VUC Storstrøms bestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC Storstrøms bestyrelse"

Transkript

1 VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 1. oktober Mødested: Nunsmere Hall, Northwich, Cheshire. Mødetid: Kl

2 Horten Advokat Peter Bisgaard Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr august 2014 CAMPUS NÆSTVED - EJERMODEL HORTEN ER ANMODET OM AT REDEGØRE FOR INDHOLDET AF EN EJERMODEL FOR ET NYT CAMPUS BYGGERI I NÆSTVED 1. INDLEDNING 1.1 Næstved Kommune har i samarbejde med VUC Storstrøm ("VUC"), Erhvervsakademi Sjælland ("EASJ") og University College Sjælland ("UCSJ") (tilsammen "Uddannelsesinstitutionerne") taget initiativ til etablering af et nyt campusbyggeri i Næstved, der forventes at kunne skabe synergieffekt for uddannelsesinstitutionerne beliggende i Næstved Kommune samt bidrage til den generelle byudvikling i kommunen. 1.2 I forbindelse med afklaringsarbejdet omkring etableringen af et nyt campusbyggeri har Horten afholdt 3 workshops med Næstved Kommune og Uddannelsesinstitutionerne med henblik på at afklare Uddannelsesinstitutionernes konkrete ønsker og behov til et nyt campus byggeri, herunder de juridiske ejerforhold til byggeriet. 1.3 I forbindelse med gennemførelsen af de 3 workshops, har følgende ejermodeller været drøftet: (i) Uddannelsesinstitutionerne opfører og ejer campusbyggeriet i fællesskab (ejermodel); (ii) Uddannelsesinstitutionerne lejer campus byggeriet fra en investor, der opfører campusbyggeriet (lejermodel); eller Horten Advokatpartnerselskab CVR

3 (iii) En kombination af model (i) og (ii) ovenfor, hvor nogle af Uddannelsesinstitutionerne ejer campusbyggeriet i fællesskab med en investor, og nogle af Uddannelsesinstitutionerne lejer en del af campusbyggeriet fra investor (kombineret ejer-/lejermodel). Side Et centralt element i processen har været en afklaring af, hvorvidt der er et finansielt grundlag for de respektive modeller. Dvs. i forhold til ejermodellen, der beskrives i nærværende notat, hvorvidt Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab er indstillet på at og forventes at kunne finansiere, opføre, drive samt tage ejerskab til campusbyggeriet. Her er de økonomiske vilkår, herunder de finansieringsvilkår, som Uddannelsesinstitutionerne kan opnå af helt central betydning, idet de økonomiske vilkår nødvendigvis skal gøre det attraktivt for Uddannelsesinstitutionerne at investere i opførelsen og driften af campusbyggeriet. 1.5 Med henblik på Uddannelsesinstitutionernes nærmere afklaring af hvilken model de ønsker at arbejde videre med, er Horten blevet bedt om at udarbejde nærværende notat, der nærmere beskriver indholdet af den ejermodel, som er skitseret ovenfor under pkt. 1.3 (i) samt de særlige parametre der gør sig gældende ved vurderingen af den pågældende model. 1.6 En opsummering af ejermodellen er beskrevet under pkt. 2 i punktform, og de hensyn som ligger bag ejermodellen og konsekvenserne heraf er beskrevet under pkt EJERMODELLEN - OPSUMMERING 2.1 Det samlede forventede bygningsareal udgør foreløbig m 2, heraf fællesarealer med m 2. Fællesarealerne udgør dermed ca. 46% af den samlede bygningsmasse, og er i høj grad tilpasset den undervisningsvirksomhed, der skal drives fra ejendommen, herunder auditorier, fagspecifikke læringsrum m.m. Fællesarealerne omfatter således en række lokaler og funktioner, som kan anvendes af alle Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab, hvilket er med til at skabe den nævnte synergieffekt for byggeriet. 2.2 De øvrige arealer udgør Uddannelsesinstitutionernes eksklusive arealer, baseret på de enkelte uddannelsesinstitutioners individuelle behov. 2.3 Campusbyggeriet skal opføres på et grundareal tilhørende Næstved Kommune, som skal overdrages fra Næstved Kommune til Uddannelsesinstitutionerne forinden byggeprojektet bringes i udbud.

4 2.4 Overordnet set indebærer ejermodellen, at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab finansierer, opfører, driver samt tager ejerskab til campusbyggeriet (i egen regning). Ejermodellen forudsætter således, at hver af Uddannelsesinstitutionerne opnår en formel juridisk ejerandel til det færdige campusbyggeri. Side Den mest hensigtsmæssige ejerkonstruktion for Uddannelsesinstitutionerne indebærer, at campusbyggeriet opdeles i ejerlejligheder, hvor Uddannelsesinstitutionerne hver især opnår ejerskab til deres respektive eksklusive arealer i campusbyggeriet, som igen hver især udgør en ejerlejlighed. 2.6 Der stiftes ligeledes en ejerforening, hvor Uddannelsesinstitutionerne er pligtmæssige medlemmer. Fællesarealerne i campusbyggeriet vil tilhøre og blive drevet af ejerforeningen som juridisk person, men således at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab har brugsret til fællesarealerne. 2.7 Driftsudgifter m.m. for fællesarealer fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til en fordelingsnøgle (i det følgende "Fordelingsnøglen"), der som udgangspunkt er baseret på antal årskursister/stå, men også delvis arealfordelingsprincippet, i de tilfælde hvor antal årskursister/stå ikke giver et rimeligt fordelingsprincip. Fordelingsnøglen fastsættes endeligt i parternes samarbejdsaftale. 2.8 Den fleksibilitet, som ejermodellen giver de enkelte Uddannelsesinstitutioner i forhold til salg og fraflytning, kræver imidlertid, at der rent faktisk kan identificeres købere til den eller de ejerlejligheder, der på et senere tidspunkt ønskes solgt. Ved at indgå i ejermodellen, er der således en salgsrisiko for Uddannelsesinstitutionerne. 2.9 Denne risiko vil i høj grad afhænge af de alternative anvendelsesmuligheder af campusbyggeriet. I den forbindelse vil den relativt store andel af fællesarealer i campusbyggeriet (ca. 46%), som i høj grad er tilpasset undervisningsvirksomhed, udgøre en væsentlig risiko for Uddannelsesinstitutionerne Udbuddet af campusbyggeriet kan principielt tilrettelægges sådan som uddannelsesinstitutionerne ønsker. Den mest sædvanlige udbudsmodel for nybyggeri af denne karakter er, at Uddannelsesinstitutionerne udbyder byggeprojektet i total- eller

5 hovedentreprise, og så lader entreprenørerne (byderne) angive kvalitet for byggeriet samt prisen. Side Alternativt er det også muligt i udbuddet at fastlåse enten prisen eller kvaliteten af byggeriet, og så lade entreprenørerne byde ind med henholdsvis kvalitet eller pris (såkaldt omvendt licitation) Uddannelsesinstitutioner skal derfor inden projektet bringes i udbud have udarbejdet et tilstrækkelig detaljeret byggeteknisk grundlag for opførelsen af campusbyggeriet, der kan indgå i udbudsmaterialet som grundlag for entreprenørens opførelse af campusbyggeriet Uddannelsesinstitutionerne skal i den forbindelse antage en byggeteknisk rådgiver, som bistår projektgruppen under hele processen indtil det færdige campusbyggeri er opført. Denne rådgivningsydelse skal i forudgående udbud Ejermodellen indebærer, at Uddannelsesinstitutionerne i deres egenskab af ejere skal betale følgende ydelser: (i) (ii) (iii) Opførelsesomkostninger til campusbyggeriet (der foreslås fordeles i henhold til arealfordelingsprincippet for de enkelte ejerlejligheder og Fordelingsnøglen i forhold til fællesarealer); Driftsudgifter for eksklusive arealer (fast areal); og Driftsudgifter for andel af fællesarealer (der årligt fastsættes i henhold til Fordelingsnøglen) Modellen indebærer, at opførelsesomkostningerne til campusbyggeriet (dvs. anlægsinvesteringen) Uddannelsesinstitutionerne imellem fordeles i henhold til arealfordelingsprincippet for de enkelte ejerlejligheder, der udgør 54% af bygningsarealet, og i henhold til Fordelingsnøglen i forhold til fællesarealer, der udgør 46% af bygningsarealet. Det betyder, at af de samlede opførelsesomkostninger for campusbyggeriet kan fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne således i henhold til Signal Arkitekters nuværende dimensionering af campusbyggeriet (dog baseret alene på STÅ princippet for fællesarealer): EASJ: m 2 / m 2 = 44,9 % VUC: m 2 / m 2 = 24,3 % UCSJ: m 2 / m 2 = 30,8 %

6 3. FAKTISKE FORHOLD / CAMPUS BYGGERIET Side Forinden Hortens afholdelse af de 3 workshops, har der i 2012 og 2013 pågået et indledende forarbejde vedrørende etableringen af et nyt campusbyggeri. 3.2 Der er i den forbindelse bl.a. blevet udarbejdet en analyserapport og et beslutningsgrundlag af Kuben Management af henholdsvis 2. januar og 21. november 2013 vedrørende mulighederne og konsekvenserne forbundet med et nyt campusbyggeri, hvortil der henvises. 3.3 I forbindelse med at Uddannelsesinstitutionerne efterfølgende konkret har vist interesse for at indgå i et samarbejde omkring et nyt campusbyggeri, har Næstved Kommune sammen med Uddannelsesinstitutionerne bedt Signal Arkitekter om at udarbejde et programoplæg til et campusbyggeri baseret på Uddannelsesinstitutionernes konkrete behov og ønsker til bl.a. arealanvendelse, dimensionering m.m. Signal Arkitekter har i den forbindelse udarbejdet en foreløbig oversigt over dimensioneringen af byggeriet, der vedlægges som Bilag Som det fremgår af Bilag 3.3 udgør det samlede forventede bygningsareal foreløbig m 2, heraf fællesarealer med m 2. Fællesarealerne udgør dermed ca. 46% af den samlede bygningsmasse, og er i høj grad tilpasset den undervisningsvirksomhed, der skal drives fra ejendommen, herunder auditorier, fagspecifikke læringsrum m.m. Fællesarealerne omfatter således en række lokaler og funktioner, som kan anvendes af alle Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab, hvilket er med til at skabe den nævnte synergieffekt for byggeriet. 3.5 De øvrige arealer udgør Uddannelsesinstitutionernes eksklusive arealer, baseret på de enkelte uddannelsesinstitutioners individuelle behov. 3.6 Campusbyggeriet skal opføres på et grundareal tilhørende Næstved Kommune, som skal overdrages fra Næstved Kommune til Uddannelsesinstitutionerne forinden byggeprojektet bringes i udbud, jf. pkt. 5 nedenfor. 4. EJERMODELLEN 4.1 Overordnet set indebærer ejermodellen, at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab finansierer, opfører, driver samt tager ejerskab til campusbyggeriet (i egen regning).

7 4.2 Ejermodellen forudsætter således, at hver af Uddannelsesinstitutionerne opnår en formel juridisk ejerandel til det færdige campusbyggeri. Side Uddannelsesinstitutionernes ejerskab til campusbyggeriet kan juridisk set principielt organiseres på en række forskellige måder, som i mere eller mindre grad binder Uddannelsesinstitutionerne sammen. 4.4 Det er dog vores forståelse, at Uddannelsesinstitutionerne ønsker at være stillet så frit som muligt, og således ønsker størst mulig fleksibilitet i forhold til frit af kunne foretag salg af deres respektive ejerandele, hvilket herefter lægges til grund i nærværende notat. 4.5 Den mest hensigtsmæssige ejerkonstruktion for Uddannelsesinstitutionerne indebærer derfor, at campusbyggeriet opdeles i ejerlejligheder, hvor Uddannelsesinstitutionerne hver især opnår ejerskab til deres respektive eksklusive arealer i campusbyggeriet, som igen hver især udgør en ejerlejlighed. 4.6 Der stiftes ligeledes en ejerforening, hvor Uddannelsesinstitutionerne er pligtmæssige medlemmer. Fællesarealerne i campusbyggeriet vil tilhøre og blive drevet af ejerforeningen som juridisk person, men således at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab har brugsret til fællesarealerne. 4.7 Driftsudgifter m.m. for fællesarealer fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til en fordelingsnøgle (i det følgende "Fordelingsnøglen"), der som udgangspunkt er baseret på antal årskursister/stå, men også delvis arealfordelingsprincippet, i de tilfælde hvor antal årskursister/stå ikke giver et rimeligt fordelingsprincip. Fordelingsnøglen fastsættes endeligt i parternes samarbejdsaftale, se pkt I forbindelse med etableringen af ejerforeningen har Uddannelsesinstitutionerne fuld rådighed over, hvorledes driften af fællesarealerne skal tilrettelægges, så der opnås den fornødne synergieffekt. Driften af fællesarealerne, herunder bl.a. fælles kantine, fælles funktionsrum, auditorier, fælles pedel funktion, fælles IT support m.m., vil nærmere blive reguleret i vedtægterne for ejerforeningen (herunder den løbende omkostningsfordeling Uddannelsesinstitutionerne imellem baseret på Fordelingsnøglen). 4.9 Ejermodellen forudsætter endvidere, at de enkelte Uddannelsesinstitutioner hver især kan fremskaffe den fornødne

8 finansiering til brug for opførelsen af campusbyggeriet. Der henvises til pkt. 6 nedenfor, hvor forholdene omkring finansiering nærmere er beskrevet. Side Den fleksibilitet, som ejermodellen principielt giver de enkelte Uddannelsesinstitutioner i forhold til salg og fraflytning, forudsætter, at der rent faktisk kan identificeres købere til den eller de ejerlejligheder, der på et senere tidspunkt ønskes solgt. Ved at indgå i ejermodellen, er der således en salgsrisiko for Uddannelsesinstitutionerne Denne risiko vil i høj grad afhænge af de alternative anvendelsesmuligheder af campusbyggeriet. I den forbindelse vil den relativt store andel af fællesarealer i campusbyggeriet (ca. 46%), som i høj grad er tilpasset undervisningsvirksomhed, udgøre en risiko for Uddannelsesinstitutionerne Medmindre det lykkes at identificere en anden uddannelsesinstitution, som er interesseret i at købe ejerlejligheden og indtræde i ejerforeningen, må den uddannelsesinstitution der ønsker at sælge sin ejerlejlighed i så fald finde en anden type køber, f.eks. en køber der ønsker at drive kontor eller lign., hvilket umiddelbart ses at kunne være vanskeligt henset til den øvrige anvendelse af ejendommen som uddannelsesinstitution, samt de omfattende fællesarealer, der konkret er indrettet med henblik på samme De omfattende fællesarealer, der er målrettet undervisningsvirksomhed, kan derfor ikke udelukkes at udgøre en ekstraordinær risiko, som Uddannelsesinstitutionerne må indregne. 5. UDBUDSFASEN OG BYGGEFASEN 5.1 Forinden campusbyggeriet udbydes og påbegyndes, anbefales det, at der helt indledningsvis Uddannelsesinstitutionerne imellem indgås en overodnet samarbejdsaftale, hvor Uddannelsesinstitutionerne forpligter sig til at deltage i realiseringen af campusbyggeriet inden for nærmere angivne rammer. 5.2 I den forbindelse er det udgangspunktet, at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab hæfter overfor kontraktspartnere, f.eks. den entreprenør der skal opføre campusbyggeriet, medmindre det særligt er aftalt med de pågældende, at Uddannelsesinstitutionerne alene hæfter pro rata. Dette vil dog ikke være markedskonformt, og kan medføre at f.eks.

9 entreprenøren må indregne en risikopræmie på betalingen, som giver sig udslag i en forhøjet entreprisesum. Side Herudover anbefales det at samarbejdsaftalen som minimum regulerer følgende hovedemner: Den juridiske konstruktion, dvs. ejermodellen, herunder etablering af ejerforening m.m.; Fastlåsning af Fordelingsnøglen i forhold til opførelsesomkostninger for fællesarealer samt løbende driftsudgifter for fællesarealer; Nedsættelse af projektgruppe med deltagere fra hver af Uddannelsesinstitutionerne, der løbende kan tage stilling til byggetekniske forhold; Antagelse af teknisk bygherrerådgiver; Omkostningsfordeling i forhold til rådgivere, entreprisesum m.m.; Enighed om formen for udbud af byggearbejdet, herunder detaljeringsgraden for det byggetekniske grundlag, jf. pkt ; Hæftelsesforhold udadtil (solidarisk hæftelse eller pro rata hæftelse), jf. pkt. 5.2; Indbyrdes betalingsforpligtelser til henholdsvis rådgivere og bydere på projektets gennemførsel; og Muligheder for udtræden af samarbejdet eksempelvis når (i) der ikke opnås evt. nødvendig godkendelse fra ressortministerier; (ii) det finansielle grundlag er afklaret for de enkelte Uddannelsesinstitutioner; (iii) det byggetekniske grundlag er udarbejdet; og (iv) når der foreligger tilbud fra bydere på campusbyggeriets gennemførelse. 5.4 Efter indgåelse af en samarbejdsaftale (og evt. forudgående godkendelse fra ressortministerier) erhverver Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab byggegrunden fra Næstved Kommune. 5.5 Der skal herefter ske et fælles udbud af campusbyggeriet fra Uddannelsesinstitutionernes side.

10 5.6 Udbuddet af campusbyggeriet kan principielt tilrettelægges sådan som uddannelsesinstitutionerne ønsker. Den mest sædvanlige udbudsmodel for nybyggeri af denne karakter er, at Uddannelsesinstitutionerne udbyder byggeprojektet i total- eller hovedentreprise, og så lader entreprenørerne (byderne) angive kvalitet for byggeriet samt prisen. Side Alternativt er det også muligt i udbuddet at fastlåse enten prisen eller kvaliteten af byggeriet, og så lade entreprenørerne byde ind med henholdsvis kvalitet eller pris (såkaldt omvendt licitation). 5.8 Forinden campusbyggeriet bringes i udbud er det under alle omstændigheder væsentligt at sikre, at der er tilstrækkelig byggeteknisk klarhed over campusbyggeriet, som er afstemt Uddannelsesinstitutionerne imellem, så den valgte entreprenør rent faktisk opfører det byggeri, som ønskes. 5.9 Uddannelsesinstitutioner skal derfor inden projektet bringes i udbud have udarbejdet et tilstrækkelig detaljeret byggeteknisk grundlag for opførelsen af campusbyggeriet, der kan indgå i udbudsmaterialet som grundlag for entreprenørens opførelse af campusbyggeriet Der bør derfor ligeledes under den indledende fase, og forinden projektet bringes i udbud, nedsættes en projektgruppe med repræsentanter fra hver af Uddannelsesinstitutionerne, som kan deltage i udarbejdelsen af det byggetekniske grundlag, jf. pkt. 5.1 ovenfor Uddannelsesinstitutionerne skal i den forbindelse antage en byggeteknisk rådgiver, som bistår projektgruppen under hele processen indtil det færdige campusbyggeri er opført. Denne rådgivningsydelse skal i forudgående udbud Uddannelsesinstitutionerne er formelt i fællesskab bygherre på campusbyggeriet, og derfor har projektgruppen under projekterings- og byggefasen fuld mulighed for at bestemme over og overvåge byggeriet, deltage i byggemøder samt modtage kopi af alt relevant materiale og korrespondance entreprenøren og myndighederne imellem. Uddannelsesinstitutionernes projektgruppe har således løbende mulighed for at selv at sikre, at campusbyggeriet opføres som forudsat, hvortil der skal allokeres en del interne ressourcer Uddannelsesinstitutionerne bærer i deres egenskab af bygherre risikoen for realiseringen af byggeriet, herunder for fejl og mangler,

11 entreprenørens konkurs, forsinkelse m.m. Dele af disse risici vil dog sædvanligvis være delvis afdækket i den total- eller hovedentreprisekontrakt der indgås med entreprenøren samt i sædvanlig garantistillelse m.m. Side Når byggeriet er opført og er overgået til driftsfasen bærer Uddannelsesinstitutionerne den sædvanlige ejerrisiko for campusbyggeriet, herunder skader på ejendommen, løbende vedligeholdelse af klimaskærm og individuelle ejerlejligheder m.m. 6. FINANSIERING / OMKOSTNINGER 6.1 Ejermodellen indebærer, at Uddannelsesinstitutionerne i deres egenskab af ejere skal betale følgende ydelser: (i) (ii) (iii) Opførelsesomkostninger til campusbyggeriet (der foreslås fordelt i henhold til arealfordelingsprincippet for de enkelte ejerlejligheder og Fordelingsnøglen i forhold til fællesarealer); Driftsudgifter for eksklusive arealer (fast areal); og Driftsudgifter for andel af fællesarealer (der årligt fastsættes i henhold til Fordelingsnøglen). 6.2 Modellen indebærer som nævnt, at opførelsesomkostningerne til campusbyggeriet (dvs. anlægsinvesteringen) Uddannelsesinstitutionerne imellem fordeles i henhold til arealfordelingsprincippet for de enkelte ejerlejligheder, der udgør 54% af bygningsarealet, og i henhold til Fordelingsnøglen i forhold til fællesarealer, der udgør 46% af bygningsarealet. Det betyder, at af de samlede opførelsesomkostninger for campusbyggeriet kan fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold den samlede arealfordeling i bilag 3.3. Konkret betyder det, at Uddannelsesinstitutionernes andel af opførelsesomkostningerne kan opgøres således i henhold til Signal Arkitekters nuværende dimensionering af campusbyggeriet (dog baseret alene på STÅ princippet for fællesarealer): EASJ: m 2 / m 2 = 44,9 % VUC: m 2 / m 2 = 24,3 % UCSJ: m 2 / m 2 = 30,8 % 6.3 Fordelen ved en fordeling i henhold til en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet, i forhold til fællesarealer er naturligt, at den uddannelsesinstitution,

12 der beregnet ud fra en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ har den forholdsmæssigt største glæde/anvendelse af fællesarealet også betaler den største del af anlægsudgiften, der kan henføres til fællesarealet. Side Fordelingsnøglen for fællesarealer baseret på en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet har imidlertid den afledte konsekvenser i forhold til den oprindelige fordelingsnøgle foreslået af Kuben Management, der generelt er baseret på Uddannelsesinstitutionernes indbyrdes eksklusive arealer (arealfordelingsprincip), at fordelingsnøglen efter en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet væsentligt kan have ændret sig efter opførelsestidspunktet. Fordelingsprincippet baseret på en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ risikerer derfor at indebære et element af tilfældighed i forhold til hvor stor en del af opførelsesomkostningerne til fællesarealerne i campusbyggeriet, som de enkelte Uddannelsesinstitutioner skal bære. 6.5 Det kan bl.a. indebære, at institutioner der har bidraget til en stor del af opførelsesomkostningerne for fællesarealerne baseret på en høj værdi efter en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet på det pågældende tidspunkt, og som efterfølgende væsentligt har fået reduceret sin værdi efter en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet, reelt har betalt for en større del af fællesarealerne i forhold til det efterfølgende slid, som den pågældende institution udøver på ejendommens fællesarealer. 6.6 Uagtet at fordelingen af opførelsesomkostningerne baseret på en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet alene giver et retvisende øjebliksbillede på opførelsestidspunktet, anbefaler vi at en nærmere defineret fordelingsnøgle baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet, evt. med elementer fra arealfordelingsprincippet lægges til grund ved fordelingen af opførelsesomkostningerne for campusbyggeriet, da en sådan fordelingsnøgle alt andet lige må antages at være mere retvisende end alene arealfordelingsprincippet. 6.7 Uddannelsesinstitutionerne kan optage realkreditlån svarende til op til 80% af ejendommens værdi, da der er tale om byggeri til brug for uddannelse. Det er dog ikke givet, at realkreditinstitutterne rent faktisk vil belåne op til 80% af opførelsesomkostninger for

13 campusbyggeriet. I praksis kan der ifølge det oplyste alene forventes en belåningsgrad på ca %. Side Den resterende del af de respektive Uddannelsesinstitutioners opførelsesomkostninger skal derfor finansieres ved optagelse af banklån og / eller egenfinansiering med Uddannelsesinstitutionernes egne kontante midler. 6.9 Baseret på forudsætningerne i Kuben Managements analyserapport og beslutningsgrundlag, jf. pkt ovenfor, er som Bilag 6.9 udarbejdet en cash flow model, der viser den årlige ydelse samt den samlede ydelse for Uddannelsesinstitutionerne over en periode på 15 år, baseret på finansiering med 60% realkreditlån, 40% banklån og 0% egenfinansiering, og med en samlet anlægsinvestering for ejendommen på DKK 206 mio. Cash flow modellen er vist både ved 6% afkastkrav og 7% afkastkrav. Se nærmere om bilag 6.9 under pkt nedenfor For god ordens skyld bemærkes, at det i cash flow modellen er lagt til grund, at Uddannelsesinstitutionernes indbyrdes andel af anlægssummen er fordelt i henhold til STÅ princippet for så vidt angår fællesarealer, som nærmere opgjort af Signal Arkitekter, jf. bilag Endvidere bemærkes, at der med cash flow modellen alene er tale om et illustrerende regneeksempel, og de enkelte Uddannelsesinstitutioner må derfor selv foretage konkrete finansielle analyser Som nævnt ovenfor er det ligeledes en del af ejermodellen, at driftsudgifter for fællesarealerne fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne efter Fordelingsnøglen, der opgøres én gang om året. 7. PARAMETRE 7.1 På de 3 workshops med Næstved Kommune og Uddannelsesinstitutionerne har der været drøftet 10 parametre, som anses at have væsentlig betydning for lejermodellen. 7.2 De 10 parametre gennemgås overordnet nedenfor, idet de enkelte parametre har været genstand for indgående drøftelser, særligt under den 1. workshop:

14 1) Pris Side I bilag 6.9 er det anskueliggjort ud fra givne præmisser hvad den akkumulerede leje er i en 15-årige uopsigelighedsperiode, set i forhold til den rene ejerudgift ved en finansieringsløsning. For at kunne sammenligne mellem de to cash-flow skal der til denne rene ejerudgift lægges "prisen" for (i) almindelige bygherrerisici i byggeog ejerperioden, herunder bl.a. løbende udvendig vedligeholdelse af ejendommen m.m. og (ii) risikoen for anlægsaktivets værdi på et ønsket salgstidspunkt. 2) Kvalitet af byggeriet Det er forudsat, at campusbyggeriet udføres i almindelig god kvalitet. Såfremt Uddannelsesinstitutionerne fastsætter særlige kvalitetskrav, eller campusbyggeriet forudsætter særligt dyre tekniske indretninger eller lign. til brug for undervisningsvirksomheden, vil dette have en negativ indflydelse på cash flow modellen, jf. bilag 6.9. Dette gælder både ejer- og lejermodellen. 3) Fleksibilitet under kontrakten Uddannelsesinstitutionerne har som udgangspunkt inden for rammerne af deres respektive ejerlejligheder fri mulighed for selv løbende at tilpasse ejerlejlighederne til f.eks. de krav der stilles til uddannelsesinstitutionernes indretning eller krav, som de studerende stiller Derimod kræver ændringer i fællesarealerne tilhørende ejerforeningen samtykke fra de øvrige Uddannelsesinstitutioner, som i så fald også forholdsmæssigt skal bidrage til omkostningerne forbundet med en ændring af fællesarealerne. 4) Bindingsperiode Det står Uddannelsesinstitutionerne frit for at sælge og fraflytte deres respektive ejerlejligheder, forudsat at der kan findes en køber. Den konkrete anvendelse og omfanget af fællesarealerne kan som nævnt ovenfor gøre det vanskeligt at sælge uden væsentlig værdinedgang til andre end uddannelsesinstitutioner. 5) Skræddersyet lejemål / genanvendelighed Som nævnt ovenfor, er der med campusbyggeriet i høj grad tale om skræddersyet byggeri tilpasset Uddannelsesinstitutionernes krav og behov, herunder i forhold til omfanget af fællesarealer på ca. 46% af

15 den samlede bygningsmasse samt indretningen af fællesarealer primært til uddannelsesformål. Side Afhængig af omfanget af mulighederne for genanvendelighed af byggeriet, må det forventes at der alene kan ske salg af ejerlejligheder til andre uddannelsesinstitutioner. 6) Opbygning af friværdi Ved ejemodellen opbygges der friværdi, der kan indgå som et opsparingselement for Uddannelsesinstitutionerne. 7) Binding af kapital Kapitalbindingen er høj i ejermodellen, idet der i ejerperioden bindes kapital svarende til de enkelte Uddannelsesinstitutioners opførelsesomkostning til campusbyggeriet, der ved salg frigøres i det omfang værdien af ejerlejlighederne modsvarer kapitalbindingen. 8) Bygherre- og ejendomsrisici I både opførelses- og driftsfasen er det Uddannelsesinstitutionerne der har ejerrisikoen. Går der noget galt under opførelsen af campusbyggeriet, eller sker der væsentlig skade på ejendommen, er det således Uddannelsesinstitutionernes risiko. 9) Imødekommelse af særlige ønsker Forinden opførelsen af campusbyggeriet har Uddannelsesinstitutionerne i princippet fri mulighed for at få opfyldt særlige ønsker til campusbyggeriet, som vil kunne indgå i udbudsmaterialet Når driftsperioden for ejendommen træder i kraft, er der ligeledes principielt fri mulighed for at få opfyldt særlige ønsker, som nævnt ovenfor i pkt , men mulighederne i fællesarealerne er forholdsvis begrænsede. 10) Tilladelse fra ressortmyndighed Uddannelsesinstitutionerne skal ikke have godkendelse af deres respektive ressortministerier i forhold til den foreslåede ejerløsning såfremt omkostningen ikke overstiger DKK 100 mio. Det er dog ikke afklaret, hvorvidt ressortministerierne vil fordele den samlede opførelsesomkostning (p.t. anslået til DKK 206 mio.) mellem de tre Uddannelsesinstitutioner, eller hvorvidt ressortministerierne - qua

16 det tætte samarbejde Uddannelsesinstitutionerne imellem, ejerkonstruktionen med etablering af en fælles ejerforening samt et evt. solidarisk hæftelsesforhold lægger til grund, at opførelsesomkostningen udgør DKK 206 mio. (p.t. anslået) for hver af Uddannelsesinstitutionerne. Side Skulle det sidste gøre sig gældende, kræver projektets gennemførelse ressortministeriernes forudgående godkendelse, hvilket kan være tidskrævende, og som der derfor også i forbindelse med tilrettelæggelsen af projektet må tages højde for. BILAG Bilag 3.3: Foreløbig oversigt over dimensioneringen af byggeriet udarbejdet af Signal Arkitekter (23. juni 2014) Bilag 6.9: Cash flow model for 15 års finansieringsydelse (6% og 7% afkastkrav)

17 Campus Næstved Fase 3, indholdsbeskrivelse med økonomioverslag Fase 3 i projekt Campus Næstved har til formål at etablere et samarbejdsgrundlag parterne imellem samt at entrere med relevant rådgivning til gennemførsel af projekt Campus Næstved. Ved afslutning af fase 3, foreligger følgende leverancer: o o o o o Samarbejdsaftale Godkendelse fra ressortministerier Aftale vedr. grundstykke Valg af bygherrerådgiver Byggeprogram Endvidere påbegyndes udarbejdelse af lokalplan. Næstved Kommune forestår dette arbejde, som bidrag til Campus Næstved projektets realisering. Arbejdet vil skulle foregå i dialog med bygherrerådgiver, når denne er valgt. Fase 3 forventes at have en varighed på ca. 13 mdr. i perioden 1. november november Den samlede omkostning for fase 3 er skønsmæssigt anslået til ca. 4,0 mio. kr. Beløbet er den samlede sum for de anførte leverancer i fase 3. Det bemærkes, at der forud for indgåelse af en omkostningsmæssig forpligtelse vedrørende leverancerne aftale vedr. grundstykke og valg af rådgiver vil være et muligt beslutningspunkt med henblik på at bekræfte, at uddannelsesinstitutionerne ønsker at gå videre med projektet og dermed påtage sig den angivne økonomiske forpligtelse. Det skal endvidere bemærkes, at der ikke er indhentet bindende tilbud på de beskrevne ydelser, hvorfor det samlede omkostningsskøn er behæftet med en vis usikkerhed. Id Opgavenavn Startdato Slut Varighed K4 14 K1 15 nov dec jan feb mar apr K2 15 maj jun jul K3 15 K4 15 aug sep okt nov dec Fase 3 samarbejdsgrundlag og d teknisk rådgivning 2 Ansættelse af projektleder d 3 Samarbejdsaftale d 4 Godkendelse fra ressortministrier d 5 Valg af bygherrerådgiver d 6 Udarbejdelse af byggeprogram d 7 Option vedr. køb af grundstykke d Udarbejdelse af lokalplan d (Næstved Kommune) Side 1 af 4

18 Indsatsområde Indhold Tidsperiode Estimeret pris / ressourcer Ansættelse af projektleder Det vurderes at være nødvendigt med en fælles tværgående projektleder til at varetage projektstyring og koordinering. Ansættelsesprocessen forventes at kunne gennemføres på en måned med forventet tiltrædelse af projektleder 1. januar november december 2014 (ansættelsesforløb) Ca. kr (årlig lønudgift) Samarbejdsaftale Samarbejdsaftalen skal regulere uddannelsesinstitutionernes interne forhold i byggeperioden og i den efterfølgende driftssituation. Samarbejdsaftalen bør som minimum indeholde: o o o o o o o Juridisk konstruktion, herunder etablering af evt. ejerforening Fastlåsning af fordelingsnøgle ift. fællesarealer Omkostningsfordeling ift. rådgivere m.v. Udbudsform Hæftelsesforhold udadtil Indbyrdes betalingsforpligtelser Mulighed for udtræden af samarbejdet 1. november 31. december 2014 Ca. kr moms. Prisen er under forudsætning af, at parterne på tidspunktet for opstart af arbejde har afklaret, om de ønsker at anvende ejermodellen eller lejermodellen. Prisoverslag modtaget fra Horten d. 6. august Godkendelse fra ressortministerier Hhv. Uddannelses- og Forskningsministeriet & Undervisningsministeriet Projektet vil skulle forelægges Finansudvalget til godkendelse forud for indgåelse af bindende entreprisekontrakt, subsidiært lejekontrakt. 1. december januar 2015 (og fortløbende) Ingen omkostning dog må påregnes intern arbejdskraft på hver uddannelsesinstitution til at varetage den fortløbende dialog med ressortministeriet. Side 2 af 4

19 Det vil derfor være formålstjenstligt at have en løbende dialog med uddannelsernes respektive ressortministerier. Valg af bygherrerådgiver Opgaven som byggeteknisk rådgiver for Campus skal i EU-udbud iht. direktiv om vare- og tjenesteydelser (tærskelværdi 1,5 mio. kr.). Det vil være muligt for uddannelserne at benytte sig af SKI-aftale på området, hvor 7 leverandører er prækvalificerede. (Se evt.: https://www.ski.dk/aftaler/ Bygherreraadgivning-i- forbindelse- med- byggeprojekter/sider/default.aspx Opgaven indeholder: o o o o o Prækvalifikation af bydere (kan afløftes med SKI) Samling af udbudsmateriale Forestå udbudsproces Vurdering af bud og valg af rådgiver Kontraktindgåelse 1. januar maj 2015 kr moms, forudsat at opgaven alene vedrører udarbejdelse af kontrakter og juridisk kvalitetssikring af udbudsmaterialet. kr moms, hvis Horten også skal forestå den praktiske håndtering og gennemførsel af udbudsprocessen. Prisoverslag modtaget fra Horten 6. august Parterne forpligter sig ved kontraktindgåelse til omkostning til bygherrerådgiver. Ca. kr. 3,0 mio. Omkostning til byggeteknisk rådgivning skønsmæssigt anslået til 2 % af byggesummen, (ved en byggesum på 152 mio. kr.) Byggeprogram Teknisk rådgiver udarbejder byggeprogram for Campus Næstved. 1. juni november 2015 Ydelse indeholdt i rådgiverhonorar. Byggeprogram udgør grundlag for Der må forventes træk i Side 3 af 4

20 efterfølgende udbud af entreprise. organisationer til deltagelse i byggeorganisation for medarbejdere og ledelse på uddannelsesinstitutionerne. Aftale vedr. grundstykke Indgåelse af aftale med Næstved 1. september 2015 Ikke værdisat da der er tale Kommune om option på køb af grundstykke betinget af, at der 31. oktober 2015 om option med senere evt. udgift til følge. indkommer realiserbare bud på udbudt entreprise. Grundstykket v. Munkebakken i Teatergade er af mægler vurderet til 13,2 mio. kr. Næstved Kommune har fremsat udspil til salgspris på ca. kr. 6 mio. Den endelige omkostning vil bero på et evt. forhandlingsresultat. Side 4 af 4

21 Horten Advokat Peter Bisgaard Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr august 2014 CAMPUS NÆSTVED - LEJERMODEL HORTEN ER ANMODET OM AT REDEGØRE FOR INDHOLDET AF EN LEJERMODEL FOR ET NYT CAMPUS BYGGERI I NÆSTVED 1. INDLEDNING 1.1 Næstved Kommune har i samarbejde med VUC Storstrøm ("VUC"), Erhvervsakademi Sjælland ("EASJ") og University College Sjælland ("UCSJ") (tilsammen "Uddannelsesinstitutionerne") taget initiativ til etablering af et nyt campusbyggeri i Næstved, der forventes at kunne skabe synergieffekt for uddannelsesinstitutionerne beliggende i Næstved Kommune samt bidrage til den generelle byudvikling i kommunen. 1.2 I forbindelse med afklaringsarbejdet omkring etableringen af et nyt campusbyggeri har Horten afholdt 3 workshops med Næstved Kommune og Uddannelsesinstitutionerne med henblik på at afklare Uddannelsesinstitutionernes konkrete ønsker og behov til et nyt campus byggeri, herunder de juridiske ejerforhold til byggeriet. 1.3 I forbindelse med gennemførelsen af de 3 workshops, har følgende ejermodeller været drøftet: (i) Uddannelsesinstitutionerne opfører og ejer campusbyggeriet i fællesskab (ejermodel); (ii) Uddannelsesinstitutionerne lejer campus byggeriet fra en investor, der opfører campusbyggeriet (lejermodel); eller Horten Advokatpartnerselskab CVR

22 (iii) En kombination af model (i) og (ii) ovenfor, hvor nogle af Uddannelsesinstitutionerne ejer campusbyggeriet i fællesskab med en investor, og nogle af Uddannelsesinstitutionerne lejer en del af campusbyggeriet fra investor (kombineret ejer-/lejermodel). Side Et centralt element i processen har været en afklaring af, hvorvidt der er et marked for de respektive modeller. Dvs. i forhold til lejermodellen, der beskrives i nærværende notat, at der kan forventes at kunne identificeres investorer, som rent faktisk ønsker at opføre campusbyggeriet med Uddannelsesinstitutionerne som lejere. Her er de lejevilkår som en investor kan opnå af helt central betydning, idet lejevilkårene nødvendigvis skal gøre det kommercielt attraktivt for en investor at investere i opførelsen og driften af campusbyggeriet. 1.5 Med henblik på Uddannelsesinstitutionernes nærmere afklaring af hvilken model de ønsker at arbejde videre med, er Horten blevet bedt om at udarbejde nærværende notat, der nærmere beskriver indholdet af den lejermodel, som er skitseret ovenfor under pkt. 1.4 (ii) samt de særlige parametre der gør sig gældende ved vurderingen af den pågældende model. 1.6 En opsummering af lejermodellen er beskrevet under pkt. 2 i punktform, og de hensyn som ligger bag lejermodellen og konsekvenserne heraf er beskrevet nærmere under pkt LEJERMODELLEN - OPSUMMERING 2.1 Det samlede forventede bygningsareal udgør foreløbig m 2, heraf fællesarealer med m 2. Fællesarealerne udgør dermed ca. 46% af den samlede bygningsmasse, og er i høj grad tilpasset den undervisningsvirksomhed, der skal drives fra ejendommen, herunder auditorier, fagspecifikke læringsrum m.m. Fællesarealerne omfatter således en række lokaler og funktioner, som kan anvendes af alle Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab, hvilket er med til at skabe den nævnte synergieffekt for byggeriet. 2.2 De øvrige arealer udgør Uddannelsesinstitutionernes eksklusive arealer, baseret på de enkelte uddannelsesinstitutioners individuelle behov. 2.3 Campusbyggeriet skal opføres på et grundareal tilhørende Næstved Kommune, som skal overdrages fra Næstved Kommune til Uddannelsesinstitutionerne forinden projektet bringes i udbud med investors ret og pligt til at købe grunden, jf. pkt. 5 nedenfor.

23 2.4 Lejermodellen forudsætter således, at der indgås tre individuelle lejekontrakter mellem investoren og de enkelte Uddannelsesinstitutioner. Lejekontrakterne omfatter arealmæssigt de enkelte Uddannelsesinstitutioners eksklusive arealer samt en andel af fællesarealerne. Side Der er enighed mellem Uddannelsesinstitutionerne om, at dels (i) lejen der kan henføres til de relativt store fællesarealer fastlåses én gang for alle ved lejemålets start og fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til en fordelingsnøgle (i det følgende "Fordelingsnøglen"), der som udgangspunkt er baseret på antal årskursister/stå, men også delvis arealfordelingsprincippet, i de tilfælde hvor antal årskursister/stå ikke giver et rimeligt fordelingsprincip og dels (ii) fællesudgifterne/driftsudgifterne, der kan henføres til fællesarealerne, fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til Fordelingsnøglen og reguleres årligt mellem Uddannelsesinstitutionerne. Fordelingsnøglen fastsættes endeligt i parternes samarbejdsaftale. Lejekontrakterne skal udarbejdes således, at den årlige regulering aldrig bliver en økonomisk risiko for udlejer, men dermed alene et anliggende mellem Uddannelsesinstitutionerne. 2.6 I lejermodellen er det foreløbigt lagt til grund, at en uopsigelighedsperiode på mindre end 15 år med væsentlig sandsynlighed vil medføre, at der enten ikke vil være interesserede bydere på projektet eller at projektet vil blive for dyrt at realisere. I modellen er der derfor foreslået en uopsigelighedsperiode på 15 år. Det skal understreges, at der vil være knyttet en vis usikkerhed til, om investorerne vil kræve længere uopsigelighedsperiode end 15 år, for at finde projektet attraktivt. Det er således ikke efterprøvet, hvorledes markedet ser på en uopsigelighedsperiode af den pågældende længde, herunder om det overordnet set er tilstrækkelig i forhold til projektets generelle risikoprofil, og dermed om der er investorer, der er villige til at gennemføre campusbyggeriet. 2.7 Der er dog regulatorisk fastsat en grænse på 10 år for, hvor lange uopsigelighedsperioder de enkelte Uddannelsesinstitutioner kan påtage sig uden særskilt godkendelse fra de respektive ressortministerier. Den foreslåede lejermodel kan derfor ikke realiseres uden godkendelse fra de enkelte ressortministerier. 2.8 Udbuddet af campusbyggeriet og lejevilkårene kan principielt tilrettelægges sådan som uddannelsesinstitutionerne ønsker. Den

24 mest sædvanlige udbudsmodel for nybyggeri af denne karakter er, at Uddannelsesinstitutionerne udbyder byggeprojektet, og så lader investorerne (byderne) konkurrere på kvalitet for byggeriet samt lejevilkårene. Side Alternativt er det også muligt i udbuddet at fastlåse enten prisen (dvs. lejeniveauet) eller kvaliteten af byggeriet, og så lade investorerne byde ind med henholdsvis kvalitet eller lejeniveau (såkaldt omvendt licitation) Uddannelsesinstitutioner skal derfor inden projektet bringes i udbud have udarbejdet et tilstrækkelig detaljeret byggeteknisk grundlag for opførelsen af campusbyggeriet, der kan indgå i udbudsmaterialet som grundlag for investors opførelse af campusbyggeriet Uddannelsesinstitutionerne skal i den forbindelse forinden antage en byggeteknisk rådgiver, som bistår projektgruppen under hele processen indtil det færdige campusbyggeri er opført. Denne rådgivningsydelse skal i forudgående udbud Lejermodellen indebærer, at Uddannelsesinstitutionerne i deres egenskab af lejere skal betale følgende ydelser: (i) (ii) (iii) (iv) Leje for eksklusive arealer (fast areal); Leje for andel af fællesarealer (der fastsættes én gang for alle ved lejemålets start i henhold til Fordelingsnøglen); Driftsudgifter for eksklusive arealer (fast areal); og Driftsudgifter for andel af fællesarealer (der årligt reguleres og fastsættes i henhold til Fordelingsnøglen) Det foreslås, at driftsudgifterne omfatter samtlige ejendommens driftsudgifter, dog undtaget omkostninger til udvendig vedligeholdelse af bygningskroppen. I driftsudgifterne er endvidere forudsat indeholdt de enkelte Uddannelsesinstitutioners forbrugsudgifter til el, vand, varme m.m Det må forventes, at investorerne ikke vil acceptere eller som minimum vil tage sig en væsentlig betaling for at påtage sig den fulde risiko for betaling af fællesarealerne ved en delvis fraflytning af bygningen. For at begrænse denne potentielle risikopræmie på lejen fra dag ét foreslås det, at den økonomiske risiko for fællesarealerne ved fraflytning i stedet påhviler Uddannelsesinstitutionerne. Eksempelvis kunne det overvejes at indbygge følgende scenarier i lejekontrakterne:

25 (i) Der indføjes en 2 års opsigelsesperiode i lejekontrakterne for Uddannelsesinstitutionerne (således at der kan afgives opsigelse i år 13 til fraflytnings i år 15). Hvis en af Uddannelsesinstitutionerne siger op, har udlejer imidlertid 2 år at finde en ny lejer, hvilket er væsentligt længere end et markedskonformt opsigelsesvarsel på typisk 6 12 måneder Hvis ikke det lykkes udlejer at finde en ny lejer efter uopsigelighedsperiodens udløb, der vil påtage sig forpligtelsen, betaler de tilbageværende Uddannelsesinstitutioner for samtlige fællesarealer (i henhold til Fordelingsnøglen). For at begrænse denne omkostningsrisiko for de tilbageværende Uddannelsesinstitutioner, foreslås det at de pågældende institutioner i lejekontrakterne får ret til at anvise nye lejere, som udlejer kun kan modsætte sig, hvis udlejer har berettigede indsigelser imod den nye lejer, der anvises. Side 5 3. FAKTISKE FORHOLD / CAMPUS BYGGERIET 3.1 Forinden Hortens afholdelse af de 3 workshops, har der i 2012 og 2013 pågået et indledende forarbejde vedrørende etableringen af et nyt campusbyggeri. 3.2 Der er i den forbindelse bl.a. blevet udarbejdet en analyserapport og et beslutningsgrundlag af Kuben Management af henholdsvis 2. januar og 21. november 2013 vedrørende mulighederne og konsekvenserne forbundet med et nyt campusbyggeri, hvortil der henvises. 3.3 I forbindelse med at Uddannelsesinstitutionerne efterfølgende konkret har vist interesse for at indgå i et samarbejde omkring et nyt campusbyggeri, har Uddannelsesinstitutionerne bedt Signal Arkitekter om at udarbejde et programoplæg til et campusbyggeri baseret på Uddannelsesinstitutionernes konkrete behov og ønsker til bl.a. arealanvendelse, dimensionering m.m. Signal Arkitekter har i den forbindelse udarbejdet en foreløbig oversigt over dimensioneringen af byggeriet, der vedlægges som Bilag Som det fremgår af Bilag 3.3 udgør det samlede forventede bygningsareal foreløbig m 2, heraf fællesarealer med m 2. Fællesarealerne udgør dermed ca. 46% af den samlede bygningsmasse, og er i høj grad tilpasset den undervisningsvirksomhed, der skal drives fra ejendommen, herunder auditorier, fagspecifikke læringsrum m.m. Fællesarealerne omfatter således en række lokaler og funktioner,

26 som kan anvendes af alle Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab, hvilket er med til at skabe den nævnte synergieffekt for byggeriet. Side De øvrige arealer udgør Uddannelsesinstitutionernes eksklusive arealer, baseret på de enkelte uddannelsesinstitutioners individuelle behov. 3.6 Campusbyggeriet skal opføres på et grundareal tilhørende Næstved Kommune, som skal overdrages fra Næstved Kommune til Uddannelsesinstitutionerne forinden projektet bringes i udbud, jf. pkt. 5 nedenfor. 4. LEJERMODELLEN 4.1 Overordnet set indebærer lejermodellen, at der via udbud identificeres en investor/ejer, som forestår opførelsen og driften af byggeriet i egen regning og med Uddannelsesinstitutionerne som lejere. 4.2 Lejermodellen forudsætter således, at der indgås tre individuelle lejekontrakter mellem investoren og de enkelte Uddannelsesinstitutioner. Lejekontrakterne omfatter arealmæssigt de enkelte Uddannelsesinstitutioners eksklusive arealer samt en andel af fællesarealerne. 4.3 Der er enighed mellem Uddannelsesinstitutionerne om, at dels (i) lejen der kan henføres til de relativt store fællesarealer fastlåses én gang for alle ved lejemålets start og fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til en fordelingsnøgle (i det følgende "Fordelingsnøglen"), der som udgangspunkt er baseret på antal årskursister/stå, men også delvis arealfordelingsprincippet, i de tilfælde hvor antal årskursister/stå ikke giver et rimeligt fordelingsprincip og dels (ii) fællesudgifterne/driftsudgifterne, der kan henføres til fællesarealerne, fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til Fordelingsnøglen og reguleres årligt mellem Uddannelsesinstitutionerne. Fordelingsnøglen fastsættes endeligt i parternes samarbejdsaftale. Lejekontrakterne skal udarbejdes således, at den årlige regulering aldrig bliver en økonomisk risiko for udlejer, men dermed alene et anliggende mellem Uddannelsesinstitutionerne. 4.4 I lejermodellen er det foreløbigt lagt til grund, at en uopsigelighedsperiode på mindre end 15 år med væsentlig sandsynlighed vil medføre, at der enten ikke vil være interesserede bydere på projektet eller at projektet vil blive for dyrt at realisere. I modellen foreslås derfor en uopsigelighedsperiode på 15 år. Det skal

27 understreges, at der vil være knyttet en vis usikkerhed til, om investorerne vil kræve længere uopsigelighedsperiode end 15 år, for at finde projektet attraktivt. Det er således ikke efterprøvet, hvorledes markedet ser på en uopsigelighedsperiode af den pågældende længde, herunder om det overordnet set er tilstrækkelig i forhold til projektets generelle risikoprofil, og dermed om der er investorer, der er villige til at gennemføre campusbyggeriet. Side Der er dog regulatorisk fastsat en grænse på 10 år for, hvor lange uopsigelighedsperioder de enkelte Uddannelsesinstitutioner kan påtage sig uden særskilt godkendelse fra de respektive ressortministerier. Den foreslåede lejermodel kan derfor ikke realiseres uden godkendelse fra de enkelte ressortministerier. Hertil kommer at en sådan lejekontrakt også skal forelægges Finansudvalget. 4.6 Det er forventningen at investorerne/ejerne i forhold til lejermodellen er pensionskasser eller andre tilpassede finansielle operatører, f.eks. konsortier med flere deltagere af forskellig karakter (f.eks. en pensionskasse, et entreprenørselskab, og en property manager), men næppe større entreprenørselskaber, da de sædvanligvis ikke ønsker at opføre byggerier af denne karakter i egen regning. 4.7 Da lejermodellen overordnet set afhænger af, at projektet kan afsættes i markedet (og der således er investorer, der vil påtage sig investeringen at opføre og drive campusbyggeriet), er det afgørende, at lejevilkårene som Uddannelsesinstitutionerne tilbyder, er tilstrækkelig interessante for markedet, og ikke indebærer risici, der ikke er markedskonforme eller som investorerne må indkalkulere som en ekstra præmie i deres risikoprofil. 4.8 Investorernes risiko vil i høj grad afhænge af dels uopsigelighedsperiodens længde og dels de alternative anvendelsesmuligheder af campusbyggeriet, hvis en eller flere af Uddannelsesinstitutionerne skulle vælge at opsige deres lejemål. I den forbindelse vil den relativt store andel af fællesarealer i campusbyggeriet (ca. 46%), som i høj grad er tilpasset undervisningsvirksomhed, udgøre en væsentlig risiko for investorerne. 4.9 Medmindre det lykkes udlejer at indgå en ny lejeaftale med en anden uddannelsesinstitution, må udlejer nemlig finde en anden type lejer, f.eks. en kontorlejer eller lign., hvilket umiddelbart ses at kunne være vanskeligt henset til den øvrige anvendelse af

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Kortlægning af udfordringer vedrørende

Kortlægning af udfordringer vedrørende Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) København den 31. marts 2008 Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI Den 3. juni 2003 med rettelser januar 2009 Ref JEG jeg@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Indhold 1. Indledning 2. Køberetsordningen kort 3. Der skal udbydes mindst 20 pct. af ejerskabet til nyopførte vindmøller 3.1. Hvilke vindmøller

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

Endelig har arbejdsgruppen anbefalet, at der arbejdes videre med løsningsmodel 2.

Endelig har arbejdsgruppen anbefalet, at der arbejdes videre med løsningsmodel 2. NOTAT Tværgående Planlægning J.nr. NST-103-00066 Ref. kisda Den 4. juli 2012, revideret den 26. september 2012 Rapport om udlejningspriser for arealer til kolonihaveformål Sammenfatning Udredningen vedr.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 5. oktober 2009 EM 2009/115 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag udstikker de fremtidige rammer for indhentning af tilbud på bygge og anlægsområdet og afløser

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Konklusion...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. oktober 2006 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S og 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-134.550 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 13. januar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-134.550 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 13. januar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-134.550 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 13. januar 2004 K E N D E L S E E. Pihl og Søn A/S (advokat Thomas Ryhl, København) mod Hadsund Kommune (advokat

Læs mere

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD Forord............................................... 5 Statens tilbud af 26. september 2006

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Tagbolig. Vejledning til bygherren

Tagbolig. Vejledning til bygherren Tagbolig Vejledning til bygherren Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN 978-87-988882-8-4 Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere