Et løft. Status på genopretning af infrastrukturen i København medio 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et løft. Status på genopretning af infrastrukturen i København medio 2016"

Transkript

1 Et løft til vejene Status på genopretning af infrastrukturen i København medio 2016 Juni 2016

2 Genopretning er i fuld gang Status medio 2016 Genopretningen af infrastrukturen i København er i fuld gang. Genopretningsprogrammet Et løft til vejene, som har et 10-årigt sigte, blev igangsat i januar 2013 og gennemføres frem til udgangen af Vejinfrastrukturen er grundlaget for byens liv og betjener utallige trafikanter hver eneste dag året rundt. Det slider på vejinfrastrukturen, der løbende skal vedligeholdes. Driftsbudgetterne til vedligeholdelsen har i mange år ikke været tilstrækkelige til at fastholde en god tilstand, og derfor er der opbygget et efterslæb. Det betyder at, der i dag ikke kun er behov for at vedligeholde infrastrukturen, men at der i høj grad også er behov for at investere i genopretning. Det er dyrt ikke at genoprette rettidigt, da skaderne accelererer. Det betyder, at der på et senere tidspunkt skal anvendes endnu flere midler på renovering af infrastrukturen midler der ellers kunne være anvendt til andre formål. Der er frem til budget 2017 bevilget lidt over 1 mia. kr. til genopretning. Mange genopretningsprojekter er igangsat og flere er afsluttet, men der er stadig lang vej igen, før målet er nået. Det samlede resterende ufinansierede behov for genopretning er ca. 1,66 mia. kr. eller ca. 275 mio. kr. årligt frem til og med Denne rapport udtrykker Teknik- og Miljøforvaltningens aktuelle viden om infrastrukturområdets tilstand og er baseret på et datamateriale, som kontinuerligt opdateres og udvides. Rapporten giver en oversigt over de bevillinger, der indtil nu er givet til genopretning samt en status på fremdriften af igangsatte arbejder. Det fremgår desuden, at niveauet for de nuværende driftsbudgetter fortsat skaber nye vedligeholdelsesmæssige efterslæb på vejområdet. Endelig er det beskrevet, hvad der skal til for at vende udviklingen. Alle detaljerede beskrivelser af de enkelte elementer fremgår af bilagsrapporten. Beregningerne beskriver genopretning i perioden , dvs. at der er syv driftsbudgetår ( ) og seks anlægsbudgetår ( ) tilbage. Alle beløb er beregnet som 2017-beløb (p/l). GOD LÆSELYST! Status på genopretningsprogrammet 39 % finansieret 61 % ufinansieret

3 Indhold Finansiering af genopretningsprogrammet Genopretning i København metode og effekter 6 Aktuelt driftsbudget og ufinansieret drift 8 Status på byens tilstand 10

4 Finansiering af genopretningsprogrammet % 80 % % % 20 % % 262 KØREBANER VEJBRØNDE CYKELSTIER 57 FORTOVE 147 BROER 309 GADEBELYSNING 98 SIGNALANLÆG 1065 ialt I mio. kr p/l Resterende behov frem til 2022 Finansiering via TMU s Genopretningsramme Bevillinger frem til budget 2017 Driftsbudget i alt i perioden Diagrammet viser den samlede finansielle status for de enkelte elementer på vejområdet frem til udgangen af Den vandrette akse viser elementerne, mens den lodrette akse i tal og procent illustrerer fordelingen af finansieringsgrundlaget og behovet. De beige søjler viser den del af det samlede genopretningsbehov, som er dækket af anlægsbevillinger frem til budget De orange søjler viser den del, som er dækket af det løbende driftsbudget. De grå viser den del af det samlede genopretningsbehov, der endnu ikke er bevilget midler til. Den skraverede søjle viser den del, der finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets Genopretningsramme. Der disponeres årligt ca. 128 mio. kr. til genopretningen, hvilket for hele perioden udgør en finansieringskilde på ca. 768 mio. kr. Af figuren ses det, at det samlede resterende ufinansierede behov for genopretning er mio. kr. For at nå i mål i 2022 er det derfor nødvendigt, at der bevilges 277 mio. kr. pr. år frem til og med Det er vigtigt at notere sig, at det samlede finansieringsbehov for hele genopretningens 10-årige periode er konstant. Løftes driftsbudgettet, vil de orange søjler løftes, og de grå reduceres tilsvarende. Det samme gør sig naturligvis gældende, hvis driftsbudgettet reduceres, da behovet for yderligere midler til genopretningen vil øges tilsvarende. Det største ufinansierede genopretningsbehov er på kørebaner, hvor behovet er mio. kr. På afvandingsområdet, som består af vejbrønde- og stikledninger, er det ufinansierede genopretningsbehov 213 mio. kr. På cykelstier er det ufinansierede genopretningsbehov på 60 mio. kr. Der er - ligesom på kørebanerne - et stort ufinansieret genopretningsbehov på fortove og broer, hvor behovet er på henholdsvis 521 mio. kr. og 327 mio. kr. Broer dækker i denne rapport også over andre typer af bygværker såsom gang- og cykeltunneler, bolværker, støttemure, skilteportaler, havnebuspontoner, p-huse m.fl. Der er opnået fuld finansiering af gadebelysningen, mens over halvdelen af finansieringsbehovet på signalanlæg er dækket. 4

5 Optagning af sporvognsskinner på Valby Langgade Håndtering af sporvognsskinner og trærødder I forbindelse med de senere vejgenopretningsprojekter er det konstateret, at det er nødvendigt at fjerne sporvognsskinner under kørebaner, når de genoprettes. Hvis ikke de fjernes, vil belægningens levetid forringes væsentligt, da der opstår revner allerede i løbet af få år. Omfanget af sporvognsskinner er i gang med at blive kortlagt. Økonomi vil indgå i den næste genopretningsplan i forhold til fjernelse af sporvognsskinner. På samme vis er det konstateret, at trærødder under cykelstibelægninger fordyrer og komplicerer genopretningen. Hvis trærødder ikke håndteres i forbindelse med genopretning, vil der opstå revner og ujævnheder i belægningen allerede i løbet af få år, og levetiden forringes væsentligt. Samtidig undgås skader på de eksisterende træer. Omfanget af trærødder under cykelstier samt håndteringen af trærødder er ved at blive kortlagt, og vil indgå i den næste genopretningsplan. PAKKER OG FINANSIERING Der er af 10 omgange bevilget midler i form af genopretningspakker (i 2017 p/l). Nummereringen af pakker følger det år, de er bevilget i. Pakke -1: TMU s Genopretningsramme 2015 (TMU ). Bevilling på 14,0 mio. kr. til kørebaner. Pakke 0: TMU s Genopretningsramme 2016 (BR-beslutning ). Bevilling på 101,6 mio. kr. til kørebaner, 1) 2) fortove og broer. Pakke 1: Budgetaftalen for 2013 (BR-beslutning ). Bevilling på 318,0 mio. kr. til gadebelysning og signalanlæg. Pakke 2: Budgetaftalen for 2014 (BR-beslutning ). Bevilling på 80,9 mio. kr. til signalanlæg, kørebaner, vejbrønde og Slotsherrens Bro. 2) Pakke 2a: TMU s Genopretningsramme 2017 (BR-beslutning ). Bevilling på 92,4 mio. kr. til broer. 2) Pakke 3: Budgetaftalen for 2015 (BR-beslutning ). Bevilling på 35,1 mio. kr. til helhedsgenopretning af Folehaven. Pakke 3a: TMU s Genopretningsramme 2018 (BR-beslutning ). Bevilling på 72,3 mio. kr. til broer. Pakke 3b: Overførelsessagen 2014/2015 (BR-beslutning ). Bevilling på 6,9 mio. kr. til kørebaner og gadebelysning. Pakke 4: Budgetaftale for 2016 (BR-beslutning ). Bevilling på 103,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af fire vejstrækninger, 25,4 mio. kr. til genopretning af vejbrønde, 47,5 mio. kr. til genopretning af cykelstier og fortove samt 35,6 mio. kr. til genopretning af Bro for Tuborgvej over jernbanen. Pakke 4a: TMU s Genopretningsramme 2019 (BR-beslutning ). Bevilling på 59,9 mio. kr. til broer og 75,2 til genopretning af kørebaner, vejbrønde, cykelstier, fortove og signalanlæg. 1) Indeholdt særskilt bevilling til udskiftning af gangbro over S-banen ved Husum Station fra Overførelsessagen 2012/ ) BR besluttede den , at de tidligere bevilgede midler til brogenopretning i Pakke 0, 2 og 2b blev omdisponeret til én samlet pakke, som indeholder en prioriteret liste, efter hvilken broerne genoprettes. I alt er der frem til budget 2017 bevilget 1068,1 mio. kr. til genopretning. 5

6 Genopretning i København metode og effekter Forvaltningen ønsker at sikre den billigst mulige vedligeholdelse af infrastrukturen. Derfor anvendes metoden helhedsgenopretning, og der er stor fokus på koordinering og samtænkning med andre planlagte anlægsaktiviteter. Dette er ikke alene økonomisk fordelagtigt, men medfører også færre gener, højere kvalitet og bedre løsninger. metode effekter Helhedsgenopretning Ved helhedsgenopretning genoprettes kørebanestrækningen fra facade til facade. Det vil sige, at alle genopretningskrævende elementer, herunder kørebaner, vejbrønde, cykelstier, fortove og signalanlæg på den pågældende strækning, genoprettes på én gang. Økonomiske besparelser Ved anlægsarbejder anvendes omkring 10 % af de samlede udgifter til byggeplads, afspærringer og trafikafviklingen i anlægs perioden. Disse udgifter reduceres ved helhedsgenopretning og samtænkning med andre anlægsaktiviteter. KØREBANER FORTOVE CYKELSTIER Værditabet på de gennemførte arbejder reduceres betragteligt, når vejen ikke skal graves op igen få år efter, at den er genoprettet. Færre gener VEJBRØNDE SIGNALANLÆG Gentagne fremkommelighedsgener i forbindelse med afspærringer og vejarbejder undgås. Støjgener i kortere perioder. Koordinering og samtænkning Mange eksterne og interne aktører arbejder med vejinfrastrukturen.derfor foretages omfattende koordinering med andre planlagte projekter, eksempelvis metroarbejde, ledningsarbejde og skybrudssikring. Bedre kvalitet og løsning Større løft til byrummet, da det ændres fra slidt til nyt. Genopretning samtænkes med planlagte anlægsaktiviter, såsom skybruds-, begrønnings-, cykelsti-, busprioriterings- og byrumsprojekter. SKYBRUD BUSPRIORITERING BYRUMSPROJEKTER CYKELSTI BEGRØNNING 6

7 tuborgvej Udover de førnævnte effekter har genopretning følgende positive effekter for byen: Fremkommelighed Nedslidte veje og broer nedsætter flowet i trafikken, og i værste fald kan det blive nødvendigt at nedklassificere eller rive broer ned. Dette er der endnu kun få eksempler på, og et af genopretningsprogrammets formål er netop at forhindre dette. Når infrastrukturen genoprettes, vil det være synligt i form af vejarbejder, der lokalt kan påvirke fremkommeligheden i byen. Koordineringen med andre anlægsaktiviteter er med til at sikre, at eksekveringen sker effektivt og med bedst muligt resultat. Trafiksikkerhed Vedligeholdte fortove og cykelstier reducerer faren for faldulykker og cykelstyrt, og vedligeholdte veje medfører færre skader på køretøjer som følge af slaghuller. Genoprettede vejbrønde afvander vejene og cykelstier bedre, hvilket forøger sikkerheden ved både regn og frost. Bedre livskvalitet En kortlægning viser, at der på langt hovedparten af Københavns Kommunes større veje opleves udfordringer med støj. Genopretning med udlægning af støjreducerende asfalt dæmper erfaringsmæssigt støjniveauet med 1,5 db, hvilket svarer til, at trafikken reduceres med ca. 30 %. Forvaltningen har modtaget positive tilbagemeldinger fra borgere, som har fået lagt støjreducerende belægninger på vejene omkring deres boliger. Det skal bemærkes, at støjreducerende slidlag har en kortere gennemsnitlig levetid på ca. 12 år sammenlignet med almindelig asfalt, der har en levetid på 15 år. Miljø og klima Genopretning af byens vejbrønde medfører en reduktion af oversvømmelsesskader ved skybrud og mindsker rotteproblemer. Kørebaner med ny asfalt reducerer brændstofforbruget og dermed CO2-udslippet grundet lavere rullemodstand. Fastholdelse af godt image En velfungerende og vedligeholdt infrastruktur er med til at understøtte Københavns image som en velfungerende og attraktiv storby. Velholdt og tidssvarende udstyr til gadebelysning og signalanlæg er endvidere med til at skabe de bedste betingelser for trafikkens bidrag til, at København er CO2-neutral i

8 Aktuelt driftsbudget og ufinansieret drift 100 % % 60 % 40 % 20 % 0 % 38 KØREBANER VEJBRØNDE 8 19 CYKELSTIER 8 FORTOVE BROER GADEBELYSNING 14 SIGNALANLÆG 154 ialt I hele mio. kr p/l Ønsket årligt budgetløft Driftsbudget 2016 Den vandrette akse viser det samlede driftsbudgetbehov for de respektive elementer. Den lodrette akse illustrerer i hele tal og procent den aktuelle status i forhold til det optimale driftsbudget, efter genopretningen er gennemført. I diagrammet viser den orange del af søjlerne det eksisterende driftsbudget for 2016, mens den grå del viser den ufinansierede drift. De beige søjler for gadebelysning og signalanlæg udtrykker, at driftsbudgettet efter endt genopretning kan reduceres til henholdsvis 42 og 12 mio. kr. (2017 p/l). DRIFTSØKONOMI EFTER ENDT GENOPRETNING Som i alt - søjlen illustrerer, er det optimale driftsbudget for infrastrukturområdet efter genopretning 343 mio. kr. pr. år. Det nuværende driftsbudget udgør 154 mio. kr., og derfor er der samlet set et årligt gab på 189 mio. kr. til det optimale niveau. Hovedparten af det ønskede budgetløft omhandler kørebaner, der alene udgør 136 mio. kr. Budgettet for fortove halter også bagefter, og samlet set ligger budgettet for de to poster på hhv. 22 % og 14 % af det optimale niveau. Driftsbudgettet til vejbrønde ligger på ca. 60 % af det optimale niveau efter endt genopretning, og på broområdet er det på 87 % efter endt genopretning. Det optimale driftsbudget for cykelstier er fuldt dækket, så når efterslæbet ved udgangen af 2022 er indhentet, vil der være tilstrækkelige midler til at opretholde en optimal tilstand. Driftsbudgettet på gadebelysning ligger 4 mio. kr. over det optimale niveau efter genopretning, hvilket skyldes elbesparelse ved udskiftning til LED-belysning. Gadebelysningen er udskiftet i perioden 2013 til foråret 2016, så en stor del af besparelsen er allerede indfriet. Det skal bemærkes, at der er mange nye projekter med etablering af gadebelysning i Københavns Kommune, og de tilfører øget elforbrug, som til en vis grad vil modarbejde den elbesparelse, som genopretningen har medført. Driftsbudgettet for signalanlæg ligger ligeledes, efter gennemført genopretning, over det optimale niveau. Der vil således efter fuld genopretning tilsvarende kunne opnås en årlig driftsbesparelse i omegnen af 2 mio. kr. 8

9 Oehlenschlægersgade EFTERSLÆB OG GENOPRETNING Efterslæb er summen af uindfriede vedligeholdelsesbehov. Genopretning bringer tilstanden tilbage til niveauet, før efterslæbet opstod. Et optimalt driftsbudget er tilstrækkeligt til at fastholde tilstanden, og ligger driftsbudgettet under dette niveau, opstår der efterslæb. I starten stiger efterslæbet stort set proportionalt med det manglende budget, men på et tidspunkt vil det accelerere og stige eksponentielt. Det sker, når små skader i kørebanernes eller broernes overfladebelægning ikke bliver udbedret, så vand trænger ned og skader de underliggende konstruktioner, som er betydeligt dyrere at reparere, end hvis renoveringen sker rettidig. Det kan derfor blive meget dyrt at have et driftsbudget, der ligger under det optimale niveau. Uanset til hvilket tilstandsniveau man genopretter, vil et efterfølgende driftsbudget under det optimale niveau føre til, at et nyt efterslæb opstår. Genopretning medfører generelt ikke et lavere driftsbudget på længere sigt. Dog bliver driftsbudgettet lavere for gadebelysning og signalanlæg, hvor genopretning har medført mulighed for at kunne udskifte til ny teknologi, der giver besparelser på energi og vedligehold og dermed også et lavere driftsbudgetbehov. ØNSKET SERVICENIVEAU I KØBENHAVN Forvaltningen ønsker at sikre den billigst mulige vedligeholdelse af infrastrukturen. Den tilstand, infrastrukturen anbefales genoprettet til, svarer derfor til tilstanden, hvor de enkelte elementer istandsættes på det økonomisk optimale tidspunkt. TILSTAND 2016 Som følge af efterslæbet og med de nuværende vedligeholdelsesmidler genoprettes kørebanerne efter det økonomisk optimale tidspunkt, hvilket fordyrer genopretningsomkostningerne. Genopretningstidspunkt i 2017, hvis der ikke bevilges midler i budget 2017 Økonomisk optimalt tidspunkt for genopretning Genopretningstidspunkt i 2018, hvis der ikke bevilges midler i både budget 2017 og 2018 Genopretning bliver dyrere TIDSPUNKT FOR GENOPRETNING Optimalt tidspunkt for genopretning af kørebaner. Genopretning bør ske på det økonomisk optimale tidspunkt. Hvis istandsættelsen sker senere, vil der blive anvendt uforholdsmæssigt mange midler på reparationer, eller der vil ske en accelereret nedbrydning af de underliggende konstruktioner, som fordyrer en senere genopretning. 9

10 Status på byens tilstand 100 % % 60 % % % 0 % 187 KØREBANER VEJBRØNDE 197 CYKELSTIER 571 FORTOVE 122 BROER GADEBELYSNING 115 SIGNALANLÆG 502 km stk. 428 km 724 km 185 stk stk. 360 stk. Genopretning påkrævet senest 2022 Eksekvering af anlægsbevillig pågår Eksekveret for anlægsbevilling God stand Diagrammet viser status for tilstanden på de enkelte elementer på infrastrukturområdet over den 10-årige genopretningsperiode fra Det er således ikke et øjebliksbillede af den aktuelle status i 2016, men derimod en akkumuleret status for hele perioden. Den vandrette akse viser det samlede antal enheder, mens den lodrette akse i hele tal og procent illustrerer den aktuelle status for de respektive enheder. De orange søjler viser, hvor mange enheder der er i så god stand, at de ikke behøver genopretning inden for programmets 10-årige periode, og de lys orange farvede søjler viser, hvor mange enheder, der er genoprettet. De beige søjler viser de enheder, der arbejdes på, og de grå søjler viser dem, som kræver genopretning inden udgangen af

11 Prinsens Bro KØREBANER BROER Kørebaner, 502 km Knap 60 % af kørebanerne kræver genopretning inden udgangen af En del af disse strækninger er gode nok i 2016, men inden for perioden udløber deres levetid, hvorefter de skal genoprettes. I alt skal 288 km kørebane renoveres, hvis byens borgere og brugere i 2022 skal opleve et velfungerende vejnet med ordentlig komfort i bus, bil og på cykel, samt færre skader på køretøjer som følge af slaghuller. Gennemsnitlig levetid: slidlag: 15 år (støjreducerende asfalt ca. 12 år), bærelag: ca. 50 år (varierer afhængig af type). VEJBRØNDE Vejbrønde, stk. Omkring af byens vejbrønde skal renoveres inden udgangen af Velfungerende vejbrønde fjerner vand på cykelstier og kørebaner. Når de ikke fungerer, kan det føre til farlige situationer og generende vandsprøjt på fodgængere og cyklister. Desuden reducerer velfungerende brønde omfanget af rotteproblemer og ved skybrud oversvømmede kældre. Gennemsnitlig levetid: 100 år. CYKELSTIER Cykelstier, 428 km 197 km, svarende til lidt over 50 % af cykelstierne, har behov for genopretning inden udgangen af Gennemsnitlig levetid: slidlag: 20 år. Broer, 185 stk. 43 af byens i alt 185 broer, tunneler, bolværker m.fl. har behov for genopretning inden udgangen af Gennemsnitlig levetid: 100 år. GADEBELYSNING Gadebelysning, stk. Gadebelysningen er fuld finansieret med undtagelse af ca. 600 diverse effektbelysningsarmaturer og andre specialarmaturer. Finansiering af renovering af disse armaturer forventes at indgå løbende i diverse ad hocindstillinger over årene frem til Gennemsnitlig levetid: LED: år. SIGNALANLÆG Signalanlæg, 360 vejkryds Omkring glødepærehoveder, svarende til knap 30 %, mangler at blive udskiftet til LED, svarende til en tredjedel af behovet. 15 trafikstyringer er moderniseret, herunder dem der har givet anledning til flest borgerhenvendelser. Det estimeres, at der yderligere mangler at blive renoveret trafikstyringer for 2 mio. kr. 20 signalanlæg er udskiftet enten af genopretning alene eller i samarbejde med et andet projekt. Der skal yderligere udskiftes ca. 37 hele signalanlæg. Gennemsnitlig levetid af nye signalanlæg: 20 år. FORTOVE Fortove, 724 km 126 km fortov har behov for genopretning inden udgangen af Fortovenes tilstand har betydning for tilgængelighed og fremkommenlighed for byens borgere og brugere. Gennemsnitlig levetid: 50 år. 11

12 Denne publikation er den femte publikation i genopretningsprogrammet. De tidligere publikationer er tre genopretningsplaner og én statusrapport: Et løft til vejene - Genopretningsplan for vejområdet i København , 2012 Et løft til vejene - Status primo 2013, maj 2013 Et løft til vejene - Genopretningsprogram for infrastrukturen i København , januar 2014 Et løft til vejene Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København , juni 2015 Design TMF Design Foto Ursula Bach, Københavns Kommune, Christian Lindgren Trykkeri GSB Grafisk

ET LØFT TIL VEJENE. Status på genopretning af infrastrukturen i København medio 2017

ET LØFT TIL VEJENE. Status på genopretning af infrastrukturen i København medio 2017 ET LØFT TIL VEJENE Status på genopretning af infrastrukturen i København medio 2017 JUNI 2017 STATUS PÅ GENOPRETNINGS- PROGRAMMET Vejinfrastrukturen binder København sammen på tværs og sikrer, at byens

Læs mere

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022 Et løft til vejene Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022 Juni 2015 Genopretningsplanen 3.0 De første genopretningsprojekter er gennemført men der er stadig langt til

Læs mere

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København Et løft til vejene Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022 Juni 2015 Genopretningsplanen 3.0 De første genopretningsprojekter er gennemført men der er stadig langt til

Læs mere

Et løft. Genopretningsprogram for infrastrukturen i København 2014-22

Et løft. Genopretningsprogram for infrastrukturen i København 2014-22 Et løft til vejene Genopretningsprogram for infrastrukturen i København 2014-22 Januar 2014 Genopretningsprogrammet 2.0 Godt i gang og med større viden Genopretningen af infrastrukturen i København er

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE UDVIKLINGSPLAN FOR VEJOMRÅDET

ESBJERG KOMMUNE UDVIKLINGSPLAN FOR VEJOMRÅDET ESBJERG KOMMUNE UDVIKLINGSPLAN FOR VEJOMRÅDET 2016 2035 August 2016 Udviklingsplanen er udarbejdet af Esbjerg Kommune og Rambøll. Data er fra Vejdirektoratet og Esbjerg Kommune 2 ESBJERG KOMMUNE UDVIKLINGSPLAN

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

ET LØFT TIL VEJENE. Genopretningsplan for vejområdet i København 2014-33

ET LØFT TIL VEJENE. Genopretningsplan for vejområdet i København 2014-33 ET LØFT TIL VEJENE Genopretningsplan for vejområdet i København 2014-33 1 2 SØLVGADE INDHOLD VISION OG MÅLSÆTNINGER... 4-5 INDLEDNING...7 BEHOV FOR GENOPRETNING... 8-11 BEREGNINGER FOR DE SYV ELEMENTER...

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

Notat. Vedligeholdelse af kapitalapparatet på Vej & Parks område. Indhold. 1. Konklusion. Vej & Park

Notat. Vedligeholdelse af kapitalapparatet på Vej & Parks område. Indhold. 1. Konklusion. Vej & Park Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Dato 08. april 2014 Login Sagsbehandler E-mail maas Mads A. Sørensen maas@esbjergkommune.dk Notat Vedligeholdelse af kapitalapparatet på Vej & Parks område Indhold 1. Konklusion...

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E

D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E G R U N D E J E R F O R E N I N G E N SØHOLM Udarbejdet af Haraldshus as i samarbejde med Ai-gruppen A/S G R U N D E J E R F O R E N I N G E N S Ø H O L M

Læs mere

VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S

VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S VEJVEDLIGEHOLDELSE 2016-2025 TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S 1. SAMMENFATNING Sweco har i samarbejde med Kommunen udarbejdet en vejvedligeholdelsesrapport for

Læs mere

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus MÅLESTRATEGI I KOMMUNER NIELS DUJARDIN DAGSORDEN Indledning Vejens funktion Vejtekniske parametre Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker Målestrategier hvor ligger fokus INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Et løft til vejene Pakke 2: Helhedsgenopretning af vejene (G10)

Et løft til vejene Pakke 2: Helhedsgenopretning af vejene (G10) 1. Budget 13 og overførselssag 2012/2013 Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Et løft til vejene Pakke 2: Helhedsgenopretning af vejene (G10) Tema: Klimatilpasning, genopretning m.v. Pakke:

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget

Beskrivelse af opgave, Budget Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 Vedligeholdelsesefterslæb på vejområdet 21 Helsingør Kommune har gennem mange år oparbejdet et efterslæb i forhold til investeringen i den samlede vejkapital. Nedbrydningen

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Bevilling: NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016

Bevilling: NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016 Bevilling: 2018-2021 NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016 Bevillingsanalyse og Udbud2017 2 Bevillingsprognosen falder til historisk niveau på sigtelinjerne 2022-27 Mio. kr., 2015-priser Historisk forbrug

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Indstilling. Anlægstilskud til renovering af bro ved Fiskeri-, Træskibs- 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Anlægstilskud til renovering af bro ved Fiskeri-, Træskibs- 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 10.11.2008 Anlægstilskud til renovering af bro ved Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt til mindre genopretningsopgaver og

Læs mere

S28a. Belysning i Tingbjerg Husum

S28a. Belysning i Tingbjerg Husum Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT S28a. Belysning i Tingbjerg Husum 8. august 2014 Sagsbehandler Stine Ellermann Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet (TMU) Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

Københavns visioner om Miljømetropol, Klimatilpasning og Klimaplan har stillet Teknik- og Miljøudvalget foran en række store og ambitiøse opgaver:

Københavns visioner om Miljømetropol, Klimatilpasning og Klimaplan har stillet Teknik- og Miljøudvalget foran en række store og ambitiøse opgaver: Bilag 1 Udvalgsafsnit Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver inden for teknik- og miljøområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen udfører

Læs mere

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Der blev februar 2015 indhentet et tilbud /overslag over renovering af Sølystparkens veje, fortove og stier for at få et overblik over, hvor

Læs mere

Budget 2017 Fremkommelighed

Budget 2017 Fremkommelighed Teknik- og Miljøforvaltningen Budget 2017 Fremkommelighed Under budgettemaet Fremkommelighed er der vedlagt følgende budgetnotater: Genopretning af infrastruktur - Forhindring af yderligere nedslidning

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden Jens Holmboe, Vejdirektør jjh@vd.dk FRI s Årsmøde 3. marts 2016 Udviklingen i kørte km efter vejtype 2005-2015 Indeks 100 = 2005 150 140 130 Motorveje 120 110 Alle

Læs mere

Budgetnotater i aftalen 2016

Budgetnotater i aftalen 2016 Teknik- og Miljøforvaltningen BILAG Budgetnotater i aftalen 2016 De følgende af Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater ligger til grund for budgetaftalen. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Ressourcer til at bevare vejkapitalen. - processen mellem bevillingsgiver og vejforvalter om ressourcer til drift og vedligeholdelse.

Ressourcer til at bevare vejkapitalen. - processen mellem bevillingsgiver og vejforvalter om ressourcer til drift og vedligeholdelse. Case fra Danmark: Ressourcer til at bevare vejkapitalen - processen mellem bevillingsgiver og vejforvalter om ressourcer til drift og vedligeholdelse Søren Fogh Vejdirektoratet i København Danmark sfo@vd.dk

Læs mere

STATE OF THE NATION 2012

STATE OF THE NATION 2012 Præsentation for TØF den 29. april 2013 Henrik Garver, Adm. Direktør Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI VEJINFRASTRUKTURENS TILSTAND STATE OF THE NATION 2012 1 Hvorfor en State of the Nation rapport?

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Smedevej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag 2:

Læs mere

4. Teknik- og Miljøudvalgets budgetnotater

4. Teknik- og Miljøudvalgets budgetnotater 4. Teknik- og Miljøudvalgets budgetnotater BUDGETNOTAT Genopretning af signalanlæg Færdiggørelse (G1) Tema: Klimatilpasning, genopretning mv. Pakke: 4. juni 2013 Sagsbehandler Anders Kreutzfeldt Eksekveringsparat?

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT Højvangsvej med 2 sideveje RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Udbynedervej 23-25 og 29, samt Stenkildevej 12-14 RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE - HELHEDSGENOPRETNING AF VEJE

OPGAVEBESKRIVELSE - HELHEDSGENOPRETNING AF VEJE Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik OPGAVEBESKRIVELSE - HELHEDSGENOPRETNING AF VEJE DATO: 15.06.2017 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 4 1.1. Generel

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering områ debeskrivelse, områ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering 1. Indledning område 204 Trafik, Vej og Parkering omfatter planlægning, projektering, nyanlæg og forbedringer af færdselsarealer. Hovedformålet

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Orionvej, Havndal RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Kildevældet RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Bilag 2. Budgetnotater i budget 2017

Bilag 2. Budgetnotater i budget 2017 Teknik- og Miljøforvaltningen BILAG Bilag 2. Budgetnotater i budget 2017 De følgende budgetnotater vedrører Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i budgetaftalen. Det er imidlertid vigtigt

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

København skal lyse op og blive mere tryg

København skal lyse op og blive mere tryg 11/06 201, 20:1 København skal lyse op og blive mere tryg Københavnerne har talt. De vil have mere lys i gaden og på den måde gøre byen mere tryg at færdes i. Et projekt som Københavns Kommune nu har igangsat.

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT P-plads ved Dyrlæge Cleemanns Vej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning

Læs mere

Landsdækkende analyse af kommunal vejvedligeholdelsestilstand. Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Landsdækkende analyse af kommunal vejvedligeholdelsestilstand. Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Landsdækkende analyse af kommunal vejvedligeholdelsestilstand Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Disposition Baggrund for analyse Analysemodel Status for analyse Inspiration til det videre arbejde Baggrund

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

Asfaltprioriteringer 2014 4. Oversigtskort 5. Forudsætninger og beregningsresultater 6. Kapitalværdi og risikostrækninger 6

Asfaltprioriteringer 2014 4. Oversigtskort 5. Forudsætninger og beregningsresultater 6. Kapitalværdi og risikostrækninger 6 ASFALTARBEJDER 2014 PRÆSENTATION OG OVERSIGT OVER ÅRETS ASFALT PRIORITERINGER SAGSNR.:13/22743 DOK. NR.:50150-14_V1 2 Indholdsfortegnelse Asfaltprioriteringer 2014 4 Oversigtskort 5 Forudsætninger og beregningsresultater

Læs mere

Bilag 2 Genopretning af Veje. Sagsnr Forside til budgetnotat: Et løft til Vejene. Dokumentnr

Bilag 2 Genopretning af Veje. Sagsnr Forside til budgetnotat: Et løft til Vejene. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2 Genopretning af Veje Forside til budgetnotat: Et løft til Vejene Et løft til vejene omhandler genopretningen af det københavnske

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. juni 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen er en opfølgning på udviklingen og omdannelsen af De

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2015 Energirenovering af vejbelysning Anlægsbevilling til udskiftning af cirka 29.000 gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007. Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet Strategi og sekretariat Dialogmødets bemærkninger sammenfattes

Læs mere

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder.

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt Bilag 2. - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Indhold Tabel 1. Samlet oversigt... 2 Tabel 2. Vedligeholdelse, Park og Natur...

Læs mere

1. Indledning. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for Vision/strategikort:

1. Indledning. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for Vision/strategikort: Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering 1. Indledning Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering omfatter planlægning, projektering, nyanlæg og forbedringer. Et hovedformål

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. april 2017 Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger Fremlæggelse af Bygningsrapport 2016 og godkendelse af principper

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW PROJEKTNR HANDLINGSPLAN A050402 DOKUMENTNR A050402-101 For gadebelysning VERSION 01 UDGIVELSESDATO 18 august 2014 UDARBEJDET PIAW KONTROLLERET GODKENDT PROJEKTNR A050402 DOKUMENTNR A050402-101 VERSION

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

13 af skolerne i Aarhus Kommune har driftsansvar for svømmehaller, der dels anvendes til skolernes svømmeundervisning og dels af fritidsbrugere.

13 af skolerne i Aarhus Kommune har driftsansvar for svømmehaller, der dels anvendes til skolernes svømmeundervisning og dels af fritidsbrugere. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato Den 5. oktober 2015 Skolesvømmehallers ajourføring og kapacitetsreduktion Indstillingen handler om dels at tilpasse svømmehalskapaciteten

Læs mere

Tilstandsvurdering af veje

Tilstandsvurdering af veje Tilstandsvurdering af veje Resumé Center for Byens Anvendelse (tidligere Trafik og Veje) og efterfølgende forkortet CBA, har i en årrække foretaget visuelt hovedeftersyn på en tredjedel af kommunens vejnet

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere