Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand Udarbejdet af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af"

Transkript

1 Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand

2 Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på en Stamtavle over vor Slægt. Jeg var ikke uvillig hertil, Ja jeg fra min ungdom af altid har haft Lyst til at få noget at vide om mine Forfædre. Da jeg kom Gang med dette Arbejde. øgedes min Videbegærlighed, og ved Hjælp af gamle Gravstene, Landsarkivet og årbøgerne Fra Ribe Amt nåede jeg tilbage til min Tipoldefaders Bedstefader, Hans Christensen Spangsberg i Strandby. der blev født jeg troede så at være færdig med Arbejdet og slog mig til Ro hermed. I juli 1930 fik jeg imidlertid Brev fra Fabriksinspektør, cand. polyt. Laust Spangsberg i Roskilde, hvori han bad mig fortælle ham lidt om Spangsbergerne i Jerne østre Sogn. Jeg kom herved på ny til at arbejde med de gamle Slægter og fik da Ideen til at udarbejde nærværende Stamtavle. Dette Arbejde har dog medført større Vanskelighed, end jeg troede, da jeg begyndte. Man ser ikke sjældent, at en Slægt i Løbet af en Menneskealder bliver spredt som Avner for vinden, hvad der naturligvis besværliggør Arbejdet. Kirkebøgerne har heller ikke, når man går længere tilbage, været ført lige nøjagtigt. og jeg har set det Tilfælde, at en Familie er forsvundet fra Sognet, uden at man i Kirkebogen har kunnet finde Afgang enten ved Fraflytning eller død. Jeg har helt igennem bestræbt mig for at få Arbejdet så nøjagtig som muligt; skulde der alligevel være Indløbet Fejl, beder jeg om Overbærenhed. For de yngre Slægter har jeg som oftest fået Oplysningerne af Vedkommendes nærmeste Familie, For de ældre Slægter er Arkiverne naturligvis benyttede. I Afsnittet Nogle af Slægtens kendte Mænd har jeg givet en Del personalhistoriske Oplysninger om nogle af de i Stamtavlen opførte

3 Jeg bringer min bedste Tak til alle, der har været mig behjælpelige med Oplysninger, En særlig Tak bringer jeg Rektor Kr. Bruun. Esbjerg, der har vist sin Interesse for mit Arbejde ikke alene ved at fremskaffe værdifulde Oplysninger, men også ved at hjælpe mig med den besværlige Korrektur, samt Fabriksinspektør L Spangsberg. Roskilde, som besjælet af en levende Interesse for Slægtens Historie, gennem en Årrække har syslet dermed og nu beredvilligt har overladt mig et Materiale, der har været grundlæggende for mit Arbejde Bidrag til Dækning af Udgifterne ved Bogens Trykning har jeg modtaget fra følgende: Grosserer, Konsul D. Lauritzen, Landstingsmand. Konsul J. Villemoes, Grosserer, Konsul Jørgen Colding. Speditør Dujardin. Disse Mænd beder jeg herved modtage min hjerteligste Tak, Nourup. September HANS NIELSEN, fhv. Sognerådsformand - 3 -

4 De ældste Spangsbergere. Hans Christensen Spangsberg. De fleste, der har besøgt Jerne Kirkegård, vil ikke have undgået at lægge mærke til nogle gamle, prægtige gravstene, hvis inskription og hele forarbejdning vidner om noget over det almindelige i sognet. I over hundrede år lå de på første plads, blev derefter optaget og lagt ved kirkens nordre mur, men er nu blevet anbragt på kirkegården sydvest for kirken, og således som en passende fredning af disse gamle minder giver anledning til. Disse gravstene dækkede støvet af og minder os om de gamle Spangsbergere, der residerede i Strandby og på Uglviggård i Jerne Sogn, og er blevet stamfædre til en slægt, der først slår rod i selve sognet og derfra har bredt sig til de omkringliggende sogne og senere langt længere ud. Den første af disse stamfædre er Hans Christensen Spangsberg. Han fødtes i I kirkebogen står han som alle den gang indført alene med fornavn, men på sin gravsten, som han lod hugge 23 år før sin død, angiver han sig selv med navnet Spangsberg. At hans fader hed Christen er temmelig sikkert, måske har det været den Christen Gregersen, der omkring 1660 blev fæster på den ene halvdel af Spangsberggården, 1661 var Sandemand og endnu 1685 sad på gården. Den tanke ligger nær, at han har tilegnet sig navnet derfra. I året 1689 blev han viet til Edel Christensdatter, f I ægteskabet var der 12 børn. Omkring 1696 kom de til Strandby, og 1703 køber Hans Christensen Spangsberg (Den ene af de 2 gårde i Strandby, der senere bliver til "Strandbygård" og Strandby kro) den gamle Kannikegård dersteds af sin senere svorne uven, Præsten Marturin Castensen, Jerne, der lige i forvejen havde købt gården på kongens aktion over sine godser i Jerne sogn. Hans Christensen Spangsberg var nok fæster på gården. Prisen på gården, der var på 5 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdk. Hartkorn, var på 66 Rdl. og 4 Mk. pr. Td Hartkorn hvilken blev til 379 Rdl. og 1 Mark. I de følgende år køber Hans Christensen Spangsberg flere gårde, bl.a. Uglviggård, - 4 -

5 således at han i 1718 står som ejer af 23 Tdr. Hartkorn. Selv om han måske er blevet hjulpen med penge af sin fader, så har han sikkert desuden selv måttet tjene eller skaffe sig mange penge til købet af de mange Tdr. Hartkorn. Uden tvivl har han tjent en del ved handel med stude. At han flyttede til Strandby, hænger sikkert sammen med, at Hjerting i 1680 var gjort til toldsted for udskibningen af øksne, og den kgl. plakat af henledte landets opmærksomhed på den lille havn, der snart blev vestkystens eneste betydelige. I den første del af 1700 var Hans Christensen Spangsberg kongens præsident Duches Fuldmægtig ved opkrævningen af skattekornet. På Duches vegne modtog han kornet, så bønderne ikke behøvede at køre så langt med det, men herfor måtte de betale opmål, dvs. rigeligt mål. I den egenskab er det, at Hans Christensen Spangsberg bliver indviklet i den lange proces, der varede fra 1714 til 1721, idet Pastor Castensen beskylder ham for, at hans hus er så fyldt med tyvekoster, som hans hjerte er fuld af djævle. Hans Christensen Spangsberg skal have taget for meget i opmål ved at måle med ikke brændte tønder. Ved Skads Herredstings Dom blev Duche og Spangsberg pure frifundne. Men Præsten, der ikke er tilfreds med denne afgørelse, går ikke den lige vej til Landstinget i Viborg. Han ansøger nemlig Kong Frederik den Fjerde om, at der må blive nedsat en Kommission til at undersøge Herredstingsdommen og lægge sagen til rette, inden den kom for Højesteret. Kommissionen bliver nedsat, men det trækker i langdrag, og det kniber for Spangsberg at holde ud, hvorfor han den ene gang efter den anden ansøger om, at sagen må blive fremmet, og klager over de mange udsættelser, som Castensen får ved stadig at føre ny vidner frem, over 40, der for resten ofte går ham imod. Ved den store vidneførsel lykkes det for Castensen at skaffe et så uhyre materiale til veje, at han trods de voldsomme beskyldninger, der under sagens gang rettes imod ham, afkræfter sin modpart, og som den store Godsejer ham var, savnede han jo ikke midler til at føre sagen. Endelig faldt Højesteretsdommen den 19. juni 1721, efter sagen havde været behandlet i nævnte ret den 1.,3.,5.,6.,7.,8.,10.,12.,13.,14.,15.,17.,19.,20.,21.,24.,26., og 27. maj. Det blev en dyr dom for Spangsberg. den lød på, at han skulde betale 500 Rdl. i bøde og 500 Rdl. til Generalfiskalen i procesomkostninger. Men ikke alene Spangsberg, også Præsident Duche, Stiftsbefalingsmanden Henrik V

6 Calnerin, og i det hele en stor del af dem, der havde med sagens rettergang at gøre, blev idømt bøder og fik at føle, hvad det kostede at gå imod den mægtige Prælat. - Processen er udførligere omtalt i»fra Ribe Amt«, 1906, af bankdirektør J. Madsen, og den er at betragte som et stykke af familiens historie. Præsten og Spangsberg blev ikke forligte i levende live, og det er vel grunden til, at Spangsberg forlanger, at der ikke må tales ved hans grav. Dette forlangende eller ønske efterkommer præsten dog ikke. Hans Chr. Spangsberg døde i året 1737, og skiftet efter ham begyndte den 20. august samme år. Christen Hansen Spangsberg, var den ældste af Hans Chr. Spangsbergs Sønner; hans gravsten, der er den prægtigste af dem alle, giver os fuld klarhed om hans fødsel. I Kirkebogen findes et hul, der hvor hans Dåb har stået, og man kan lige se, at der blandt Fadderne har været en Søren. Han er født i Strandby d. 5. januar Den 5. december 1717 blev han viet til Ingeborg Christensdatter, f. 16. december 1685, Datter af Christen Christensen, Veldbæk. I Ægteskabet var 4 Børn, 2 Sønner og 2 Døtre. Han ejede og beboede Uglviggård i Jerne Sogn. Den købte han Lykkegård af H. H. Kragh, Ribe, men afhændede gården til dens Fæster Thomas Madsen. På hans gravsten har hans efterladte anført, at han var ejer og Patron til Bryndum Kirke og en del Jorder. Om hans Køb af Bryndum Kirke fortælles følgende: Der var Auktion over Kirken, og blandt de købelystne var Christen Hansen Spangsberg også mødt. Da han var bleven den højstbydende, spurgte Auktionsholderen ham i en noget barsk tone, om han kunne stille kaution. Hertil skal Christen Hansen Spangsberg have svaret, at hvis Auktionsholderen vilde vente, så skulde han stille Christian og Frederik. Spangsberg drog så hjem, og noget efter kom han ridende tilbage med en tværsæk, fyldt med pengene hvilende på hestens ryg. Auktionsholderen skal have gjort store øjne, da den tarveligt klædte bonde kunde udbetale Kirkens købesum i klingende mønt. Christen Hansen Spangsberg døde i en tidlig alder i året 1747, og hans enke levede derefter hos sønnen Søren i 20 År. Den ældste af hans sønner, Niels Christensen Spangsberg, fødes i Uglvig d Den 10. December - 6 -

7 1749 købte han på auktionen i Varde Sønderris Gård og Mølle for 732 Rdl. 2 Mk. og 13 Sk. Hartkorn 14 Tdr. 7. Skp. 3 Fdk. og 2 Alb. Sælgeren var A. Barckmann. - Sønderris nævnes allerede i Ved et syn over gården i 1667 fandtes den at have følgende bygninger: 13 Fag Salshus Nør i Gården, deraf var kun vester enden af mur, ellers lervægge, 3 Fag Bryggers Øst i gården, Staldhuset Øst i gården 14 Fag, Vesterhuset 10 Fag, Laden Syd i gården 7 Gulv, det hele vurderet til 227 Sletdaler. Gården er altså steget betydelig i værdi til Sammen med sin broder Søren Hansen Spangsberg var Niels Christensen Spangsberg ejer af Bryndum Kirke. Efter Reformationen holdtes der i over hundrede år Landemoder i Kirken, hvorfor den blev prydet med Biskoppernes billeder, men allerede i 1760 var en del af disse billeder bleven overkalkede, og resten skal være bleven det på foranledning af de to brødre. På Alterkalken findes anført følgende: Denne Kalk og Disk tilhører Bryndum Kirke. Er omgjort af Kirkens ejere, Niels Spangsberg på Synderriis og Søren Spangsberg i Ugelvig. Den er forbedret med en Lod Deres Forbedring af Alterkalken med 1 Lod Sølv kunne nu alligevel ikke opveje den skade, der skete ved at berøve Kirken de prydelser, som de gamle kalkmalerier har været. Niels Christensen Spangsberg var gift med Anne Christensdatter, f I ægteskabet var 4 børn, 2 drenge og 2 piger. Den ældste af sønnerne, Christen Nielsen Spangsberg, flyttede til Alslev, medens den anden søn, Christen Lykke Spangsberg, overtog Sønderris. Ved sidstnævntes død, der indtraf allerede 1790, døde Spangsbergnavnet ud i denne linie; thi af de 4 børn i hans ægteskab med Maren Hansdatter fra Spangsberg Mølle, 3 sønner og 1 datter, døde alle sønnerne som små, og datteren Anne skal i 1803 være bleven gift med Hans Vinfeld fra Ølufgaard. Efter Christen Lykke Spangsbergs Død giftede enken sig med Thomas Garner, Sønderris gik over på andre hænder, og familien Spangsberg ophørte dermed at residere på gården. Af Sønderris er der jo kun lidt tilbage, men at der har hersket velstand, da Spangsbergerne boede der, er sikkert. Sagnet fortæller da også, at da der var bryllup, og bruden - det har vel nok været Ingeborg Nielsdatter, der blev gift med Hans Hansen, Spangsberg Mølle - skulde forlade sit hjem, løb brudens - 7 -

8 moder op på loftet og fyldte sit forklæde med sølvpenge, som hun gav til den unge brud." Fra Christen H. Spangsberg går gården i Uglvig over til hans søn Søren Christensen Spangsberg, der fødes den 13. marts 1727 og den 20. januar 1753 blev viet til Mette Sørensdatter, født i Maade den 5. januar 1729 som datter af Søren Mortensen og Karen Jesdatter, Maade. Ægteparret havde en stor børneflok og blev, som nærværende Tavle viser, nærmest Stamforældre til er talrig og vidt forgrenet slægt. Foruden Gården i Uglvig ejede Spangsberg - som foran anført - Bryndum Kirke sammen med sin broder Niels Spangsberg. Ved Udskiftningen 1788 ejede han en Fæstegård i Gjesing og i 1799 en Fæstegård i Kjersing. I året 1780 købte han ved auktion gården Matr. Nr. 6 i Nourup til sin Søn, Christen Sørensen Spangsberg. Købesummen var 342 Rdl., og dens Hartkorn var 3 Tdr. 3 Skp. 2 Alb. 20 år derefter er gården - på grund af Skifte hos enken efter Chr. S. Spangsbergs Død - vurderet og herved ansat til 700 Rdl., hvilket er en mægtig stigning i dette tidsrum. Det viste sig ved denne forretning, at den afdøde efterlod sig Panteobligationer tilsammen lydende på 2712 Rdl., der hvilede på landejendomme i Jerne sogn og omegn. Det lyder jo ikke af så meget i vore dage, men det var dog værdien af 4 bøndergårde i den tid. Når man læser om disse for længst hedengangne Spangsbergere og ser den langvarige og dyre proces med Præsten Marturin Castensen, deres køb af store landejendomme og endelig de kostbare Gravstene, bliver man overtydet om, at familien har været i besiddelse af, efter datidens forhold, ikke ubetydelige rigdomme, og der er al sandsynlighed for, at de har erhvervet disse ved handel med ejendomme og kreaturer. Men som det så ofte går her i verden, er denne rigdom for længst forsvunden - 8 -

9 Forbindelsen mellem den gamle og den ny Spangsberg slægt. AF Stamfaderen Hans Christensen Spangsbergs 12 Børn hed den yngste Morten Hansen Spangsberg. Han fødtes d , og til ham overgik Gården i Strandby efter Faderen Krobevillingen, der var bleven givet til den tidligere Ejer, var af en eller anden Grund bortfalden, men den 11. August 1740 fik M. H. Spangsberg Privilegium på Kroen i Strandby. og den var siden i mange år i Familien Spangsbergs Hænder. Morten H. Spangsberg blev i 1748 gift med Kjerstine Povlsdatter, f. 26. Januar 1720, men hun døde efter 6 års ægteskab d Morten Spangsberg indlod sig efter nogle Aars Forløb på ny i Ægtestand, idet han i 1760 blev gift med Ide Sofie Kodrigucz. en Præstedatter fra Skærbæk. I heller ikke dette Ægteskab blev af længere Varighed. Hans Gravsten giver ham et smukt Eftermæle. men hans Endeligt var sørgeligt. Natten mellem d. 3. og 4. Februar 1772 omkom han på Isen mellem Strandby og Hjerting, 56 år gammel. Han havde i første Ægteskab 3 Børn, i andet Ægteskab 6 børn I 1774 giftede Enken sig på ny med sin Gårdbestyrer Hans Madsen fra Gjesing. I dette Ægteskab fødtes 12. Juni l781 en Søn, der i dåben modtog Navnet Morten Spangsberg. og som blev Stamfader til den ny Spangsberg slægt Familien Spangsberg af 1781 medens Hans Chr. Spangsberg er Stamfader til den i nærværende Stamtavle omhandlede Slægt Spangsbergslægten at 1667, det år da Stamfaderen blev født

10 Spangsbergnavnet. Det er besynderligt, at i Spangsbergslægten af der nu tæller en Mængde Medlemmer. er Spangsbergnavnet med kun nogle få Undtager gået ud. Der findes en del Slægter Ringkøbing Amt. hvor navnet findes som Mellemnavn, nemlig Spangsberg Søe, Spangsberg Christensen, Spangsberg Lydersen, Spangsberg Sørensen, Spangsberg Pedersen, Spangsberg Tang og Spangsberg Rahbæk. Der er kun en Linie efter Christen Hansen Spangsberg. I lige Linie ser da denne Stamtavle således ud: 1. Hans Christensen Spangsberg. Strandby. f Christen Hansen Spangsberg. Uglvig. f Niels Christensen Spangsberg, Sønderris, f Christen Nielsen Spangsberg, Alslev, i Niels Christensen Spangsberg. Alslev, f Christen Spangsberg Nielsen, Outrup. f. 1816? 7. Niels Christensen Spangsberg. Nordby, Fanø. f Cathrine Kjerstine Spangsberg. f ~ Lodsformand Jens Peder Jessen, Esbjerg, f Christian Spangsberg. Skibsfører. f ~Andrea Hansen, Nyborg. Søren Clausen Spangsberg. f, Sejlmagermester. Esbjerg ~Anne Marie Danielsen. Claus Clausen Spangsberg, f Sejlmagermester. Esbjerg, ~ Anne Mollsen. Denne Linie har nu med Børnene efter de udfor 8 anførte i hele 9 Generationer ført Navnet Spangsberg op til Nutiden

11 Nogle af Slægtens kendte Mænd. Vennergaardslægten (A I). I Jerne Sogns Kirkebog findes på Afgangslisten for året 1818 bl.a. følgende: Søren Nielsen, 32 år, og Hustru Karen Christensdatter, 20 år. Deres Barn Niels. 1 år, og Mandens Forældre, Aftægtsfolkene Niels Thomsen, 68 år, og Hustru Ingeborg Sørensdatter, 64 år. Desuden er ført til afgang deres Tyende og en Smedefamilie, i alt 11 Personer, Søren Nielsen, hvis Moder var en Datter af Søren Christensen Spangsberg i Uglvig, havde først overtaget sin Fødegård, en af de såkaldte. Bennetsgårde i Nourup, Jerne Sogn. men han var tillige Handelsmand og handlede både med Kreaturer og Landejendomme. Ikke længe efter at han havde overtaget Fødegården, byttede han Gård med Søren Christensen i Veldbæk, hvilken Gård han derefter udstykkede og nedlagde Søren Nielsen havde nu tjent så meget. at han efter Sigende ejede 7000 Rigs. daler. Kort Tid efter købte han Hovedgården Vennergård i Velling Sogn ved Ringkøbing. Købesummen, er ubekendt, men Gården havde et jordtilliggende på 365 Tdr, Land. Her boede Søren Nielsen og Karen Christensdatter i mange år, og her fødtes og opdroges en stor Børneflok, om hvilke det med Rette kan siges, at mange var det, og store var de alle, Sønnerne var alle over Garderhøjde og meget kraftigt byggede. Der var stor Lighed mellem dem, alle havde de mere eller mindre krumme Næser. De havde også mere eller mindre et heftigt Sind. Der kunde let trække en Tordensky op, som dog lige

12 så hurtigt forsvandt igen. Trods den tilsyneladende hårde Skal havde de et blødt Gemyt. der kunde let komme Tårer i øjnene, når der blev rørt ved de indre Strenge. Alle var født med ægte vestjysk Lune og Gemytlighed. altid havde de et træffende Svar på rede Hånd. De lod sjælden en Lejlighed gå tabt til en Spøg med hinanden indbyrdes eller med andre, som de mente kunde trange til en lille Vandgang. Hvem der ikke kendte Forholdene, kunde fristen til at tro, at de altid levede på Krigsfod indbyrdes, men det var langtfra Tilfældet, Der herskede en sjælden god Forståelse imellem den store Søskendeflok. Både Sønnerne og Svogrene fik hver en større gård og klarede sig godt. Mange af Slægtens Medlemmer har deltaget i det offentlige Liv og fået overdraget kommunale Hverv m.v. Søren Nielsen selv var en dygtig og energisk Mand, der var en Del ude på handelen, og at han ikke altid kunde have Overblik hjemme, viser følgende lille Tildragelse En af Hjorddrengene, Studedrengen, havde stor Færdig. hed i at kaste med Sten. En Dag havde et Par af Karlene budt ham en Mark, hvis han kunde ramme en bestemt Stud i Flokken. Drengen lod Stenen suse og ramte Studen i Panden, så den faldt død om. Drengen blev ikke glad for Mesterskuddet, der vilde nok vanke, når Manden kom hjem og fik det at vide. Karlene var heller ikke glade for at have opfordret drengen. De gik ind til Husmoderen og fortalte, hvordan Sagerne stod. Hun vidste også gode Råd: Studen havnede i Saltkarret. Det var i efteråret, da der kørtes Klyne til Ringkøbing. Huden kom i bunden af en Vogn til Købmanden, og Husbonden savnede ikke Studen. Der fortælles også, at når Sønnerne manglede Lommepenge, kunde der godt følge en Tønde Rug eller to med i Klynevognen. Søren Nielsen havde en Del Penge til gode hos Herremanden på Rybjerg senere førte de Proces med hinanden om Kirkestole og Gravsteder og Gelænder om disse. Ved Gennemsyn af Sagens Akter får man det Indtryk, at de begge var et Par stridbare Herrer, der ikke tog på hinanden med Fløjlshandsker. I Aaret 1847 solgte Søren Nielsen Vennergård, hvorefter han med sin Hustru flyttede til Hanning, hvor han døde nogle få Uger efter. Senere måtte Børnene overtage Gården, fordi den ny Ejer ikke kunde klare sine Pengeforpligtelser. Slægten overdrog så Gården til 2 af dens Søskende, der drev den i Fællesskab en Tid, hvorefter den blev delt, og en ny Gård, der

13 blev bygget på den nordlige Del af Marken, blev overtaget al Ingeborg Sørensen, gift med Lyder Andersen. Til denne Gaard hørte 150 Tdr. Land, Ager og Eng, som var beliggende 1km Nord for Vejen. det går fra Lem St. til Ringkøbing. Den gamle Vennergård blev overtaget af Hans Sørensen, der var gift med Petrine Nielsen, Skindbjerg. Den blev solgt året efter H Sørensens død, der fandt Sted og den gik så over i fremmed Eje. Niels Sørensen (A11) f. i Nourup, Jerne Sogn d var den ældste af Børnene, blev udskrevet til garder og lå i København i 8 år. I den sidste halvdel af tjenesten var der så meget frihed, at han kunne have tjeneste i byen. Niels havde en god plads som tjener for et fornemt herskab. Der lærte han fine manerer og blev noget af en Københavner, hvorved han vakte opsigt, da han kom hjem. Søndagen efter sin hjemkomst, da han vilde til kirke, stillede han med paraply, skønt kirken kun lå ca. 100 alen fra gården. Moderen, der ikke syntes om denne finhed, tog paraplyen fra ham, hvorover Niels klagede sig og sagde "Men mor dog, det kunne jo regne, medens jeg er på vejen" Københavneren gik dog snart af ham. Han blev senere gift og bosat som gårdejer i Stensig, Sædding sogn. skønt han var en velstående

14 mand, satte han en Ære i at gaa tarveligt klædt. Han var afholdt og velkommen, hvor han kom i Byen. Nogle af Brødrene blev med Alderen noget tunghøre, mest Niels og Morten Det blev påstået, at de også var vilddøve dvs. at de kun kunde høre, hvad der passede dem. Mellem den Sørensenske Familie og Clausagerne, der begge var meget gemytlige. var der et intimt Venskab. Der et indgået en Del Ægteskaber mellem de to Familier. Niels, der havde tilbragt det meste af sin barndom og Ungdom på Vennergård. holdt meget af sit gamle Hjem og besøgte en Gang imellem den senere Ejer, Anders Noe. En Gang sagde han, at han havde Penge indestående i Gården og vilde have dem igen. Anders kendte ikke til en sådan Prioritet, men Niels påstod bestemt, at det passede. Han havde som Dreng tabt en Fireskilling i en Revne i en af de svære Egebjælker i Laden. Niels afstod gården til Sønnen, Søren, og byggede en ny på en Del af Marken, hvor Datteren Karen og Jens B. Kirkegaard nu boer. Christen Sørensen (A1 2) født på Vennergård den , var den næstældste af sønnerne. Han blev ejer af Hanning Hedegård, en temmelig stor gård. Han gav ikke proprietæren, men blev en rigtig slider, der tog del i selv det groveste arbejde som f.eks. mergelgravning. Han havde kæmpekræfter, og arbejdet var kun leg for ham. Der går mange fortællinger om hans styrke. Da han var forvalter på Lønbogård, skulle der en dag en del tønder rug på loftet i hovedbygningen. Christen havde spændt for en vogn, der var jo et stykke vej. Imidlertid kom Tranberg, gårdens ejer, og spurgte, om de ikke var karle for at bære det op. Men så blev Christen vred, smed en tønde rug på nakken, tog en under hver arm og sagde til tranberg: "Tag så du en tønde, dren, så fanger vi an". Hedegård brændte to gange ved lynild. Da kreaturerne skulde redes ud af de brændende bygninger, fik Christen ikke tid til at løse bindslerne, men rykkede dem i stykker; hvor rebet holdt, fulgte kramper eller bæslinger med. Til gården hørte en lille vandmølle med kværn og stampeværk, senere benknuser. Før anden kunstgødning kom frem, var der god afsætning på benmel. Møllen gik ofte hele døgnet, når der var vand nok. Der stod Christen mange nætter og passede møllen. Han havde en lille smedie, hvor han holdt gårdens redskaber i stand og skoede hestene. Der hørte krobevilling til gården. En stor dag om året var et hjemmelavet merked. Kreaturer var der ikke i større mængder, men en masse mennesker. Foruden

15 telt var alle stuer i det store stuehus tagne i brug. Drikkevarerne bestod mest af de bekendte små Punsche til 10 øre. Der blev handlet, drukket og larmet i stor stil. Det var helt utroligt, de Punsche han måtte stikke under vesten den dag, men de gjorde ingen virkning på ham. Gæsterne måtte larme, så galt de lystede, men blev der slagsmål, blev han vred. Det endte gerne med, at han slog en klo i nakken på de værste urostiftere, der blev sendt ud af døren med en sådan kraft, at de havnede på alle fire langt ude på vejen. Chr. Sørensen var den jævne bonde, men han kunde begå sig i finere kredse. Han havde frisprog og brugte kraftudtryk, men på en gemytlig måde, så at de aldrig vakte anstød. Efter Chr. Sørensen død overtog sønnen Mads gården, som han senere solgte og købte en mindre i Dejbjerg, hvorhen moderen fulgte med. Slægten Lydersen på Ny Vennergård (A1 3)

16 Som foran meddelt havde Lyder Andersen og Ingeborg Sørensen overtog Ny Vennergård. Lyder Andersen døde efter ca. 15 års ægteskab. Enken giftede sig efter nogle års forløb med Chresten Hansen Holm, der var folketingsmand for Ringkøbingkredsen og landtingsmand for kreds 11. kreds Han døde 31. januar 1913 Hjemmet på Ny Vennergård kunde henregnes til de gamle Grundtvigske, både i religiøse og folkelig henseende. Børnene har alle som voksne haft et vinterophold på Askov højskole. Ser vi indenfor en vinteraften, er husstanden samlet om arnens lue og lampens skær, kvinderne i færd med deres håndarbejde, kartning og spinden og alt hvad dertil hører, medens karlene dyrker husflid: Udskæringsarbejder, bøstenbinding og deslige, alt imens der læses op af en eller anden god bog, hvilken i reglen besørges af stedfaderen Christen Hansen Holm. Oplæsningen hørte med til håndarbejdet og aftenes idyl. Som lejligheds -og fritidsarbejder drev sønnerne Spangsberg og Peder Tang en del jagt og fiskeri, hvilket til tider gav rigtig godt udbytte til husholdningen. Søren Lydersen (A 1 3 A) købte ved sit giftermål i året 1883 en gård i Vesttarp i Velling sogn. Kreaturholdet var ca. 30 stk., deraf malkekøer, resten større og mindre ungkreatur. Landbruget drev han med stor interesse og orden både i stald og på mark, retskaffen og reel han i al sin færd. Når enkelte unge søgte hans bistand og vejledning i udskærerarbejde, var det ham en glæde at hjælpe dem til rette, så de fik lært at bruge deres fritid på en god måde. Anders Lydersen (A 1 3 B) boede i gammelsogn på Holmsland, i en ældre firelænget gård beliggende i noget af det bedste jord, der findes i Vestjylland. foruden at passe sin ejendom blev han taget i brug i kommunens tjeneste, idet han var medlem af sognerådet og en periode dets formand. Christen Spangsberg Lydersen (A 1 3 C) overtog Tranmosegård efter sin svigerfar, Jens Gjødesen, i året Gårdens besætning var da 12 a 14 malkekøer, 20 unge stude, samt en del opdræt og 6 a 7 heste. Disse 20 stude omsatte Jens Gjødesen, der var handelsmand, forår og efterår på den måde,

17 at han købte nogle flere til, rejste så til Husum og solgte sine kreaturer. Spangsberg indså at en sådan omsætning var mindre heldig for en ung mand. han lagde da an på mere opdræt og staldfedede hver vinter 20 a 25 stk. stude og kvier, som eksporteredes til England. Der var da en ugentlig notering for disse varer i de lokale blade, og Spangsberg vidste altid besked med, hvad Shillings stigning betød i danske penge. Priserne var den gang mellem 25 og 30 øre pr. pund levende vægt, og kunde det enkelte gange gå lidt over 30, så var det skam godt, sagde Spangsberg. Han havde megen kærlighed til beplantningen af den magre hedejord, og da der til Tranmosegård hørte ca. 50 Tdr. land af den slags, tog han energisk fat, fik hver vinter gravet en del plantehuller, anlagt en lille planteskole, hvor de små gran og fyr fremelskedes, og der står nu en skøn plantage, indmeldt under fredskovforpligtelse til minde om Spangsbergs virksomhed. Han blev også medlem af et 5 mands udvalg, hvis opgave det var at få startet et aktieselskab til beplantning af sognets hedeareal, ca. 250 Tdr. land. Opgaven lykkedes over al forventning, så Velling plantage står som et vidnesbyrd om disse 5 mænds vellykkede arbejde. Det kan tilføjes, at da Spangsberg afstod Tranmosegård til sin søn, var Velling plantage uden plantør. Bestyrelsen antog ham da som plantør og leder af virksomheden. Familien flyttede ind i plantørboligen, og her levede og virkede Spangsberg til sin død sammen med sin hustru og den yngste af børnene. Hans enke flyttede hjem til Tranmose igen. Fra 1892 til 1898 var Spangsberg Lydersen medlem af sognerådet. I den tid fik han en meget streng sygdom, som aldrig fuldtud blev helbredet, og som blev årsag til hans død. Det var en meget slem astma, der medførte en sådan åndenød med hosteanflad, at han i vinteren måtte tage stadig ophold i sin dagligstue, hvor han forslog tiden med husflidsarbejder. Når sygdommen tillod det, læste han meget i gode skrifter og bøger, særlig i det nye testamente. Man kunde få en god og alvorsfuld samtale med ham denne svære og trange vinter. Han døde 2. august 1912 Peder Tang Lydersens ( A 1 3 D) virksomhed for sin familie på lille Holmager blev af kort varighed, idet hans helbred den sidste tid han levede var en del nedbrudt og ikke tillod ham sværere arbejde. Særlig den sidste vinter var streng, da han var bunden til sygelejet og til tider havde svære

18 lidelser. Når venner besøgte ham, talte han gerne og udgangen af lidelserne, idet det stod ham klart, hvor sygdommen bar hen, og det var med vemod han tænkte på adskillelse fra sine kære. Peder Loftager (A1 3 E) gift med Karen Lydersen, købte en lille gård i Nørby i Velling, hvor han tog fat på at forbedre jordens ydeevne, særlig ved påføring af mergel, som han hentede i Lem sogn, over en halv mil borte. Han udvidede tillige bedriften ved køb af både ager og eng, så kreaturholdet voksede til det dobbelte. P. Loftager var i 2 perioder medlem af sognerådet og begge gange dets formand. han gjorde her som ved sin egen bedrift god fyldest i arbejdet, idet han hellere selv udførte løbende forretninger, end han vilde påføre de øvrige medlemmer ulejlighed. Da han solgte gården til sin søn, købte han et hus ved Lem St. hvor han tog bolig med sin hustru, og hvor Karen Loftager fremdeles bor. De sidste 2 år Peter Loftager levede var han en del svækket, både på legeme og sanse evne, idet han i flere år led af åndenød, og dertil en hjerneblødning, så det blev hans død. Det var en streng tid for Karen disse sidste år, og de som har kendt hende fra ungdommen af, undredes over, at kræfterne slog til. Hun overlevede alle sine brødre og fulgte 2 døtre og sin mand til graven. Hans Sørensen (A 1 5) født på Vennergård den , 1873 overtog som tidligere anført den større halvdelen af fødegård Den gamle Vennergård blev overtaget af Hans Sørensen. Den blev solgt året efter Hans Sørensens død Han var den værste spilopmager af brødrene; der kunde skrives en hel bog om hans bedrifter, som kunde være temmelig grovkornede

19 Niels Bønnelykke Sørensen (A 1 6) født på Vennergård den død den Han boede først i Hemmet, en årrække i Bundsbæk mølle i Hanning, men den længste tid i Skæbsgård i Hanning. Da børnene hver havde sin gård, solgte han som ældre gården og flyttede til Skern by. Else Sørensen (A 1 4) fødtes på Vennergård den død den Hun blev gift med Peder Christian Hansen, ejer af Østergård i Lyne sogn. Det var en stor gård, hvortil der hørte vidstrakte arealer. Der skal i sin tid have hørt ca Tdr. land til gården. Nu er jorden udstykket, og der er her en hel landsby. Else Sørensen var en dygtig kvinde, afholdt af hele sin store slægt

20 - 20 -

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Kaj Munk - hvordan var han egentlig?

Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse: Forside / titelblad side 1 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Kaj Munk - hvordan var han egentlig? side 5-80

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

Sådan var det dengang...!

Sådan var det dengang...! Fyens Stiftstidende 9.12.1934 Sådan var det dengang...! Gamle Peder Knudsen i Gyngstrup fortæller om et langt liv i arbejde og fest Ved lærer H.C. Jensen i Gyngstrup Når man ser gamle Peder Knudsens garderhøje,

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

Løst og fast om min Far. Jytte Laurberg Jonasen

Løst og fast om min Far. Jytte Laurberg Jonasen Løst og fast om min Far af Jytte Laurberg Jonasen En døv drengs opvækst i Horsens og Nyborg. Hans arbejdsliv som skrædder i København, og hans familie- og foreningsliv i perioden 1907 1998. Beretningen

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813.

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. 1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14 Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. Nicolai Frederik Severin Grundtvig, født 8. sept. 1783, var

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

at man ikke ret indser nytten af bier

at man ikke ret indser nytten af bier at man ikke ret indser nytten af bier Esaias Fleischer en Næstvedborger i 1700 tallet 23.11.2013 Boderne er en af Næstveds mest markante og flotte bygninger og kendt for at være Danmarks længste middelalderlige

Læs mere

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek).

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek). Bibliotekspioneren Jørgen Banke (1877-1953) forestod i en årrække kurser på Hindsgavl for folk fra aftenskolens og ungdomsskolens verden, og han var som han har skildret det i sine erindringer meget begejstret

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN DANSK ELLER TYSK? EN UNDERSØGELSE AF SPROGFORHOLDENE

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere