34. årgang Nr august 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34. årgang Nr. 31 16. august 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer"

Transkript

1 34. årgang Nr august 2014 Fæ-møde Redaktion Hjørdis Hjemmeside: Redigeres af bofæller Fællesmøde-nummer Kære bofælle! Vi har fællesmøde nu på tirsdag d. 19. august kl i Fælleshuset. Du får derfor her igen et særligt fællesmøde-nummer af Bakkanalen med materiale vedr. fællesmødet. Pbv - Kh Dan Indhold i dette nummer Dagsorden til fællesmødet tirsdag d. 19/8... s. 2 Referat fra sidste fællesmøde 24/6... s. 3-6 Referat af bestyrelsens møde d. 12/8.... s a) Ny proces for fordeling af ansvarsområder (ansvarslisten)... s b) Syg røn foran hus 10...s. 10 1

2 Dagsorden for Fællesmøde Tirsdag den 19. august 2014 kl Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Dan. 2. Referent Det er hus 14's tur, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme. 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde Referat af fællesmødet d. 24. juni 5. Nyt fra bestyrelsen a) Nyt om Gården, istandsættelse og udlejning b) 5-årsplanen, opfølgning jf. procespapiret c) Den fremtidige vedligeholdelse af gulvet i spisesalen 6. Punkter til beslutning a) Intet 7. Punkter til debat a) Ny proces for fordeling af ansvarsområder (ansvarslisten) b) Syg røn ud for hus Udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver a) 5-årsgruppen herunder koordinering af projekter b) Vedligeholdelsesgruppen/Vinduesudskiftningsgruppen c) Interesselistegruppen d) Gårdudvalget e) Fåregruppen f) Energnisterne 9. Eventuelt Vel mødt bestyrelsen 2

3 Referat af fællesmøde d Tilstede: Dan, Lene, Sebastian, Mette I, Maria, Bodil, Anne Lise, Jørgen S, Mette J, Peter, Gerda, Torben H, lotte Flemming, Erik. Senere ankomne: Christian, Suzan, Arne. 1. Valg af ordstyrer: Dan 2. Referent: Erik 3. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen foreslår dagsordenen udvidet med følgende punkter til beslutning 6j: Lovliggørelse af lejlighederne på gården 6k: Slutbehandling af fælleshusgulvet Desuden 4a: godkendelse af referat af ekstraordinært fællesmøde d Godkendelse af referat af fællesmøde d Erik henviser til kommentar til fællesmøde og referat, Bakkanalen d Referatet godkendt uden yderligere kommentarer. 4a. Godkendelse af referat fra ekstraordinært fællesmøde d Referatet godkendt med bemærkning om, at endelige beslutninger træffes på nærværende møde. 5. Nyt fra bestyrelsen a. Gården, istandsættelse og udlejning Der er mange interesserede til det ledige lejemål. Det forventes at lejemålet kan træde i kraft 1.9. Det vil betyde at vi får én måned uden lejeindtægt. b. Status på udbedring af vandskade på gården (våd væg i badeværelse) Jonas er sat på opgaven. Det er endnu uklart, hvor omfattende opgaven bliver, og om forsikringen kommer i spil. Vi afventer status fra Mik. c. Revision af ansvarslisten Det er bestyrelsens indtryk, at ansvarslisten er lukket land, og at nye bofæller har svært ved at komme til. Bestyrelsen barsler derfor med tanken om at ryste posen og starte forfra. Erik: Da vi i bestyrelsen for ca. 4 år siden satte en lignende proces i gang, tog det 3-4 fællesmøder at få besat de fleste og vigtigste poster. Der har siden ved flere lejligheder været gode muligheder for at komme til. Skulle man ikke trække den lidt til de næste, nye bofæller er faldet til og har en reel chance for at byde ind? Maria: der er flere bofæller, der i den forstand stadig føler sig som nye. Bodil bemærkede at 6-7 bofæller allerede havde meldt sig ind i vedligeholdelsesgruppen. Erik: Vedligeholdelsesgruppen er ikke en diskussionsklub. Det handler om at lægge et konkret stykke arbejde på timer i forbindelse med hver af de tre årlige arbejdsweekender. Bodil: det stykke arbejde er Niels og jeg parate til at gøre. Bestyrelsen kommer med forslag til proces efter sommerferien. 6. Punkter til beslutning a. Prøveperiode med ændret spisetid Beslutning uden afstemning efter luftning af div. synspunkter: Prøveperiode over 3 madskemaperioder med mulighed for justeringer undervejs. Spisetider: tirsd, onsd, torsd kl Mand. og fred. Kl Evaluering på baggrund af madskemalæggernes feed back og bofællers oplevelser i al almindelighed. b. Adfærd omkring fælles beplantning med særlig vægt på rønnebærtræerne. Anne Lise redegjorde for sit forslag og pointerede at beplantning på fællesjord er et anliggende for fælles beslutninger. Bodil efterlyste præcisering af, hvad der er fælles /privat beplantning på arealer i tilknytning til de private matrikler, som ejerne selv vedligeholder. Erik: Alle rønnebærtræer er i princippet fælles. Flemming: Det fremgår af matrikelkortene, at de private matrikler rækker 2,5 m fra huset ud mod strædet. Og det er en gammel 3

4 aftale, at de enkelte huse selv holder, hvad der måtte være derudover til og med kanten af strædet. Matrikelkort bør følge enhver hushandel. Hvis ikke, kan de fremskaffes. Jørgen S: Nogle huse har ret store fællesarealer ud mod strædet. Vi bør få defineret, hvem der bestemmer over og vedligeholder dem. Jørgen fremskaffer kopi af matrikelkort til opslagstavlen. Det blev foreslået at få genopfrisket den gamle manual over Bakkens skrevne / uskrevne regler og traditioner. Mette J har et eksemplar. Lene påtager sig at gå i gang med arbejdet. Beslutning uden afstemning: Forslag om beskæring, rydning eller fældning af fælles beplantning sættes i Bakkanalen og beslutttes på fællesmøde efter sædvanlig procedure. Mindre vedligeholdelsesbeskæring dog undtaget. Arbejdet udføres på arbejdsweekender medmindre andet er besluttet. Dan lægger beslutningsteksten på hjemmesiden. g. Indkøb af nye højtalere til fælleshuset Christian Ullum redegjorde for årsager til vores lydproblemer og ridsede 2 løsningsmodeller op: 1. Nuværende højtalere hænges frit op, så de ikke sætter væg eller gulv i svingninger. Der installeres en Equalizer i forstærkeren til styring af bassen. Udgift ca: 1000 kr. ex ophæng 2. Køb af to nye, aktive højtalere med indbygget forstærker/equalizer og bedre lydkvalitet. Samme ophæng som i løsning 1. Pris: kr. ex ophæng Fra debatten: Basenhederne er udskiftet for 3-4 år siden, og bør kunne holde en del år endnu. Ved evt. senere indkøb af nye højtalere kan equalizeren genbruges, og billigøre højtalerne. Løsning 1 vedtaget uden afstemning. Christian påtager sig anskaffelse og installering af equalizer. Vi takker for et godt og sagligt oplæg. c. Ændret inddeling af fårefoldene. Mette I ridsede fåregruppens forslag op: Inderste fold opdeles i vinterfold og del af lemmefold. Køkkenhavefolden inddrages som lemmefold. Vestfolden opdeles i to folde. Der bygges to små, mobile sheltere, der sat sammen svarer til de nuværende. Udgift til materialer er forhåndsbevilget på generalforsamlingen. Lotte: Bliver lemmefolden stor nok? Anne lise: Vinterfolden kan meget vel blive for lille. Fårene græsser også om vinteren i perioder uden sne. Erik: Vinterfolden bliver større end oprindelig angivet i forslaget. Der er ikke noget til hinder for at fårene ind i mellem kan græsse på andre folde i vinterens løb. Mette I: Det væsentlige er, at der ikke lemmes på den fold, hvor fårene fodres og opholder sig i vintersæsonen. Lemmefolden indrettes, så den inderste del med shelterne kan fungere som tryg nattefold. Forslaget vedtaget uden afstemning. d. Fjernelse af plantekasser omkring torvet. I første omgang skal kun plantekasserne foran torvet og ved det store valnøddetræ fjernes. Plantekassen øst for trappetrinene ved det lille valnøddetræ bevares. Ligesom kasserne omkring arealet ud for tumlerummet også bevares. Buskadset ved valnøddetræet foreslås desuden fjernet, så træet fritlægges. Der sås græs på det blotlagte jordareal. Der foreligger ikke planer om hvad der evt. skal ske efterfølgende. Ad debatten fremgik forskellige holdninger til ideen med bare at gå i gang og se, hvad der sker. Der blev udtrykt behov for at få skitseret løsning af niveauforskelle på anden måde en som en skråning. Nogle foretrak at vente med at gøre noget, indtil vi har besluttet os for, hvad det hele skal ende op med. Der var debat og spørgsmål til hvornår arbejdet kunne sættes i gang. Erik vurderede, at der nok ikke var stor sandsynlighed for at projektet rent arbejdskraftsmæssigt kunne gennemføres i august. Der blev udtrykt holdninger til, at arbejdet skulle kunne færdiggøres i et hug, så det ikke kommer til at ligge hen som brakmark i en periode. Ændringsforslag: Beslutning udsættes til der foreligger en skitse med stillingtagen til løsning af niveauforskelle samt overslag over økonomi og arbejdsindsats. Ændringsforslaget vedtaget med 13 stemmer for. 12 stemmer imod. 4

5 Til punktet forelå fuldmagter til 3 stemmer for fjernelse af plantekasserne. Disse kom efter Dans vurdering ikke i spil, eftersom ændringsforslaget blev vedtaget. e. Ny indgang til stuehusets depotrum i østlængen. Forslaget vedtaget uden afstemning. f. Indkøb af 2 støvsugere til fælleshuset. Lotte: Hepafilteret på Nilfisken var ødelagt p.g.a. støvsugning på våde gulve. Der er købt nyt filter, så støvsugeren igen fungerer optimalt, alderen taget i betragtning. Lotte foreslår som supplement til vores store erhvervsstøvsuger at vi køber en mindre Nilfisk erhvervsstøvsuger. Tilbudspris kr. Forslaget vedtaget uden afstemning. h. Energnisternes tids- og procesplan for den fremtidige energiforsyning Planen blev taget til efterretning. i. Proces for det videre arbejde med 5 årsplan Erik: Forslaget til proces omhandler tilsyneladende kun projekter. Der er behov for at få defineret, hvad der ligger i det begreb. 5 årsplanen omfatter såvel projekter som vedligeholdelse og nyanskaffelser. Processen bør køres med alle tre pinde i sammenhæng. Vi mister overblikket, hvis der langt hen ad vejen kun fokuseres på projekter. Arne: det skal afklares, hvad der skal være med i 5 års planen. Erik: Der er lagt op til en proces til langt hen i december. Hvornår skal vi tage stilling til rammen for 2014? Arne: Vi behøver ikke nødvendigvis at bruge hele rammen hvert år. Bestyrelsen arbejder videre med tilretning af procesplanen. Lene efterlyste afgørelse om, hvem der repræsenterer vedligeholdelsesgruppen i 5 års plangruppen, da arbejdet gerne snart skulle i gang. Erik meldte sig som interesseret. Det affødte en bemærkning fra Maria om, at det var noget den nye vedligeholdelsesgruppe skulle tage stilling til. j. Lovliggørelse af lejemålene på gården Jf. referat af ekstraordinært fællesmøde. Forslag til endelig beslutning Status på processen: Tømreren har allerede omdannet vinduerne på første sal, så de kan fungere som flugtveje. Opmåling af lejlighederne er aftalt med landmåler. Brandtilsyn skal rådgive om nærmere placering af af EL-tavle og opsætning af EL-tilsluttede røgalarmer. Flytning af EL-måler og installation af røgalarmer skal udføres af elektriker. I arbejdsweekenden udfører vi reparation af gipsbeklædning og tætning med brandpasta m.m. Erik, jv mail d. 24.6: Evt. flytning af EL-tavle til sporvognen medfører trækning af mange synlige kabler gennem køkken-alrum. I forbindelse med besøg af brandtilsyn bør det undersøges nærmere om flytning af tavlen kan undgås, hvis sikringsgruppen/tavlen udskiftes med nye og mere sikre komponenter. En anden mulighed kunne være flytning til den anden side af væggen, evt. indfældet i væggen. I egenskab som EL ansvarlig, foreslår Erik desuden, at vi allerede nu lægger os fast på, hvem der fremover skal være Bakkens faste EL firma. Erik foreslår Bent Westen. Et velrenomeret, lokalt firma, der tidligere har serviceret os. Mette J: Der er styr på det. Jeg har allerede kontaktet Mac Manus i Gilleleje. Et firma som Niels og Bodil har gode erfaringer med. Beslutning vedr. financiering: En ramme på tages over driften medmindre andet besluttes i forbindelse med 5 årsplanen. k. Slutbehandling af gulv i fælleshus. Lak eller olie. Financiering. Tømreren anbefaler nedslibning efterfulgt af 3x lak med Bona Traffic HD lak, en halvmat, vandbaseret, 2 komponent Urethanlak. Af debatten fremgik at flertallets holdning stadig var for lak. På forespørgsel blev det bekræftet, at vi selv kan udføre vedligeholdelseslakering fremover. Erik: Der verserer fsk. tal i forslag og referater. Hvad er de eksakte udgifter incl. moms til div. arbejder ifølge tømrerens tilbud? Bodil: Tømrerens tilbud er sendt ud til alle for længe siden. Jeg sender det gerne ud igen til de, der vil have det. Erik: ja, tak. 5

6 Erik foreslår, at vi i forbindelse med beslutning, aftaler fremtidig vedligeholdelse og skåneadfærd, jv. Bakkanalen d Bodil: Vi skal have vaskeinstruktion + vaskeanvisninger hængt op. Lotte: Ja, ligesom der også har været til det olierede gulv. Ordstyreren henviser div. følgeforslag vedr. gulv til et senere fællesmøde. Arne maner myten om, at det skulle være gulvfirmaet, og ikke vores mangelfulde pleje og vedligeholdelse, der er årsag til miseren. Beslutning uden afstemning: Gulvet lakeres som anvist af tømreren. Financiering tages op, når vi diskuterer 5 årsplan til efteråret. Gårdgruppen får en hånd for indtil videre veludført arbejde. Punkterne 7, 8 og 9 Intet. Det var også blevet lige sent nok. Erik 6

7 Bofællesskabet Bakken Referat af bestyrelsens møde tirsdag d. 12. august 2014 Til stede Mette 24, Helge, Maria, Bodil, Sebastian, Lene og Dan Fraværende Ingen Pkt. 1 Valg af mødeleder Lene blev valgt til mødeleder. Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden OK. Pkt. 3 Status vedr. GEF og husleje Kassereren orienterede om status. Pkt. 4 Økonomi Økonomien for første halvår ser fornuftig ud, og der er ikke på nuværende tidspunkt grund til at foretage noget i forhold til overskridelser og beslutninger om ubudgetterede udgifter. Bestyrelsen ser på det igen, når vi nærmer os årsafslutningen. Pkt. 5 Gården, herunder istandsættelse, udlejning og åbent hus Arbejdet med at sætte stuelejligheden i stand er stadig i gang. På grund af istandsættelsen kan den formentlig først lejes ud igen pr. 1/10, og den vil i så fald stå tom i 2 måneder, hvilket der er taget højde for i budgettet. Der er allerede familier, der har henvendt sig, og der er annonceret åbent hus for interesserede fra ventelisten lørdag d. 16/8 kl.10, hvor nogen fra bestyrelsen vil være til stede. Der vil blive holdt samtaler mellem bestyrelsen og potentielle lejere onsdag d. 20/8 kl. 17 med lørdag d. 23/8 kl. 10 i reserve. Pkt. 6 Vedligeholdelsesgruppen Bestyrelsen drøftede et oplæg fra Arne med forslag til proces for det videre arbejde i vedligeholdelsesgruppen, herunder supplering med nye medlemmer. Helge tager en snak med Arne med baggrund i bestyrelsens behandling af oplægget. Pkt. 7 5-årsplanen Der var enighed om at tage opfølgning i henhold til planen med som et orienteringspunkt under Nyt fra bestyrelsen på førstkommende fællesmøde. Pkt. 8 Bakkens uskrevne regler Bakkens uskrevne regler m.v. blev i sin tid skrevet ned (ingen regel uden undtagelse ) og skulle suppleres af nyindflyttere og gives videre til de næste nyindflyttere. Den proces er gået i stå for et godt stykke tid siden, og filen, som lå på en diskette, er blevet væk, og selv om den kom for en dag, ville det nok være svært at støve et diskettedrev op. Men der eksisterer en fotokopi af reglerne, som nu er blevet skannet og lagt på intranettet. Lene påtog sig at renskrive og ajourføre reglerne, som så bliver lagt på intranettet. Og reglerne bliver givet til Eva og Christian i overensstemmelse med den oprindelige intention. 7

8 Pkt. 9 Dagsorden til fællesmødet d. 19/8 Orientering fra bestyrelsen Nyt om gården, istandsættelse og udlejning 5-årsplanen, opfølgning jf. procespapiret Den fremtidige vedligeholdelse af gulvet i spisesalen Til beslutning Intet Til debat Ny proces for fordeling af ansvarsområder (ansvarslisten) Syg røn ud for hus 10 Pkt. 8 Eventuelt Ændringer i stamgrupperne Dan reviderer og sender ud Ny telefon- og mailliste Dan reviderer og sender ud Opladning af elbil på gårdspladsen Lene snakker med Mikael Oplæg fra Lotte vedr. vores løbende behandling af gulvet i fælleshuset Ud over opslag i Bakkanalen, i fælleshuset m.v. tages det på som orientering på fællesmødet jf. ovenfor Dan laver oversigt over sine arbejdsopgaver i bestyrelsen til brug for eventuel uddelegering af opgaver i forbindelse med hans forestående behandling 14/08 '14 - Dan 8

9 Ansvarsliste Ansvar, generelt: Opmærksomhed på at ansvarsområdet fungerer hensigtsmæssigt/som aftalt. Initiativtager når der er behov for handling. Kontakt til og fra bofæller/bofællesskab. Desuden K: Kontakt og bestilling af varer og tjenesteydelser hos myndigheder, leverandører, håndværkere m.v. U: Udførelse af opgaven. Fælleshuset KU Vaskeri: Fejlsøgning, saltpåfyldning, tekniker-tilkald/-styring KU Fyr/varmeanlæg: Funktionsindst, fejlsøgn, tekniker-tilkald/-styring KU El-pærer: Indkøb og udskiftning (Fælleshus, stræde, P-plads ) KU El-installationer: Fejlsøgning, udbedring, tekniker-tilkald/-styring KU El-målere: Aflæsning og indberetning 3x årligt. KU Opvaskemaskine: Fejlsøgn, sæbepåfyld, tekniker-tilkald/-styring. K Brandsikkerhed: Kontakt Falck om 1 afprøvn./år + opfyldn. forb.ks. K Ventilationsrør: Årlig rensning v/ Mikkel skorstensfejer K Køkkenmaskiner KU Køkkeninventar: Indkøb, organisering KU Krydderier: Indkøb, organisering KU Rengørings- og vaskemidler: Indkøb, organisering KU Fadølsanlæg U Lammekød: Salg og udlevering U Musikanlæg U Projektor K WiFi U Entre og postrum: Orden U Opslagstavler : Organisering, orden Børnerum U Potteplanter U Vaskekort og hvide duge: Registrering, udlån U Glemt tøj og ting i fælleshus K Skralderum U Vedligeholdelse og reparation af døre og vinduer Kælderen Sauna Øko-rum: Organisering, orden Musikrum Værksted: Organisering, orden Fyrrum: Organisering, orden Arkiv og møbeldepot: Organisering, orden Køkkendepot: Organisering, orden Rengøringsdepot: Organisering, orden Julepynt, reserveduge: Orden Fællesfryser: Orden Fællesarealer KU Fyr i fyrgrupper: Fejlsøgn, tekniker-tilkald/-styring KU Udendørsbelysning: Fejlsøgning, tekniker-tilkald/-styring K Antenne U Græsslåning U Snerydning, internt med traktor K Snerydning/grusning i fyrgrupper: Bestille grus/organisere K Snerydning, ekstern U Plantekasser og bede ved fælleshustorv: Vedligeholdelse 9

10 U Plantekasser og græs foran børnerum: Vedligeholdelse Tørresnorsbedet: Vedligeholdelse Efterbeskæring af frugttræer Lunden: Udtynding Bjørneklobekæmpelse Tidselbekæmpelse på foldene Gårdsplads: Orden, vedligeholdelse Gårdhave: Organisering, orden Længeværksted og stillads: Organisering, orden, udlån Sommer/vinterrum: Organisering, orden Loftsdepot: Organisering, orden Hestestald: Organisering, orden Grisehus: Organisering, orden Bålplads Mødding Materialeplads Andre opgaver U Madskema U Bakkanalredaktion U Hjemmeside: Struktur, opdatering og vedl.h. af bofælledel U Mailsystem: Vedligeholde, opdatere grupp s U Økonomistyring U Varmeregnskab U Vaskeriregnskab U Vandregnskab U Telefonliste K Fællesskorstene: Kontrakt K Forsikringer U Arkiver: Opbevaring af tegninger etc. U Bofællegaver KU Traktor KU Fællesværktøj & materialer: Orden, vedligehold, udlån KU Trailere, fællestrillebør, stiger Efterladte cykler Koordinering af erfaring med gode håndværkere Stående udvalg og grupper Bestyrelse Byggeudvalg Vedligeholdelsesgruppe Fåregruppe Interesseliste 5-årsgruppe Rønnebærtræ foran hus 10 Prøv at se træet foran hus 10, det ser sygt ud. Er det nogen der har ideer til hvad der kan gøres? Suzan 10

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

32. årgang Nr. 25 3. september 2012

32. årgang Nr. 25 3. september 2012 32. årgang Nr. 25 3. september 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

31. årgang Nr. 43 11. december 2011

31. årgang Nr. 43 11. december 2011 31. årgang Nr. 43 11. december 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2 32. årgang Nr. 1 8. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6 33. årgang Nr. 13 11. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke. Ekstraordinært fællesmøde mand. d. 14. marts og torsd. d. 17. marts. 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011

Tillykke. Ekstraordinært fællesmøde mand. d. 14. marts og torsd. d. 17. marts. 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid 30. årgang Nr. 38 7. november 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr. 9 10. marts 2013

33. årgang Nr. 9 10. marts 2013 33. årgang Nr. 9 10. marts 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 42 27. oktober 2014

34. årgang Nr. 42 27. oktober 2014 34. årgang Nr. 42 27. oktober 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 54 stemmeberettigede

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere