INDHOLD. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika."

Transkript

1 INDHOLD. i. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika. Nordiske Udflyttere fra Øer i Atlanterhavet (Grønland) er de første, *om finder Vej lil Amerika, Aar 1000 c. Kr. kiunmcri.fi/eneti9ittu Helleland (dctnuvxeiendc Labrador, Markland (Nova Srotia) og Vinland (Massachusetts. New England). Forbindelsen mellem Vinland, Grønland og Mand taber sig 11 Danske Opdagere af Amerika. UDE ti. DANMARKS SØGEN OM GRØNLAND k JENS ERIKSEN MUNK OG HANS AMERIKA FÆRD I "NY DANMARK" I AMERIKA.*r e. VITUS JONASSEN BERING. BERINGSTRÆDET OG RUSSISK NORDAMERIKA Dansk Indvirkning paa England og Amerika. Den enqelitt Nation er den, som hat han størst Indflydelse pas Verden i nyere Tid. Angelsatserne (fra Sydjylland og Nordtyskland l grundlægger deres Herredømme i Britanien. De ttamht Fiiitgtr grundlægger Danclagen. Danmark Har gennem»in Udvandring hnvl indgiihcnde Indvirkning paa Dannelsen al den engelske Folkekarakter. Normannerne var oprindelig fra Danmark og Norge. Englands Deltagelse i Amciikus Opdagelse. Bebyggelse og Udvikling et Udslag af den gamle nordiske Vikingeaand og Kraft. Mange af Pilgrimj/tdreae havde nordisk (dansk) Blod i de- Danske blandt Hollænderne i Ny Amsterdam (New York) i det 17de og 18de Aarhundrede. I del l?d«og lsde Aatlmndrede var Holland ".le Danstrs Amtrita." Danske kommer med Hollænderne (il Ny Amsterdam (New York) i Amerika tidlig i Begyndelsen af det 17de Aårhundrede. Jonas Brunet en af de første Danske der. Jiaehim Melthior Magens. Isirs Sannrilad 39~45

2 VI DANSKE I AMERIKA Danske i Brødrekirken i Nordamerika fra 1742,»ml H( I er ret nin (cl oradu (le af dccei l'iftcrkuiiiiricic lire i Limlct. M»Bebygger Hans Chr. Christensen. Jacob Friis' Levntfskb. Otto Chr. Krogstrups Levnets/eb. Pastor Jergen Solles Levnttsloh. Christian Vedsted. Peter Vorbasse. Magitter Anders Christensen Langgaard. "Joh" Arboe. A madeas Paulinas Thrane. Mathias Tommerup. Soiiand Christian Jafobien. So/nand Andreas Schout. Semand Just Jensen, Dansk i- Brødrcnmuiumercr: JID * Kikolaus Henrik Eberhard. Henrik Heller. Christian Pr. Berg. Thomas Langballe. Sarah Moller..kanten Petersen. Biskop John Christian 'Jacobton. Biskop Georg Frederik Bahnson. Jens Haven, Millionær pait Labrador. Jacob Friis' Levuetsloh (in extenso) Danske Officerer i den amerikanske Ucvolutinnskrig To Danske i Slutningen af del 18de Aarhundrede. Johan Christian Leps. Christian Guldager, den lotsie danske Kunstner l Amerika Stnaairæk fra forskellige Tider og Steder. 1. Den første Dansker i Amerika. 2. Dansk Kvarg indføre* i Amerika (HOO). 3, Amerikansk Beretning om dansk Hekseri. 4. "Inhospitable Denmark." 5, En dansk Tobaksfabrik am i Pennsylvania, (i. /Etlingc af gammel dansk Adel i Amerika. 7. l'aul Jones og den danske Grønlandsfarer. S, "Bloody Run." 9. En dansk Afholdsmand i Wisconsin. IU. Dannebrog paa Lake Michigan. 11. En Gave fra Wisconsin til Kong Frederik VII, 12. En Sfetodistprsestt'BeSØg i et dansk Settlement. 13. Trofast Venskab. H. "Denmark Vescy" ( ). 15. Pfalfjcrne i Amerika ug den danske Prins Jørgen 11)0-113 Dansk Indflydelse i Amerika i det I9de Aarhundrede. I. HANS CHRISTIAN ØRSTED ( ) II. BERTEL THORVALDSEN ( ) III. RASMUS CHRISTIAN RASK ( ) IV. CARL CHRISTIAN RAFN ( ) OG DE AMERIKANSKE MEDLEMMER AF "NORDISK OLDSKRIFTSELSKAB" 12U-140 V. HANS CHRISTIAN ANDERSEN ( ) Danske i Amerika INDLEDNING. Paavisiiing af. at Amerika i det hele og store ikke havde synderlig Betydning for Udvandring Ira Danmark før Narrmest kun 4 Klasser af Mennesker, der udvandrede i Tidsrummet : Søfolk. Haandvorkere, enkelte Læger og larrde,»amt.-'eventyrere- Danskernes Amerika i uavntc Tidsrum var ikke Landet, men de store Byer ojl Jagtdistrikterne. Først fra 1S20 har de Fur. Stater nogen Statistik ovet Antallet af Immigranter,,,,,,,,

3 I INPHOLD VII U. Danmarks poliliskc Forbindelse med Amerika III. Efterretninger om Danske før I. DANSKE SOM/END. Kaptajnerne Geo. Petersen og,/-,///; H. Smith. Peter Bonnesen. Pioneren John Smith. Kaptajn Christopher Johnson. Peter F. Allen, tn. ri DANSKE KUNSTNERE, HAANDVÆRKERE, HAND LENDE OG LÆRDE I AMERIKA FOR (J/ans P. Gram, Poul A. Plum. Carl A, Romes. Lauritz Brandt. Georg Carstensen. Peter Lassen. Slægten Iverson i Georgia. Slægten Bang i Nnf Eng/and. Geo. P, Hansen, Chicaeo, III. Henry Frellsen. New Orleans, La. - Charles Baland, Hartland, Wis. Edmund Bel four, D- D., Piusliiiry, Pa. Niels Christian Boye, Muscatine Co., la. Edward Beck, New York. Fr. Michael L'tebmann, m. fl I-n Amcrikaficrd i IH-W og den* Fataliteter 3. DANSKE LÆGER I AMERIKA FOR SIOI 1S6 1**0 Ham B. Gram. Carl Joh. Fr. Ruge. Herman Fred. Borghoff, ni. fl To betydelige Dimsk-Amerikanere Charles Wm. Wulff Borup. Hans M'irtin Boye. Danske i Amerika I Tidsrummet finderden første Udvandring at den danske Landbefolkning til Amerika Sted. Den religiøse Lagmaudsbevagelse en af de mest fremtrædende Aarsager. hvorunder navnlig Mormon ismen. Rasmus Sørensens o# C. L. Clausens Betydning for I'd vandringen,, i. DE KORSTE DANSKE MORMONER PASTOR CLAUS LAURITSEN CLAUSEN CLAUSENS VIRKSOMHED FOR DANSK MISSION I AMERIKA C.!.. CLAUSEN I VIRGINIA OG PHILADELPHIA IT^-TT/, 3. CHRISTIAN 11 WILLERUP CHRISTEN I.INDE CHARLES LØVENSKJOLD LAURITS JAKOB FRIBERT HA KRO PAUL HARRING HANS P. CHR. HANSEN ADOLPH LUDVIG KOPPEN MYNSTER FAMILIEN I COUNCIL BLUFFS, I A DANSKE I CHICAGO DANSKE GULDGRAVERE I CALIFORNIA *

4 VIII DANSKE I AMERIKA _ ^ sir** Efterretninger om nogle af de første danske Nybyggere i Wisconsin. Indtil langt ind i Tiedscnic i det H'dc Aarhundrede var H'heoniin Danskernes Stat i Amerika fremfor nogen anden Stat i Unionen. Grunden til, hvorfor»aa mange Dantke fra saa tidlig Tid fandt Vejen netop til Wisconsin i. DANSKE I HARTLAND. WAUKESHA CO., FOR Christemen Familien. Andre Danske i Hartland for /S DANSKE 1 NV DANMARK, BROWN CO., FOR Frederik Rasmussen Hjort. Niels Hansen Gotfredst't og Hustru. Rafmus Ditlev Rasmussen og Familie. Hans Petersen og Hustru. 3. DANSKE I N KEN AH, WIS-, FOR Jens Andersen med Familie, Peter Rasmussen med Familie og fl. 4. DANSKE I MILWAUKEE FOR Per.r Hjort Lortnzens Bom og Efterkommere i Milwaukee. Andre Danske i Milwaukee for 1S GOTTFREDSEN BRØDRENE I KENOSHA Danske i Amerika Den mormonske Propaganda. Guldlehercn og navnlig A iniri ka-brevene (J: de fra danske Udvandrere i Amerika til Slxgt og Venner i Danmark) er de vxaenligste Faktorer til Udvandringen i delte Tidsrum. "Amerika" betød i Tiaarct for Danskernes Vedkommende særlig Wisconsin, Illinois. Michigan, Iowa og Minnesota / DANSKE i NY DANMARK, WIS., EFTER DANSKE I NEENAH, WIS., EFTER DANSKE I HARTLAND. WIS., EFTER Reilde- Spilmand Familien. Andre Danske i Hartland ls$t-6o. lien Familien. Lars Hannibal. DANSKE I MILWAUKEE EFTER To DANSKE 1 WISCONSIN JenS P. Hansen, Rosholt, Portage Co. M. A. Moller. Kenosha. DANSKE I CHICAGO Brcdrene Bay frå Viborg, Brodrene Petersen fra Kolding. Konsul P. 1.. Dreier. Jorgen Olsen fra Kaarsby, Jetsmark Sogn. DANSKE I GASCONADE CO., MISSOURI, EFTER V NOGLE DANSKE I SYDSTATERNE FOR i Familien Monefelt i Charleston, So. Carolina, Brodrene Holst i Savannah, Georgia. Jens Sorensen Triielstrup. Peder Nielsen. DANSKE 1 MICHIGAN EFTER

5 INDHOLD IX To danske Pionerer: Peder Nikolajsen, Rasmus Sørensen og hans 'Efterkommere DANSKE KUNSTNERE I AMERIKA ( ) DANSKE SKRIBENTER I AMERIKA( ) TILLÆG: DANSKE OFFICE«;* OG SOLDATER I BORCBBRRIGSN Danske i Indvandringen til New York og andre Steder mcil iiritici llcmyn (il kirkclitc For huld. Den første Indvandring Indledning m^m Slagtin Slægten Brorrck Familien Jensen fra Bredsted Pastor Lauritz A ndersen Rhodesius»«-\~i\ Familien Van Buskcrk -,-, --«3/6-3/9 Sejlskibet"Den brogede Ko" 379 Familien Thomassen fra Ribe VQ-IR! Orienterende Bemærkninger Dansk Vestindien. Kurre Trick I«rt kirkchi<nori>k Arbejde OM KiRKBN t VESTINDIEN 385-3S8 Den lutherske Kirke i Nev/ York og Philadelphia Pastor Michael Chr. Kuoll. Pastor Peter Brunholtz. Grønland gidb m~m Familien Magent 393-3% Pastor Johan Christian Leps 39*-40ft Brigadegeneral H. C. Fibiger. Pastor. Dr. Solomon Halling. Familierne Hardenberg, Rosenkraruz. Honibeck oy andre '' Pasta Herman Haynnga, Familien Berg ^ ^ ''"" VorbaS " Dr. Charles Fr. Harmon VVillgohs Pastor, Dr. tinders Rudolph Rude. ft

6 X DANSKE I AMERIKA II. 1IIM Dansk-S^ merikanernes Liv og Virksomhed aa forskellige Omraader. Danske Musikere og dansk Musik i Amerika: 28 Viggo Andersen. Otto Bendix. Agnes Bodholdt. Henry Bramsen. Carl Busch. Emil Christian!. Bernhard Courlandtr. Emil Banff- Gade Kvartetten. Asger Hammerich. Daniel Hanneinarrn. Anton Hegner. Bredrene Helleberg. August Hyllested, Caroline Lehmann. Peter Christian Lutkirr. Ernest Nord in. Julius O stier. - Valdemar Papenbrock. /'. Marinus Paulsen. Hans Petersen. Olt: Schmidt. Ernst Sehonhe'tnz. Christian Marius Selling. Axel SkoVgaind. Emmanuel Wad. George Werrenrath. Reiuald Werrenrath. Johan Haae 7,inck. \ Den danske, cvangelisk-luthcrske Kirke i Amerika fra , De lire første Pnester i Den danske Kirke i Amerika er X. Thomsen, A. lian, A. S, Kielsen og K. Andersen, S "Kirketrg.Mrssiori>fi)rritJrii[" Mides og "Kir' kelig Sam/er" besluttes udgivet under Mitdet i Nccnah 0de September Jt>?2. S. 33. Samfundeta fffrste Aanmøde holdes i Waupaca, Wis I4. oktober IS73. S. 35. Ved M#de i Racine, Wi*., 27. Juni 1874 forandres Navnet "Kirkelig Missionsforening" tit "Den danske ev.-lulh. Kirke i Amerika" ("Den danske Kirke i Amerika"*, S Slutningen af 1S75 la-iler Samfundet IZPraiSter "g over-ilt Menigheder og Prtfdikcpladscr. S Barnestolen i Racine, grundet IS77, er den første "Hverdags" Børneskole indenfor Samfundet. S. 37. DetførsteMore Aarsmtfdc i Necnah. Maj S Aar*int»dct i Racine i April 1879 vedtager en SamKimU'orfatning. Højskole- og Bitnicskulesagcn. S Aarsinwlemc i Cedar Falls, Sept. 1880, i Muskegon, Sept og i Elk (lom Sept. lot?'. SidcSO-S'i.» Pnesteskolesagen og "Kclning*striden." Side 57 (»8. Aarsnwilenie i Waupaca Aug. Sept og Chicago Febr Side Overblik over Stillingen. S Aarsintfdct i Racine Sept og Samfundets Splittelse. S Den donske Kirkes Skole i De* Moincs. S Samfundets Udvikling til Fuldstamdig Fortegnelse over Samfundet* Præester lil S. 106-U4. Den forenede danske, evang.-iuih. Kirke i Amerika. 1. DET DANSKE EVANG.-LUTH. KIRKESAMFUND I AMERIKA II. DEN DANSKE EVANG.-LUTH. KlRKK I NORDAMERIKA III. DEN FORENEDE DANSKE, EV.-LUTH. KlRKE 1 AMERIKA Forberedelserne, - Foreningsmødet. IV. "DEN FORENEDE" KIRKES TÆLLES VIRKSOMHED Trinitatis Seminarium og Dana College Elk Horn 11,'jskole "Luther High School and College" Racine. Wis

7 INDHOLD X* "DEN FORENEDE" KIRKES FÆLLES VIRKSOMHED (FORTSAT). Brorson Højskole, Kenmare. N. P l43~i44 Ansgar College, Hutchinson. Minn 14."? Iiidiaucrniiwioueii [4:3 146 japanmissioiieu -! *( H<» Uialimissioncn H8-150 Børnehjemmene "lilim". Elk Horn, la.. «g "tetania", Waupaca, Wis.. samt Helsehjcmmei "Ebenezer", Brush, Colo.-. 1 MI-I53 Blad- og Forlagsvirksomhed liiunigrantmisiionen. - Ungdomsarbejdet Kolnnisageu, Alderdomshjem V. SLUTNINGSBEMÆRKNING. ALMINDELIG OVERSIGT "Dansk Folkesamfund i Amerika" fm Samfundets Stiftelse. Dets fors te Udvikling. En vældig Kamp mod det. Afdelingen i Danmark. Udviklingen 1 Amerika, Bogsamlingen, Udgivelsen irf Boger. Skolesagen. Foredragsrejser. Oprettelse af Nybygder. Videre Udvikling af Samfundet, Danske Uaptisicr i Amerika Baptistsamfundet i Almindelighed. Danske Baptister i Amerika. L. Jørgensen Hauges Virke i Samfundet, Dets videre Udvikling. Skolen i Morgan Park. 11/. Litteraturen. Slutningsbemærkninger. Danske i Frelsens Hær i Amerika Det danske Brcidcrsamfuml i Amerika Nationalitetsfølelsens Vækst i det fremmede. Sammenslutniugstanken tager Form. Revolten ulmer rinder Asken. /:/ nyt Navn for roreuingen vedtages. Arbejdet optages under dette. Oppositionen laapan Lur'. * Modstanden svækkes, og Indvandringen stoller Foreningen. Foreningens gradvise Vækst. Forvaltningen af Foreningens Midler. Nye Opgaver ojne s i'horisonten. Det danske Bndersam/aud." Digt aj Jshn Vo/k. Mim 21^224 Det danske Søstersamfund i Amerika Den danske Forening "Dania" af California Danske blandt Adventisterne i Amerika De ilanske Adventister (Syvende-Dags Adventisterne). Organisation, Forlagsvirksomheden. Skolesagert. Slutrrrngibeniæriulnger. Danske i amerikansk Landbrug og jrféjeri. Indledning.Mejerisaj-ens Udvikling) To af de ældste danske Mejerier i Amerika Mejeriet i Fredsville, la. Mejeriet i Clark* Grove, Minn. /

8 XII ^ DANSKE 1 AMERIKA DANSKE I AMERIKANSK LANDBRUG OG MEJERI (FORTSAT). sine JOHN HENRY MONRAD C.JULIUS MOLDENHAWER En Forkæmper for ren Mælk og Pasteurisering, Den danske Kontrolforcmngs Prineip i Amerika 277~279 HELMER R,r.niu>. JOHAN DITLEV FREDERIKSEN Danske Professorer ved amerikanske Landbrugs-Universiteter C. LARSEN, Brookings. S. D. FREDERIK RASMUSSEN, Durham, N. H. MARTIV MORTBKSEN, Arnes, la. Konsulent-Virksomheden "Dairy Commissioners" og "Dairy Inspectors." HANS T. SØNDERGAARD. JAMBS SØKBNSEN. THOMAS CORVE..IUSON. Dansk Mejeri-Journalistik i Amerika I.. IT. STtUttiAANh."IIKNHIK SAMUIol.T I'.ttl.MKN*. A.\TII"SC, SflKHNSKX. Danske Præmievindere Verdens, største Mejeri Stiflet af Sønderjyden VlGCO F. JESSEN. Henningsen Produce Company Butte, Montana. AsKtK PAULSEN HENNINGSEN. Danske i Forbnndsrcilerinfiens Agerbrugs-Departements Tjeneste N'IP.I.S EBBESEN HANSEN. CHARLES CHRISTIAN GIORCHSON. - VICTOR A. NORCAARD. TILLÆG. PROF. JULIUS HERMAN FRANDSEN Dansk-amerikanske El JtiJruf til Jeres Historie. Folkehøjskoler. ELK HORN HOJSKOLE ASHLAND HOJSKOLE HOJSKOLEN i WEST DENMARK, WISCONSIN 340 NYSTED HOJSKOLE. NEBRASKA ~ DANEBOD HOJSKOLE VED TYLER, MINNESOTA Danske Metodister i SÆmerika. INDLEDNING DEN DANSK-NORSKE METODISMES BEGYNDELSE I AMERIKA Pnstnr Chr. B. Willcruns Liv oji Virke. DEN DANSK-NORSKE METODISMEN VIDERE UDVIKLING

9 ILLUSTRATIONER. I, 2_ S. G. 7, S IS G Hnkcllr I'oiKirUer: 1. Afdeling: " Jakobsen. Biskop John Christian... Balmson. Biskop Georg Frederik,. Rask, Rasmus Christian Raln, Carl Christian Johnson, Kaptajn Christopher Lassen, Peter Ivenon, C. S. Senator Alfred Hansen, Geo. P Hansen. Mrs. Geo. P, Belfour, D. D., Edmund Gram, Dr. Hans B Korup. Charles William Boye. Dr. HansMarlin Linde, Dr. Christen Løvenskjold. Charles Mønster, Mr*. Marie Mynster. Win. A Miller. A. J Christ«isen, II. J. B llenuingmhi. lb Cotfreilsen. N. II Cotfrcdscn, Mrs. L Rasmussen, R. I), og Hustru RaMiiussen, Frit/ W Petersen, Mr>. Dlricha Andersen, Jens og Hustru Rasmussen, Peder Loren/en, Karl F. K l-orenzen, Thomas,, t iottftedscn. Rasmus O Hansen, Kiels Chr. ug Hustru Rasmussen, Mads C. med Børn Nielsen. N. P SINK * 141 Hil *1 2(a) «241) (2) S1 2SS en ii Uin- Tid." GO. 61, Nielsen, Rasmus Søtoft. Valdemar Spllmaud, Niels M Rcddelien, Jens Hansen, Jr., J. P. Petersen. Andren Dreier, P. E Rasmussen, August Nikolajsen, Lundine Sørensen, Caroline C Rude', Pastor. Dr. A. R Rude, Fru Elizabeth l<y tii i pierc SIDE S IR S 411, Køiste Hus i Hcthlchem. Pa Brødremeniglicdens Kirke i Bellilehem, Pa Kirken i Salem, N. C Salem Pigehøjskole. N. C "Bell House" i Bethlehem. Pa "TheSun Inn" i Bethlehem, Pa Enkernes Hus i Brihlehem, Pa 75 S. Brød remen i ghed en-. Kirke i Bethabara Den gamle Mu-kejo Kirke fra 1S Fr. R. Hjorths Vaauiitgshusi Ledgevllle, Wi> Det gamle Dus i Ny Danmark 273 IS, Det gamle Christcnsen'ske Home* stead i Na.hotah, Wis Del gamle Skolehus ved Gnuen, Michigan Den gamle hollandske Kirke pa:t State Street i Albany. N. V 36«! 15. Det gamle Bronck'skc Hus i Co\- sarkic i Calskill. N. V Kirken i Bergen County fra SI

10 XIV DANSKE I AMERIKA , SIUE Kirken i Bergen County fra S1 St. Michaels tysk-lulh. Kirke i Philadelphia, Pa., i 174H 39' Euesle Billede af l.cps' Kiike i l.oonenburg 400 TduliKci, t'm.pckttf. Kim. in. in. Gammelt Kort over Jens Munks Indsejling i Hudsonhugien i 1619 IS Gammelt Kort over Jens Munks Vinterhavn i "Nova Dania" 19 Bcringa-Minacstenen i Petropavlovsk 31 Gammelt Kort over Fort Ny Amsterdam i Parti af Byen New York i 176S Bethlehem. Pa.. i SIDS 7. C. Gullager«Annonce Amerikas nationale Symbol: "Ornen" Pclcr Minuit køber Manhattan Island Van Couivenhoivens V'aahcn Fredstraktatens Underskrivelse i Danskeren Bronrks Hus "Emaus" i New Vork Jonas Bronrks Vaaben Loren* A. van Boskcrks Nametnrk Mindesten for Past. MichaélC, Knoll Titelbladet af Magens' "40 Pr.rdikener",»aa engelsk Titelbladet af Magens* "crcolskc" Ny Testamente (ISIS) Titelbladet af UpS* Collegiehcftc I. 5. li IS Afdeling: "Danfik-Amerikanernes Liv» li Virksomhed paa forskellige Ommoder." F.iiki-ite I'M unci I en (DANSKE MUSIKERE I AMERIKA). SIDE Andersen, Viggo 9 Bodholdt, Agnes 10 Bramsen. Henry 10 Btuch, Carl 12 I mi'. Emil 14 Hammerieh. Asger 15 Hanneniaiin, Daniel 16 Hegner. Anton. 16 Helleberg 17 Liilkin. Peter Chr 19 Meier, l.ouis 20 Nordin. Ernest 20 Osiier, Julius 21 Eapenbrock, Vald 21 Paulsen, P. Marinus 22 Peteisen, Hans 23 Schmidt, Otto 23 Schønheinz, Ernst 24 Selling, Chr. Marios 24 Skovgaard. Axel 25 Wad, Emmanuel. 26 Werrcnraih, Geo 26 Werrcnrath, Reinald 27 ZinOK. Johan llaac 28 (DES DASSKF. KV. UTH. KIRKE), Rasmussen, Boghandler C 46 Helveg, Pastor Th 59 Vig, Pastor P. S 63 Jensen, Arkitekt M 84 Gravengaard. Pastor N. P 94 Hornsyld, tand. phil. P. P 95 Bobjcrg. Pastor A 96 Vestergaard, Pastor R. R 102 Nordentoft. Pastor Benedict 108 (DES FOR. DASSKE EV. LOTH, KIRKE). SIRE 34. Clausen, PastorC. L 11S 35. Andersen. Pastor A. M Hansen, Pastor II Traudberg. Pastor P. C Søholm, Pastor A. L. J Vig, Pastor P. S Hansen, Pastor P. L. C Jersild, Pastor J. N Christiansen, Pastor G. B Bedr, Pastor Vilhelm Johnson, Pastori DahlsWjJm, Pastor H. J Anker, Pastor Kr Nielsen, Pastor N. L. og Hustru Jensen. Pastor Harald, og Hustru (DANSK FOLKBSAMFUKD). 49. Grundtvig. Pastor F. L Faaborg, J. S Henningsen, Pastor L Kilstoftc, P. P Jurgcns. A. H 178 (DASSKE BAPTISTER 1 AMERIKA). 54. Hauge. Lars Jørgensen do., do., do Dam, Pastor P. H Pedersen, Pastor Lars Henningsen, Pastor H. C Jensen, Pastor O. C Jensen, Pastor J. A Jensen, Prof. N. P Lavvdahl. Prof. N. S Lunn, Pastor J. S Jacobsen, Missionair Laust 19S 65. Knudsen, Pastor Lars 199

11 ILLUSTRATIONER XV Sll»E 66. Hansen. Pastor Marcus Reiclicnbach, Pastor II. A 200 (DASSKE I FRELSENS HÆK). 68. Marcussen, Brigadier Emil Marcussen. Fru Brigadier Christiansen. Stabskaptajn Maren Mogensen. Adjutant Pct'ca Simonsen, Major I.. M Henrichsen, Ensign Carl 208 (DET DANSKE BROUERSAMHSD). 74. Wind, William Hcndricksen. James Paulsen. J. P Nielsen, Niels Larsen. Martin Michaelsen. J 220 SO. Vogt, II. II Rasmussen, Rolf, Petersen. Fred 220 S3. Nielsen, T. P Gydcscn. Henry 220 (DET DANSKE SØSTERSAMFL'SD). 85. Henningsen. Karen Kir-tine Hoffenblad, Ludvig M Ries, L. L '. 229 KN. Capion, Henriette Lau rit/en. Sophie Møller, Laura _ Madsen, Hansine Hansen, Metha 232 ("DASIA" AF CAUFØRSIA). 93. Nielsen, N. P Westphal, O. F Krogh, P. C Holm, Carl Sørensen, Hans Thrane. C. R Vogcnscn, H. P Plow, Carl Beck, Carl M 246 (OASSKt 1ILANDT ADVENTISTERNE) Matleson. J. G Nielsen, J. C Hansen. J. F Johnson, Lewis 256 (DANSKE I AMERIKANSK LANDBRUG) Slifsgaard. Jeppe Slifsgaard. Jeppe S. Slifsgaard, Troels Monrad, John Henry 274 lio. Moldcnhaiver. Julio* Kx-bild, Helmer 279 SIDE 112. Frederiksen, Johan D Larsen, Prof. C Rasmussen. Prof. F 2S Mortensen. Prof. M Søndergaard, Hans T Sørensen, James 292 1IS. Corncliuson, Thomas Sandholt, Henrik Olsen. H. P Søndergaard. Mads Hansen, H. C Holgersen, Lauritz. P Hoiherg, Hans B Andersen, Albert Suhr, Henry Jensen. Viggo F S. Henningsen, Anker P Hansen. Prof. N. E Gcorgeson, Prol. C. C Frandson, Prof. Julius H 325 (DANSK-AM ER IRANSKE FOLKE HØJSKOLER ) Kirkcbcrg. O. L Ostergaard, Kr Jensen, P Pedersen, H. J Pedersen. Marie Strandskov. H. C Kjcms, S. N Nørgaard. K. S Skovgaard, C. J Dorf.A.Th Dorf, Thyra Højbjerg. C.P Højbjerg, Hilda Stevns, Ole J. og Hustru 346 (DASSKE METODISTER I AMERIKA) Willerup. Pastor Chr. B Eluholtx, p3storc. F Schou, Pastor Karl Schollert, Pastor E. T Wilhelmsen, Pastor R. F Andersen, Pastor J. P Levin, Pastor Richard Petersen. Pastor P. M 367 Gruppebilleder: (DBN OANRKB KV. I.L'TU. KIRKE). 1. BlUedenlWPrarøter as 2. AuramMel i DwtadiL ni., 1816, med BilledcrafGSPeltajEero io i miiedi- fm Grand View Collcfie. W*7. merl ' IMrl netter Kirhons- Præster, UWi. med IH l'ortncttcr III (I1KX FOK. HANSKK BV. I.l'Tll. K1KKK1. G, I'ru'.-tir i Samfundet I Aiuerikn 1SG. med IlPortnettcr 12?

12 XVI OANSKE I AMERIKA SIDE ti, Nonlklrken" AarBniBde I Cednr 1-itlb-. lu.. lkg.meil benved 1(1) Deltnuere W 7. l'<tr(-iiiiiu~iih»!i*t i M iiuii'ii Mt l». Minn.. 19*5. med Bl ltirtnctler KU K. >H-- oii;crj. M. Tb. Wiutlier, Mediirl-ej. dere on Menighed«Kumme, JupUD, llled BS l'ortrellcr 14" -'. Kirken-Anr-mOde I Council Himl-. In., Iwi7. d en. isoportnetier tfti la II. li 18, tllbt DÅXfKH m?otm»hamfl*.vdl, Konvcnll it i Clinton. lu.. 1*4, med ' t I'tirt u'llit -I* Kim vcril lr>iicii I Kiicine. Wi-.. I"C med 17i>I-.,r1i;iUri 2JR KnnvenUunun i Council itiuit-, lov.«. HWi, ond benved a» portrætter 2i» Konventionen i Marinette. Wl-.. medus PurtretUer "UAXIA" AP l\i.ii-"nknla). fol. SK II. Ki "Deirroe Teiim" i Altlc-iliin No, i». Pc iiiiitiim. i'ni.. med n Portnettur 2JI ir-. Konventionen l kvno. Nev., 1MB. med m Portnetter 217 GlANSKR Ilt.AMU AI>VKVNf<"f KKXIi Modet i Mlnncapolus Mimi.. u«;. med 20 Portnetter ->< ll>a\sk-.\.*ikklk.\n--kr rol.likllulsk.ll.kkt. 17. Lærere o«elever ved.nysted simlej8w, med BS Portnetter 34S IH. Urrem.- ved Iii.n.-1-..l lbii-k.de I KOS, mod B Portnetter ' '*>' If, 1. 1 & i. <I>AXSKK MBTOmHTKH I AM K R.IRA). Konferencen t Dulutli, Mimi.. IMO, med IS Portnetter l.r\ HyitniaEen I.AS-Kt- KV. UTH. KIHKI'i.?"iiiiif nudel-- icbl-ti' Klike... I't..-le-k"b-ii i Wi-I Dfiiiimrk. WI....'~in* Ki.it ni Skolen i lien Maine* driuiil Vii-«Culleire, Den Mnliu. lu tutn l.ih. DANSKI; KV. I.I'TII. KikKI-:>. EL liiinmuuelakltkcil I Mliinoipullf,Mlun. i:ti 0. Trltiiuiil- Si'iiiliiiiriiiui nu Drum Col- IpMV. Hlidr. Xeli I3P 7. Blh llurn f IdlHkide. oiirort URI Hl s. L,ntber Collew. Bneine.WlH 143 '.'. Itrorttun Ilolidcole, Kcnmnre. N. link in Ilt. liid<:tih'rinl--l>>u>, ii> Kiri.i- i U S.lnilii-.'-- -k.ile. Moody*, (Iklu II, IkTriiebiémmel "Ellin". Kik Iloni. bi. IS«IS. Boracliieunticl "Bctiiuln". WnuiHtcu, Wl 132 IA SnnutOrtel "Itetc-du". Ilni-li. l'nl«itvl H- Kliken i Ivldle. biwii I-t tii, Snlcm Kirken nu MUwlonsliIcinniét I Brooklyn, X. V. IM Kl I(C IHANSK KuLKKSAIirrNH'. SIDE to. Irøskolenjermmel i Clinton. Iowa i«i 17. IlOjNkolchltui ihuglilcnaosydnldc Foi-iimlliin-luiwl i Dimev.iUL!. TeJtaff, 1Kf>. 175 lt>. PorNtnillniniliuwt I Clinton, Iowa... i 17!* I..W-KI-; IIA1TISTHK I A JIKKtKA'. BL Kirken l TIIIHIIIMMI ville. 'Witt.. SI. Kirken I Oml:-duve, Minn... 22, Kirken i riiieou<>. III Morunti Mini, Morsnn Purk. ill. HiANSKK I 1-KKt.SKNS II.Kit I AMKKfKA. 24. K'eilnliiK-bjeni 1 Detroit. Mkli-. Kednlim-li,,.,,! U'levelnu.l. Ohio,, i"l»a\ia" I rai.ifiikm \'. 20. Dnnln Hull. Huywnr-dn.'CiiI 'li.wskk l LAM"'l,\I»VKNTISIHf\H'. w I!«t isn MJ.-..; T,. KtrkeiilClilenim.lll S/t. Porlnimfon-iilnircun Tiylthcri ICoUejrc \1ew.Xek Hl, Cnlon CnllcacColleacVlew. Seu...!TO (IlANSKi: I A'IKKIKANSK I.ANHHtrri.'. :«i.,-lil-mnniu Meieri. Er,-. I-ville. b»w. M» :il. II. 11. HnIlivrm>MeJerilBRK>kb'U.\Vb> 301 ;CJ. Contlncntni Crvnnter>* IToiiekni K:.n-. '» rti Byen In ger,,«drlvlium! ved Bln*p.-Sb lii.mii i Brooklrun 1. S. O - - " :il, Kt iiii-leuie iiiiierikiui-1; Andolnuieferl 338 (liamtk-aultkikas'kii l'ht.khiioi-h" ::-,. -;tt. II..ru lor-teiiui-k.de SM :*i, A-blund IlOjfknle ' ' ' :i7. Xy«cl KirkeoirfftreicSkolebyantnu :;1 - :&. Xy-ted UQJtdtDlclOOD n ;ct. Oonel-id Hili-koli- '- tuasekl; ui:lul>ibtku I AUIHIK.) 4a Metodi-l - K.l-ko.,il Kirken I t.. Iiridiie. Wl* 11. Mei."li-t-lt.. eu I Kvmudon IS, Den dun-k-imr-ki- Meloili-tkirlif 1.-'. PoliKMUiii " R ImnmtlUi i- Kiriteit IClllciUOT. - il. Mt'todtKtklrken i Di lutli, Minn»H in. Metodh Iktrken i Pertli Aoilmy, X- J PS.e*iiiiitiir. 1'ioipei.nr, Kort, m. ro 1. Kort "ver.len.inn-lie ev. luib. Kirke- IMhrcdcl-c i Amerlku IH V. Kolonien l'oinldue <uu Anknvi. Mlnn 191 :i. Titell.b'd i,i den tønde dim-k-tfi I Bocrnkt lainerlkn IW I. Kori over "Kvi dunnkc Broucr<nn* lund"- t'.ll.redel-eixiivemu'r. 1 "ir SI B,! i t- luinie-lirleii i llr.-ikiuv- S> I 'l Kryn>befhurt"In«' Drivliin«! i Broolc. s. ;> IM 7. II. '.""li-i^ii-»i:*.\-ien iuin Kiri.: urd. 'i ved Diinclfd - il ~

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Løb 2, 4x200 holdmedley Mix, Finaler 0 år og ældre Plac.Navn Født Klub 100m 200m Opnået Status

Løb 2, 4x200 holdmedley Mix, Finaler 0 år og ældre Plac.Navn Født Klub 100m 200m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Langdistancestævne Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Jens W. Perdersen Stævneleder: René Lorenzen Løb 2,

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2011

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2011 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2011 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 Kings of the Wood - v/ Bjarke Sørensen

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

file:///c:/users/jimmy/appdata/local/microsoft/windows/temporary%0internet%... Side af 0 Resultat Total - Officiel Stævne navn Talentstævne nr i 0 Udskriftsdato 9 januar 0 Stævne by Udskriftstidspunkt

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb.

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Odense Cyklebane Søndag den 30. november 2014 DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Børne omnium for U11 U 13 U 15. 1. 12.30 tidskørsel - 4000 meter holdforfølgelsesløb

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Niels Fredborgs Æresløb

Niels Fredborgs Æresløb Aarhus Cyklebane Præsenterer Niels Fredborgs Æresløb Fredag d. 26. juni 2015 kl. 18.00 Fri Entre: Jyllands Alle 79, 8000 Aarhus C Velkommen til Niels Fredborgs Æresløb 2015 Tre Olympiske medaljer, tre

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Evige øjeblikke. Danske fotografer i udlandet

Evige øjeblikke. Danske fotografer i udlandet Evige øjeblikke Danske fotografer i udlandet Danske fotografer i udlandet ca. 1839 1939 I mit arbejde med at undersøge og beskrive de billeder (som for 98% vedkommende er amerikanske) som danske udvandrere

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen De danske mormoners historie Jesper Stenholm Paulsen Indholdsfortegnelse 1. Før indførelsen af grundloven og mormonernes ankomst til Danmark: 13 Vejen til religionsfrihed i Danmark 13 Den generelle udvikling

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 9.10.2011. 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid

Resultatsliste Ryslingeløbet 9.10.2011. 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid Resultatsliste Ryslingeløbet 9.10.2011 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Stine Bastholm Jeppesen RB41 U12 00:15:09 2 Kathrine Frederiksen Gislev 00:16:13 3 Marie Bech Pedersen Vejle 00:18:59 4

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter.

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter. Så er det blevet tid til klubmesterskabet 2015 i Rudersdal Badminton. Hele lørdagen vil bestå af spændende kampe, præmieoverrækkelser og glade miner! Da vi skal afvikle mange kampe er det meget vigtigt,

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

REGIONS- MESTERSKAB NORD

REGIONS- MESTERSKAB NORD REGIONS- MESTERSKAB NORD 2. afdeling Ørnedalsbanen, Sæby lørdag den 30. maj 2015 Velkommen til Frederikshavn Motocross Klub Officials: Dommer: Stævneleder: Tidtagerchef: Starter: Ventezone: Miljøansvarlig/ryttergårdschef:

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

BRH Volley B. BRH Volley A. Nr. Navn Født. Nr. Navn Født

BRH Volley B. BRH Volley A. Nr. Navn Født. Nr. Navn Født BRH Volley A BRH Volley B 23 Mads Erlandsen 2000 22 Stefan Zorko 2000 19 Bilal Elsaad 2000 Torben Thielow Samværet med de andre volleyball spillere, se nogle gode kampe, samt selv spille kampe, hvor holdet

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Aabenraa Badminton Club

Aabenraa Badminton Club Herresingle U09 D 1. (P.1) 060512-01 August Emil Clausen Kock (Graasten) 2. (P.2) 071201-01 Josse Krabbenhöft (Slesvig IF) 3. (P.3) 060728-01 Alexander Damsgaard Thomsen (Hjerting IF) Herresingle U11 B

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet.

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til stævne for U 17 MAB søndag den 23 oktober 2011 i Sorring Hallen, Skolebakken 16, 8641 Sorring. Taberne på de forskellige baner, tæller

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere