Juni Mål, midler og effekter i strukturfondsindsatsen. En temaevaluering udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2013. Mål, midler og effekter i strukturfondsindsatsen. En temaevaluering udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen"

Transkript

1 Juni 2013 Mål, midler og effekter i strukturfondsindsatsen En temaevaluering udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD A/S Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K Tel damvad.com Copyright 2013, DAMVAD 2 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

3 Indhold Indledning og konklusioner 5 Temaevalueringens konklusioner 5 English summary 12 The conclusions of the evaluation 12 1 Et oprids af strukturfondsindsatsen Hvad er strukturfondene? Den danske strukturfondsindsats 19 2 Mål og virkemidler i strukturfondsindsatsen Hvilke mål og midler findes i projekterne? Sammenhæng mellem mål og midler 33 3 Evidensen bag virkemidlerne Evidens for et succesfuldt virkemiddel Tolkningen af evidensgrundlaget Evidensen bag virkemidlerne Virkemidler for iværksætteri Virkemidler for Beskæftigelse Virkemidler for konkurrenceevne og værditilvækst Virkemidler for innovation og teknologiudvikling Virkemidler for turisme Virkemidler for kompetenceopbygning Virkemidler for klyngeudvikling 51 4 Virkemidler i den kommende strukturfondsindsats Rammer omkring virkemiddeludviklingen Prioriter veldokumenterede virkemidler Overvej nye effektfulde virkemidler Vær varsom med virkemidler med uklare effekter Undersøg effekterne af udokumenterede virkemidler 57 Referencer 59 Bilag 1 Evalueringens fremgangsmåde 60 Kortlægning af mål og midler 60 Litteraturstudie af evidensen 60 Bilag 2 Effektkæder for strukturfondsindsatsens virkemidler 62 Bilag 3 Evalueringens evidensgrundlag 65 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 3

4 4 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

5 Indledning og konklusioner Den danske tilgang til strukturfondsindsatsen er, at den skal prioriteres, hvor den bidrager mest muligt til øget vækst, konkurrenceevne og jobskabelse. Denne temaevaluering, der gennemføres af DAM- VAD (www.damvad.com) for Erhvervsstyrelsen, kortlægger strukturfondsindsatsen fra 2007 til november 2012 og ser nærmere på sammenhængen mellem mål, midler og effekter i strukturfondsindsatsen. Temaevalueringens konklusioner Som svar på temaevalueringens centrale spørgsmål konkluderer evalueringen følgende: Mange mål og midler i strukturfondsindsatsen I forbindelse med evalueringen har DAMVAD gennemgået beskrivelserne af de 489 projekter, der har modtaget tilsagn siden programstart til november Med det udgangspunkt skal evalueringen bidrage til at skabe det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger om, hvilke virkemidler man med fordel kan satse på i den kommende strukturfondsperiode. Evalueringen er således ikke en konkret evaluering af de nuværende strukturfondsprojekter, men en temaevaluering, der skal udvikle anbefalinger til de typer af virkemidler (og dermed investeringer), der kan overvejes fremover. Helt konkret besvarer evalueringen tre spørgsmål: 1. Hvilke typer af mål søger strukturfondsprojekterne at opnå og gennem hvilke typer af virkemidler? 2. Hvilke virkemidler er der evidens for er effektfulde i opnåelsen af målene? 3. Hvilke typer af virkemidler kan man med fordel satse på fremover? Temaevalueringen er bygget op omkring fire kapitler. Rapportens første kapitel opridser strukturfondsindsatsen, mens andet kapitel beskriver mål og virkemidler i porteføljen af strukturfondsprojekterne. Rapportens tredje kapitel opsummerer evidensen bag de typer af virkemidler, der anvendes i strukturfondsindsatsen. Endelig præsenterer rapportens fjerde kapitel en række handlemuligheder for den kommende strukturfondsindsats. Evalueringens metode og datagrundlag er beskrevet i rapportens bilag. På den baggrund er projekterne grupperet efter mål. Projekterne i hver gruppe har ensartede, men ikke nødvendigvis identiske mål. Samtidig er projekterne grupperet i forhold til de typer af aktiviteter (virkemidler), hvorigennem de søger at opnå disse mål 1. Evalueringen viser, at strukturfondsprojekterne sigter mod overordnet syv sammenfaldende målsætninger som søges opnået gennem overordnet otte virkemiddeltyper, som vist i tabel I på næste side 2. Evalueringen viser, at både mål og midler og sammenhængen mellem dem kan være svært gennemskuelig i en række strukturfondsprojekter. Nogle projekter skelner f.eks. ikke mellem aktiviteter i projekterne og hvad projektet skal opnå, mens aktiviteterne i andre projekter ikke hænger klart sammen med målene. Evalueringen viser desuden, at strukturfondsprojekterne anvender en meget bred vifte af virkemiddeltyper i opnåelsen af deres mål, som vist i tabel I. 1 Hvert projekt er således grupperet under ét (1) mål, men under flere virkemidler. 2 Bemærk at vi i gennemgangen af projekterne nedbryder rådgivningsaktiviteter i yderligere tre typer. Derfor opereres visse steder med 10 virkemiddeltyper. MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 5

6 TABEL I Strukturfondsprojekterne repræsenterer dermed en meget bred vifte af erhvervspolitiske virkemidler og variationer og kombinationer heraf. Både veldokumenterede og ukendte effekter I forbindelse med temaevalueringen har DAMVAD gennemført et omfattende litteraturstudie af evidens bag de typer af virkemidler, der anvendes i strukturfondsindsatsen. Hyppigheden af virkemidler fordelt på mål samt antal projekter Iværksætteri Beskæftigelse Mål Konkurrenceevne og værditilvækst Der er ikke et 1:1-sammenfald mellem effektstudierne og de nuværende aktiviteter i strukturfonds- FIGUR I Et hierarki over evidens for effekter indsatsen. Litteraturstudiet skal således ikke ses som en dækkende vurdering af aktiviteterne i de nuværende strukturfondsprojekter, men som et pejlemærke for anvendelsen af virkemidler i den kommende strukturfondsperiode. Samtidig dækker evidensgrundlaget bredere end de nuværende aktiviteter og danner dermed grundlag for at overveje nye virkemidler i strukturfondsindsatsen. Innovation og teknologiudvikling Turisme Kompetenceopbygning Klyngeudvikling Virkemiddel Efteruddannelses- og kursusforløb Workshops, konferencer o.lign. Rådgivningsaktiviteter Sekretariatsbistand og kontakt-formidling Tilskud til køb af aktiver Lån Forstudier og strategiudvikling Forsknings og udviklings aktiviteter Antal projekter DAMVAD Bemærk, at projekterne er grupperet i forhold til deres primærmål, men mens det enkelte projekt kan have flere virkemidler. Kategorien antal projekter summer ikke til 489, da 10 projekter er grupperet under andet. Litteraturstudiet er afgrænset til studier på de tre FIGUR II Tre kriterier for et succesfuldt virkemiddel Er efficient Effekten står mål med investeringen Systematisk forskningsoversigt Lodtrækningsforsøg Design der renser for målbare faktorer Før- og eftermålinger Eftermålinger Indtryk Har effekt Skaber en positiv effekt, der ellers ikke havde fundet sted Er effektivt Effekten står mål med ambitionen Kilde: DAMVAD 2013, baseret på SFI-Campbell Kilde: DAMVAD MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

7 højeste niveauer i evidenshierarkiet (se figur I). her har evalueringen identificeret 115 danske og udenlandske empiriske effektstudier. De tre øverste niveauer er alle baseret på undersøgelser af statistiske forskelle mellem en kontrolgruppe og en treatmentgruppe bestående af hhv. deltagere og ikke-deltagere i en intervention. af økonomien (virkemidlets finansiering) Administrationsomkostninger i den offentlige sektor fra skatteopkrævning til udmøntning gennem strukturfondene Konkurrenceomkostninger forbundet med at udarbejde ansøgninger (også de, der ikke fik bevillingen). Evalueringen viser, at kun få studier tager højde for virkemidlernes helhedsøkonomi og evalueringen beskæftiger sig således alene med spørgsmålet om effekt (nederste niveau i figur II) og undlader således omkostningssiden af virkemidlernes økonomi, herunder: Effekterne af (mer)beskatningen af andre dele Effektundersøgelser ser således alene på, om der er positive virkninger af et virkemiddel, men ikke på hvad det kostede at skabe dem. Det er således ofte uafklaret om et virkemiddel samlet set (netto) har en positiv effekt på samfundsøkonomien. I evalueringen anlægger vi derfor den betragtning, FIGUR III Oversigt over evidens bag virkemiddeltyperne Iværksætteri Beskæftigelse Konkurrenceevne og vær- Mål Virkemiddel ditilvækst Efteruddannelsesog kursusforløb Turisme Innovation og teknologiudvikling Kompetenceopbygning Klyngeudvikling Workshops, konferencer o.lign. Rådgivningsaktiviteter Sekretariatsbistand og kontakt-formidling Tilskud til køb af aktiver Lån Forstudier og strategiudvikling Forsknings og udviklings aktiviteter Kilde: DAMVAD Bemærk, at figuren alene indikerer evidensgrundlaget bag virkemiddeltypen. Evidensgrundlaget kan således ikke ses som en vurdering af de projektaktiviteter i strukturfondsprojekterne, der ligger inden for de enkelte felter. Evidens for positiv effekt Nogen evidens for positiv effekt Ingen undersøgelser identificeret Evidens for usikker effekt MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 7

8 at effektspørgsmålet alene handler om at eftervise en positiv effekt uanset størrelse og ikke nødvendigvis set i relation til virkemidlet målsætning eller virkemidlets omkostninger. Man kan således sammenligne kravet om effekt med en costbenefit-analyse, der alene skal dokumentere benefits. Vi anser derfor ikke i udgangspunktet dette som et højt krav - hverken til virkemidlet eller til evidensgrundlaget. Når effektstudier på trods af dette konkluderer, at effekten er usikker er evalueringen dermed varsom med at anbefale disse virkemidler i forhold til den kommende strukturfondsindsats. Evalueringen viser, at der inden for en række virkemiddeltyper, der anvendes i strukturfondsindsatsen findes veldokumenterede effekter i opnåelsen af strukturfondsindsatsens mål (som vist i figur III markeret med mørkegrøn på forrige side). Anbefalinger til strukturfondenes virkemidler Med udgangspunkt i evidensgrundlaget udvikler evalueringen fire anbefalinger til anvendelsen af virkemidler i den kommende strukturfondsperiode, som er opsummeret i tabel II 3. Prioriter: Med udgangspunkt i et invester efter evidens -princip anbefaler evalueringen, at virkemidler med veldokumenterede effekter prioriteres i den kommende strukturfondsindsats. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU). En række projekter i den nuværende strukturfondsindsats anvender uddannelsesog kursusaktiviteter i opnåelsen af både beskæftigelsesmæssige målsætninger og konkurrenceevne og værditilvækst hos virksomhederne. Fokuseres på evidensen, understøtter denne overordnet set en positiv sammenhæng mellem personers formelle uddannelsesniveau og opnåelsen af de ovennævnte TABEL II Oversigt over evalueringens anbefalinger Anbefaling Prioriter veldokumenterede virkemidler Overvej nye virkemidler med veldokumenterede effekter Vær varsom med virkemidler med uklare effekter Undersøg effekterne af udokumenterede virkemidler Virkemiddel Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Rådgivning af iværksættere Forskning og udviklingsaktiviteter Rådgivning af erhvervsparate ledige Lånegarantier (kautioner) til iværksættere Uddannelse i iværksætteri Støtte til klynger Tilskud til køb af aktiver til bl.a. enkeltvirksomheder Virkemidler for turisme Virkemidler for unge i uddannelse Rådgivning af etablerede virksomheder Kontaktformidling og -facilitering Kilde: DAMVAD Bemærk at spørgsmålet om overholdelse af additionalitetsprincippiet endeligt skal vurderes af parterne bag strukturfondsindsatsen. 8 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

9 mål. Evidensgrundlaget understøtter endvidere beskæftigelseseffekter og effekter på konkurrenceevne og værditilvækst af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og i nogen grad også videregående voksen- og efteruddannelse. Evalueringen anbefaler således, at virkemidler med dokumenterede effekter på det generelle uddannelsesniveau, samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, prioriteres i den kommende strukturfondsindsats. Således anbefaler evalueringen, at disse tre virkemiddeltyper prioriteres i den kommende strukturfondsindsats. Overvej. Evalueringen anbefaler desuden, at man i forhold til den kommende strukturfondsindsats overvejer nye virkemiddeltyper, der ikke, eller kun i meget begrænset omfang, anvendes i dag. Det drejer sig om indsatsen overfor erhvervsparate ledige og lån, som et alternativ til tilskud. Rådgivning af iværksættere er en betydelig del af den nuværende indsats. Her understøtter evidensgrundlaget at rådgivningsaktiviteter (både umiddelbart før og umiddelbart efter start-up), har positive effekter på beskæftigelse og salg og en større overlevelsessandsynlighed blandt iværksættere. Det gælder både for praktisk rådgivning i at etablere en virksomhed til rådgivning om finansiering, marketing, strategi, rekruttering, drift og lign. Forskning og udviklingsaktiviteter (FoU) anvendes i nogen grad i den nuværende strukturfondsindsats. Her understreger evidensgrundlaget, at offentlige investeringer, der på forskellig måde øger det private investeringsniveau i FoU har en række veldokumenterede positive effekter på iværksætteri, beskæftigelse, konkurrenceevne og værditilvækst samt innovation og teknologiudvikling. Her ligger evidensen tæt på aktiviteterne i en række nuværende strukturfondsprojekter, der omfatter forskningsaktiviteter og i særdeleshed udvikling af nye produkter og processer i virksomheder. Omvendt findes ikke evidens for effekterne af den del af strukturfondsprojekterne, der omfatter FoU inden for nye erhvervspolitiske instrumenter, metoder og udviklingsforløb. Rådgivning af erhvervsparate ledige. Evidensen peger på, at tidlig og intensiv rådgivning i starten af ledighedsperioden har en positiv beskæftigelseseffekt for erhvervsparate ledige. I den kommende strukturfondsindsats får socialfonden tre tematiske mål: i) fremme af beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet; ii) investering i uddannelse, færdigheder og livslang læring; iii) fremme af social integration og fattigdomsbekæmpelse. Især i forhold til mål i) vil det være relevant at overveje, om rådgivning af erhvervsparate ledige kan indgå. Det vil dog kræve, at indsatsen ikke overlapper den øvrige beskæftigelsesindsats, men er supplerende hertil, og at indsatsen lever op til additionalitetsprincippet for strukturfondene. Lånegarantier (kautioner) rettet mod iværksættere, har en positiv effekt på beskæftigelse, konkursrate, indtjening og på den lokale økonomi. Dette virkemiddel anvendes kun i meget begrænset omfang i den nuværende strukturfondsindsats. Vær varsom. Evalueringen anbefaler desuden varsomhed i anvendelsen af virkemidler med usikre effekter i den kommende strukturfondsindsats. Det gælder iværksætteriuddannelser, støtte til klynger samt tilskud til køb af aktiver til enkeltvirksomheder eller andre organisationer. MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 9

10 Uddannelse i iværksætteri, hvis effekter på nuværende tidspunkt er usikre. Der er således alene fundet evidens for en positiv sammenhæng mellem iværksætteres almene formelle uddannelsesniveau og deres performance. Der er få studier på et højt evidensniveau, der undersøger om iværksætteriuddannelser øger antallet af iværksættere og iværksætteres succes, og disse studier peger i forskellige retninger herunder findes også dokumenterede negative effekter. Støtte til klynger. Evidensen peger på en positiv sammenhæng mellem klynger og vækst, iværksætteri og innovation. Der er derimod ikke evidens for, at man kan skabe nye succesfulde klynger på bar mark gennem offentlige investeringer. Evidensen for effekter af støtte til virksomheder i etablerede klynger er desuden sparsom. Dette er ikke ensbetydende med, at man ikke kan støtte virksomheder i allerede etablerede klynger, men her er således ikke evidens for, at det har betydning, at virksomhederne er del af en klynge. Med andre ord er der ikke evidens for ekstra effekter, fordi man støtter virksomheder, som er del af en klynge. Dette er illustreret i figuren ved opdeling af cellen i henholdsvis en lysegrøn del og en gul del. Den lysegrønne del repræsenterer den del af evidensen, som peger på positive effekter af virksomheder i etablerede klynger. Den gule del repræsenterer den del af evidensen, som peger på at der ikke er evidens for, at man kan skabe nye klynger. Tilskud til køb af aktiver til enkeltvirksomheder eller andre organisationer, hvor evidensen for blivende effekt er usikker og alene peger på positive effekter af investeringer i F&U (som evalueringen anbefaler). Evalueringen er derfor varsom med at anbefale denne type investeringer, særligt hvor der ikke findes dokumenterede markedsfejl. Undersøg. Endelig anbefaler evalueringen, at man inden for områder, hvor strukturfondene allerede har eller forventeligt kommer til at investere betragtelige midler, undersøger virkemidler, hvis effekter i dag er ukendte. Denne anbefaling er særligt vigtigt i lyset af additionalitetsprincippet og følgelig strukturfondenes rolle i at udvikle og teste nye virkemidler 4. Evalueringen anbefaler derfor, at strukturfondene i den kommende periode arbejder med at udvikle og teste virkemidler, hvis effekter endnu er ukendte. Det drejer sig særligt om virkemidler for turisme, virkemidler for unge i uddannelse, effekterne af rådgivning rettet mod etablerede virksomheder samt virkemidler som anvender kontaktformidling og facilitering mellem virksomheder og andre aktører. Effekterne af virkemidler for turismeudvikling, dvs. virkemidler rettet mod at tiltrække flere turister, øge omsætningen per turist eller forlænge turisters ophold er en udbredt del af strukturfondsindsatsen. Effekterne af denne indsats er ikke afdækket i dag på et højt evidensniveau. Virkemidler for tilskyndelse og fastholdelse af unge i uddannelse, udgør ligeledes en del af strukturfondsindsatsen i dag. Her findes ikke i dag evidens på et højt evidensniveau for effekterne af virkemidlerne. 4 Strukturfondsstøttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den allerede eksisterende danske indsats på det pågældende område. Aktiviteterne må altså ikke træde i stedet for en national lovpligtig indsats. Additionalitetsprincippet understreger strukturfondenes særlige rolle i at udvikle og teste nye virkemidler, der eventuelt efterfølgende kan inkluderes i den nationale indsats. 10 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

11 Effekter af rådgivning af etablerede virksomheder, som ulig rådgivning af iværksættere (se ovenstående), endnu har udokumenterede effekter på højt evidensniveau. Kontaktformidling og facilitering, er desuden et vigtigt element i mange strukturfondsprojekter, der søger at sænke transaktionsomkostningerne ved samarbejde og koordination. Effekterne af denne indsats er endnu ubelyste. MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 11

12 English summary The Danish approach towards the EU Structural Funds is to prioritise the means in order to achieve growth, competitive advantages and the creation of jobs. The present evaluation, conducted by DAMVAD (www.damvad.com) for the Danish Business Authority, examines the spending of the means from the Structural Funds from 2007 until November 2012 and looks closer at the goals, instruments and effects of the projects initiated. Based on this the evaluation is to contribute to creating the best possible grounds for deciding which instruments should be focused on in the coming period. The evaluation is not an evaluation of the current Structural Funds projects. It is an evaluation with the purpose of developing recommendations regarding the types of instruments (and thereby investments) to be considered in the future. Thus, the evaluation answers the following three questions: 1. Which types of goals are the projects under the Structural Funds seeking to fulfill and through which types of instruments? 2. Which instruments can be proven to be successful to achieve the goals? 3. Which types of instruments should be prioritised in the future? The conclusions of the evaluation The evaluation concludes the following: Many goals and instruments used DAMVAD has investigated the descriptions of the 489 projects initiated in the period from 2007 until November Based on the investigation each of the projects have been grouped according to their goal. The projects in each group have similar but not necessarily identical goals. Likewise, the projects have been grouped according to the types of activities (instruments) through which they seek to obtain their goals 5. The evaluation shows how the projects overall aim towards seven goals achieved through eight types of instruments, as shown in table A (see next page). The evaluation shows that the goals and instruments, as well as the link between them, can be difficult to identify in a number of the projects. Some projects do not separate between activities and goals while other projects have activities which are not clearly linked to the goal. The evaluation furthermore shows that the projects utilise a number of instruments in order to reach their goals. The evaluation contains four chapters. Chapter one describes the Structural Funds projects in the period while chapter two describes the goals and instruments used in the projects. The third chapter of the report summarises the evidence of impact of the instruments used while chapter four presents the recommendations for the coming period. The method and data used are described in the appendix. The projects initiated under the Structural Funds represent a wide range of industrial policy tools and variations and combinations of these. Known and unknown effects During the evaluation DAMVAD has conducted an extensive literature study of the evidence behind the types of instruments used in the projects. 5 Each project has been grouped according to one (1) goal but can utilise several instruments. 12 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

13 TABLE A Instrument There is not a one-to-one correspondence between the studies of impact identified and the current activities in the projects under the Structural Funds. The literature study should not be seen as an evaluation of the activities in the projects but as a guidepost for the use of means in the coming period. At the same time, the evidence found through the literature study covers a wider range than the current activities and forms the basis for considering new instruments in the coming projects. on studies of statistical differences between a con- The frequency of instruments distributed by goals and number of projects Entrepreneurship Employment Goal Competitiveness and value added Innovation and development of technology Tourism Development of competences Cluster development Education and courses Workshops, conferences, etc. Counselling activities Establishment and facilitation of contact Subsidies for the purchase of assets Loans Studies and strategy development Research and development activities Sum of projects DAMVAD The projects are grouped according to their primary goal while the projects can utilise more than one instrument. Sum of projects does not sum up to 489 projects as 10 projects are grouped under other. FIGURE A A hierarchy of evidence of impact Systematic review Randomised trials Designs controlling for measurable parameters Pre- and post-assessment of impacts Post-assessment of impacts Impressions Sources: DAMVAD 2013, based on SFI-Campbell The literature study is limited to the three highest levels of the evidence hierarchy (see figure A). The evaluation has identified 115 empirical studies of impact from Denmark and abroad. The three highest levels of the evidence hierarchy are all based FIGURE B Three criteria for a successfull instrument Has an impact Leads to a positive impact which wouldn t have ocurred otherwise Is effective The impact corresponds to the ambition Is efficient The impact corresponds to the investment Kilde: DAMVAD 2013 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 13

14 trol group and a treatment group consisting of participants and non-participants in an intervention. The evaluation shows that only few studies consider the entire impact of the projects - and the evaluation only concerns the question of impact (the bottom level of figure B) and does not consider the cost side of the instruments: The impact of increased taxes on other parts of the economy (the finance of the instrument) The administrative fees in the public sector from collecting taxes to be used through the Structural Funds The costs of competition in connection with formulating the applications (also for those who did not receive funding) Thus, impact assessments are only looking at whether there can be said to be positive impacts of an instrument, but not what it costs to initiate them. As such, it is often unclear whether an instrument in total contributes positively to the economy. The evaluation investigates whether there is a positive impact no matter the size and not nec- FIGURE C Overview of the evidence related to the instruments Entrepreneurship Employment Competitiveness Goal and value Instrument added Education and courses Innovation and development of technology Tourism Development of competences Cluster development Workshops, conferences, etc. Counselling activities Establishment and facilitation of contact Subsidies for the purchase of assets Loans Studies and strategy development Research and development activities Source: DAMVAD The figure shows the base of evidence related to each instrument. The evidence base is not an evaluation of the activities in the Structural Funds projects within the cells. Evidence showing a positive impact Some evidence for a positive impact No studies identified Evidence shows unsure impacts 14 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

15 essarily put in relation to the goal of the instrument or the costs of the instrument. This focus on impact can be compared to a cost-benefit analysis which alone documents whether there is a benefit present or not. We do not consider this as a particularly strict demand neither towards the instrument nor the evidence base. When impact studies despite this conclude that an impact is unsure, the evaluation is cautious in recommending such instruments for the coming Structural Funds period. The evaluation shows that within a number of instruments used in the projects there are proven positive impacts on the achievement of the goals (see figure C, dark green colour). Recommendations for the coming Structural Funds period On the basis of the evidence, the evaluation develops four recommendations for the use of instruments in the coming Structural Funds period, summarised in table B. Prioritise. Based on an invest-according-toevidence principle the evaluation recommends that instruments with proven impacts are prioritised in the coming period. On-going education directed at industry (erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU)). A number of the projects initiated utilise education and courses to achieve goals related to employment as well as competitiveness and increased value added among companies. The evidence supports the link between persons formal educational level and the achievement of the goals mentioned above. Furthermore, the evidence shows positive impacts on employment, competitiveness and value added of on-going education directed at industry and to some degree also higher on-going education. This evaluation recommends prioritising projects utilising instruments with proven impacts on the general level of education as well as on-going educa- TABLE B The recommendations of the evaluation Recommendation Prioritise instruments with proven impact Consider new instruments with proven impact Be cautious with instruments having uncertain impacts Investigate further the impacts of undocumented instruments Instrument On-going education directed at industry Counselling of entrepreneurs Research and development activities Counselling of unemployed persons readily available for the labour market Loans for entrepreneurs Educational programmes and courses in entrepreneurship Support for clusters Subsidies for the purchase of assets for companies or other organizations Instruments for the development of tourism Instruments for encouraging and retaining young people in the educational system Counselling of established companies Establishment and facilitation of contact Source: DAMVAD 2013 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 15

16 tion directed at industry. Counselling service for entrepreneurs is an often used instrument in the projects initiated. The evidence shows a positive impact of counselling services for entrepreneurs (both before and after start-up) on employment, sales and a higher rate of survival. This is true for a number of different counselling services types such as counselling on establishing the company, finance, marketing, strategy, recruitment, etc. Research and development activities (R&D) are used to some degree in the initiated projects. The evidence supports that public investments leading to a higher level of private investments in R&D have positive impacts on entrepreneurship, employment, competitiveness and value added as well as innovation and the development of technology. The evidence is closely related to the activities of the initiated projects which include research activities and in particular activities related to the development of new products and processes in the companies. However, no evidence is found regarding the initiated projects focusing on developing new industrial policy instruments and methods. The evaluation recommends these three instruments to be prioritised in the coming Structural Funds period. Consider. The evaluation recommends that new types of instruments not used today are considered for the coming Structural Funds period. These instruments are the counselling of unemployed persons readily available for the labour market (as opposed to unemployed persons further away from the labour market due to illness or other reasons) and loans for entrepreneurs. Counselling of unemployed persons readily available for the labour market. The evidence shows how early and intensive counselling at the beginning of an employment period has a positive impact on employment chances for unemployed persons readily available for the labour market. In the coming Structural Funds period the EU Social Fund will have four thematical goals: i) improvement of employment and mobility of the labour force; ii) investments in education, skills and continuous learning; iii) improvement of social integration and the fight against poverty. In particular in relation to the first goal it would be relevant to consider whether counselling of unemployed persons readily available for the labour market could be a new instrument. However, it would demand that the instrument does not overlap with other employment initiatives in the employment system and is supplementary to these and that the instrument corresponds to the principle of additionality for the Structural Funds. Loans for entrepreneurs have a positive impact on employment, the likelihood of bankruptcy, earnings and regional and local economy. This is an instrument only rarely used in the initiated projects. Be cautious. The evaluation recommends cautiousness when utilising instruments with uncertain impacts in the coming Structural funds period. Such instruments are educational programmes or courses in entrepreneurship, support for clusters and subsidies for the purchase of assets for companies or other organizations. 16 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

17 Educational programmes and courses in entrepreneurship. The impact of such programmes or courses is unsure according to the evidence found. The evidence finds a positive impact of the formal educational level of entrepreneurs on their performance. Only few studies at the higher level of the evidence hierarchy investigate whether educational programmes or courses in entrepreneurship lead to a higher number of entrepreneurs or to a higher success rate among these. These studies point in various directions also towards negative effects, Support for clusters. The evidence points towards a positive link between clusters and growth, entrepreneurship and innovation. However, there is no evidence supporting the creation of new clusters from scratch through public investment. The evidence for effects of supporting companies in established clusters is, furthermore, limited. This does not mean that companies in established clusters should not be supported but there is no evidence suggesting that it is necessary that these are part of a cluster. In other words, is are no evidence suggesting extra effects in supporting companies because they are part of a cluster. This is illustrated in the figure by the split cell in a light green and a yellow part. The light green part represents the part of the evidence pointing towards some positive impact of companies in established clusters. The yellow part represents the part of the evidence showing that there is no positive impact of supporting the creation of new clusters. Subsidies for the purchase of assets for companies or other organisations. The evidence for this instrument is unclear and positive effects are only found for investments in R&D. The evaluation, thus, recommends being cautious with such instruments particularly when no market failures are present. Investigate further. Finally, the evaluation recommends the further investigation of impact of instruments used currently or expected to be used in the coming Structural Funds period. This recommendation is particularly important seen in the light of the additionality principle and the Structural Funds role of developing and testing new instruments. The evaluation recommends that the projects in the coming Structural Funds period work on the development and testing of instruments which have impacts that are unknown. This is in particular interesting for the instruments within tourism, young people in the educational system, counselling of established companies and instruments seeking to establish and facilitate contact between companies and other actors. The impact of instruments for the development of tourism, i.e. instruments with the purpose of attracting more tourists, raising the turnover per tourist or extending the length of tourists stay is a significant part of the initiated Structural Funds projects. The impact of these instruments has not been examined at a high level of the evidence hierarchy. Instruments for encouraging and retaining young people in the educational system are, similarly, a part of the initiated projects. However, the impact of these instruments has not been examined. The impact of counselling of established companies is, unlike the counselling of entrepreneurs, uncertain and not documented at a high level of the evidence hierarchy. MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 17

18 Establishment and facilitation of contact between actors is an important instrument used in many initiated projects seeking to minimize the transaction costs of cooperation and coordination. The effects of this instrument have yet to be examined. 18 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

19 1 Et oprids af strukturfondsindsatsen Som udgangspunkt for temaevalueringen opridser dette første kapitel hovedtrækkene i den danske strukturfondsindsats. Fondenes midler finansieres af EU s medlemslande selv gennem landenes årlige medlemskontingent til EU. 1.1 Hvad er strukturfondene? Det overordnede formål med strukturfondene er at skabe økonomisk vækst og job og udligne forskelle i udvikling mellem de forskellige regioner i EU. Strukturfondene er således en del af EU s regionalpolitik og er en fællesbetegnelse for to fonde: Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regional Udvikling. Socialfonden støtter i bred forstand arbejdsmarkedsrelaterede projekter (hovedsageligt uddannelse og kompetenceudvikling), mens Regionalfonden støtter projekter, der styrker den regionale konkurrenceevne og innovation. Midlerne fra EU s Strukturfonde fordeles mellem alle 27 medlemslande og skal være med til at opfylde de fælles europæiske målsætninger, som er beskrevet i Lissabonstrategien og nu også i EU- ROPA Sammenlagt vil der i perioden blive investeret 350 milliarder euro i forskellige typer af udviklingsprojekter gennem de to fonde. Der er forskel på, hvordan strukturfondsindsatsen er organiseret, og på hvordan midlerne bruges i de enkelte lande. I det følgende ser vi nærmere på strukturfondsindsatsen i Danmark. 1.2 Den danske strukturfondsindsats Danmark modtager i perioden ca. 492 millioner kr. pr. år fra EU s strukturfondsmidler. Midlerne fordeles næsten ligeligt mellem de to strukturfonde ca. 246 mio. kr. til hver fond 7. Den danske tilgang til den indeværende strukturfondsperiode har været et ønske om at fokusere strukturfondsindsatsen og anvende midlerne der, hvor de forventes at bidrage mest til øget vækst, konkurrenceevne og skabelse af nye job. I Danmark har man valgt at lade de regionale vækstfora i de fem regioner og vækstforum i Regionskommunen Bornholm stå for at fordele 90 pct. af strukturfondsmidlerne, sådan at de regionale vækstfora indstiller til Erhvervsstyrelsen om anvendelsen af strukturfondsmidlerne. De resterende 10 pct. fordeles efter konkurrence i den såkaldte konkurrenceudsatte pulje, der administreres af Erhvervsstyrelsen. TABEL 1 EU-strukturfondsmidler til Danmark (mio. kr. løbende priser) Hele landet Vækstforum Nordjylland Vækstforum Midtjylland Syddansk Vækstforum Vækstforum Sjælland Vækstforum Hovedstaden Bornholms Vækstforum Den konkurrence-udsatte pulje Socialfonden 1.825,9 414,3 275,6 375,1 265,6 256,2 59,8 179,2 Regionalfonden 1.825,9 423,8 260,1 379,1 231,3 296,5 55,8 179,2 I alt 3.651,8 838,1 535,8 754,3 497,0 552,7 115,5 358,4 Kilde: Erhvervsstyrelsen Opgørelse. pr. 31. december 2012 og gælder hele programperioden. 6 EU Kommissionen (2010) 7 Erhvervs- og byggestyrelsen (2011a) og Erhvervs- og byggestyrelsen (2011b) MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 19

20 Fordelingen af strukturfondsmidlerne for programperioden pr. 31. december 2012 er vist i tabel 1. Denne temaevaluering fokuserer på de strukturfondsmidler, der fordeles af de regionale vækstfora og gennem den konkurrenceudsatte pulje. Disse midler prioriteres i overensstemmelse med henholdsvis de regionale erhvervsudviklingsstrategier, som vedtages i vækstforaene selv, samt i overensstemmelse med de programkonforme temaer udmeldt af Danmarks Vækstråd for den konkurrenceudsatte pulje. De to fonde finansierer projekter inden for fire indsatsområder (også kaldet vækstkilder) 8 : De regionale vækstfora indstiller for 90 pct. af midlerne om anvendelsen af strukturfondsmidlerne til Erhvervsstyrelsen, som efter legalitetskontrol af projekterne udsteder hhv. tilsagn og afslag. Fordelingen af projekter og midler inden for de fire områder er vist i figur 1 for den nuværende strukturfondsperiode. Fra programstart (1. januar 2007) til november 2012 blev der givet tilsagn for 3,2 mia. kr. til igangsættelse af i alt 489 projekter. I det følgende kapitel ser vi nærmere på sammenhængen mellem de effekter, der søges skabt i projekterne og på de virkemidler, som tages i brug for at nå dem. Udvikling af menneskelige ressourcer Etablering og udvikling af nye virksomheder Innovation, videndeling og videnopbygning Anvendelse af ny teknologi FIGUR 1 Fordeling af tilsagn (i mio. kr.) og antal projekter på indsatsområder, januar 2007-november % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 268, , , ,8 Tilsagn, mio. kr Antal projekter Anvendelse af ny teknologi Etablering og udvikling af nye virksomheder Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation, videndeling og videnopbygning Kilde: DAMVAD 2013 på baggrund af data fra Erhvervsstyrelsen 8 Kun socialfonden har dog indsatsområdet udvikling af menneskelige ressourcer. 20 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

21 2 Mål og virkemidler i strukturfondsindsatsen Dette andet kapitel belyser de typer af mål som søges opnået gennem strukturfondsprojekterne, og de typer af virkemidler, hvorigennem de søges opnået. Både i Danmark og internationalt er der gennem de senere år kommet stadig større fokus på, hvordan offentlige initiativer konkret skaber forandringer i samfundet (Se f.eks. EU Kommissionen (2004), Ruegg and Feller (2003) og Lengrand et al. (2006)). Her er det indledningsvis nødvendigt at skelne klart mellem mål og midler i strukturfondsindsatsen. Det gøres, ved for hvert strukturfondsprojekt at identificere og skelne mellem inputs, aktiviteter, output og effekter, som illustreret i figur 2. Som vist kan disse være meget forskellige i de enkelte projekter. Centralt er det dog, at vi her definerer projekternes virkemidler som de konkrete aktiviteter, der gennemføres i projekterne. Videre definerer vi projekternes mål, som de effekter, som aktiviteterne skal skabe. Den tilgang har stor betydning for, hvordan vi i evalueringen vurderer mål og midler i projekterne. F.eks. anser vi det ikke som et mål at gennemføre fire workshops om innovation. Her må målet være den effekt, som disse aktiviteter skal føre til f.eks. at de deltagende virksomheder skal blive mere innovative. I praksis består porteføljen af projekter rettet mod forskellige mål, som søges opnået via en bred vifte af virkemidler. Et eksempel fra projektporteføljen er vist i boks 1. Boks 1: Eksempel fra porteføljen: Growthbooster Growthbooster er et 2-årig udviklingsprogram for 20 af Region Syddanmarks mest lovende vækstiværksættere. Mål: Målet ved projektets afslutning er at samtlige deltagere arbejder aktivt efter den afledte strategi, og at forløbet derigennem beviseligt medvirker til vækst. Virkemidler: Forløbet er [ ] sammensat som dels en analysefase, hvor deltagernes unikke udfordringer udpeges, dels et uddannelses forløb over 4 moduler, hvor deltageren tilegner sig viden til vækst, dels udarbejdelse af en efterfølgende vækstplan som forelægges et panel, og til slut dels opbyggelse af et vækstiværksætternetværk for deltagerne. Hermed er projektets primære formål at indfri deltagerens vækstmæssige potentiale. FIGUR 2 Mål og virkemidler i strukturfondsprojekterne Mål Inputs Aktiviteter Output Effekter Kapital Årsværk Infrastruktur Ekspertise Etc. Efteruddannelses- og kursusforløb Workshops, konferencer o. lign. Rådgivningsaktiviteter Sekretariatsbistand og kontaktformidling Tilskud til køb af aktiver Lån Forstudier og strategiudvikling Forsknings- og udviklingsaktiviteter Antal deltagere Antal kurser Partnerskaber Samarbejder Etc. Iværksætteri Beskæftigelse Konkurrenceevne og værditilvækst Innovation og teknologiudvikling Turisme Kompetenceopbygning Klyngeudvikling Virkemidler DAMVAD 2013 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 21

22 Som beskrevet søger Growthbooster at øge væksten blandt en gruppe iværksættere (målet). Helt konkret skal dette ske gennem en kombination af rådgivnings- og uddannelsesaktiviteter, der gennemføres i projektet (virkemidlerne). 2.1 Hvilke mål og midler findes i projekterne? I forbindelse med evalueringen har DAMVAD gennemgået ansøgningsmaterialet 9 for de 489 projekter, der pr. november 2012 er igangsat i løbet af strukturfondsperioden På den baggrund er projekterne grupperet efter mål. Projekterne i hver gruppe har ensartede, men ikke nødvendigvis helt identiske mål. Samtidig er projekterne grupperet i forhold til de typer af aktiviteter (virkemidler), hvorigennem de søger at opnå disse mål 10. Evalueringen af mål og midler i porteføljen tager dermed udgangspunkt i de enkelte projekter, men grupperer samtidig projekterne efter mål på tværs af porteføljen. Her er således udviklet en gruppering, der er: Konkret nok til at kunne generere anbefalinger om hvilke virkemidler man med fordel kunne satse på fremadrettet. Generisk nok til at kunne generaliseres på tværs af projekter og relateres til den eksisterende viden (se kapitel 3). Gennemgangen af de enkelte projekter viser, at nogle projekter ikke klart beskriver hvilket mål der ønskes opnået. Dette er i særlig grad tilfældet for projekter rettet mod kompetenceudvikling, som i høj grad må forventes at skulle lede videre til højere mål, men som ikke specificeres i projekterne. Men problemstillingen findes også under andre 9 Hvor nødvendigt er også andet sagsmateriale gennemgået. Her er øvrigt sagsmateriale inddraget hvor sammenhængen mellem mål og midler har været uklar. 10 Hvert projekt er således grupperet under ét (1) mål, men under flere virkemidler. målkategorier. Der kan f.eks. være tale om projekter, som har som mål at understøtte iværksætteri, ved at rådgive nyetablerede virksomheder. Her vil projektet være kategoriseret under iværksætteri som mål, selvom projektet også har til hensigt på sigt at bidrage til konkurrenceevne og vækst, og i princippet også bidrager til beskæftigelse. Målene er således til en vis grad overlappende, eller kan betragtes som delmål for hinanden 11. I det følgende ser vi nærmere på de centrale mål, som søges opnået i strukturfondsprojekterne Mål i porteføljen Gennemgangen af projektporteføljen viser, at de danske strukturfondsprojekter kan opdeles i syv typer af mål, som er vist i tabel 2 på næste side. Inden for de enkelte måltypologier findes en bred vifte af projekter, der gennem vidt forskellige tilgange søger at skabe effekter, der relaterer sig til målet. Som det kan ses, ligger projekternes mål i god forlængelse af de programområder, der er udstukket for strukturfondsindsatsen (se forrige kapitel). Dette skal ses i lyset af, at det er et krav, at projekterne skal falde inden for en eller flere af de fire vækstkilder. Evalueringens typologi er uafhængig af denne. De 489 projekter er vurderet individuelt og grupperet under det mål, som det vurderes er det primære for projekterne at opnå. Som tabel 2 viser, er der en stor spredning af projekter, også inden for de enkelte måltyper. Ses eksempelvis nærmere på projekterne inden for kompetenceopbygning er der her placeret flere forskellige typer af projekter, som dog alle har som mål at udføre kompetenceopbygning. Under dette mål findes projekter som har til formål at efteruddanne medarbejdere i virksomheder, f.eks. i 11 Disse projekter er placeret efter bedste skøn i oplysningerne fra ansøgningen, eller er alternativt og kun i enkelte tilfælde placeret i andet -kategorien. 22 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

23 TABEL 2 Strukturfondsprojekternes mål Mål Beskrivelse Eksempel Iværksætteri Beskæftigelse Konkurrenceevne og værditilvækst Innovation og teknologiudvikling Turisme Kompetenceopbygning Klyngeudvikling Projekter rettet mod at øge iværksætteraktivitet enten ved at skabe flere iværksættere eller skabe større vækst/overlevelse blandt allerede etablerede iværksættere Projekter rettet mod at øge arbejdsudbuddet og/eller -efterspørgselen Projekter rettet mod at øge omsætning og/eller reducere omkostninger Projekter rettet mod at skabe nye produkter, services, organisatoriske modeller, markedsføring eller forbedre og videreudvikle eksisterende. Projekter der har til formål at øge turismen i en given region, gennem tiltrækning af flere turister, øget varighed af ophold og/eller øget omsætning per turist. Projekter rettet mod at opkvalificere eksisterende kompetencer eller skabe nye gennem rekruttering til, gennemførelse af eller fastholdelse i kompetenceopbygningsforløb. Projekter rettet mod etablering af nye eller udvikling af eksisterende erhvervsklynger. Blandt projekterne inden for denne kategori findes bl.a. projektet Accelerace Spin-off (ERDFK ), der indeholder oprettelsen af et konsortium til rådgivning af spin-offs fra eksisterende virksomheder og Nordjysk Iværksætter Netværk (ESFN ), som rådgiver potentielle iværksættere og tilbyder kompetenceudvikling og netværk. Eksempler på projekter med fokus på beskæftigelse er Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft (ESFM ), der fokuserer på at lette indgangen til det danske arbejdsmarked for udlændinge, og Syddanske Ingeniørpionerer (ERDFD ), der fokuserer på øget rekruttering af ingeniører i udkantsområderne af Region Syddanmark. Eksempler er projektet Virksomhedsudviklingsprogrammet VÆKSTmidt (ERDFM ), som skal skabe vækst og udvikling i regionens små og mellemstore virksomheder gennem rådgivning, samt projektet Lån en leder (ESFK ) hvor ledere af virksomheder kan sparre om deres forretningsudvikling med en anden, mere erfaren leder. Eksempler er projektet Introduktion af eldrevne transportløsninger i Danmark (ERDFD ) hvor forskellige løsninger i.f.m. introduktion af elbiler testes, eller Center for kommunalt-privat samarbejde om nye velfærdsløsninger (ESFH ), hvor nye innovative samspil skal sikre udviklingen af nye løsninger på velfærdsområdet. Eksempler er projektet Kompetenceudvikling for det nordjyske turismeerhverv (ESFN ), hvor turismeaktørers medarbejderes kompetenceudvikles, og projektet 100 nye sunde oplevelsestilbud udvikling, implementering og test af nye turisme- og oplevelsesbaserede produkter (ERDFM ) hvor nye turismeprodukter udvikles. Eksempler er projektet KompetenceForum Bornholm (ESFB ), hvor formålet er at opkvalificere medarbejdere i virksomhederne, ved at lave specifikke, virksomhedsrettede kompetenceudviklingskurser, eller projektet FlexVid (ESFN ), hvor der bl.a. udvikles fleksible studie- og undervisningsformer. Under denne kategori er også projekter som søger at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, f.eks. UIU - Unge i uddannelse (ESFN ). Eksempler er projektet BrainsBusiness (ERDFN ) som er en klynge der samler de Nordjyske IKT-virksomheder, eller Copenhagen Cleantech Cluster (ERDFH ), en klynge som samler de grønne virksomheder i København og Midtjylland. DAMVAD Note: andet er her udeladt. MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 23

Sammenhæng for vækst og innovation

Sammenhæng for vækst og innovation April 2014 Sammenhæng for vækst og innovation En databaseret kortlægning af sammenhænge i udbud og efterspørgsel i det danske innovations- og erhvervsfremmesystem For information on obtaining additional

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Grønne job i Danmark. Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000. Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje

Grønne job i Danmark. Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000. Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje Grønne job i Danmark Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000 Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje *U QQH MRE L 'DQPDUN (YDOXHULQJ DI 'HQ *U QQH -RESXOMH 8GDUEHMGHW

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

29/08/14. Måling af serviceinnovation blandt IT- og finansvirksomheder. Udarbejdet af DAMVAD for Copenhagen Finance IT Region (CFIR)

29/08/14. Måling af serviceinnovation blandt IT- og finansvirksomheder. Udarbejdet af DAMVAD for Copenhagen Finance IT Region (CFIR) 29/08/14 Måling af serviceinnovation blandt IT- og finansvirksomheder i Danmark Udarbejdet af DAMVAD for Copenhagen Finance IT Region (CFIR) 2 MÅLING AF SERVICEINNOVATION BLANDT IT- OG FINANSVIRKSOMHEDER

Læs mere

S T O P S P I LD. Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse. Eksempler fra ind- og udland

S T O P S P I LD. Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse. Eksempler fra ind- og udland UNDGÅ AFFALD S T O P S P I LD Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse Eksempler fra ind- og udland Undgå affald, stop spild nr. 04, 2014 Titel: Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse

Læs mere

UDARBEJDETAF: FORTÆNKETANKENDEA

UDARBEJDETAF: FORTÆNKETANKENDEA RAPPORT-16/ 04/ 2013 COPENHAGENTALENTBRI DGE -Ana l y s ea f i nt e r na t i ona l et a l e nt e ri Re gi onhov e ds t a de n UDARBEJDETAF: FORTÆNKETANKENDEA INDHOLD Executive summary... 3 1. Indledning...

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Udenlandske videnarbejdere i Danmark

Udenlandske videnarbejdere i Danmark The Expat Study 2006 Udenlandske videnarbejdere i Danmark Oxford Research i samarbejde med The Copenhagen Post - Januar 2007 Forfatter: CBH Sidst gemt: 00-00-0000 00:00 Sidst udskrevet: 09-01-2007 16:29

Læs mere

Indikatorer for Bæredygtig Transport

Indikatorer for Bæredygtig Transport Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer for Bæredygtig Transport oplæg til indhold og strategi Faglig rapport fra DMU, nr. 405 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer

Læs mere

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Sundhedsvidenskab HPRnews Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Evidensinformeret beslutningstagning Nyt fra Sundhedsfremmeforskning SDU Esbjerg 1 Forord Evidensinformeret

Læs mere

HD Afhandling Institut for Regnskab. Forfatter: Lise-Lotte Larsen Kristina Lund. Vejleder: Christoffer Møller Kristensen

HD Afhandling Institut for Regnskab. Forfatter: Lise-Lotte Larsen Kristina Lund. Vejleder: Christoffer Møller Kristensen HD Afhandling Institut for Regnskab Forfatter: Lise-Lotte Larsen Kristina Lund Vejleder: Christoffer Møller Kristensen Handelshøjskolen i Århus 2007 Indholdsfortegnelse 1. RESUME...4 2. INDLEDNING...9

Læs mere

Grøn omstilling. Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling.

Grøn omstilling. Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling. Grøn omstilling Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling. Miljøstyrelsen Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Miljøstyrelsen Oktober 2012 Forord... 3 1 Sammenfatning...

Læs mere

Januar 2013. Standarder som værdiskaber i danske virksomheder. Udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Januar 2013. Standarder som værdiskaber i danske virksomheder. Udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Standarder som værdiskaber i danske virksomheder Udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Velfungerende grønne markeder - finansielle aktørers rolle

Velfungerende grønne markeder - finansielle aktørers rolle Miljøprojekt Nr. 836 2003 Velfungerende grønne markeder - finansielle aktørers rolle Helle Ørsted Nielsen, Dorthe Bjerrum Jensen og Anders V. Ryelund Danmarks Miljøundersøgelser Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Indikatorer og Effektvurdering

Indikatorer og Effektvurdering Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 32 2003 Indikatorer og Effektvurdering - udvikling af indikatorer til belysning af effekten af Program for renere produkter Karl Vogt-Nielsen, Mette-Lise Jensen og

Læs mere

Fremtidens inkubator. - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter

Fremtidens inkubator. - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter Fremtidens inkubator - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter Juni 2014 Indhold indhold ENGLISH SUMMARY...4 VALUE CREATION IN FOUR DIMENSIONS...4 THE FUTURE INCUBATOR

Læs mere

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1365 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Lederudvikling i netværk

Lederudvikling i netværk Institut for Ledelse Kandidatafhandling Cand.merc. SOL Forfattere: Maria Kirstine Østergaard Olesen Louise Holk Vejleder: Frances Jørgensen Lederudvikling i netværk Aarhus School of Business, University

Læs mere

Interne afregningspriser

Interne afregningspriser HD-R, 8. semester Hovedopgave Forfattere: Thomas Mahler Pedersen Uffe Døssing Andreasen Vejleder: Bent Høgsted Interne afregningspriser Med fokus på styringsmæssige formål og metoder Handelshøjskolen i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Den Danske Ingeniør 2020. Jobfunktioner og Kompetencekrav

Den Danske Ingeniør 2020. Jobfunktioner og Kompetencekrav Den Danske Ingeniør 2020 Jobfunktioner og Kompetencekrav Analyse og Erhvervsfremme Maj 2013 Indhold RESUMÉ... 4 SUMMARY IN ENGLISH... 7 1. INDLEDNING...10 1.1. FORMÅL... 10 1.2. BAGGRUND... 10 1.3. METODE

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af Miljøministeriets tilsyn og håndhævelse på 4 områder

Samfundsøkonomisk vurdering af Miljøministeriets tilsyn og håndhævelse på 4 områder Samfundsøkonomisk vurdering af Miljøministeriets tilsyn og håndhævelse på 4 områder Bjørn Bauer, Jens Christensen PlanMiljø Helle Ørsted Nielsen, Anders Branth Pedersen, Berit Hasler, Sisse Liv Jørgensen

Læs mere

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i Erhvervsstyrelsen 11 december 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Rasmus Tangsgaard Varneskov Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere