte virksomheder kender SET. Kendskabet er dermed væsentligt, men der er potentiale for forbedringer. I nogle brancher er kendskabet til SET lavere end gennemsnittet. Tilfredsheden med SET er generelt stor på tværs af de forskellige rådgivningsområder. 27

28 8 Rekruttering af arbejdskraft Årets undersøgelse har haft et særligt fokus på rekruttering af arbejdskraft, hvor der blandt andet er spurgt til virksomhedernes anvendte rekrutteringskanaler, samt i hvilken grad virksomhederne oplever, at konsulenter fra Jobcenter Skive på forhånd har sat sig ind i den tidligere dialog med virksomheden, når konsulenter uopfordret kontakter virksomheden. 34 af de 226 virksomheder, der svarede på spørgsmålene, angiver, at de har ubesatte stillinger for tiden svarende til 15 %. Det gælder særligt for brancherne bygge og anlæg, transport samt industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, Tilsvarende gælder det ikke overraskende især de større virksomheder, hvor omkring 30 % af virksomhederne har ubesatte stillinger, mens blot 5 % af virksomhederne med 1 ansat har ubesatte stillinger, og 8 % af virksomhederne med 2-9 ansatte har ubesatte stillinger. Jf. figur 11 er den klart mest anvendte tilgang til rekruttering, at virksomhederne aktiverer deres personlige netværk, hvilket 64,2 % af de virksomheder, der har svaret, gør. Derefter følger jobopslag på sociale medier, kontakt til Jobcenter Skive og andet, hvor sidstnævnte bl.a. dækker annoncer i dagblade samt anvendelse af rekrutteringsfirmaer. Endelig svarer ca. hver sjette virksomhed, at de lægger jobopslag på Jobnet eller andre jobportaler som Jobindex, Ofir, m.fl. 28

29 Figur 11: Rekrutteringskanaler (n=226) 70,0% 64,2% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 16,4% 18,1% 23,0% 23,0% 28,3% 10,0% 0,0% 0,4% For så vidt angår dialogen med Jobcenter Skive, angiver 39 % af virksomhederne, at de i nogen eller høj grad oplever, at konsulenten fra Jobcenter Skive på forhånd har sat sig ind i den tidligere dialog med virksomheden, når konsulenten uopfordret kontakter virksomheden, mens 15,2 % af virksomhederne angiver, at dette sker i mindre eller ringe grad. Den gennemsnitlige score er 3,34 og altså over middel. Figur 12: Virksomhedernes syn på, i hvilken grad konsulenten fra Jobcenter Skive på forhånd har sat sig ind i den tidligere dialog med virksomheden, når konsulenten uopfordret kontakter virksomheden (n=118) I høj grad 10,2% I nogen grad 28,8% Hverken/eller 27,1% I mindre grad 9,3% I ringe grad 5,9% Ved ikke 18,6% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 29

30 8.1 Opsummering af rekruttering af arbejdskraft Den hyppigst anvendte rekrutteringskanal er aktivering af personligt netværk, efterfulgt af opslag på sociale medier, kontakt til Jobcenter Skive og andet, herunder annoncer i dagblade samt anvendelse af rekrutteringsvirksomhed. Generelt er der positive tilkendegivelser ift. kontakten med Jobcenter Skive, for så vidt angår, at jobkonsulenten har sat sig ind i den tidligere dialog med virksomheden, når virksomheden kontaktes uopfordret. Der er dog plads til forbedringer, da 15,2 % af virksomhederne oplever dette i mindre eller ringe grad. 30

31 9 Temperaturmåling og virksomhedernes jobprognose for 2017 Sidste del af erhvervsklimamålingen spørger ind til virksomhedernes forventninger til det næste år, hvad angår ansættelser/afskedigelser, udbygning af faciliteter og forretningsfokus. Viden om virksomhedernes forventninger til det næste år kan styrke kommunen i sin indsats over for virksomhederne, bl.a. i forhold til jobcenteret, således at de kan være på forkant med, inden for hvilke brancher der f.eks. bliver efterspørgsel efter arbejdskraft. Af figur 13 fremgår det, at hver fjerde virksomhed forventer at ansætte flere medarbejdere i løbet af det kommende år, mens 5 % forventer at have færre medarbejdere. Knap 2/3 af virksomhederne forventer at fastholde virksomhedens nuværende antal medarbejdere. Der er med andre ord tale om et erhvervsliv med rigtigt positive forventninger til det kommende år. Figur 13: Virksomhedernes forventninger til udvikling i antallet af medarbejdere det kommende år (n=226) 70,0% 60,0% 59,7% 50,0% 40,0% 30,0% 27,0% 20,0% 10,0% 0,0% Ansætte flere medarbejdere Fastholde virksomheden med nuværende antal medarbejdere 4,9% 6,6% Have færre medarbejdere end i 2016 Ved ikke 1,8% Vil ikke svare Det er særligt Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, som forventer at ansætte nye medarbejdere, mens især Landbrug, skovbrug og fiskeri forventer at have færre medarbejdere. I forhold til virksomhedernes forventninger til udvikling i antal kvadratmeter det kommende år går den positive tendens fra spørgsmålet om medarbejderantallet igen. 11,5 % forventer at udvide virksomhedens kvadratmeter, 75,2 % forventer at fastholde virksomhedens nuværende kvadratmeter, mens 2,7 % forventer at skille sig af med eksisterende kvadratmeter. 31

32 Figur 14: Virksomhedernes forventninger til udvikling i antallet af kvadratmeter det kommende år (n=226) 80,0% 75,2% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 11,5% Udvide virksomhedens m2 Fastholde virksomhedens nuværende m2 2,7% Skille sig af med eksisterende m2 (lokaler, produktionshaller) 7,1% Ved ikke 3,5% Vil ikke svare I forhold til virksomhedernes forventninger til lokation det kommende år, angiver 88,5 %, at de vil fastholde den nuværende lokation, 2,7 % angiver, at de vil flytte til en ny lokation inden for Skive Kommune, mens blot 1,3 % angiver, at de vil flytte virksomheden til en lokation uden for Skive Kommune. 32

33 Figur 15: Virksomhedernes forventninger til lokation det kommende år (n=226) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 88,5% Fastholde eksisterende lokation 2,7% 1,3% Flytte virksomheden til ny lokation indenfor Skive Kommune Flytte virksomheden til ny lokation udenfor Skive Kommune 4,9% 2,7% Ved ikke Vil ikke svare Endelig blev der spurgt til, hvad virksomhederne forventer at sætte fokus på i løbet af det næste år. Figur 16: Virksomhedernes forretningsfokus det kommende år (n=225) 50,0% 45,0% 45,8% 40,0% 36,9% 35,0% 32,0% 32,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 15,1% 24,9% 13,8% 20,0% 10,0% 5,0% 2,7% 4,4% 0,0% Særligt Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed forventer at have fokus på at effektivisere/optimere eksisterende processer. Særligt Erhvervsservice samt Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed forventer at have fokus på at udvikle nye produkter/tjenesteydelser. Særligt Handel forventer at have fokus på nye markeder i Danmark. 33

34 Udvikling ift. sidste år Jf. figur 17 er der sket en positiv udvikling ift. sidste års undersøgelse, for så vidt angår virksomhedernes syn på antal medarbejdere det kommende år. Figur 17: Virksomhedernes forventninger til udvikling i antallet af medarbejdere det kommende år (2016: n= : n=427) 70,0% 60,0% 63,2% 59,7% ,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 27,0% 21,3% Ansætte flere medarbejdere Fastholde virksomheden med nuværende antal medarbejdere 4,9% 6,6% 8,4% 4,2% Have færre medarbejdere Ved ikke 1,8% 2,8% Vil ikke svare 9.1 Opsummering af Temperaturmåling og virksomhedernes jobprognose for 2017 Generelt har virksomhederne positive forventninger til det kommende år. 27 % forventer af have flere medarbejdere, mens blot 5 % forventer at have færre medarbejdere. Forventningerne til antallet af medarbejdere har udviklet sig positivt ift. sidste års måling. Det forretningsmæssige fokus forventes at være på effektivisering/optimering af eksisterende processer samt udvikling af nye produkter/tjenesteydelser. Nye markeder i Danmark samt videns- og teknologitilførsel har også væsentligt fokus. 34

35 10 Prioriteringsmatrix For at give et udgangspunkt at diskutere prioriteringen af indsatser ud fra, er virksomhedernes besvarelser sat ind i en prioriteringsmatrix, jf. figur 18 nedenfor. Ser man på prioriteringsmatrixen, er kvadranterne opdelt ved værdien 3,0 svarende til hverken/eller på de to spørgsmålsskalaer omkring tilfredshed og betydning. Således angiver matrixen, om virksomhederne er overvejende tilfredse henholdsvis utilfredse med indsatserne, samt om indsatserne overvejende tilskrives en stor henholdsvis lille betydning. De grønne og røde pile angiver udviklingen i tilfredsheden ift. sidste års undersøgelse. Figur 18: Prioriteringsmatrix, tilfredshed og betydning * * Indsatserne i hver kvadrant er ikke listet i prioriteret rækkefølge. ** Spørgsmålet indgik ikke i sidste års undersøgelse 35

Erhvervsklimamåling Skive Kommune Januar 2016

Erhvervsklimamåling Skive Kommune Januar 2016 Erhvervsklimamåling Skive Kommune Januar 2016 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 2.1 Konklusioner... 4 2.2 Centrale anbefalinger... 5 3 Metode... 6 4 Resultater fra analysen... 10 4.1 Overordnet tilfredshed...10

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2017 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Fire små kommuner gør det godt

Fire små kommuner gør det godt Konsulent Nikolaj Pilgaard nipi@di.dk, tlf. 2128 8584 JANUAR 2017 Fire små kommuner gør det godt Fire mindre kommuner i de veletablerede jyske business regioner ligger godt i DI s Lokalt Erhvervsklima

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE Præsentation 23. maj 2012 AGENDA 1 2 3 4 5 KORT OM UNDERSØGELSEN VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING VURDERING

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER September 2016 KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER Tilfredsheden med kommunernes erhvervsklima har nået et nyt toppunkt. Det er godt nyt. Et forbedret erhvervsklima er nemlig lig med flere private

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2015 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Jette Nøhr DI Hovedstaden Forbedringer i erhvervsklimaet Flere kommuner har lavet forbedringer i deres erhvervsklima Eksempler på indsatsområder

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Version 1.1 Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling August 2016 2016 Side 1 Indledning

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's erhvervsklimaundersøgelse 2013 - kommentarer til undersøgelsesmetode og resu l- tater. 1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Hovedkonklusioner Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling Juni 2016 2016 Side 1 Indhold

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's lokalt erhvervsklima 2015 - Sammenhæng mellem virksomheders vurderinger og statistiske rammevilkår Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 ERHVERVSKLIMAMÅLING Aarhus Kommune Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 214 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 65,8 76,8 51, Administration og information Rekruttering af elever 6,8 67,6 Skoleperiodernes indhold Motivation 68,5 Elevens

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, april 2012 ISBN 978-87-92689-57-3 April 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Industriteknikerudd. Tilfredshed 65,0 Loyalitet 81,6 52,8 Administration og information Rekruttering af elever 54,0 67,8

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers Notat Forvaltning: Erhverv & Udvikling Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. september 2011 Udf rdiget af: Hanne Lykke Thonsgaard og Pernille Bouteloup Kofoed Vedrłrende: Resultater for Randers Kommune i DI erhvervsklima

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Januar 2013 ISBN: 978-87-92689-75-7 Januar 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4 VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 70,7 72,4 69,4 Administration og information Rekruttering af elever 71,6 71,1 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING MAJ 2016 RAPPORT. Foto: VisitAarhus

ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING MAJ 2016 RAPPORT. Foto: VisitAarhus ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING RAPPORT MAJ 2016 Foto: VisitAarhus Foto: VisitAarhus INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG SAMMENFATNING VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Notat Erhvervsklima-analyser. Dansk Byggeri og Dansk Industri. Byggesagsbehandling

Notat Erhvervsklima-analyser. Dansk Byggeri og Dansk Industri. Byggesagsbehandling HOLBÆK KOMMUNE Notat Erhvervsklima-analyser Dato: 22. september 2016 Sagsb.: JEM Dir.tlf.: 72 36 47 26 E-mail: jem@holb.dk Dansk Byggeri og Dansk Industri Dette notat vil gennemgå, hvilke muligheder der

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere