Årsrapport med bæredygtighedsrapport. Posten Norden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010. med bæredygtighedsrapport. Posten Norden"

Transkript

1 Årsrapport 2010 med bæredygtighedsrapport Posten Norden

2 Indhold Ledelsesberetningen omfatter siderne 1-5 samt n 2010 i sammendrag Sid. 3 n Koncernoversigt 4 n Den administrerende direktør har ordet 6 n Vigtige begivenheder n Sammenlægningen 9 Bestyrelsen og den administrerende direktør aflægger hermed årsrapport og koncernregnskab for Posten Norden AB, organisationsnummer: , for regnskabsåret Koncernen blev stiftet den 24. juni 2009 og konsolideret første gang den 1. juli Oplysninger for kalenderåret 2009 og kvartalsoplysninger før juli 2009 er opgjort pro forma. Posten Norden AB blev registreret hos Bolagsverket den 1. december Sammenligningsårets rapportperiode for moderselskabet er 1. december december Forretningen n Virksomheden og sortimentet 10 n Forretningsmodel 12 n Marked og konkurrence 14 n Strategi 18 n Mål og styring 20 n Økonomisk oversigt og analyse 22 n Forretningsområder 24 n E-handel 32 n Ny terminalstruktur 33 n Medarbejdere 34 n Miljø 35 n Risici og risikostyring 36 n Moderselskabet 40 n Indstilling om fordeling af overskud 40 n Aktiekapital og ejerforhold 41 Rapport om god selskabsledelse (Corporate Gov.) n Styring af Posten Norden 43 n Bestyrelse 44 n Bestyrelsens arbejde 46 n Koncernledelse 48 n Intern kontrol og styring af den finansielle rapportering 50 n De offentlige serviceforpligtelser 52 Koncernens finansielle rapporter n Resultatopgørelse 55 n Totalindkomstopgørelse 55 n Balance 56 n Pengestrømsopgørelse 57 n Egenkapitalopgørelse 58 n Noter 59 Moderselskabets finansielle rapporter n Resultatopgørelse 90 n Balance 91 n Pengestrømsanalyse 92 n Egenkapitalopgørelse 92 n Noter 93 n Ledelsens påtegning 97 n Den uafhængige revisors påtegning 98 Bæredygtighedsrapport n Vigtige begivenheder inden for bæredygtighed n Den administrerende direktør om bæredygtighedsarbejdet 101 n Posten Nordens interessentdialog 102 n Mål for og styring af Posten Nordens bæredygtighedsarbejde 104 n Posten Nordens økonomiske ansvar 106 n Posten Nordens miljøansvar 109 n Posten Nordens sociale ansvar 113 n Reviewerklæring 121 n Kvartalsdata 122 n Kontaktoplysninger 123

3 LEDELSESBERETNING 2010 i sammendrag 2010 i sammendrag n Driftsresultatet udgjorde SEK mio. (284 mio.). Renset for struktur- og valutaudsving steg driftsresultatet med 28%. n Nettoomsætningen udgjorde SEK mio. ( mio.). n Resultatet før skat udgjorde SEK mio. (2.439 mio.). n Årsresultatet ekskl. resultatandel og kapitalgevinst fra belgiske bpost (tidligere De Post-La Poste), som blev solgt fra i juli 2009, udgjorde SEK mio. (196 mio.). n Årsresultatet udgjorde SEK mio. (2.414 mio.). n Bestyrelsen indstiller, at der udbetales SEK 600 mio. (1.440 mio.) i ordinært udbytte i henhold til selskabets udbyttepolitik samt en ekstraordinær udlodning på SEK 400 mio. (0 mio.) n Lars Idermark er udpeget som ny administrerende direktør og koncernchef. SEK mio., hvis ikke andet er angivet 2010 Pro forma ) Ændring Nettoomsætning % 1) Driftsomkostninger % Resultat før afskrivninger og amortiseringer, EBITDA % Driftsresultat, EBIT >100% Finansielle poster, netto ) Resultat før skat ) % Periodens resultat ) % Balancesum, ultimo perioden % Likvide midler, ultimo perioden % Egenkapital, ultimo perioden % Finansiel nettostilling, ekskl. pensioner, ultimo perioden % Pengestrøm fra driftsaktiviteter EBITDA margin, % 7,8 5,1 2,7 EBIT margin/overskudsgrad, % 3,3 0,6 2,7 Egenkapitalens forrentning, rullende 12 måneder, % ) -12 Soliditetsgrad, ultimo perioden, % Gennemsnitligt antal ansatte % 1) Nettoomsætningen faldt for 2010 med 2%, ekskl. struktur- og valutaændring. 2) Inkl. kapitalgevinst på SEK mio. fra salget af Post Danmark A/S andel i belgiske bpost (det tidligere De Post-La Poste) i juli ) Koncernen blev stiftet den 24. juni 2009 og konsolideret første gang den 1. juli Oplysninger for kalenderåret 2009 og kvartalsoplysninger før juli 2009 er opgjort pro forma. Posten Norden Årsrapport

4 LEDELSESBERETNING KONCERNOVERSIGT Koncernoversigt Posten Norden blev stiftet på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en nettoomsætning på ca. SEK 42 mia. samt godt medarbejdere. Moderselskabet Posten Norden AB, der står som ejer af de juridiske enheder Post Danmark A/S og Posten AB, er et svensk aktieselskab (publikt bolag), som ejes 40% af den danske stat og 60% af den svenske stat. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem de to ejere. Den operative virksomhed er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Informationslogistik og Logistik. Koncernens hovedkontor ligger i Solna i Sverige. n Posten Norden formidler hver eneste arbejdsdag omtrent 29 millioner forsendelser med en kvalitet, der er i verdensklasse. n Hvert døgn håndterer koncernen pakker. n Posten Norden har postbude i Sverige og i Danmark. n Posten Norden har ca pakkeudleveringssteder med favorable åbningstider i Sverige, Danmark, Finland og Norge. n Posten Norden har ca postbutikker (ombud) i Sverige og ca. 820 posthuse, postbutikker og butikker med postfunktion i Danmark. Nettoomsætning, % Gennemsnitligt antal ansatte, % Koncernens nettoomsætning og driftsresultat SEK mio SEK mio n Sverige 56% n Danmark 28% n Norge 8% n Finland 2% n Andre lande 6% n Sverige 58% n Danmark 38% n Norge 2% n Finland 1% n Andre lande 1% , pro forma 2009, pro forma 2010 n Nettoomsætning n Driftsresultat Om Posten Norden n Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. n Hele Danmarks og hele Sveriges postvirksomhed. n Blandt de største aktører på mediemarkedet i Norden. n Den stærkeste forretningspartner inden for e-handel i Norden. n Førende aktør inden for logistiktjenester til, fra og inden for Norden. En koncern med traditioner Mennesker har i tusindvis af år sendt underretninger, breve og varer til hinanden. I begyndelsen af 1600-tallet kom brevbefordringen i fastere rammer i de nordiske lande. I december 1624 udsendtes Christian IV s Forordning om Post-Budde, og 12 år senere vedtog det svenske rigsråd efter forslag fra rigskansler Axel Oxenstierna en Förordning om Postbådhen. Dermed var de to postvæsener i Danmark og Sverige en realitet. 4 Posten Norden Årsrapport 2010

5 LEDELSESBERETNING KONCERNOVERSIGT Posten Nordens koncernstruktur Forretningsområde Breve Danmark Kommunikationsforretningen Forretningsområde Meddelande Sverige Forretningsområde Informationslogistik Logistikforretningen Forretningsområde Logistik n Breve Danmark Breve Danmark er den førende leverandør af distributionsløsninger på det danske kommunikationsmarked. Forretningsområdet tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med fysiske og digitale breve, direct mail og aviser/blade, facility managementtjenester samt ind- og udlevering af pakker på privatmarkedet. Læs mere om forretningsområdets udvikling i 2010 på side 24. Nettoomsætning SEK mio (29%) (8%) n Meddelande Sverige Med sit landsdækkende distributionsnet er Meddelande Sverige den førende leverandør af distributionsløsninger på det svenske kommunikationsmarked. Forretningsområdet tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med fysiske og digitale breve, direct mail og aviser/blade samt ind- og udlevering af pakker på privatmarkedet. Læs mere om forretningsområdets udvikling i 2010 på side 26. n Informationslogistik Informationslogistik, herunder også Strålfors, udvikler, producerer og leverer systemer, tjenesteydelser og produkter til effektiv erhvervskommunikation. Forretningsområdet er førende på sit område i Norden og har aktiviteter i Norden samt en række andre europæiske lande. Læs mere om forretningsområdets udvikling i 2010 på side 28. n Logistik Logistik er en førende aktør på markedet for logistiktjenester til og fra samt inden for Norden og tilbyder en enestående dækning takket være et distributionsnet, som omfatter hele regionen. Forretningsområdet har aktiviteter inden for pakker, paller og stykgods og desuden i forbindelse med bud- og kurértjeneste, ekspres, tredjepartslogistik, systemtransporter og fragt af varepartier. Læs mere om forretningsområdets udvikling i 2010 på side 30. Mængder Pro forma Mio. producerede enheder Breve Danmark A-post n/a 1) B-post og C-post n/a 1) Adresseløse forsendelser Meddelande Sverige A-post B-post Adresseløse forsendelser ) Brevmængderne udgjorde i alt mio. enheder i Breve Danmark i Driftsomkostninger SEK mio Driftsresultat 2008, pro forma 2008, pro forma SEK mio , pro forma (26%) n Breve Danmark n Meddelande Sverige n Informationslogistik 2009, pro forma , pro forma 2009, pro forma Gennemsnitligt antal ansatte, % (37%) ) (30%) (8%) (35%) (27%) ) n Logistik n Øvrigt & elimineringer 1) Andele i %, ekskl. Øvrigt & elimineringer. n Breve Danmark 35% n Meddelande Sverige 43% n Informationslogistik 5% n Logistik14% n Øvrigt 3% Posten Norden Årsrapport

6 DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET En vellykket nordisk sammenlægning Opbygningen af Nordens bedste kommunikations- og logistikvirksomhed fortsætter. Selv om der kun er gået forholdsvis kort tid siden sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB, har vi allerede skabt et godt grundlag for en brancheførende nordisk koncern. Sammenlægningen skete på et tidspunkt, som var præget af stor økonomisk usikkerhed. Den dramatiske finanskrise og lavkonjunkturerne betød utvivlsomt, at der blev stillet større krav til os om at være fleksible og reagere hurtigt. Vi var nødt til hurtigt at tilpasse den nye, større enhed til både konjunkturnedgangen og de faldende brevmængder på grund af konkurrencen fra alternative digitale løsninger. Samtidig skulle implementeringsarbejdet efter sammenlægningen gennemføres i et højt tempo, for at vi kunne udnytte mulighederne ved sammenlægningen. Jeg kan med stolthed konstatere, at Posten Norden har klaret disse store udfordringer fint og har vist sig i stand til at handle hurtigt og fleksibelt. Vi kan konkludere, at vi i væsentligt omfang har ført en vellykket nordisk sammenlægning ud i livet. Vi har således på én gang afbødet virkningerne af lavkonjunkturen og haft succes med at tilpasse aktiviteterne til de dramatisk forandrede forudsætninger. Dette skyldes ikke mindst en samlet og fokuseret ledelsesgruppe, der begyndte at agere hurtigere som koncern, end hvad der normalt ses ved sammenlægninger. Desuden har der internt været en bred forståelse for og en støtte til at der er behov for tilpasning og koordination blandt medarbejderne. Udfordringerne har givet Posten Norden en mere præstations- og resultatorienteret organisation. Betydelig forbedring af driftsresultatet Vi kunne i 2010 konstatere en konjunkturforbedring i primært Sverige og Norge, og efterspørgslen efter vores tjenesteydelser er blevet stærkere i disse lande. Der er dog stadig økonomisk usikkerhed i Danmark og i en række andre lande, som er vigtige for os. Vi har aktiviteter på markeder, der er præget af hård konkurrence, samtidig med at substitutionen presser brevmængderne i nedadgående retning. Både kommunikations- og logistikforretningen er påvirkede af, at priserne er under pres. Samlet set har det bidraget til, at nettoomsætningen er faldet med 2%, ekskl. strukturog valutaudsving. Koncernen har i årets løb gennemført en vellykket tilpasning af driftsomkostningerne til de ændrede markedsforudsætninger, og omkostningerne er således faldet med 3%, ekskl. struktur- og valutaudsving. Disse fald kan henføres til effektiviseringer af produktion og distribution, rationaliseringer på det administrative område og planmæssig realisering af synergieffekter efter sammenlægningen. Vi har desuden reduceret personalestyrken med personer i løbet af året, hvilket er foregået under ansvarlige former og i samarbejde med de berørte fagforeninger. Omkostningsreduktionerne har ført til en forbedring af driftsresultatet på 28%, ekskl. struktur- og valutaeffekter. Årets resultat på SEK mio. og den stærke finansielle stilling betyder, at vi nu kan indstille, at der udloddes et udbytte på i alt SEK mio, ligesom vi kan allokere ressourcer til et fortsat arbejde med strukturtiltag. Konkurrencen fra både digitale og ikke-digitale løsninger fortsætter og vil også fremover påvirke brevmængderne i negativ retning. I Danmark, hvor substitutionen har været mest markant, faldt brevmængderne med 10% i Den negative prognose for mængdeudviklingen i den klassiske brevforretning i både Danmark og Sverige udgør løbende en stor udfordring for os. Den positive resultatpåvirkning i 2010 nedsætter således på ingen måde behovet for fortsat tilpasning af omkostningerne. Vi skal være det naturlige førstevalg hos kunderne, når noget skal sendes til, fra eller inden for Norden. Lars G. Nordström 6 Posten Norden Årsrapport 2010

7 DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET Kunderne bestemmer De faldende brevmængder giver os en anledning til at ændre tingene og skabe ansvarlig vækst og lønsomhed på andre områder. Med den platform, vi har fået med sammenlægningen, kan tempoet øges, og Posten Norden kan indtage en mere markant brancheførende position i Norden. Vi skal være det naturlige førstevalg hos kunderne, når noget skal sendes til, fra eller inden for Norden. Forudsætningerne herfor er blevet forbedret i 2010 takket være større lønsomhed og kundetilfredshed. Vi er hurtigere og mere effektive end konkurrenterne, og vi har den bedste kvalitet i branchen. Vi oplever desuden efterspørgsel efter miljørigtige tjenesteydelser og har truffet beslutning om nye ambitioner for koncernen på miljøområdet. Vores muligheder for at vokse på eksisterende og nye områder er derfor i stor udstrækning afhængig af vores egen vilje og evne, støttet af et stærkt lederskab. Det er dog kunderne, som afgør, hvad der er godt og mindre godt, og derfor må vi være mere lydhøre over for vores kunders behov. Det gælder ikke mindst vores klagebehandling, hvor der er potentiale for forbedring. E-handlen spiller en vigtig rolle blandt vækstområderne, og koncernen arbejder for løbende at forbedre tilbuddene til e-handelsvirksomhederne, både i Norden og uden for. Der er muligheder i kommunikationsforretningen, både fysisk og digitalt. Posten i Sverige har eksempelvis indgået et samarbejde med Google om at udbyde fælles tjenester. Logistikforretningen vil vokse på pakke- og palleområdet, og med flere forretningsaktiviteter med eksisterende og nye kunder. Koncernen har samtidig fleksibiliteten og styrken til at gennemføre virksomhedsovertagelser og indlede strategiske samarbejdstiltag, når lejligheden byder sig. Vi er kommet langt i vores indsats for at udvikle en koncern med en fælles arbejdsform, hvilket støtter os i den fremtidige udvikling. Der findes dog stadig en række udfordringer på dette område, og bl.a. er etableringen af en fælles koncernidentitet et vigtigt succeskriterium. Rigtig størrelse giver rigtige forudsætninger Virksomhedens størrelse har afgørende betydning for den videre udvikling. Når virksomheden har en vis størrelse, giver det mulighed for at optimere enhedsomkostninger og avancer. Størrelsen betyder også, at vi råder over ressourcer til at udvikle nye produkter og tjenesteydelser, at der bliver mulighed for at ansætte de mest kvalificerede personer, og at virksomheden kan tåle fejltagelser. Dette er i sig selv med til at forbedre mulighederne for succes. Der er tydelige skala- og stordriftsfordele knyttet til vores forretning. For at kunne blive større kræver det, at aktiviteterne spreder sig ud over landegrænserne, og det har Posten Norden gjort gennem sammenlægningen. Denne udvikling vil også fortsætte fremover. En ny postlovgivning er i 2010 og starten af 2011 trådt i kraft i både Sverige og Danmark. Den nye danske lov er en vigtig milepæl i arbejdet med at sikre de postale tjenester, som er omfattet af befordringspligten, i et liberaliseret postmarked i Danmark, og det betyder, at koncernen i nogen udstrækning får nemmere forhold at arbejde under som leverandør af disse tjenester. Hvad angår den svenske lovgivning, står det klart, at den svenske tilsynsmyndighed og vi er uenige om fortolkningen af lovens konsekvenser på visse punkter, og det skal vi beklage. Vi er naturligvis indstillede på at løse situationen i dialog med tilsynsmyndigheden. Jeg vil gerne rette en stor tak til kunder og medarbejdere for den tid, hvor jeg har haft det privilegium at være koncernchef. Vi kan gøre alting endnu bedre, og der er stadig mange ting at tage fat på i koncernen. Jeg er overbevist om, at min efterfølger Lars Idermark og alle medarbejderne vil lægge sig i selen for at fortsætte med at udvikle Posten Norden. Solna, februar 2011 Lars G. Nordström Administrerende direktør og koncernchef, Posten Norden Posten Norden Årsrapport

8 LEDELSESBERETNING Væsentlige begivenheder 2010 Væsentlige begivenheder 2010 n Den 14. januar 2010 gav koncernen meddelelse om, at man ønskede at ændre kundekanalerne i Sverige over de kommende tre år for hermed at forbedre erhvervskundernes adgang til god service. Erhvervstjenesterne ved 337 svenske erhvervspostcentre (Företagscenter) flyttes til postbutikkerne (postombud) og internettet samt til servicepunkter, som etableres af Posten i selvstændigt regi. n Den 11. februar 2010 meddelte koncernen, at der var indgået en aftale med Coop Norge om pakkeudlevering i virksomhedens butikker. Målet er at øge antallet af pakkeudleveringssteder i Norge med 200 butikker, hvilket yderligere styrker virksomhedens muligheder for at nå ud til private i landet. n Den 1. september 2010 trådte den nye postlov i kraft i Sverige. Den nye lov indeholder regler, som går videre end EU s postdirektiv. Der vil således blive stillet øgede krav til bl.a. indsigt i prissætningen hos den nationale operatør og til, at prisloftet overholdes. Det skal tilføjes, at Posten Nordens hovedkonkurrent ejet af den statslige norske virksomhed Posten ikke er omfattet af disse særregler. n Den 29. september 2010 meddelte koncernen, at bestyrelsen for Posten Norden har udpeget Lars Idermark som ny administrerende direktør og koncernchef. Lars Idermark er i dag administrerende direktør og koncernchef for Kooperativa Förbundet, KF. Han efterfølger Lars G. Nordström den 1. marts n Den 29. september 2010 gav koncernen meddelelse om, at bestyrelsen havde besluttet at investere i en ny terminalstruktur i Sverige, der skal skabe øget fleksibilitet i produktionen og tage højde for de ændringer af brev- og pakkemængderne, som forventes at finde sted. Investeringen udgør ca. SEK 2,5 mia. og vil føre til øget konkurrenceevne og bedre service. Beslutningen betyder desuden, at flere forsendelser vil blive transporteret med tog i stedet for med fly og ad landevejen, hvilket vil være til gavn for miljøet. n Den 16. december 2010 vedtog Folketinget en ny postlov i Danmark. Den nye lov er trådt i kraft med virkning fra 1. januar Loven skaber fri konkurrence og sikrer, at de postale tjenester, som er omfattet af befordringspligten, skal ligge hos Post Danmark A/S. Desuden tilvejebringes forudsætningerne for, at Post Danmark fortsat kan drive en forretningsmæssig virksomhed som leverandør af de postale tjenester, der er omfattet af befordringspligten. Det sker gennem lettelser på visse omkostningstunge områder. Post Danmark indfører som følge af den nye lov bl.a. et markedsmæssigt og mere differentieret prissystem for forskellige frankeringsformer med virkning fra 1. april Post Danmark er meddelt en midlertidig koncession, som løber frem til den 1. april Den endelige koncession er under udarbejdelse. Efterfølgende begivenheder n Den 19. januar 2011 meddelte koncernen, at der er indgået en rammeaftale med ICA, Coop og Axfood vedrørende et udvidet samarbejde om postbutikvirksomheden i Sverige. Aftalen betyder, at Posten Norden styrker sit net af postbutikker i dagligvarehandlen. Aftalen løber over fem år, og målsætningen er at øge tilgængeligheden til postservice endnu mere og forbedre servicegraden for kunderne. 8 Posten Norden Årsrapport 2010

9 LEDELSESBERETNING SAMMENLÆGNINGEN Øget konkurrenceevne i Norden efter sammenlægning Posten Norden AB er resultatet af den historiske sammenlægning af Post Danmark A/S og Posten AB. Sammenlægningen skete formelt den 24. juni Arbejdet med at udvikle en konkurrencedygtig kommunikations- og logistikaktør i Norden har haft et positivt forløb i Sammenlægningen blev iværksat, så vi kunne imødegå de gennemgribende strukturforandringer på kommunikations- og logistikmarkedet. Takket være en større konkurrenceevne i en større enhed har vi forbedret forudsætningerne for at håndtere de faldende brevmængder og den tiltagende konkurrence, og vi har fået bedre forudsætninger for at kapitalisere på de muligheder, som opstår med et større marked, der samtidig er i hastig forandring. Sammenlægningen skabte grundlaget for, at vi kunne iklæde os den nordiske brancheførertrøje, når det gælder markedsandele, effektivitet, kvalitet og geografisk tilstedeværelse. En større enhed skaber fordele Den globale udvikling betyder, at regionerne spiller en stadig vigtigere rolle for virksomhederne på bekostning af staterne. Posten Norden har med sammenlægningen opnået en markant regional tilstedeværelse i de fire nordiske lande og fået adgang til et større hjemmemarked, hvilket skaber flere muligheder. Sammenlægningen har givet stordriftsfordele og dermed forbedret forudsætningerne for at gennemføre omkostningsmæssige tilpasninger. Posten Norden kan takket være sin størrelse løfte betydelige omstillingsinvesteringer og investeringer i mere effektive produktionsprocesser, og dermed har vi bedre forudsætninger for at reducere enhedsomkostningerne. Som en større aktør råder vi desuden over flere ressourcer til at udvikle nye tjenesteydelser og markedskoncepter og til at ansætte og udvikle chefer og medarbejdere, som har de rigtige kompetencer. Posten Norden kan udnytte sin erfaring fra det afregulerede svenske marked og det tidligere delejerskab af en anden europæisk postvirksomhed, det belgiske bpost (tidligere De Post-La Poste), og har dermed også gode muligheder for at drage fordel af resultaterne af liberaliseringen på de europæiske postmarkeder. Større samordnet indsats i 2010 Posten Norden har i 2010 udnyttet sin nordiske styrke til at træffe flere afgørende beslutninger. Koncernens e-handelsforretning er blevet samordnet på nordisk plan. De tre forretningsområder i kommunikationsforretningen har truffet beslutning om at skabe en fælles markedsplan med det formål at øge tempoet i den igangværende omkostningsoptimerende proces, og det er også besluttet at udvikle og lancere eksisterende og nye konkurrencedygtige tjenester. Der er desuden indført en fællesnordisk indkøbsproces i koncernen, som gradvist også skal omfatte Finland og Norge. Driften af koncernens SAP-systemer er blevet samlokaliseret i Danmark. Planmæssige synergieffekter I forbindelse med sammenlægningen vurderedes det, at den nye koncern ville skabe synergier, primært på omkostningssiden. Det blev anslået, at der kunne skabes synergieffekter inden for indkøb, administration og IT i størrelsesordenen ca. SEK 1 mia årligt. Der er opnået planmæssige synergieffekter i Posten Norden har i årets løb identificeret nye synergimuligheder på flere områder, bl.a. i forbindelse med en samordning af processer, prissætning og kundeservice samt en øget kapacitetsudnyttelse i logistikforretningen. Posten Norden Årsrapport

10 LEDELSESBERETNING VIRKSOMHEDEN OG SORTIMENTET Nordens førende aktør inden for kommunikation og logistik Posten Norden leverer kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse til virksomheder og private i Norden. Effektive og prisgunstige tjenester giver mulighed for, at kunderne kan nå ud til modtagerne rettidigt, sikkert og omkostningseffektivt. Når noget skal sendes til, fra eller inden for Norden, skal Posten Norden være kundernes naturlige førstevalg og samtidig deres miljørigtige valg hvad enten der er tale om breve eller pakker. Som førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden tilbyder Posten Norden en række tjenester, som giver virksomhederne mulighed for at kommunikere både nemmere og mere effektivt med deres kunder med fakturaer, salgsbreve eller kontoudtog og samtidig tilbydes en fleksibel kombination af fysiske breve og . Posten Norden tilbyder tjenester i hele kommunikationskæden, lige fra analyse til print, kuvertering og frankering af forsendelserne, inden de distribueres via vores egne distributionsnet i Sverige og Danmark eller til resten af verden med en høj grad af leveringssikkerhed. Posten Norden er hele Danmarks og hele Sveriges postvirksomhed. De postale tjenester, som er omfattet af befordringspligten, leveres af Posten Norden med stor præcision og leveringskvalitet i Sverige og Danmark. Med Posten Norden og koncernens samarbejdspartnere er det muligt hver dag at sende forsendelser i form af breve og pakker ud til alle hjørner af verden. Takket være det omfattende servicenet af pakkeudleveringssteder og frimærkesalg i Norden, 122 Døgnpostautomater i Danmark og internetfaciliteter tilbyder Posten Norden den mest tilgængelige posttjeneste i Europa. Som en af de største aktører på det nordiske mediemarked tilbyder Posten Norden et bredt sortiment af direct mail-tjenester, som nøjagtigt, omkostningseffektivt og målbart markedsfører kundernes produkter og tjenester. I Sverige kan virksomheder ved hjælp af Reklamfixaren enkelt og omkostningseffektivt foretage egne reklameudsendelser i landet, fra idé til brevkasse. Den digitale database SPOT giver danske virksomheder mulighed for at markedsføre sig i Danmark via brev, eller sms med høj træfsikkerhed og relevans. Posten Norden udvider nu sit sortiment gennem samarbejde med andre medieaktører. Et eksempel herpå er samarbejdet med TV4 i Sverige, som betyder, at virksomheder tilbydes adgang til hele landet med budskaber og tilbud gennem adresseløse forsendelser, internet og tv. Med sit komplette nordiske sortiment af tjenester og net af pakkeudleveringssteder er Posten Norden den stærkeste forretningspartner inden for e-handel i Norden. Der tilbydes en række tjenester, som forenkler hverdagen for e-handelsvirksomhederne, lige fra markedsføring til distribution og meddelelser. For at kunne tilbyde den høje grad af service og tilgængelighed, som den voldsomt stigende e-handel kræver, har Posten Norden etableret pakkeudleveringstjenesten MyPack som supplement til eksisterende net af udleveringssteder og brevomdelingstjenester. Posten Norden håndterer hvert eneste døgn en halv million pakker ved hjælp af koncernens egen markedsførende kapacitet og infrastruktur i Norden. Posten Norden er en førende aktør i arbejdet med at tilbyde logistisktjenester til, fra samt inden for Norden og gør det muligt hver eneste dag at nå to millioner virksomheder og 25 millioner personer i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Med egne terminaler i Belgien, Holland og Tyskland samt partnerskab med det velrenommerede, verdensomspændende DPDnetværk tilbyder Posten Norden hurtige og sikre pakke- og palletransporter til og fra hele verden. Posten Nordens komplette og fleksible logistikløsninger inden for tredjepartslogistik betyder, at virksomhederne sparer tid og penge med fuldstændige logistikflow, som omfatter alt fra lagerhåndtering til levering og returhåndtering. Sådan skaber Posten Norden værdi Værdi for Posten Nordens kunder n Nordisk styrke international rækkevidde n Kvalitet i verdensklasse n Sikre tjenester n Effektivitet og attraktive prisforhold n Høj grad af tilgængelighed n Postale tjenester, som er omfattet af befordringspligten n Ansvarlig og miljørigtig Værdi for Posten Nordens ejere n Mål for afkast Egenkapitalforrentning på 10% i løbet af en konjunkturcyklus Udbytte på mindst 60% af årets resultat n Mål for finansiel stabilitet Soliditetsgrad på mindst 35% 10 Posten Norden Årsrapport 2010

11 LEDELSESBERETNING VIRKSOMHEDEN OG SORTIMENTET Varemærker Posten Norden når ud til kunderne med en række varemærker: Posten tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra samt inden for Sverige. Post Danmark tilbyder kommunikationsog logistikløsninger til, fra samt inden for Danmark. AdressPoint Adresseopdateringer for private, direkte til virksomhederne samt målrettet annoncering fra virksomheder rettet mod private. Aktiviteter i Sverige. Adressändring Adresseændringer for private og virksomheder med levering til postoperatører, Skatteverket og Statistiska Centralbyrån. Aktiviteter i Sverige. Budstikken Bud- og kurérvirksomhed, som henvender sig til virksomheder i Danmark. Internationale bud- og kurértjenester gennem samarbejdspartnere. Aktiviteter i Danmark. PEX Bud- og kurérvirksomhed, som henvender sig til virksomheder i Sverige. Internationale budog kurértjenester gennem samarbejdspartnere. Aktiviteter i Sverige. Direct link Tilbyder globale postløsninger til virksomheder. Aktiviteter i en række lande i Europa, Asien, Australien og Nordamerika. DPD Et internationalt netværk, som tilbyder globale pakkeløsninger til virksomheder. Posten Norden er partner med ansvar for aktiviteterne i Norden. E-boks Tjeneste for sikker modtagelse af fra virksomheder til private i Danmark. Leverandør til størstedelen af den finansielle sektor. HIT Tilbyder distribution, import og eksport samt nattransporter af palle- og partigods i Norden, Baltikum, Tyskland og Holland. MyPack Pakketjeneste til virksomheder med levering til private i Norden. MyPack-netværket har 700 udleveringssteder i Norge og udleveringssteder i Finland. Strålfors Udvikler, producerer og leverer systemer, tjenester og produkter til effektiv kommunikation af forretningskritisk information samt etiketter. Aktiviteter i Norden, Storbritannien, Frankrig, Polen og Schweiz. TAB Tjenester til omdeling af aviser i Sverige. Aktiviteter i Sverige. Tidningstorget.se Webbaseret abonnementstjeneste for kommercielt udgivne svenske tidsskrifter. Aktiviteter i Sverige. Tollpost Globe Tilbyder national og international distribution af pakker, palle- og stykgods samt forsendelse af partigods til virksomheder. Aktiviteter i Norge. Transportgruppen Tilbyder transport- og logistiktjenester til virksomheder i Danmark. Posten Norden Årsrapport

12 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSMODEL En bred forretningsmodel inden for kommunikation og logistik Posten Nordens forretningsmodel er baseret på at håndtere fysiske og digitale forsendelser, som skal nå ud til modtageren rettidigt, sikkert og omkostningseffektivt, samtidig med at det skal ske med så lave enhedsomkostninger og så miljøeffektivt som muligt. Ca. 95% af Posten Nordens distributionsindtægter kommer i dag fra virksomheder og organisationer. Vi har eksempelvis store enkeltkunder blandt nationale myndigheder, i bank- og forsikringssektoren og telecomsektoren og desuden blandt grossister, industrivirksomheder og e-handelsvirksomheder. Posten Nordens distributionsflow, fordeling af distribueret værdi 2010 Virksomhed Forbruger 42% 3% 53% 2% Virksomhed Forbruger Kommunikationsforretningen Koncernen markedsfører og sælger et bredt sortiment af tjenesteydelser, som dækker store dele af kommunikationsbehovene hos virksomheder og private. En stor indtægtskilde er indtægter fra brevdistribution. Posten Norden er leverandør af de befordringspligtige posttjenester i Danmark og Sverige. Disse funktioner medfører visse begrænsninger i muligheden for at prissætte tjene- sterne. Prissætningen med undtagelse af frimærkefrankerede B-breve er fri i Danmark for Post Danmark. I Sverige er Postens portopriser genstand for regulering, og der er et prisloft på porto til enkeltforsendelser på op til 500 g, ligesom der er begrænsede muligheder for prisdifferentiering. Der tilbydes prisrabatter til kunder med store forsendelsesflow, som selv står for en del af tjenesten, f.eks. forsortering af post. Koncernen modtager desuden indtægter fra forskellige produkter, som er knyttede til distributionstjenesten, eksempelvis poser, kuverter, kort og andre papirvarer, gennem det omfattende net af postbutikker og egne postcentre samt på internettet. Posten Norden er forretningspartner inden for virksomhedskommunikation og sælger også tjenester, som gør det enklere og mere effektivt for virksomhederne at nå ud til kunderne med fysiske og digitale meddelelser. Koncernen er blandt de største aktører på mediemarkederne i Danmark og Sverige og modtager indtægter fra direct mail-tjenester. Derudover har koncernen indtægter fra datahåndtering, tryktjenester, svarhåndtering osv. Sortimentet omfatter også transaktionstjenester, f.eks. fysiske og digitale tjenester til fakturering og lønmeddelelser. Koncernen markedsfører og sælger desuden sikre e-postboksløsninger, distributionstjenester til aviser og blade samt løsninger til virksomheder med behov for håndtering af eksterne og interne forsendelser i forbindelse med outsourcing. Frimærker 2010 Posten Norden udgiver hvert år en lang række frimærker i Danmark og Sverige. 12 Posten Norden Årsrapport 2010

13 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSMODEL Logistikforretningen Posten Norden har en komplet infrastruktur på det nordiske marked for logistiktjenester. Koncernen markedsfører og sælger primært tjenester til pakke- og palleforsendelser og tjenester til stykgodsforsendelser, som er en kombination af pakke- og palleforsendelser. Desuden tilbyder koncernen bud- og kurértjenester, eksprestjenester og tjenester i forbindelse med tredjepartslogistik, systemtransporter og fragt af partigods. Udførelsen af transporter foregår især i eget regi, men koncernen benytter sig også af underleverandører, først og fremmest i Tollpost Globe i Norge. De vigtigste kundesektorer for koncernens logistikforretning er detailhandlen, engroshandlen, industrien samt sektoren for service og tjenesteydelser. Samlet genererer disse sektorer næsten 70% af de samlede indtægter i logistikforretningen. E-handel E-handlen er et vigtigt område for Posten Norden, og koncernen har især fokus på den del af virksomheden, som henvender sig til e-handelsvirksomhederne. Posten Norden er forretningspartner i forbindelse med e-handel i Norden og tilbyder et bredt sortiment til denne kundegruppe. Tjenesterne omfatter en stor del af e-handelsvirksomhedernes behov for distribution, udsendelse af meddelelser, lagerhåndtering, såkaldte pluk- og pak-tjenester, markedsføring og betalingsløsninger. Vores sortiment inden for e-handel involverer begge forretninger i koncernen. En stærk faktor er koncernens omfattende net af pakkeudleveringssteder i Norden og udbringningstjenesterne i Danmark og Sverige, som kommer ud til samtlige husstande hver eneste arbejdsdag. Omkostningsstruktur Posten Nordens virksomhed er kendetegnet ved en høj andel af faste omkostninger, primært i kommunikationsforretningen. Det er samtidig et forretningsområde, hvor personaleomkostningerne er den største enkelte omkostningspost. Kommunikationsforretningen er som helhed mere personaleintensiv end logistikforretningen. I logistikforretningen er det transportomkostningerne, som er dominerende. Cost management er et af grundelementerne i Posten Nordens strategi. Koncernen bestræber sig på hele tiden at effektivisere produktion og administration og optimere personalestyrken i forhold til virksomhedens behov for hermed at optimere omkostningen pr. forsendelsesenhed. To faktorer har afgørende betydning for, hvor omkostningseffektiv en forsendelse kan være: Dels den tid, det tager at formidle forsendelsen (dag til dag-befordring af forsendelser er eksempelvis mere omkostningstung end befordring over tre dage), dels hvor store mængderne er (større mængder giver bedre muligheder for at standardisere produktionen og reducere enhedsomkostningerne). Koncernens driftsomkostninger 2010 n Personaleomkostninger 51% n Transportomkostninger 18% n Andre omkostninger 26% n Afskrivninger og nedskrivninger 5% Brev og pakke Brev Et brev er en adresseret forsendelse, som er emballeret i en kuvert eller andet omslag, og som højst vejer 2 kg, samt et postkort, et brevkort eller en lignende forsendelse. Pakke En pakke er en vareforsendelse, som vejer over 2 kg, og som ofte repræsenterer en højere værdi end et brev. Alle pakker kan spores elektronisk. Min: 90 mm Min: 140 mm Maks 1) : 600 mm Maks: 2 kg 1) Maks. længde + bredde + tykkelse = 900 mm. Min: 90 mm Maks 2) : 0,7 m Min: 15 mm Maks: 1,15 m Maks: 20 kg 1) Min: 140 mm Maks 2) : 1,5 m 1) 50 kg for virksomhedskunder i Danmark samt 35 kg ved indlevering på Postens erhvervscentre (Företagscenter) i Sverige. Mindstevægt: 150 g i Sverige. 2) Maks. længde + omkreds = 3,6 m for virksomhedskunder samt maks. længde + omkreds = 3,0 m for private, i Danmark. Posten Norden Årsrapport

14 LEDELSESBERETNING MARKED OG KONKURRENCE Et kommunikations- og logistikmarked under forandring Posten Norden indtager en stærk position på de nordiske markeder for kommunikations- og logistiktjenester. Norden oplevede i 2010 økonomisk opgang, selv om tendensen varierede fra land til land. Den omfattende substitution og de lovgivningsmæssige krav er en udfordring for Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed, men markederne byder også på muligheder. Kommunikationsmarkedet Posten Norden driver virksomhed på kommunikationsmarkederne i Danmark, Sverige, Norge og Finland og på en række andre europæiske markeder, herunder Storbritannien og Frankrig. Det samlede marked (som også omfatter bl.a. telefoni) i Danmark og Sverige, hvor koncernen har hovedparten af sin omsætning, vurderes til at udgøre ca. SEK 280 mia. Den del af kommunikationsmarkedet, som er relevant for Posten Norden, er fysiske og elektroniske meddelelser samt direct mail, og dette segment bedømmes til at udgøre ca. SEK 160 mia. Det svenske postmarked blev afreguleret i 1993, og den 1. januar 2011 gennemførtes der en liberalisering af det danske marked. Det er vurderingen, at væksten i brevmængderne i Danmark og Sverige vil være negativ i de følgende år som følge af substitution. Med denne underliggende, negative udvikling af mængderne af fysiske meddelelser er det forventningen, at brevmængderne vil falde. Det vurderes, at faldet bliver større i Danmark end i Sverige. Det nordiske reklamemarked udgjorde i 2009 EUR 8,1 mia., og for det første halvår af 2010 lå tallet på EUR 4,3 mia. I første halvår af 2010 voksede det nordiske reklamemarked med 11%, mens direct mail repræsenterede 15% af markedet (IRM). Væksten i Norden i årets andet halvår var fortsat kraftig og forventes også at fortsætte i Logistikmarkedet Koncernen har aktiviteter på logistikmarkedet i Danmark, Sverige, Norge og Finland og indtager en førende position inden for pakkeforsendelser, både B2B og B2C. På det norske marked har Posten Norden en stærk position på området for stykgods gennem det 100% ejede Toolpost Globe. Det samlede marked for logistiktjenester i Norden blev vurderet til at have en værdi på ca. SEK 700 mia. Den del af logistikmarkedet, som er relevant for Posten Norden, er primært distribution af pakker og paller, systemtransporter og tredjepartslogistik, og værdien af denne del af markedet anslås til at udgøre SEK 80 mia. Logistikmarkedet har en god korrelation med BNP og vurderes at vokse i de kommende år, især inden for palletransport og tunge transporter. Mængdeudvikling for breve i Sverige og Danmark samt indlæste dokumenter i e-boks i Danmark Mio. enheder n Breve Danmark n Meddelande Sverige n eboks 14 Posten Norden Årsrapport 2010

15 LEDELSESBERETNING MARKED OG KONKURRENCE E-handelsmarkedet Koncernen tilbyder inden for rammerne af Posten Nordens kommunikations- og logistikforretninger en række tjenester til markedet for e-handel. Koncernen udbyder en lang række tjenester inden for bl.a. distribution, markedskommunikation, betalinger og intern logistik. Posten Nordens markeder Kommunikationsmarkedet i Norden ca. SEK 280 mia. Logistikmarkedet i Norden ca. SEK 700 mia. Relevant marked for Posten Norden ca. SEK 160 mia. Tjenester til e-handel ca. SEK 80 mia. E-handelsmarkedet i Norden befinder sig i en tidlig udviklingsfase. Samlet omsatte nordisk distancehandel for godt SEK 90 mia. i 2009, hvilket repræsenterer ca. 5% af detailhandlen i Norden. De fleste nordiske forbrugere, som handler på distance, bestiller varer over internettet, og der kan i dag sættes lighedstegn mellem distancehandel og e-handel. Omsætningen på det svenske e-handelsmarked nåede i 2010 op på SEK 25 mia., hvilket er en stigning på 13% sammenlignet med året før. Vækstraten for det nordiske e-handelsmarked forventes fortsat at ligge på et højt niveau i det kommende år. Posten Norden vurderer, at e-handlen vil vokse med 10-12% pr. år frem til Konkurrencesituation og konkurrenter Der er hård konkurrence på kommunikationsmarkedet, og substitutionen er uden sammenligning den største udfordring for kommunikationsforretningen. Postens Nordens brevmængder er de sidste ti år faldet med 39% i Danmark og 24% i Sverige, heraf de to seneste år med henholdsvis 18% og 7%. Posten Norden Årsrapport

16 LEDELSESBERETNING marked OG KONKURRENCE I Danmark påvirkes substitutionen bl.a. af fælles initiativer inden for den offentlige sektor og i virksomheder, som tilbyder finansielle tjenesteydelser, med det formål at etablere en infrastruktur og nye e-tjenester. Blandt eksemplerne kan nævnes NemID og den offentlige brevkasse på borger.dk. Posten Norden bidrager til denne udvikling bl.a. gennem den delejede tjeneste e-boks, som tilbyder sikker modtagelse af . I 2010 blev der indlæst 160 millioner dokumenter i e-boks. I de sidste fem år er antallet af indlæste dokumenter steget med gennemsnit 63% pr. år. Konkurrencen fra de traditionelle postaktører har ændret karakter over det seneste år. Hovedkonkurrenten på området for erhvervskommunikation, Bring Citymail, der ejes af Posten Norge (ejet af den norske stat), er ikke ekspanderet i samme takt som hidtil i Sverige, og i Danmark er der faldende konkurrence fra Bring. På reklame- og mediemarkederne i Danmark og Sverige konkurrerer Posten Norden med både andre aktører inden for direct mail og aktører, som har aktiviteter i andre reklamemedier. Også Posten Nordens aktiviteter inden for facility management, f.eks. løsninger i forbindelse med outsourcing til virksomhedernes behov for håndtering af eksterne og interne forsendelser, er i konkurrence med forskellige konkurrenter, bl.a. ISS og COOR. På markedet for informationslogistik mærkes især finske Itella, danske KMD og britiske Logica. Konkurrencen er dog fragmenteret, når det drejer sig om individuelle produkter og tjenesteydelser. En række forskellige aktører udvikler tjenesteydelser, som er i konkurrence med enkelte dele af Informationslogistiks sortiment. Logistikmarkedet er præget af intensiv konkurrence og priser, som er under pres. De vigtigste konkurrenter er de globale logistikvirksomheder DB Schenker, det tyske postvæsen gennem DHL og hollandske TNT. Derudover har de nordiske postvirksomheder en stærk position på deres eget hjemmemarked i Norge og Finland. Det er vurderingen, at logistikmarkedet vil være præget af fortsat hård konkurrence og pres på priserne. Konkurrencen fra globale aktører og andre aktører med nordiske ambitioner vurderes gradvist at tage til i de nærmeste år, hvilket stiller krav om omkostningseffektivitet og kundefokus i logistikforretningen. Kilde til markedsoplysninger er Posten Norden, hvis ikke andet er anført. 16 Posten Norden Årsrapport 2010

17 LEDELSESBERETNING marked OG KONKURRENCE Incitamenter og udfordringer Makroøkonomisk udvikling Den globale økonomi blev bedre i 2010, men der var fortsat usikkerhed om den fortsatte udvikling, især i euroområdet. De nordiske lande oplevede økonomisk fremgang, selv om graden varierede fra land til land. Opgangen var kraftigst i Sverige og Norge. Der forventes fortsat usikkerhed omkring stabiliteten i euroområdet i 2011, men dog vækst i de nordiske lande. Med opgangen øges efterspørgslen efter bl.a. direct mail-, e-handels- og logistiktjenester, mens brevmængderne over tid forventes at fortsætte faldet på trods af de forbedrede konjunkturer. Internationalisering Globaliseringen skaber et stigende behov for at tilbyde komplekse og grænseoverskridende logistikløsninger. Norden er som region meget afhængig af eksporten, og størstedelen af den er interregional eller går til det øvrige Europa. Der er derfor behov for en stærk regional base og international rækkevidde, for at Posten Norden kan optræde som en konkurrencedygtig forretningspartner i Norden. Lovgivning Posten Nordens datterselskaber Post Danmark A/S og Posten AB skal tilbyde de posttjenester, som er omfattet af befordringspligten i Danmark og Sverige. Denne forpligtelse er underlagt EU s tredje postdirektiv, der regulerer postbefordringen inden for EU, samt Verdenspostkonventionen, som fastlægger bestemmelserne for den internationale postbefordring. Det er op til den enkelte stat at overholde postdirektivets ramme. Det betyder, at vilkårene for de nationale operatører kan variere betydeligt fra land til land. Posten Nordens postvirksomhed reguleres af dansk og svensk lovgivning samt af tilladelsesvilkår og godkendelsesvilkår i de to lande. Der er i 2010 trådt en ny postlov i kraft i Sverige. I Danmark har Folketinget vedtaget en ny postlov, som trådte i kraft fra 1. januar Den nye danske lovgivning er en vigtig milepæl, som medfører visse lettelser for koncernen på nogle omkostningstunge områder, og samtidig bliver der mulighed for en mere fleksibel prissætning. Den nye svenske lovgivning indeholder ikke de samme muligheder for at opfylde markedets behov for service og prisjusteringer, hvilket påvirker Posten Nordens konkurrenceevne og lønsomhed. Læs om Posten Nordens samfundsforpligtelser i rapporten om god selskabsledelse (Corporate Governance) på side 52. Teknisk udvikling Der er et nyt og mere teknisk orienteret kommunikationsmarked under udvikling, som både giver store udfordringer og muligheder for Posten Norden på kommunikations- og logistikmarkederne. Dele af forsendelserne fra den offentlige sektor, den finansielle sektor og forlagsbranchen er blevet erstattet eller forventes at blive erstattet af alternative digitale løsninger. Udviklingen stiller krav til Postens Nordens sortiment og produktionsforudsætninger, hvad angår både fysiske og digitale løsninger. Miljøkrav Et fortsat kraftigt fokus på klimaspørgsmålene har bidraget til at skabe stadig større holdningsmæssige og kommercielle krav om at nedsætte den negative klimapåvirkning, ikke mindst inden for transportsektoren. Logistikaktørernes faldende afhængighed af fossil energi afspejler sig i både produktion og sortiment. Den igangværende udvikling med øget efterspørgsel efter miljørigtige tjenester stiller krav til Posten Nordens evne til fortsat at gøre aktiviteterne mere miljøeffektive. Forbrugerindflydelse Kunderne og forbrugerne har fået mere indflydelse og flere valgmuligheder. Det medfører større markeder, øgede krav om gennemsigtighed og en højere grad af konkurrence. I de sidste fem år er e-handlen vokset kraftigt, og det giver vækstmuligheder for Posten Norden. Posten Norden imødekommer den hårde konkurrence og presset på priserne med lanceringen af et brugervenligt sortiment og effektive samarbejdsarrangementer med virksomheder inden for e-handelsbranchen. Posten Norden Årsrapport

18 LEDELSESBERETNING strategi Brancheførende i Norden Posten Nordens har i 2010 udviklet sin strategi for perioden , og målet er at styrke koncernens brancheførende rolle i Norden yderligere. En stærk position i Norden Posten Norden er den førende nordiske aktør inden for kommunikation og logistik. Koncernen er markedsledende på området for erhvervskommunikation i Danmark og Sverige og hører til de største aktører på mediemarkedet i begge lande. Med et net af pakkeudleveringsteder i hele Norden og postbude, som alle hverdage leverer forsendelser til samtlige husstande og virksomheder i Danmark og Sverige, er Posten Norden den stærkeste forretningspartner for e-handlen og samtidig en førende aktør på logistikområdet i Norden. Der er ikke andre aktører i Norden, der tilbyder den samme bredde af produkter og tjenesteydelser og den samme tilgængelighed, som Posten Norden gør det i dag. I internationale sammenligninger placerer Posten Norden sig i den absolutte top, når det drejer sig om præcision og leveringssikkerhed af både breve og pakker. Strategisk fokus Posten Nordens strategi for perioden tager udgangspunkt i kundernes behov og de to forretninger kommunikation og logistik, suppleret med e-handel, som spænder over begge forretninger. Posten Norden er leverandør af de befordringspligtige posttjenester i Danmark og Sverige, og det er koncernens ambition også fremover at tilbyde denne ydelse med en høj kvalitet. Med en udfordrende prognose for fremtidens brevmængder vil Posten Nordens brevforretning blive mindre i fremtiden. Koncernen skal derfor fortsætte bestræbelserne på at effektivisere og udvikle de eksisterende tjenester og samtidig udvikle nye i kommunikationsforretningen. Både e-handels- og logistikmarkedet er voksende, og det er en udvikling, som koncernen skal kapitalisere på. Brancheførende inden for kommunikation og logistik Posten Norden skal være førstevalget hos kunderne, når det gælder forsendelser til, fra samt inden for Norden. Posten Norden skal fortsat udvikle sin rolle som en forretningspartner, der tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til virksomhedskunder. Koncernen skal i den position løbende udvikle og markedsføre nye tjenester, som skaber tillægsværdi for kunderne og tilfører koncernen nye indtægtsmuligheder. For at være kundernes attraktive leverandør vil det være afgørende, at tilbyde effektivitet, hurtighed og fleksibilitet. Koncernen skal derfor fortsætte det vellykkede cost management-arbejde samt effektivisere og rationalisere produktion og administration og desuden nedsætte andelen af faste omkostninger. Posten Norden skal være kundernes miljørigtige valg, og koncernen skal fremhæve det omfattende arbejde, som udføres for grundlæggende at reducere koncernens miljøpåvirkning. Viktige succeskriterier for at vare en brancheførende er at optræde som en attraktiv arbejdsgiver, som kan tiltrække de rigtige kompetencer, og koncernen skal tilbyde finansiel stabilitet i kraft af god lønsomhed og en velkonsolideret balance, som giver mulighed for at realisere de krævede investeringer i omstillingsprocessen og nye forretningsmæssige satsninger som forfølges. Fremtidsudsigter Der forventes fortsat usikkerhed omkring stabiliteten i euroområdet i 2011, men dog vækst i de nordiske lande. Posten Nordens markeder vil også fremover være kendetegnet af hård konkurrence, overkapacitet samt fortsat substitution og pres på priserne. Det må forventes, at Posten Norden vil imødegå udviklingen med nye forretningsmæssige initiativer og ikke mindst fortsætte tilpasningen af omkostningerne. Virksomheden skal effektiviseres yderligere. Produktionskapaciteten skal tilpasses det øgede udsving i mængderne, og omkostningsbasen må være mere fleksibel. Arbejdet med at sikre synergier både nye og allerede identificerede vil fortsætte. 18 Posten Norden Årsrapport 2010

Posten Norden. Regnskab Extern

Posten Norden. Regnskab Extern Posten Norden Regnskab 2010 Extern Forbedret driftsresultat på trods af faldende mængder Resultat i sammendrag Driftsresultatet udgjorde SEK 1.375 mio. (284). Renset for strukturog valutaudsving steg driftsresultatet

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2011

Delårsrapport januar marts 2011 Delårsrapport januar marts 2011 18. maj 2011 Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger Resultat i sammendrag Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Delårsrapport januar juni 2011

Delårsrapport januar juni 2011 Delårsrapport januar juni 2011 30. august 2011 Udfordrende marked øger behovet for omstillinger Resultat i sammendrag April-juni 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.711 mio. (10.231 mio.). Renset for

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Bemærk: Det talte ord gælder. Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Der er nu gået 4 år siden fusionen

Læs mere

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011 Extern Delårsrapport januar september 2011 9. november 2011 Omstillings- og effektiviseringsindsatser for at imødegå markeds- og resultatudvikling Resultat jul-sep 2011 i sammendrag ag Nettoomsætningen

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

Årsrapport. med bæredygtighedsrapport

Årsrapport. med bæredygtighedsrapport Årsrapport med bæredygtighedsrapport 2011 Bestyrelsen og den administrerende direktør aflægger hermed årsrapport og koncernregnskab for PostNord AB (selskabsnavnet ændret fra Posten Norden AB den 17. maj

Læs mere

Ny kurs for PostNord Årsregnskab 2011 Ny koncernstrategi

Ny kurs for PostNord Årsregnskab 2011 Ny koncernstrategi Ny kurs for PostNord Årsregnskab 211 Ny koncernstrategi 23.2.212 Web Et tilfredsstillende resultat for 211 Nettoomsætning og overskudsgrad 5 4 3 1 8 6 Nettoomsætningen faldt med 5% til SEK 39.466 mio.

Læs mere

Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen.

Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen. Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen. PostNord kort fortalt 38,5 mia. SEK Omsætning 500 mio. SEK Justeret driftsresultat

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014. Bemærk: Det talte ord gælder.

Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014. Bemærk: Det talte ord gælder. Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014 Bemærk: Det talte ord gælder. Side 1/7 Kære formand. Kære deltagere på generalforsamlingen. Jeg

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Posten Norden Årsrapport 2009 Opbygningen af Nordens Opbygningen af Nor bedste kommunikations- og logistikvirksomhed er i gang.

Posten Norden Årsrapport 2009 Opbygningen af Nordens Opbygningen af Nor bedste kommunikations- og logistikvirksomhed er i gang. Posten Norden Årsrapport 2009 Opbygningen af Nordens bedste kommunikations- og logistikvirksomhed er i gang. KONCERNENS LEDELSES- OG BESTYRELSESBERETNING INDHOLD Koncernens ledelsesberetning omfatter siderne

Læs mere

Hovedudfordringer ved en

Hovedudfordringer ved en Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 238 Offentligt Hovedudfordringer ved en fuld åbning af postmarkedet Miniseminar for Trafikudvalget den 12. marts 2008 De overordnede rammer på postområdet

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT FÆRDSELSSTYRELSEN Dato: 21. januar 2008 J. nr.: 004-U05-7 Notat vedrørende de britiske erfaringer med liberalisering af postmarkedet Oplysningerne

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Store gevinster ved en postliberalisering

Store gevinster ved en postliberalisering MARTS 2009 BAG OM NYHEDERNE Store gevinster ved en postliberalisering Senest den 1. januar 2011 skal alle EU-lande have åbnet de nationale markeder for post for konkurrence, som følge af EU's 3. postdirektiv.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer.

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Års- og bæredygtighedsrapport 2014 Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Indhold 1 Præsentation af PostNord 2 PostNord kort fortalt 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 6 Marked

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2010

Regnskabsmeddelelse 2010 Regnskabsmeddelelse n Driftsresultatet udgjorde SEK 1.375 mio. (284 mio.). Renset for strukturog valutaudsving steg driftsresultatet med 28%. n Fortsat forbedring af driftsresultatet i fjerde kvartal.

Læs mere

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord Årsrapport 2013 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen

Læs mere

Års- og bæredygtighedsrapport

Års- og bæredygtighedsrapport Års- og bæredygtighedsrapport 2015 Indhold 1 PostNord kort fortalt 2 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 4 Marked 8 Strategi 14 Vores tilbud Virksomheden 16 PostNord Sverige 18 PostNord

Læs mere

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord Årsrapport 2013 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Velkommen til PostNord

Velkommen til PostNord Velkommen til PostNord Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V SEB Administration A/S CVR-nr. 20 24 79 40 Bernstorffsgade 50 1577 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2017 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 27. august 2008

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S)

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Tom Henrik Wolf, formand Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Vores bæredygtighedsarbejde

Vores bæredygtighedsarbejde Vores bæredygtighedsarbejde Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

STRATEGI FOR TELE-POST

STRATEGI FOR TELE-POST STRATEGI FOR TELE-POST 2017 2020 Ass. / Foto: Mads Pihl Ass. / Foto: Lars Svankjær Vision TELE-POST bringer verdenen tættere på Mission TELE-POST skaber national sammenhængskraft som pålidelig leverandør

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling 26. januar 2012

Velkommen til ordinær generalforsamling 26. januar 2012 Velkommen til ordinær generalforsamling 26. januar 2012 1 DAGSORDEN 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2010/11 og koncernregnskab til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere