SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2010:7 30. juni It-udgifter Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2010:7 30. juni 2010. It-udgifter 2008. Indledning"

Transkript

1 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2010:7 30. juni 2010 It-udgifter 2008 Resumé: Virksomheder med mindst ti ansatte brugte 46,7 mia. kr. på it-udgifter i Det svarer til gennemsnitligt kr. pr. fuldtidsansat. Halvdelen af it-udgifterne gik til itserviceydelser (fx konsulentbistand, outsourcing servicekontrakter). Køb af software var den næststørste udgiftspost (25 pct.) efterfulgt af hardware øvrigt it-udstyr (20 pct.). It- Kort om statistikken: Statistikken belyser omfanget af nes it-udgifter. udgifterne er opdelt i hardware, standard kundespecifikt software, Indledning De samlede it-udgifter steg med 10 pct. på et år Virksomheder med mindst ti ansatte brugte 46,7 mia. kr. til it-udgifter i Det er en stigning på 4,4 mia. kr. eller 10 pct. i forhold til året før. I 2004 udgjorde it-udgifterne i alt knap 28 mia. kr. (bilagstabel 1). Figur 1. Mia. kr It-serviceydelser Hardware Øvrigt it-udstyr Software Leje Hvad er it-udgifter it-investeringer? Anm.: Tal for 2008 er opgjort på brancheklassifikation DB07. Tal for tidligere år er opgjort på DB03. Danske s it-udgifter belyser nes it-udgifter herunder itinvesteringer. Ved it-udgifter forstås anskaffelse iel leasing af hardware, udstyr software, samt udgifter til it-serviceydelser, leje ekstern it-uddannelse. Ved it-investeringer forstås den andel af it-udgifter, som ne aktiverer i regnskaberne. Andre tal om informationssamfundet Statistikken om informationssamfundet omfatter så følgende undersøgelser: Befolkningens brug af internet Befolkningens it-færdigheder Den offentlige sektors brug af it Danske s brug af it. undersøgelser samt tidligere års resultater er tilgængelige på

2 2 2010:7 Opdeling af rapporten Danske s it-udgifter, herunder it-investeringer i 2008, beskrives i det første afsnit. I det andet afsnit gennemgås baggrundsoplysninger samt kilder metoder. Bilagstabellerne forklaringen af de enkelte variabler findes bagerst i artiklen. Danske s it-udgifter ,7 mia. kr. i it-udgifter i 2008 Figur 2. I bilagstabel 2 fremgår det, at ne i 2008 har brugt næsten 47 mia. kr. til it-udgifter. Heraf udgjorde udgifter til it-serviceydelser over 23 mia. kr. i It-udgifternes fordeling - udgiftstyper Leje 6 pct. Hardware 14 pct. Øvrigt it-udstyr 6 pct. Standard software 13 pct. It-serviceydelser 50 pct. Kundespecifikt software 12 pct. Hver anden it-krone går til serviceydelser i 2008 It-service fylder stadig mere It-serviceydelser udgjorde således halvdelen (50 pct.) af it-udgifterne i 2008 (bilagstabel 2a). De omfatter fx konsulentbistand, outsourcing servicekontrakter. Køb af software var den næststørste udgiftspost (25 pct.) fulgt af hardware (14 pct.) øvrigt it-udstyr (6 pct.). Samme rangorden genfindes i tallene for 2007, hvor itserviceydelser udgjorde 47 pct. af samtlige udgifter. Andelen af it-serviceydelser i de samlede it-udgifter har været støt stigende i det seneste år, mens andelen af kundespecifikt software kun er steget svagt. Køb af hardware (fx computere) er en udgiftspost, der har været faldende i de seneste år. Det samme gælder øvrigt it-udstyr, der bl.a. omfatter telesudstyr, monitorer projektorer, radioudstyr optisk magnetisk medie. Figur 3. Udvikling i it-udgifternes fordeling - udgiftstyper Andel i pct It-serviceydelser Hardware Øvrige it-udstyr Standard software Kundespecifikt software

3 2010:7 3 er den største forbruger af it Figur 4., som blandt andet omfatter revisorer, konsulenter, advokater, banker, forsikring iel service, er den branchegruppe, der bruger flest penge på it. I 2008 udgjorde branchens it-udgifter 40 pct. af de samlede itudgifter hos danske eller næsten 19 mia. kr. It-udgifternes fordeling branchegrupper mv 19 pct. 17 pct. 1 pct. 22 pct. 40 pct. Næststørst forbrug hos industri 80 pct. af samlede udgifter bruges af store firmaer Figur 5. stod for en femtedel af it-udgifterne i 2008 efterfulgt af handel Branchegruppen bygge stod for 1 pct. af it-udgifterne i Virksomheder med mindst 100 ansatte stod for 80 pct. af de samlede it-udgifter i Firmaer med ansatte repræsenterede henholdsvis 8 12 pct. af de samlede it-udgifter. It-udgifternes fordeling antal fuldtidsansatte ansatte 12 pct ansatte 8 pct ansatte 80 pct. It-udgift pr. fuldtidsansat: kr. It-udgifter for kr. pr. medarbejder Den gennemsnitlige it-udgift pr. fultidsansat er størst i de største firmaer (bilagstabel 3). Virksomheder med mindst 100 fuldtidsansatte brugte næsten kr. pr. medarbejder på it, mod henholdsvis kr. i firmaer med ansatte. Den gennemsnitlige it-udgift for alle var på kr. pr. fuldtidsansat i Finansiering forsikring er den branchegruppe, hvor man bruger flest penge på it, med it-udgifter for hver medarbejder (omregnet til fuld tid) på ca kr. Information er den næststørste køber af it pr. ansat. Her løber itudgifterne op i ca kr. pr. medarbejder. De laveste it-udgifter pr.

4 4 2010:7 medarbejder står branchegruppen bygge for. Her brugte ne i gennemsnit ca kr. pr. fuldtidsansat på it i Virksomhedernes it-udgifter fordelt på brancher It-udgifter i alt i mio. kr. It-udgifter i alt pr. fuldtidsansat i tusind kr transport iering Herunder Finansiering forsikring Videnservice Øvrig erhvervsservice

5 2010:7 5 Figur 6. It-udgift pr. fuldtidsansat Tusind kr Øvrige erhvervsservice mv Videnservice Finansiering forsikring Stigende it-udgifter Figur 7. Fra 2007 til 2008 steg de gennemsnitlige it-udgifter pr. fuldtidsansat med ca kr., hvilket svarer til en stigning på næsten 10 pct. på ét år. It-udgift pr. fuldtidsansat Tusind kr mv pct. af it-udgifterne var investering Største investeringer i it-service Virksomhedernes it-investeringer udgjorde 10,8 mia. kr. i 2008 svarende til 23 pct. af de samlede it-udgifter (bilagstabel 4). Virksomhederne inden for erhvervsservice investerede 4,4 mia. kr. i it i Informationsteknoli investerede 2,4 mia. kr., industri 2,1 mia. kr., handel 1,8 mia. kr. Itinvesteringer i bygge lå på 67 mio. kr. i I figur 8 er fordelingen af nes it-investeringer på de enkelte udgiftstyper opgjort. Det ses, at 33 pct. af alle it-investeringer i 2008 gik til it-service, 27 pct. gik til software, mens 28 pct. var investeret i hardware.

6 6 2010:7 Figur 8. Fordelingen af it-investeringer Procent I alt mv komm. Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Egenudvikling af software Figur 9. Udover at anskaffe standard- eller specialudviklet software har ne så mulighed for at egenudvikle software. Virksomhederne brugte i alt næsten årsværk til egenudvikling af software i 2008 (bilagstabel 5). Fordelingen af årsværk til egenudvikling af software Andet 18 pct. Internt brug 28 pct. Salg 54 pct. 58 pct. af årsværkene gik til udvikling til eksternt brug Figur 9 viser fordelingen af nes årsværk til egenudvikling af software i pct. af årsværkene blev anvendt til udvikling af software med henblik på eksternt brug, dvs. salg af licenser eller indbygning i virksomhedens produkter. 28 pct. blev anvendt til egenudvikling af software til internt brug. De resterende 18 pct. af årsværkene til egenudvikling af software gik til vedligeholdelse, support, reparation (bilagstabel 5a).

7 2010:7 7 Baggrundsoplysninger Mere information Branchegrupper Seneste offentliggørelse Næste offentliggørelse Henvendelse Se yderligere oplysninger om nes it-udgifter i Statistikbanken på på er registreret med en branchekode, der afspejler hovedaktiviteten. Branchenomenklaturen DB07 erstattede DB03 fra 1. januar På den baggrund offentliggøres hovedresultaterne af den seneste undersøgelse i nærværende publikation på DB07. Tidligere resultater er d baseret på DB03 grupperingen. It-udgifter 2007 udkom 6. maj 2009 i serien Serviceerhverv 2009:6 (Statistiske Efterretninger). Tidligere udgaver af It-udgifter kan downloades fra tema-siden It-udgifter 2009 udkommer i maj 2011 i Nyt fra Danmarks Statistik i maj 2011 i serien Serviceerhverv (Statistiske Efterretninger). Agnes Tassy, tlf , Jan Fleischer, tlf , Nye branchegrupper Udvalgte tabeller i denne publikation er opgjort i fem branchegrupper med udgangspunkt i de nye standardgrupper i Dansk Branchenomenklatur 2008 (DB07). Blandt nyskabelserne er Information, som indeholder tele, forlag, radio tv, samt it- informationstjenester. Ny gruppering (DB07) transport Information, Tidligere placering (DB03) Energi vandforsyning Handel, hotel restauration Transport, post tele Finansiering, forretningsservice bygge er forholdsvis uforandrede som grupper. transport er primært en udvidelse af de tidligere års handel, hotel restauration med transporterhvervene. modsvares primært af tidligere års iering forretningsservice. Tabellen viser alene den overordnede sammenhæng. Lær mere om branchekoder på Modifikationer i forhold til standard branchegruppering Der er foretaget enkelte modifikationer i forhold til standard 10-grupperingen: 1) er industri forsyningsvirksomheds-delen af, råstofindvinding forsyningsvirksomhed. 2), er en sammenlægning af Finansiering forsikring, Ejendomshandel udlejning samt. Bemærk, at titlerne er forkortet i figurer tabeller. Dobbeltopgørelse i DB07 DB03 Hovedresultaterne af 2007 undersøgelsen er opgjort både i den gamle, DB03, den nye branchenomenklatur, DB07. Tidligere års resultater er opgjort efter DB03 s 9-gruppering.

8 8 2010:7 Kilder metoder Danske s it-udgifter 2008 Dækningsgrad Dataindsamlingsmetode Stikprøvens udvælgelse Stikprøvens sammensætning Oversigtstabel 1. Statistikken dækker over 80 pct. af alle fuldtidsansatte i de brancher, som er med i sta-tistikken Generel firmastatistik 2006 (mere information i Statistikbanken på Totalpopulationen udgør ca firmaer i det Erhvervsstatistiske Registersystem med mindst 10 fuldtidsansatte. Data er indsamlet via en årlig spørgeskemabaseret undersøgelse af nes it-udgifter. Indsamling af data er foretaget i perioden september 2009 til marts Definition af de enkelte variable er vedlagt bagerst i efterretningen. Stikprøven er trukket blandt private firmaer (juridiske enheder) med mindst 10 fuldtidsansatte. Hovedparten af brancherne i de private byerhverv den ielle sektor er repræsenteret. Populationen er afgrænset efter brancheklassifikationen DB07. Den endelige stikprøve på er baseret på et gennemsnit af de optimale allokeringer for forskellige it-udgiftstyper. Stikprøven er stratificeret efter beskæftigelsesgruppe branche. Der er anvendt besvarelser svarprocenten er på 97. Antal besvarelser fordelt på brancher Branchegruppe (DB07) forsyningsvirksomhed (10-39) (41-43) transport (45-56) Information (58-63) , (64-82) Anm.: 2-cifrede branchekoder i parentes. Der er tale om nes bedste skøn Referenceperiode Opregning Stikprøveusikkerhed Oplysningerne er baseret på nes bedste skøn af deres it-udgifter, derfor skal resultaterne tages med et vist forbehold. Hvis virksomheden ikke kunne adskille software fra hardware, blev den bedt om at medtage det under hardware eller øvrigt it-udstyr. Referenceperioden følger Regnskabsstatistikken 2008, dvs. it-udgifter er baseret på det regnskabsår, hvor regnskabsafslutningen ligger mellem 1. maj april Resultaterne er opregnede, så de svarer til en fuld dækning af de undersøgte brancher størrelsesgrupper. Hver virksomhed i stikprøven er tildelt en vægt, således at den repræsenterer et antal i populationen. Der er foretaget opregning ud fra antal, beskæftigelse omsætning inden for beskæftigelsesgrupper. Da der er tale om en stikprøve, er resultaterne forbundet med en vis usikkerhed i form af tilfældig variation. Nedenstående oversigtstabel viser stikprøveusikkerheden fordelt på de enkelte udgiftstyper angivet ved 95 pct. konfidensintervaller.

9 2010:7 9 Oversigtstabel 2. Den statistiske usikkerhed på skøn Usikkerhed Samlede it-udgifter 4,1 Hardware 5,2 Øvrigt it-udstyr 9,6 Standard-software 4,9 Kundespecifikt software 8,8 It-serviceydelser 4,5 Leje 16,8 Usikkerheden stiger ved opgørelse på branche- størrelsesgrupper Andre kilder til usikkerhed Definitioner Yderligere oplysninger De samlede it-udgifter er estimeret til 46,7 mia. kr. ± 4,1 pct. Det betyder, at den faktiske usikkerhed af nes it-udgifter med 95 pct. sandsynlighed ligger mellem 44,8 mia. kr. 48,6 mia. kr. Det fremgår af oversigtstabellen, at usikkerheden stiger, når it-udgifter opgøres for visse undergrupper. Det samme gør sig gældende ved yderligere opsplitning på brancher størrelsesgrupper, opgørelser herfor skal derfor tages med forbehold kun betragtes som retningsgivende. Der er d andre kilder til usikkerhed end stikprøven, bl.a. målefejl hidrørende fra spørgeskemaet det forhold, at ne angiver et bedste skøn. Ændring i definitioner eller i opsætning af spørgsmålene i spørgeskemaet medfører ofte så større usikkerhed. Forklaringer af variablene kan ses bagerst i efterretningen. En mere omfattende beskrivelse af undersøgelsen (Varedeklaration) findes på

10 :7 Tabel 1. Virksomhedernes it-udgifter - mio. kr * 2008* It-udgifter i alt Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Leje It-uddannelse Anm.: Tal i stjernemarkerede kolonner er opgjort i branche DB07. Øvrige tal er opgjort i den tidligere branchekode, DB03. mio. kr. Tabel 2. Virksomhedernes it-udgifter - mio. kr mio. kr. It-udgifter i alt Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Leje Tabel 2a. Virksomhedernes it-udgifter - procentfordeling pct. It-udgifter i alt Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Leje

11 2010:7 11 Tabel 3. Virksomhedernes it-udgifter pr. fuldtidsansat kr It-udgifter i alt , ,4 6,0 23,7 99,7 78,3 17,6 26,8 53,9 Hardware , ,1 1,4 3,5 21,3 6,7 3,1 4,9 7,0 Øvrigt it-udstyr , ,6 0,5 1,1 9,3 3,3 1,0 1,9 2,9 Standard software , ,8 0,8 2,9 12,7 8,8 2,2 3,6 6,9 Kundespecifikt software , ,5 0,4 3,3 5,8 11,9 1,7 3,1 6,5 It-serviceydelser , ,5 2,7 12,2 33,7 44,7 9,0 12,7 27,0 Leje ,3 1,0 0,1 0,7 16,9 2,9 0,6 0,6 3, It-udgifter i alt , ,4 5,1 26,7 86,5 65,4 16,5 23,9 49,0 Hardware , ,5 1,5 5,0 20,7 7,4 4,2 5,0 7,9 Øvrigt it-udstyr , ,3 0,6 1,2 12,0 4,3 1,2 1,6 3,5 Standard software , ,5 1,0 3,0 9,0 8,5 2,2 3,0 6,5 Kundespecifikt software , ,9 0,3 3,6 5,8 7,6 1,9 2,6 4,9 It-serviceydelser , ,1 1,4 12,8 30,8 34,7 6,3 10,6 23,6 Leje ,6 0,8 0,2 1,0 7,0 2,3 0,6 1,0 2,2 It-uddannelse ,4 0,3 0,1 0,2 1,3 0,5 0,2 0,2 0,5

12 :7 Tabel 4. Virksomhedernes it-udgifter it-investeringer It-udgifter i alt Heraf it-investeringer Andelen af investeringer mio. kr. pct. Tabel 4a. Virksomhedernes it-investeringer kr. It-udgifter i alt Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Leje Tabel 4b. Virksomhedernes it-investeringer - procentfordeling It-udgifter i alt Hardware Øvrigt it-udstyr Standard software Kundespecifikt software It-serviceydelser Leje pct.

13 2010:7 13 Tabel 5. Egenudvikling af software - årsværk Årsværk i alt Internt brug Eksternt brug Andet Anm.: Ved eksternt brug forstås udvikling af software med henblik på salg af licenser eller indbygning i virksomhedens produkter. årsværk Tabel 5a. Egenudvikling af software - procentfordeling Årsværk i alt Internt brug Eksternt brug Andet Anm.: Ved eksternt brug forstås udvikling af software med henblik på salg af licenser eller indbygning i virksomhedens produkter. pct.

14 :7 Forklaring af it-udgifterne Computere andet udstyr 1.Hardware - Stationære bærbare computere, herunder servere større, PDAs - Skærme, tastaturer, harddisk, printere scannere - Netværksudstyr, herunder routere kabling 2. Telesudstyr - Telesnetværk herunder kabling, omstillingsborde - Telefoner, mobiltelefoner, telefonsvarere fax maskiner - Antenner, transmissionsudstyr - Tyveri- brandalarm-systemer - TV-kameraer - GPS-udstyr 3 Andet it-udstyr - Tv, video, dvd, monitorer projektorer - Videokameraer digitalkameraer - Radiomodtagere, videooptagere - Højtalere forstærkere, mikrofoner - Instrumenter apparater til medicinsk brug, måleinstrumenter - Avanceret forskningsudstyr - Videokort, lydkort, optisk magnetisk medie, magnetkort, smart cards Software 4 Standard-software (Software, der kræver lidt eller ingen tilpasning) - Software-pakker, systemsoftware, application software - Operativsystemer udviklingsværktøjer, netværkssoftware - Tekstbehandling regneark - Prrammeringsspr software Online software 5 Specialudviklet software Software udviklet eller tilpasset efter virksomhedens behov indkøbt af virksomheden It-serviceydelser 6 It-konsulenter - Konsulentbistand i forbindelse med hardware software (teknisk support) - IT-design udvikling for applikationer netværk - Servicekontrakter på hardware, netværk it-udstyr - Webhosting 7 Telestjenester (abonnement eller andre løbende udgifter til udstyr under punkt 2) - Fastnet mobiltelefoni- samt internettjenester (herunder broadband) - Øvrige tele- internet-stjenester - Carrier services, internet backbone services 8 Leje af it-udstyr (operationel leasing) - Fx leje af hardware, - Eksklusiv iel leasing. - Finansiel leasing anskaffet i sidste regnskabsår medtages under punkt Øvrige it-relaterede tjenester - Konsulentbistand for telekom- broadcasting projekter - Vedligeholdelse reparation af hardware, it- telekomudstyr - Installation af netværk, mainframe computere, PCer, radio telekomudstyr,

15 2010:7 15 SERVICEERHVERV 2010:7 Statistiske Efterretninger ISSN, Salg: Tlf (hele døgnet), Abonnement for 2010: 900 kr. som pdf. Løssalg: 60 kr. Ekspeditionsgebyr: 15 kr. indland, 15 kr. udland Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed 0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. For usikker til at kunne angives eller diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige eller anslåede tal Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige. Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2007. Virksomheders brug af it. 2007. Bredbånd til internettet. Egen hjemmeside

Danske virksomheders brug af it 2007. Virksomheders brug af it. 2007. Bredbånd til internettet. Egen hjemmeside STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 7:7 9. november 7 Danske s brug af it 7 Resumé: Mangel på ansøgninger er et mere hyppigt problem end for høje lønkrav ved rekruttering af it-specialister. Hver

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

VVS: Kvartalsstatistik AMU

VVS: Kvartalsstatistik AMU VVS: Kvartalsstatistik AMU 1. kvartal 2014 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisnings databank d. 3. juli 2014. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 1. kvartal

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2001. Virksomhedernes brug af it. 2001. Procent af alle virksomheder. Internetadgang

Danske virksomheders brug af it 2001. Virksomhedernes brug af it. 2001. Procent af alle virksomheder. Internetadgang SERVICEERHVERV 02:16 27. marts 02 Danske virksomheders brug af it 01 Adgangen til internet har nået et nyt højdepunkt i 01 med 9 ud af 10 virksomheder mod 8 ud af 10 i 00. Tilsvarende har 6 ud af 10 egen

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen 28-8- HTX NÆSTVED IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Fysisk system... 3 Hardware og software konfiguration... 3 Overvågning

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

estatistik, Juli 2015

estatistik, Juli 2015 estatistik, Juli 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it- arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Figur 1. Arbejdspladser fordelt på erhverv i procent af alle arbejdspladser i 1997. Kilde: Statistikbanken. Erhvervsbeskæftigelsen.

Figur 1. Arbejdspladser fordelt på erhverv i procent af alle arbejdspladser i 1997. Kilde: Statistikbanken. Erhvervsbeskæftigelsen. 2 2 1 1 Hele landet København Odense Århus Figur 1. Arbejdspladser fordelt på erhverv i procent af alle arbejdspladser i 1997. Kilde: Statistikbanken. Erhvervsbeskæftigelsen. 4 4 3 3 2 2 1 1 København

Læs mere