SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2010:7 30. juni It-udgifter Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2010:7 30. juni 2010. It-udgifter 2008. Indledning"

Transkript

1 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2010:7 30. juni 2010 It-udgifter 2008 Resumé: Virksomheder med mindst ti ansatte brugte 46,7 mia. kr. på it-udgifter i Det svarer til gennemsnitligt kr. pr. fuldtidsansat. Halvdelen af it-udgifterne gik til itserviceydelser (fx konsulentbistand, outsourcing servicekontrakter). Køb af software var den næststørste udgiftspost (25 pct.) efterfulgt af hardware øvrigt it-udstyr (20 pct.). It- Kort om statistikken: Statistikken belyser omfanget af nes it-udgifter. udgifterne er opdelt i hardware, standard kundespecifikt software, Indledning De samlede it-udgifter steg med 10 pct. på et år Virksomheder med mindst ti ansatte brugte 46,7 mia. kr. til it-udgifter i Det er en stigning på 4,4 mia. kr. eller 10 pct. i forhold til året før. I 2004 udgjorde it-udgifterne i alt knap 28 mia. kr. (bilagstabel 1). Figur 1. Mia. kr It-serviceydelser Hardware Øvrigt it-udstyr Software Leje Hvad er it-udgifter it-investeringer? Anm.: Tal for 2008 er opgjort på brancheklassifikation DB07. Tal for tidligere år er opgjort på DB03. Danske s it-udgifter belyser nes it-udgifter herunder itinvesteringer. Ved it-udgifter forstås anskaffelse iel leasing af hardware, udstyr software, samt udgifter til it-serviceydelser, leje ekstern it-uddannelse. Ved it-investeringer forstås den andel af it-udgifter, som ne aktiverer i regnskaberne. Andre tal om informationssamfundet Statistikken om informationssamfundet omfatter så følgende undersøgelser: Befolkningens brug af internet Befolkningens it-færdigheder Den offentlige sektors brug af it Danske s brug af it. undersøgelser samt tidligere års resultater er tilgængelige på

2 2 2010:7 Opdeling af rapporten Danske s it-udgifter, herunder it-investeringer i 2008, beskrives i det første afsnit. I det andet afsnit gennemgås baggrundsoplysninger samt kilder metoder. Bilagstabellerne forklaringen af de enkelte variabler findes bagerst i artiklen. Danske s it-udgifter ,7 mia. kr. i it-udgifter i 2008 Figur 2. I bilagstabel 2 fremgår det, at ne i 2008 har brugt næsten 47 mia. kr. til it-udgifter. Heraf udgjorde udgifter til it-serviceydelser over 23 mia. kr. i It-udgifternes fordeling - udgiftstyper Leje 6 pct. Hardware 14 pct. Øvrigt it-udstyr 6 pct. Standard software 13 pct. It-serviceydelser 50 pct. Kundespecifikt software 12 pct. Hver anden it-krone går til serviceydelser i 2008 It-service fylder stadig mere It-serviceydelser udgjorde således halvdelen (50 pct.) af it-udgifterne i 2008 (bilagstabel 2a). De omfatter fx konsulentbistand, outsourcing servicekontrakter. Køb af software var den næststørste udgiftspost (25 pct.) fulgt af hardware (14 pct.) øvrigt it-udstyr (6 pct.). Samme rangorden genfindes i tallene for 2007, hvor itserviceydelser udgjorde 47 pct. af samtlige udgifter. Andelen af it-serviceydelser i de samlede it-udgifter har været støt stigende i det seneste år, mens andelen af kundespecifikt software kun er steget svagt. Køb af hardware (fx computere) er en udgiftspost, der har været faldende i de seneste år. Det samme gælder øvrigt it-udstyr, der bl.a. omfatter telesudstyr, monitorer projektorer, radioudstyr optisk magnetisk medie. Figur 3. Udvikling i it-udgifternes fordeling - udgiftstyper Andel i pct It-serviceydelser Hardware Øvrige it-udstyr Standard software Kundespecifikt software

3 2010:7 3 er den største forbruger af it Figur 4., som blandt andet omfatter revisorer, konsulenter, advokater, banker, forsikring iel service, er den branchegruppe, der bruger flest penge på it. I 2008 udgjorde branchens it-udgifter 40 pct. af de samlede itudgifter hos danske eller næsten 19 mia. kr. It-udgifternes fordeling branchegrupper mv 19 pct. 17 pct. 1 pct. 22 pct. 40 pct. Næststørst forbrug hos industri 80 pct. af samlede udgifter bruges af store firmaer Figur 5. stod for en femtedel af it-udgifterne i 2008 efterfulgt af handel Branchegruppen bygge stod for 1 pct. af it-udgifterne i Virksomheder med mindst 100 ansatte stod for 80 pct. af de samlede it-udgifter i Firmaer med ansatte repræsenterede henholdsvis 8 12 pct. af de samlede it-udgifter. It-udgifternes fordeling antal fuldtidsansatte ansatte 12 pct ansatte 8 pct ansatte 80 pct. It-udgift pr. fuldtidsansat: kr. It-udgifter for kr. pr. medarbejder Den gennemsnitlige it-udgift pr. fultidsansat er størst i de største firmaer (bilagstabel 3). Virksomheder med mindst 100 fuldtidsansatte brugte næsten kr. pr. medarbejder på it, mod henholdsvis kr. i firmaer med ansatte. Den gennemsnitlige it-udgift for alle var på kr. pr. fuldtidsansat i Finansiering forsikring er den branchegruppe, hvor man bruger flest penge på it, med it-udgifter for hver medarbejder (omregnet til fuld tid) på ca kr. Information er den næststørste køber af it pr. ansat. Her løber itudgifterne op i ca kr. pr. medarbejder. De laveste it-udgifter pr.

4 4 2010:7 medarbejder står branchegruppen bygge for. Her brugte ne i gennemsnit ca kr. pr. fuldtidsansat på it i Virksomhedernes it-udgifter fordelt på brancher It-udgifter i alt i mio. kr. It-udgifter i alt pr. fuldtidsansat i tusind kr transport iering Herunder Finansiering forsikring Videnservice Øvrig erhvervsservice

5 2010:7 5 Figur 6. It-udgift pr. fuldtidsansat Tusind kr Øvrige erhvervsservice mv Videnservice Finansiering forsikring Stigende it-udgifter Figur 7. Fra 2007 til 2008 steg de gennemsnitlige it-udgifter pr. fuldtidsansat med ca kr., hvilket svarer til en stigning på næsten 10 pct. på ét år. It-udgift pr. fuldtidsansat Tusind kr mv pct. af it-udgifterne var investering Største investeringer i it-service Virksomhedernes it-investeringer udgjorde 10,8 mia. kr. i 2008 svarende til 23 pct. af de samlede it-udgifter (bilagstabel 4). Virksomhederne inden for erhvervsservice investerede 4,4 mia. kr. i it i Informationsteknoli investerede 2,4 mia. kr., industri 2,1 mia. kr., handel 1,8 mia. kr. Itinvesteringer i bygge lå på 67 mio. kr. i I figur 8 er fordelingen af nes it-investeringer på de enkelte udgiftstyper opgjort. Det ses, at 33 pct. af alle it-investeringer i 2008 gik til it-service, 27 pct. gik til software, mens 28 pct. var investeret i hardware.

6 6 2010:7 Figur 8. Fordelingen af it-investeringer Procent I alt mv komm. Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Egenudvikling af software Figur 9. Udover at anskaffe standard- eller specialudviklet software har ne så mulighed for at egenudvikle software. Virksomhederne brugte i alt næsten årsværk til egenudvikling af software i 2008 (bilagstabel 5). Fordelingen af årsværk til egenudvikling af software Andet 18 pct. Internt brug 28 pct. Salg 54 pct. 58 pct. af årsværkene gik til udvikling til eksternt brug Figur 9 viser fordelingen af nes årsværk til egenudvikling af software i pct. af årsværkene blev anvendt til udvikling af software med henblik på eksternt brug, dvs. salg af licenser eller indbygning i virksomhedens produkter. 28 pct. blev anvendt til egenudvikling af software til internt brug. De resterende 18 pct. af årsværkene til egenudvikling af software gik til vedligeholdelse, support, reparation (bilagstabel 5a).

7 2010:7 7 Baggrundsoplysninger Mere information Branchegrupper Seneste offentliggørelse Næste offentliggørelse Henvendelse Se yderligere oplysninger om nes it-udgifter i Statistikbanken på på er registreret med en branchekode, der afspejler hovedaktiviteten. Branchenomenklaturen DB07 erstattede DB03 fra 1. januar På den baggrund offentliggøres hovedresultaterne af den seneste undersøgelse i nærværende publikation på DB07. Tidligere resultater er d baseret på DB03 grupperingen. It-udgifter 2007 udkom 6. maj 2009 i serien Serviceerhverv 2009:6 (Statistiske Efterretninger). Tidligere udgaver af It-udgifter kan downloades fra tema-siden It-udgifter 2009 udkommer i maj 2011 i Nyt fra Danmarks Statistik i maj 2011 i serien Serviceerhverv (Statistiske Efterretninger). Agnes Tassy, tlf , Jan Fleischer, tlf , Nye branchegrupper Udvalgte tabeller i denne publikation er opgjort i fem branchegrupper med udgangspunkt i de nye standardgrupper i Dansk Branchenomenklatur 2008 (DB07). Blandt nyskabelserne er Information, som indeholder tele, forlag, radio tv, samt it- informationstjenester. Ny gruppering (DB07) transport Information, Tidligere placering (DB03) Energi vandforsyning Handel, hotel restauration Transport, post tele Finansiering, forretningsservice bygge er forholdsvis uforandrede som grupper. transport er primært en udvidelse af de tidligere års handel, hotel restauration med transporterhvervene. modsvares primært af tidligere års iering forretningsservice. Tabellen viser alene den overordnede sammenhæng. Lær mere om branchekoder på Modifikationer i forhold til standard branchegruppering Der er foretaget enkelte modifikationer i forhold til standard 10-grupperingen: 1) er industri forsyningsvirksomheds-delen af, råstofindvinding forsyningsvirksomhed. 2), er en sammenlægning af Finansiering forsikring, Ejendomshandel udlejning samt. Bemærk, at titlerne er forkortet i figurer tabeller. Dobbeltopgørelse i DB07 DB03 Hovedresultaterne af 2007 undersøgelsen er opgjort både i den gamle, DB03, den nye branchenomenklatur, DB07. Tidligere års resultater er opgjort efter DB03 s 9-gruppering.

8 8 2010:7 Kilder metoder Danske s it-udgifter 2008 Dækningsgrad Dataindsamlingsmetode Stikprøvens udvælgelse Stikprøvens sammensætning Oversigtstabel 1. Statistikken dækker over 80 pct. af alle fuldtidsansatte i de brancher, som er med i sta-tistikken Generel firmastatistik 2006 (mere information i Statistikbanken på Totalpopulationen udgør ca firmaer i det Erhvervsstatistiske Registersystem med mindst 10 fuldtidsansatte. Data er indsamlet via en årlig spørgeskemabaseret undersøgelse af nes it-udgifter. Indsamling af data er foretaget i perioden september 2009 til marts Definition af de enkelte variable er vedlagt bagerst i efterretningen. Stikprøven er trukket blandt private firmaer (juridiske enheder) med mindst 10 fuldtidsansatte. Hovedparten af brancherne i de private byerhverv den ielle sektor er repræsenteret. Populationen er afgrænset efter brancheklassifikationen DB07. Den endelige stikprøve på er baseret på et gennemsnit af de optimale allokeringer for forskellige it-udgiftstyper. Stikprøven er stratificeret efter beskæftigelsesgruppe branche. Der er anvendt besvarelser svarprocenten er på 97. Antal besvarelser fordelt på brancher Branchegruppe (DB07) forsyningsvirksomhed (10-39) (41-43) transport (45-56) Information (58-63) , (64-82) Anm.: 2-cifrede branchekoder i parentes. Der er tale om nes bedste skøn Referenceperiode Opregning Stikprøveusikkerhed Oplysningerne er baseret på nes bedste skøn af deres it-udgifter, derfor skal resultaterne tages med et vist forbehold. Hvis virksomheden ikke kunne adskille software fra hardware, blev den bedt om at medtage det under hardware eller øvrigt it-udstyr. Referenceperioden følger Regnskabsstatistikken 2008, dvs. it-udgifter er baseret på det regnskabsår, hvor regnskabsafslutningen ligger mellem 1. maj april Resultaterne er opregnede, så de svarer til en fuld dækning af de undersøgte brancher størrelsesgrupper. Hver virksomhed i stikprøven er tildelt en vægt, således at den repræsenterer et antal i populationen. Der er foretaget opregning ud fra antal, beskæftigelse omsætning inden for beskæftigelsesgrupper. Da der er tale om en stikprøve, er resultaterne forbundet med en vis usikkerhed i form af tilfældig variation. Nedenstående oversigtstabel viser stikprøveusikkerheden fordelt på de enkelte udgiftstyper angivet ved 95 pct. konfidensintervaller.

9 2010:7 9 Oversigtstabel 2. Den statistiske usikkerhed på skøn Usikkerhed Samlede it-udgifter 4,1 Hardware 5,2 Øvrigt it-udstyr 9,6 Standard-software 4,9 Kundespecifikt software 8,8 It-serviceydelser 4,5 Leje 16,8 Usikkerheden stiger ved opgørelse på branche- størrelsesgrupper Andre kilder til usikkerhed Definitioner Yderligere oplysninger De samlede it-udgifter er estimeret til 46,7 mia. kr. ± 4,1 pct. Det betyder, at den faktiske usikkerhed af nes it-udgifter med 95 pct. sandsynlighed ligger mellem 44,8 mia. kr. 48,6 mia. kr. Det fremgår af oversigtstabellen, at usikkerheden stiger, når it-udgifter opgøres for visse undergrupper. Det samme gør sig gældende ved yderligere opsplitning på brancher størrelsesgrupper, opgørelser herfor skal derfor tages med forbehold kun betragtes som retningsgivende. Der er d andre kilder til usikkerhed end stikprøven, bl.a. målefejl hidrørende fra spørgeskemaet det forhold, at ne angiver et bedste skøn. Ændring i definitioner eller i opsætning af spørgsmålene i spørgeskemaet medfører ofte så større usikkerhed. Forklaringer af variablene kan ses bagerst i efterretningen. En mere omfattende beskrivelse af undersøgelsen (Varedeklaration) findes på

10 :7 Tabel 1. Virksomhedernes it-udgifter - mio. kr * 2008* It-udgifter i alt Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Leje It-uddannelse Anm.: Tal i stjernemarkerede kolonner er opgjort i branche DB07. Øvrige tal er opgjort i den tidligere branchekode, DB03. mio. kr. Tabel 2. Virksomhedernes it-udgifter - mio. kr mio. kr. It-udgifter i alt Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Leje Tabel 2a. Virksomhedernes it-udgifter - procentfordeling pct. It-udgifter i alt Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Leje

11 2010:7 11 Tabel 3. Virksomhedernes it-udgifter pr. fuldtidsansat kr It-udgifter i alt , ,4 6,0 23,7 99,7 78,3 17,6 26,8 53,9 Hardware , ,1 1,4 3,5 21,3 6,7 3,1 4,9 7,0 Øvrigt it-udstyr , ,6 0,5 1,1 9,3 3,3 1,0 1,9 2,9 Standard software , ,8 0,8 2,9 12,7 8,8 2,2 3,6 6,9 Kundespecifikt software , ,5 0,4 3,3 5,8 11,9 1,7 3,1 6,5 It-serviceydelser , ,5 2,7 12,2 33,7 44,7 9,0 12,7 27,0 Leje ,3 1,0 0,1 0,7 16,9 2,9 0,6 0,6 3, It-udgifter i alt , ,4 5,1 26,7 86,5 65,4 16,5 23,9 49,0 Hardware , ,5 1,5 5,0 20,7 7,4 4,2 5,0 7,9 Øvrigt it-udstyr , ,3 0,6 1,2 12,0 4,3 1,2 1,6 3,5 Standard software , ,5 1,0 3,0 9,0 8,5 2,2 3,0 6,5 Kundespecifikt software , ,9 0,3 3,6 5,8 7,6 1,9 2,6 4,9 It-serviceydelser , ,1 1,4 12,8 30,8 34,7 6,3 10,6 23,6 Leje ,6 0,8 0,2 1,0 7,0 2,3 0,6 1,0 2,2 It-uddannelse ,4 0,3 0,1 0,2 1,3 0,5 0,2 0,2 0,5

12 :7 Tabel 4. Virksomhedernes it-udgifter it-investeringer It-udgifter i alt Heraf it-investeringer Andelen af investeringer mio. kr. pct. Tabel 4a. Virksomhedernes it-investeringer kr. It-udgifter i alt Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Leje Tabel 4b. Virksomhedernes it-investeringer - procentfordeling It-udgifter i alt Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Leje pct.

13 2010:7 13 Tabel 5. Egenudvikling af software - årsværk Årsværk i alt Internt brug Eksternt brug Andet Anm.: Ved eksternt brug forstås udvikling af software med henblik på salg af licenser eller indbygning i virksomhedens produkter. årsværk Tabel 5a. Egenudvikling af software - procentfordeling Årsværk i alt Internt brug Eksternt brug Andet Anm.: Ved eksternt brug forstås udvikling af software med henblik på salg af licenser eller indbygning i virksomhedens produkter. pct.

14 :7 Forklaring af it-udgifterne Computere andet udstyr 1.Hardware - Stationære bærbare computere, herunder servere større, PDAs - Skærme, tastaturer, harddisk, printere scannere - Netværksudstyr, herunder routere kabling 2. Telesudstyr - Telesnetværk herunder kabling, omstillingsborde - Telefoner, mobiltelefoner, telefonsvarere fax maskiner - Antenner, transmissionsudstyr - Tyveri- brandalarm-systemer - TV-kameraer - GPS-udstyr 3 Andet it-udstyr - Tv, video, dvd, monitorer projektorer - Videokameraer digitalkameraer - Radiomodtagere, videooptagere - Højtalere forstærkere, mikrofoner - Instrumenter apparater til medicinsk brug, måleinstrumenter - Avanceret forskningsudstyr - Videokort, lydkort, optisk magnetisk medie, magnetkort, smart cards Software 4 Standard-software (Software, der kræver lidt eller ingen tilpasning) - Software-pakker, systemsoftware, application software - Operativsystemer udviklingsværktøjer, netværkssoftware - Tekstbehandling regneark - Prrammeringsspr software Online software 5 Specialudviklet software Software udviklet eller tilpasset efter virksomhedens behov indkøbt af virksomheden It-serviceydelser 6 It-konsulenter - Konsulentbistand i forbindelse med hardware software (teknisk support) - IT-design udvikling for applikationer netværk - Servicekontrakter på hardware, netværk it-udstyr - Webhosting 7 Telestjenester (abonnement eller andre løbende udgifter til udstyr under punkt 2) - Fastnet mobiltelefoni- samt internettjenester (herunder broadband) - Øvrige tele- internet-stjenester - Carrier services, internet backbone services 8 Leje af it-udstyr (operationel leasing) - Fx leje af hardware, - Eksklusiv iel leasing. - Finansiel leasing anskaffet i sidste regnskabsår medtages under punkt Øvrige it-relaterede tjenester - Konsulentbistand for telekom- broadcasting projekter - Vedligeholdelse reparation af hardware, it- telekomudstyr - Installation af netværk, mainframe computere, PCer, radio telekomudstyr,

15 2010:7 15 SERVICEERHVERV 2010:7 Statistiske Efterretninger ISSN, Salg: Tlf (hele døgnet), Abonnement for 2010: 900 kr. som pdf. Løssalg: 60 kr. Ekspeditionsgebyr: 15 kr. indland, 15 kr. udland Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed 0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. For usikker til at kunne angives eller diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige eller anslåede tal Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige. Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

Danske virksomheders brug af it 2007. Virksomheders brug af it. 2007. Bredbånd til internettet. Egen hjemmeside

Danske virksomheders brug af it 2007. Virksomheders brug af it. 2007. Bredbånd til internettet. Egen hjemmeside STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 7:7 9. november 7 Danske s brug af it 7 Resumé: Mangel på ansøgninger er et mere hyppigt problem end for høje lønkrav ved rekruttering af it-specialister. Hver

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2001. Virksomhedernes brug af it. 2001. Procent af alle virksomheder. Internetadgang

Danske virksomheders brug af it 2001. Virksomhedernes brug af it. 2001. Procent af alle virksomheder. Internetadgang SERVICEERHVERV 02:16 27. marts 02 Danske virksomheders brug af it 01 Adgangen til internet har nået et nyt højdepunkt i 01 med 9 ud af 10 virksomheder mod 8 ud af 10 i 00. Tilsvarende har 6 ud af 10 egen

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:10 27. februar 2008. Den offentlige sektors brug af it 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:10 27. februar 2008. Den offentlige sektors brug af it 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:0 27. februar 2008 Den offentlige sektors brug af it 2007 Resumé: Markant stigning i myndighedernes elektroniske kommunikation med borgere. Udbredelsen af

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:23 30. september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:1 8. januar 2002. Danske kommuners brug af it 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:1 8. januar 2002. Danske kommuners brug af it 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:1 8. januar 2002 Danske kommuners brug af it 2001 Alle danske kommuner havde hjemmeside med udgangen af 2001. Elektronisk borgerbetjening er i vækst, herunder især elektronisk betaling

Læs mere

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Information Society Denmark ICT Status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011 STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED 2012:8 21. november 2012 Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011 Resumé: I 2011 holdt 106.000 kvinder barselsorlov med dagpenge før eller efter fødslen

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2010:6 9. juli 2010 Lægebesøg mv. 2009 Resumé: I 2009 modtog 5,2 mio. personer ydelser fra den praktiserende læger, tandlæger mv. Det svarer

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN 2009:12 24. juli 2009 Lægebesøg mv. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I 2008 modtog 5,1 mio. personer ydelser fra den praktiserende

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Danmarks udenrigsøkonomi 2010

Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Udgivet af Danmarks Statistik 1. december 2011 Oplag: 120 Printet hos ParitasDigitalService Illustration omslag:

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen marts 2012.......................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010 Nationalregnskab 2011:1 Nationalregnskab 2003-2010 Sammenfatning Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009.

Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009. 4. juni 2010 Rapport Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009. Udarbejdet af DAMVAD til Væksthus Midtjylland viden skaber muligheder Indhold RESUME... 3 1 INDLEDNING... 14

Læs mere

Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse

Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse Kandidatafhandling af: Martin Ingemann - 2006 1 Indledning Op igennem tiden har flere undersøgelser sået tvivl omkring udbyttet ved virksomheders

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2015 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-11-8

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere