INDHOLD. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika."

Transkript

1 INDHOLD. i. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika. Nordiske Udflyttere fra Øer i Atlanterhavet (Grønland) er de første, *om finder Vej lil Amerika, Aar 1000 c. Kr. kiunmcri.fi/eneti9ittu Helleland (dctnuvxeiendc Labrador, Markland (Nova Srotia) og Vinland (Massachusetts. New England). Forbindelsen mellem Vinland, Grønland og Mand taber sig 11 Danske Opdagere af Amerika. UDE ti. DANMARKS SØGEN OM GRØNLAND k JENS ERIKSEN MUNK OG HANS AMERIKA FÆRD I "NY DANMARK" I AMERIKA.*r e. VITUS JONASSEN BERING. BERINGSTRÆDET OG RUSSISK NORDAMERIKA Dansk Indvirkning paa England og Amerika. Den enqelitt Nation er den, som hat han størst Indflydelse pas Verden i nyere Tid. Angelsatserne (fra Sydjylland og Nordtyskland l grundlægger deres Herredømme i Britanien. De ttamht Fiiitgtr grundlægger Danclagen. Danmark Har gennem»in Udvandring hnvl indgiihcnde Indvirkning paa Dannelsen al den engelske Folkekarakter. Normannerne var oprindelig fra Danmark og Norge. Englands Deltagelse i Amciikus Opdagelse. Bebyggelse og Udvikling et Udslag af den gamle nordiske Vikingeaand og Kraft. Mange af Pilgrimj/tdreae havde nordisk (dansk) Blod i de- Danske blandt Hollænderne i Ny Amsterdam (New York) i det 17de og 18de Aarhundrede. I del l?d«og lsde Aatlmndrede var Holland ".le Danstrs Amtrita." Danske kommer med Hollænderne (il Ny Amsterdam (New York) i Amerika tidlig i Begyndelsen af det 17de Aårhundrede. Jonas Brunet en af de første Danske der. Jiaehim Melthior Magens. Isirs Sannrilad 39~45

2 VI DANSKE I AMERIKA Danske i Brødrekirken i Nordamerika fra 1742,»ml H( I er ret nin (cl oradu (le af dccei l'iftcrkuiiiiricic lire i Limlct. M»Bebygger Hans Chr. Christensen. Jacob Friis' Levntfskb. Otto Chr. Krogstrups Levnets/eb. Pastor Jergen Solles Levnttsloh. Christian Vedsted. Peter Vorbasse. Magitter Anders Christensen Langgaard. "Joh" Arboe. A madeas Paulinas Thrane. Mathias Tommerup. Soiiand Christian Jafobien. So/nand Andreas Schout. Semand Just Jensen, Dansk i- Brødrcnmuiumercr: JID * Kikolaus Henrik Eberhard. Henrik Heller. Christian Pr. Berg. Thomas Langballe. Sarah Moller..kanten Petersen. Biskop John Christian 'Jacobton. Biskop Georg Frederik Bahnson. Jens Haven, Millionær pait Labrador. Jacob Friis' Levuetsloh (in extenso) Danske Officerer i den amerikanske Ucvolutinnskrig To Danske i Slutningen af del 18de Aarhundrede. Johan Christian Leps. Christian Guldager, den lotsie danske Kunstner l Amerika Stnaairæk fra forskellige Tider og Steder. 1. Den første Dansker i Amerika. 2. Dansk Kvarg indføre* i Amerika (HOO). 3, Amerikansk Beretning om dansk Hekseri. 4. "Inhospitable Denmark." 5, En dansk Tobaksfabrik am i Pennsylvania, (i. /Etlingc af gammel dansk Adel i Amerika. 7. l'aul Jones og den danske Grønlandsfarer. S, "Bloody Run." 9. En dansk Afholdsmand i Wisconsin. IU. Dannebrog paa Lake Michigan. 11. En Gave fra Wisconsin til Kong Frederik VII, 12. En Sfetodistprsestt'BeSØg i et dansk Settlement. 13. Trofast Venskab. H. "Denmark Vescy" ( ). 15. Pfalfjcrne i Amerika ug den danske Prins Jørgen 11)0-113 Dansk Indflydelse i Amerika i det I9de Aarhundrede. I. HANS CHRISTIAN ØRSTED ( ) II. BERTEL THORVALDSEN ( ) III. RASMUS CHRISTIAN RASK ( ) IV. CARL CHRISTIAN RAFN ( ) OG DE AMERIKANSKE MEDLEMMER AF "NORDISK OLDSKRIFTSELSKAB" 12U-140 V. HANS CHRISTIAN ANDERSEN ( ) Danske i Amerika INDLEDNING. Paavisiiing af. at Amerika i det hele og store ikke havde synderlig Betydning for Udvandring Ira Danmark før Narrmest kun 4 Klasser af Mennesker, der udvandrede i Tidsrummet : Søfolk. Haandvorkere, enkelte Læger og larrde,»amt.-'eventyrere- Danskernes Amerika i uavntc Tidsrum var ikke Landet, men de store Byer ojl Jagtdistrikterne. Først fra 1S20 har de Fur. Stater nogen Statistik ovet Antallet af Immigranter,,,,,,,,

3 I INPHOLD VII U. Danmarks poliliskc Forbindelse med Amerika III. Efterretninger om Danske før I. DANSKE SOM/END. Kaptajnerne Geo. Petersen og,/-,///; H. Smith. Peter Bonnesen. Pioneren John Smith. Kaptajn Christopher Johnson. Peter F. Allen, tn. ri DANSKE KUNSTNERE, HAANDVÆRKERE, HAND LENDE OG LÆRDE I AMERIKA FOR (J/ans P. Gram, Poul A. Plum. Carl A, Romes. Lauritz Brandt. Georg Carstensen. Peter Lassen. Slægten Iverson i Georgia. Slægten Bang i Nnf Eng/and. Geo. P, Hansen, Chicaeo, III. Henry Frellsen. New Orleans, La. - Charles Baland, Hartland, Wis. Edmund Bel four, D- D., Piusliiiry, Pa. Niels Christian Boye, Muscatine Co., la. Edward Beck, New York. Fr. Michael L'tebmann, m. fl I-n Amcrikaficrd i IH-W og den* Fataliteter 3. DANSKE LÆGER I AMERIKA FOR SIOI 1S6 1**0 Ham B. Gram. Carl Joh. Fr. Ruge. Herman Fred. Borghoff, ni. fl To betydelige Dimsk-Amerikanere Charles Wm. Wulff Borup. Hans M'irtin Boye. Danske i Amerika I Tidsrummet finderden første Udvandring at den danske Landbefolkning til Amerika Sted. Den religiøse Lagmaudsbevagelse en af de mest fremtrædende Aarsager. hvorunder navnlig Mormon ismen. Rasmus Sørensens o# C. L. Clausens Betydning for I'd vandringen,, i. DE KORSTE DANSKE MORMONER PASTOR CLAUS LAURITSEN CLAUSEN CLAUSENS VIRKSOMHED FOR DANSK MISSION I AMERIKA C.!.. CLAUSEN I VIRGINIA OG PHILADELPHIA IT^-TT/, 3. CHRISTIAN 11 WILLERUP CHRISTEN I.INDE CHARLES LØVENSKJOLD LAURITS JAKOB FRIBERT HA KRO PAUL HARRING HANS P. CHR. HANSEN ADOLPH LUDVIG KOPPEN MYNSTER FAMILIEN I COUNCIL BLUFFS, I A DANSKE I CHICAGO DANSKE GULDGRAVERE I CALIFORNIA *

4 VIII DANSKE I AMERIKA _ ^ sir** Efterretninger om nogle af de første danske Nybyggere i Wisconsin. Indtil langt ind i Tiedscnic i det H'dc Aarhundrede var H'heoniin Danskernes Stat i Amerika fremfor nogen anden Stat i Unionen. Grunden til, hvorfor»aa mange Dantke fra saa tidlig Tid fandt Vejen netop til Wisconsin i. DANSKE I HARTLAND. WAUKESHA CO., FOR Christemen Familien. Andre Danske i Hartland for /S DANSKE 1 NV DANMARK, BROWN CO., FOR Frederik Rasmussen Hjort. Niels Hansen Gotfredst't og Hustru. Rafmus Ditlev Rasmussen og Familie. Hans Petersen og Hustru. 3. DANSKE I N KEN AH, WIS-, FOR Jens Andersen med Familie, Peter Rasmussen med Familie og fl. 4. DANSKE I MILWAUKEE FOR Per.r Hjort Lortnzens Bom og Efterkommere i Milwaukee. Andre Danske i Milwaukee for 1S GOTTFREDSEN BRØDRENE I KENOSHA Danske i Amerika Den mormonske Propaganda. Guldlehercn og navnlig A iniri ka-brevene (J: de fra danske Udvandrere i Amerika til Slxgt og Venner i Danmark) er de vxaenligste Faktorer til Udvandringen i delte Tidsrum. "Amerika" betød i Tiaarct for Danskernes Vedkommende særlig Wisconsin, Illinois. Michigan, Iowa og Minnesota / DANSKE i NY DANMARK, WIS., EFTER DANSKE I NEENAH, WIS., EFTER DANSKE I HARTLAND. WIS., EFTER Reilde- Spilmand Familien. Andre Danske i Hartland ls$t-6o. lien Familien. Lars Hannibal. DANSKE I MILWAUKEE EFTER To DANSKE 1 WISCONSIN JenS P. Hansen, Rosholt, Portage Co. M. A. Moller. Kenosha. DANSKE I CHICAGO Brcdrene Bay frå Viborg, Brodrene Petersen fra Kolding. Konsul P. 1.. Dreier. Jorgen Olsen fra Kaarsby, Jetsmark Sogn. DANSKE I GASCONADE CO., MISSOURI, EFTER V NOGLE DANSKE I SYDSTATERNE FOR i Familien Monefelt i Charleston, So. Carolina, Brodrene Holst i Savannah, Georgia. Jens Sorensen Triielstrup. Peder Nielsen. DANSKE 1 MICHIGAN EFTER

5 INDHOLD IX To danske Pionerer: Peder Nikolajsen, Rasmus Sørensen og hans 'Efterkommere DANSKE KUNSTNERE I AMERIKA ( ) DANSKE SKRIBENTER I AMERIKA( ) TILLÆG: DANSKE OFFICE«;* OG SOLDATER I BORCBBRRIGSN Danske i Indvandringen til New York og andre Steder mcil iiritici llcmyn (il kirkclitc For huld. Den første Indvandring Indledning m^m Slagtin Slægten Brorrck Familien Jensen fra Bredsted Pastor Lauritz A ndersen Rhodesius»«-\~i\ Familien Van Buskcrk -,-, --«3/6-3/9 Sejlskibet"Den brogede Ko" 379 Familien Thomassen fra Ribe VQ-IR! Orienterende Bemærkninger Dansk Vestindien. Kurre Trick I«rt kirkchi<nori>k Arbejde OM KiRKBN t VESTINDIEN 385-3S8 Den lutherske Kirke i Nev/ York og Philadelphia Pastor Michael Chr. Kuoll. Pastor Peter Brunholtz. Grønland gidb m~m Familien Magent 393-3% Pastor Johan Christian Leps 39*-40ft Brigadegeneral H. C. Fibiger. Pastor. Dr. Solomon Halling. Familierne Hardenberg, Rosenkraruz. Honibeck oy andre '' Pasta Herman Haynnga, Familien Berg ^ ^ ''"" VorbaS " Dr. Charles Fr. Harmon VVillgohs Pastor, Dr. tinders Rudolph Rude. ft

6 X DANSKE I AMERIKA II. 1IIM Dansk-S^ merikanernes Liv og Virksomhed aa forskellige Omraader. Danske Musikere og dansk Musik i Amerika: 28 Viggo Andersen. Otto Bendix. Agnes Bodholdt. Henry Bramsen. Carl Busch. Emil Christian!. Bernhard Courlandtr. Emil Banff- Gade Kvartetten. Asger Hammerich. Daniel Hanneinarrn. Anton Hegner. Bredrene Helleberg. August Hyllested, Caroline Lehmann. Peter Christian Lutkirr. Ernest Nord in. Julius O stier. - Valdemar Papenbrock. /'. Marinus Paulsen. Hans Petersen. Olt: Schmidt. Ernst Sehonhe'tnz. Christian Marius Selling. Axel SkoVgaind. Emmanuel Wad. George Werrenrath. Reiuald Werrenrath. Johan Haae 7,inck. \ Den danske, cvangelisk-luthcrske Kirke i Amerika fra , De lire første Pnester i Den danske Kirke i Amerika er X. Thomsen, A. lian, A. S, Kielsen og K. Andersen, S "Kirketrg.Mrssiori>fi)rritJrii[" Mides og "Kir' kelig Sam/er" besluttes udgivet under Mitdet i Nccnah 0de September Jt>?2. S. 33. Samfundeta fffrste Aanmøde holdes i Waupaca, Wis I4. oktober IS73. S. 35. Ved M#de i Racine, Wi*., 27. Juni 1874 forandres Navnet "Kirkelig Missionsforening" tit "Den danske ev.-lulh. Kirke i Amerika" ("Den danske Kirke i Amerika"*, S Slutningen af 1S75 la-iler Samfundet IZPraiSter "g over-ilt Menigheder og Prtfdikcpladscr. S Barnestolen i Racine, grundet IS77, er den første "Hverdags" Børneskole indenfor Samfundet. S. 37. DetførsteMore Aarsmtfdc i Necnah. Maj S Aar*int»dct i Racine i April 1879 vedtager en SamKimU'orfatning. Højskole- og Bitnicskulesagcn. S Aarsinwlemc i Cedar Falls, Sept. 1880, i Muskegon, Sept og i Elk (lom Sept. lot?'. SidcSO-S'i.» Pnesteskolesagen og "Kclning*striden." Side 57 (»8. Aarsnwilenie i Waupaca Aug. Sept og Chicago Febr Side Overblik over Stillingen. S Aarsintfdct i Racine Sept og Samfundets Splittelse. S Den donske Kirkes Skole i De* Moincs. S Samfundets Udvikling til Fuldstamdig Fortegnelse over Samfundet* Præester lil S. 106-U4. Den forenede danske, evang.-iuih. Kirke i Amerika. 1. DET DANSKE EVANG.-LUTH. KIRKESAMFUND I AMERIKA II. DEN DANSKE EVANG.-LUTH. KlRKK I NORDAMERIKA III. DEN FORENEDE DANSKE, EV.-LUTH. KlRKE 1 AMERIKA Forberedelserne, - Foreningsmødet. IV. "DEN FORENEDE" KIRKES TÆLLES VIRKSOMHED Trinitatis Seminarium og Dana College Elk Horn 11,'jskole "Luther High School and College" Racine. Wis

7 INDHOLD X* "DEN FORENEDE" KIRKES FÆLLES VIRKSOMHED (FORTSAT). Brorson Højskole, Kenmare. N. P l43~i44 Ansgar College, Hutchinson. Minn 14."? Iiidiaucrniiwioueii [4:3 146 japanmissioiieu -! *( H<» Uialimissioncn H8-150 Børnehjemmene "lilim". Elk Horn, la.. «g "tetania", Waupaca, Wis.. samt Helsehjcmmei "Ebenezer", Brush, Colo.-. 1 MI-I53 Blad- og Forlagsvirksomhed liiunigrantmisiionen. - Ungdomsarbejdet Kolnnisageu, Alderdomshjem V. SLUTNINGSBEMÆRKNING. ALMINDELIG OVERSIGT "Dansk Folkesamfund i Amerika" fm Samfundets Stiftelse. Dets fors te Udvikling. En vældig Kamp mod det. Afdelingen i Danmark. Udviklingen 1 Amerika, Bogsamlingen, Udgivelsen irf Boger. Skolesagen. Foredragsrejser. Oprettelse af Nybygder. Videre Udvikling af Samfundet, Danske Uaptisicr i Amerika Baptistsamfundet i Almindelighed. Danske Baptister i Amerika. L. Jørgensen Hauges Virke i Samfundet, Dets videre Udvikling. Skolen i Morgan Park. 11/. Litteraturen. Slutningsbemærkninger. Danske i Frelsens Hær i Amerika Det danske Brcidcrsamfuml i Amerika Nationalitetsfølelsens Vækst i det fremmede. Sammenslutniugstanken tager Form. Revolten ulmer rinder Asken. /:/ nyt Navn for roreuingen vedtages. Arbejdet optages under dette. Oppositionen laapan Lur'. * Modstanden svækkes, og Indvandringen stoller Foreningen. Foreningens gradvise Vækst. Forvaltningen af Foreningens Midler. Nye Opgaver ojne s i'horisonten. Det danske Bndersam/aud." Digt aj Jshn Vo/k. Mim 21^224 Det danske Søstersamfund i Amerika Den danske Forening "Dania" af California Danske blandt Adventisterne i Amerika De ilanske Adventister (Syvende-Dags Adventisterne). Organisation, Forlagsvirksomheden. Skolesagert. Slutrrrngibeniæriulnger. Danske i amerikansk Landbrug og jrféjeri. Indledning.Mejerisaj-ens Udvikling) To af de ældste danske Mejerier i Amerika Mejeriet i Fredsville, la. Mejeriet i Clark* Grove, Minn. /

8 XII ^ DANSKE 1 AMERIKA DANSKE I AMERIKANSK LANDBRUG OG MEJERI (FORTSAT). sine JOHN HENRY MONRAD C.JULIUS MOLDENHAWER En Forkæmper for ren Mælk og Pasteurisering, Den danske Kontrolforcmngs Prineip i Amerika 277~279 HELMER R,r.niu>. JOHAN DITLEV FREDERIKSEN Danske Professorer ved amerikanske Landbrugs-Universiteter C. LARSEN, Brookings. S. D. FREDERIK RASMUSSEN, Durham, N. H. MARTIV MORTBKSEN, Arnes, la. Konsulent-Virksomheden "Dairy Commissioners" og "Dairy Inspectors." HANS T. SØNDERGAARD. JAMBS SØKBNSEN. THOMAS CORVE..IUSON. Dansk Mejeri-Journalistik i Amerika I.. IT. STtUttiAANh."IIKNHIK SAMUIol.T I'.ttl.MKN*. A.\TII"SC, SflKHNSKX. Danske Præmievindere Verdens, største Mejeri Stiflet af Sønderjyden VlGCO F. JESSEN. Henningsen Produce Company Butte, Montana. AsKtK PAULSEN HENNINGSEN. Danske i Forbnndsrcilerinfiens Agerbrugs-Departements Tjeneste N'IP.I.S EBBESEN HANSEN. CHARLES CHRISTIAN GIORCHSON. - VICTOR A. NORCAARD. TILLÆG. PROF. JULIUS HERMAN FRANDSEN Dansk-amerikanske El JtiJruf til Jeres Historie. Folkehøjskoler. ELK HORN HOJSKOLE ASHLAND HOJSKOLE HOJSKOLEN i WEST DENMARK, WISCONSIN 340 NYSTED HOJSKOLE. NEBRASKA ~ DANEBOD HOJSKOLE VED TYLER, MINNESOTA Danske Metodister i SÆmerika. INDLEDNING DEN DANSK-NORSKE METODISMES BEGYNDELSE I AMERIKA Pnstnr Chr. B. Willcruns Liv oji Virke. DEN DANSK-NORSKE METODISMEN VIDERE UDVIKLING

9 ILLUSTRATIONER. I, 2_ S. G. 7, S IS G Hnkcllr I'oiKirUer: 1. Afdeling: " Jakobsen. Biskop John Christian... Balmson. Biskop Georg Frederik,. Rask, Rasmus Christian Raln, Carl Christian Johnson, Kaptajn Christopher Lassen, Peter Ivenon, C. S. Senator Alfred Hansen, Geo. P Hansen. Mrs. Geo. P, Belfour, D. D., Edmund Gram, Dr. Hans B Korup. Charles William Boye. Dr. HansMarlin Linde, Dr. Christen Løvenskjold. Charles Mønster, Mr*. Marie Mynster. Win. A Miller. A. J Christ«isen, II. J. B llenuingmhi. lb Cotfreilsen. N. II Cotfrcdscn, Mrs. L Rasmussen, R. I), og Hustru RaMiiussen, Frit/ W Petersen, Mr>. Dlricha Andersen, Jens og Hustru Rasmussen, Peder Loren/en, Karl F. K l-orenzen, Thomas,, t iottftedscn. Rasmus O Hansen, Kiels Chr. ug Hustru Rasmussen, Mads C. med Børn Nielsen. N. P SINK * 141 Hil *1 2(a) «241) (2) S1 2SS en ii Uin- Tid." GO. 61, Nielsen, Rasmus Søtoft. Valdemar Spllmaud, Niels M Rcddelien, Jens Hansen, Jr., J. P. Petersen. Andren Dreier, P. E Rasmussen, August Nikolajsen, Lundine Sørensen, Caroline C Rude', Pastor. Dr. A. R Rude, Fru Elizabeth l<y tii i pierc SIDE S IR S 411, Køiste Hus i Hcthlchem. Pa Brødremeniglicdens Kirke i Bellilehem, Pa Kirken i Salem, N. C Salem Pigehøjskole. N. C "Bell House" i Bethlehem. Pa "TheSun Inn" i Bethlehem, Pa Enkernes Hus i Brihlehem, Pa 75 S. Brød remen i ghed en-. Kirke i Bethabara Den gamle Mu-kejo Kirke fra 1S Fr. R. Hjorths Vaauiitgshusi Ledgevllle, Wi> Det gamle Dus i Ny Danmark 273 IS, Det gamle Christcnsen'ske Home* stead i Na.hotah, Wis Del gamle Skolehus ved Gnuen, Michigan Den gamle hollandske Kirke pa:t State Street i Albany. N. V 36«! 15. Det gamle Bronck'skc Hus i Co\- sarkic i Calskill. N. V Kirken i Bergen County fra SI

10 XIV DANSKE I AMERIKA , SIUE Kirken i Bergen County fra S1 St. Michaels tysk-lulh. Kirke i Philadelphia, Pa., i 174H 39' Euesle Billede af l.cps' Kiike i l.oonenburg 400 TduliKci, t'm.pckttf. Kim. in. in. Gammelt Kort over Jens Munks Indsejling i Hudsonhugien i 1619 IS Gammelt Kort over Jens Munks Vinterhavn i "Nova Dania" 19 Bcringa-Minacstenen i Petropavlovsk 31 Gammelt Kort over Fort Ny Amsterdam i Parti af Byen New York i 176S Bethlehem. Pa.. i SIDS 7. C. Gullager«Annonce Amerikas nationale Symbol: "Ornen" Pclcr Minuit køber Manhattan Island Van Couivenhoivens V'aahcn Fredstraktatens Underskrivelse i Danskeren Bronrks Hus "Emaus" i New Vork Jonas Bronrks Vaaben Loren* A. van Boskcrks Nametnrk Mindesten for Past. MichaélC, Knoll Titelbladet af Magens' "40 Pr.rdikener",»aa engelsk Titelbladet af Magens* "crcolskc" Ny Testamente (ISIS) Titelbladet af UpS* Collegiehcftc I. 5. li IS Afdeling: "Danfik-Amerikanernes Liv» li Virksomhed paa forskellige Ommoder." F.iiki-ite I'M unci I en (DANSKE MUSIKERE I AMERIKA). SIDE Andersen, Viggo 9 Bodholdt, Agnes 10 Bramsen. Henry 10 Btuch, Carl 12 I mi'. Emil 14 Hammerieh. Asger 15 Hanneniaiin, Daniel 16 Hegner. Anton. 16 Helleberg 17 Liilkin. Peter Chr 19 Meier, l.ouis 20 Nordin. Ernest 20 Osiier, Julius 21 Eapenbrock, Vald 21 Paulsen, P. Marinus 22 Peteisen, Hans 23 Schmidt, Otto 23 Schønheinz, Ernst 24 Selling, Chr. Marios 24 Skovgaard. Axel 25 Wad, Emmanuel. 26 Werrcnraih, Geo 26 Werrcnrath, Reinald 27 ZinOK. Johan llaac 28 (DES DASSKF. KV. UTH. KIRKE), Rasmussen, Boghandler C 46 Helveg, Pastor Th 59 Vig, Pastor P. S 63 Jensen, Arkitekt M 84 Gravengaard. Pastor N. P 94 Hornsyld, tand. phil. P. P 95 Bobjcrg. Pastor A 96 Vestergaard, Pastor R. R 102 Nordentoft. Pastor Benedict 108 (DES FOR. DASSKE EV. LOTH, KIRKE). SIRE 34. Clausen, PastorC. L 11S 35. Andersen. Pastor A. M Hansen, Pastor II Traudberg. Pastor P. C Søholm, Pastor A. L. J Vig, Pastor P. S Hansen, Pastor P. L. C Jersild, Pastor J. N Christiansen, Pastor G. B Bedr, Pastor Vilhelm Johnson, Pastori DahlsWjJm, Pastor H. J Anker, Pastor Kr Nielsen, Pastor N. L. og Hustru Jensen. Pastor Harald, og Hustru (DANSK FOLKBSAMFUKD). 49. Grundtvig. Pastor F. L Faaborg, J. S Henningsen, Pastor L Kilstoftc, P. P Jurgcns. A. H 178 (DASSKE BAPTISTER 1 AMERIKA). 54. Hauge. Lars Jørgensen do., do., do Dam, Pastor P. H Pedersen, Pastor Lars Henningsen, Pastor H. C Jensen, Pastor O. C Jensen, Pastor J. A Jensen, Prof. N. P Lavvdahl. Prof. N. S Lunn, Pastor J. S Jacobsen, Missionair Laust 19S 65. Knudsen, Pastor Lars 199

11 ILLUSTRATIONER XV Sll»E 66. Hansen. Pastor Marcus Reiclicnbach, Pastor II. A 200 (DASSKE I FRELSENS HÆK). 68. Marcussen, Brigadier Emil Marcussen. Fru Brigadier Christiansen. Stabskaptajn Maren Mogensen. Adjutant Pct'ca Simonsen, Major I.. M Henrichsen, Ensign Carl 208 (DET DANSKE BROUERSAMHSD). 74. Wind, William Hcndricksen. James Paulsen. J. P Nielsen, Niels Larsen. Martin Michaelsen. J 220 SO. Vogt, II. II Rasmussen, Rolf, Petersen. Fred 220 S3. Nielsen, T. P Gydcscn. Henry 220 (DET DANSKE SØSTERSAMFL'SD). 85. Henningsen. Karen Kir-tine Hoffenblad, Ludvig M Ries, L. L '. 229 KN. Capion, Henriette Lau rit/en. Sophie Møller, Laura _ Madsen, Hansine Hansen, Metha 232 ("DASIA" AF CAUFØRSIA). 93. Nielsen, N. P Westphal, O. F Krogh, P. C Holm, Carl Sørensen, Hans Thrane. C. R Vogcnscn, H. P Plow, Carl Beck, Carl M 246 (OASSKt 1ILANDT ADVENTISTERNE) Matleson. J. G Nielsen, J. C Hansen. J. F Johnson, Lewis 256 (DANSKE I AMERIKANSK LANDBRUG) Slifsgaard. Jeppe Slifsgaard. Jeppe S. Slifsgaard, Troels Monrad, John Henry 274 lio. Moldcnhaiver. Julio* Kx-bild, Helmer 279 SIDE 112. Frederiksen, Johan D Larsen, Prof. C Rasmussen. Prof. F 2S Mortensen. Prof. M Søndergaard, Hans T Sørensen, James 292 1IS. Corncliuson, Thomas Sandholt, Henrik Olsen. H. P Søndergaard. Mads Hansen, H. C Holgersen, Lauritz. P Hoiherg, Hans B Andersen, Albert Suhr, Henry Jensen. Viggo F S. Henningsen, Anker P Hansen. Prof. N. E Gcorgeson, Prol. C. C Frandson, Prof. Julius H 325 (DANSK-AM ER IRANSKE FOLKE HØJSKOLER ) Kirkcbcrg. O. L Ostergaard, Kr Jensen, P Pedersen, H. J Pedersen. Marie Strandskov. H. C Kjcms, S. N Nørgaard. K. S Skovgaard, C. J Dorf.A.Th Dorf, Thyra Højbjerg. C.P Højbjerg, Hilda Stevns, Ole J. og Hustru 346 (DASSKE METODISTER I AMERIKA) Willerup. Pastor Chr. B Eluholtx, p3storc. F Schou, Pastor Karl Schollert, Pastor E. T Wilhelmsen, Pastor R. F Andersen, Pastor J. P Levin, Pastor Richard Petersen. Pastor P. M 367 Gruppebilleder: (DBN OANRKB KV. I.L'TU. KIRKE). 1. BlUedenlWPrarøter as 2. AuramMel i DwtadiL ni., 1816, med BilledcrafGSPeltajEero io i miiedi- fm Grand View Collcfie. W*7. merl ' IMrl netter Kirhons- Præster, UWi. med IH l'ortncttcr III (I1KX FOK. HANSKK BV. I.l'Tll. K1KKK1. G, I'ru'.-tir i Samfundet I Aiuerikn 1SG. med IlPortnettcr 12?

12 XVI OANSKE I AMERIKA SIDE ti, Nonlklrken" AarBniBde I Cednr 1-itlb-. lu.. lkg.meil benved 1(1) Deltnuere W 7. l'<tr(-iiiiiu~iih»!i*t i M iiuii'ii Mt l». Minn.. 19*5. med Bl ltirtnctler KU K. >H-- oii;crj. M. Tb. Wiutlier, Mediirl-ej. dere on Menighed«Kumme, JupUD, llled BS l'ortrellcr 14" -'. Kirken-Anr-mOde I Council Himl-. In., Iwi7. d en. isoportnetier tfti la II. li 18, tllbt DÅXfKH m?otm»hamfl*.vdl, Konvcnll it i Clinton. lu.. 1*4, med ' t I'tirt u'llit -I* Kim vcril lr>iicii I Kiicine. Wi-.. I"C med 17i>I-.,r1i;iUri 2JR KnnvenUunun i Council itiuit-, lov.«. HWi, ond benved a» portrætter 2i» Konventionen i Marinette. Wl-.. medus PurtretUer "UAXIA" AP l\i.ii-"nknla). fol. SK II. Ki "Deirroe Teiim" i Altlc-iliin No, i». Pc iiiiitiim. i'ni.. med n Portnettur 2JI ir-. Konventionen l kvno. Nev., 1MB. med m Portnetter 217 GlANSKR Ilt.AMU AI>VKVNf<"f KKXIi Modet i Mlnncapolus Mimi.. u«;. med 20 Portnetter ->< ll>a\sk-.\.*ikklk.\n--kr rol.likllulsk.ll.kkt. 17. Lærere o«elever ved.nysted simlej8w, med BS Portnetter 34S IH. Urrem.- ved Iii.n.-1-..l lbii-k.de I KOS, mod B Portnetter ' '*>' If, 1. 1 & i. <I>AXSKK MBTOmHTKH I AM K R.IRA). Konferencen t Dulutli, Mimi.. IMO, med IS Portnetter l.r\ HyitniaEen I.AS-Kt- KV. UTH. KIHKI'i.?"iiiiif nudel-- icbl-ti' Klike... I't..-le-k"b-ii i Wi-I Dfiiiimrk. WI....'~in* Ki.it ni Skolen i lien Maine* driuiil Vii-«Culleire, Den Mnliu. lu tutn l.ih. DANSKI; KV. I.I'TII. KikKI-:>. EL liiinmuuelakltkcil I Mliinoipullf,Mlun. i:ti 0. Trltiiuiil- Si'iiiliiiiriiiui nu Drum Col- IpMV. Hlidr. Xeli I3P 7. Blh llurn f IdlHkide. oiirort URI Hl s. L,ntber Collew. Bneine.WlH 143 '.'. Itrorttun Ilolidcole, Kcnmnre. N. link in Ilt. liid<:tih'rinl--l>>u>, ii> Kiri.i- i U S.lnilii-.'-- -k.ile. Moody*, (Iklu II, IkTriiebiémmel "Ellin". Kik Iloni. bi. IS«IS. Boracliieunticl "Bctiiuln". WnuiHtcu, Wl 132 IA SnnutOrtel "Itetc-du". Ilni-li. l'nl«itvl H- Kliken i Ivldle. biwii I-t tii, Snlcm Kirken nu MUwlonsliIcinniét I Brooklyn, X. V. IM Kl I(C IHANSK KuLKKSAIirrNH'. SIDE to. Irøskolenjermmel i Clinton. Iowa i«i 17. IlOjNkolchltui ihuglilcnaosydnldc Foi-iimlliin-luiwl i Dimev.iUL!. TeJtaff, 1Kf>. 175 lt>. PorNtnillniniliuwt I Clinton, Iowa... i 17!* I..W-KI-; IIA1TISTHK I A JIKKtKA'. BL Kirken l TIIIHIIIMMI ville. 'Witt.. SI. Kirken I Oml:-duve, Minn... 22, Kirken i riiieou<>. III Morunti Mini, Morsnn Purk. ill. HiANSKK I 1-KKt.SKNS II.Kit I AMKKfKA. 24. K'eilnliiK-bjeni 1 Detroit. Mkli-. Kednlim-li,,.,,! U'levelnu.l. Ohio,, i"l»a\ia" I rai.ifiikm \'. 20. Dnnln Hull. Huywnr-dn.'CiiI 'li.wskk l LAM"'l,\I»VKNTISIHf\H'. w I!«t isn MJ.-..; T,. KtrkeiilClilenim.lll S/t. Porlnimfon-iilnircun Tiylthcri ICoUejrc \1ew.Xek Hl, Cnlon CnllcacColleacVlew. Seu...!TO (IlANSKi: I A'IKKIKANSK I.ANHHtrri.'. :«i.,-lil-mnniu Meieri. Er,-. I-ville. b»w. M» :il. II. 11. HnIlivrm>MeJerilBRK>kb'U.\Vb> 301 ;CJ. Contlncntni Crvnnter>* IToiiekni K:.n-. '» rti Byen In ger,,«drlvlium! ved Bln*p.-Sb lii.mii i Brooklrun 1. S. O - - " :il, Kt iiii-leuie iiiiierikiui-1; Andolnuieferl 338 (liamtk-aultkikas'kii l'ht.khiioi-h" ::-,. -;tt. II..ru lor-teiiui-k.de SM :*i, A-blund IlOjfknle ' ' ' :i7. Xy«cl KirkeoirfftreicSkolebyantnu :;1 - :&. Xy-ted UQJtdtDlclOOD n ;ct. Oonel-id Hili-koli- '- tuasekl; ui:lul>ibtku I AUIHIK.) 4a Metodi-l - K.l-ko.,il Kirken I t.. Iiridiie. Wl* 11. Mei."li-t-lt.. eu I Kvmudon IS, Den dun-k-imr-ki- Meloili-tkirlif 1.-'. PoliKMUiii " R ImnmtlUi i- Kiriteit IClllciUOT. - il. Mt'todtKtklrken i Di lutli, Minn»H in. Metodh Iktrken i Pertli Aoilmy, X- J PS.e*iiiiitiir. 1'ioipei.nr, Kort, m. ro 1. Kort "ver.len.inn-lie ev. luib. Kirke- IMhrcdcl-c i Amerlku IH V. Kolonien l'oinldue <uu Anknvi. Mlnn 191 :i. Titell.b'd i,i den tønde dim-k-tfi I Bocrnkt lainerlkn IW I. Kori over "Kvi dunnkc Broucr<nn* lund"- t'.ll.redel-eixiivemu'r. 1 "ir SI B,! i t- luinie-lirleii i llr.-ikiuv- S> I 'l Kryn>befhurt"In«' Drivliin«! i Broolc. s. ;> IM 7. II. '.""li-i^ii-»i:*.\-ien iuin Kiri.: urd. 'i ved Diinclfd - il ~

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A.

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A. HS Dr/Pg C 2013-09-21 09:00 (29 tilmeldte) Anders Ø. Jensen, Daugård IF Benjamin B. Rasmussen, Horsens KFUM Benjamin L. Nielsen, BTK Midtjylland Christoffer Borges, Søhøjlandets BTK Daniel Asmussen, RSU

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A Frederiksborgturneringen 50m 2016 Samlet stilling opdateret pr. 31-5-2016 Gruppe A Ølstykke A 1573 76 Frederikssund A 1566 64 Melby 1553 57 Jørlunde 1549 50 Ølstykke B 1533 45 Frederikssund B 1305 26 Gruppe

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Yonex Cup 2015 - Åbent stævne hos Bindslev-Tversted If.

Yonex Cup 2015 - Åbent stævne hos Bindslev-Tversted If. TIDSPLAN Tannisbugthallen - Lørdag 1-16 09:00 17-30 10:00 31-44 11:00 45-58 12:00 59-72 13:00 73-86 14:00 87-100 15:00 101-114 16:00 115-128 17:00 129-131 18:00 Tannisbugthallen - Søndag 200-215 10:00

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Resultatliste 2014 4. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Drenge 4athlon totaltid

Drenge 4athlon totaltid Drenge 4athlon totaltid Total Efternavn Fornavn 00:59:52 Meier Jacob 01:03:05 Boye Henrik 01:04:50 Hansen Søren 01:07:39 Lindved Andreas Østergaard 01:07:58 Nyborg Emil Bjerg 01:09:37 Andersen Simon 01:10:47

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb.

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb. RESULTATLISTE JM 2008 15m Std.- Grov- & Fripistol HERNING D. 8. & 9. Feb. UNGDOM U1 Præmie G Kaare Jensen Års 93 96 95 284 100 S Emil Hoff Hjort Vadum 92 91 95 278 B Kevin Blom Grønhøj Vadum 90 88 92 270

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

10p h MEISSNER Cornelius Birk Nordvestjylland h ROTTBØLL Emil DRENGE ÅR - HØJDESPRING LØR KL. 14.

10p h MEISSNER Cornelius Birk Nordvestjylland h ROTTBØLL Emil DRENGE ÅR - HØJDESPRING LØR KL. 14. RESULTAT Nr Resultat Klub DRENGE 0- ÅR - 0 METER LØR KL.. w: h: -0.m/s h: -.m/s h: -.m/s.0 h JENSEN Jonathan Asp -00. h MEISSNER Cornelius Birk -00. h LIND Adam -00. h DUMFRIES Christian -00. h SIGALA

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U09 A 1. (P.1) 020521-04 David Brandt (Lillerød) 2. (P.1) 020322-03 Oliver Hollstein Nielsen (Lillerød) 3. (P.2) 030611-03 Martin Jæger (Lillerød) 3. (P.2) 020423-02 Asger Tang Jørgensen (Lillerød)

Læs mere

Klubmesterskabet afholdes Lørdag den 28. marts 2009 fra kl. 09:00 i Odder Spektrum. U15 - U17 og Seniorer spiller i Multihallen

Klubmesterskabet afholdes Lørdag den 28. marts 2009 fra kl. 09:00 i Odder Spektrum. U15 - U17 og Seniorer spiller i Multihallen Klubmesterskabet afholdes Lørdag den 28. marts 2009 fra kl. 09:00 i Odder Spektrum U15 - U17 og Seniorer spiller i Multihallen U9 - U11 og U13 spiller i Hal 2 Herresingle U9 Motion Pulje 1 1 Peter Wulff

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

Resultater fra DBC i Silkeborg

Resultater fra DBC i Silkeborg Resultater fra DBC i Silkeborg 4 x 200 meter stafet U10 MIX - kl. 10.30 1 Lau osric Køge kano og kajak klub 1 Thorbjørn Rask 1 Anne Laursen 1 Lau osric Køge kano og kajak klub 2 Emil Kræmer Frederikshavn

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel Ungskytternes Divisionsturnering 0 og 5 meter riffel Resultatliste 0 / 0 5. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-605 Brøndby - Tlf. 6 66 - Fax 6 55 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 nordsjaelland@dgi.dk www.dds-nordsjaelland.dk DGI idræt & fællesskab 04-01-2015 RESULTATLISTE HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT Efterår

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Vanessa Rae Smith / Sara Lindahl Jensen KTK / HTT 119,100 8,80 8,00 8,00 7,30 7,00 7,20 9,20 9,10 9,30 9,20 9,10

Vanessa Rae Smith / Sara Lindahl Jensen KTK / HTT 119,100 8,80 8,00 8,00 7,30 7,00 7,20 9,20 9,10 9,30 9,20 9,10 Resultater Dame A, synkron J J J J8 J9 0 Diff Bonus Penalty Sum Total Vanessa Rae Smith / Sara Lindahl Jensen KTK / HTT 0,600,800 0 Sara Ladegaard / Pernille Juhl Mogensen HTT / OGF 0,500,600 0 Malou Rosenquist

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

RESULTATER. Mix 14-15 år Vestdansk Holdmesterskab den 30.sep 2012 på Herning Atletikstadion. Arrangør: Herning GF A/M. Skive AM.

RESULTATER. Mix 14-15 år Vestdansk Holdmesterskab den 30.sep 2012 på Herning Atletikstadion. Arrangør: Herning GF A/M. Skive AM. RESULTATER Mix 14-15 år Vestdansk Holdmesterskab den 30.sep 2012 på Herning Atletikstadion SAMLET STILLING Arrangør: Herning GF A/M Århus 1900 Silkeborg AK Kolding Randers Herning GF Vejle IF Skive AM

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 28-11-2015 13:24:05 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456 Vejle Skytteforening 200/18 200/13 400/31 2 101490 Christoffer

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

15 M0001 Camilla Frøkjær Jørgensen Espergærde Skytteforening 183/02 181/01 364/ Victoria Appelquist Melby Skytteforening 179

15 M0001 Camilla Frøkjær Jørgensen Espergærde Skytteforening 183/02 181/01 364/ Victoria Appelquist Melby Skytteforening 179 RESULTATLISTE Ølstykke Skydningen 2016 DDS SP v.3.16.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118540 Mia Toxværd 18-025 Melby Skytteforening 200/11 200/13 400/24 2 107588 Natalie Larsen 18-003 Frederikssund

Læs mere

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel Ungskytternes Divisionsturnering 0 og 5 meter riffel Resultatliste 0 / 0. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-605 Brøndby - Tlf. 6 66 - Fax 6 55 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere