Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Marts Foto John Skafte og den glade vinder er...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-22. årg. Marts 2012. 1 Foto John Skafte og den glade vinder er..."

Transkript

1 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Marts Foto John Skafte og den glade vinder er...

2 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: Adresse: Havnelinien Frederiksværk Klubhus-telefon: Internet: Havnefoged: åbningstid 12:00-13:00 Tlf.: Mobil: BESTYRELSENFORMAND Carl-Erik Anthonsen Anker Heegaardsgade Frederiksværk NÆSTFORMAND kontaktperson til festudvalg, ansvar for klubhus Arne Stahlhut Melbyvej Melby KASSERER mail: Niels J. Rasmussen Rønnevej Frederiksværk SEKRETÆR udlejning af klubhus Lene Christensen Gl. Evetoftevej Frederiksværk Bestyrelsesmedlem ad hoc opgaver Hans Hansen Baggersvej Frederiksværk Bestyrelsesmedlem ad hoc opgaver Alf Nielsen Holløse Gade Vejby Bestyrelsesmedlem ansvar for klubhus udvendigt Bjarne Christensen Gl. Evetoftevej Frederiksværk FESTUDVALG: Kirsten Marcher Skovsangervej Frederiksværk Else Rasmussen Birkedalsej Frederiksværk Erik Snerling Enghave Park Allerød BLADUDVALG: mail: Michael Reher Bellisbakken Birkerød Niels J. Rasmussen Rønnevej Frederiksværk Lone Jensen Strandvejen Frederiksværk Hvis I skifter adresse eller telefonnummer, bedes I venligst huske at meddele dette til kassereren. Det kan gøres skriftligt, telefonisk, pr. mail eller på medlemslisten, der hænger i klubhuset. Klubbladet udkommer 20. jan marts juni september 2 Deadline næste nummer er den 1. Juni 2012

3 Formanden har ordet Efter en vel overstået generalforsamling, som nok er den hurtigst afviklede generalforsamling, som jeg har oplevet i min tid som medlem af Frederiksværk Motorbådsklub, er vi klar til at starte på en ny sæson. Men det er da dejligt at bestyrelsen lever op til det medlemmerne har valgt dem til nemlig at forvalte klubbens daglige drift. Du kan se referatet fra generalforsamlingen andet sted i bladet. Jeg ser frem til at arbejde med den nye bestyrelse, og de udfordringer som året måtte byde på. I første omgang har vi jo vores festsal og køkken som trænger til en gang maling. Så hvis du har lyst til at deltage i dette hoveriarbejde, den april 2012, så skriv dig på listen i klubhuset. Der har den 11. marts været afholdt generalforsamling i Frederiksværk Havn Amba., og Niels Jørgen Rasmussen, som var indstillet at Frederiksværk Motorbådeklub, blev valgt ind i bestyrelsen. Selve generalforsamlingen forløb stille og roligt og der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne. Husk kontingentindbetaling den 25.marts 2012! Vi afholder standerhejsning den 14. april kl Kom og vær med til at gøre denne dag til en festlig start på sejlsæsonen. I øvrigt kan du følge klubbens aktiviteter på hjemmesiden. Til sidst har jeg en lille bøn til dem som ryger i klubhuset vil i ikke være venlige at tømme askebægrene og vaske dem af efter brug. Det er ikke særligt lækkert at komme ind i huset og se fyldte askebægrene i køkkenet og inde på bordrene. Der er en metalspand under eltavlen til tømme dem i, så der ikke opstår brandfare. God sejlsæson! Hilsen Carl-Erik 3

4 Entreprenør & Aut. kloakmester Industrivej 3, 3300 Frederiksværk Al kørsel udføres Last indtil 28 tons Bådtransport Maskintransport Affaldskørsel m/grab 4 Kørsel m/sten og grus Opsætning af spær 7 tons kran m/udligger på 15 meter Indhent tilbud LEIF OLSEN Vognmand Industrileddet Frederiksværk Tlf Fax

5 Hoveri week-end d. 21. / 22. april 2012 Vi skal have malet festsalen og evt. køkken. Vil du gøre en indsats, så skriv dig på i klubhuset. 5

6 BETALING AF KONTINGENT Også i 2012 skal der betales kontingent. Indbetalingsdato: Søndag den 25. marts 2012 fra kl til kl Betaler du ikke i klubhuset på ovennævnte dato, vil girokort blive tilsendt. Husk seneste frist for betaling er den 15. april 2012 Kan købes ved indbetaling, eller ved et bestyrelsesmedlem. STOFMÆRKER... 30,00 KLISTERMÆRKE... 10,00 STANDER... 50,00 Klubben kan tilbyde dig en ansvars forsikring Hele året !"#$%#&'"( )"*#(%+(,-&./#")0$"1($%#&"1(#23+"1"4!! "#$%&!#$'()&!*+'!,'!#-.)(!+)(-/(.()!-(.01%%()!$(2(%3.(-4!"#$%5)60%#$$()!0$3.()!,'!%3$%)155()! 7+'%&!.()!3'(-!5#-!'32(!8),9$(*()!*(.!:,).0$;(%/(.!,'!#$'()4!!! <3!2#05()!#$$(!%68()!,'!0%=))($0()!#7!0(:$!,'!9;.5#$(0>/()!0;!.(%!9$32()!/($%!)(-%!,'!7)3!7,)!0#$%4! "+88$?)!.3-!-,)*#$(!2(.$3'(/,$.($0(!*(.!(-!;)$3'!2#05!/,0!,04!";!/#)!.+!':,)%!.3%!%3$!#%!035)(!.3%!0(:$!,'!.3-!9;.5#$(0>/(!(-!*#503*#$!$(2(%3.4!!! 5674(!(89'()"*#('-#"1(9.."(:/).93;/).4(! Bådkalecher, rens og imprægnering pr. kg. kr. 260,00 (min. 2 kg.) Sejl, vask pr. m 2 kr. 63,00 Gulvtæppesæt til båd kr. 750,00. (Max. 6 m2) Polstrede bådhynder, efter tilbud Vi henter og bringer for i alt kun 125,00 kr. over næsten hele landet Telt- og Sejlvaskeriet Ryttermarken 2 B, 3520 Farum, telefon Mail: / 6

7 AKTIVITETSKALENDER Søndag d. 25. marts kl Kontingent indbetaling Lørdag d. 14. april kl Standerhejsning Lørdag/mandag 26/28. maj... Pinsetur SE SIDE 13 Lørdag 23 Juni...Skt. Hans aften SE SIDE 13 Nyhed!!!BÅDMALING Sejlersæsonen 2012 står for døren Som noget nyt har vi nu fået forhandlingen af HEMPEL bådmaling og plejeprodukter til sæsonen Derfor vil vi gerne denne sæson tilbyde Motorbådsklubbens medlemmer 10% rabat når i handler hos os.. Det eneste du skal gøre er at medbringe bevis for dit medlemsskab i Motorbådsklubben. Ring og bestil på Eller Mail på HEMPEL Varerne På Lager Nørregade 3, 3300 Frederiksværk tlf.;

8 Generalforsamlingen søndag den 12.februar 2012 kl.9.00 Den startet med morgenbrød og en lille en til halsen. Der var fremmødt 41 medlemmer op hvoraf 40 var stemmeberettiget. Valg af ordstyrer. Karl Ryborg blev opfordret og takkede ja tak og gav ordet til Formanden Carl Erik som aflagde beretning. Formandens beretning 2011/2012 Så er det igen tid til en gennemgang af hvordan det forgangne år har formet sig for Frederiksværk Motorbådsklub. Jeg vil ikke dvæle ved sidste års generalforsamling, og hvad der skete på daværende tidspunkt. Det er en saga blot, og bestyrelsen har bestræbt sig på at se fremad, hvilket jeg også mener er sket!! Da den nye bestyrelse tiltrådte havde den afgående bestyrelse lavet en prioriteringsliste over hvilke ting der trængte til en fornyelse/udskiftning i klubben. Vi må se i øjnene at klubben jo ikke er helt ny mere, tiden tand sætter sine spor her og der. Derfor tog vi listen op igen og prioriterede så listen på ny. For dem som ikke kan huske det var følgende punkter i spil: Prioriteret Trapper 8 Borde stole 2 Emhætte 1 eller 2 9 Varmepumpe festlokale 3 Opvaskemaskine 1 Vinduer til festsalen 4 Læhegn 7 Grill 6 Låsesystem 5 Projektor 10 Som det blev nævnt havde vi en utæthed i festsalen under terrassen, og der 8

9 blev afsat til udbedring. Vi valgte selv at gå i gang med at finde utætheden i taget, da vi var bange for at slippe en håndværker løs med bare at bryde ned, indtil man fandt utætheden. Det var nu heller ikke så lige til at finde. Først fandt vi at tagpappet havde sluppet i samlingerne, der blev svejset nyt på, men der kom stadig vand ind. Herefter observerede vi at vandet kom ind ved kraftig blæst på gavlen, og vandet blev presset ind i mellem brædderne på gavlen. Der er blevet sat en ny gavl op, og der har ikke væres vand ind siden. Hele reparationen har koste ca. 5000,-. Derfor valgte vi at gå videre med listen og der er til dato udført følgende fra listen: Ny (brugt) opvaskemaskine. Ny varmepumpe, den gamle var slidt op. Ny emhætte. Ny terrassedør på 1 sal. Bestilt udskiftning af samtlige vinduer i festsalen. Ny vandvarmer gamle var utæt. Bestyrelsen har også gennemgået reglerne for udlejning af klubbens lokaler, således at det er klubbens medlemmer der har glæde af huset. Dette har også medført at prisen på udlejning er steget, så der er sammenhæng mellem de omkostninger der er i forbindelse med udlejning. Der har også i det forgange år været afholdt standerhejsning, pinsetur, standernedhaling, ålegilde, sildebord, samt en del klubaftner, hvor der bl.a. har været banko, julehygge, turberetninger. Alle disse arrangementer står der frivillig arbejdskraft bag, og dette skal vi ikke glemme!! Alle gør sig en stor umage for at gøre det så godt som muligt for deltagerne, så fordi der smutter et eller andet, behøver man ikke at se skævt til det arbejde der bliver udført. Der skal fra bestyrelsen og min side lyde en stor tak til alle der har ydet deres til klubbens arrangementer. Jeg ved det er svært at finde på noget nyt og anderledes for at lokke medlemmer til, men jeg vil da opfordre jer til at se på 9

10 positivt på forsøg der bliver lavet, bl.a. karnaval osv. Så har du en idé, så lad os det høre. Jeg vil også gerne sige tak til Michael for den altid flotte klubhjemmeside. Jeg kan kun opfordre klubbens medlemmer til at bruge siden. Vi vil fra bestyrelsens side forsøge at sende referater fra bestyrelsesmøderne, så alle kan følge med i hvad der sker. Klubbladet er jo et andet medie som vi henvender os på til medlemmerne. Også her vil jeg sige tak til bidragsyderne, og jeg vil gerne gentage den gamle sang om nye bidrag til bladet. Her skal også lyde en tak til Niels Jørgen for hans indsats til bladet. På sidste generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at gennemgå vedtægterne på bagerund af de fremsendte ændringer fra sidste generalforsamling. Forslagsstillerne har efterfølgende trukket ændringerne tilbage, og bestyrelsen har derfor ikke fundet grundlag for at revidere vedtægterne i denne omgang. Vi vil dog løbende sikre at de lever op til nutiden, og de evt. udfordringer klubben kan rende ind i. Bestyrelsen blev også pålagt at få en pris på inddækning af trappen, således at man kan gå op på 1 sal ubemærket, når huset er udlejet. Vi har ikke imødekommet dette, da bestyrelsen mener der er vigtigere ting vi kan bruge penge på. Afgifterne stiger på snart alle ting, og vil derfor se mere på bl.a. energisparende foranstaltninger m.v., så vi kan minimere vores omkostninger. Man kan jo også bare se bort fra dette, og lave det! Det vil blot på sigt kræve at vi hæver kontingentet. Jeg vil til sidst sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, som jeg også håber forsætter hvis jeg bliver genvalgt - i det nye år. Og en tak til klubben for at have taget så godt i mod den nye bestyrelsen! TAK FOR ORDET! Birgitte Parkholt: Hvor mange møder der var afholdt i bestyrelsen og hvorfor der ikke var referater på hjemmesiden? CEA: der bliver afholdt møder første mandag i hver måned, dog ikke i juli, og alle referater er sendt til Michael Reher. Kasserens beretning afholdt og godkendt. 10

11 Per Parkholt: Hvorfor er der forskell på tallene på forsikringen indtægt/udgift? NJR: svarede at han indberetter flere end der er. Årsagen er at indberetning til forsikringsselskabet sker før kontingentindbetaling. Beretning fra udvalgene. Søren siger at festudvalget ønskede at køre det selv og derfor ikke havde så meget at sige. Udvalget selv havde ikke noget at sige. Bladudvalget. NJR ønsker noget til bladet tekster eller andet. Ingen indkomne forslag! Fastsættelse af kontigent Uændret. Godkendelse af budget. Godkendt VALG Formand Carl Erik Anthonsen genvalgt Bestyrelsesmedlem Bjarne Christensen genvalgt Bestyrelsesmedlem Arne Stalhut nyvalgt Bestyrelsesmedlem Hans Hansen genvalgt Suppleanter til bestyrelsen Johnny Dilleng 2 år John Skafte 1 år 2 revisorer Karl Ryborg og Lone Jensen Revisorsupplant Søren Kristiansen 2 festudvalgsmedlemmer som tiltræder nu Der blev kun valgt 1 som er Else Rasmussen. Den anden plads står åben og besættes efter behov alt efter arrangement. 2 festudvalgsmedlemmer som tiltræder til oktober Kirsten Marcher og Erik Snerling begge genvalgt. 11

12 Vedtagne beslutninger oplæses Intet vedtaget Eventuelt. Bådoptagning - der var store forsinkelser. Carl Erik oplyser at havnefogeden vil prøve at få en aftale på plads med vognmand. Jørgen Pjevs spørger om til og afgang i klubben? NJR: Der er uændret medlemsantal, til og afgang følges ad. Johnny Dilleng: opfordring til at melde sig til karneval d.17/3. Formanden takker for ordstyreren for god ro og orden og en meget nem og hurtig generalforsamling (som kun tog 2 timer) DIT NYE SUPERMARKED FREDERIKSVÆRK - ET RART STED AT HANDLE DEN LUNE BAGER TIPS LOTTO BLOMSTER EGEN SLAGTER FAST FOOD Minimum 600 dagligvarer til GUL PRIS betyder varer til fast lav pris, hver eneste dag. 12 Mandag - Fredag 8-20 Lørdag, Søndag, & Helligdage 8-18 Tlf Slagterafd Fax Ellevej 34 - Enghaven

13 Pinseturen 26. maj til 28. maj 2012 Vedr. vores pinsetur som jo i år går til Veddelev, vil festudvalget lave lidt om på arrangementet.. I stedet for at spise morgenmad sammen, har vi tænkt os i festudvalget, at vi spiser frokost, sammen pinsesøndag kl hvor vi vil servere l stk. ålemad 1 øl og 1 snaps til hver. Da vi ikke ved hvor mange der kommer, vil der blive sat en liste op i klubhuset, så vi ved hvor mange der skal købes ind til. Med hensyn til afgang, vil det formentlig være lige som sidste år, hvor nogle vælger at sejle fredag eftermiddag eller lørdag formiddag. Vi har derfor ikke fastlagt noget tidspunkt for afgang i år. Festudvalget sørger for at der både lørdag og søndag bliver tændt en grill kl HUSK man sørger selv for al proviantering. Sankt Hans aften den 22. juni Vi sejler ud på fjorden ved 18-tiden, finder et sted at kaste anker, så alle de deltagende både kan ligge sammen, og så spiser vi den mad, vi hver især har medbragt. Derefter går turen tilbage til havnen, så de, der har lyst, kan se bålet. Klubhuset er naturligvis åbent. For de, som hellere vil blive på land og nyde denne midsommeraften med familie eller venner, bliver der tændt op i grillen ved klubhuset. Grillen vil være varm, så grilning kan begynde ved 18-tiden. 13

14 Bankospil 7. marts 14

15 Bankospil 7. marts 15

16 Bulbstævn. Jeg er flere gange blevet spurgt om hvad det er for en klump der sidder forrest på Pjevs, og hvad den skal gøre godt for. Det korte svar er: En bølgebryder, eller en sparegris. Det mere seriøse svar kommer her. Lidt fra historiebøgerne. Den første bulbstævn sad på det amerikanske slagskib SS Delaware (SS=steam ship=dampskib), bygget Senere blev konceptet med bulbstævn forfinet og blev en væsentlig årsag til hastighedsrekorder over Atlanten, Atlantens Blå Bånd, først med SS Bremen i 1929 og derefter SS Europa i Derefter, og på den baggrund, gik det stærkt og blev snart brugt i mange skibstyper som krigsskibe, tankere, lastskibe, trawlere, færger m.f. Og så et skift til teoribogen om bølger. For at frembringe bølger kræves energi. Store bølger frembragt mekanisk = dyr i drift. Elementært. De bølger der fremkommer fra skibe, beror faktisk af to bølgesystemer: Bovbølger og agterbølger. Hvis man kan få disse to bølgesystemer til at samspille, eller mere korrekt, at MODspille kan agterbølgen reduceres/forhindres. Det er et stort puslespil for skibsingeniører, hvor nogle af brikkerne hedder fart, skibslængde, dybgang (lastet/tom), bølgelængde, skibsform, herunder også bulbstævn (se senere). Lykkes dette puslespil, som i fig. 3, er der gevinst. Dette gælder kun for deplacementbåde, d.v.s. fartøjer der sejler med en væsentlig del af skroget nedsunket og skubber sig frem. Teorierne gælder derfor ikke for halv og helplanende fartøjer. Nu kunne det være fristende at montere en eller anden form for bølgebryder eller bølgestopper, men så kommer problemet: Den energi der er brugt til at skabe bølger, ER BRUGT og tabt. At modvirke/dæmpe bølger vil kræve lige så meget energi som at skabe bølger. Det giver altså dobbeltbetaling. Ingen god ide. Derfor tilbage til teoribogen. Hvis en bølge rammes af en bølge med SAMME bølgelængde i MODFASE (se fig.1) vil bølgerne ophæve hinanden. Ideen med en bulbstævn er at danne en LILLE bølge FORAN og i MODFASE hvor bovbølgen ellers dannes. Hvis det lykkes vil bovbølgen blive opløst FØR den er skabt og efterlade en lille/mindre bulbbølge. Besparelse ca %. Denne besparelse bliver endnu større hvis denne lille bulbbølge kan komme i modfase med agterbølgen, således at denne også ophæves/redu- 16

17 ceres (se fig. 2). Men det var bare (noget af) teorien. Jeg håber dette er bedre svar end at kalde bulbstævnen en sparegris eller en bølgebryder, men sammenligningen var nærliggende. Med teoretisk sejlerhilsen fra Jørgen Pjevs. 17

18 18

19 Kom sikkert i land med Handelsbanken Med en konsekvent kreditpolitik samt fokus på tilfredse kunder og lave omkostninger er Handelsbanken rustet til al slags vejr. Ingen nordisk bank er ratet højere af de internationale kreditanalyseinstitutter. Som kunde hos os kan du roligt være sikker på, at vi er solide, vi har orden i sagerne, og vi er her for at blive. Nørregade 34, Frederiksværk, telefon

20 Alt dette kan du købe i klubben ved et bestyrelsesmedlem. STOFMÆRKER... 30,00 KLISTERMÆRKE... 10,00 STANDER... 50,00 Forsikring: Tegnes ved kasseren. Klubben kan tilbyde dig en ansvarsforsikring Hele året

21 Standerhejsning 14. april 2012 Så er det tid til at begynde en ny sejlsæson. Standerophaling russisk champagne og chips kl Derefter fyrer festudvalget op i grillen, og der kan købes Stander Pølser med brød. Sodavand og øl kan købes til billige klubpriser. Er I ikke interesseret i at spise pølser, kan andet naturligvis medbringes og grilles på fællesgrillen. HUSK DIT INDLÆG TIL NÆSTE BLAD 21

22 Frederiksværk Vulkanisering ApS Nye dæk? -ring til FIRST STOP Tlf KVALITETSPRODUKTER PÅ LAGER Frederiksværk Vulkanisering ApS Industrihaven Frederiksværk Tlf Fax FIRST STOP NETVÆRKET MED DEN BEDSTE PRIS OG KVALITET DÆK - FÆLGE - 4 HJULS UDMÅLING AUTOREPARATION OG SERVICE Rønnevej Frederiksværk Telefon

23 JB RUSTFRI JB s MARINE STORE Industrivænget Frederiksværk Tlf Tlf Alt i marineudstyr. Landgangstrapper Søgelænder Sceptre Prædikestole Vi fremstiller alt i rustfrit bådudstyr. Rustfri smedie LAGO Marine Ret kurs med velholdt motor Autoriseret marine-værksted Frederiksværk lystbådehavn servicevogn på hele sjælland Den ultimative oplevelse starter med Forhandler af 4-takter med kraft præcision og topydelse 2,5 til 250 HK. økonomisk og driftsikker diesel Besøg LAGO Marine reparation & service Havnelinien Frederiksværk Telefon

24 - dit lokale autoriserede Marine Service Center Salg af både, indenbordsmotorer og påhængsmotorer: Mercury/MerCruiser Cummins Mariner Suzuki Evinrude Lombardini Iveco Perkins Joller Trailere Reservedele Udstyr Joller og påhængsmotorer fra 2-10Hk til omgående levering Kom og se udvalget i butikken Stort reservedelslager Service og reparation af alle mærker: Indenbords og påhængsmotorer - benzin og diesel - sejl og motorbåde På din havn eller vores værksted Smedetoften Frederikssund Tlf Mob Marine

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-24. årg. Januar 2014

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-24. årg. Januar 2014 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-24. årg. Januar 2014 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 16. februar 2014 kl. 9.00 i klubhuset Dette er kl. 11.00 om formiddagen

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-25. årg. Juni 2015. Vagtskifte på havnen Kim har fået den gule førertrøje.

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-25. årg. Juni 2015. Vagtskifte på havnen Kim har fået den gule førertrøje. Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-25. årg. Juni 2015 Vagtskifte på havnen Kim har fået den gule førertrøje. 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015. Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015. Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015 Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-20. årg. Januar 2010

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-20. årg. Januar 2010 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-20. årg. Januar 2010 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 14. februar 2010 kl. 09.00 i klubhuset Jan og Anette blev gift i klubhuset

Læs mere

Klubnyt. Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset

Klubnyt. Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-25. årg. Januar 2015 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset 1 SABRINA I NAPPEDAM 2014 Fr.værk

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE!

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE! Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE! Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1577-175 6966 Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-18. årg. September 2008 HAVNEWEEKEND

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-18. årg. September 2008 HAVNEWEEKEND Fr.værk Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-18. årg. September 2008 HAVNEWEEKEND Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1577-175 6966 Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-18. årg. Juni 2008. Bounty venter ved broen

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-18. årg. Juni 2008. Bounty venter ved broen Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-18. årg. Juni 2008 Bounty venter ved broen Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1577-175 6966 Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Lavtryk i juni. Juni 3-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Lavtryk i juni. Juni 3-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Juni 3-2012 Lavtryk i juni Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26 17 66 lotte@oestkajen.dk

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013 Indkaldelse til generalforsamling i Sydkystens Sejlklub onsdag den 5. marts klokken 19.00 i klublokalet ov er Kabyssen Sydkystens Sejlklub Særnummer 36. årgang 2013 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet,

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk Kasserer Arne

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket >

2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket > 1 2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam Tlf:

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. April 2-2008

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. April 2-2008 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2008 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 36 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 1 2012 20. årgang. < Mon der kommer sne igen i år >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 1 2012 20. årgang. < Mon der kommer sne igen i år > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 1 2012 20. årgang < Mon der kommer sne igen i år > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 8682 0882 kasserer@s-m-k.dk Næstformand

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Hulby Gymnastikforening

Hulby Gymnastikforening Nr. 108 April 2015 2 Hulby Gymnastikforening Uddrag af beretning fra generalforsamlingen 24/2: Så er 2014 pakket sammen og lagt på lager. 2015 er startet. Og hvad er der så sket. Den store begivenhed var

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

KLUBBLADET 31. ÅRGANG FEBRUAR 2007

KLUBBLADET 31. ÅRGANG FEBRUAR 2007 KLUBBLADET 31. ÅRGANG FEBRUAR 2007 Navne & Numre Formand Per Lyngsie Ll. Lyngbyvej 28 Tlf. 48 21 00 49 e-mail: raly@post.tele.dk Næstformand Lars Hansen Tlf. 48 21 07 72 Kasserer Bo Aagaard Tlf. 48 28

Læs mere

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > 2 2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348 7964

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

29. årgang Nr. 4. December 2012.

29. årgang Nr. 4. December 2012. 29. årgang Nr. 4. December 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere