VUC Storstrøms bestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC Storstrøms bestyrelse"

Transkript

1 VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 1. oktober Mødested: Nunsmere Hall, Northwich, Cheshire. Mødetid: Kl

2 Horten Advokat Peter Bisgaard Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr august 2014 CAMPUS NÆSTVED - EJERMODEL HORTEN ER ANMODET OM AT REDEGØRE FOR INDHOLDET AF EN EJERMODEL FOR ET NYT CAMPUS BYGGERI I NÆSTVED 1. INDLEDNING 1.1 Næstved Kommune har i samarbejde med VUC Storstrøm ("VUC"), Erhvervsakademi Sjælland ("EASJ") og University College Sjælland ("UCSJ") (tilsammen "Uddannelsesinstitutionerne") taget initiativ til etablering af et nyt campusbyggeri i Næstved, der forventes at kunne skabe synergieffekt for uddannelsesinstitutionerne beliggende i Næstved Kommune samt bidrage til den generelle byudvikling i kommunen. 1.2 I forbindelse med afklaringsarbejdet omkring etableringen af et nyt campusbyggeri har Horten afholdt 3 workshops med Næstved Kommune og Uddannelsesinstitutionerne med henblik på at afklare Uddannelsesinstitutionernes konkrete ønsker og behov til et nyt campus byggeri, herunder de juridiske ejerforhold til byggeriet. 1.3 I forbindelse med gennemførelsen af de 3 workshops, har følgende ejermodeller været drøftet: (i) Uddannelsesinstitutionerne opfører og ejer campusbyggeriet i fællesskab (ejermodel); (ii) Uddannelsesinstitutionerne lejer campus byggeriet fra en investor, der opfører campusbyggeriet (lejermodel); eller Horten Advokatpartnerselskab CVR

3 (iii) En kombination af model (i) og (ii) ovenfor, hvor nogle af Uddannelsesinstitutionerne ejer campusbyggeriet i fællesskab med en investor, og nogle af Uddannelsesinstitutionerne lejer en del af campusbyggeriet fra investor (kombineret ejer-/lejermodel). Side Et centralt element i processen har været en afklaring af, hvorvidt der er et finansielt grundlag for de respektive modeller. Dvs. i forhold til ejermodellen, der beskrives i nærværende notat, hvorvidt Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab er indstillet på at og forventes at kunne finansiere, opføre, drive samt tage ejerskab til campusbyggeriet. Her er de økonomiske vilkår, herunder de finansieringsvilkår, som Uddannelsesinstitutionerne kan opnå af helt central betydning, idet de økonomiske vilkår nødvendigvis skal gøre det attraktivt for Uddannelsesinstitutionerne at investere i opførelsen og driften af campusbyggeriet. 1.5 Med henblik på Uddannelsesinstitutionernes nærmere afklaring af hvilken model de ønsker at arbejde videre med, er Horten blevet bedt om at udarbejde nærværende notat, der nærmere beskriver indholdet af den ejermodel, som er skitseret ovenfor under pkt. 1.3 (i) samt de særlige parametre der gør sig gældende ved vurderingen af den pågældende model. 1.6 En opsummering af ejermodellen er beskrevet under pkt. 2 i punktform, og de hensyn som ligger bag ejermodellen og konsekvenserne heraf er beskrevet under pkt EJERMODELLEN - OPSUMMERING 2.1 Det samlede forventede bygningsareal udgør foreløbig m 2, heraf fællesarealer med m 2. Fællesarealerne udgør dermed ca. 46% af den samlede bygningsmasse, og er i høj grad tilpasset den undervisningsvirksomhed, der skal drives fra ejendommen, herunder auditorier, fagspecifikke læringsrum m.m. Fællesarealerne omfatter således en række lokaler og funktioner, som kan anvendes af alle Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab, hvilket er med til at skabe den nævnte synergieffekt for byggeriet. 2.2 De øvrige arealer udgør Uddannelsesinstitutionernes eksklusive arealer, baseret på de enkelte uddannelsesinstitutioners individuelle behov. 2.3 Campusbyggeriet skal opføres på et grundareal tilhørende Næstved Kommune, som skal overdrages fra Næstved Kommune til Uddannelsesinstitutionerne forinden byggeprojektet bringes i udbud.

4 2.4 Overordnet set indebærer ejermodellen, at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab finansierer, opfører, driver samt tager ejerskab til campusbyggeriet (i egen regning). Ejermodellen forudsætter således, at hver af Uddannelsesinstitutionerne opnår en formel juridisk ejerandel til det færdige campusbyggeri. Side Den mest hensigtsmæssige ejerkonstruktion for Uddannelsesinstitutionerne indebærer, at campusbyggeriet opdeles i ejerlejligheder, hvor Uddannelsesinstitutionerne hver især opnår ejerskab til deres respektive eksklusive arealer i campusbyggeriet, som igen hver især udgør en ejerlejlighed. 2.6 Der stiftes ligeledes en ejerforening, hvor Uddannelsesinstitutionerne er pligtmæssige medlemmer. Fællesarealerne i campusbyggeriet vil tilhøre og blive drevet af ejerforeningen som juridisk person, men således at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab har brugsret til fællesarealerne. 2.7 Driftsudgifter m.m. for fællesarealer fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til en fordelingsnøgle (i det følgende "Fordelingsnøglen"), der som udgangspunkt er baseret på antal årskursister/stå, men også delvis arealfordelingsprincippet, i de tilfælde hvor antal årskursister/stå ikke giver et rimeligt fordelingsprincip. Fordelingsnøglen fastsættes endeligt i parternes samarbejdsaftale. 2.8 Den fleksibilitet, som ejermodellen giver de enkelte Uddannelsesinstitutioner i forhold til salg og fraflytning, kræver imidlertid, at der rent faktisk kan identificeres købere til den eller de ejerlejligheder, der på et senere tidspunkt ønskes solgt. Ved at indgå i ejermodellen, er der således en salgsrisiko for Uddannelsesinstitutionerne. 2.9 Denne risiko vil i høj grad afhænge af de alternative anvendelsesmuligheder af campusbyggeriet. I den forbindelse vil den relativt store andel af fællesarealer i campusbyggeriet (ca. 46%), som i høj grad er tilpasset undervisningsvirksomhed, udgøre en væsentlig risiko for Uddannelsesinstitutionerne Udbuddet af campusbyggeriet kan principielt tilrettelægges sådan som uddannelsesinstitutionerne ønsker. Den mest sædvanlige udbudsmodel for nybyggeri af denne karakter er, at Uddannelsesinstitutionerne udbyder byggeprojektet i total- eller

5 hovedentreprise, og så lader entreprenørerne (byderne) angive kvalitet for byggeriet samt prisen. Side Alternativt er det også muligt i udbuddet at fastlåse enten prisen eller kvaliteten af byggeriet, og så lade entreprenørerne byde ind med henholdsvis kvalitet eller pris (såkaldt omvendt licitation) Uddannelsesinstitutioner skal derfor inden projektet bringes i udbud have udarbejdet et tilstrækkelig detaljeret byggeteknisk grundlag for opførelsen af campusbyggeriet, der kan indgå i udbudsmaterialet som grundlag for entreprenørens opførelse af campusbyggeriet Uddannelsesinstitutionerne skal i den forbindelse antage en byggeteknisk rådgiver, som bistår projektgruppen under hele processen indtil det færdige campusbyggeri er opført. Denne rådgivningsydelse skal i forudgående udbud Ejermodellen indebærer, at Uddannelsesinstitutionerne i deres egenskab af ejere skal betale følgende ydelser: (i) (ii) (iii) Opførelsesomkostninger til campusbyggeriet (der foreslås fordeles i henhold til arealfordelingsprincippet for de enkelte ejerlejligheder og Fordelingsnøglen i forhold til fællesarealer); Driftsudgifter for eksklusive arealer (fast areal); og Driftsudgifter for andel af fællesarealer (der årligt fastsættes i henhold til Fordelingsnøglen) Modellen indebærer, at opførelsesomkostningerne til campusbyggeriet (dvs. anlægsinvesteringen) Uddannelsesinstitutionerne imellem fordeles i henhold til arealfordelingsprincippet for de enkelte ejerlejligheder, der udgør 54% af bygningsarealet, og i henhold til Fordelingsnøglen i forhold til fællesarealer, der udgør 46% af bygningsarealet. Det betyder, at af de samlede opførelsesomkostninger for campusbyggeriet kan fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne således i henhold til Signal Arkitekters nuværende dimensionering af campusbyggeriet (dog baseret alene på STÅ princippet for fællesarealer): EASJ: m 2 / m 2 = 44,9 % VUC: m 2 / m 2 = 24,3 % UCSJ: m 2 / m 2 = 30,8 %

6 3. FAKTISKE FORHOLD / CAMPUS BYGGERIET Side Forinden Hortens afholdelse af de 3 workshops, har der i 2012 og 2013 pågået et indledende forarbejde vedrørende etableringen af et nyt campusbyggeri. 3.2 Der er i den forbindelse bl.a. blevet udarbejdet en analyserapport og et beslutningsgrundlag af Kuben Management af henholdsvis 2. januar og 21. november 2013 vedrørende mulighederne og konsekvenserne forbundet med et nyt campusbyggeri, hvortil der henvises. 3.3 I forbindelse med at Uddannelsesinstitutionerne efterfølgende konkret har vist interesse for at indgå i et samarbejde omkring et nyt campusbyggeri, har Næstved Kommune sammen med Uddannelsesinstitutionerne bedt Signal Arkitekter om at udarbejde et programoplæg til et campusbyggeri baseret på Uddannelsesinstitutionernes konkrete behov og ønsker til bl.a. arealanvendelse, dimensionering m.m. Signal Arkitekter har i den forbindelse udarbejdet en foreløbig oversigt over dimensioneringen af byggeriet, der vedlægges som Bilag Som det fremgår af Bilag 3.3 udgør det samlede forventede bygningsareal foreløbig m 2, heraf fællesarealer med m 2. Fællesarealerne udgør dermed ca. 46% af den samlede bygningsmasse, og er i høj grad tilpasset den undervisningsvirksomhed, der skal drives fra ejendommen, herunder auditorier, fagspecifikke læringsrum m.m. Fællesarealerne omfatter således en række lokaler og funktioner, som kan anvendes af alle Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab, hvilket er med til at skabe den nævnte synergieffekt for byggeriet. 3.5 De øvrige arealer udgør Uddannelsesinstitutionernes eksklusive arealer, baseret på de enkelte uddannelsesinstitutioners individuelle behov. 3.6 Campusbyggeriet skal opføres på et grundareal tilhørende Næstved Kommune, som skal overdrages fra Næstved Kommune til Uddannelsesinstitutionerne forinden byggeprojektet bringes i udbud, jf. pkt. 5 nedenfor. 4. EJERMODELLEN 4.1 Overordnet set indebærer ejermodellen, at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab finansierer, opfører, driver samt tager ejerskab til campusbyggeriet (i egen regning).

7 4.2 Ejermodellen forudsætter således, at hver af Uddannelsesinstitutionerne opnår en formel juridisk ejerandel til det færdige campusbyggeri. Side Uddannelsesinstitutionernes ejerskab til campusbyggeriet kan juridisk set principielt organiseres på en række forskellige måder, som i mere eller mindre grad binder Uddannelsesinstitutionerne sammen. 4.4 Det er dog vores forståelse, at Uddannelsesinstitutionerne ønsker at være stillet så frit som muligt, og således ønsker størst mulig fleksibilitet i forhold til frit af kunne foretag salg af deres respektive ejerandele, hvilket herefter lægges til grund i nærværende notat. 4.5 Den mest hensigtsmæssige ejerkonstruktion for Uddannelsesinstitutionerne indebærer derfor, at campusbyggeriet opdeles i ejerlejligheder, hvor Uddannelsesinstitutionerne hver især opnår ejerskab til deres respektive eksklusive arealer i campusbyggeriet, som igen hver især udgør en ejerlejlighed. 4.6 Der stiftes ligeledes en ejerforening, hvor Uddannelsesinstitutionerne er pligtmæssige medlemmer. Fællesarealerne i campusbyggeriet vil tilhøre og blive drevet af ejerforeningen som juridisk person, men således at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab har brugsret til fællesarealerne. 4.7 Driftsudgifter m.m. for fællesarealer fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til en fordelingsnøgle (i det følgende "Fordelingsnøglen"), der som udgangspunkt er baseret på antal årskursister/stå, men også delvis arealfordelingsprincippet, i de tilfælde hvor antal årskursister/stå ikke giver et rimeligt fordelingsprincip. Fordelingsnøglen fastsættes endeligt i parternes samarbejdsaftale, se pkt I forbindelse med etableringen af ejerforeningen har Uddannelsesinstitutionerne fuld rådighed over, hvorledes driften af fællesarealerne skal tilrettelægges, så der opnås den fornødne synergieffekt. Driften af fællesarealerne, herunder bl.a. fælles kantine, fælles funktionsrum, auditorier, fælles pedel funktion, fælles IT support m.m., vil nærmere blive reguleret i vedtægterne for ejerforeningen (herunder den løbende omkostningsfordeling Uddannelsesinstitutionerne imellem baseret på Fordelingsnøglen). 4.9 Ejermodellen forudsætter endvidere, at de enkelte Uddannelsesinstitutioner hver især kan fremskaffe den fornødne

8 finansiering til brug for opførelsen af campusbyggeriet. Der henvises til pkt. 6 nedenfor, hvor forholdene omkring finansiering nærmere er beskrevet. Side Den fleksibilitet, som ejermodellen principielt giver de enkelte Uddannelsesinstitutioner i forhold til salg og fraflytning, forudsætter, at der rent faktisk kan identificeres købere til den eller de ejerlejligheder, der på et senere tidspunkt ønskes solgt. Ved at indgå i ejermodellen, er der således en salgsrisiko for Uddannelsesinstitutionerne Denne risiko vil i høj grad afhænge af de alternative anvendelsesmuligheder af campusbyggeriet. I den forbindelse vil den relativt store andel af fællesarealer i campusbyggeriet (ca. 46%), som i høj grad er tilpasset undervisningsvirksomhed, udgøre en risiko for Uddannelsesinstitutionerne Medmindre det lykkes at identificere en anden uddannelsesinstitution, som er interesseret i at købe ejerlejligheden og indtræde i ejerforeningen, må den uddannelsesinstitution der ønsker at sælge sin ejerlejlighed i så fald finde en anden type køber, f.eks. en køber der ønsker at drive kontor eller lign., hvilket umiddelbart ses at kunne være vanskeligt henset til den øvrige anvendelse af ejendommen som uddannelsesinstitution, samt de omfattende fællesarealer, der konkret er indrettet med henblik på samme De omfattende fællesarealer, der er målrettet undervisningsvirksomhed, kan derfor ikke udelukkes at udgøre en ekstraordinær risiko, som Uddannelsesinstitutionerne må indregne. 5. UDBUDSFASEN OG BYGGEFASEN 5.1 Forinden campusbyggeriet udbydes og påbegyndes, anbefales det, at der helt indledningsvis Uddannelsesinstitutionerne imellem indgås en overodnet samarbejdsaftale, hvor Uddannelsesinstitutionerne forpligter sig til at deltage i realiseringen af campusbyggeriet inden for nærmere angivne rammer. 5.2 I den forbindelse er det udgangspunktet, at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab hæfter overfor kontraktspartnere, f.eks. den entreprenør der skal opføre campusbyggeriet, medmindre det særligt er aftalt med de pågældende, at Uddannelsesinstitutionerne alene hæfter pro rata. Dette vil dog ikke være markedskonformt, og kan medføre at f.eks.

9 entreprenøren må indregne en risikopræmie på betalingen, som giver sig udslag i en forhøjet entreprisesum. Side Herudover anbefales det at samarbejdsaftalen som minimum regulerer følgende hovedemner: Den juridiske konstruktion, dvs. ejermodellen, herunder etablering af ejerforening m.m.; Fastlåsning af Fordelingsnøglen i forhold til opførelsesomkostninger for fællesarealer samt løbende driftsudgifter for fællesarealer; Nedsættelse af projektgruppe med deltagere fra hver af Uddannelsesinstitutionerne, der løbende kan tage stilling til byggetekniske forhold; Antagelse af teknisk bygherrerådgiver; Omkostningsfordeling i forhold til rådgivere, entreprisesum m.m.; Enighed om formen for udbud af byggearbejdet, herunder detaljeringsgraden for det byggetekniske grundlag, jf. pkt ; Hæftelsesforhold udadtil (solidarisk hæftelse eller pro rata hæftelse), jf. pkt. 5.2; Indbyrdes betalingsforpligtelser til henholdsvis rådgivere og bydere på projektets gennemførsel; og Muligheder for udtræden af samarbejdet eksempelvis når (i) der ikke opnås evt. nødvendig godkendelse fra ressortministerier; (ii) det finansielle grundlag er afklaret for de enkelte Uddannelsesinstitutioner; (iii) det byggetekniske grundlag er udarbejdet; og (iv) når der foreligger tilbud fra bydere på campusbyggeriets gennemførelse. 5.4 Efter indgåelse af en samarbejdsaftale (og evt. forudgående godkendelse fra ressortministerier) erhverver Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab byggegrunden fra Næstved Kommune. 5.5 Der skal herefter ske et fælles udbud af campusbyggeriet fra Uddannelsesinstitutionernes side.

10 5.6 Udbuddet af campusbyggeriet kan principielt tilrettelægges sådan som uddannelsesinstitutionerne ønsker. Den mest sædvanlige udbudsmodel for nybyggeri af denne karakter er, at Uddannelsesinstitutionerne udbyder byggeprojektet i total- eller hovedentreprise, og så lader entreprenørerne (byderne) angive kvalitet for byggeriet samt prisen. Side Alternativt er det også muligt i udbuddet at fastlåse enten prisen eller kvaliteten af byggeriet, og så lade entreprenørerne byde ind med henholdsvis kvalitet eller pris (såkaldt omvendt licitation). 5.8 Forinden campusbyggeriet bringes i udbud er det under alle omstændigheder væsentligt at sikre, at der er tilstrækkelig byggeteknisk klarhed over campusbyggeriet, som er afstemt Uddannelsesinstitutionerne imellem, så den valgte entreprenør rent faktisk opfører det byggeri, som ønskes. 5.9 Uddannelsesinstitutioner skal derfor inden projektet bringes i udbud have udarbejdet et tilstrækkelig detaljeret byggeteknisk grundlag for opførelsen af campusbyggeriet, der kan indgå i udbudsmaterialet som grundlag for entreprenørens opførelse af campusbyggeriet Der bør derfor ligeledes under den indledende fase, og forinden projektet bringes i udbud, nedsættes en projektgruppe med repræsentanter fra hver af Uddannelsesinstitutionerne, som kan deltage i udarbejdelsen af det byggetekniske grundlag, jf. pkt. 5.1 ovenfor Uddannelsesinstitutionerne skal i den forbindelse antage en byggeteknisk rådgiver, som bistår projektgruppen under hele processen indtil det færdige campusbyggeri er opført. Denne rådgivningsydelse skal i forudgående udbud Uddannelsesinstitutionerne er formelt i fællesskab bygherre på campusbyggeriet, og derfor har projektgruppen under projekterings- og byggefasen fuld mulighed for at bestemme over og overvåge byggeriet, deltage i byggemøder samt modtage kopi af alt relevant materiale og korrespondance entreprenøren og myndighederne imellem. Uddannelsesinstitutionernes projektgruppe har således løbende mulighed for at selv at sikre, at campusbyggeriet opføres som forudsat, hvortil der skal allokeres en del interne ressourcer Uddannelsesinstitutionerne bærer i deres egenskab af bygherre risikoen for realiseringen af byggeriet, herunder for fejl og mangler,

11 entreprenørens konkurs, forsinkelse m.m. Dele af disse risici vil dog sædvanligvis være delvis afdækket i den total- eller hovedentreprisekontrakt der indgås med entreprenøren samt i sædvanlig garantistillelse m.m. Side Når byggeriet er opført og er overgået til driftsfasen bærer Uddannelsesinstitutionerne den sædvanlige ejerrisiko for campusbyggeriet, herunder skader på ejendommen, løbende vedligeholdelse af klimaskærm og individuelle ejerlejligheder m.m. 6. FINANSIERING / OMKOSTNINGER 6.1 Ejermodellen indebærer, at Uddannelsesinstitutionerne i deres egenskab af ejere skal betale følgende ydelser: (i) (ii) (iii) Opførelsesomkostninger til campusbyggeriet (der foreslås fordelt i henhold til arealfordelingsprincippet for de enkelte ejerlejligheder og Fordelingsnøglen i forhold til fællesarealer); Driftsudgifter for eksklusive arealer (fast areal); og Driftsudgifter for andel af fællesarealer (der årligt fastsættes i henhold til Fordelingsnøglen). 6.2 Modellen indebærer som nævnt, at opførelsesomkostningerne til campusbyggeriet (dvs. anlægsinvesteringen) Uddannelsesinstitutionerne imellem fordeles i henhold til arealfordelingsprincippet for de enkelte ejerlejligheder, der udgør 54% af bygningsarealet, og i henhold til Fordelingsnøglen i forhold til fællesarealer, der udgør 46% af bygningsarealet. Det betyder, at af de samlede opførelsesomkostninger for campusbyggeriet kan fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold den samlede arealfordeling i bilag 3.3. Konkret betyder det, at Uddannelsesinstitutionernes andel af opførelsesomkostningerne kan opgøres således i henhold til Signal Arkitekters nuværende dimensionering af campusbyggeriet (dog baseret alene på STÅ princippet for fællesarealer): EASJ: m 2 / m 2 = 44,9 % VUC: m 2 / m 2 = 24,3 % UCSJ: m 2 / m 2 = 30,8 % 6.3 Fordelen ved en fordeling i henhold til en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet, i forhold til fællesarealer er naturligt, at den uddannelsesinstitution,

12 der beregnet ud fra en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ har den forholdsmæssigt største glæde/anvendelse af fællesarealet også betaler den største del af anlægsudgiften, der kan henføres til fællesarealet. Side Fordelingsnøglen for fællesarealer baseret på en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet har imidlertid den afledte konsekvenser i forhold til den oprindelige fordelingsnøgle foreslået af Kuben Management, der generelt er baseret på Uddannelsesinstitutionernes indbyrdes eksklusive arealer (arealfordelingsprincip), at fordelingsnøglen efter en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet væsentligt kan have ændret sig efter opførelsestidspunktet. Fordelingsprincippet baseret på en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ risikerer derfor at indebære et element af tilfældighed i forhold til hvor stor en del af opførelsesomkostningerne til fællesarealerne i campusbyggeriet, som de enkelte Uddannelsesinstitutioner skal bære. 6.5 Det kan bl.a. indebære, at institutioner der har bidraget til en stor del af opførelsesomkostningerne for fællesarealerne baseret på en høj værdi efter en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet på det pågældende tidspunkt, og som efterfølgende væsentligt har fået reduceret sin værdi efter en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet, reelt har betalt for en større del af fællesarealerne i forhold til det efterfølgende slid, som den pågældende institution udøver på ejendommens fællesarealer. 6.6 Uagtet at fordelingen af opførelsesomkostningerne baseret på en fordelingsnøgle, der er baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet alene giver et retvisende øjebliksbillede på opførelsestidspunktet, anbefaler vi at en nærmere defineret fordelingsnøgle baseret på princippet om årskursister og/eller STÅ princippet, evt. med elementer fra arealfordelingsprincippet lægges til grund ved fordelingen af opførelsesomkostningerne for campusbyggeriet, da en sådan fordelingsnøgle alt andet lige må antages at være mere retvisende end alene arealfordelingsprincippet. 6.7 Uddannelsesinstitutionerne kan optage realkreditlån svarende til op til 80% af ejendommens værdi, da der er tale om byggeri til brug for uddannelse. Det er dog ikke givet, at realkreditinstitutterne rent faktisk vil belåne op til 80% af opførelsesomkostninger for

13 campusbyggeriet. I praksis kan der ifølge det oplyste alene forventes en belåningsgrad på ca %. Side Den resterende del af de respektive Uddannelsesinstitutioners opførelsesomkostninger skal derfor finansieres ved optagelse af banklån og / eller egenfinansiering med Uddannelsesinstitutionernes egne kontante midler. 6.9 Baseret på forudsætningerne i Kuben Managements analyserapport og beslutningsgrundlag, jf. pkt ovenfor, er som Bilag 6.9 udarbejdet en cash flow model, der viser den årlige ydelse samt den samlede ydelse for Uddannelsesinstitutionerne over en periode på 15 år, baseret på finansiering med 60% realkreditlån, 40% banklån og 0% egenfinansiering, og med en samlet anlægsinvestering for ejendommen på DKK 206 mio. Cash flow modellen er vist både ved 6% afkastkrav og 7% afkastkrav. Se nærmere om bilag 6.9 under pkt nedenfor For god ordens skyld bemærkes, at det i cash flow modellen er lagt til grund, at Uddannelsesinstitutionernes indbyrdes andel af anlægssummen er fordelt i henhold til STÅ princippet for så vidt angår fællesarealer, som nærmere opgjort af Signal Arkitekter, jf. bilag Endvidere bemærkes, at der med cash flow modellen alene er tale om et illustrerende regneeksempel, og de enkelte Uddannelsesinstitutioner må derfor selv foretage konkrete finansielle analyser Som nævnt ovenfor er det ligeledes en del af ejermodellen, at driftsudgifter for fællesarealerne fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne efter Fordelingsnøglen, der opgøres én gang om året. 7. PARAMETRE 7.1 På de 3 workshops med Næstved Kommune og Uddannelsesinstitutionerne har der været drøftet 10 parametre, som anses at have væsentlig betydning for lejermodellen. 7.2 De 10 parametre gennemgås overordnet nedenfor, idet de enkelte parametre har været genstand for indgående drøftelser, særligt under den 1. workshop:

14 1) Pris Side I bilag 6.9 er det anskueliggjort ud fra givne præmisser hvad den akkumulerede leje er i en 15-årige uopsigelighedsperiode, set i forhold til den rene ejerudgift ved en finansieringsløsning. For at kunne sammenligne mellem de to cash-flow skal der til denne rene ejerudgift lægges "prisen" for (i) almindelige bygherrerisici i byggeog ejerperioden, herunder bl.a. løbende udvendig vedligeholdelse af ejendommen m.m. og (ii) risikoen for anlægsaktivets værdi på et ønsket salgstidspunkt. 2) Kvalitet af byggeriet Det er forudsat, at campusbyggeriet udføres i almindelig god kvalitet. Såfremt Uddannelsesinstitutionerne fastsætter særlige kvalitetskrav, eller campusbyggeriet forudsætter særligt dyre tekniske indretninger eller lign. til brug for undervisningsvirksomheden, vil dette have en negativ indflydelse på cash flow modellen, jf. bilag 6.9. Dette gælder både ejer- og lejermodellen. 3) Fleksibilitet under kontrakten Uddannelsesinstitutionerne har som udgangspunkt inden for rammerne af deres respektive ejerlejligheder fri mulighed for selv løbende at tilpasse ejerlejlighederne til f.eks. de krav der stilles til uddannelsesinstitutionernes indretning eller krav, som de studerende stiller Derimod kræver ændringer i fællesarealerne tilhørende ejerforeningen samtykke fra de øvrige Uddannelsesinstitutioner, som i så fald også forholdsmæssigt skal bidrage til omkostningerne forbundet med en ændring af fællesarealerne. 4) Bindingsperiode Det står Uddannelsesinstitutionerne frit for at sælge og fraflytte deres respektive ejerlejligheder, forudsat at der kan findes en køber. Den konkrete anvendelse og omfanget af fællesarealerne kan som nævnt ovenfor gøre det vanskeligt at sælge uden væsentlig værdinedgang til andre end uddannelsesinstitutioner. 5) Skræddersyet lejemål / genanvendelighed Som nævnt ovenfor, er der med campusbyggeriet i høj grad tale om skræddersyet byggeri tilpasset Uddannelsesinstitutionernes krav og behov, herunder i forhold til omfanget af fællesarealer på ca. 46% af

15 den samlede bygningsmasse samt indretningen af fællesarealer primært til uddannelsesformål. Side Afhængig af omfanget af mulighederne for genanvendelighed af byggeriet, må det forventes at der alene kan ske salg af ejerlejligheder til andre uddannelsesinstitutioner. 6) Opbygning af friværdi Ved ejemodellen opbygges der friværdi, der kan indgå som et opsparingselement for Uddannelsesinstitutionerne. 7) Binding af kapital Kapitalbindingen er høj i ejermodellen, idet der i ejerperioden bindes kapital svarende til de enkelte Uddannelsesinstitutioners opførelsesomkostning til campusbyggeriet, der ved salg frigøres i det omfang værdien af ejerlejlighederne modsvarer kapitalbindingen. 8) Bygherre- og ejendomsrisici I både opførelses- og driftsfasen er det Uddannelsesinstitutionerne der har ejerrisikoen. Går der noget galt under opførelsen af campusbyggeriet, eller sker der væsentlig skade på ejendommen, er det således Uddannelsesinstitutionernes risiko. 9) Imødekommelse af særlige ønsker Forinden opførelsen af campusbyggeriet har Uddannelsesinstitutionerne i princippet fri mulighed for at få opfyldt særlige ønsker til campusbyggeriet, som vil kunne indgå i udbudsmaterialet Når driftsperioden for ejendommen træder i kraft, er der ligeledes principielt fri mulighed for at få opfyldt særlige ønsker, som nævnt ovenfor i pkt , men mulighederne i fællesarealerne er forholdsvis begrænsede. 10) Tilladelse fra ressortmyndighed Uddannelsesinstitutionerne skal ikke have godkendelse af deres respektive ressortministerier i forhold til den foreslåede ejerløsning såfremt omkostningen ikke overstiger DKK 100 mio. Det er dog ikke afklaret, hvorvidt ressortministerierne vil fordele den samlede opførelsesomkostning (p.t. anslået til DKK 206 mio.) mellem de tre Uddannelsesinstitutioner, eller hvorvidt ressortministerierne - qua

16 det tætte samarbejde Uddannelsesinstitutionerne imellem, ejerkonstruktionen med etablering af en fælles ejerforening samt et evt. solidarisk hæftelsesforhold lægger til grund, at opførelsesomkostningen udgør DKK 206 mio. (p.t. anslået) for hver af Uddannelsesinstitutionerne. Side Skulle det sidste gøre sig gældende, kræver projektets gennemførelse ressortministeriernes forudgående godkendelse, hvilket kan være tidskrævende, og som der derfor også i forbindelse med tilrettelæggelsen af projektet må tages højde for. BILAG Bilag 3.3: Foreløbig oversigt over dimensioneringen af byggeriet udarbejdet af Signal Arkitekter (23. juni 2014) Bilag 6.9: Cash flow model for 15 års finansieringsydelse (6% og 7% afkastkrav)

17 Campus Næstved Fase 3, indholdsbeskrivelse med økonomioverslag Fase 3 i projekt Campus Næstved har til formål at etablere et samarbejdsgrundlag parterne imellem samt at entrere med relevant rådgivning til gennemførsel af projekt Campus Næstved. Ved afslutning af fase 3, foreligger følgende leverancer: o o o o o Samarbejdsaftale Godkendelse fra ressortministerier Aftale vedr. grundstykke Valg af bygherrerådgiver Byggeprogram Endvidere påbegyndes udarbejdelse af lokalplan. Næstved Kommune forestår dette arbejde, som bidrag til Campus Næstved projektets realisering. Arbejdet vil skulle foregå i dialog med bygherrerådgiver, når denne er valgt. Fase 3 forventes at have en varighed på ca. 13 mdr. i perioden 1. november november Den samlede omkostning for fase 3 er skønsmæssigt anslået til ca. 4,0 mio. kr. Beløbet er den samlede sum for de anførte leverancer i fase 3. Det bemærkes, at der forud for indgåelse af en omkostningsmæssig forpligtelse vedrørende leverancerne aftale vedr. grundstykke og valg af rådgiver vil være et muligt beslutningspunkt med henblik på at bekræfte, at uddannelsesinstitutionerne ønsker at gå videre med projektet og dermed påtage sig den angivne økonomiske forpligtelse. Det skal endvidere bemærkes, at der ikke er indhentet bindende tilbud på de beskrevne ydelser, hvorfor det samlede omkostningsskøn er behæftet med en vis usikkerhed. Id Opgavenavn Startdato Slut Varighed K4 14 K1 15 nov dec jan feb mar apr K2 15 maj jun jul K3 15 K4 15 aug sep okt nov dec Fase 3 samarbejdsgrundlag og d teknisk rådgivning 2 Ansættelse af projektleder d 3 Samarbejdsaftale d 4 Godkendelse fra ressortministrier d 5 Valg af bygherrerådgiver d 6 Udarbejdelse af byggeprogram d 7 Option vedr. køb af grundstykke d Udarbejdelse af lokalplan d (Næstved Kommune) Side 1 af 4

18 Indsatsområde Indhold Tidsperiode Estimeret pris / ressourcer Ansættelse af projektleder Det vurderes at være nødvendigt med en fælles tværgående projektleder til at varetage projektstyring og koordinering. Ansættelsesprocessen forventes at kunne gennemføres på en måned med forventet tiltrædelse af projektleder 1. januar november december 2014 (ansættelsesforløb) Ca. kr (årlig lønudgift) Samarbejdsaftale Samarbejdsaftalen skal regulere uddannelsesinstitutionernes interne forhold i byggeperioden og i den efterfølgende driftssituation. Samarbejdsaftalen bør som minimum indeholde: o o o o o o o Juridisk konstruktion, herunder etablering af evt. ejerforening Fastlåsning af fordelingsnøgle ift. fællesarealer Omkostningsfordeling ift. rådgivere m.v. Udbudsform Hæftelsesforhold udadtil Indbyrdes betalingsforpligtelser Mulighed for udtræden af samarbejdet 1. november 31. december 2014 Ca. kr moms. Prisen er under forudsætning af, at parterne på tidspunktet for opstart af arbejde har afklaret, om de ønsker at anvende ejermodellen eller lejermodellen. Prisoverslag modtaget fra Horten d. 6. august Godkendelse fra ressortministerier Hhv. Uddannelses- og Forskningsministeriet & Undervisningsministeriet Projektet vil skulle forelægges Finansudvalget til godkendelse forud for indgåelse af bindende entreprisekontrakt, subsidiært lejekontrakt. 1. december januar 2015 (og fortløbende) Ingen omkostning dog må påregnes intern arbejdskraft på hver uddannelsesinstitution til at varetage den fortløbende dialog med ressortministeriet. Side 2 af 4

19 Det vil derfor være formålstjenstligt at have en løbende dialog med uddannelsernes respektive ressortministerier. Valg af bygherrerådgiver Opgaven som byggeteknisk rådgiver for Campus skal i EU-udbud iht. direktiv om vare- og tjenesteydelser (tærskelværdi 1,5 mio. kr.). Det vil være muligt for uddannelserne at benytte sig af SKI-aftale på området, hvor 7 leverandører er prækvalificerede. (Se evt.: https://www.ski.dk/aftaler/ Bygherreraadgivning-i- forbindelse- med- byggeprojekter/sider/default.aspx Opgaven indeholder: o o o o o Prækvalifikation af bydere (kan afløftes med SKI) Samling af udbudsmateriale Forestå udbudsproces Vurdering af bud og valg af rådgiver Kontraktindgåelse 1. januar maj 2015 kr moms, forudsat at opgaven alene vedrører udarbejdelse af kontrakter og juridisk kvalitetssikring af udbudsmaterialet. kr moms, hvis Horten også skal forestå den praktiske håndtering og gennemførsel af udbudsprocessen. Prisoverslag modtaget fra Horten 6. august Parterne forpligter sig ved kontraktindgåelse til omkostning til bygherrerådgiver. Ca. kr. 3,0 mio. Omkostning til byggeteknisk rådgivning skønsmæssigt anslået til 2 % af byggesummen, (ved en byggesum på 152 mio. kr.) Byggeprogram Teknisk rådgiver udarbejder byggeprogram for Campus Næstved. 1. juni november 2015 Ydelse indeholdt i rådgiverhonorar. Byggeprogram udgør grundlag for Der må forventes træk i Side 3 af 4

20 efterfølgende udbud af entreprise. organisationer til deltagelse i byggeorganisation for medarbejdere og ledelse på uddannelsesinstitutionerne. Aftale vedr. grundstykke Indgåelse af aftale med Næstved 1. september 2015 Ikke værdisat da der er tale Kommune om option på køb af grundstykke betinget af, at der 31. oktober 2015 om option med senere evt. udgift til følge. indkommer realiserbare bud på udbudt entreprise. Grundstykket v. Munkebakken i Teatergade er af mægler vurderet til 13,2 mio. kr. Næstved Kommune har fremsat udspil til salgspris på ca. kr. 6 mio. Den endelige omkostning vil bero på et evt. forhandlingsresultat. Side 4 af 4

21 Horten Advokat Peter Bisgaard Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr august 2014 CAMPUS NÆSTVED - LEJERMODEL HORTEN ER ANMODET OM AT REDEGØRE FOR INDHOLDET AF EN LEJERMODEL FOR ET NYT CAMPUS BYGGERI I NÆSTVED 1. INDLEDNING 1.1 Næstved Kommune har i samarbejde med VUC Storstrøm ("VUC"), Erhvervsakademi Sjælland ("EASJ") og University College Sjælland ("UCSJ") (tilsammen "Uddannelsesinstitutionerne") taget initiativ til etablering af et nyt campusbyggeri i Næstved, der forventes at kunne skabe synergieffekt for uddannelsesinstitutionerne beliggende i Næstved Kommune samt bidrage til den generelle byudvikling i kommunen. 1.2 I forbindelse med afklaringsarbejdet omkring etableringen af et nyt campusbyggeri har Horten afholdt 3 workshops med Næstved Kommune og Uddannelsesinstitutionerne med henblik på at afklare Uddannelsesinstitutionernes konkrete ønsker og behov til et nyt campus byggeri, herunder de juridiske ejerforhold til byggeriet. 1.3 I forbindelse med gennemførelsen af de 3 workshops, har følgende ejermodeller været drøftet: (i) Uddannelsesinstitutionerne opfører og ejer campusbyggeriet i fællesskab (ejermodel); (ii) Uddannelsesinstitutionerne lejer campus byggeriet fra en investor, der opfører campusbyggeriet (lejermodel); eller Horten Advokatpartnerselskab CVR

22 (iii) En kombination af model (i) og (ii) ovenfor, hvor nogle af Uddannelsesinstitutionerne ejer campusbyggeriet i fællesskab med en investor, og nogle af Uddannelsesinstitutionerne lejer en del af campusbyggeriet fra investor (kombineret ejer-/lejermodel). Side Et centralt element i processen har været en afklaring af, hvorvidt der er et marked for de respektive modeller. Dvs. i forhold til lejermodellen, der beskrives i nærværende notat, at der kan forventes at kunne identificeres investorer, som rent faktisk ønsker at opføre campusbyggeriet med Uddannelsesinstitutionerne som lejere. Her er de lejevilkår som en investor kan opnå af helt central betydning, idet lejevilkårene nødvendigvis skal gøre det kommercielt attraktivt for en investor at investere i opførelsen og driften af campusbyggeriet. 1.5 Med henblik på Uddannelsesinstitutionernes nærmere afklaring af hvilken model de ønsker at arbejde videre med, er Horten blevet bedt om at udarbejde nærværende notat, der nærmere beskriver indholdet af den lejermodel, som er skitseret ovenfor under pkt. 1.4 (ii) samt de særlige parametre der gør sig gældende ved vurderingen af den pågældende model. 1.6 En opsummering af lejermodellen er beskrevet under pkt. 2 i punktform, og de hensyn som ligger bag lejermodellen og konsekvenserne heraf er beskrevet nærmere under pkt LEJERMODELLEN - OPSUMMERING 2.1 Det samlede forventede bygningsareal udgør foreløbig m 2, heraf fællesarealer med m 2. Fællesarealerne udgør dermed ca. 46% af den samlede bygningsmasse, og er i høj grad tilpasset den undervisningsvirksomhed, der skal drives fra ejendommen, herunder auditorier, fagspecifikke læringsrum m.m. Fællesarealerne omfatter således en række lokaler og funktioner, som kan anvendes af alle Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab, hvilket er med til at skabe den nævnte synergieffekt for byggeriet. 2.2 De øvrige arealer udgør Uddannelsesinstitutionernes eksklusive arealer, baseret på de enkelte uddannelsesinstitutioners individuelle behov. 2.3 Campusbyggeriet skal opføres på et grundareal tilhørende Næstved Kommune, som skal overdrages fra Næstved Kommune til Uddannelsesinstitutionerne forinden projektet bringes i udbud med investors ret og pligt til at købe grunden, jf. pkt. 5 nedenfor.

23 2.4 Lejermodellen forudsætter således, at der indgås tre individuelle lejekontrakter mellem investoren og de enkelte Uddannelsesinstitutioner. Lejekontrakterne omfatter arealmæssigt de enkelte Uddannelsesinstitutioners eksklusive arealer samt en andel af fællesarealerne. Side Der er enighed mellem Uddannelsesinstitutionerne om, at dels (i) lejen der kan henføres til de relativt store fællesarealer fastlåses én gang for alle ved lejemålets start og fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til en fordelingsnøgle (i det følgende "Fordelingsnøglen"), der som udgangspunkt er baseret på antal årskursister/stå, men også delvis arealfordelingsprincippet, i de tilfælde hvor antal årskursister/stå ikke giver et rimeligt fordelingsprincip og dels (ii) fællesudgifterne/driftsudgifterne, der kan henføres til fællesarealerne, fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til Fordelingsnøglen og reguleres årligt mellem Uddannelsesinstitutionerne. Fordelingsnøglen fastsættes endeligt i parternes samarbejdsaftale. Lejekontrakterne skal udarbejdes således, at den årlige regulering aldrig bliver en økonomisk risiko for udlejer, men dermed alene et anliggende mellem Uddannelsesinstitutionerne. 2.6 I lejermodellen er det foreløbigt lagt til grund, at en uopsigelighedsperiode på mindre end 15 år med væsentlig sandsynlighed vil medføre, at der enten ikke vil være interesserede bydere på projektet eller at projektet vil blive for dyrt at realisere. I modellen er der derfor foreslået en uopsigelighedsperiode på 15 år. Det skal understreges, at der vil være knyttet en vis usikkerhed til, om investorerne vil kræve længere uopsigelighedsperiode end 15 år, for at finde projektet attraktivt. Det er således ikke efterprøvet, hvorledes markedet ser på en uopsigelighedsperiode af den pågældende længde, herunder om det overordnet set er tilstrækkelig i forhold til projektets generelle risikoprofil, og dermed om der er investorer, der er villige til at gennemføre campusbyggeriet. 2.7 Der er dog regulatorisk fastsat en grænse på 10 år for, hvor lange uopsigelighedsperioder de enkelte Uddannelsesinstitutioner kan påtage sig uden særskilt godkendelse fra de respektive ressortministerier. Den foreslåede lejermodel kan derfor ikke realiseres uden godkendelse fra de enkelte ressortministerier. 2.8 Udbuddet af campusbyggeriet og lejevilkårene kan principielt tilrettelægges sådan som uddannelsesinstitutionerne ønsker. Den

24 mest sædvanlige udbudsmodel for nybyggeri af denne karakter er, at Uddannelsesinstitutionerne udbyder byggeprojektet, og så lader investorerne (byderne) konkurrere på kvalitet for byggeriet samt lejevilkårene. Side Alternativt er det også muligt i udbuddet at fastlåse enten prisen (dvs. lejeniveauet) eller kvaliteten af byggeriet, og så lade investorerne byde ind med henholdsvis kvalitet eller lejeniveau (såkaldt omvendt licitation) Uddannelsesinstitutioner skal derfor inden projektet bringes i udbud have udarbejdet et tilstrækkelig detaljeret byggeteknisk grundlag for opførelsen af campusbyggeriet, der kan indgå i udbudsmaterialet som grundlag for investors opførelse af campusbyggeriet Uddannelsesinstitutionerne skal i den forbindelse forinden antage en byggeteknisk rådgiver, som bistår projektgruppen under hele processen indtil det færdige campusbyggeri er opført. Denne rådgivningsydelse skal i forudgående udbud Lejermodellen indebærer, at Uddannelsesinstitutionerne i deres egenskab af lejere skal betale følgende ydelser: (i) (ii) (iii) (iv) Leje for eksklusive arealer (fast areal); Leje for andel af fællesarealer (der fastsættes én gang for alle ved lejemålets start i henhold til Fordelingsnøglen); Driftsudgifter for eksklusive arealer (fast areal); og Driftsudgifter for andel af fællesarealer (der årligt reguleres og fastsættes i henhold til Fordelingsnøglen) Det foreslås, at driftsudgifterne omfatter samtlige ejendommens driftsudgifter, dog undtaget omkostninger til udvendig vedligeholdelse af bygningskroppen. I driftsudgifterne er endvidere forudsat indeholdt de enkelte Uddannelsesinstitutioners forbrugsudgifter til el, vand, varme m.m Det må forventes, at investorerne ikke vil acceptere eller som minimum vil tage sig en væsentlig betaling for at påtage sig den fulde risiko for betaling af fællesarealerne ved en delvis fraflytning af bygningen. For at begrænse denne potentielle risikopræmie på lejen fra dag ét foreslås det, at den økonomiske risiko for fællesarealerne ved fraflytning i stedet påhviler Uddannelsesinstitutionerne. Eksempelvis kunne det overvejes at indbygge følgende scenarier i lejekontrakterne:

25 (i) Der indføjes en 2 års opsigelsesperiode i lejekontrakterne for Uddannelsesinstitutionerne (således at der kan afgives opsigelse i år 13 til fraflytnings i år 15). Hvis en af Uddannelsesinstitutionerne siger op, har udlejer imidlertid 2 år at finde en ny lejer, hvilket er væsentligt længere end et markedskonformt opsigelsesvarsel på typisk 6 12 måneder Hvis ikke det lykkes udlejer at finde en ny lejer efter uopsigelighedsperiodens udløb, der vil påtage sig forpligtelsen, betaler de tilbageværende Uddannelsesinstitutioner for samtlige fællesarealer (i henhold til Fordelingsnøglen). For at begrænse denne omkostningsrisiko for de tilbageværende Uddannelsesinstitutioner, foreslås det at de pågældende institutioner i lejekontrakterne får ret til at anvise nye lejere, som udlejer kun kan modsætte sig, hvis udlejer har berettigede indsigelser imod den nye lejer, der anvises. Side 5 3. FAKTISKE FORHOLD / CAMPUS BYGGERIET 3.1 Forinden Hortens afholdelse af de 3 workshops, har der i 2012 og 2013 pågået et indledende forarbejde vedrørende etableringen af et nyt campusbyggeri. 3.2 Der er i den forbindelse bl.a. blevet udarbejdet en analyserapport og et beslutningsgrundlag af Kuben Management af henholdsvis 2. januar og 21. november 2013 vedrørende mulighederne og konsekvenserne forbundet med et nyt campusbyggeri, hvortil der henvises. 3.3 I forbindelse med at Uddannelsesinstitutionerne efterfølgende konkret har vist interesse for at indgå i et samarbejde omkring et nyt campusbyggeri, har Uddannelsesinstitutionerne bedt Signal Arkitekter om at udarbejde et programoplæg til et campusbyggeri baseret på Uddannelsesinstitutionernes konkrete behov og ønsker til bl.a. arealanvendelse, dimensionering m.m. Signal Arkitekter har i den forbindelse udarbejdet en foreløbig oversigt over dimensioneringen af byggeriet, der vedlægges som Bilag Som det fremgår af Bilag 3.3 udgør det samlede forventede bygningsareal foreløbig m 2, heraf fællesarealer med m 2. Fællesarealerne udgør dermed ca. 46% af den samlede bygningsmasse, og er i høj grad tilpasset den undervisningsvirksomhed, der skal drives fra ejendommen, herunder auditorier, fagspecifikke læringsrum m.m. Fællesarealerne omfatter således en række lokaler og funktioner,

26 som kan anvendes af alle Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab, hvilket er med til at skabe den nævnte synergieffekt for byggeriet. Side De øvrige arealer udgør Uddannelsesinstitutionernes eksklusive arealer, baseret på de enkelte uddannelsesinstitutioners individuelle behov. 3.6 Campusbyggeriet skal opføres på et grundareal tilhørende Næstved Kommune, som skal overdrages fra Næstved Kommune til Uddannelsesinstitutionerne forinden projektet bringes i udbud, jf. pkt. 5 nedenfor. 4. LEJERMODELLEN 4.1 Overordnet set indebærer lejermodellen, at der via udbud identificeres en investor/ejer, som forestår opførelsen og driften af byggeriet i egen regning og med Uddannelsesinstitutionerne som lejere. 4.2 Lejermodellen forudsætter således, at der indgås tre individuelle lejekontrakter mellem investoren og de enkelte Uddannelsesinstitutioner. Lejekontrakterne omfatter arealmæssigt de enkelte Uddannelsesinstitutioners eksklusive arealer samt en andel af fællesarealerne. 4.3 Der er enighed mellem Uddannelsesinstitutionerne om, at dels (i) lejen der kan henføres til de relativt store fællesarealer fastlåses én gang for alle ved lejemålets start og fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til en fordelingsnøgle (i det følgende "Fordelingsnøglen"), der som udgangspunkt er baseret på antal årskursister/stå, men også delvis arealfordelingsprincippet, i de tilfælde hvor antal årskursister/stå ikke giver et rimeligt fordelingsprincip og dels (ii) fællesudgifterne/driftsudgifterne, der kan henføres til fællesarealerne, fordeles mellem Uddannelsesinstitutionerne i henhold til Fordelingsnøglen og reguleres årligt mellem Uddannelsesinstitutionerne. Fordelingsnøglen fastsættes endeligt i parternes samarbejdsaftale. Lejekontrakterne skal udarbejdes således, at den årlige regulering aldrig bliver en økonomisk risiko for udlejer, men dermed alene et anliggende mellem Uddannelsesinstitutionerne. 4.4 I lejermodellen er det foreløbigt lagt til grund, at en uopsigelighedsperiode på mindre end 15 år med væsentlig sandsynlighed vil medføre, at der enten ikke vil være interesserede bydere på projektet eller at projektet vil blive for dyrt at realisere. I modellen foreslås derfor en uopsigelighedsperiode på 15 år. Det skal

27 understreges, at der vil være knyttet en vis usikkerhed til, om investorerne vil kræve længere uopsigelighedsperiode end 15 år, for at finde projektet attraktivt. Det er således ikke efterprøvet, hvorledes markedet ser på en uopsigelighedsperiode af den pågældende længde, herunder om det overordnet set er tilstrækkelig i forhold til projektets generelle risikoprofil, og dermed om der er investorer, der er villige til at gennemføre campusbyggeriet. Side Der er dog regulatorisk fastsat en grænse på 10 år for, hvor lange uopsigelighedsperioder de enkelte Uddannelsesinstitutioner kan påtage sig uden særskilt godkendelse fra de respektive ressortministerier. Den foreslåede lejermodel kan derfor ikke realiseres uden godkendelse fra de enkelte ressortministerier. Hertil kommer at en sådan lejekontrakt også skal forelægges Finansudvalget. 4.6 Det er forventningen at investorerne/ejerne i forhold til lejermodellen er pensionskasser eller andre tilpassede finansielle operatører, f.eks. konsortier med flere deltagere af forskellig karakter (f.eks. en pensionskasse, et entreprenørselskab, og en property manager), men næppe større entreprenørselskaber, da de sædvanligvis ikke ønsker at opføre byggerier af denne karakter i egen regning. 4.7 Da lejermodellen overordnet set afhænger af, at projektet kan afsættes i markedet (og der således er investorer, der vil påtage sig investeringen at opføre og drive campusbyggeriet), er det afgørende, at lejevilkårene som Uddannelsesinstitutionerne tilbyder, er tilstrækkelig interessante for markedet, og ikke indebærer risici, der ikke er markedskonforme eller som investorerne må indkalkulere som en ekstra præmie i deres risikoprofil. 4.8 Investorernes risiko vil i høj grad afhænge af dels uopsigelighedsperiodens længde og dels de alternative anvendelsesmuligheder af campusbyggeriet, hvis en eller flere af Uddannelsesinstitutionerne skulle vælge at opsige deres lejemål. I den forbindelse vil den relativt store andel af fællesarealer i campusbyggeriet (ca. 46%), som i høj grad er tilpasset undervisningsvirksomhed, udgøre en væsentlig risiko for investorerne. 4.9 Medmindre det lykkes udlejer at indgå en ny lejeaftale med en anden uddannelsesinstitution, må udlejer nemlig finde en anden type lejer, f.eks. en kontorlejer eller lign., hvilket umiddelbart ses at kunne være vanskeligt henset til den øvrige anvendelse af

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Sammenligning af kontraktmodellen for henholdsvis universitetsområdet og kontorområdet i forhold til markedsnormen Notat udarbejdet til: Sag nr.

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 147408 ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP KONFERENCE OM OPP MED FOKUS PÅ TRANSPORTSEKTOREN Peter Bisgaard, Partner & Andreas Christensen, Partner 27. Maj 2014 AGENDA side 2 1. Hvordan er OPP-projekter struktureret?

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 Brownfield development og byudvikling v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Brownfield development Omdannelse eller udvikling af en eksisterende ejendom eller bebyggelse. Typisk

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Side 1 af 6 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 23. JUNI 2014, KL. 17,30 i BUTIKKEN Projekt udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af trappeopgange Referat iht. dagsorden: På

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.]

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] København September 2014 Sagsnr. 028156-0064 aa/cru/ssk UDKAST 21. september 2014 Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] Mellem Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1

Læs mere

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE BYGGEGRUNDE I TRIGE CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 PA N N E RUPV

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere