SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2010:7 30. juni It-udgifter Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2010:7 30. juni 2010. It-udgifter 2008. Indledning"

Transkript

1 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2010:7 30. juni 2010 It-udgifter 2008 Resumé: Virksomheder med mindst ti ansatte brugte 46,7 mia. kr. på it-udgifter i Det svarer til gennemsnitligt kr. pr. fuldtidsansat. Halvdelen af it-udgifterne gik til itserviceydelser (fx konsulentbistand, outsourcing servicekontrakter). Køb af software var den næststørste udgiftspost (25 pct.) efterfulgt af hardware øvrigt it-udstyr (20 pct.). It- Kort om statistikken: Statistikken belyser omfanget af nes it-udgifter. udgifterne er opdelt i hardware, standard kundespecifikt software, Indledning De samlede it-udgifter steg med 10 pct. på et år Virksomheder med mindst ti ansatte brugte 46,7 mia. kr. til it-udgifter i Det er en stigning på 4,4 mia. kr. eller 10 pct. i forhold til året før. I 2004 udgjorde it-udgifterne i alt knap 28 mia. kr. (bilagstabel 1). Figur 1. Mia. kr It-serviceydelser Hardware Øvrigt it-udstyr Software Leje Hvad er it-udgifter it-investeringer? Anm.: Tal for 2008 er opgjort på brancheklassifikation DB07. Tal for tidligere år er opgjort på DB03. Danske s it-udgifter belyser nes it-udgifter herunder itinvesteringer. Ved it-udgifter forstås anskaffelse iel leasing af hardware, udstyr software, samt udgifter til it-serviceydelser, leje ekstern it-uddannelse. Ved it-investeringer forstås den andel af it-udgifter, som ne aktiverer i regnskaberne. Andre tal om informationssamfundet Statistikken om informationssamfundet omfatter så følgende undersøgelser: Befolkningens brug af internet Befolkningens it-færdigheder Den offentlige sektors brug af it Danske s brug af it. undersøgelser samt tidligere års resultater er tilgængelige på

2 2 2010:7 Opdeling af rapporten Danske s it-udgifter, herunder it-investeringer i 2008, beskrives i det første afsnit. I det andet afsnit gennemgås baggrundsoplysninger samt kilder metoder. Bilagstabellerne forklaringen af de enkelte variabler findes bagerst i artiklen. Danske s it-udgifter ,7 mia. kr. i it-udgifter i 2008 Figur 2. I bilagstabel 2 fremgår det, at ne i 2008 har brugt næsten 47 mia. kr. til it-udgifter. Heraf udgjorde udgifter til it-serviceydelser over 23 mia. kr. i It-udgifternes fordeling - udgiftstyper Leje 6 pct. Hardware 14 pct. Øvrigt it-udstyr 6 pct. Standard software 13 pct. It-serviceydelser 50 pct. Kundespecifikt software 12 pct. Hver anden it-krone går til serviceydelser i 2008 It-service fylder stadig mere It-serviceydelser udgjorde således halvdelen (50 pct.) af it-udgifterne i 2008 (bilagstabel 2a). De omfatter fx konsulentbistand, outsourcing servicekontrakter. Køb af software var den næststørste udgiftspost (25 pct.) fulgt af hardware (14 pct.) øvrigt it-udstyr (6 pct.). Samme rangorden genfindes i tallene for 2007, hvor itserviceydelser udgjorde 47 pct. af samtlige udgifter. Andelen af it-serviceydelser i de samlede it-udgifter har været støt stigende i det seneste år, mens andelen af kundespecifikt software kun er steget svagt. Køb af hardware (fx computere) er en udgiftspost, der har været faldende i de seneste år. Det samme gælder øvrigt it-udstyr, der bl.a. omfatter telesudstyr, monitorer projektorer, radioudstyr optisk magnetisk medie. Figur 3. Udvikling i it-udgifternes fordeling - udgiftstyper Andel i pct It-serviceydelser Hardware Øvrige it-udstyr Standard software Kundespecifikt software

3 2010:7 3 er den største forbruger af it Figur 4., som blandt andet omfatter revisorer, konsulenter, advokater, banker, forsikring iel service, er den branchegruppe, der bruger flest penge på it. I 2008 udgjorde branchens it-udgifter 40 pct. af de samlede itudgifter hos danske eller næsten 19 mia. kr. It-udgifternes fordeling branchegrupper mv 19 pct. 17 pct. 1 pct. 22 pct. 40 pct. Næststørst forbrug hos industri 80 pct. af samlede udgifter bruges af store firmaer Figur 5. stod for en femtedel af it-udgifterne i 2008 efterfulgt af handel Branchegruppen bygge stod for 1 pct. af it-udgifterne i Virksomheder med mindst 100 ansatte stod for 80 pct. af de samlede it-udgifter i Firmaer med ansatte repræsenterede henholdsvis 8 12 pct. af de samlede it-udgifter. It-udgifternes fordeling antal fuldtidsansatte ansatte 12 pct ansatte 8 pct ansatte 80 pct. It-udgift pr. fuldtidsansat: kr. It-udgifter for kr. pr. medarbejder Den gennemsnitlige it-udgift pr. fultidsansat er størst i de største firmaer (bilagstabel 3). Virksomheder med mindst 100 fuldtidsansatte brugte næsten kr. pr. medarbejder på it, mod henholdsvis kr. i firmaer med ansatte. Den gennemsnitlige it-udgift for alle var på kr. pr. fuldtidsansat i Finansiering forsikring er den branchegruppe, hvor man bruger flest penge på it, med it-udgifter for hver medarbejder (omregnet til fuld tid) på ca kr. Information er den næststørste køber af it pr. ansat. Her løber itudgifterne op i ca kr. pr. medarbejder. De laveste it-udgifter pr.

4 4 2010:7 medarbejder står branchegruppen bygge for. Her brugte ne i gennemsnit ca kr. pr. fuldtidsansat på it i Virksomhedernes it-udgifter fordelt på brancher It-udgifter i alt i mio. kr. It-udgifter i alt pr. fuldtidsansat i tusind kr transport iering Herunder Finansiering forsikring Videnservice Øvrig erhvervsservice

5 2010:7 5 Figur 6. It-udgift pr. fuldtidsansat Tusind kr Øvrige erhvervsservice mv Videnservice Finansiering forsikring Stigende it-udgifter Figur 7. Fra 2007 til 2008 steg de gennemsnitlige it-udgifter pr. fuldtidsansat med ca kr., hvilket svarer til en stigning på næsten 10 pct. på ét år. It-udgift pr. fuldtidsansat Tusind kr mv pct. af it-udgifterne var investering Største investeringer i it-service Virksomhedernes it-investeringer udgjorde 10,8 mia. kr. i 2008 svarende til 23 pct. af de samlede it-udgifter (bilagstabel 4). Virksomhederne inden for erhvervsservice investerede 4,4 mia. kr. i it i Informationsteknoli investerede 2,4 mia. kr., industri 2,1 mia. kr., handel 1,8 mia. kr. Itinvesteringer i bygge lå på 67 mio. kr. i I figur 8 er fordelingen af nes it-investeringer på de enkelte udgiftstyper opgjort. Det ses, at 33 pct. af alle it-investeringer i 2008 gik til it-service, 27 pct. gik til software, mens 28 pct. var investeret i hardware.

6 6 2010:7 Figur 8. Fordelingen af it-investeringer Procent I alt mv komm. Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Egenudvikling af software Figur 9. Udover at anskaffe standard- eller specialudviklet software har ne så mulighed for at egenudvikle software. Virksomhederne brugte i alt næsten årsværk til egenudvikling af software i 2008 (bilagstabel 5). Fordelingen af årsværk til egenudvikling af software Andet 18 pct. Internt brug 28 pct. Salg 54 pct. 58 pct. af årsværkene gik til udvikling til eksternt brug Figur 9 viser fordelingen af nes årsværk til egenudvikling af software i pct. af årsværkene blev anvendt til udvikling af software med henblik på eksternt brug, dvs. salg af licenser eller indbygning i virksomhedens produkter. 28 pct. blev anvendt til egenudvikling af software til internt brug. De resterende 18 pct. af årsværkene til egenudvikling af software gik til vedligeholdelse, support, reparation (bilagstabel 5a).

7 2010:7 7 Baggrundsoplysninger Mere information Branchegrupper Seneste offentliggørelse Næste offentliggørelse Henvendelse Se yderligere oplysninger om nes it-udgifter i Statistikbanken på på er registreret med en branchekode, der afspejler hovedaktiviteten. Branchenomenklaturen DB07 erstattede DB03 fra 1. januar På den baggrund offentliggøres hovedresultaterne af den seneste undersøgelse i nærværende publikation på DB07. Tidligere resultater er d baseret på DB03 grupperingen. It-udgifter 2007 udkom 6. maj 2009 i serien Serviceerhverv 2009:6 (Statistiske Efterretninger). Tidligere udgaver af It-udgifter kan downloades fra tema-siden It-udgifter 2009 udkommer i maj 2011 i Nyt fra Danmarks Statistik i maj 2011 i serien Serviceerhverv (Statistiske Efterretninger). Agnes Tassy, tlf , Jan Fleischer, tlf , Nye branchegrupper Udvalgte tabeller i denne publikation er opgjort i fem branchegrupper med udgangspunkt i de nye standardgrupper i Dansk Branchenomenklatur 2008 (DB07). Blandt nyskabelserne er Information, som indeholder tele, forlag, radio tv, samt it- informationstjenester. Ny gruppering (DB07) transport Information, Tidligere placering (DB03) Energi vandforsyning Handel, hotel restauration Transport, post tele Finansiering, forretningsservice bygge er forholdsvis uforandrede som grupper. transport er primært en udvidelse af de tidligere års handel, hotel restauration med transporterhvervene. modsvares primært af tidligere års iering forretningsservice. Tabellen viser alene den overordnede sammenhæng. Lær mere om branchekoder på Modifikationer i forhold til standard branchegruppering Der er foretaget enkelte modifikationer i forhold til standard 10-grupperingen: 1) er industri forsyningsvirksomheds-delen af, råstofindvinding forsyningsvirksomhed. 2), er en sammenlægning af Finansiering forsikring, Ejendomshandel udlejning samt. Bemærk, at titlerne er forkortet i figurer tabeller. Dobbeltopgørelse i DB07 DB03 Hovedresultaterne af 2007 undersøgelsen er opgjort både i den gamle, DB03, den nye branchenomenklatur, DB07. Tidligere års resultater er opgjort efter DB03 s 9-gruppering.

8 8 2010:7 Kilder metoder Danske s it-udgifter 2008 Dækningsgrad Dataindsamlingsmetode Stikprøvens udvælgelse Stikprøvens sammensætning Oversigtstabel 1. Statistikken dækker over 80 pct. af alle fuldtidsansatte i de brancher, som er med i sta-tistikken Generel firmastatistik 2006 (mere information i Statistikbanken på Totalpopulationen udgør ca firmaer i det Erhvervsstatistiske Registersystem med mindst 10 fuldtidsansatte. Data er indsamlet via en årlig spørgeskemabaseret undersøgelse af nes it-udgifter. Indsamling af data er foretaget i perioden september 2009 til marts Definition af de enkelte variable er vedlagt bagerst i efterretningen. Stikprøven er trukket blandt private firmaer (juridiske enheder) med mindst 10 fuldtidsansatte. Hovedparten af brancherne i de private byerhverv den ielle sektor er repræsenteret. Populationen er afgrænset efter brancheklassifikationen DB07. Den endelige stikprøve på er baseret på et gennemsnit af de optimale allokeringer for forskellige it-udgiftstyper. Stikprøven er stratificeret efter beskæftigelsesgruppe branche. Der er anvendt besvarelser svarprocenten er på 97. Antal besvarelser fordelt på brancher Branchegruppe (DB07) forsyningsvirksomhed (10-39) (41-43) transport (45-56) Information (58-63) , (64-82) Anm.: 2-cifrede branchekoder i parentes. Der er tale om nes bedste skøn Referenceperiode Opregning Stikprøveusikkerhed Oplysningerne er baseret på nes bedste skøn af deres it-udgifter, derfor skal resultaterne tages med et vist forbehold. Hvis virksomheden ikke kunne adskille software fra hardware, blev den bedt om at medtage det under hardware eller øvrigt it-udstyr. Referenceperioden følger Regnskabsstatistikken 2008, dvs. it-udgifter er baseret på det regnskabsår, hvor regnskabsafslutningen ligger mellem 1. maj april Resultaterne er opregnede, så de svarer til en fuld dækning af de undersøgte brancher størrelsesgrupper. Hver virksomhed i stikprøven er tildelt en vægt, således at den repræsenterer et antal i populationen. Der er foretaget opregning ud fra antal, beskæftigelse omsætning inden for beskæftigelsesgrupper. Da der er tale om en stikprøve, er resultaterne forbundet med en vis usikkerhed i form af tilfældig variation. Nedenstående oversigtstabel viser stikprøveusikkerheden fordelt på de enkelte udgiftstyper angivet ved 95 pct. konfidensintervaller.

9 2010:7 9 Oversigtstabel 2. Den statistiske usikkerhed på skøn Usikkerhed Samlede it-udgifter 4,1 Hardware 5,2 Øvrigt it-udstyr 9,6 Standard-software 4,9 Kundespecifikt software 8,8 It-serviceydelser 4,5 Leje 16,8 Usikkerheden stiger ved opgørelse på branche- størrelsesgrupper Andre kilder til usikkerhed Definitioner Yderligere oplysninger De samlede it-udgifter er estimeret til 46,7 mia. kr. ± 4,1 pct. Det betyder, at den faktiske usikkerhed af nes it-udgifter med 95 pct. sandsynlighed ligger mellem 44,8 mia. kr. 48,6 mia. kr. Det fremgår af oversigtstabellen, at usikkerheden stiger, når it-udgifter opgøres for visse undergrupper. Det samme gør sig gældende ved yderligere opsplitning på brancher størrelsesgrupper, opgørelser herfor skal derfor tages med forbehold kun betragtes som retningsgivende. Der er d andre kilder til usikkerhed end stikprøven, bl.a. målefejl hidrørende fra spørgeskemaet det forhold, at ne angiver et bedste skøn. Ændring i definitioner eller i opsætning af spørgsmålene i spørgeskemaet medfører ofte så større usikkerhed. Forklaringer af variablene kan ses bagerst i efterretningen. En mere omfattende beskrivelse af undersøgelsen (Varedeklaration) findes på

10 :7 Tabel 1. Virksomhedernes it-udgifter - mio. kr * 2008* It-udgifter i alt Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Leje It-uddannelse Anm.: Tal i stjernemarkerede kolonner er opgjort i branche DB07. Øvrige tal er opgjort i den tidligere branchekode, DB03. mio. kr. Tabel 2. Virksomhedernes it-udgifter - mio. kr mio. kr. It-udgifter i alt Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Leje Tabel 2a. Virksomhedernes it-udgifter - procentfordeling pct. It-udgifter i alt Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Leje

11 2010:7 11 Tabel 3. Virksomhedernes it-udgifter pr. fuldtidsansat kr It-udgifter i alt , ,4 6,0 23,7 99,7 78,3 17,6 26,8 53,9 Hardware , ,1 1,4 3,5 21,3 6,7 3,1 4,9 7,0 Øvrigt it-udstyr , ,6 0,5 1,1 9,3 3,3 1,0 1,9 2,9 Standard software , ,8 0,8 2,9 12,7 8,8 2,2 3,6 6,9 Kundespecifikt software , ,5 0,4 3,3 5,8 11,9 1,7 3,1 6,5 It-serviceydelser , ,5 2,7 12,2 33,7 44,7 9,0 12,7 27,0 Leje ,3 1,0 0,1 0,7 16,9 2,9 0,6 0,6 3, It-udgifter i alt , ,4 5,1 26,7 86,5 65,4 16,5 23,9 49,0 Hardware , ,5 1,5 5,0 20,7 7,4 4,2 5,0 7,9 Øvrigt it-udstyr , ,3 0,6 1,2 12,0 4,3 1,2 1,6 3,5 Standard software , ,5 1,0 3,0 9,0 8,5 2,2 3,0 6,5 Kundespecifikt software , ,9 0,3 3,6 5,8 7,6 1,9 2,6 4,9 It-serviceydelser , ,1 1,4 12,8 30,8 34,7 6,3 10,6 23,6 Leje ,6 0,8 0,2 1,0 7,0 2,3 0,6 1,0 2,2 It-uddannelse ,4 0,3 0,1 0,2 1,3 0,5 0,2 0,2 0,5

12 :7 Tabel 4. Virksomhedernes it-udgifter it-investeringer It-udgifter i alt Heraf it-investeringer Andelen af investeringer mio. kr. pct. Tabel 4a. Virksomhedernes it-investeringer kr. It-udgifter i alt Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Leje Tabel 4b. Virksomhedernes it-investeringer - procentfordeling It-udgifter i alt Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Leje pct.

13 2010:7 13 Tabel 5. Egenudvikling af software - årsværk Årsværk i alt Internt brug Eksternt brug Andet Anm.: Ved eksternt brug forstås udvikling af software med henblik på salg af licenser eller indbygning i virksomhedens produkter. årsværk Tabel 5a. Egenudvikling af software - procentfordeling Årsværk i alt Internt brug Eksternt brug Andet Anm.: Ved eksternt brug forstås udvikling af software med henblik på salg af licenser eller indbygning i virksomhedens produkter. pct.

14 :7 Forklaring af it-udgifterne Computere andet udstyr 1.Hardware - Stationære bærbare computere, herunder servere større, PDAs - Skærme, tastaturer, harddisk, printere scannere - Netværksudstyr, herunder routere kabling 2. Telesudstyr - Telesnetværk herunder kabling, omstillingsborde - Telefoner, mobiltelefoner, telefonsvarere fax maskiner - Antenner, transmissionsudstyr - Tyveri- brandalarm-systemer - TV-kameraer - GPS-udstyr 3 Andet it-udstyr - Tv, video, dvd, monitorer projektorer - Videokameraer digitalkameraer - Radiomodtagere, videooptagere - Højtalere forstærkere, mikrofoner - Instrumenter apparater til medicinsk brug, måleinstrumenter - Avanceret forskningsudstyr - Videokort, lydkort, optisk magnetisk medie, magnetkort, smart cards Software 4 Standard-software (Software, der kræver lidt eller ingen tilpasning) - Software-pakker, systemsoftware, application software - Operativsystemer udviklingsværktøjer, netværkssoftware - Tekstbehandling regneark - Prrammeringsspr software Online software 5 Specialudviklet software Software udviklet eller tilpasset efter virksomhedens behov indkøbt af virksomheden It-serviceydelser 6 It-konsulenter - Konsulentbistand i forbindelse med hardware software (teknisk support) - IT-design udvikling for applikationer netværk - Servicekontrakter på hardware, netværk it-udstyr - Webhosting 7 Telestjenester (abonnement eller andre løbende udgifter til udstyr under punkt 2) - Fastnet mobiltelefoni- samt internettjenester (herunder broadband) - Øvrige tele- internet-stjenester - Carrier services, internet backbone services 8 Leje af it-udstyr (operationel leasing) - Fx leje af hardware, - Eksklusiv iel leasing. - Finansiel leasing anskaffet i sidste regnskabsår medtages under punkt Øvrige it-relaterede tjenester - Konsulentbistand for telekom- broadcasting projekter - Vedligeholdelse reparation af hardware, it- telekomudstyr - Installation af netværk, mainframe computere, PCer, radio telekomudstyr,

15 2010:7 15 SERVICEERHVERV 2010:7 Statistiske Efterretninger ISSN, Salg: Tlf (hele døgnet), Abonnement for 2010: 900 kr. som pdf. Løssalg: 60 kr. Ekspeditionsgebyr: 15 kr. indland, 15 kr. udland Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed 0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. For usikker til at kunne angives eller diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige eller anslåede tal Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige. Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

Statistikdokumentation for It-udgifter i virksomheder 2014

Statistikdokumentation for It-udgifter i virksomheder 2014 Statistikdokumentation for It-udgifter i virksomheder 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken: It-udgifter i virksomheder er at belyse omfanget af virksomhedernes itudgifter. Undersøgelsen bidrager

Læs mere

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER TRANSPORT 2009:4 19. februar 2009 9 pct. færre afrejsende i 4. kvt. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Finanskrise og Sterlings konkurs vendte udviklingen

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

8 Detailomsætningsindekset

8 Detailomsætningsindekset 85 8 Detailomsætningsindekset 8.1 Grundlæggende information om indekset 8.1.1 Navn Detailomsætningsindekset. Der offentliggøres indeks for udviklingen i detailhandlen i alt samt for de tre hovedgrupper

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Oktober 2006 af Martin Windelin tlf. 3355 7720 og Bjarne T. Hansen IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Selvom antallet af beskæftigede

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR \\1651-FS-0\VOL2\BRUGERE\GS\jan-feb-2003\ae-hk-mw.doc 1 Af Martin Windelin, direkte tlf.: 33557720 16.01.2003 Resumé: IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR Ifølge de mest aktuelle beskæftigelsestal

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 8:22. september 8 Befolkningens it-færdigheder 7 Resumé: It-anvendelse falder med alderen, men med stor forskel på konkrete it-anvendelser. Fx er de yngste aldersgrupper

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet Indledning 9 1. Indledning Danmark er blevet et informationssamfund Status over udviklingen Publikationens indhold Danmark kan i dag med god ret betegnes som et informationssamfund. Digital behandling

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

9. It og globalisering

9. It og globalisering It og globalisering 155 9. It og globalisering 9.1 Introduktion Globalisering mere end samhandel It og globalisering Specialisering i produktion? Globalisering er et centralt begreb til at forstå den økonomiske

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

6. Arbejdsstyrkens IT-stillinger og -kompetencer

6. Arbejdsstyrkens IT-stillinger og -kompetencer IT-stillinger og -kompetencer 87 6. Arbejdsstyrkens IT-stillinger og -kompetencer 6.1 Indledning IT-kvalifikationer: en indikator på IT-parathed og -udviklingspotentiale IT-kompetencer kan erhverves på

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2003 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Dansk Erhvervsstatistik. v / Christian Raunkjær Ott

Dansk Erhvervsstatistik. v / Christian Raunkjær Ott Dansk Erhvervsstatistik v / Christian Raunkjær Ott Struktur Ofte brugte enheder, nomenklaturer og grupperinger i Danmarks Statistiks erhvervsstatistiske offentliggørelser Erhvervsstatistik i statistikbanken

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2010:3 9. september 2010 Generel firmastatistik 2008 Resumé: I 2008 var der 311.518 reelt aktive firmaer. Det er 6.000 flere end året før en stigning

Læs mere

9. It-produkter. 9.1 Introduktion

9. It-produkter. 9.1 Introduktion It-produkter 149 9. It-produkter 9.1 Introduktion It-produkter er et vigtigt grundlag for analyser It-produkter består af varer tjenesteydelser It-produkter kan betegnes som det primære element, der binder

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2005 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 er en opgørelse over omfanget af forskningen og udviklingen

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser 2009. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2009. Antal rejser. Ferierejser i alt 100

Ferie- og forretningsrejser 2009. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2009. Antal rejser. Ferierejser i alt 100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2010:9 14. juli 2010 Ferie- og forretningsrejser 2009 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Italien, mens Region Nordjylland og Region Midtjylland

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen Tabel- og figuroversigt 205 12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen 1. Indledning Figur 1.1 Den indholdsmæssige ramme for statistik om informationssamfundet 2. It-infrastruktur Tabel 2.1

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse 9. november 215 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder 27-214 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Energi og miljø... 5 3. Fødevarer...

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,4 1,9 2,9 3,5 1,9 1,7 2,7 1,9 Privat forbrug 2,8 1,1 2,4 2,7 1,9 2,1 2,3 1,9

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

10. It og produktivitet

10. It og produktivitet It og produktivitet 171 1. It og produktivitet 1.1 Introduktion Produktivitet og velstand Opbygningen af kapitlet Velstandsniveauet i samfundet øges gennem den samlede arbejdsindsats og produktiviteten.

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

8. It-erhvervene. 8.1 Introduktion

8. It-erhvervene. 8.1 Introduktion It-erhvervene 133 8. It-erhvervene 8.1 Introduktion It-erhvervene vigtig i informationssamfundet 8.2 It-erhvervenes struktur 8.3 Økonomisk udvikling 8.4 Beskæftigelse 8.5 Forskning og udvikling It-erhvervene

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Lønudviklingen 3. kvartal 2008

Lønudviklingen 3. kvartal 2008 08-0998 - Poul 28.11.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 3. kvartal 2008 Der er nu oplysninger om lønudviklingen for 3. kvartal 2008. I den private sektor steg lønnen

Læs mere

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse EJERSKIFTEANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data Vækstfonden

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 23. november 2015 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 2007-2013 Hovedparten af de erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler(regionalfonden

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere