DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C"

Transkript

1 Dansk Revision Randers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ Telefon: Telefax: CVR: Bank: DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C SKOLENS KODE: UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009

2 UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRING TIL DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret årsrapporten for Den selvejende Institution Elise Smiths Skole for regnskabsåret afsluttet 31. december 2009, hvorfra regnskabssammendraget er foretaget. I vor revisionspåtegning dateret 21. april 2010 udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er foretaget. Det udførte arbejde Vi har planlagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som det er uddraget af. Konklusion Det er vor opfattelse, at omstående regnskabssammendrag i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som det er uddraget af. For bedre at forstå skolens finansielle udvikling og resultat samt omfanget af den foretagne revision skal regnskabssammendraget læses i sammenhæng med den årsrapport, som regnskabssammendraget blev uddraget af, herunder den tilhørende revisionspåtegning. Randers, den 21. april 2010 Dansk Revision Randers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 1 Erik Møller Statsautoriseret revisor Lone Panduro Cramer Registreret revisor Århus C, den 21. april BESTYRELSENS UNDERSKRIFT OG TRO OG LOVE ERKLÆRING Skoleleder John Flyvholm Bestyrelse Anders Mikkelsen Formand Karina Bækby Houborg Næstformand Susanne Nielsen Klavs Henriksen Klaus Michael Pedersen Carlos Orduna Kim Vester Vi erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene i 5 stk. 6 og 7 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Årsrapporten er fremlagt på skolens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

3 LEDELSESBERETNING 2 Hovedaktiviteter Skolens formål er at drive privat grundskole (p.t. med klassetrin). Virksomheden drives og undervisningen sker i henhold til de til enhver tid gældende love og regler for frie grundskoler og i henhold til de af Undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser. Skolen skal give undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Usikkerhed ved indregning og måling. Der foreligger ikke specielle forhold om usikkerhed ved indregning og måling. Der henvises i øvrigt til afsnittet Anvendt regnskabspraksis. Usædvanlige forhold: Der har ikke i 2009 været usædvanlige forhold for skolen, der påvirker regnskabsaflæggelsen. Udvikling i aktiviteter i året og økonomiske forhold. Der er i 2009 foretaget væsentlige lokalemæssige ombygninger og forandringer: 2 nye sæt skolemøbler Nye møbler til specialundervisningen Lærerstole til klasselokaler i det nye hus Nye strømforsyninger til fysik (3 stk.) Lille Gård legeplads renoveret for kr. Nye gangmøbler i stueplan Gulvbelægning i gangarealer skiftet på administrationsgangen og øverste etage Ny gulvbelægning i SFO Maling og renovering af gangområderne administrationsgangen og øverste etage Cafémøbler på øverste etage 1 klassesæt bærbare computere Nye access points over hele skolen, til trådløs opkobling Projektorer/computere/skærme i to 8. kl. Renovering af køkkenet på lærerværelset Ny altan for personalet Maling af billedkunstlokalet Mørklægningsgardiner i øverste etage Gl. hus(skråvinduer) Renovering af gymnastiksalen Nye termovinduer i den ene side af gymnastiksalen Renovering af lokale mellem 2. klasserne (herunder åbning med nye døre) Nyt ventilationssystem i Boden og i musiklokalet M.m. Årets resultat udviser et overskud på tkr. 901 mod et budgetteret resultat på tkr. 397.

4 LEDELSESBERETNING 3 Indtægterne har været godt kr. større end budgetteret. Årsagerne er mange, bl.a. blev det realiserede elevtal i skoledel og SFO 4. kl. større end budgetteret. Omkostningerne til undervisningsløn blev mindre end budgetteret idet bl.a. vikarlønudgifterne blev mindre end forventet trods dette års nye tilskudssystem fra Vikarkassen. I administrationen blev lønudgiften mindre end forventet pga. færre anvendte løntimer. Omkostningerne til administration blev mindre pga. besparelser på nye forsikringsaftaler, vikarkassebidrag og annoncer. Der laves løbende budgetopfølgninger og -justeringer, så skolen kan opfange eventuelle afgivelser løbende. Der er i årets løb afholdt betydelige udgifter på skolens fysiske rammer, jf. den specificerede omtale ovenfor. Disse er i væsentligt omfang afholdt over driften. Som det fremgår af resultatdisponeringen nedenfor, har bestyrelsen besluttet at henlægge tkr. 200 af overskuddet til en planlagt studierejse i 2012 for personale, bestyrelse og ledelse. Skolens økonomi og likviditet betragtes som tilfredsstillende. Det har været muligt at afdrage langfristet gæld, samt førtidsindfriet realkreditlån med i alt tkr , samtidig med at der er sket en væsentlig forøgelse af de likvide midler målt ved henholdsvis årets begyndelse og slutning. Dette betyder, at skolens kapitalberedskab er blevet yderligere forbedret i året Væsentlige økonomiske forbindelser. Skolen har ikke væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, som modtager offentlige tilskud. Dog udlejer skolen en af sine bygninger til Århus Kommune. Denne bygning anvender kommunen til drift af en daginstitution (vuggestue). Begivenheder efter regnskabsårets afslutning: Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet betydningsfulde hændelser, som væsentligt påvirker skolens finansielle stilling. Forventet udvikling i det kommende år Elevtal: Skolens elevtal forventes at blive stabilt (ca. 460 elever) i 2010 Økonomi: Årets finanslov samt gældende overenskomster vil naturligvis komme til at påvirke resultatet for 2010 der er dog i budgettet taget højde for forventede samlede lønstigninger på ca. 3 % i Det udarbejdede budget udviser et forventet overskud på ca. tkr. 390.

5 LEDELSESBERETNING 4 Pædagogisk: Der gennemføres et forsøg med Naturfag og Kulturfag i skoleårene Som udgangspunkt forventes det samlede timetal at forøges med 2 lektioner ugentligt i forsøgsperioden der er i budgetlægningen taget højde for denne ændring. Tekniske og lokalemæssige ombygninger og forandringer samt forbedringer af dele af vore udendørsarealer: Teknik: Installation af strøbesparende udstyr udvalgte steder på skolen Etablering af ventilationssystem i SFO og 1. kl. til forbedring af luftkvaliteten i området Lokaler: Opgangen ved 1. kl. renoveres Der isættes nye vinduesrammer med termoglas i gymnastiksalen mod Thunøgade 2 nye sæt skolemøbler Renovering og ny gulvbelægning på lærerværelset (i alt ny gulvbelægning) Renovering og ny gulvbelægning på gang ved lærerværelset inkl. nye gangmøbler Renovering af gl. musiklokale Renovering af nyt musiklokale Renovering af 1. B s lokale Renovering af gangarealer i SFO (Gl. Hus) inkl. ny gulvbelægning i køkken Renovering af SFO (køkken/gang) Renovering af 1-2 toiletter i underetagen i Gl. Hus Nye kroge stuen, 1. sal og 2. sal i gl. hus Nye termovinduer i den ene side af gymnastiksalen (mod Thunøgade) Nye tagrender mod Thunøgade og Nymunkegade Gl. hus (1. etape) Ny dør mellem billedkunst og Lille Sal Skabe Bod + øverste etage Reoler bibliotek Skabe til materialer fra Amtscentralen (på administrationsgang) m.m. Udendørsarealer: 3. Etape af ny legeplads i Lille gård gennemføres med bl.a. beplantning og nye legeredskaber Overskudsdisponering: Årets overskud på kr Disponeres således: Henlæggelse til legeplads 3. etape kr Henlæggelse til inventar/forbedringer " Henlæggelse til studietur " Overførsel til næste år " Overføres til egenkapitalen kr

6 RESULTATOPGØRELSE 1/1-31/ (fra fuldstændigt årsrapport) 5 INDTÆGTER kr. tkr. Statstilskud Skolepenge (elevbetaling m.v.) Andre indtægter INDTÆGTER OMKOSTNINGER Undervisning Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. undervisning Andre omkostninger vedr. SFO Ejendomsdrift Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Administration m.v. Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. administration OMKOSTNINGER VEDR. DRIFT Driftsresultat før finansielle poster og ekstraordinære poster Finansielle poster Renteindtægter Renteomkostninger ÅRETS RESULTAT

7 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER kr. tkr. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger Inventar og udstyr, undervisning Inventar og udstyr, administration 0 22 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER Henlæggelser Egenkapital i øvrigt EGENKAPITAL GÆLDSFORPLIGTELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Kreditforeningslån LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Kortfristet del af langfristet gæld Anden gæld Periodeafgrænsningsposter KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE 235.006 1

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2014 (148. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 1. REGNSKABSÅR SKOLEKODE

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011 Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg Skolekode 397.010 Årsrapport 2011 (38. regnskabsår) Fremlagt på generalforsamling den / 2012 Dirigent R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45)

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab Regnskab 2006 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2 Hoved- og nøgletal 3 Regnskabspåtegninger 4 Anvendt Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsanalyse 9 Noter til Resultatopgørelsen

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2004

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2004 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2004 Indholdsfortegnelse Oplysninger om skolen Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Den selvejende institution N. Zahles Skole

Den selvejende institution N. Zahles Skole Den selvejende institution N. Zahles Skole Skolekoder: 101088 N. Zahles Seminarieskole 101155 N. Zahles Gymnasieskole 101126 N. Zahles Gymnasieskole CVR-nr. 62 51 32 17 Årsrapport for 2011 160. regnskabsår

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Jersie Privatskole Skolekode 280.467 Årsrapport 2013 (101. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2010 6. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår)

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår) Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Årsrapport for 2013 (32. regnskabsår) Skolekode 183.008 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen 1-2 Ledelsespåtegning og tro og love erklæring

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere