INDHOLD. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika."

Transkript

1 INDHOLD. i. DEN ÆLDRE TID. Nordboerne tinder Vej til Amerika. Nordiske Udflyttere fra Øer i Atlanterhavet (Grønland) er de første, *om finder Vej lil Amerika, Aar 1000 c. Kr. kiunmcri.fi/eneti9ittu Helleland (dctnuvxeiendc Labrador, Markland (Nova Srotia) og Vinland (Massachusetts. New England). Forbindelsen mellem Vinland, Grønland og Mand taber sig 11 Danske Opdagere af Amerika. UDE ti. DANMARKS SØGEN OM GRØNLAND k JENS ERIKSEN MUNK OG HANS AMERIKA FÆRD I "NY DANMARK" I AMERIKA.*r e. VITUS JONASSEN BERING. BERINGSTRÆDET OG RUSSISK NORDAMERIKA Dansk Indvirkning paa England og Amerika. Den enqelitt Nation er den, som hat han størst Indflydelse pas Verden i nyere Tid. Angelsatserne (fra Sydjylland og Nordtyskland l grundlægger deres Herredømme i Britanien. De ttamht Fiiitgtr grundlægger Danclagen. Danmark Har gennem»in Udvandring hnvl indgiihcnde Indvirkning paa Dannelsen al den engelske Folkekarakter. Normannerne var oprindelig fra Danmark og Norge. Englands Deltagelse i Amciikus Opdagelse. Bebyggelse og Udvikling et Udslag af den gamle nordiske Vikingeaand og Kraft. Mange af Pilgrimj/tdreae havde nordisk (dansk) Blod i de- Danske blandt Hollænderne i Ny Amsterdam (New York) i det 17de og 18de Aarhundrede. I del l?d«og lsde Aatlmndrede var Holland ".le Danstrs Amtrita." Danske kommer med Hollænderne (il Ny Amsterdam (New York) i Amerika tidlig i Begyndelsen af det 17de Aårhundrede. Jonas Brunet en af de første Danske der. Jiaehim Melthior Magens. Isirs Sannrilad 39~45

2 VI DANSKE I AMERIKA Danske i Brødrekirken i Nordamerika fra 1742,»ml H( I er ret nin (cl oradu (le af dccei l'iftcrkuiiiiricic lire i Limlct. M»Bebygger Hans Chr. Christensen. Jacob Friis' Levntfskb. Otto Chr. Krogstrups Levnets/eb. Pastor Jergen Solles Levnttsloh. Christian Vedsted. Peter Vorbasse. Magitter Anders Christensen Langgaard. "Joh" Arboe. A madeas Paulinas Thrane. Mathias Tommerup. Soiiand Christian Jafobien. So/nand Andreas Schout. Semand Just Jensen, Dansk i- Brødrcnmuiumercr: JID * Kikolaus Henrik Eberhard. Henrik Heller. Christian Pr. Berg. Thomas Langballe. Sarah Moller..kanten Petersen. Biskop John Christian 'Jacobton. Biskop Georg Frederik Bahnson. Jens Haven, Millionær pait Labrador. Jacob Friis' Levuetsloh (in extenso) Danske Officerer i den amerikanske Ucvolutinnskrig To Danske i Slutningen af del 18de Aarhundrede. Johan Christian Leps. Christian Guldager, den lotsie danske Kunstner l Amerika Stnaairæk fra forskellige Tider og Steder. 1. Den første Dansker i Amerika. 2. Dansk Kvarg indføre* i Amerika (HOO). 3, Amerikansk Beretning om dansk Hekseri. 4. "Inhospitable Denmark." 5, En dansk Tobaksfabrik am i Pennsylvania, (i. /Etlingc af gammel dansk Adel i Amerika. 7. l'aul Jones og den danske Grønlandsfarer. S, "Bloody Run." 9. En dansk Afholdsmand i Wisconsin. IU. Dannebrog paa Lake Michigan. 11. En Gave fra Wisconsin til Kong Frederik VII, 12. En Sfetodistprsestt'BeSØg i et dansk Settlement. 13. Trofast Venskab. H. "Denmark Vescy" ( ). 15. Pfalfjcrne i Amerika ug den danske Prins Jørgen 11)0-113 Dansk Indflydelse i Amerika i det I9de Aarhundrede. I. HANS CHRISTIAN ØRSTED ( ) II. BERTEL THORVALDSEN ( ) III. RASMUS CHRISTIAN RASK ( ) IV. CARL CHRISTIAN RAFN ( ) OG DE AMERIKANSKE MEDLEMMER AF "NORDISK OLDSKRIFTSELSKAB" 12U-140 V. HANS CHRISTIAN ANDERSEN ( ) Danske i Amerika INDLEDNING. Paavisiiing af. at Amerika i det hele og store ikke havde synderlig Betydning for Udvandring Ira Danmark før Narrmest kun 4 Klasser af Mennesker, der udvandrede i Tidsrummet : Søfolk. Haandvorkere, enkelte Læger og larrde,»amt.-'eventyrere- Danskernes Amerika i uavntc Tidsrum var ikke Landet, men de store Byer ojl Jagtdistrikterne. Først fra 1S20 har de Fur. Stater nogen Statistik ovet Antallet af Immigranter,,,,,,,,

3 I INPHOLD VII U. Danmarks poliliskc Forbindelse med Amerika III. Efterretninger om Danske før I. DANSKE SOM/END. Kaptajnerne Geo. Petersen og,/-,///; H. Smith. Peter Bonnesen. Pioneren John Smith. Kaptajn Christopher Johnson. Peter F. Allen, tn. ri DANSKE KUNSTNERE, HAANDVÆRKERE, HAND LENDE OG LÆRDE I AMERIKA FOR (J/ans P. Gram, Poul A. Plum. Carl A, Romes. Lauritz Brandt. Georg Carstensen. Peter Lassen. Slægten Iverson i Georgia. Slægten Bang i Nnf Eng/and. Geo. P, Hansen, Chicaeo, III. Henry Frellsen. New Orleans, La. - Charles Baland, Hartland, Wis. Edmund Bel four, D- D., Piusliiiry, Pa. Niels Christian Boye, Muscatine Co., la. Edward Beck, New York. Fr. Michael L'tebmann, m. fl I-n Amcrikaficrd i IH-W og den* Fataliteter 3. DANSKE LÆGER I AMERIKA FOR SIOI 1S6 1**0 Ham B. Gram. Carl Joh. Fr. Ruge. Herman Fred. Borghoff, ni. fl To betydelige Dimsk-Amerikanere Charles Wm. Wulff Borup. Hans M'irtin Boye. Danske i Amerika I Tidsrummet finderden første Udvandring at den danske Landbefolkning til Amerika Sted. Den religiøse Lagmaudsbevagelse en af de mest fremtrædende Aarsager. hvorunder navnlig Mormon ismen. Rasmus Sørensens o# C. L. Clausens Betydning for I'd vandringen,, i. DE KORSTE DANSKE MORMONER PASTOR CLAUS LAURITSEN CLAUSEN CLAUSENS VIRKSOMHED FOR DANSK MISSION I AMERIKA C.!.. CLAUSEN I VIRGINIA OG PHILADELPHIA IT^-TT/, 3. CHRISTIAN 11 WILLERUP CHRISTEN I.INDE CHARLES LØVENSKJOLD LAURITS JAKOB FRIBERT HA KRO PAUL HARRING HANS P. CHR. HANSEN ADOLPH LUDVIG KOPPEN MYNSTER FAMILIEN I COUNCIL BLUFFS, I A DANSKE I CHICAGO DANSKE GULDGRAVERE I CALIFORNIA *

4 VIII DANSKE I AMERIKA _ ^ sir** Efterretninger om nogle af de første danske Nybyggere i Wisconsin. Indtil langt ind i Tiedscnic i det H'dc Aarhundrede var H'heoniin Danskernes Stat i Amerika fremfor nogen anden Stat i Unionen. Grunden til, hvorfor»aa mange Dantke fra saa tidlig Tid fandt Vejen netop til Wisconsin i. DANSKE I HARTLAND. WAUKESHA CO., FOR Christemen Familien. Andre Danske i Hartland for /S DANSKE 1 NV DANMARK, BROWN CO., FOR Frederik Rasmussen Hjort. Niels Hansen Gotfredst't og Hustru. Rafmus Ditlev Rasmussen og Familie. Hans Petersen og Hustru. 3. DANSKE I N KEN AH, WIS-, FOR Jens Andersen med Familie, Peter Rasmussen med Familie og fl. 4. DANSKE I MILWAUKEE FOR Per.r Hjort Lortnzens Bom og Efterkommere i Milwaukee. Andre Danske i Milwaukee for 1S GOTTFREDSEN BRØDRENE I KENOSHA Danske i Amerika Den mormonske Propaganda. Guldlehercn og navnlig A iniri ka-brevene (J: de fra danske Udvandrere i Amerika til Slxgt og Venner i Danmark) er de vxaenligste Faktorer til Udvandringen i delte Tidsrum. "Amerika" betød i Tiaarct for Danskernes Vedkommende særlig Wisconsin, Illinois. Michigan, Iowa og Minnesota / DANSKE i NY DANMARK, WIS., EFTER DANSKE I NEENAH, WIS., EFTER DANSKE I HARTLAND. WIS., EFTER Reilde- Spilmand Familien. Andre Danske i Hartland ls$t-6o. lien Familien. Lars Hannibal. DANSKE I MILWAUKEE EFTER To DANSKE 1 WISCONSIN JenS P. Hansen, Rosholt, Portage Co. M. A. Moller. Kenosha. DANSKE I CHICAGO Brcdrene Bay frå Viborg, Brodrene Petersen fra Kolding. Konsul P. 1.. Dreier. Jorgen Olsen fra Kaarsby, Jetsmark Sogn. DANSKE I GASCONADE CO., MISSOURI, EFTER V NOGLE DANSKE I SYDSTATERNE FOR i Familien Monefelt i Charleston, So. Carolina, Brodrene Holst i Savannah, Georgia. Jens Sorensen Triielstrup. Peder Nielsen. DANSKE 1 MICHIGAN EFTER

5 INDHOLD IX To danske Pionerer: Peder Nikolajsen, Rasmus Sørensen og hans 'Efterkommere DANSKE KUNSTNERE I AMERIKA ( ) DANSKE SKRIBENTER I AMERIKA( ) TILLÆG: DANSKE OFFICE«;* OG SOLDATER I BORCBBRRIGSN Danske i Indvandringen til New York og andre Steder mcil iiritici llcmyn (il kirkclitc For huld. Den første Indvandring Indledning m^m Slagtin Slægten Brorrck Familien Jensen fra Bredsted Pastor Lauritz A ndersen Rhodesius»«-\~i\ Familien Van Buskcrk -,-, --«3/6-3/9 Sejlskibet"Den brogede Ko" 379 Familien Thomassen fra Ribe VQ-IR! Orienterende Bemærkninger Dansk Vestindien. Kurre Trick I«rt kirkchi<nori>k Arbejde OM KiRKBN t VESTINDIEN 385-3S8 Den lutherske Kirke i Nev/ York og Philadelphia Pastor Michael Chr. Kuoll. Pastor Peter Brunholtz. Grønland gidb m~m Familien Magent 393-3% Pastor Johan Christian Leps 39*-40ft Brigadegeneral H. C. Fibiger. Pastor. Dr. Solomon Halling. Familierne Hardenberg, Rosenkraruz. Honibeck oy andre '' Pasta Herman Haynnga, Familien Berg ^ ^ ''"" VorbaS " Dr. Charles Fr. Harmon VVillgohs Pastor, Dr. tinders Rudolph Rude. ft

6 X DANSKE I AMERIKA II. 1IIM Dansk-S^ merikanernes Liv og Virksomhed aa forskellige Omraader. Danske Musikere og dansk Musik i Amerika: 28 Viggo Andersen. Otto Bendix. Agnes Bodholdt. Henry Bramsen. Carl Busch. Emil Christian!. Bernhard Courlandtr. Emil Banff- Gade Kvartetten. Asger Hammerich. Daniel Hanneinarrn. Anton Hegner. Bredrene Helleberg. August Hyllested, Caroline Lehmann. Peter Christian Lutkirr. Ernest Nord in. Julius O stier. - Valdemar Papenbrock. /'. Marinus Paulsen. Hans Petersen. Olt: Schmidt. Ernst Sehonhe'tnz. Christian Marius Selling. Axel SkoVgaind. Emmanuel Wad. George Werrenrath. Reiuald Werrenrath. Johan Haae 7,inck. \ Den danske, cvangelisk-luthcrske Kirke i Amerika fra , De lire første Pnester i Den danske Kirke i Amerika er X. Thomsen, A. lian, A. S, Kielsen og K. Andersen, S "Kirketrg.Mrssiori>fi)rritJrii[" Mides og "Kir' kelig Sam/er" besluttes udgivet under Mitdet i Nccnah 0de September Jt>?2. S. 33. Samfundeta fffrste Aanmøde holdes i Waupaca, Wis I4. oktober IS73. S. 35. Ved M#de i Racine, Wi*., 27. Juni 1874 forandres Navnet "Kirkelig Missionsforening" tit "Den danske ev.-lulh. Kirke i Amerika" ("Den danske Kirke i Amerika"*, S Slutningen af 1S75 la-iler Samfundet IZPraiSter "g over-ilt Menigheder og Prtfdikcpladscr. S Barnestolen i Racine, grundet IS77, er den første "Hverdags" Børneskole indenfor Samfundet. S. 37. DetførsteMore Aarsmtfdc i Necnah. Maj S Aar*int»dct i Racine i April 1879 vedtager en SamKimU'orfatning. Højskole- og Bitnicskulesagcn. S Aarsinwlemc i Cedar Falls, Sept. 1880, i Muskegon, Sept og i Elk (lom Sept. lot?'. SidcSO-S'i.» Pnesteskolesagen og "Kclning*striden." Side 57 (»8. Aarsnwilenie i Waupaca Aug. Sept og Chicago Febr Side Overblik over Stillingen. S Aarsintfdct i Racine Sept og Samfundets Splittelse. S Den donske Kirkes Skole i De* Moincs. S Samfundets Udvikling til Fuldstamdig Fortegnelse over Samfundet* Præester lil S. 106-U4. Den forenede danske, evang.-iuih. Kirke i Amerika. 1. DET DANSKE EVANG.-LUTH. KIRKESAMFUND I AMERIKA II. DEN DANSKE EVANG.-LUTH. KlRKK I NORDAMERIKA III. DEN FORENEDE DANSKE, EV.-LUTH. KlRKE 1 AMERIKA Forberedelserne, - Foreningsmødet. IV. "DEN FORENEDE" KIRKES TÆLLES VIRKSOMHED Trinitatis Seminarium og Dana College Elk Horn 11,'jskole "Luther High School and College" Racine. Wis

7 INDHOLD X* "DEN FORENEDE" KIRKES FÆLLES VIRKSOMHED (FORTSAT). Brorson Højskole, Kenmare. N. P l43~i44 Ansgar College, Hutchinson. Minn 14."? Iiidiaucrniiwioueii [4:3 146 japanmissioiieu -! *( H<» Uialimissioncn H8-150 Børnehjemmene "lilim". Elk Horn, la.. «g "tetania", Waupaca, Wis.. samt Helsehjcmmei "Ebenezer", Brush, Colo.-. 1 MI-I53 Blad- og Forlagsvirksomhed liiunigrantmisiionen. - Ungdomsarbejdet Kolnnisageu, Alderdomshjem V. SLUTNINGSBEMÆRKNING. ALMINDELIG OVERSIGT "Dansk Folkesamfund i Amerika" fm Samfundets Stiftelse. Dets fors te Udvikling. En vældig Kamp mod det. Afdelingen i Danmark. Udviklingen 1 Amerika, Bogsamlingen, Udgivelsen irf Boger. Skolesagen. Foredragsrejser. Oprettelse af Nybygder. Videre Udvikling af Samfundet, Danske Uaptisicr i Amerika Baptistsamfundet i Almindelighed. Danske Baptister i Amerika. L. Jørgensen Hauges Virke i Samfundet, Dets videre Udvikling. Skolen i Morgan Park. 11/. Litteraturen. Slutningsbemærkninger. Danske i Frelsens Hær i Amerika Det danske Brcidcrsamfuml i Amerika Nationalitetsfølelsens Vækst i det fremmede. Sammenslutniugstanken tager Form. Revolten ulmer rinder Asken. /:/ nyt Navn for roreuingen vedtages. Arbejdet optages under dette. Oppositionen laapan Lur'. * Modstanden svækkes, og Indvandringen stoller Foreningen. Foreningens gradvise Vækst. Forvaltningen af Foreningens Midler. Nye Opgaver ojne s i'horisonten. Det danske Bndersam/aud." Digt aj Jshn Vo/k. Mim 21^224 Det danske Søstersamfund i Amerika Den danske Forening "Dania" af California Danske blandt Adventisterne i Amerika De ilanske Adventister (Syvende-Dags Adventisterne). Organisation, Forlagsvirksomheden. Skolesagert. Slutrrrngibeniæriulnger. Danske i amerikansk Landbrug og jrféjeri. Indledning.Mejerisaj-ens Udvikling) To af de ældste danske Mejerier i Amerika Mejeriet i Fredsville, la. Mejeriet i Clark* Grove, Minn. /

8 XII ^ DANSKE 1 AMERIKA DANSKE I AMERIKANSK LANDBRUG OG MEJERI (FORTSAT). sine JOHN HENRY MONRAD C.JULIUS MOLDENHAWER En Forkæmper for ren Mælk og Pasteurisering, Den danske Kontrolforcmngs Prineip i Amerika 277~279 HELMER R,r.niu>. JOHAN DITLEV FREDERIKSEN Danske Professorer ved amerikanske Landbrugs-Universiteter C. LARSEN, Brookings. S. D. FREDERIK RASMUSSEN, Durham, N. H. MARTIV MORTBKSEN, Arnes, la. Konsulent-Virksomheden "Dairy Commissioners" og "Dairy Inspectors." HANS T. SØNDERGAARD. JAMBS SØKBNSEN. THOMAS CORVE..IUSON. Dansk Mejeri-Journalistik i Amerika I.. IT. STtUttiAANh."IIKNHIK SAMUIol.T I'.ttl.MKN*. A.\TII"SC, SflKHNSKX. Danske Præmievindere Verdens, største Mejeri Stiflet af Sønderjyden VlGCO F. JESSEN. Henningsen Produce Company Butte, Montana. AsKtK PAULSEN HENNINGSEN. Danske i Forbnndsrcilerinfiens Agerbrugs-Departements Tjeneste N'IP.I.S EBBESEN HANSEN. CHARLES CHRISTIAN GIORCHSON. - VICTOR A. NORCAARD. TILLÆG. PROF. JULIUS HERMAN FRANDSEN Dansk-amerikanske El JtiJruf til Jeres Historie. Folkehøjskoler. ELK HORN HOJSKOLE ASHLAND HOJSKOLE HOJSKOLEN i WEST DENMARK, WISCONSIN 340 NYSTED HOJSKOLE. NEBRASKA ~ DANEBOD HOJSKOLE VED TYLER, MINNESOTA Danske Metodister i SÆmerika. INDLEDNING DEN DANSK-NORSKE METODISMES BEGYNDELSE I AMERIKA Pnstnr Chr. B. Willcruns Liv oji Virke. DEN DANSK-NORSKE METODISMEN VIDERE UDVIKLING

9 ILLUSTRATIONER. I, 2_ S. G. 7, S IS G Hnkcllr I'oiKirUer: 1. Afdeling: " Jakobsen. Biskop John Christian... Balmson. Biskop Georg Frederik,. Rask, Rasmus Christian Raln, Carl Christian Johnson, Kaptajn Christopher Lassen, Peter Ivenon, C. S. Senator Alfred Hansen, Geo. P Hansen. Mrs. Geo. P, Belfour, D. D., Edmund Gram, Dr. Hans B Korup. Charles William Boye. Dr. HansMarlin Linde, Dr. Christen Løvenskjold. Charles Mønster, Mr*. Marie Mynster. Win. A Miller. A. J Christ«isen, II. J. B llenuingmhi. lb Cotfreilsen. N. II Cotfrcdscn, Mrs. L Rasmussen, R. I), og Hustru RaMiiussen, Frit/ W Petersen, Mr>. Dlricha Andersen, Jens og Hustru Rasmussen, Peder Loren/en, Karl F. K l-orenzen, Thomas,, t iottftedscn. Rasmus O Hansen, Kiels Chr. ug Hustru Rasmussen, Mads C. med Børn Nielsen. N. P SINK * 141 Hil *1 2(a) «241) (2) S1 2SS en ii Uin- Tid." GO. 61, Nielsen, Rasmus Søtoft. Valdemar Spllmaud, Niels M Rcddelien, Jens Hansen, Jr., J. P. Petersen. Andren Dreier, P. E Rasmussen, August Nikolajsen, Lundine Sørensen, Caroline C Rude', Pastor. Dr. A. R Rude, Fru Elizabeth l<y tii i pierc SIDE S IR S 411, Køiste Hus i Hcthlchem. Pa Brødremeniglicdens Kirke i Bellilehem, Pa Kirken i Salem, N. C Salem Pigehøjskole. N. C "Bell House" i Bethlehem. Pa "TheSun Inn" i Bethlehem, Pa Enkernes Hus i Brihlehem, Pa 75 S. Brød remen i ghed en-. Kirke i Bethabara Den gamle Mu-kejo Kirke fra 1S Fr. R. Hjorths Vaauiitgshusi Ledgevllle, Wi> Det gamle Dus i Ny Danmark 273 IS, Det gamle Christcnsen'ske Home* stead i Na.hotah, Wis Del gamle Skolehus ved Gnuen, Michigan Den gamle hollandske Kirke pa:t State Street i Albany. N. V 36«! 15. Det gamle Bronck'skc Hus i Co\- sarkic i Calskill. N. V Kirken i Bergen County fra SI

10 XIV DANSKE I AMERIKA , SIUE Kirken i Bergen County fra S1 St. Michaels tysk-lulh. Kirke i Philadelphia, Pa., i 174H 39' Euesle Billede af l.cps' Kiike i l.oonenburg 400 TduliKci, t'm.pckttf. Kim. in. in. Gammelt Kort over Jens Munks Indsejling i Hudsonhugien i 1619 IS Gammelt Kort over Jens Munks Vinterhavn i "Nova Dania" 19 Bcringa-Minacstenen i Petropavlovsk 31 Gammelt Kort over Fort Ny Amsterdam i Parti af Byen New York i 176S Bethlehem. Pa.. i SIDS 7. C. Gullager«Annonce Amerikas nationale Symbol: "Ornen" Pclcr Minuit køber Manhattan Island Van Couivenhoivens V'aahcn Fredstraktatens Underskrivelse i Danskeren Bronrks Hus "Emaus" i New Vork Jonas Bronrks Vaaben Loren* A. van Boskcrks Nametnrk Mindesten for Past. MichaélC, Knoll Titelbladet af Magens' "40 Pr.rdikener",»aa engelsk Titelbladet af Magens* "crcolskc" Ny Testamente (ISIS) Titelbladet af UpS* Collegiehcftc I. 5. li IS Afdeling: "Danfik-Amerikanernes Liv» li Virksomhed paa forskellige Ommoder." F.iiki-ite I'M unci I en (DANSKE MUSIKERE I AMERIKA). SIDE Andersen, Viggo 9 Bodholdt, Agnes 10 Bramsen. Henry 10 Btuch, Carl 12 I mi'. Emil 14 Hammerieh. Asger 15 Hanneniaiin, Daniel 16 Hegner. Anton. 16 Helleberg 17 Liilkin. Peter Chr 19 Meier, l.ouis 20 Nordin. Ernest 20 Osiier, Julius 21 Eapenbrock, Vald 21 Paulsen, P. Marinus 22 Peteisen, Hans 23 Schmidt, Otto 23 Schønheinz, Ernst 24 Selling, Chr. Marios 24 Skovgaard. Axel 25 Wad, Emmanuel. 26 Werrcnraih, Geo 26 Werrcnrath, Reinald 27 ZinOK. Johan llaac 28 (DES DASSKF. KV. UTH. KIRKE), Rasmussen, Boghandler C 46 Helveg, Pastor Th 59 Vig, Pastor P. S 63 Jensen, Arkitekt M 84 Gravengaard. Pastor N. P 94 Hornsyld, tand. phil. P. P 95 Bobjcrg. Pastor A 96 Vestergaard, Pastor R. R 102 Nordentoft. Pastor Benedict 108 (DES FOR. DASSKE EV. LOTH, KIRKE). SIRE 34. Clausen, PastorC. L 11S 35. Andersen. Pastor A. M Hansen, Pastor II Traudberg. Pastor P. C Søholm, Pastor A. L. J Vig, Pastor P. S Hansen, Pastor P. L. C Jersild, Pastor J. N Christiansen, Pastor G. B Bedr, Pastor Vilhelm Johnson, Pastori DahlsWjJm, Pastor H. J Anker, Pastor Kr Nielsen, Pastor N. L. og Hustru Jensen. Pastor Harald, og Hustru (DANSK FOLKBSAMFUKD). 49. Grundtvig. Pastor F. L Faaborg, J. S Henningsen, Pastor L Kilstoftc, P. P Jurgcns. A. H 178 (DASSKE BAPTISTER 1 AMERIKA). 54. Hauge. Lars Jørgensen do., do., do Dam, Pastor P. H Pedersen, Pastor Lars Henningsen, Pastor H. C Jensen, Pastor O. C Jensen, Pastor J. A Jensen, Prof. N. P Lavvdahl. Prof. N. S Lunn, Pastor J. S Jacobsen, Missionair Laust 19S 65. Knudsen, Pastor Lars 199

11 ILLUSTRATIONER XV Sll»E 66. Hansen. Pastor Marcus Reiclicnbach, Pastor II. A 200 (DASSKE I FRELSENS HÆK). 68. Marcussen, Brigadier Emil Marcussen. Fru Brigadier Christiansen. Stabskaptajn Maren Mogensen. Adjutant Pct'ca Simonsen, Major I.. M Henrichsen, Ensign Carl 208 (DET DANSKE BROUERSAMHSD). 74. Wind, William Hcndricksen. James Paulsen. J. P Nielsen, Niels Larsen. Martin Michaelsen. J 220 SO. Vogt, II. II Rasmussen, Rolf, Petersen. Fred 220 S3. Nielsen, T. P Gydcscn. Henry 220 (DET DANSKE SØSTERSAMFL'SD). 85. Henningsen. Karen Kir-tine Hoffenblad, Ludvig M Ries, L. L '. 229 KN. Capion, Henriette Lau rit/en. Sophie Møller, Laura _ Madsen, Hansine Hansen, Metha 232 ("DASIA" AF CAUFØRSIA). 93. Nielsen, N. P Westphal, O. F Krogh, P. C Holm, Carl Sørensen, Hans Thrane. C. R Vogcnscn, H. P Plow, Carl Beck, Carl M 246 (OASSKt 1ILANDT ADVENTISTERNE) Matleson. J. G Nielsen, J. C Hansen. J. F Johnson, Lewis 256 (DANSKE I AMERIKANSK LANDBRUG) Slifsgaard. Jeppe Slifsgaard. Jeppe S. Slifsgaard, Troels Monrad, John Henry 274 lio. Moldcnhaiver. Julio* Kx-bild, Helmer 279 SIDE 112. Frederiksen, Johan D Larsen, Prof. C Rasmussen. Prof. F 2S Mortensen. Prof. M Søndergaard, Hans T Sørensen, James 292 1IS. Corncliuson, Thomas Sandholt, Henrik Olsen. H. P Søndergaard. Mads Hansen, H. C Holgersen, Lauritz. P Hoiherg, Hans B Andersen, Albert Suhr, Henry Jensen. Viggo F S. Henningsen, Anker P Hansen. Prof. N. E Gcorgeson, Prol. C. C Frandson, Prof. Julius H 325 (DANSK-AM ER IRANSKE FOLKE HØJSKOLER ) Kirkcbcrg. O. L Ostergaard, Kr Jensen, P Pedersen, H. J Pedersen. Marie Strandskov. H. C Kjcms, S. N Nørgaard. K. S Skovgaard, C. J Dorf.A.Th Dorf, Thyra Højbjerg. C.P Højbjerg, Hilda Stevns, Ole J. og Hustru 346 (DASSKE METODISTER I AMERIKA) Willerup. Pastor Chr. B Eluholtx, p3storc. F Schou, Pastor Karl Schollert, Pastor E. T Wilhelmsen, Pastor R. F Andersen, Pastor J. P Levin, Pastor Richard Petersen. Pastor P. M 367 Gruppebilleder: (DBN OANRKB KV. I.L'TU. KIRKE). 1. BlUedenlWPrarøter as 2. AuramMel i DwtadiL ni., 1816, med BilledcrafGSPeltajEero io i miiedi- fm Grand View Collcfie. W*7. merl ' IMrl netter Kirhons- Præster, UWi. med IH l'ortncttcr III (I1KX FOK. HANSKK BV. I.l'Tll. K1KKK1. G, I'ru'.-tir i Samfundet I Aiuerikn 1SG. med IlPortnettcr 12?

12 XVI OANSKE I AMERIKA SIDE ti, Nonlklrken" AarBniBde I Cednr 1-itlb-. lu.. lkg.meil benved 1(1) Deltnuere W 7. l'<tr(-iiiiiu~iih»!i*t i M iiuii'ii Mt l». Minn.. 19*5. med Bl ltirtnctler KU K. >H-- oii;crj. M. Tb. Wiutlier, Mediirl-ej. dere on Menighed«Kumme, JupUD, llled BS l'ortrellcr 14" -'. Kirken-Anr-mOde I Council Himl-. In., Iwi7. d en. isoportnetier tfti la II. li 18, tllbt DÅXfKH m?otm»hamfl*.vdl, Konvcnll it i Clinton. lu.. 1*4, med ' t I'tirt u'llit -I* Kim vcril lr>iicii I Kiicine. Wi-.. I"C med 17i>I-.,r1i;iUri 2JR KnnvenUunun i Council itiuit-, lov.«. HWi, ond benved a» portrætter 2i» Konventionen i Marinette. Wl-.. medus PurtretUer "UAXIA" AP l\i.ii-"nknla). fol. SK II. Ki "Deirroe Teiim" i Altlc-iliin No, i». Pc iiiiitiim. i'ni.. med n Portnettur 2JI ir-. Konventionen l kvno. Nev., 1MB. med m Portnetter 217 GlANSKR Ilt.AMU AI>VKVNf<"f KKXIi Modet i Mlnncapolus Mimi.. u«;. med 20 Portnetter ->< ll>a\sk-.\.*ikklk.\n--kr rol.likllulsk.ll.kkt. 17. Lærere o«elever ved.nysted simlej8w, med BS Portnetter 34S IH. Urrem.- ved Iii.n.-1-..l lbii-k.de I KOS, mod B Portnetter ' '*>' If, 1. 1 & i. <I>AXSKK MBTOmHTKH I AM K R.IRA). Konferencen t Dulutli, Mimi.. IMO, med IS Portnetter l.r\ HyitniaEen I.AS-Kt- KV. UTH. KIHKI'i.?"iiiiif nudel-- icbl-ti' Klike... I't..-le-k"b-ii i Wi-I Dfiiiimrk. WI....'~in* Ki.it ni Skolen i lien Maine* driuiil Vii-«Culleire, Den Mnliu. lu tutn l.ih. DANSKI; KV. I.I'TII. KikKI-:>. EL liiinmuuelakltkcil I Mliinoipullf,Mlun. i:ti 0. Trltiiuiil- Si'iiiliiiiriiiui nu Drum Col- IpMV. Hlidr. Xeli I3P 7. Blh llurn f IdlHkide. oiirort URI Hl s. L,ntber Collew. Bneine.WlH 143 '.'. Itrorttun Ilolidcole, Kcnmnre. N. link in Ilt. liid<:tih'rinl--l>>u>, ii> Kiri.i- i U S.lnilii-.'-- -k.ile. Moody*, (Iklu II, IkTriiebiémmel "Ellin". Kik Iloni. bi. IS«IS. Boracliieunticl "Bctiiuln". WnuiHtcu, Wl 132 IA SnnutOrtel "Itetc-du". Ilni-li. l'nl«itvl H- Kliken i Ivldle. biwii I-t tii, Snlcm Kirken nu MUwlonsliIcinniét I Brooklyn, X. V. IM Kl I(C IHANSK KuLKKSAIirrNH'. SIDE to. Irøskolenjermmel i Clinton. Iowa i«i 17. IlOjNkolchltui ihuglilcnaosydnldc Foi-iimlliin-luiwl i Dimev.iUL!. TeJtaff, 1Kf>. 175 lt>. PorNtnillniniliuwt I Clinton, Iowa... i 17!* I..W-KI-; IIA1TISTHK I A JIKKtKA'. BL Kirken l TIIIHIIIMMI ville. 'Witt.. SI. Kirken I Oml:-duve, Minn... 22, Kirken i riiieou<>. III Morunti Mini, Morsnn Purk. ill. HiANSKK I 1-KKt.SKNS II.Kit I AMKKfKA. 24. K'eilnliiK-bjeni 1 Detroit. Mkli-. Kednlim-li,,.,,! U'levelnu.l. Ohio,, i"l»a\ia" I rai.ifiikm \'. 20. Dnnln Hull. Huywnr-dn.'CiiI 'li.wskk l LAM"'l,\I»VKNTISIHf\H'. w I!«t isn MJ.-..; T,. KtrkeiilClilenim.lll S/t. Porlnimfon-iilnircun Tiylthcri ICoUejrc \1ew.Xek Hl, Cnlon CnllcacColleacVlew. Seu...!TO (IlANSKi: I A'IKKIKANSK I.ANHHtrri.'. :«i.,-lil-mnniu Meieri. Er,-. I-ville. b»w. M» :il. II. 11. HnIlivrm>MeJerilBRK>kb'U.\Vb> 301 ;CJ. Contlncntni Crvnnter>* IToiiekni K:.n-. '» rti Byen In ger,,«drlvlium! ved Bln*p.-Sb lii.mii i Brooklrun 1. S. O - - " :il, Kt iiii-leuie iiiiierikiui-1; Andolnuieferl 338 (liamtk-aultkikas'kii l'ht.khiioi-h" ::-,. -;tt. II..ru lor-teiiui-k.de SM :*i, A-blund IlOjfknle ' ' ' :i7. Xy«cl KirkeoirfftreicSkolebyantnu :;1 - :&. Xy-ted UQJtdtDlclOOD n ;ct. Oonel-id Hili-koli- '- tuasekl; ui:lul>ibtku I AUIHIK.) 4a Metodi-l - K.l-ko.,il Kirken I t.. Iiridiie. Wl* 11. Mei."li-t-lt.. eu I Kvmudon IS, Den dun-k-imr-ki- Meloili-tkirlif 1.-'. PoliKMUiii " R ImnmtlUi i- Kiriteit IClllciUOT. - il. Mt'todtKtklrken i Di lutli, Minn»H in. Metodh Iktrken i Pertli Aoilmy, X- J PS.e*iiiiitiir. 1'ioipei.nr, Kort, m. ro 1. Kort "ver.len.inn-lie ev. luib. Kirke- IMhrcdcl-c i Amerlku IH V. Kolonien l'oinldue <uu Anknvi. Mlnn 191 :i. Titell.b'd i,i den tønde dim-k-tfi I Bocrnkt lainerlkn IW I. Kori over "Kvi dunnkc Broucr<nn* lund"- t'.ll.redel-eixiivemu'r. 1 "ir SI B,! i t- luinie-lirleii i llr.-ikiuv- S> I 'l Kryn>befhurt"In«' Drivliin«! i Broolc. s. ;> IM 7. II. '.""li-i^ii-»i:*.\-ien iuin Kiri.: urd. 'i ved Diinclfd - il ~

Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA.

Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA. Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA. I begyndelsen af november 1847 stod 19 danske udvandrere lidt fortabte ved bredden af Michigansøen i det amerikanske territorium

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

guide for Danske SKER kirkedage viborg 13.-16. maj DET I himmel og jord i bevægelse Området omkring Tinghallen og Stadionhallen

guide for Danske SKER kirkedage viborg 13.-16. maj DET I himmel og jord i bevægelse Området omkring Tinghallen og Stadionhallen Området omkring Tinghallen og Stadionhallen Camping Teltplads S6 PRINSENS ALLE KASERNEVEJ STADION ALLE S5 S4 TINGVEJ KB1-3 KB4 Frihedsmuseet DET I SKER KULTURKALENDER FOR VIBORG KOMMUNE Guide for danske

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland

Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland Registrering udført af Museum Sønderjylland Sønderborg Slot 2009-2013 Fotos af Holger Jørgensen og Verner Meier s. 2 Indledning s. 6

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere

H OFFET SOM FORMIDLER AF NATURVIDEN- SKABERNE UNDER F REDERIK II. Af John Robert Christianson

H OFFET SOM FORMIDLER AF NATURVIDEN- SKABERNE UNDER F REDERIK II. Af John Robert Christianson H OFFET SOM FORMIDLER AF NATURVIDEN- SKABERNE UNDER F REDERIK II Af John Robert Christianson The court of King Frederik II (1534-88, reigned 1559-88) of Denmark maintained innumerable connections in all

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

Indkvartering af danske soldater i 1940.

Indkvartering af danske soldater i 1940. Indkvartering af danske soldater i 940. Hvad der skete her på egnen, lige før 2. verdenskrig brød ud, er der ikke mange der husker, 72 år er gået siden da. I foråret 940, med krigen lurende lige om hjørnet,

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Tranquebar Initiativets S k r i f t s e r i e Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Banal nationalisme, narrative skabeloner og postkolonial melankoli i skildringen af de danske tropekolonier

Læs mere

10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog

10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog Institut for Nordisk Sprog og Litteratur Aarhus Universitet 7.-8. oktober 2004 ISBN 87-91134-23-4 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog Aarhus Universitet 7.-8.

Læs mere

Nyt i Syd. Nordøstfyn bad og fik svar. Nr. 2 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 6-7

Nyt i Syd. Nordøstfyn bad og fik svar. Nr. 2 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 6-7 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling Nyt i Syd Nr. 2 2011 Februar Marts April Maj Juni Juli September Oktober November December Årgang 103 Nordøstfyn bad og fik svar Læs side 6-7 Photo by Gary

Læs mere

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE 1963 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Bcrelllillg (11/1 skoleår({ 1962-63 61. SKOLEAR l 963 M IDTJYSK UOCTHVK. CHI N DSTED Skolens organisation Skolens adminislralion: Fru Karen Høirup, okonomiinspekwt Aage

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900

Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900 Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900 AF JES FABRICIUS MØLLER»Darwinismen slog huller i kristendommens grundmønster og bekræftede troen på, at den frie, videnskabelige tanke snart ville

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Palle P. DR-TV Århus - "Den første tid i Århus"

Palle P. DR-TV Århus - Den første tid i Århus Palle P. DR-TV Århus - "Den første tid i Århus" Først lidt om hvordan jeg selv blev scenograf her i DR i 1963. Jeg havde som udgangspunkt beskæftiget mig som arkitekt med mange grene af faget fra sygehuse

Læs mere

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2015 SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE 2015 Af sognepræst Erik Bredmose Da jeg var dreng opholdt børn og unge

Læs mere