VUC Storstrøms bestyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC Storstrøms bestyrelse"

Transkript

1 VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 1. oktober Mødested: Nunsmere Hall, Northwich, Cheshire. Mødetid: Kl

2 Horten Advokat Peter Bisgaard Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr august 2014 CAMPUS NÆSTVED - EJERMODEL HORTEN ER ANMODET OM AT REDEGØRE FOR INDHOLDET AF EN EJERMODEL FOR ET NYT CAMPUS BYGGERI I NÆSTVED 1. INDLEDNING 1.1 Næstved Kommune har i samarbejde med VUC Storstrøm ("VUC"), Erhvervsakademi Sjælland ("EASJ") og University College Sjælland ("UCSJ") (tilsammen "Uddannelsesinstitutionerne") taget initiativ til etablering af et nyt campusbyggeri i Næstved, der forventes at kunne skabe synergieffekt for uddannelsesinstitutionerne beliggende i Næstved Kommune samt bidrage til den generelle byudvikling i kommunen. 1.2 I forbindelse med afklaringsarbejdet omkring etableringen af et nyt campusbyggeri har Horten afholdt 3 workshops med Næstved Kommune og Uddannelsesinstitutionerne med henblik på at afklare Uddannelsesinstitutionernes konkrete ønsker og behov til et nyt campus byggeri, herunder de juridiske ejerforhold til byggeriet. 1.3 I forbindelse med gennemførelsen af de 3 workshops, har følgende ejermodeller været drøftet: (i) Uddannelsesinstitutionerne opfører og ejer campusbyggeriet i fællesskab (ejermodel); (ii) Uddannelsesinstitutionerne lejer campus byggeriet fra en investor, der opfører campusbyggeriet (lejermodel); eller Horten Advokatpartnerselskab CVR

3 (iii) En kombination af model (i) og (ii) ovenfor, hvor nogle af Uddannelsesinstitutionerne ejer campusbyggeriet i fællesskab med en investor, og nogle af Uddannelsesinstitutionerne lejer en del af campusbyggeriet fra investor (kombineret ejer-/lejermodel). Side Et centralt element i processen har været en afklaring af, hvorvidt der er et finansielt grundlag for de respektive modeller. Dvs. i forhold til ejermodellen, der beskrives i nærværende notat, hvorvidt Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab er indstillet på at og forventes at kunne finansiere, opføre, drive samt tage ejerskab til campusbyggeriet. Her er de økonomiske vilkår, herunder de finansieringsvilkår, som Uddannelsesinstitutionerne kan opnå af helt central betydning, idet de økonomiske vilkår nødvendigvis skal gøre det attraktivt for Uddannelsesinstitutionerne at investere i opførelsen og driften af campusbyggeriet. 1.5 Med henblik på Uddannelsesinstitutionernes nærmere afklaring af hvilken model de ønsker at arbejde videre med, er Horten blevet bedt om at udarbejde nærværende notat, der nærmere beskriver indholdet af den ejermodel, som er skitseret ovenfor under pkt. 1.3 (i) samt de særlige parametre der gør sig gældende ved vurderingen af den pågældende model. 1.6 En opsummering af ejermodellen er beskrevet under pkt. 2 i punktform, og de hensyn som ligger bag ejermodellen og konsekvenserne heraf er beskrevet under pkt EJERMODELLEN - OPSUMMERING 2.1 Det samlede forventede bygningsareal udgør foreløbig m 2, heraf fællesarealer med m 2. Fællesarealerne udgør dermed ca. 46% af den samlede bygningsmasse, og er i høj grad tilpasset den undervisningsvirksomhed, der skal drives fra ejendommen, herunder auditorier, fagspecifikke læringsrum m.m. Fællesarealerne omfatter således en række lokaler og funktioner, som kan anvendes af alle Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab, hvilket er med til at skabe den nævnte synergieffekt for byggeriet. 2.2 De øvrige arealer udgør Uddannelsesinstitutionernes eksklusive arealer, baseret på de enkelte uddannelsesinstitutioners individuelle behov. 2.3 Campusbyggeriet skal opføres på et grundareal tilhørende Næstved Kommune, som skal overdrages fra Næstved Kommune til Uddannelsesinstitutionerne forinden byggeprojektet bringes i udbud.

4 2.4 Overordnet set indebærer ejermodellen, at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab finansierer, opfører, driver samt tager ejerskab til campusbyggeriet (i egen regning). Ejermodellen forudsætter således, at hver af Uddannelsesinstitutionerne opnår en formel juridisk ejerandel til det færdige campusbyggeri. Side Den mest hensigtsmæssige ejerkonstruktion for Uddannelsesinstitutionerne indebærer, at campusbyggeriet opdeles i ejerlejligheder, hvor Uddannelsesinstitutionerne hver især opnår ejerskab til deres respektive eksklusive arealer i campusbyggeriet, som igen hver især udgør en ejerlejlighed. 2.6 Der stiftes ligeledes en ejerforening, hvor Uddannelsesinstitutionerne er pligtmæssige medlemmer. Fællesarealerne i campusbyggeriet vil tilhøre og blive drevet af ejerforeningen som juridisk person, men således at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab har brugsret til fællesarealerne. 2.7 Driftsudgifter m.m. for fællesarealer fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til en fordelingsnøgle (i det følgende "Fordelingsnøglen"), der som udgangspunkt er baseret på antal årskursister/stå, men også delvis arealfordelingsprincippet, i de tilfælde hvor antal årskursister/stå ikke giver et rimeligt fordelingsprincip. Fordelingsnøglen fastsættes endeligt i parternes samarbejdsaftale. 2.8 Den fleksibilitet, som ejermodellen giver de enkelte Uddannelsesinstitutioner i forhold til salg og fraflytning, kræver imidlertid, at der rent faktisk kan identificeres købere til den eller de ejerlejligheder, der på et senere tidspunkt ønskes solgt. Ved at indgå i ejermodellen, er der således en salgsrisiko for Uddannelsesinstitutionerne. 2.9 Denne risiko vil i høj grad afhænge af de alternative anvendelsesmuligheder af campusbyggeriet. I den forbindelse vil den relativt store andel af fællesarealer i campusbyggeriet (ca. 46%), som i høj grad er tilpasset undervisningsvirksomhed, udgøre en væsentlig risiko for Uddannelsesinstitutionerne Udbuddet af campusbyggeriet kan principielt tilrettelægges sådan som uddannelsesinstitutionerne ønsker. Den mest sædvanlige udbudsmodel for nybyggeri af denne karakter er, at Uddannelsesinstitutionerne udbyder byggeprojektet i total- eller

5 hovedentreprise, og så lader entreprenørerne (byderne) angive kvalitet for byggeriet samt prisen. Side Alternativt er det også muligt i udbuddet at fastlåse enten prisen eller kvaliteten af byggeriet, og så lade entreprenørerne byde ind med henholdsvis kvalitet eller pris (såkaldt omvendt licitation) Uddannelsesinstitutioner skal derfor inden projektet bringes i udbud have udarbejdet et tilstrækkelig detaljeret byggeteknisk grundlag for opførelsen af campusbyggeriet, der kan indgå i udbudsmaterialet som grundlag for entreprenørens opførelse af campusbyggeriet Uddannelsesinstitutionerne skal i den forbindelse antage en byggeteknisk rådgiver, som bistår projektgruppen under hele processen indtil det færdige campusbyggeri er opført. Denne rådgivningsydelse skal i forudgående udbud Ejermodellen indebærer, at Uddannelsesinstitutionerne i deres egenskab af ejere skal betale følgende ydelser: (i) (ii) (iii) Opførelsesomkostninger til campusbyggeriet (der foreslås fordeles i henhold til arealfordelingsprincippet for de enkelte ejerlejligheder og Fordelingsnøglen i forhold til fællesarealer); Driftsudgifter for eksklusive arealer (fast areal); og Driftsudgifter for andel af fællesarealer (der årligt fastsættes i henhold til Fordelingsnøglen) Modellen indebærer, at opførelsesomkostningerne til campusbyggeriet (dvs. anlægsinvesteringen) Uddannelsesinstitutionerne imellem fordeles i henhold til arealfordelingsprincippet for de enkelte ejerlejligheder, der udgør 54% af bygningsarealet, og i henhold til Fordelingsnøglen i forhold til fællesarealer, der udgør 46% af bygningsarealet. Det betyder, at af de samlede opførelsesomkostninger for campusbyggeriet kan fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne således i henhold til Signal Arkitekters nuværende dimensionering af campusbyggeriet (dog baseret alene på STÅ princippet for fællesarealer): EASJ: m 2 / m 2 = 44,9 % VUC: m 2 / m 2 = 24,3 % UCSJ: m 2 / m 2 = 30,8 %

6 3. FAKTISKE FORHOLD / CAMPUS BYGGERIET Side Forinden Hortens afholdelse af de 3 workshops, har der i 2012 og 2013 pågået et indledende forarbejde vedrørende etableringen af et nyt campusbyggeri. 3.2 Der er i den forbindelse bl.a. blevet udarbejdet en analyserapport og et beslutningsgrundlag af Kuben Management af henholdsvis 2. januar og 21. november 2013 vedrørende mulighederne og konsekvenserne forbundet med et nyt campusbyggeri, hvortil der henvises. 3.3 I forbindelse med at Uddannelsesinstitutionerne efterfølgende konkret har vist interesse for at indgå i et samarbejde omkring et nyt campusbyggeri, har Næstved Kommune sammen med Uddannelsesinstitutionerne bedt Signal Arkitekter om at udarbejde et programoplæg til et campusbyggeri baseret på Uddannelsesinstitutionernes konkrete behov og ønsker til bl.a. arealanvendelse, dimensionering m.m. Signal Arkitekter har i den forbindelse udarbejdet en foreløbig oversigt over dimensioneringen af byggeriet, der vedlægges som Bilag Som det fremgår af Bilag 3.3 udgør det samlede forventede bygningsareal foreløbig m 2, heraf fællesarealer med m 2. Fællesarealerne udgør dermed ca. 46% af den samlede bygningsmasse, og er i høj grad tilpasset den undervisningsvirksomhed, der skal drives fra ejendommen, herunder auditorier, fagspecifikke læringsrum m.m. Fællesarealerne omfatter således en række lokaler og funktioner, som kan anvendes af alle Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab, hvilket er med til at skabe den nævnte synergieffekt for byggeriet. 3.5 De øvrige arealer udgør Uddannelsesinstitutionernes eksklusive arealer, baseret på de enkelte uddannelsesinstitutioners individuelle behov. 3.6 Campusbyggeriet skal opføres på et grundareal tilhørende Næstved Kommune, som skal overdrages fra Næstved Kommune til Uddannelsesinstitutionerne forinden byggeprojektet bringes i udbud, jf. pkt. 5 nedenfor. 4. EJERMODELLEN 4.1 Overordnet set indebærer ejermodellen, at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab finansierer, opfører, driver samt tager ejerskab til campusbyggeriet (i egen regning).

7 4.2 Ejermodellen forudsætter således, at hver af Uddannelsesinstitutionerne opnår en formel juridisk ejerandel til det færdige campusbyggeri. Side Uddannelsesinstitutionernes ejerskab til campusbyggeriet kan juridisk set principielt organiseres på en række forskellige måder, som i mere eller mindre grad binder Uddannelsesinstitutionerne sammen. 4.4 Det er dog vores forståelse, at Uddannelsesinstitutionerne ønsker at være stillet så frit som muligt, og således ønsker størst mulig fleksibilitet i forhold til frit af kunne foretag salg af deres respektive ejerandele, hvilket herefter lægges til grund i nærværende notat. 4.5 Den mest hensigtsmæssige ejerkonstruktion for Uddannelsesinstitutionerne indebærer derfor, at campusbyggeriet opdeles i ejerlejligheder, hvor Uddannelsesinstitutionerne hver især opnår ejerskab til deres respektive eksklusive arealer i campusbyggeriet, som igen hver især udgør en ejerlejlighed. 4.6 Der stiftes ligeledes en ejerforening, hvor Uddannelsesinstitutionerne er pligtmæssige medlemmer. Fællesarealerne i campusbyggeriet vil tilhøre og blive drevet af ejerforeningen som juridisk person, men således at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab har brugsret til fællesarealerne. 4.7 Driftsudgifter m.m. for fællesarealer fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til en fordelingsnøgle (i det følgende "Fordelingsnøglen"), der som udgangspunkt er baseret på antal årskursister/stå, men også delvis arealfordelingsprincippet, i de tilfælde hvor antal årskursister/stå ikke giver et rimeligt fordelingsprincip. Fordelingsnøglen fastsættes endeligt i parternes samarbejdsaftale, se pkt I forbindelse med etableringen af ejerforeningen har Uddannelsesinstitutionerne fuld rådighed over, hvorledes driften af fællesarealerne skal tilrettelægges, så der opnås den fornødne synergieffekt. Driften af fællesarealerne, herunder bl.a. fælles kantine, fælles funktionsrum, auditorier, fælles pedel funktion, fælles IT support m.m., vil nærmere blive reguleret i vedtægterne for ejerforeningen (herunder den løbende omkostningsfordeling Uddannelsesinstitutionerne imellem baseret på Fordelingsnøglen). 4.9 Ejermodellen forudsætter endvidere, at de enkelte Uddannelsesinstitutioner hver især kan fremskaffe den fornødne

8 finansiering til brug for opførelsen af campusbyggeriet. Der henvises til pkt. 6 nedenfor, hvor forholdene omkring finansiering nærmere er beskrevet. Side Den fleksibilitet, som ejermodellen principielt giver de enkelte Uddannelsesinstitutioner i forhold til salg og fraflytning, forudsætter, at der rent faktisk kan identificeres købere til den eller de ejerlejligheder, der på et senere tidspunkt ønskes solgt. Ved at indgå i ejermodellen, er der således en salgsrisiko for Uddannelsesinstitutionerne Denne risiko vil i høj grad afhænge af de alternative anvendelsesmuligheder af campusbyggeriet. I den forbindelse vil den relativt store andel af fællesarealer i campusbyggeriet (ca. 46%), som i høj grad er tilpasset undervisningsvirksomhed, udgøre en risiko for Uddannelsesinstitutionerne Medmindre det lykkes at identificere en anden uddannelsesinstitution, som er interesseret i at købe ejerlejligheden og indtræde i ejerforeningen, må den uddannelsesinstitution der ønsker at sælge sin ejerlejlighed i så fald finde en anden type køber, f.eks. en køber der ønsker at drive kontor eller lign., hvilket umiddelbart ses at kunne være vanskeligt henset til den øvrige anvendelse af ejendommen som uddannelsesinstitution, samt de omfattende fællesarealer, der konkret er indrettet med henblik på samme De omfattende fællesarealer, der er målrettet undervisningsvirksomhed, kan derfor ikke udelukkes at udgøre en ekstraordinær risiko, som Uddannelsesinstitutionerne må indregne. 5. UDBUDSFASEN OG BYGGEFASEN 5.1 Forinden campusbyggeriet udbydes og påbegyndes, anbefales det, at der helt indledningsvis Uddannelsesinstitutionerne imellem indgås en overodnet samarbejdsaftale, hvor Uddannelsesinstitutionerne forpligter sig til at deltage i realiseringen af campusbyggeriet inden for nærmere angivne rammer. 5.2 I den forbindelse er det udgangspunktet, at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab hæfter overfor kontraktspartnere, f.eks. den entreprenør der skal opføre campusbyggeriet, medmindre det særligt er aftalt med de pågældende, at Uddannelsesinstitutionerne alene hæfter pro rata. Dette vil dog ikke være markedskonformt, og kan medføre at f.eks.

9 entreprenøren må indregne en risikopræmie på betalingen, som giver sig udslag i en forhøjet entreprisesum. Side Herudover anbefales det at samarbejdsaftalen som minimum regulerer følgende hovedemner: Den juridiske konstruktion, dvs. ejermodellen, herunder etablering af ejerforening m.m.; Fastlåsning af Fordelingsnøglen i forhold til opførelsesomkostninger for fællesarealer samt løbende driftsudgifter for fællesarealer; Nedsættelse af projektgruppe med deltagere fra hver af Uddannelsesinstitutionerne, der løbende kan tage stilling til byggetekniske forhold; Antagelse af teknisk bygherrerådgiver; Omkostningsfordeling i forhold til rådgivere, entreprisesum m.m.; Enighed om formen for udbud af byggearbejdet, herunder detaljeringsgraden for det byggetekniske grundlag, jf. pkt ; Hæftelsesforhold udadtil (solidarisk hæftelse eller pro rata hæftelse), jf. pkt. 5.2; Indbyrdes betalingsforpligtelser til henholdsvis rådgivere og bydere på projektets gennemførsel; og Muligheder for udtræden af samarbejdet eksempelvis når (i) der ikke opnås evt. nødvendig godkendelse fra ressortministerier; (ii) det finansielle grundlag er afklaret for de enkelte Uddannelsesinstitutioner; (iii) det byggetekniske grundlag er udarbejdet; og (iv) når der foreligger tilbud fra bydere på campusbyggeriets gennemførelse. 5.4 Efter indgåelse af en samarbejdsaftale (og evt. forudgående godkendelse fra ressortministerier) erhverver Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab byggegrunden fra Næstved Kommune. 5.5 Der skal herefter ske et fælles udbud af campusbyggeriet fra Uddannelsesinstitutionernes side.

10 5.6 Udbuddet af campusbyggeriet kan principielt tilrettelægges sådan som uddannelsesinstitutionerne ønsker. Den mest sædvanlige udbudsmodel for nybyggeri af denne karakter er, at Uddannelsesinstitutionerne udbyder byggeprojektet i total- eller hovedentreprise, og så lader entreprenørerne (byderne) angive kvalitet for byggeriet samt prisen. Side Alternativt er det også muligt i udbuddet at fastlåse enten prisen eller kvaliteten af byggeriet, og så lade entreprenørerne byde ind med henholdsvis kvalitet eller pris (såkaldt omvendt licitation). 5.8 Forinden campusbyggeriet bringes i udbud er det under alle omstændigheder væsentligt at sikre, at der er tilstrækkelig byggeteknisk klarhed over campusbyggeriet, som er afstemt Uddannelsesinstitutionerne imellem, så den valgte entreprenør rent faktisk opfører det byggeri, som ønskes. 5.9 Uddannelsesinstitutioner skal derfor inden projektet bringes i udbud have udarbejdet et tilstrækkelig detaljeret byggeteknisk grundlag for opførelsen af campusbyggeriet, der kan indgå i udbudsmaterialet som grundlag for entreprenørens opførelse af campusbyggeriet Der bør derfor ligeledes under den indledende fase, og forinden projektet bringes i udbud, nedsættes en projektgruppe med repræsentanter fra hver af Uddannelsesinstitutionerne, som kan deltage i udarbejdelsen af det byggetekniske grundlag, jf. pkt. 5.1 ovenfor Uddannelsesinstitutionerne skal i den forbindelse antage en byggeteknisk rådgiver, som bistår projektgruppen under hele processen indtil det færdige campusbyggeri er opført. Denne rådgivningsydelse skal i forudgående udbud Uddannelsesinstitutionerne er formelt i fællesskab bygherre på campusbyggeriet, og derfor har projektgruppen under projekterings- og byggefasen fuld mulighed for at bestemme over og overvåge byggeriet, deltage i byggemøder samt modtage kopi af alt relevant materiale og korrespondance entreprenøren og myndighederne imellem. Uddannelsesinstitutionernes projektgruppe har således løbende mulighed for at selv at sikre, at campusbyggeriet opføres som forudsat, hvortil der skal allokeres en del interne ressourcer Uddannelsesinstitutionerne bærer i deres egenskab af bygherre risikoen for realiseringen af byggeriet, herunder for fejl og mangler,

11 entreprenørens konkurs, forsinkelse m.m. Dele af disse risici vil dog sædvanligvis være delvis afdækket i den total- eller hovedentreprisekontrakt der indgås med entreprenøren samt i sædvanlig garantistillelse m.m. Side Når byggeriet er opført og er overgået til driftsfasen bærer Uddannelsesinstitutionerne den sædvanlige ejerrisiko for campusbyggeriet, herunder skader på ejendommen, løbende vedligeholdelse af klimaskærm og individuelle ejerlejligheder m.m. 6. FINANSIERING / OMKOSTNINGER 6.1 Ejermodellen indebærer, at Uddannelsesinstitutionerne i deres egenskab af ejere skal betale følgende ydelser: (i) (ii) (iii) Opførelsesomkostninger til campusbyggeriet (der foreslås fordelt i henhold til arealfordelingsprincippet for de enkelte ejerlejligheder og Fordelingsnøglen i forhold til fællesarealer); Driftsudgifter for eksklusive arealer (fast areal); og Driftsudgifter for andel af fællesarealer (der årligt fastsættes i henhold til Fordelingsnøglen). 6.2 Modellen indebærer som nævnt, at opførelsesomkostningerne til campusbyggeriet (dvs. anlægsinvesteringen) Uddannelsesinstitutionerne imellem fordeles i henhold til arealfordelingsprincippet for de enkelte ejerlejligheder, der udgør 54% af bygningsarealet, og i henhold til Fordelingsnøglen i forhold til fællesarealer, der udgør 46% af bygningsarealet. Det betyder, at af de samlede opførelsesomkostninger for campusbyggeriet kan fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold den samlede arealfordeling i bilag 3.3. Konkret betyder det, at Uddannelsesinstitutionernes andel af opførelsesomkostningerne kan opgøres således i henhold til Signal Arkitekters nuværende dimensionering af campusbyggeriet (dog baseret alene på STÅ princippet for fællesarealer): EASJ: m 2 / m 2 = 44,9 % VUC: m 2 / m 2 = 24,3 % UCSJ: m 2 / m 2 = 30,8 % 6.3 Fordelen ved en fordeling i henhold til en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet, i forhold til fællesarealer er naturligt, at den uddannelsesinstitution,

12 der beregnet ud fra en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ har den forholdsmæssigt største glæde/anvendelse af fællesarealet også betaler den største del af anlægsudgiften, der kan henføres til fællesarealet. Side Fordelingsnøglen for fællesarealer baseret på en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet har imidlertid den afledte konsekvenser i forhold til den oprindelige fordelingsnøgle foreslået af Kuben Management, der generelt er baseret på Uddannelsesinstitutionernes indbyrdes eksklusive arealer (arealfordelingsprincip), at fordelingsnøglen efter en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet væsentligt kan have ændret sig efter opførelsestidspunktet. Fordelingsprincippet baseret på en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ risikerer derfor at indebære et element af tilfældighed i forhold til hvor stor en del af opførelsesomkostningerne til fællesarealerne i campusbyggeriet, som de enkelte Uddannelsesinstitutioner skal bære. 6.5 Det kan bl.a. indebære, at institutioner der har bidraget til en stor del af opførelsesomkostningerne for fællesarealerne baseret på en høj værdi efter en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet på det pågældende tidspunkt, og som efterfølgende væsentligt har fået reduceret sin værdi efter en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet, reelt har betalt for en større del af fællesarealerne i forhold til det efterfølgende slid, som den pågældende institution udøver på ejendommens fællesarealer. 6.6 Uagtet at fordelingen af opførelsesomkostningerne baseret på en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet alene giver et retvisende øjebliksbillede på opførelsestidspunktet, anbefaler vi at en nærmere defineret fordelingsnøgle baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet, evt. med elementer fra arealfordelingsprincippet lægges til grund ved fordelingen af opførelsesomkostningerne for campusbyggeriet, da en sådan fordelingsnøgle alt andet lige må antages at være mere retvisende end alene arealfordelingsprincippet. 6.7 Uddannelsesinstitutionerne kan optage realkreditlån svarende til op til 80% af ejendommens værdi, da der er tale om byggeri til brug for uddannelse. Det er dog ikke givet, at realkreditinstitutterne rent faktisk vil belåne op til 80% af opførelsesomkostninger for

13 campusbyggeriet. I praksis kan der ifølge det oplyste alene forventes en belåningsgrad på ca %. Side Den resterende del af de respektive Uddannelsesinstitutioners opførelsesomkostninger skal derfor finansieres ved optagelse af banklån og / eller egenfinansiering med Uddannelsesinstitutionernes egne kontante midler. 6.9 Baseret på forudsætningerne i Kuben Managements analyserapport og beslutningsgrundlag, jf. pkt ovenfor, er som Bilag 6.9 udarbejdet en cash flow model, der viser den årlige ydelse samt den samlede ydelse for Uddannelsesinstitutionerne over en periode på 15 år, baseret på finansiering med 60% realkreditlån, 40% banklån og 0% egenfinansiering, og med en samlet anlægsinvestering for ejendommen på DKK 206 mio. Cash flow modellen er vist både ved 6% afkastkrav og 7% afkastkrav. Se nærmere om bilag 6.9 under pkt nedenfor For god ordens skyld bemærkes, at det i cash flow modellen er lagt til grund, at Uddannelsesinstitutionernes indbyrdes andel af anlægssummen er fordelt i henhold til STÅ princippet for så vidt angår fællesarealer, som nærmere opgjort af Signal Arkitekter, jf. bilag Endvidere bemærkes, at der med cash flow modellen alene er tale om et illustrerende regneeksempel, og de enkelte Uddannelsesinstitutioner må derfor selv foretage konkrete finansielle analyser Som nævnt ovenfor er det ligeledes en del af ejermodellen, at driftsudgifter for fællesarealerne fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne efter Fordelingsnøglen, der opgøres én gang om året. 7. PARAMETRE 7.1 På de 3 workshops med Næstved Kommune og Uddannelsesinstitutionerne har der været drøftet 10 parametre, som anses at have væsentlig betydning for lejermodellen. 7.2 De 10 parametre gennemgås overordnet nedenfor, idet de enkelte parametre har været genstand for indgående drøftelser, særligt under den 1. workshop:

14 1) Pris Side I bilag 6.9 er det anskueliggjort ud fra givne præmisser hvad den akkumulerede leje er i en 15-årige uopsigelighedsperiode, set i forhold til den rene ejerudgift ved en finansieringsløsning. For at kunne sammenligne mellem de to cash-flow skal der til denne rene ejerudgift lægges "prisen" for (i) almindelige bygherrerisici i byggeog ejerperioden, herunder bl.a. løbende udvendig vedligeholdelse af ejendommen m.m. og (ii) risikoen for anlægsaktivets værdi på et ønsket salgstidspunkt. 2) Kvalitet af byggeriet Det er forudsat, at campusbyggeriet udføres i almindelig god kvalitet. Såfremt Uddannelsesinstitutionerne fastsætter særlige kvalitetskrav, eller campusbyggeriet forudsætter særligt dyre tekniske indretninger eller lign. til brug for undervisningsvirksomheden, vil dette have en negativ indflydelse på cash flow modellen, jf. bilag 6.9. Dette gælder både ejer- og lejermodellen. 3) Fleksibilitet under kontrakten Uddannelsesinstitutionerne har som udgangspunkt inden for rammerne af deres respektive ejerlejligheder fri mulighed for selv løbende at tilpasse ejerlejlighederne til f.eks. de krav der stilles til uddannelsesinstitutionernes indretning eller krav, som de studerende stiller Derimod kræver ændringer i fællesarealerne tilhørende ejerforeningen samtykke fra de øvrige Uddannelsesinstitutioner, som i så fald også forholdsmæssigt skal bidrage til omkostningerne forbundet med en ændring af fællesarealerne. 4) Bindingsperiode Det står Uddannelsesinstitutionerne frit for at sælge og fraflytte deres respektive ejerlejligheder, forudsat at der kan findes en køber. Den konkrete anvendelse og omfanget af fællesarealerne kan som nævnt ovenfor gøre det vanskeligt at sælge uden væsentlig værdinedgang til andre end uddannelsesinstitutioner. 5) Skræddersyet lejemål / genanvendelighed Som nævnt ovenfor, er der med campusbyggeriet i høj grad tale om skræddersyet byggeri tilpasset Uddannelsesinstitutionernes krav og behov, herunder i forhold til omfanget af fællesarealer på ca. 46% af

15 den samlede bygningsmasse samt indretningen af fællesarealer primært til uddannelsesformål. Side Afhængig af omfanget af mulighederne for genanvendelighed af byggeriet, må det forventes at der alene kan ske salg af ejerlejligheder til andre uddannelsesinstitutioner. 6) Opbygning af friværdi Ved ejemodellen opbygges der friværdi, der kan indgå som et opsparingselement for Uddannelsesinstitutionerne. 7) Binding af kapital Kapitalbindingen er høj i ejermodellen, idet der i ejerperioden bindes kapital svarende til de enkelte Uddannelsesinstitutioners opførelsesomkostning til campusbyggeriet, der ved salg frigøres i det omfang værdien af ejerlejlighederne modsvarer kapitalbindingen. 8) Bygherre- og ejendomsrisici I både opførelses- og driftsfasen er det Uddannelsesinstitutionerne der har ejerrisikoen. Går der noget galt under opførelsen af campusbyggeriet, eller sker der væsentlig skade på ejendommen, er det således Uddannelsesinstitutionernes risiko. 9) Imødekommelse af særlige ønsker Forinden opførelsen af campusbyggeriet har Uddannelsesinstitutionerne i princippet fri mulighed for at få opfyldt særlige ønsker til campusbyggeriet, som vil kunne indgå i udbudsmaterialet Når driftsperioden for ejendommen træder i kraft, er der ligeledes principielt fri mulighed for at få opfyldt særlige ønsker, som nævnt ovenfor i pkt , men mulighederne i fællesarealerne er forholdsvis begrænsede. 10) Tilladelse fra ressortmyndighed Uddannelsesinstitutionerne skal ikke have godkendelse af deres respektive ressortministerier i forhold til den foreslåede ejerløsning såfremt omkostningen ikke overstiger DKK 100 mio. Det er dog ikke afklaret, hvorvidt ressortministerierne vil fordele den samlede opførelsesomkostning (p.t. anslået til DKK 206 mio.) mellem de tre Uddannelsesinstitutioner, eller hvorvidt ressortministerierne - qua

16 det tætte samarbejde Uddannelsesinstitutionerne imellem, ejerkonstruktionen med etablering af en fælles ejerforening samt et evt. solidarisk hæftelsesforhold lægger til grund, at opførelsesomkostningen udgør DKK 206 mio. (p.t. anslået) for hver af Uddannelsesinstitutionerne. Side Skulle det sidste gøre sig gældende, kræver projektets gennemførelse ressortministeriernes forudgående godkendelse, hvilket kan være tidskrævende, og som der derfor også i forbindelse med tilrettelæggelsen af projektet må tages højde for. BILAG Bilag 3.3: Foreløbig oversigt over dimensioneringen af byggeriet udarbejdet af Signal Arkitekter (23. juni 2014) Bilag 6.9: Cash flow model for 15 års finansieringsydelse (6% og 7% afkastkrav)

17 Campus Næstved Fase 3, indholdsbeskrivelse med økonomioverslag Fase 3 i projekt Campus Næstved har til formål at etablere et samarbejdsgrundlag parterne imellem samt at entrere med relevant rådgivning til gennemførsel af projekt Campus Næstved. Ved afslutning af fase 3, foreligger følgende leverancer: o o o o o Samarbejdsaftale Godkendelse fra ressortministerier Aftale vedr. grundstykke Valg af bygherrerådgiver Byggeprogram Endvidere påbegyndes udarbejdelse af lokalplan. Næstved Kommune forestår dette arbejde, som bidrag til Campus Næstved projektets realisering. Arbejdet vil skulle foregå i dialog med bygherrerådgiver, når denne er valgt. Fase 3 forventes at have en varighed på ca. 13 mdr. i perioden 1. november november Den samlede omkostning for fase 3 er skønsmæssigt anslået til ca. 4,0 mio. kr. Beløbet er den samlede sum for de anførte leverancer i fase 3. Det bemærkes, at der forud for indgåelse af en omkostningsmæssig forpligtelse vedrørende leverancerne aftale vedr. grundstykke og valg af rådgiver vil være et muligt beslutningspunkt med henblik på at bekræfte, at uddannelsesinstitutionerne ønsker at gå videre med projektet og dermed påtage sig den angivne økonomiske forpligtelse. Det skal endvidere bemærkes, at der ikke er indhentet bindende tilbud på de beskrevne ydelser, hvorfor det samlede omkostningsskøn er behæftet med en vis usikkerhed. Id Opgavenavn Startdato Slut Varighed K4 14 K1 15 nov dec jan feb mar apr K2 15 maj jun jul K3 15 K4 15 aug sep okt nov dec Fase 3 samarbejdsgrundlag og d teknisk rådgivning 2 Ansættelse af projektleder d 3 Samarbejdsaftale d 4 Godkendelse fra ressortministrier d 5 Valg af bygherrerådgiver d 6 Udarbejdelse af byggeprogram d 7 Option vedr. køb af grundstykke d Udarbejdelse af lokalplan d (Næstved Kommune) Side 1 af 4

18 Indsatsområde Indhold Tidsperiode Estimeret pris / ressourcer Ansættelse af projektleder Det vurderes at være nødvendigt med en fælles tværgående projektleder til at varetage projektstyring og koordinering. Ansættelsesprocessen forventes at kunne gennemføres på en måned med forventet tiltrædelse af projektleder 1. januar november december 2014 (ansættelsesforløb) Ca. kr (årlig lønudgift) Samarbejdsaftale Samarbejdsaftalen skal regulere uddannelsesinstitutionernes interne forhold i byggeperioden og i den efterfølgende driftssituation. Samarbejdsaftalen bør som minimum indeholde: o o o o o o o Juridisk konstruktion, herunder etablering af evt. ejerforening Fastlåsning af fordelingsnøgle ift. fællesarealer Omkostningsfordeling ift. rådgivere m.v. Udbudsform Hæftelsesforhold udadtil Indbyrdes betalingsforpligtelser Mulighed for udtræden af samarbejdet 1. november 31. december 2014 Ca. kr moms. Prisen er under forudsætning af, at parterne på tidspunktet for opstart af arbejde har afklaret, om de ønsker at anvende ejermodellen eller lejermodellen. Prisoverslag modtaget fra Horten d. 6. august Godkendelse fra ressortministerier Hhv. Uddannelses- og Forskningsministeriet & Undervisningsministeriet Projektet vil skulle forelægges Finansudvalget til godkendelse forud for indgåelse af bindende entreprisekontrakt, subsidiært lejekontrakt. 1. december januar 2015 (og fortløbende) Ingen omkostning dog må påregnes intern arbejdskraft på hver uddannelsesinstitution til at varetage den fortløbende dialog med ressortministeriet. Side 2 af 4

19 Det vil derfor være formålstjenstligt at have en løbende dialog med uddannelsernes respektive ressortministerier. Valg af bygherrerådgiver Opgaven som byggeteknisk rådgiver for Campus skal i EU-udbud iht. direktiv om vare- og tjenesteydelser (tærskelværdi 1,5 mio. kr.). Det vil være muligt for uddannelserne at benytte sig af SKI-aftale på området, hvor 7 leverandører er prækvalificerede. (Se evt.: https://www.ski.dk/aftaler/ Bygherreraadgivning-i- forbindelse- med- byggeprojekter/sider/default.aspx Opgaven indeholder: o o o o o Prækvalifikation af bydere (kan afløftes med SKI) Samling af udbudsmateriale Forestå udbudsproces Vurdering af bud og valg af rådgiver Kontraktindgåelse 1. januar maj 2015 kr moms, forudsat at opgaven alene vedrører udarbejdelse af kontrakter og juridisk kvalitetssikring af udbudsmaterialet. kr moms, hvis Horten også skal forestå den praktiske håndtering og gennemførsel af udbudsprocessen. Prisoverslag modtaget fra Horten 6. august Parterne forpligter sig ved kontraktindgåelse til omkostning til bygherrerådgiver. Ca. kr. 3,0 mio. Omkostning til byggeteknisk rådgivning skønsmæssigt anslået til 2 % af byggesummen, (ved en byggesum på 152 mio. kr.) Byggeprogram Teknisk rådgiver udarbejder byggeprogram for Campus Næstved. 1. juni november 2015 Ydelse indeholdt i rådgiverhonorar. Byggeprogram udgør grundlag for Der må forventes træk i Side 3 af 4

20 efterfølgende udbud af entreprise. organisationer til deltagelse i byggeorganisation for medarbejdere og ledelse på uddannelsesinstitutionerne. Aftale vedr. grundstykke Indgåelse af aftale med Næstved 1. september 2015 Ikke værdisat da der er tale Kommune om option på køb af grundstykke betinget af, at der 31. oktober 2015 om option med senere evt. udgift til følge. indkommer realiserbare bud på udbudt entreprise. Grundstykket v. Munkebakken i Teatergade er af mægler vurderet til 13,2 mio. kr. Næstved Kommune har fremsat udspil til salgspris på ca. kr. 6 mio. Den endelige omkostning vil bero på et evt. forhandlingsresultat. Side 4 af 4

21 Horten Advokat Peter Bisgaard Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr august 2014 CAMPUS NÆSTVED - LEJERMODEL HORTEN ER ANMODET OM AT REDEGØRE FOR INDHOLDET AF EN LEJERMODEL FOR ET NYT CAMPUS BYGGERI I NÆSTVED 1. INDLEDNING 1.1 Næstved Kommune har i samarbejde med VUC Storstrøm ("VUC"), Erhvervsakademi Sjælland ("EASJ") og University College Sjælland ("UCSJ") (tilsammen "Uddannelsesinstitutionerne") taget initiativ til etablering af et nyt campusbyggeri i Næstved, der forventes at kunne skabe synergieffekt for uddannelsesinstitutionerne beliggende i Næstved Kommune samt bidrage til den generelle byudvikling i kommunen. 1.2 I forbindelse med afklaringsarbejdet omkring etableringen af et nyt campusbyggeri har Horten afholdt 3 workshops med Næstved Kommune og Uddannelsesinstitutionerne med henblik på at afklare Uddannelsesinstitutionernes konkrete ønsker og behov til et nyt campus byggeri, herunder de juridiske ejerforhold til byggeriet. 1.3 I forbindelse med gennemførelsen af de 3 workshops, har følgende ejermodeller været drøftet: (i) Uddannelsesinstitutionerne opfører og ejer campusbyggeriet i fællesskab (ejermodel); (ii) Uddannelsesinstitutionerne lejer campus byggeriet fra en investor, der opfører campusbyggeriet (lejermodel); eller Horten Advokatpartnerselskab CVR

22 (iii) En kombination af model (i) og (ii) ovenfor, hvor nogle af Uddannelsesinstitutionerne ejer campusbyggeriet i fællesskab med en investor, og nogle af Uddannelsesinstitutionerne lejer en del af campusbyggeriet fra investor (kombineret ejer-/lejermodel). Side Et centralt element i processen har været en afklaring af, hvorvidt der er et marked for de respektive modeller. Dvs. i forhold til lejermodellen, der beskrives i nærværende notat, at der kan forventes at kunne identificeres investorer, som rent faktisk ønsker at opføre campusbyggeriet med Uddannelsesinstitutionerne som lejere. Her er de lejevilkår som en investor kan opnå af helt central betydning, idet lejevilkårene nødvendigvis skal gøre det kommercielt attraktivt for en investor at investere i opførelsen og driften af campusbyggeriet. 1.5 Med henblik på Uddannelsesinstitutionernes nærmere afklaring af hvilken model de ønsker at arbejde videre med, er Horten blevet bedt om at udarbejde nærværende notat, der nærmere beskriver indholdet af den lejermodel, som er skitseret ovenfor under pkt. 1.4 (ii) samt de særlige parametre der gør sig gældende ved vurderingen af den pågældende model. 1.6 En opsummering af lejermodellen er beskrevet under pkt. 2 i punktform, og de hensyn som ligger bag lejermodellen og konsekvenserne heraf er beskrevet nærmere under pkt LEJERMODELLEN - OPSUMMERING 2.1 Det samlede forventede bygningsareal udgør foreløbig m 2, heraf fællesarealer med m 2. Fællesarealerne udgør dermed ca. 46% af den samlede bygningsmasse, og er i høj grad tilpasset den undervisningsvirksomhed, der skal drives fra ejendommen, herunder auditorier, fagspecifikke læringsrum m.m. Fællesarealerne omfatter således en række lokaler og funktioner, som kan anvendes af alle Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab, hvilket er med til at skabe den nævnte synergieffekt for byggeriet. 2.2 De øvrige arealer udgør Uddannelsesinstitutionernes eksklusive arealer, baseret på de enkelte uddannelsesinstitutioners individuelle behov. 2.3 Campusbyggeriet skal opføres på et grundareal tilhørende Næstved Kommune, som skal overdrages fra Næstved Kommune til Uddannelsesinstitutionerne forinden projektet bringes i udbud med investors ret og pligt til at købe grunden, jf. pkt. 5 nedenfor.

23 2.4 Lejermodellen forudsætter således, at der indgås tre individuelle lejekontrakter mellem investoren og de enkelte Uddannelsesinstitutioner. Lejekontrakterne omfatter arealmæssigt de enkelte Uddannelsesinstitutioners eksklusive arealer samt en andel af fællesarealerne. Side Der er enighed mellem Uddannelsesinstitutionerne om, at dels (i) lejen der kan henføres til de relativt store fællesarealer fastlåses én gang for alle ved lejemålets start og fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til en fordelingsnøgle (i det følgende "Fordelingsnøglen"), der som udgangspunkt er baseret på antal årskursister/stå, men også delvis arealfordelingsprincippet, i de tilfælde hvor antal årskursister/stå ikke giver et rimeligt fordelingsprincip og dels (ii) fællesudgifterne/driftsudgifterne, der kan henføres til fællesarealerne, fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til Fordelingsnøglen og reguleres årligt mellem Uddannelsesinstitutionerne. Fordelingsnøglen fastsættes endeligt i parternes samarbejdsaftale. Lejekontrakterne skal udarbejdes således, at den årlige regulering aldrig bliver en økonomisk risiko for udlejer, men dermed alene et anliggende mellem Uddannelsesinstitutionerne. 2.6 I lejermodellen er det foreløbigt lagt til grund, at en uopsigelighedsperiode på mindre end 15 år med væsentlig sandsynlighed vil medføre, at der enten ikke vil være interesserede bydere på projektet eller at projektet vil blive for dyrt at realisere. I modellen er der derfor foreslået en uopsigelighedsperiode på 15 år. Det skal understreges, at der vil være knyttet en vis usikkerhed til, om investorerne vil kræve længere uopsigelighedsperiode end 15 år, for at finde projektet attraktivt. Det er således ikke efterprøvet, hvorledes markedet ser på en uopsigelighedsperiode af den pågældende længde, herunder om det overordnet set er tilstrækkelig i forhold til projektets generelle risikoprofil, og dermed om der er investorer, der er villige til at gennemføre campusbyggeriet. 2.7 Der er dog regulatorisk fastsat en grænse på 10 år for, hvor lange uopsigelighedsperioder de enkelte Uddannelsesinstitutioner kan påtage sig uden særskilt godkendelse fra de respektive ressortministerier. Den foreslåede lejermodel kan derfor ikke realiseres uden godkendelse fra de enkelte ressortministerier. 2.8 Udbuddet af campusbyggeriet og lejevilkårene kan principielt tilrettelægges sådan som uddannelsesinstitutionerne ønsker. Den

24 mest sædvanlige udbudsmodel for nybyggeri af denne karakter er, at Uddannelsesinstitutionerne udbyder byggeprojektet, og så lader investorerne (byderne) konkurrere på kvalitet for byggeriet samt lejevilkårene. Side Alternativt er det også muligt i udbuddet at fastlåse enten prisen (dvs. lejeniveauet) eller kvaliteten af byggeriet, og så lade investorerne byde ind med henholdsvis kvalitet eller lejeniveau (såkaldt omvendt licitation) Uddannelsesinstitutioner skal derfor inden projektet bringes i udbud have udarbejdet et tilstrækkelig detaljeret byggeteknisk grundlag for opførelsen af campusbyggeriet, der kan indgå i udbudsmaterialet som grundlag for investors opførelse af campusbyggeriet Uddannelsesinstitutionerne skal i den forbindelse forinden antage en byggeteknisk rådgiver, som bistår projektgruppen under hele processen indtil det færdige campusbyggeri er opført. Denne rådgivningsydelse skal i forudgående udbud Lejermodellen indebærer, at Uddannelsesinstitutionerne i deres egenskab af lejere skal betale følgende ydelser: (i) (ii) (iii) (iv) Leje for eksklusive arealer (fast areal); Leje for andel af fællesarealer (der fastsættes én gang for alle ved lejemålets start i henhold til Fordelingsnøglen); Driftsudgifter for eksklusive arealer (fast areal); og Driftsudgifter for andel af fællesarealer (der årligt reguleres og fastsættes i henhold til Fordelingsnøglen) Det foreslås, at driftsudgifterne omfatter samtlige ejendommens driftsudgifter, dog undtaget omkostninger til udvendig vedligeholdelse af bygningskroppen. I driftsudgifterne er endvidere forudsat indeholdt de enkelte Uddannelsesinstitutioners forbrugsudgifter til el, vand, varme m.m Det må forventes, at investorerne ikke vil acceptere eller som minimum vil tage sig en væsentlig betaling for at påtage sig den fulde risiko for betaling af fællesarealerne ved en delvis fraflytning af bygningen. For at begrænse denne potentielle risikopræmie på lejen fra dag ét foreslås det, at den økonomiske risiko for fællesarealerne ved fraflytning i stedet påhviler Uddannelsesinstitutionerne. Eksempelvis kunne det overvejes at indbygge følgende scenarier i lejekontrakterne:

25 (i) Der indføjes en 2 års opsigelsesperiode i lejekontrakterne for Uddannelsesinstitutionerne (således at der kan afgives opsigelse i år 13 til fraflytnings i år 15). Hvis en af Uddannelsesinstitutionerne siger op, har udlejer imidlertid 2 år at finde en ny lejer, hvilket er væsentligt længere end et markedskonformt opsigelsesvarsel på typisk 6 12 måneder Hvis ikke det lykkes udlejer at finde en ny lejer efter uopsigelighedsperiodens udløb, der vil påtage sig forpligtelsen, betaler de tilbageværende Uddannelsesinstitutioner for samtlige fællesarealer (i henhold til Fordelingsnøglen). For at begrænse denne omkostningsrisiko for de tilbageværende Uddannelsesinstitutioner, foreslås det at de pågældende institutioner i lejekontrakterne får ret til at anvise nye lejere, som udlejer kun kan modsætte sig, hvis udlejer har berettigede indsigelser imod den nye lejer, der anvises. Side 5 3. FAKTISKE FORHOLD / CAMPUS BYGGERIET 3.1 Forinden Hortens afholdelse af de 3 workshops, har der i 2012 og 2013 pågået et indledende forarbejde vedrørende etableringen af et nyt campusbyggeri. 3.2 Der er i den forbindelse bl.a. blevet udarbejdet en analyserapport og et beslutningsgrundlag af Kuben Management af henholdsvis 2. januar og 21. november 2013 vedrørende mulighederne og konsekvenserne forbundet med et nyt campusbyggeri, hvortil der henvises. 3.3 I forbindelse med at Uddannelsesinstitutionerne efterfølgende konkret har vist interesse for at indgå i et samarbejde omkring et nyt campusbyggeri, har Uddannelsesinstitutionerne bedt Signal Arkitekter om at udarbejde et programoplæg til et campusbyggeri baseret på Uddannelsesinstitutionernes konkrete behov og ønsker til bl.a. arealanvendelse, dimensionering m.m. Signal Arkitekter har i den forbindelse udarbejdet en foreløbig oversigt over dimensioneringen af byggeriet, der vedlægges som Bilag Som det fremgår af Bilag 3.3 udgør det samlede forventede bygningsareal foreløbig m 2, heraf fællesarealer med m 2. Fællesarealerne udgør dermed ca. 46% af den samlede bygningsmasse, og er i høj grad tilpasset den undervisningsvirksomhed, der skal drives fra ejendommen, herunder auditorier, fagspecifikke læringsrum m.m. Fællesarealerne omfatter således en række lokaler og funktioner,

26 som kan anvendes af alle Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab, hvilket er med til at skabe den nævnte synergieffekt for byggeriet. Side De øvrige arealer udgør Uddannelsesinstitutionernes eksklusive arealer, baseret på de enkelte uddannelsesinstitutioners individuelle behov. 3.6 Campusbyggeriet skal opføres på et grundareal tilhørende Næstved Kommune, som skal overdrages fra Næstved Kommune til Uddannelsesinstitutionerne forinden projektet bringes i udbud, jf. pkt. 5 nedenfor. 4. LEJERMODELLEN 4.1 Overordnet set indebærer lejermodellen, at der via udbud identificeres en investor/ejer, som forestår opførelsen og driften af byggeriet i egen regning og med Uddannelsesinstitutionerne som lejere. 4.2 Lejermodellen forudsætter således, at der indgås tre individuelle lejekontrakter mellem investoren og de enkelte Uddannelsesinstitutioner. Lejekontrakterne omfatter arealmæssigt de enkelte Uddannelsesinstitutioners eksklusive arealer samt en andel af fællesarealerne. 4.3 Der er enighed mellem Uddannelsesinstitutionerne om, at dels (i) lejen der kan henføres til de relativt store fællesarealer fastlåses én gang for alle ved lejemålets start og fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til en fordelingsnøgle (i det følgende "Fordelingsnøglen"), der som udgangspunkt er baseret på antal årskursister/stå, men også delvis arealfordelingsprincippet, i de tilfælde hvor antal årskursister/stå ikke giver et rimeligt fordelingsprincip og dels (ii) fællesudgifterne/driftsudgifterne, der kan henføres til fællesarealerne, fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til Fordelingsnøglen og reguleres årligt mellem Uddannelsesinstitutionerne. Fordelingsnøglen fastsættes endeligt i parternes samarbejdsaftale. Lejekontrakterne skal udarbejdes således, at den årlige regulering aldrig bliver en økonomisk risiko for udlejer, men dermed alene et anliggende mellem Uddannelsesinstitutionerne. 4.4 I lejermodellen er det foreløbigt lagt til grund, at en uopsigelighedsperiode på mindre end 15 år med væsentlig sandsynlighed vil medføre, at der enten ikke vil være interesserede bydere på projektet eller at projektet vil blive for dyrt at realisere. I modellen foreslås derfor en uopsigelighedsperiode på 15 år. Det skal

27 understreges, at der vil være knyttet en vis usikkerhed til, om investorerne vil kræve længere uopsigelighedsperiode end 15 år, for at finde projektet attraktivt. Det er således ikke efterprøvet, hvorledes markedet ser på en uopsigelighedsperiode af den pågældende længde, herunder om det overordnet set er tilstrækkelig i forhold til projektets generelle risikoprofil, og dermed om der er investorer, der er villige til at gennemføre campusbyggeriet. Side Der er dog regulatorisk fastsat en grænse på 10 år for, hvor lange uopsigelighedsperioder de enkelte Uddannelsesinstitutioner kan påtage sig uden særskilt godkendelse fra de respektive ressortministerier. Den foreslåede lejermodel kan derfor ikke realiseres uden godkendelse fra de enkelte ressortministerier. Hertil kommer at en sådan lejekontrakt også skal forelægges Finansudvalget. 4.6 Det er forventningen at investorerne/ejerne i forhold til lejermodellen er pensionskasser eller andre tilpassede finansielle operatører, f.eks. konsortier med flere deltagere af forskellig karakter (f.eks. en pensionskasse, et entreprenørselskab, og en property manager), men næppe større entreprenørselskaber, da de sædvanligvis ikke ønsker at opføre byggerier af denne karakter i egen regning. 4.7 Da lejermodellen overordnet set afhænger af, at projektet kan afsættes i markedet (og der således er investorer, der vil påtage sig investeringen at opføre og drive campusbyggeriet), er det afgørende, at lejevilkårene som Uddannelsesinstitutionerne tilbyder, er tilstrækkelig interessante for markedet, og ikke indebærer risici, der ikke er markedskonforme eller som investorerne må indkalkulere som en ekstra præmie i deres risikoprofil. 4.8 Investorernes risiko vil i høj grad afhænge af dels uopsigelighedsperiodens længde og dels de alternative anvendelsesmuligheder af campusbyggeriet, hvis en eller flere af Uddannelsesinstitutionerne skulle vælge at opsige deres lejemål. I den forbindelse vil den relativt store andel af fællesarealer i campusbyggeriet (ca. 46%), som i høj grad er tilpasset undervisningsvirksomhed, udgøre en væsentlig risiko for investorerne. 4.9 Medmindre det lykkes udlejer at indgå en ny lejeaftale med en anden uddannelsesinstitution, må udlejer nemlig finde en anden type lejer, f.eks. en kontorlejer eller lign., hvilket umiddelbart ses at kunne være vanskeligt henset til den øvrige anvendelse af

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 NOTAT Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Baggrund Projektet omkring plejeboligplanen har i efteråret haft fokus

Læs mere

SAMEJEAFTALE. Mellem. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade Aars. Region Nordjylland. Specialsektoren. Niels Bohrs Vej 30.

SAMEJEAFTALE. Mellem. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade Aars. Region Nordjylland. Specialsektoren. Niels Bohrs Vej 30. SAMEJEAFTALE Mellem Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Og Region Nordjylland Specialsektoren Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Vedrørende ejendommen matr.nr. XX, XX, beliggende [adresse]

Læs mere

ANNONCERINGSTEKST TIL IGANGSÆTNING AF UDBUDSPROCES FOR VINGE CENTRUM

ANNONCERINGSTEKST TIL IGANGSÆTNING AF UDBUDSPROCES FOR VINGE CENTRUM Horten Advokat Kristoffer Westberg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160706 10. juni 2015 ANNONCERINGSTEKST TIL IGANGSÆTNING AF UDBUDSPROCES FOR VINGE CENTRUM

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Uddannelsesinstitutionerne har i dag ca. 1.800 studerende / kursister og 160 ansatte (opgjort i årsværk) og råder over 18.500 m 2.

Uddannelsesinstitutionerne har i dag ca. 1.800 studerende / kursister og 160 ansatte (opgjort i årsværk) og råder over 18.500 m 2. 2 Sammenfatning 2.1 Idé og mål med skal være en drivende kraft i bestræbelserne på at tiltrække nye uddannelser til Næstved og udvikle dem, der allerede er. Næstved skal være kendt som en attraktiv uddannelsesby

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november

Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november Aktstykke nr. 35 Folketinget 2014-15 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november 2014. 35 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København,

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Redegørelse vedr. videreoverdragelse af ejendommen beliggende Grådybet 71/Gl. Vardevej 66, st. th., 6700 Esbjerg.

Redegørelse vedr. videreoverdragelse af ejendommen beliggende Grådybet 71/Gl. Vardevej 66, st. th., 6700 Esbjerg. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Hans Kjær Jesper Schlüter Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. T dir. M 9877 5032 3078 5132 rh@hna.dk CVR-nr.32 77 36

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013 OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk Orienteringsmøde den 1. 1 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Projektet i hovedtræk 3 2 Fordeling af risici 4 3 Grundleje og krydsende option 5 4

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver GLOSTRUP KOMMUNE Bilag 4 Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver Rammerne Glostrup Kommune har besluttet, at der i kontrakter med private leverandører så vidt muligt skal stilles krav om

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

BILAG A OPP-redegørelse

BILAG A OPP-redegørelse BILAG A OPP-redegørelse Offentligt-privat partnerskab (OPP) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Traditionelt udbud KRITERIER OPP SKRÆDDERSYET BYGGERI PARTNERING UDLICITERING

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

OPP-projekt Kalvebod Brygge Fælles informations og spørgemøde

OPP-projekt Kalvebod Brygge Fælles informations og spørgemøde Advisory OPP-projekt Kalvebod Brygge Fælles informations og spørgemøde Personligt og fortroligt Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Leje af grund 3 2 Ophævelse af kontrakt - Bestiller 4 3

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE NY SKOLE OG NYT BØRNEHUS SAMT NY SPORTS- OG AKTIVITETSHAL VED IDRÆTSCENTER VENDSYSSEL I VRÅ

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE NY SKOLE OG NYT BØRNEHUS SAMT NY SPORTS- OG AKTIVITETSHAL VED IDRÆTSCENTER VENDSYSSEL I VRÅ 525-195741 SSO/hho 31.07.2017 RAMMEAFTALE VEDRØRENDE NY SKOLE OG NYT BØRNEHUS SAMT NY SPORTS- OG AKTIVITETSHAL VED IDRÆTSCENTER VENDSYSSEL I VRÅ mellem Hjørring Kommune og Idrætscenter Vendsyssel Advokatfirma

Læs mere

Aktstykke nr. 84 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017.

Aktstykke nr. 84 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017. Aktstykke nr. 84 Folketinget 2016-17 84 Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Teknisk Skole Silkeborg opfører

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk www.slks.dk 1. juni 2016 BILAG 8 1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Kulturministeriet

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V København 30. oktober 2017 Frederik Foged Specialistadvokat T +45 72 27 35 71 frf@bechbruun.com Sagsnr. 001445-0342 aa/frf/ssk Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem J. NR.: 104395 SAMARBEJDSAFTALE Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion ( Samarbejdsaftalen ) Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi & Ejendomme Sct. Anna Gade 5a 3000 Helsingør CVR-nr. 64502018 (herefter

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 147408 ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling

Læs mere

1 181 Trafikministeriet. København, den 21. maj 2002. a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at ændre beløbsgrænsen for DSB s investeringer, jf. 12, stk. 1, i lov om den

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Notat. Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro.

Notat. Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro. Indledning Det er tidligere

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158247 8. februar 2013 NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Sammenligning af kontraktmodellen for henholdsvis universitetsområdet og kontorområdet i forhold til markedsnormen Notat udarbejdet til: Sag nr.

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur 1. Baggrund I forbindelse med udviklingen af FredericiaC-området ændrer FredericiaC P/S ("FredericiaC") infrastrukturen

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere