Juni Mål, midler og effekter i strukturfondsindsatsen. En temaevaluering udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2013. Mål, midler og effekter i strukturfondsindsatsen. En temaevaluering udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen"

Transkript

1 Juni 2013 Mål, midler og effekter i strukturfondsindsatsen En temaevaluering udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD A/S Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K Tel damvad.com Copyright 2013, DAMVAD 2 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

3 Indhold Indledning og konklusioner 5 Temaevalueringens konklusioner 5 English summary 12 The conclusions of the evaluation 12 1 Et oprids af strukturfondsindsatsen Hvad er strukturfondene? Den danske strukturfondsindsats 19 2 Mål og virkemidler i strukturfondsindsatsen Hvilke mål og midler findes i projekterne? Sammenhæng mellem mål og midler 33 3 Evidensen bag virkemidlerne Evidens for et succesfuldt virkemiddel Tolkningen af evidensgrundlaget Evidensen bag virkemidlerne Virkemidler for iværksætteri Virkemidler for Beskæftigelse Virkemidler for konkurrenceevne og værditilvækst Virkemidler for innovation og teknologiudvikling Virkemidler for turisme Virkemidler for kompetenceopbygning Virkemidler for klyngeudvikling 51 4 Virkemidler i den kommende strukturfondsindsats Rammer omkring virkemiddeludviklingen Prioriter veldokumenterede virkemidler Overvej nye effektfulde virkemidler Vær varsom med virkemidler med uklare effekter Undersøg effekterne af udokumenterede virkemidler 57 Referencer 59 Bilag 1 Evalueringens fremgangsmåde 60 Kortlægning af mål og midler 60 Litteraturstudie af evidensen 60 Bilag 2 Effektkæder for strukturfondsindsatsens virkemidler 62 Bilag 3 Evalueringens evidensgrundlag 65 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 3

4 4 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

5 Indledning og konklusioner Den danske tilgang til strukturfondsindsatsen er, at den skal prioriteres, hvor den bidrager mest muligt til øget vækst, konkurrenceevne og jobskabelse. Denne temaevaluering, der gennemføres af DAM- VAD (www.damvad.com) for Erhvervsstyrelsen, kortlægger strukturfondsindsatsen fra 2007 til november 2012 og ser nærmere på sammenhængen mellem mål, midler og effekter i strukturfondsindsatsen. Temaevalueringens konklusioner Som svar på temaevalueringens centrale spørgsmål konkluderer evalueringen følgende: Mange mål og midler i strukturfondsindsatsen I forbindelse med evalueringen har DAMVAD gennemgået beskrivelserne af de 489 projekter, der har modtaget tilsagn siden programstart til november Med det udgangspunkt skal evalueringen bidrage til at skabe det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger om, hvilke virkemidler man med fordel kan satse på i den kommende strukturfondsperiode. Evalueringen er således ikke en konkret evaluering af de nuværende strukturfondsprojekter, men en temaevaluering, der skal udvikle anbefalinger til de typer af virkemidler (og dermed investeringer), der kan overvejes fremover. Helt konkret besvarer evalueringen tre spørgsmål: 1. Hvilke typer af mål søger strukturfondsprojekterne at opnå og gennem hvilke typer af virkemidler? 2. Hvilke virkemidler er der evidens for er effektfulde i opnåelsen af målene? 3. Hvilke typer af virkemidler kan man med fordel satse på fremover? Temaevalueringen er bygget op omkring fire kapitler. Rapportens første kapitel opridser strukturfondsindsatsen, mens andet kapitel beskriver mål og virkemidler i porteføljen af strukturfondsprojekterne. Rapportens tredje kapitel opsummerer evidensen bag de typer af virkemidler, der anvendes i strukturfondsindsatsen. Endelig præsenterer rapportens fjerde kapitel en række handlemuligheder for den kommende strukturfondsindsats. Evalueringens metode og datagrundlag er beskrevet i rapportens bilag. På den baggrund er projekterne grupperet efter mål. Projekterne i hver gruppe har ensartede, men ikke nødvendigvis identiske mål. Samtidig er projekterne grupperet i forhold til de typer af aktiviteter (virkemidler), hvorigennem de søger at opnå disse mål 1. Evalueringen viser, at strukturfondsprojekterne sigter mod overordnet syv sammenfaldende målsætninger som søges opnået gennem overordnet otte virkemiddeltyper, som vist i tabel I på næste side 2. Evalueringen viser, at både mål og midler og sammenhængen mellem dem kan være svært gennemskuelig i en række strukturfondsprojekter. Nogle projekter skelner f.eks. ikke mellem aktiviteter i projekterne og hvad projektet skal opnå, mens aktiviteterne i andre projekter ikke hænger klart sammen med målene. Evalueringen viser desuden, at strukturfondsprojekterne anvender en meget bred vifte af virkemiddeltyper i opnåelsen af deres mål, som vist i tabel I. 1 Hvert projekt er således grupperet under ét (1) mål, men under flere virkemidler. 2 Bemærk at vi i gennemgangen af projekterne nedbryder rådgivningsaktiviteter i yderligere tre typer. Derfor opereres visse steder med 10 virkemiddeltyper. MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 5

6 TABEL I Strukturfondsprojekterne repræsenterer dermed en meget bred vifte af erhvervspolitiske virkemidler og variationer og kombinationer heraf. Både veldokumenterede og ukendte effekter I forbindelse med temaevalueringen har DAMVAD gennemført et omfattende litteraturstudie af evidens bag de typer af virkemidler, der anvendes i strukturfondsindsatsen. Hyppigheden af virkemidler fordelt på mål samt antal projekter Iværksætteri Beskæftigelse Mål Konkurrenceevne og værditilvækst Der er ikke et 1:1-sammenfald mellem effektstudierne og de nuværende aktiviteter i strukturfonds- FIGUR I Et hierarki over evidens for effekter indsatsen. Litteraturstudiet skal således ikke ses som en dækkende vurdering af aktiviteterne i de nuværende strukturfondsprojekter, men som et pejlemærke for anvendelsen af virkemidler i den kommende strukturfondsperiode. Samtidig dækker evidensgrundlaget bredere end de nuværende aktiviteter og danner dermed grundlag for at overveje nye virkemidler i strukturfondsindsatsen. Innovation og teknologiudvikling Turisme Kompetenceopbygning Klyngeudvikling Virkemiddel Efteruddannelses- og kursusforløb Workshops, konferencer o.lign. Rådgivningsaktiviteter Sekretariatsbistand og kontakt-formidling Tilskud til køb af aktiver Lån Forstudier og strategiudvikling Forsknings og udviklings aktiviteter Antal projekter DAMVAD Bemærk, at projekterne er grupperet i forhold til deres primærmål, men mens det enkelte projekt kan have flere virkemidler. Kategorien antal projekter summer ikke til 489, da 10 projekter er grupperet under andet. Litteraturstudiet er afgrænset til studier på de tre FIGUR II Tre kriterier for et succesfuldt virkemiddel Er efficient Effekten står mål med investeringen Systematisk forskningsoversigt Lodtrækningsforsøg Design der renser for målbare faktorer Før- og eftermålinger Eftermålinger Indtryk Har effekt Skaber en positiv effekt, der ellers ikke havde fundet sted Er effektivt Effekten står mål med ambitionen Kilde: DAMVAD 2013, baseret på SFI-Campbell Kilde: DAMVAD MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

7 højeste niveauer i evidenshierarkiet (se figur I). her har evalueringen identificeret 115 danske og udenlandske empiriske effektstudier. De tre øverste niveauer er alle baseret på undersøgelser af statistiske forskelle mellem en kontrolgruppe og en treatmentgruppe bestående af hhv. deltagere og ikke-deltagere i en intervention. af økonomien (virkemidlets finansiering) Administrationsomkostninger i den offentlige sektor fra skatteopkrævning til udmøntning gennem strukturfondene Konkurrenceomkostninger forbundet med at udarbejde ansøgninger (også de, der ikke fik bevillingen). Evalueringen viser, at kun få studier tager højde for virkemidlernes helhedsøkonomi og evalueringen beskæftiger sig således alene med spørgsmålet om effekt (nederste niveau i figur II) og undlader således omkostningssiden af virkemidlernes økonomi, herunder: Effekterne af (mer)beskatningen af andre dele Effektundersøgelser ser således alene på, om der er positive virkninger af et virkemiddel, men ikke på hvad det kostede at skabe dem. Det er således ofte uafklaret om et virkemiddel samlet set (netto) har en positiv effekt på samfundsøkonomien. I evalueringen anlægger vi derfor den betragtning, FIGUR III Oversigt over evidens bag virkemiddeltyperne Iværksætteri Beskæftigelse Konkurrenceevne og vær- Mål Virkemiddel ditilvækst Efteruddannelsesog kursusforløb Turisme Innovation og teknologiudvikling Kompetenceopbygning Klyngeudvikling Workshops, konferencer o.lign. Rådgivningsaktiviteter Sekretariatsbistand og kontakt-formidling Tilskud til køb af aktiver Lån Forstudier og strategiudvikling Forsknings og udviklings aktiviteter Kilde: DAMVAD Bemærk, at figuren alene indikerer evidensgrundlaget bag virkemiddeltypen. Evidensgrundlaget kan således ikke ses som en vurdering af de projektaktiviteter i strukturfondsprojekterne, der ligger inden for de enkelte felter. Evidens for positiv effekt Nogen evidens for positiv effekt Ingen undersøgelser identificeret Evidens for usikker effekt MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 7

8 at effektspørgsmålet alene handler om at eftervise en positiv effekt uanset størrelse og ikke nødvendigvis set i relation til virkemidlet målsætning eller virkemidlets omkostninger. Man kan således sammenligne kravet om effekt med en costbenefit-analyse, der alene skal dokumentere benefits. Vi anser derfor ikke i udgangspunktet dette som et højt krav - hverken til virkemidlet eller til evidensgrundlaget. Når effektstudier på trods af dette konkluderer, at effekten er usikker er evalueringen dermed varsom med at anbefale disse virkemidler i forhold til den kommende strukturfondsindsats. Evalueringen viser, at der inden for en række virkemiddeltyper, der anvendes i strukturfondsindsatsen findes veldokumenterede effekter i opnåelsen af strukturfondsindsatsens mål (som vist i figur III markeret med mørkegrøn på forrige side). Anbefalinger til strukturfondenes virkemidler Med udgangspunkt i evidensgrundlaget udvikler evalueringen fire anbefalinger til anvendelsen af virkemidler i den kommende strukturfondsperiode, som er opsummeret i tabel II 3. Prioriter: Med udgangspunkt i et invester efter evidens -princip anbefaler evalueringen, at virkemidler med veldokumenterede effekter prioriteres i den kommende strukturfondsindsats. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU). En række projekter i den nuværende strukturfondsindsats anvender uddannelsesog kursusaktiviteter i opnåelsen af både beskæftigelsesmæssige målsætninger og konkurrenceevne og værditilvækst hos virksomhederne. Fokuseres på evidensen, understøtter denne overordnet set en positiv sammenhæng mellem personers formelle uddannelsesniveau og opnåelsen af de ovennævnte TABEL II Oversigt over evalueringens anbefalinger Anbefaling Prioriter veldokumenterede virkemidler Overvej nye virkemidler med veldokumenterede effekter Vær varsom med virkemidler med uklare effekter Undersøg effekterne af udokumenterede virkemidler Virkemiddel Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Rådgivning af iværksættere Forskning og udviklingsaktiviteter Rådgivning af erhvervsparate ledige Lånegarantier (kautioner) til iværksættere Uddannelse i iværksætteri Støtte til klynger Tilskud til køb af aktiver til bl.a. enkeltvirksomheder Virkemidler for turisme Virkemidler for unge i uddannelse Rådgivning af etablerede virksomheder Kontaktformidling og -facilitering Kilde: DAMVAD Bemærk at spørgsmålet om overholdelse af additionalitetsprincippiet endeligt skal vurderes af parterne bag strukturfondsindsatsen. 8 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

9 mål. Evidensgrundlaget understøtter endvidere beskæftigelseseffekter og effekter på konkurrenceevne og værditilvækst af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og i nogen grad også videregående voksen- og efteruddannelse. Evalueringen anbefaler således, at virkemidler med dokumenterede effekter på det generelle uddannelsesniveau, samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, prioriteres i den kommende strukturfondsindsats. Således anbefaler evalueringen, at disse tre virkemiddeltyper prioriteres i den kommende strukturfondsindsats. Overvej. Evalueringen anbefaler desuden, at man i forhold til den kommende strukturfondsindsats overvejer nye virkemiddeltyper, der ikke, eller kun i meget begrænset omfang, anvendes i dag. Det drejer sig om indsatsen overfor erhvervsparate ledige og lån, som et alternativ til tilskud. Rådgivning af iværksættere er en betydelig del af den nuværende indsats. Her understøtter evidensgrundlaget at rådgivningsaktiviteter (både umiddelbart før og umiddelbart efter start-up), har positive effekter på beskæftigelse og salg og en større overlevelsessandsynlighed blandt iværksættere. Det gælder både for praktisk rådgivning i at etablere en virksomhed til rådgivning om finansiering, marketing, strategi, rekruttering, drift og lign. Forskning og udviklingsaktiviteter (FoU) anvendes i nogen grad i den nuværende strukturfondsindsats. Her understreger evidensgrundlaget, at offentlige investeringer, der på forskellig måde øger det private investeringsniveau i FoU har en række veldokumenterede positive effekter på iværksætteri, beskæftigelse, konkurrenceevne og værditilvækst samt innovation og teknologiudvikling. Her ligger evidensen tæt på aktiviteterne i en række nuværende strukturfondsprojekter, der omfatter forskningsaktiviteter og i særdeleshed udvikling af nye produkter og processer i virksomheder. Omvendt findes ikke evidens for effekterne af den del af strukturfondsprojekterne, der omfatter FoU inden for nye erhvervspolitiske instrumenter, metoder og udviklingsforløb. Rådgivning af erhvervsparate ledige. Evidensen peger på, at tidlig og intensiv rådgivning i starten af ledighedsperioden har en positiv beskæftigelseseffekt for erhvervsparate ledige. I den kommende strukturfondsindsats får socialfonden tre tematiske mål: i) fremme af beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet; ii) investering i uddannelse, færdigheder og livslang læring; iii) fremme af social integration og fattigdomsbekæmpelse. Især i forhold til mål i) vil det være relevant at overveje, om rådgivning af erhvervsparate ledige kan indgå. Det vil dog kræve, at indsatsen ikke overlapper den øvrige beskæftigelsesindsats, men er supplerende hertil, og at indsatsen lever op til additionalitetsprincippet for strukturfondene. Lånegarantier (kautioner) rettet mod iværksættere, har en positiv effekt på beskæftigelse, konkursrate, indtjening og på den lokale økonomi. Dette virkemiddel anvendes kun i meget begrænset omfang i den nuværende strukturfondsindsats. Vær varsom. Evalueringen anbefaler desuden varsomhed i anvendelsen af virkemidler med usikre effekter i den kommende strukturfondsindsats. Det gælder iværksætteriuddannelser, støtte til klynger samt tilskud til køb af aktiver til enkeltvirksomheder eller andre organisationer. MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 9

10 Uddannelse i iværksætteri, hvis effekter på nuværende tidspunkt er usikre. Der er således alene fundet evidens for en positiv sammenhæng mellem iværksætteres almene formelle uddannelsesniveau og deres performance. Der er få studier på et højt evidensniveau, der undersøger om iværksætteriuddannelser øger antallet af iværksættere og iværksætteres succes, og disse studier peger i forskellige retninger herunder findes også dokumenterede negative effekter. Støtte til klynger. Evidensen peger på en positiv sammenhæng mellem klynger og vækst, iværksætteri og innovation. Der er derimod ikke evidens for, at man kan skabe nye succesfulde klynger på bar mark gennem offentlige investeringer. Evidensen for effekter af støtte til virksomheder i etablerede klynger er desuden sparsom. Dette er ikke ensbetydende med, at man ikke kan støtte virksomheder i allerede etablerede klynger, men her er således ikke evidens for, at det har betydning, at virksomhederne er del af en klynge. Med andre ord er der ikke evidens for ekstra effekter, fordi man støtter virksomheder, som er del af en klynge. Dette er illustreret i figuren ved opdeling af cellen i henholdsvis en lysegrøn del og en gul del. Den lysegrønne del repræsenterer den del af evidensen, som peger på positive effekter af virksomheder i etablerede klynger. Den gule del repræsenterer den del af evidensen, som peger på at der ikke er evidens for, at man kan skabe nye klynger. Tilskud til køb af aktiver til enkeltvirksomheder eller andre organisationer, hvor evidensen for blivende effekt er usikker og alene peger på positive effekter af investeringer i F&U (som evalueringen anbefaler). Evalueringen er derfor varsom med at anbefale denne type investeringer, særligt hvor der ikke findes dokumenterede markedsfejl. Undersøg. Endelig anbefaler evalueringen, at man inden for områder, hvor strukturfondene allerede har eller forventeligt kommer til at investere betragtelige midler, undersøger virkemidler, hvis effekter i dag er ukendte. Denne anbefaling er særligt vigtigt i lyset af additionalitetsprincippet og følgelig strukturfondenes rolle i at udvikle og teste nye virkemidler 4. Evalueringen anbefaler derfor, at strukturfondene i den kommende periode arbejder med at udvikle og teste virkemidler, hvis effekter endnu er ukendte. Det drejer sig særligt om virkemidler for turisme, virkemidler for unge i uddannelse, effekterne af rådgivning rettet mod etablerede virksomheder samt virkemidler som anvender kontaktformidling og facilitering mellem virksomheder og andre aktører. Effekterne af virkemidler for turismeudvikling, dvs. virkemidler rettet mod at tiltrække flere turister, øge omsætningen per turist eller forlænge turisters ophold er en udbredt del af strukturfondsindsatsen. Effekterne af denne indsats er ikke afdækket i dag på et højt evidensniveau. Virkemidler for tilskyndelse og fastholdelse af unge i uddannelse, udgør ligeledes en del af strukturfondsindsatsen i dag. Her findes ikke i dag evidens på et højt evidensniveau for effekterne af virkemidlerne. 4 Strukturfondsstøttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den allerede eksisterende danske indsats på det pågældende område. Aktiviteterne må altså ikke træde i stedet for en national lovpligtig indsats. Additionalitetsprincippet understreger strukturfondenes særlige rolle i at udvikle og teste nye virkemidler, der eventuelt efterfølgende kan inkluderes i den nationale indsats. 10 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

11 Effekter af rådgivning af etablerede virksomheder, som ulig rådgivning af iværksættere (se ovenstående), endnu har udokumenterede effekter på højt evidensniveau. Kontaktformidling og facilitering, er desuden et vigtigt element i mange strukturfondsprojekter, der søger at sænke transaktionsomkostningerne ved samarbejde og koordination. Effekterne af denne indsats er endnu ubelyste. MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 11

12 English summary The Danish approach towards the EU Structural Funds is to prioritise the means in order to achieve growth, competitive advantages and the creation of jobs. The present evaluation, conducted by DAMVAD (www.damvad.com) for the Danish Business Authority, examines the spending of the means from the Structural Funds from 2007 until November 2012 and looks closer at the goals, instruments and effects of the projects initiated. Based on this the evaluation is to contribute to creating the best possible grounds for deciding which instruments should be focused on in the coming period. The evaluation is not an evaluation of the current Structural Funds projects. It is an evaluation with the purpose of developing recommendations regarding the types of instruments (and thereby investments) to be considered in the future. Thus, the evaluation answers the following three questions: 1. Which types of goals are the projects under the Structural Funds seeking to fulfill and through which types of instruments? 2. Which instruments can be proven to be successful to achieve the goals? 3. Which types of instruments should be prioritised in the future? The conclusions of the evaluation The evaluation concludes the following: Many goals and instruments used DAMVAD has investigated the descriptions of the 489 projects initiated in the period from 2007 until November Based on the investigation each of the projects have been grouped according to their goal. The projects in each group have similar but not necessarily identical goals. Likewise, the projects have been grouped according to the types of activities (instruments) through which they seek to obtain their goals 5. The evaluation shows how the projects overall aim towards seven goals achieved through eight types of instruments, as shown in table A (see next page). The evaluation shows that the goals and instruments, as well as the link between them, can be difficult to identify in a number of the projects. Some projects do not separate between activities and goals while other projects have activities which are not clearly linked to the goal. The evaluation furthermore shows that the projects utilise a number of instruments in order to reach their goals. The evaluation contains four chapters. Chapter one describes the Structural Funds projects in the period while chapter two describes the goals and instruments used in the projects. The third chapter of the report summarises the evidence of impact of the instruments used while chapter four presents the recommendations for the coming period. The method and data used are described in the appendix. The projects initiated under the Structural Funds represent a wide range of industrial policy tools and variations and combinations of these. Known and unknown effects During the evaluation DAMVAD has conducted an extensive literature study of the evidence behind the types of instruments used in the projects. 5 Each project has been grouped according to one (1) goal but can utilise several instruments. 12 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

13 TABLE A Instrument There is not a one-to-one correspondence between the studies of impact identified and the current activities in the projects under the Structural Funds. The literature study should not be seen as an evaluation of the activities in the projects but as a guidepost for the use of means in the coming period. At the same time, the evidence found through the literature study covers a wider range than the current activities and forms the basis for considering new instruments in the coming projects. on studies of statistical differences between a con- The frequency of instruments distributed by goals and number of projects Entrepreneurship Employment Goal Competitiveness and value added Innovation and development of technology Tourism Development of competences Cluster development Education and courses Workshops, conferences, etc. Counselling activities Establishment and facilitation of contact Subsidies for the purchase of assets Loans Studies and strategy development Research and development activities Sum of projects DAMVAD The projects are grouped according to their primary goal while the projects can utilise more than one instrument. Sum of projects does not sum up to 489 projects as 10 projects are grouped under other. FIGURE A A hierarchy of evidence of impact Systematic review Randomised trials Designs controlling for measurable parameters Pre- and post-assessment of impacts Post-assessment of impacts Impressions Sources: DAMVAD 2013, based on SFI-Campbell The literature study is limited to the three highest levels of the evidence hierarchy (see figure A). The evaluation has identified 115 empirical studies of impact from Denmark and abroad. The three highest levels of the evidence hierarchy are all based FIGURE B Three criteria for a successfull instrument Has an impact Leads to a positive impact which wouldn t have ocurred otherwise Is effective The impact corresponds to the ambition Is efficient The impact corresponds to the investment Kilde: DAMVAD 2013 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 13

14 trol group and a treatment group consisting of participants and non-participants in an intervention. The evaluation shows that only few studies consider the entire impact of the projects - and the evaluation only concerns the question of impact (the bottom level of figure B) and does not consider the cost side of the instruments: The impact of increased taxes on other parts of the economy (the finance of the instrument) The administrative fees in the public sector from collecting taxes to be used through the Structural Funds The costs of competition in connection with formulating the applications (also for those who did not receive funding) Thus, impact assessments are only looking at whether there can be said to be positive impacts of an instrument, but not what it costs to initiate them. As such, it is often unclear whether an instrument in total contributes positively to the economy. The evaluation investigates whether there is a positive impact no matter the size and not nec- FIGURE C Overview of the evidence related to the instruments Entrepreneurship Employment Competitiveness Goal and value Instrument added Education and courses Innovation and development of technology Tourism Development of competences Cluster development Workshops, conferences, etc. Counselling activities Establishment and facilitation of contact Subsidies for the purchase of assets Loans Studies and strategy development Research and development activities Source: DAMVAD The figure shows the base of evidence related to each instrument. The evidence base is not an evaluation of the activities in the Structural Funds projects within the cells. Evidence showing a positive impact Some evidence for a positive impact No studies identified Evidence shows unsure impacts 14 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

15 essarily put in relation to the goal of the instrument or the costs of the instrument. This focus on impact can be compared to a cost-benefit analysis which alone documents whether there is a benefit present or not. We do not consider this as a particularly strict demand neither towards the instrument nor the evidence base. When impact studies despite this conclude that an impact is unsure, the evaluation is cautious in recommending such instruments for the coming Structural Funds period. The evaluation shows that within a number of instruments used in the projects there are proven positive impacts on the achievement of the goals (see figure C, dark green colour). Recommendations for the coming Structural Funds period On the basis of the evidence, the evaluation develops four recommendations for the use of instruments in the coming Structural Funds period, summarised in table B. Prioritise. Based on an invest-according-toevidence principle the evaluation recommends that instruments with proven impacts are prioritised in the coming period. On-going education directed at industry (erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU)). A number of the projects initiated utilise education and courses to achieve goals related to employment as well as competitiveness and increased value added among companies. The evidence supports the link between persons formal educational level and the achievement of the goals mentioned above. Furthermore, the evidence shows positive impacts on employment, competitiveness and value added of on-going education directed at industry and to some degree also higher on-going education. This evaluation recommends prioritising projects utilising instruments with proven impacts on the general level of education as well as on-going educa- TABLE B The recommendations of the evaluation Recommendation Prioritise instruments with proven impact Consider new instruments with proven impact Be cautious with instruments having uncertain impacts Investigate further the impacts of undocumented instruments Instrument On-going education directed at industry Counselling of entrepreneurs Research and development activities Counselling of unemployed persons readily available for the labour market Loans for entrepreneurs Educational programmes and courses in entrepreneurship Support for clusters Subsidies for the purchase of assets for companies or other organizations Instruments for the development of tourism Instruments for encouraging and retaining young people in the educational system Counselling of established companies Establishment and facilitation of contact Source: DAMVAD 2013 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 15

16 tion directed at industry. Counselling service for entrepreneurs is an often used instrument in the projects initiated. The evidence shows a positive impact of counselling services for entrepreneurs (both before and after start-up) on employment, sales and a higher rate of survival. This is true for a number of different counselling services types such as counselling on establishing the company, finance, marketing, strategy, recruitment, etc. Research and development activities (R&D) are used to some degree in the initiated projects. The evidence supports that public investments leading to a higher level of private investments in R&D have positive impacts on entrepreneurship, employment, competitiveness and value added as well as innovation and the development of technology. The evidence is closely related to the activities of the initiated projects which include research activities and in particular activities related to the development of new products and processes in the companies. However, no evidence is found regarding the initiated projects focusing on developing new industrial policy instruments and methods. The evaluation recommends these three instruments to be prioritised in the coming Structural Funds period. Consider. The evaluation recommends that new types of instruments not used today are considered for the coming Structural Funds period. These instruments are the counselling of unemployed persons readily available for the labour market (as opposed to unemployed persons further away from the labour market due to illness or other reasons) and loans for entrepreneurs. Counselling of unemployed persons readily available for the labour market. The evidence shows how early and intensive counselling at the beginning of an employment period has a positive impact on employment chances for unemployed persons readily available for the labour market. In the coming Structural Funds period the EU Social Fund will have four thematical goals: i) improvement of employment and mobility of the labour force; ii) investments in education, skills and continuous learning; iii) improvement of social integration and the fight against poverty. In particular in relation to the first goal it would be relevant to consider whether counselling of unemployed persons readily available for the labour market could be a new instrument. However, it would demand that the instrument does not overlap with other employment initiatives in the employment system and is supplementary to these and that the instrument corresponds to the principle of additionality for the Structural Funds. Loans for entrepreneurs have a positive impact on employment, the likelihood of bankruptcy, earnings and regional and local economy. This is an instrument only rarely used in the initiated projects. Be cautious. The evaluation recommends cautiousness when utilising instruments with uncertain impacts in the coming Structural funds period. Such instruments are educational programmes or courses in entrepreneurship, support for clusters and subsidies for the purchase of assets for companies or other organizations. 16 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

17 Educational programmes and courses in entrepreneurship. The impact of such programmes or courses is unsure according to the evidence found. The evidence finds a positive impact of the formal educational level of entrepreneurs on their performance. Only few studies at the higher level of the evidence hierarchy investigate whether educational programmes or courses in entrepreneurship lead to a higher number of entrepreneurs or to a higher success rate among these. These studies point in various directions also towards negative effects, Support for clusters. The evidence points towards a positive link between clusters and growth, entrepreneurship and innovation. However, there is no evidence supporting the creation of new clusters from scratch through public investment. The evidence for effects of supporting companies in established clusters is, furthermore, limited. This does not mean that companies in established clusters should not be supported but there is no evidence suggesting that it is necessary that these are part of a cluster. In other words, is are no evidence suggesting extra effects in supporting companies because they are part of a cluster. This is illustrated in the figure by the split cell in a light green and a yellow part. The light green part represents the part of the evidence pointing towards some positive impact of companies in established clusters. The yellow part represents the part of the evidence showing that there is no positive impact of supporting the creation of new clusters. Subsidies for the purchase of assets for companies or other organisations. The evidence for this instrument is unclear and positive effects are only found for investments in R&D. The evaluation, thus, recommends being cautious with such instruments particularly when no market failures are present. Investigate further. Finally, the evaluation recommends the further investigation of impact of instruments used currently or expected to be used in the coming Structural Funds period. This recommendation is particularly important seen in the light of the additionality principle and the Structural Funds role of developing and testing new instruments. The evaluation recommends that the projects in the coming Structural Funds period work on the development and testing of instruments which have impacts that are unknown. This is in particular interesting for the instruments within tourism, young people in the educational system, counselling of established companies and instruments seeking to establish and facilitate contact between companies and other actors. The impact of instruments for the development of tourism, i.e. instruments with the purpose of attracting more tourists, raising the turnover per tourist or extending the length of tourists stay is a significant part of the initiated Structural Funds projects. The impact of these instruments has not been examined at a high level of the evidence hierarchy. Instruments for encouraging and retaining young people in the educational system are, similarly, a part of the initiated projects. However, the impact of these instruments has not been examined. The impact of counselling of established companies is, unlike the counselling of entrepreneurs, uncertain and not documented at a high level of the evidence hierarchy. MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 17

18 Establishment and facilitation of contact between actors is an important instrument used in many initiated projects seeking to minimize the transaction costs of cooperation and coordination. The effects of this instrument have yet to be examined. 18 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

19 1 Et oprids af strukturfondsindsatsen Som udgangspunkt for temaevalueringen opridser dette første kapitel hovedtrækkene i den danske strukturfondsindsats. Fondenes midler finansieres af EU s medlemslande selv gennem landenes årlige medlemskontingent til EU. 1.1 Hvad er strukturfondene? Det overordnede formål med strukturfondene er at skabe økonomisk vækst og job og udligne forskelle i udvikling mellem de forskellige regioner i EU. Strukturfondene er således en del af EU s regionalpolitik og er en fællesbetegnelse for to fonde: Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regional Udvikling. Socialfonden støtter i bred forstand arbejdsmarkedsrelaterede projekter (hovedsageligt uddannelse og kompetenceudvikling), mens Regionalfonden støtter projekter, der styrker den regionale konkurrenceevne og innovation. Midlerne fra EU s Strukturfonde fordeles mellem alle 27 medlemslande og skal være med til at opfylde de fælles europæiske målsætninger, som er beskrevet i Lissabonstrategien og nu også i EU- ROPA Sammenlagt vil der i perioden blive investeret 350 milliarder euro i forskellige typer af udviklingsprojekter gennem de to fonde. Der er forskel på, hvordan strukturfondsindsatsen er organiseret, og på hvordan midlerne bruges i de enkelte lande. I det følgende ser vi nærmere på strukturfondsindsatsen i Danmark. 1.2 Den danske strukturfondsindsats Danmark modtager i perioden ca. 492 millioner kr. pr. år fra EU s strukturfondsmidler. Midlerne fordeles næsten ligeligt mellem de to strukturfonde ca. 246 mio. kr. til hver fond 7. Den danske tilgang til den indeværende strukturfondsperiode har været et ønske om at fokusere strukturfondsindsatsen og anvende midlerne der, hvor de forventes at bidrage mest til øget vækst, konkurrenceevne og skabelse af nye job. I Danmark har man valgt at lade de regionale vækstfora i de fem regioner og vækstforum i Regionskommunen Bornholm stå for at fordele 90 pct. af strukturfondsmidlerne, sådan at de regionale vækstfora indstiller til Erhvervsstyrelsen om anvendelsen af strukturfondsmidlerne. De resterende 10 pct. fordeles efter konkurrence i den såkaldte konkurrenceudsatte pulje, der administreres af Erhvervsstyrelsen. TABEL 1 EU-strukturfondsmidler til Danmark (mio. kr. løbende priser) Hele landet Vækstforum Nordjylland Vækstforum Midtjylland Syddansk Vækstforum Vækstforum Sjælland Vækstforum Hovedstaden Bornholms Vækstforum Den konkurrence-udsatte pulje Socialfonden 1.825,9 414,3 275,6 375,1 265,6 256,2 59,8 179,2 Regionalfonden 1.825,9 423,8 260,1 379,1 231,3 296,5 55,8 179,2 I alt 3.651,8 838,1 535,8 754,3 497,0 552,7 115,5 358,4 Kilde: Erhvervsstyrelsen Opgørelse. pr. 31. december 2012 og gælder hele programperioden. 6 EU Kommissionen (2010) 7 Erhvervs- og byggestyrelsen (2011a) og Erhvervs- og byggestyrelsen (2011b) MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 19

20 Fordelingen af strukturfondsmidlerne for programperioden pr. 31. december 2012 er vist i tabel 1. Denne temaevaluering fokuserer på de strukturfondsmidler, der fordeles af de regionale vækstfora og gennem den konkurrenceudsatte pulje. Disse midler prioriteres i overensstemmelse med henholdsvis de regionale erhvervsudviklingsstrategier, som vedtages i vækstforaene selv, samt i overensstemmelse med de programkonforme temaer udmeldt af Danmarks Vækstråd for den konkurrenceudsatte pulje. De to fonde finansierer projekter inden for fire indsatsområder (også kaldet vækstkilder) 8 : De regionale vækstfora indstiller for 90 pct. af midlerne om anvendelsen af strukturfondsmidlerne til Erhvervsstyrelsen, som efter legalitetskontrol af projekterne udsteder hhv. tilsagn og afslag. Fordelingen af projekter og midler inden for de fire områder er vist i figur 1 for den nuværende strukturfondsperiode. Fra programstart (1. januar 2007) til november 2012 blev der givet tilsagn for 3,2 mia. kr. til igangsættelse af i alt 489 projekter. I det følgende kapitel ser vi nærmere på sammenhængen mellem de effekter, der søges skabt i projekterne og på de virkemidler, som tages i brug for at nå dem. Udvikling af menneskelige ressourcer Etablering og udvikling af nye virksomheder Innovation, videndeling og videnopbygning Anvendelse af ny teknologi FIGUR 1 Fordeling af tilsagn (i mio. kr.) og antal projekter på indsatsområder, januar 2007-november % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 268, , , ,8 Tilsagn, mio. kr Antal projekter Anvendelse af ny teknologi Etablering og udvikling af nye virksomheder Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation, videndeling og videnopbygning Kilde: DAMVAD 2013 på baggrund af data fra Erhvervsstyrelsen 8 Kun socialfonden har dog indsatsområdet udvikling af menneskelige ressourcer. 20 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

21 2 Mål og virkemidler i strukturfondsindsatsen Dette andet kapitel belyser de typer af mål som søges opnået gennem strukturfondsprojekterne, og de typer af virkemidler, hvorigennem de søges opnået. Både i Danmark og internationalt er der gennem de senere år kommet stadig større fokus på, hvordan offentlige initiativer konkret skaber forandringer i samfundet (Se f.eks. EU Kommissionen (2004), Ruegg and Feller (2003) og Lengrand et al. (2006)). Her er det indledningsvis nødvendigt at skelne klart mellem mål og midler i strukturfondsindsatsen. Det gøres, ved for hvert strukturfondsprojekt at identificere og skelne mellem inputs, aktiviteter, output og effekter, som illustreret i figur 2. Som vist kan disse være meget forskellige i de enkelte projekter. Centralt er det dog, at vi her definerer projekternes virkemidler som de konkrete aktiviteter, der gennemføres i projekterne. Videre definerer vi projekternes mål, som de effekter, som aktiviteterne skal skabe. Den tilgang har stor betydning for, hvordan vi i evalueringen vurderer mål og midler i projekterne. F.eks. anser vi det ikke som et mål at gennemføre fire workshops om innovation. Her må målet være den effekt, som disse aktiviteter skal føre til f.eks. at de deltagende virksomheder skal blive mere innovative. I praksis består porteføljen af projekter rettet mod forskellige mål, som søges opnået via en bred vifte af virkemidler. Et eksempel fra projektporteføljen er vist i boks 1. Boks 1: Eksempel fra porteføljen: Growthbooster Growthbooster er et 2-årig udviklingsprogram for 20 af Region Syddanmarks mest lovende vækstiværksættere. Mål: Målet ved projektets afslutning er at samtlige deltagere arbejder aktivt efter den afledte strategi, og at forløbet derigennem beviseligt medvirker til vækst. Virkemidler: Forløbet er [ ] sammensat som dels en analysefase, hvor deltagernes unikke udfordringer udpeges, dels et uddannelses forløb over 4 moduler, hvor deltageren tilegner sig viden til vækst, dels udarbejdelse af en efterfølgende vækstplan som forelægges et panel, og til slut dels opbyggelse af et vækstiværksætternetværk for deltagerne. Hermed er projektets primære formål at indfri deltagerens vækstmæssige potentiale. FIGUR 2 Mål og virkemidler i strukturfondsprojekterne Mål Inputs Aktiviteter Output Effekter Kapital Årsværk Infrastruktur Ekspertise Etc. Efteruddannelses- og kursusforløb Workshops, konferencer o. lign. Rådgivningsaktiviteter Sekretariatsbistand og kontaktformidling Tilskud til køb af aktiver Lån Forstudier og strategiudvikling Forsknings- og udviklingsaktiviteter Antal deltagere Antal kurser Partnerskaber Samarbejder Etc. Iværksætteri Beskæftigelse Konkurrenceevne og værditilvækst Innovation og teknologiudvikling Turisme Kompetenceopbygning Klyngeudvikling Virkemidler DAMVAD 2013 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 21

22 Som beskrevet søger Growthbooster at øge væksten blandt en gruppe iværksættere (målet). Helt konkret skal dette ske gennem en kombination af rådgivnings- og uddannelsesaktiviteter, der gennemføres i projektet (virkemidlerne). 2.1 Hvilke mål og midler findes i projekterne? I forbindelse med evalueringen har DAMVAD gennemgået ansøgningsmaterialet 9 for de 489 projekter, der pr. november 2012 er igangsat i løbet af strukturfondsperioden På den baggrund er projekterne grupperet efter mål. Projekterne i hver gruppe har ensartede, men ikke nødvendigvis helt identiske mål. Samtidig er projekterne grupperet i forhold til de typer af aktiviteter (virkemidler), hvorigennem de søger at opnå disse mål 10. Evalueringen af mål og midler i porteføljen tager dermed udgangspunkt i de enkelte projekter, men grupperer samtidig projekterne efter mål på tværs af porteføljen. Her er således udviklet en gruppering, der er: Konkret nok til at kunne generere anbefalinger om hvilke virkemidler man med fordel kunne satse på fremadrettet. Generisk nok til at kunne generaliseres på tværs af projekter og relateres til den eksisterende viden (se kapitel 3). Gennemgangen af de enkelte projekter viser, at nogle projekter ikke klart beskriver hvilket mål der ønskes opnået. Dette er i særlig grad tilfældet for projekter rettet mod kompetenceudvikling, som i høj grad må forventes at skulle lede videre til højere mål, men som ikke specificeres i projekterne. Men problemstillingen findes også under andre 9 Hvor nødvendigt er også andet sagsmateriale gennemgået. Her er øvrigt sagsmateriale inddraget hvor sammenhængen mellem mål og midler har været uklar. 10 Hvert projekt er således grupperet under ét (1) mål, men under flere virkemidler. målkategorier. Der kan f.eks. være tale om projekter, som har som mål at understøtte iværksætteri, ved at rådgive nyetablerede virksomheder. Her vil projektet være kategoriseret under iværksætteri som mål, selvom projektet også har til hensigt på sigt at bidrage til konkurrenceevne og vækst, og i princippet også bidrager til beskæftigelse. Målene er således til en vis grad overlappende, eller kan betragtes som delmål for hinanden 11. I det følgende ser vi nærmere på de centrale mål, som søges opnået i strukturfondsprojekterne Mål i porteføljen Gennemgangen af projektporteføljen viser, at de danske strukturfondsprojekter kan opdeles i syv typer af mål, som er vist i tabel 2 på næste side. Inden for de enkelte måltypologier findes en bred vifte af projekter, der gennem vidt forskellige tilgange søger at skabe effekter, der relaterer sig til målet. Som det kan ses, ligger projekternes mål i god forlængelse af de programområder, der er udstukket for strukturfondsindsatsen (se forrige kapitel). Dette skal ses i lyset af, at det er et krav, at projekterne skal falde inden for en eller flere af de fire vækstkilder. Evalueringens typologi er uafhængig af denne. De 489 projekter er vurderet individuelt og grupperet under det mål, som det vurderes er det primære for projekterne at opnå. Som tabel 2 viser, er der en stor spredning af projekter, også inden for de enkelte måltyper. Ses eksempelvis nærmere på projekterne inden for kompetenceopbygning er der her placeret flere forskellige typer af projekter, som dog alle har som mål at udføre kompetenceopbygning. Under dette mål findes projekter som har til formål at efteruddanne medarbejdere i virksomheder, f.eks. i 11 Disse projekter er placeret efter bedste skøn i oplysningerne fra ansøgningen, eller er alternativt og kun i enkelte tilfælde placeret i andet -kategorien. 22 MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM

23 TABEL 2 Strukturfondsprojekternes mål Mål Beskrivelse Eksempel Iværksætteri Beskæftigelse Konkurrenceevne og værditilvækst Innovation og teknologiudvikling Turisme Kompetenceopbygning Klyngeudvikling Projekter rettet mod at øge iværksætteraktivitet enten ved at skabe flere iværksættere eller skabe større vækst/overlevelse blandt allerede etablerede iværksættere Projekter rettet mod at øge arbejdsudbuddet og/eller -efterspørgselen Projekter rettet mod at øge omsætning og/eller reducere omkostninger Projekter rettet mod at skabe nye produkter, services, organisatoriske modeller, markedsføring eller forbedre og videreudvikle eksisterende. Projekter der har til formål at øge turismen i en given region, gennem tiltrækning af flere turister, øget varighed af ophold og/eller øget omsætning per turist. Projekter rettet mod at opkvalificere eksisterende kompetencer eller skabe nye gennem rekruttering til, gennemførelse af eller fastholdelse i kompetenceopbygningsforløb. Projekter rettet mod etablering af nye eller udvikling af eksisterende erhvervsklynger. Blandt projekterne inden for denne kategori findes bl.a. projektet Accelerace Spin-off (ERDFK ), der indeholder oprettelsen af et konsortium til rådgivning af spin-offs fra eksisterende virksomheder og Nordjysk Iværksætter Netværk (ESFN ), som rådgiver potentielle iværksættere og tilbyder kompetenceudvikling og netværk. Eksempler på projekter med fokus på beskæftigelse er Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft (ESFM ), der fokuserer på at lette indgangen til det danske arbejdsmarked for udlændinge, og Syddanske Ingeniørpionerer (ERDFD ), der fokuserer på øget rekruttering af ingeniører i udkantsområderne af Region Syddanmark. Eksempler er projektet Virksomhedsudviklingsprogrammet VÆKSTmidt (ERDFM ), som skal skabe vækst og udvikling i regionens små og mellemstore virksomheder gennem rådgivning, samt projektet Lån en leder (ESFK ) hvor ledere af virksomheder kan sparre om deres forretningsudvikling med en anden, mere erfaren leder. Eksempler er projektet Introduktion af eldrevne transportløsninger i Danmark (ERDFD ) hvor forskellige løsninger i.f.m. introduktion af elbiler testes, eller Center for kommunalt-privat samarbejde om nye velfærdsløsninger (ESFH ), hvor nye innovative samspil skal sikre udviklingen af nye løsninger på velfærdsområdet. Eksempler er projektet Kompetenceudvikling for det nordjyske turismeerhverv (ESFN ), hvor turismeaktørers medarbejderes kompetenceudvikles, og projektet 100 nye sunde oplevelsestilbud udvikling, implementering og test af nye turisme- og oplevelsesbaserede produkter (ERDFM ) hvor nye turismeprodukter udvikles. Eksempler er projektet KompetenceForum Bornholm (ESFB ), hvor formålet er at opkvalificere medarbejdere i virksomhederne, ved at lave specifikke, virksomhedsrettede kompetenceudviklingskurser, eller projektet FlexVid (ESFN ), hvor der bl.a. udvikles fleksible studie- og undervisningsformer. Under denne kategori er også projekter som søger at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, f.eks. UIU - Unge i uddannelse (ESFN ). Eksempler er projektet BrainsBusiness (ERDFN ) som er en klynge der samler de Nordjyske IKT-virksomheder, eller Copenhagen Cleantech Cluster (ERDFH ), en klynge som samler de grønne virksomheder i København og Midtjylland. DAMVAD Note: andet er her udeladt. MÅL, MIDLER OG EFFEKTER I STRUKTURFONDSINDSATSEN DAMVAD.COM 23

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren 1. oktober 2016 Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 9. marts 2016 Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 1. Indledning Hovedparten af de regionale erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler fra

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Uddannelsesbyen Aalborg

Uddannelsesbyen Aalborg Uddannelsesbyen Aalborg Udvikling af Uddannelsesbyen Aalborg Historien bag Fra industriby til service- industri, og vidensby Uddannelsesrådet etableret 2007 Uddannelsesrådets sammensætning Bred sammensætning

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration 29 august 2017 Martha Lewis In connection with an initiative from Sustainable Build, Henning Larsen has

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 1.1 Effekter i byggefasen 5 1.2 Effekter i driftsfasen 6 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter 7

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere