34. årgang Nr august 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34. årgang Nr. 31 16. august 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer"

Transkript

1 34. årgang Nr august 2014 Fæ-møde Redaktion Hjørdis Hjemmeside: Redigeres af bofæller Fællesmøde-nummer Kære bofælle! Vi har fællesmøde nu på tirsdag d. 19. august kl i Fælleshuset. Du får derfor her igen et særligt fællesmøde-nummer af Bakkanalen med materiale vedr. fællesmødet. Pbv - Kh Dan Indhold i dette nummer Dagsorden til fællesmødet tirsdag d. 19/8... s. 2 Referat fra sidste fællesmøde 24/6... s. 3-6 Referat af bestyrelsens møde d. 12/8.... s a) Ny proces for fordeling af ansvarsområder (ansvarslisten)... s b) Syg røn foran hus 10...s. 10 1

2 Dagsorden for Fællesmøde Tirsdag den 19. august 2014 kl Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Dan. 2. Referent Det er hus 14's tur, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme. 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde Referat af fællesmødet d. 24. juni 5. Nyt fra bestyrelsen a) Nyt om Gården, istandsættelse og udlejning b) 5-årsplanen, opfølgning jf. procespapiret c) Den fremtidige vedligeholdelse af gulvet i spisesalen 6. Punkter til beslutning a) Intet 7. Punkter til debat a) Ny proces for fordeling af ansvarsområder (ansvarslisten) b) Syg røn ud for hus Udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver a) 5-årsgruppen herunder koordinering af projekter b) Vedligeholdelsesgruppen/Vinduesudskiftningsgruppen c) Interesselistegruppen d) Gårdudvalget e) Fåregruppen f) Energnisterne 9. Eventuelt Vel mødt bestyrelsen 2

3 Referat af fællesmøde d Tilstede: Dan, Lene, Sebastian, Mette I, Maria, Bodil, Anne Lise, Jørgen S, Mette J, Peter, Gerda, Torben H, lotte Flemming, Erik. Senere ankomne: Christian, Suzan, Arne. 1. Valg af ordstyrer: Dan 2. Referent: Erik 3. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen foreslår dagsordenen udvidet med følgende punkter til beslutning 6j: Lovliggørelse af lejlighederne på gården 6k: Slutbehandling af fælleshusgulvet Desuden 4a: godkendelse af referat af ekstraordinært fællesmøde d Godkendelse af referat af fællesmøde d Erik henviser til kommentar til fællesmøde og referat, Bakkanalen d Referatet godkendt uden yderligere kommentarer. 4a. Godkendelse af referat fra ekstraordinært fællesmøde d Referatet godkendt med bemærkning om, at endelige beslutninger træffes på nærværende møde. 5. Nyt fra bestyrelsen a. Gården, istandsættelse og udlejning Der er mange interesserede til det ledige lejemål. Det forventes at lejemålet kan træde i kraft 1.9. Det vil betyde at vi får én måned uden lejeindtægt. b. Status på udbedring af vandskade på gården (våd væg i badeværelse) Jonas er sat på opgaven. Det er endnu uklart, hvor omfattende opgaven bliver, og om forsikringen kommer i spil. Vi afventer status fra Mik. c. Revision af ansvarslisten Det er bestyrelsens indtryk, at ansvarslisten er lukket land, og at nye bofæller har svært ved at komme til. Bestyrelsen barsler derfor med tanken om at ryste posen og starte forfra. Erik: Da vi i bestyrelsen for ca. 4 år siden satte en lignende proces i gang, tog det 3-4 fællesmøder at få besat de fleste og vigtigste poster. Der har siden ved flere lejligheder været gode muligheder for at komme til. Skulle man ikke trække den lidt til de næste, nye bofæller er faldet til og har en reel chance for at byde ind? Maria: der er flere bofæller, der i den forstand stadig føler sig som nye. Bodil bemærkede at 6-7 bofæller allerede havde meldt sig ind i vedligeholdelsesgruppen. Erik: Vedligeholdelsesgruppen er ikke en diskussionsklub. Det handler om at lægge et konkret stykke arbejde på timer i forbindelse med hver af de tre årlige arbejdsweekender. Bodil: det stykke arbejde er Niels og jeg parate til at gøre. Bestyrelsen kommer med forslag til proces efter sommerferien. 6. Punkter til beslutning a. Prøveperiode med ændret spisetid Beslutning uden afstemning efter luftning af div. synspunkter: Prøveperiode over 3 madskemaperioder med mulighed for justeringer undervejs. Spisetider: tirsd, onsd, torsd kl Mand. og fred. Kl Evaluering på baggrund af madskemalæggernes feed back og bofællers oplevelser i al almindelighed. b. Adfærd omkring fælles beplantning med særlig vægt på rønnebærtræerne. Anne Lise redegjorde for sit forslag og pointerede at beplantning på fællesjord er et anliggende for fælles beslutninger. Bodil efterlyste præcisering af, hvad der er fælles /privat beplantning på arealer i tilknytning til de private matrikler, som ejerne selv vedligeholder. Erik: Alle rønnebærtræer er i princippet fælles. Flemming: Det fremgår af matrikelkortene, at de private matrikler rækker 2,5 m fra huset ud mod strædet. Og det er en gammel 3

4 aftale, at de enkelte huse selv holder, hvad der måtte være derudover til og med kanten af strædet. Matrikelkort bør følge enhver hushandel. Hvis ikke, kan de fremskaffes. Jørgen S: Nogle huse har ret store fællesarealer ud mod strædet. Vi bør få defineret, hvem der bestemmer over og vedligeholder dem. Jørgen fremskaffer kopi af matrikelkort til opslagstavlen. Det blev foreslået at få genopfrisket den gamle manual over Bakkens skrevne / uskrevne regler og traditioner. Mette J har et eksemplar. Lene påtager sig at gå i gang med arbejdet. Beslutning uden afstemning: Forslag om beskæring, rydning eller fældning af fælles beplantning sættes i Bakkanalen og beslutttes på fællesmøde efter sædvanlig procedure. Mindre vedligeholdelsesbeskæring dog undtaget. Arbejdet udføres på arbejdsweekender medmindre andet er besluttet. Dan lægger beslutningsteksten på hjemmesiden. g. Indkøb af nye højtalere til fælleshuset Christian Ullum redegjorde for årsager til vores lydproblemer og ridsede 2 løsningsmodeller op: 1. Nuværende højtalere hænges frit op, så de ikke sætter væg eller gulv i svingninger. Der installeres en Equalizer i forstærkeren til styring af bassen. Udgift ca: 1000 kr. ex ophæng 2. Køb af to nye, aktive højtalere med indbygget forstærker/equalizer og bedre lydkvalitet. Samme ophæng som i løsning 1. Pris: kr. ex ophæng Fra debatten: Basenhederne er udskiftet for 3-4 år siden, og bør kunne holde en del år endnu. Ved evt. senere indkøb af nye højtalere kan equalizeren genbruges, og billigøre højtalerne. Løsning 1 vedtaget uden afstemning. Christian påtager sig anskaffelse og installering af equalizer. Vi takker for et godt og sagligt oplæg. c. Ændret inddeling af fårefoldene. Mette I ridsede fåregruppens forslag op: Inderste fold opdeles i vinterfold og del af lemmefold. Køkkenhavefolden inddrages som lemmefold. Vestfolden opdeles i to folde. Der bygges to små, mobile sheltere, der sat sammen svarer til de nuværende. Udgift til materialer er forhåndsbevilget på generalforsamlingen. Lotte: Bliver lemmefolden stor nok? Anne lise: Vinterfolden kan meget vel blive for lille. Fårene græsser også om vinteren i perioder uden sne. Erik: Vinterfolden bliver større end oprindelig angivet i forslaget. Der er ikke noget til hinder for at fårene ind i mellem kan græsse på andre folde i vinterens løb. Mette I: Det væsentlige er, at der ikke lemmes på den fold, hvor fårene fodres og opholder sig i vintersæsonen. Lemmefolden indrettes, så den inderste del med shelterne kan fungere som tryg nattefold. Forslaget vedtaget uden afstemning. d. Fjernelse af plantekasser omkring torvet. I første omgang skal kun plantekasserne foran torvet og ved det store valnøddetræ fjernes. Plantekassen øst for trappetrinene ved det lille valnøddetræ bevares. Ligesom kasserne omkring arealet ud for tumlerummet også bevares. Buskadset ved valnøddetræet foreslås desuden fjernet, så træet fritlægges. Der sås græs på det blotlagte jordareal. Der foreligger ikke planer om hvad der evt. skal ske efterfølgende. Ad debatten fremgik forskellige holdninger til ideen med bare at gå i gang og se, hvad der sker. Der blev udtrykt behov for at få skitseret løsning af niveauforskelle på anden måde en som en skråning. Nogle foretrak at vente med at gøre noget, indtil vi har besluttet os for, hvad det hele skal ende op med. Der var debat og spørgsmål til hvornår arbejdet kunne sættes i gang. Erik vurderede, at der nok ikke var stor sandsynlighed for at projektet rent arbejdskraftsmæssigt kunne gennemføres i august. Der blev udtrykt holdninger til, at arbejdet skulle kunne færdiggøres i et hug, så det ikke kommer til at ligge hen som brakmark i en periode. Ændringsforslag: Beslutning udsættes til der foreligger en skitse med stillingtagen til løsning af niveauforskelle samt overslag over økonomi og arbejdsindsats. Ændringsforslaget vedtaget med 13 stemmer for. 12 stemmer imod. 4

5 Til punktet forelå fuldmagter til 3 stemmer for fjernelse af plantekasserne. Disse kom efter Dans vurdering ikke i spil, eftersom ændringsforslaget blev vedtaget. e. Ny indgang til stuehusets depotrum i østlængen. Forslaget vedtaget uden afstemning. f. Indkøb af 2 støvsugere til fælleshuset. Lotte: Hepafilteret på Nilfisken var ødelagt p.g.a. støvsugning på våde gulve. Der er købt nyt filter, så støvsugeren igen fungerer optimalt, alderen taget i betragtning. Lotte foreslår som supplement til vores store erhvervsstøvsuger at vi køber en mindre Nilfisk erhvervsstøvsuger. Tilbudspris kr. Forslaget vedtaget uden afstemning. h. Energnisternes tids- og procesplan for den fremtidige energiforsyning Planen blev taget til efterretning. i. Proces for det videre arbejde med 5 årsplan Erik: Forslaget til proces omhandler tilsyneladende kun projekter. Der er behov for at få defineret, hvad der ligger i det begreb. 5 årsplanen omfatter såvel projekter som vedligeholdelse og nyanskaffelser. Processen bør køres med alle tre pinde i sammenhæng. Vi mister overblikket, hvis der langt hen ad vejen kun fokuseres på projekter. Arne: det skal afklares, hvad der skal være med i 5 års planen. Erik: Der er lagt op til en proces til langt hen i december. Hvornår skal vi tage stilling til rammen for 2014? Arne: Vi behøver ikke nødvendigvis at bruge hele rammen hvert år. Bestyrelsen arbejder videre med tilretning af procesplanen. Lene efterlyste afgørelse om, hvem der repræsenterer vedligeholdelsesgruppen i 5 års plangruppen, da arbejdet gerne snart skulle i gang. Erik meldte sig som interesseret. Det affødte en bemærkning fra Maria om, at det var noget den nye vedligeholdelsesgruppe skulle tage stilling til. j. Lovliggørelse af lejemålene på gården Jf. referat af ekstraordinært fællesmøde. Forslag til endelig beslutning Status på processen: Tømreren har allerede omdannet vinduerne på første sal, så de kan fungere som flugtveje. Opmåling af lejlighederne er aftalt med landmåler. Brandtilsyn skal rådgive om nærmere placering af af EL-tavle og opsætning af EL-tilsluttede røgalarmer. Flytning af EL-måler og installation af røgalarmer skal udføres af elektriker. I arbejdsweekenden udfører vi reparation af gipsbeklædning og tætning med brandpasta m.m. Erik, jv mail d. 24.6: Evt. flytning af EL-tavle til sporvognen medfører trækning af mange synlige kabler gennem køkken-alrum. I forbindelse med besøg af brandtilsyn bør det undersøges nærmere om flytning af tavlen kan undgås, hvis sikringsgruppen/tavlen udskiftes med nye og mere sikre komponenter. En anden mulighed kunne være flytning til den anden side af væggen, evt. indfældet i væggen. I egenskab som EL ansvarlig, foreslår Erik desuden, at vi allerede nu lægger os fast på, hvem der fremover skal være Bakkens faste EL firma. Erik foreslår Bent Westen. Et velrenomeret, lokalt firma, der tidligere har serviceret os. Mette J: Der er styr på det. Jeg har allerede kontaktet Mac Manus i Gilleleje. Et firma som Niels og Bodil har gode erfaringer med. Beslutning vedr. financiering: En ramme på tages over driften medmindre andet besluttes i forbindelse med 5 årsplanen. k. Slutbehandling af gulv i fælleshus. Lak eller olie. Financiering. Tømreren anbefaler nedslibning efterfulgt af 3x lak med Bona Traffic HD lak, en halvmat, vandbaseret, 2 komponent Urethanlak. Af debatten fremgik at flertallets holdning stadig var for lak. På forespørgsel blev det bekræftet, at vi selv kan udføre vedligeholdelseslakering fremover. Erik: Der verserer fsk. tal i forslag og referater. Hvad er de eksakte udgifter incl. moms til div. arbejder ifølge tømrerens tilbud? Bodil: Tømrerens tilbud er sendt ud til alle for længe siden. Jeg sender det gerne ud igen til de, der vil have det. Erik: ja, tak. 5

6 Erik foreslår, at vi i forbindelse med beslutning, aftaler fremtidig vedligeholdelse og skåneadfærd, jv. Bakkanalen d Bodil: Vi skal have vaskeinstruktion + vaskeanvisninger hængt op. Lotte: Ja, ligesom der også har været til det olierede gulv. Ordstyreren henviser div. følgeforslag vedr. gulv til et senere fællesmøde. Arne maner myten om, at det skulle være gulvfirmaet, og ikke vores mangelfulde pleje og vedligeholdelse, der er årsag til miseren. Beslutning uden afstemning: Gulvet lakeres som anvist af tømreren. Financiering tages op, når vi diskuterer 5 årsplan til efteråret. Gårdgruppen får en hånd for indtil videre veludført arbejde. Punkterne 7, 8 og 9 Intet. Det var også blevet lige sent nok. Erik 6

7 Bofællesskabet Bakken Referat af bestyrelsens møde tirsdag d. 12. august 2014 Til stede Mette 24, Helge, Maria, Bodil, Sebastian, Lene og Dan Fraværende Ingen Pkt. 1 Valg af mødeleder Lene blev valgt til mødeleder. Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden OK. Pkt. 3 Status vedr. GEF og husleje Kassereren orienterede om status. Pkt. 4 Økonomi Økonomien for første halvår ser fornuftig ud, og der er ikke på nuværende tidspunkt grund til at foretage noget i forhold til overskridelser og beslutninger om ubudgetterede udgifter. Bestyrelsen ser på det igen, når vi nærmer os årsafslutningen. Pkt. 5 Gården, herunder istandsættelse, udlejning og åbent hus Arbejdet med at sætte stuelejligheden i stand er stadig i gang. På grund af istandsættelsen kan den formentlig først lejes ud igen pr. 1/10, og den vil i så fald stå tom i 2 måneder, hvilket der er taget højde for i budgettet. Der er allerede familier, der har henvendt sig, og der er annonceret åbent hus for interesserede fra ventelisten lørdag d. 16/8 kl.10, hvor nogen fra bestyrelsen vil være til stede. Der vil blive holdt samtaler mellem bestyrelsen og potentielle lejere onsdag d. 20/8 kl. 17 med lørdag d. 23/8 kl. 10 i reserve. Pkt. 6 Vedligeholdelsesgruppen Bestyrelsen drøftede et oplæg fra Arne med forslag til proces for det videre arbejde i vedligeholdelsesgruppen, herunder supplering med nye medlemmer. Helge tager en snak med Arne med baggrund i bestyrelsens behandling af oplægget. Pkt. 7 5-årsplanen Der var enighed om at tage opfølgning i henhold til planen med som et orienteringspunkt under Nyt fra bestyrelsen på førstkommende fællesmøde. Pkt. 8 Bakkens uskrevne regler Bakkens uskrevne regler m.v. blev i sin tid skrevet ned (ingen regel uden undtagelse ) og skulle suppleres af nyindflyttere og gives videre til de næste nyindflyttere. Den proces er gået i stå for et godt stykke tid siden, og filen, som lå på en diskette, er blevet væk, og selv om den kom for en dag, ville det nok være svært at støve et diskettedrev op. Men der eksisterer en fotokopi af reglerne, som nu er blevet skannet og lagt på intranettet. Lene påtog sig at renskrive og ajourføre reglerne, som så bliver lagt på intranettet. Og reglerne bliver givet til Eva og Christian i overensstemmelse med den oprindelige intention. 7

8 Pkt. 9 Dagsorden til fællesmødet d. 19/8 Orientering fra bestyrelsen Nyt om gården, istandsættelse og udlejning 5-årsplanen, opfølgning jf. procespapiret Den fremtidige vedligeholdelse af gulvet i spisesalen Til beslutning Intet Til debat Ny proces for fordeling af ansvarsområder (ansvarslisten) Syg røn ud for hus 10 Pkt. 8 Eventuelt Ændringer i stamgrupperne Dan reviderer og sender ud Ny telefon- og mailliste Dan reviderer og sender ud Opladning af elbil på gårdspladsen Lene snakker med Mikael Oplæg fra Lotte vedr. vores løbende behandling af gulvet i fælleshuset Ud over opslag i Bakkanalen, i fælleshuset m.v. tages det på som orientering på fællesmødet jf. ovenfor Dan laver oversigt over sine arbejdsopgaver i bestyrelsen til brug for eventuel uddelegering af opgaver i forbindelse med hans forestående behandling 14/08 '14 - Dan 8

9 Ansvarsliste Ansvar, generelt: Opmærksomhed på at ansvarsområdet fungerer hensigtsmæssigt/som aftalt. Initiativtager når der er behov for handling. Kontakt til og fra bofæller/bofællesskab. Desuden K: Kontakt og bestilling af varer og tjenesteydelser hos myndigheder, leverandører, håndværkere m.v. U: Udførelse af opgaven. Fælleshuset KU Vaskeri: Fejlsøgning, saltpåfyldning, tekniker-tilkald/-styring KU Fyr/varmeanlæg: Funktionsindst, fejlsøgn, tekniker-tilkald/-styring KU El-pærer: Indkøb og udskiftning (Fælleshus, stræde, P-plads ) KU El-installationer: Fejlsøgning, udbedring, tekniker-tilkald/-styring KU El-målere: Aflæsning og indberetning 3x årligt. KU Opvaskemaskine: Fejlsøgn, sæbepåfyld, tekniker-tilkald/-styring. K Brandsikkerhed: Kontakt Falck om 1 afprøvn./år + opfyldn. forb.ks. K Ventilationsrør: Årlig rensning v/ Mikkel skorstensfejer K Køkkenmaskiner KU Køkkeninventar: Indkøb, organisering KU Krydderier: Indkøb, organisering KU Rengørings- og vaskemidler: Indkøb, organisering KU Fadølsanlæg U Lammekød: Salg og udlevering U Musikanlæg U Projektor K WiFi U Entre og postrum: Orden U Opslagstavler : Organisering, orden Børnerum U Potteplanter U Vaskekort og hvide duge: Registrering, udlån U Glemt tøj og ting i fælleshus K Skralderum U Vedligeholdelse og reparation af døre og vinduer Kælderen Sauna Øko-rum: Organisering, orden Musikrum Værksted: Organisering, orden Fyrrum: Organisering, orden Arkiv og møbeldepot: Organisering, orden Køkkendepot: Organisering, orden Rengøringsdepot: Organisering, orden Julepynt, reserveduge: Orden Fællesfryser: Orden Fællesarealer KU Fyr i fyrgrupper: Fejlsøgn, tekniker-tilkald/-styring KU Udendørsbelysning: Fejlsøgning, tekniker-tilkald/-styring K Antenne U Græsslåning U Snerydning, internt med traktor K Snerydning/grusning i fyrgrupper: Bestille grus/organisere K Snerydning, ekstern U Plantekasser og bede ved fælleshustorv: Vedligeholdelse 9

10 U Plantekasser og græs foran børnerum: Vedligeholdelse Tørresnorsbedet: Vedligeholdelse Efterbeskæring af frugttræer Lunden: Udtynding Bjørneklobekæmpelse Tidselbekæmpelse på foldene Gårdsplads: Orden, vedligeholdelse Gårdhave: Organisering, orden Længeværksted og stillads: Organisering, orden, udlån Sommer/vinterrum: Organisering, orden Loftsdepot: Organisering, orden Hestestald: Organisering, orden Grisehus: Organisering, orden Bålplads Mødding Materialeplads Andre opgaver U Madskema U Bakkanalredaktion U Hjemmeside: Struktur, opdatering og vedl.h. af bofælledel U Mailsystem: Vedligeholde, opdatere grupp s U Økonomistyring U Varmeregnskab U Vaskeriregnskab U Vandregnskab U Telefonliste K Fællesskorstene: Kontrakt K Forsikringer U Arkiver: Opbevaring af tegninger etc. U Bofællegaver KU Traktor KU Fællesværktøj & materialer: Orden, vedligehold, udlån KU Trailere, fællestrillebør, stiger Efterladte cykler Koordinering af erfaring med gode håndværkere Stående udvalg og grupper Bestyrelse Byggeudvalg Vedligeholdelsesgruppe Fåregruppe Interesseliste 5-årsgruppe Rønnebærtræ foran hus 10 Prøv at se træet foran hus 10, det ser sygt ud. Er det nogen der har ideer til hvad der kan gøres? Suzan 10

33. årgang Nr. 34 20. oktober 2013

33. årgang Nr. 34 20. oktober 2013 33. årgang Nr. 34 20. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

32. årgang Nr. 3 22. januar 2012

32. årgang Nr. 3 22. januar 2012 32. årgang Nr. 3 22. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 33 24. august 2014

34. årgang Nr. 33 24. august 2014 34. årgang Nr. 33 24. august 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

31. årgang Nr. 37 25. oktober 2011

31. årgang Nr. 37 25. oktober 2011 31. årgang Nr. 37 25. oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 3 19. januar 2014

34. årgang Nr. 3 19. januar 2014 34. årgang Nr. 3 19. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 22 23. maj 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer

34. årgang Nr. 22 23. maj 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer 34. årgang Nr. 22 23. maj 2014 Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Kære bofælle! Fællesmøde-nummer Vi har fællesmøde nu på mandag

Læs mere

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 27 18. juni 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer

34. årgang Nr. 27 18. juni 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer 34. årgang Nr. 27 18. juni 2014 Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Kære bofælle! Fællesmøde-nummer Vi har fællesmøde nu på tirsdag

Læs mere

Sankt Hans. 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010

Sankt Hans. 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 25 11. august 2013

33. årgang Nr. 25 11. august 2013 33. årgang Nr. 25 11. august 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 34 31. august 2014

34. årgang Nr. 34 31. august 2014 34. årgang Nr. 34 31. august 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT

NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT 34. årgang Nr. 8 19. februar 2014 Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT Kære bofælle! Som

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

33. årgang Nr. 26 25. august 2013

33. årgang Nr. 26 25. august 2013 33. årgang Nr. 26 25. august 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Indlæg til Bakkanalen: Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Rengøring sønd. d.

Læs mere

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid 30. årgang Nr. 38 7. november 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr november 2013

33. årgang Nr november 2013 33. årgang Nr. 38 24. november 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

32. årgang Nr. 28 23. september 2012

32. årgang Nr. 28 23. september 2012 32. årgang Nr. 28 23. september 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

32. årgang Nr. 38 2. december 2012

32. årgang Nr. 38 2. december 2012 32. årgang Nr. 38 2. december 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 13 20. marts 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer

34. årgang Nr. 13 20. marts 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer 34. årgang Nr. 13 20. marts 2014 Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Kære bofælle! Fællesmøde-nummer Vi har fællesmøde nu på torsdag

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Tillykke. 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011

Tillykke. 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Tillykke. Tilsyn af gasfyr. 31. årgang Nr. 33 25. september 2011

Tillykke. Tilsyn af gasfyr. 31. årgang Nr. 33 25. september 2011 31. årgang Nr. 33 25. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

32. årgang Nr. 24 24. juni 2012

32. årgang Nr. 24 24. juni 2012 32. årgang Nr. 24 24. juni 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr januar 2013

33. årgang Nr januar 2013 33. årgang Nr.2 13. januar 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 32 18. august 2014

34. årgang Nr. 32 18. august 2014 34. årgang Nr. 32 18. august 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Godkendt resume af bestyrelsesmødet den 15. maj 2013

Godkendt resume af bestyrelsesmødet den 15. maj 2013 12. juni 2013 Godkendt resume af bestyrelsesmødet den 15. maj 2013 Tilstede: Afbud Referent Mikkel Emil Tim Mogens Jacob Henrik Mogens Mikael Jan Forslag til dagsorden: 1) Valg af referent. 2) Godkendelse

Læs mere

34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014

34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014 34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

34. årgang Nr. 37 21. september 2014

34. årgang Nr. 37 21. september 2014 34. årgang Nr. 37 21. september 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Tillykke. 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011

Tillykke. 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

33. årgang Nr. 39 1. december 2013

33. årgang Nr. 39 1. december 2013 33. årgang Nr. 39 1. december 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Tillykke. Rengøring sønd. d. 4. september kl. 10 Stamgruppe 2 Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Maria + Alexander

Tillykke. Rengøring sønd. d. 4. september kl. 10 Stamgruppe 2 Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Maria + Alexander 31. årgang Nr. 29 28. august 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 20. juni 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 12. juni 2007 Deltagere: Jon, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

32. årgang Nr. 17 20. maj 2012

32. årgang Nr. 17 20. maj 2012 32. årgang Nr. 17 20. maj 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

EJERFORENINGEN BYPORTEN

EJERFORENINGEN BYPORTEN Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. december 2011 Deltagere fra Bestyrelsen: Brian Rømer Michael Rolin Carsten Uhre Peter Mering Øvrige deltagere: Allan Jørgensen, Datea Finn Leth, Datea Sisse Veje, Datea Marianne

Læs mere

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent.

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent. Referat fra ekstraordinær generalforsamling om vedligeholdelse af vinduer Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Onsdag den 2.september 2015 kl. 19.00 DAGSORDEN FOR DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Læs mere

32. årgang Nr. 10 18. marts 2012

32. årgang Nr. 10 18. marts 2012 32. årgang Nr. 10 18. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Lemvig Kommunes Feriefond

Lemvig Kommunes Feriefond Til: Gitte Hyldal Gade Bent Søgaard Lena Birch Lykke Louise Agerbo Birthe Gielsgaard Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. maj 2011 kl. 13.00 i gæstekantinen. 1. Godkendelse af referat fra den 3.

Læs mere

32. årgang Nr. 8 4. marts 2012

32. årgang Nr. 8 4. marts 2012 32. årgang Nr. 8 4. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 44 10. november 2014

34. årgang Nr. 44 10. november 2014 34. årgang Nr. 44 10. november 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr. 28 8. september 2013

33. årgang Nr. 28 8. september 2013 33. årgang Nr. 28 8. september 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr. 22 16. juni 2013

33. årgang Nr. 22 16. juni 2013 33. årgang Nr. 22 16. juni 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2 32. årgang Nr. 1 8. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 25. august 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 14. august 2007 Deltagere:, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Tillykke. 30. årgang Nr. 43 13. december 2010

Tillykke. 30. årgang Nr. 43 13. december 2010 30. årgang Nr. 43 13. december 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær)

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. August 2014 Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011 Til stede: Frank B. Hansen (FH), Anders Zitawi (AZ), Henrik Andersen (HA), Anne Kathrine Henriksen (AK), Michael Olsen (MO), Tina Milton (TM), Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

34. årgang Nr maj 2014

34. årgang Nr maj 2014 34. årgang Nr. 21 18. maj 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé

Ejerforeningen Arnbjerg Allé Ejerforeningen Arnbjerg Allé Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2009 Deltagere: Hans Kostow (formand), Anni Øgaard (kasserer), Gitte Morsund (sekretær), Afbud fra: Ketty Klein (suppleant) Sted: Hos Anni

Læs mere

32. årgang Nr. 18 28. maj 2012

32. årgang Nr. 18 28. maj 2012 32. årgang Nr. 18 28. maj 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 11-10-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 11-10-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: lør. 11. oktober 2014 klokken 11:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5

Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5 Mødereferat Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5 Vedr.: Bestyrelsesmøde for LERBJERGCENTRET Deltagere: Kaj Hansen, Laila Herskind, Bjarne Mårtensson, Henrik Jørgensen, Jørgen Erik Molander

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 03/2010 Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Peder Nyborg Madsen (PNM) Helle Dahl (HD) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Torsten Hasle Nielsen (THN)

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Knud Petersen (KP) David Oszlak (DO) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent.

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 2. Valg af to stemmetællere Hvem der blev stemmetæller fik referenten desværre ikke noteret ned. 3. Godkendelse

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 10.10.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.10.04 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 10.10.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.10.04 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PIA H. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., David, Pia K., Aase. Afbud fra Klaus, Torben, René. AD. 2 Godkendelse af referat nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat. Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006

Referat. Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006 Referat Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006 Andelsboligforeningen Til stede: 91, 93, 97, 99, 101, 107, 109, 113, 117, 119, 123, 127, 131, 133, 135, 137, 145, 147, 149, 153, 155,

Læs mere

34. årgang Nr. 45 16. november 2014. Husk 1. søndag i advent den 30. november 2014 Se opslag i løbet af ugen i fælleshuset.

34. årgang Nr. 45 16. november 2014. Husk 1. søndag i advent den 30. november 2014 Se opslag i løbet af ugen i fælleshuset. 34. årgang Nr. 45 16. november 2014 Email: Bakkanalen@bfbakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 11 9. marts 2014

34. årgang Nr. 11 9. marts 2014 34. årgang Nr. 11 9. marts 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Søllerød Park, torsdag den 23. oktober 2014 kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Søllerød Park, torsdag den 23. oktober 2014 kl. 19.30 1 Referat af bestyrelsesmøde i E/F Søllerød Park, torsdag den 23. oktober 2014 kl. 19.30 Til stede: Tom Bosarp, Bent Rasmussen, Karin Clausen, Kirsten Rud, Thomas Worm, Beate Warberg (referent) Afbud:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 9. april 2013. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 9. april 2013. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 9. april 2013. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 9. april 2013 kl. 19.00 Referat. Fraværende med afbud; Nana Schiøtt Hansen Ole Frank Jørgensen Vita Fischer Afholdes

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden Dato: Godkendt referat fra bestyrelsesmøde d. 21.04.2015 kl. 19:00 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle Nielsen,

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2013-02-03 Kl. 16:32 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Mikkel Selander (MS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2013-02-03 Kl. 16:32 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Mikkel Selander (MS) Referat 2012-12-10, Side 1 af 6 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2013-02-03 Kl. 16:32 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Lars Larsen (LL) Frank Hansen (FH) Mikkel

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Generalforsamling i Morbærhaven. Søndag 8/11-09, kl 11.00 16.00 Knudtal: 21-27 (folk kom og gik) + 2 ikke- stemmeberettigede

Generalforsamling i Morbærhaven. Søndag 8/11-09, kl 11.00 16.00 Knudtal: 21-27 (folk kom og gik) + 2 ikke- stemmeberettigede Referat Generalforsamling i Morbærhaven. Søndag 8/11-09, kl 11.00 16.00 Knudtal: 21-27 (folk kom og gik) + 2 ikke- stemmeberettigede 1. Valg af ordstyrer og referenter Ordstyrer: Poul 4-32 Referenter:

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 24.oktober 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Erik Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Tilføjet pkt 7.5 og pkt. 7.6 2. Meddelelser fra

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

33. årgang Nr. 11 24. marts 2013

33. årgang Nr. 11 24. marts 2013 33. årgang Nr. 11 24. marts 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr.

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr. Dagsorden for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: Dirigent: Enver Referent: Enver Til stede: Inge, Rudolf, Enver, Maria. Afbud: Sara. A: Formelt 1. Nye punkter til dagsordenen. 2. Godkendelse og

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

31. årgang Nr. 39 13.november 2011

31. årgang Nr. 39 13.november 2011 31. årgang Nr. 39 13.november 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat

Bestyrelsesmøde. Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat 1. Valg af referent - Kim 2. Status for igangværende opgaver a. Slidte låger Der er kommet et

Læs mere