Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P"

Transkript

1 Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse B: Årsrapport, drift, landbrug, personlig (bestillingsnumrene 511) Årsrapport, drift, landbrug, I/S-regnskab (bestillingsnumrene 511) Årsrapport, drift, forretning, personlig (bestillingsnumrene 513) Årsrapport, drift, forretning, I/S-regnskab (bestillingsnumrene 513) Årsrapport, drift, landbrug, selskab (bestillingsnumrene 540) Årsrapport, drift, forretning, selskab (bestillingsnumrene 543) Derudover indgår definitionerne for følgende, der kan vælges til (Reelt først krævet for regnskabsklasse C regnskaber): Pengestrømsopgørelse Hoved- og nøgletalsoversigt (5 års oversigt) 1. Indhold i dette dokument 2. Tekstlinier i "Resultatopgørelse" 3. Tekstlinier i "Balance" 4. Tekstlinier i "Pengestrømsopgørelse 5. Forkortelser anvendt i definitionen 6. Resultatopgørelse 7. Balance 8. Pengestrømsopgørelse 9. Afsnittene 87 og 89 (definitionen mangler en revision) 1 af 81

2 1. Indhold i dette dokument I afsnittene 2 og 3 er der en beskrivelse af de linier, der kan forekomme i de 2 sammendragsafsnit med tal i den eksterne årsrapport. Det er afsnit 8 Resultatopgørelse og afsnit 9 Balance. Der er i disse afsnit lagt vægt på "Teksten". I afsnit 4 er der en beskrivelse af de linier, der kan forekomme i afsnit 10 Pengestrømsopgørelse i den eksterne årsrapport. Der er i dette afsnit lagt vægt på "Teksten". I afsnit 5 er der en beskrivelse af de forkortelser, der anvendes i de efterfølgende afsnit, hvor kontoopsamlingerne er defineret. I afsnit 6 er kontoopsamlingen til linierne i "Resultatopgørelse" (afsnit 8 i udskriften) beskrevet. I afsnit 7 er kontoopsamlingen til linierne i "Balance" (afsnit 9 i udskriften) beskrevet. I afsnit 8 er der beskrevet alle fejlkonti. Både de der ikke giver anledning til afstemningsfejl, og de konti der gør det. I afsnit 9 er kontoopsamlingen til linierne i "Pengestrømsopgørelse (afsnit 10 i udskriften) beskrevet. OBS! Den følgende tekstbeskrivelse er fælles for ekstern årsrapport, landbrug og ekstern årsrapport, forretning. Der forekommer derfor linier i det følgende, der alene udskrives i den ene henholdsvis den anden udskrift. Disse linier er generelt markeret med (*1) = landbrug og (*2) = forretning. 2. Tekstlinier i "Resultatopgørelse" Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) 5 Nettoomsætning (*a) 10 Ændring i varelager (*a) 20 Andre driftsindtægter (*a), 25 Omkostninger til råvare og hjælpematerialer (*a) 30 Andre eksterne omkostninger (*a) = kan udelades i Selskaber (alt.note: Brutto) Bruttofortjeneste eller Bruttotab 35 Personaleomkostninger 40 Af og nedskrivning af anlægsaktiver 50 Andre driftsomkostninger Driftsresultat 53 Resultatandele fra I/S 55 Indtjening tilknyttet virksomhed Kun selskaber 57 Indtjening associeret virksomhed Kun selskaber 2 af 81

3 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) 70 Finansielle indtægter Kun selskaber 70 Finansielle indtægter virksomhed Kun i personlige 80 Finansielle omkostninger Kun selskaber 80 Finansielle omkostninger virksomhed Kun i personlige 82 Nedskrivning kapitalandele tilkn. virks. Kun selskaber 84 Nedskrivning kapitalandele assoc. virks. Kun selskaber 86 Værdiændring investeringsejendomme Årets resultat virksomhed før skat Fast Kun i personlige Privat og resten kan fravælges 100 Private indtægter Kun i personlige 105 Private omkostninger Kun i personlige 110 Finansielle indtægter privat Kun i personlige 120 Finansielle omkostninger privat Kun i personlige Årets resultat privat før skat Fast Kun i personlige Årets resultat før skat Fast 150 Skat af årets resultat Årets resultat Fast KUN I PERSONLIGE Ingen disponering udskrives KUN I I/S: Resultatdisponering: Overskrift Udlodning til interessenter Overført overskud til kommende år Overført underskud til kommende år Fast Fast KUN I SELSKABER: Resultatdisponering: Overskrift Ekstraordinært udbytte Foreslået udbytte Opskrivningsreserve efter indre værdis metode Øvrige reserver Overført resultat Udelades når Årets resultat < 0. Overført resultat Udelades når Årets resultat > 0. Disponering i alt Fast Fejllinier (jf. afsnit 8 i dette dokument) 3 af 81

4 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) 3. Tekstlinier i "Balance" Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) AKTIVER Overskrift 200 Rettigheder, udvikling mv. 200 Goodwill 200 Projekter under udførelse Immaterielle anlægsaktiver Fast 220 Jord 220 Bygninger og installationer Plan Grunde og bygninger Plan Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar 220 Stamplanter 220 Flerårige afgrøder 220 Stambesætning Kan overføres i helhed til linien handelsbesætning 220 Øvrige materielle aktiver 220 Projekter under udførelse Materielle anlægsaktiver Fast 250 Andel i I/S 250 Andel i tilknyttet virksomhed 250 Andel i associret virksomhed 250 Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Fast Fast 300 Råvarer og hjælpematerialer 305 Varer under fremstilling 310 Fremstillede varer 315 Øvrig varelager. 320 Handelsbesætning Evt inkl. stambesætning Varebeholdninger Fast 330 Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 335 Igangværende arbejde 4 af 81

5 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) 338 Mellemregning I/S-interessenter 340 Tilgodehavende i tilknyttet virksomhed 342 Tilgodehavende i associeret virksomhed 350 Andre tilgodehavender 360 Tilgodehavende virksomhedsdeltagere / ledelse 365 Periodeafgrænsningsposter 370 Tilgodehavende skat (Kun i personlige)(positiv sum) 370 Tilgodehavende selskabsskat (Kun i selskaber)(positiv sum) 375 Udskudt skatteaktiv (kun hvis positiv sum) Tilgodehavender Fast 390 Værdipapirer 395 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Fast Aktiver virksomhed Fast Kun i personlige Privat og resten kan fravælges 400 Private materielle anlægsaktiver Kun i personlige 405 Private finanansielle anlægsaktiver Kun i personlige 410 Private udskudte skatteaktiver Kun i personlige 415 Private tilgodehavender Kun i personlige 420 Private værdipapirer Kun i personlige 425 Private likvide beholdninger Kun i personlige Aktiver privat Fast Kun i personlige Aktiver Fast Fravælges, når privat fravælges Fast sideskift mellem aktiver og passiver (Fortegn: Bemærk at alle fortegn i balancens del med passiver er vendt i forhold til klasse A regnskaber) PASSIVER Fast (overskrift) Indskudskapital Kun i personlige Virksomhedskapital Kun i selskaber Overkurs ved emission Reserve for opskrivning Reserve efter indre værdi s metode Øvrige lovpligtige reserver 5 af 81

6 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Overført resultat Foreslået udbytte 450 Egenkapital Fast Kun i selskaber 450 Egenkapital virksomhed Fast Kun i personlige Hensættelser til udskudt skat (kun hvis negativ sum) Andre hensatte forpligtelser 510 Hensatte forpligtelser Fast Ansvarlig lånekapital Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Pante- og gældsbreve Anden langfristet gæld Leasingforpligtelse Øvrig langfristet gæld 530 Langfristet gældsforpligtelse Fast 570 Kortfristet del af langfristet gæld 575 Pengeinstitutter 585 Leverandører af vare og tjenesteydelser 588 Mellemregning I/S-interessenter 590 Gæld til tilknyttet virksomhed 592 Gæld til associeret virksomhed 600 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 605 Skyldig skat kun i personlige 605 Selskabsskat kun i selskaber 610 Anden gæld 615 Periodeafgrænsningsposter 620 Forslag til udbytte for regnskabsåret kun i selskaber Kortfristet gældsforpligtelse Fast 6 af 81

7 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) Gældsforpligtelser Fast Passiver virksomhed Fast kun i personlige 450 Egenkapital privat Fast kun i personlige 660 Private hensatte forpligtelser Fast kun i personlige 665 Privat langfristet gældsforpligtelse kun i personlige 670 Privat kortfristet gældsforpligtelse kun i personlige Passiver privat Fast kun i personlige Passiver Fast 675 Eventualforpligtelser Tekstnoter 680 Pantsætning og sikkerhedsstillelse Tekstnoter 685 Nærtstående parter Tekstnoter (delvis auto) Kun i I/S og selskaber 690 Ejerforhold Tekstnoter (delvis auto) Kun i I/S og selskaber 695 Øvrige forhold Var Tekstnoter 4. Tekstlinier i "Pengestrømsopgørelse Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) Årets resultat Private indtægter Private omkostninger Investeringsreguleringer Særlige poster Af og nedskrivninger mv. Fast Andel I/S i resultat Andel tilknyttet virksomhed i resultat Andel associeret virksomhed i resultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Værdiændring investeringsejendomme 7 af 81

8 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) Skat af årets resultat Tilbageførsler i alt Ændring i varelager Ændring i handelsbesætning Evt inkl. stambesætning (se nf) Ændring i tilgodehavende mm. Ændring i kortfristet gæld ekskl. Kassekredit Ændring i driftskapital Pengestrøm fra drift før finansielle poster Finansielle indtægter virksomhed Kun i personlige Finansielle indtægter Kun i selskaber Finansielle udgifter virksomhed Kun personlige Finansielle udgifter Kun i selskaber Betalt skat (kun i selskaber) Pengestrøm fra driftsaktivitet Fast Private indtægter Kun i personlige Private udgifter Kun i personlige Finansielle indtægter privat Kun i personlige Finansielle udgifter privat Kun personlige Betalt skat Kun i personlige Privat udtræk Kun i personlige Privat investering mv. Kun i personlige Privat finansiering mv. Kun i personlige Pengestrøm fra privat Kun i personlige Pengestrøm fra driftsaktivitet efter privat Kun i personlige Immaterielle aktiver Immaterielle projekter under udførelse Jord Var Var Bygninger og installationer Plan 1 Grunde og bygninger Plan 5 8 af 81

9 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Stamplanter Flerårig afgrøde Stambesætning (Kun hvis ud i balance)(se of) Øvrige materielle aktiver Projekter under udførelse Værdipapirer, anlægsaktiver Værdipapirer, omsætningsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Likviditetsoverskud/-behov Andel i tilknyttet virksomhed Langfristet gæld Kassekredit Fast Ændring i virksomhedskapital Var Kun i I/S og selskaber Ændring i hensættelser Øvrig finansieringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i pengestrøm i alt Likvider i alt primo Likvider i alt ultimo Fast Fast Fast Fast Fejl: Pengestrøm stemmer ikke Fast Krav +/- 10 kr. *1) Kun i landbrugsregnskaber. *2) Kun i forretningsregnskaber. 9 af 81

10 5. Forkortelser anvendt i definitionen I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: (Oms) Betyder omsætningen på kontoen beregnet som summen af kasseomsætningen og efterposteringer (+ intern omsætning i den supplerende beretning). (Saldo) Betyder saldoen på kontoen beregnet som ultimo status + kasseomsætning + efterposteringer - primo status (og + interne posteringer i den supplerende beretning). (???) Betyder saldoen på kontoen beregnet som ultimo status + kasseomsætning + efterposteringer - primo status (og + interne posteringer i den supplerende beretning). (Pri) Betyder at primo status på kontoen opsamles. (Ult) Betyder at ultimo status på kontoen opsamles. (Sta.æn) Betyder statusændringen på kontoen beregnet som ultimo status - primo status. (vf) Betyder at der vendes fortegn på oplysningen, når den udskrives. (neg) Betyder at kun konti med negativ værdi indgår. (pos) Betyder at kun konti med positiv værdi indgår. (sp) Betyder at der kun indgår posteringer med disse specifikationsnumre. (V-kd) Betyder at der kun indgår posteringer med virksomhedskode 1 eller 2. (Ref.nr.) Betyder at oplysningen er gemt som supplerende oplysning på et referencenummer under sidste års tal. (Tekst) En tekst i parentes betyder at teksten ikke udskrives i sammendraget, men er en forklaring til specifikationen. (Tekst) er en subtotal i noten. (Tekst) er de eneste linier der udskrives i alternativ noter i selskabsregnskaber ((Tekst)) En tekst i dobbelt parentes betyder, at teksten er en forklarende underopdeling af en "(Tekst)" (udskrives ikke). Generelt om noter i årsrapporten (virker generelt både med og uden SÅS): Alternativ 1: Normal Indeholder kontospecifikation, og en subtotalsum, der svarer til det loggede. Summen af subtotaler i noten skal passe med sammendraget. Der kommer Fjl note kontra summer i både dette og sidste års tal, hvis summen af de tal, der specifiseres på konti i noten, ikke stemmer med sammendraget. Alternativ 2: Kun subtotaler sidste år til manuel rettelse (her ingen kontospecifikation med SÅS) I alternativ 2 kan man rette sidste års tal i noter (via de loggede tal i sidste års tal regnskaber). Prisen for at kunne rette manuelt i sidste års tal, er at der ikke kan vises kontospecifikation i sidste års tal i den note, hvor alternativ 2 er valgt. Der kan kun rettes i posteringer sidste år, hvis man låser op og laver regnskabet om sidste år. Der kommer i denne alternativnote kun Fejl note kontra summer i dette års tal, hvis summen af de tal, der specifiseres på konti i noten for dette år, ikke stemmer med sammendraget. Alternativ 2 skal kun bruges i de regnskabsår, hvor I har behov for at lave en manuel rettelse i en enkelt note, men hvor I generelt bestiller med SÅS i de øvrige noter. Alternativ 2 findes kun i noter til resultatopgørelsen, da vi i balancenoterne samler primo op direkte ved en primorettelse. Men af hensyn til 5-årsoversigten og overførsel til erhvervsstyrelsen i alternativ 9, skal I også huske at rette de loggede primotal i sidste års tal regnskaber ved ret primo, for ellers får erhvervsstyrelsen, realkreditinstitutter og pengeinstitutter ikke elektronisk overført de tal, som I kan se i regnskabet (gælder uanset den udgave i bestiller). Alternativ 9: Kun subtotaler til Erhvervsstyrelsen Alternativ 9 indeholder kun subtoaler i både dette års tal og i sidste års tal til Ehvervssyrelsen. Der kommer i denne alternativnote kun Fejl note kontra summer i dette års tal, hvis summen af de tal, der specifiseres på konti i noten for dette år, ikke stemmer med sammendraget. 10 af 81

11 6. Resultatopgørelse Spec. Fortegn Kontonummer Type Sp. Nr. Ref.nr. 5 Nettoomsætning (*1) txt 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler (ES) (Korn) (var.txt) (Oms) (sp 10) 3883 (sp 10-29) (Frøafgrøder) (var.txt) (Oms) (sp 30-34) (Handelsroer) (var.txt) (Oms) (sp 35-39) (Kartofler) (var.txt) (Oms) (sp 40-44) (Raps) (var.txt) (Oms) (sp 45-49) (Ærter mv.) (var.txt) (Oms) (sp 50-54) (Andre industriafgrøder mv.) (var.txt) (Oms) (sp 55-64) (Gartneriafgrøder) (var.txt) (Oms) (sp 65-69) (Grovfoder) (var.txt) (Oms) (Energiafgrøder mv.) (var.txt) (Oms) (sp 70-74) (Planteavl i øvrigt) (var.txt) 3199 (Oms) (Mælk) (var.txt) (Oms) (sp 11) 3884 (sp 80-89) (Kvæg) (var.txt) (Oms) (sp 12) 3884 (sp 90-99) (Svin) (var.txt) (Oms) (sp 13) 3885 (sp 00-09) 11 af 81

12 (Fjerkræ) (var.txt) (Oms) (sp 10-19) 3599 (sp 10-19) 3880 (sp 14) 3885 (sp 10-19) (Pelsdyr) (var.txt) (Oms) (sp 20-29) 3599 (sp 20-29) 3885 (sp 20-29) (Får) (var.txt) (Oms) (sp 30-39) 3599 (sp 30-39) 3880 (sp 15) 3885 (sp 30-39) (Husdyr i øvrigt) (var.txt) (Oms) (sp 00-09) 3594 (sp 40-99) (sp 00-09) 3599 (sp 40-99) 3880 (sp 16) 3885 (sp 40-49) 3885 (sp 50-59) 3885 (sp 60-69) 3885 (sp 70-79) (Maskinstationsindtægter) HE (var.txt) 3804 (Oms) (Skov, råstoffer mm.) HE (var.txt) (Oms) (Forpagtningsindtægt) HE (var.txt) 3815 (sp 80-99) (Andet hovedområde) HE (var.txt) 3839 (Oms) (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 01) (rel.til 8201) 5000 (sp 81) 5001 (sp 81) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 02) (rel.til 8211) 5000 (sp 82) 5001 (sp 82) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 03) (rel.til 8221) 5000 (sp 83) 5001 (sp 83) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 04) (rel.til 8231) 5000 (sp 84) 5001 (sp 84) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 05) (rel.til 8241) 5000 (sp 85) 5001 (sp 85) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 06) (rel.til 8251) 5000 (sp 86) 5001 (sp 86) 12 af 81

13 (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 07) (rel.til 8261) 5000 (sp 87) 5001 (sp 87) (Udlejning) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 08) (rel.til ) 5000 (sp 88) 5001 (sp 88) ((Forskydn. igangv. arbejde mv.)) (Sta.æn) Nettoomsætning (*2) txt 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler(es) (Varesalg) (var.txt) (Oms) (Varesalg 2) (var.txt) (Oms) (Varesalg 3) (var.txt) (Oms) (sp 50-67) (Engrossalg) (var.txt) (Oms) (Engrossalg 2) (var.txt) (Oms) (Engrossalg 3) (var.txt) (Oms) (sp 80-89) (Arbejde efter regning) (var.txt) (Oms) (Arbejde efter regning 2) (var.txt) (Oms) (Entreprise) (var.txt) (Oms) (Entreprise 2) (var.txt) (Oms) (Tilbudsarbejde) (var.txt) (Oms) (Tilbudsarbejde 2) (var.txt) (Oms) (Arbejde i øvrigt) (var.txt) (Oms) (Kørsel) (var.txt) (Oms) (Kørsel 2) (var.txt) (Oms) (Honorar, salær, provision m.v.) (var.txt) (Oms) (Maskinstationsindtægter) HE (var.txt) 3804 (Oms) (Skov, råstoffer mm.) HE (var.txt) (Oms) (Forpagtningsindtægt) HE (var.txt) 3815 (sp 80-99) (Andet hovedområde) HE (var.txt) 3839 (Oms) (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 01) (rel.til 8201) 5000 (sp 81) 5001 (sp 81) 13 af 81

14 (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 02) (rel.til 8211) 5000 (sp 82) 5001 (sp 82) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 03) (rel.til 8221) 5000 (sp 83) 5001 (sp 83) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 04) (rel.til 8231) 5000 (sp 84) 5001 (sp 84) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 05) (rel.til 8241) 5000 (sp 85) 5001 (sp 85) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 06) (rel.til 8251) 5000 (sp 86) 5001 (sp 86) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 07) (rel.til 8261) 5000 (sp 87) 5001 (sp 87) (Udlejning) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 08) (rel.til ) 5000 (sp 88) 5001 (sp 88) ((Forskydn. igangv. arbejde mv.)) (Sta.æn) Ændring i varelager txt 3 Alternative noter: (kun sum bruges også til EH) Der udskrives kun summer med henvisning til statusnoterne 19 og 20 (Ændring i flerårige afgrøder) (var.txt) (Sta.æn) (Ændring i varer under fremstilling) (var.txt) (Sta.æn) til ((Stambesætning kvæg)) ((Stambesætning svin)) ((Stambesætning fjerkræ)) ((Stambesætning pelsdyr)) 1520 ((Stambesætning får)) ((Stambesætning andre husdyr)) (sp 10) 1580 (sp 15) (Stambesætning) (var.txt) Sum (Sta.æn) ((Handelsbesætning kvæg)) ((Handelsbesætning svin)) ((Handelsbesætning fjerkræ)) ((Handelsbesætning pelsdyr)) ((Handelsbesætning får)) ((Handelsbesætning andre husdyr)) (sp 00-09) 1580 (sp 11-14) 14 af 81

15 1580 (sp 16-99) (Handelsbesætning) (var.txt) Sum (Sta.æn) (Ændring i besætning) (var.txt) Sum (Sta.æn) Subtotal (Ændring i fremstillede varer) (var.txt) (Sta.æn) (rel.til 82x4 og 8279) 5005 (Saldo) (sp 11-18) 20 Andre driftsindtægter txt 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler (ES) ((Produktionstilskud)) (Oms) ((EU-afkoblet støtte)) (Saldo) ((Finansieringstilskud)) (Saldo) (Tilskud) (var.txt) sum (Sygedagpenge) (var.txt) (Saldo) (Maskinstationsindtægter) (var.txt) (Oms) (Skov og råstoffer) (var.txt) Sum ((Skov og råstoffer)) (Oms) ((Lejeindtægt)) (Oms) ((Forpagtningsindtægt)) 3815 (sp 00-79) 3816 ((Udlejning, værelser mv.)) (Saldo) (Lejeindtægter) (var.txt) sum (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 01, 31) (rel.til og 8204) (pos) 5002 (sp 11, 21) (sp 31) ((reserverede konti)) 5000 (sp 71) ((reserverede konti)) 5001 (sp 71) ((reserverede konti)) 5000 (sp 91) ((reserverede konti)) 5001 (sp 91) ((reserverede konti)) 5080 (sp 91) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 02, 32) (rel.til og 8214) (pos) 5002 (sp 12, 22) (sp 32) 15 af 81

16 ((reserverede konti)) 5000 (sp 72) ((reserverede konti)) 5001 (sp 72) ((reserverede konti)) 5000 (sp 92) ((reserverede konti)) 5001 (sp 92) ((reserverede konti)) 5080 (sp 92) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 03, 33) (rel.til og 8224) (pos) 5002 (sp 13, 23) (sp 33) ((reserverede konti)) 5000 (sp 73) ((reserverede konti)) 5001 (sp 73) ((reserverede konti)) 5000 (sp 93) ((reserverede konti)) 5001 (sp 93) ((reserverede konti)) 5080 (sp 93) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 04, 34) (rel.til og 8234) (pos) 5002 (sp 14, 24) (sp 34) ((reserverede konti)) 5000 (sp 74) ((reserverede konti)) 5001 (sp 74) ((reserverede konti)) 5000 (sp 94) ((reserverede konti)) 5001 (sp 94) ((reserverede konti)) 5080 (sp 94) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 05, 35) (rel.til og 8244) (pos) 5002 (sp 15, 25) (sp 35) ((reserverede konti)) 5000 (sp 75) ((reserverede konti)) 5001 (sp 75) ((reserverede konti)) 5000 (sp 95) ((reserverede konti)) 5001 (sp 95) ((reserverede konti)) 5080 (sp 95) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 06, 36) (rel.til og 8254) (pos) 5002 (sp 16, 26) (sp 36) ((reserverede konti)) 5000 (sp 76) ((reserverede konti)) 5001 (sp 76) ((reserverede konti)) 5000 (sp 96) ((reserverede konti)) 5001 (sp 96) ((reserverede konti)) 5080 (sp 96) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 07, 37) (rel.til og 8264) (pos) 5002 (sp 17, 27) (sp 37) ((reserverede konti)) 5000 (sp 77) ((reserverede konti)) 5001 (sp 77) ((reserverede konti)) 5000 (sp 97) ((reserverede konti)) 5001 (sp 97) ((reserverede konti)) 5080 (sp 97) (Udlejning) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 08, 38) (rel.til og 8279) (pos) 5002 (sp 18, 28) (NB Specifikation af 82xx-konti kan 5005 (sp 38) tilvælges se afsnittet Ekstra specifikation ((reserverede konti)) 5000 (sp 78) ((reserverede konti)) 5001 (sp 78) ((reserverede konti)) 5000 (sp 98) ((reserverede konti)) 5001 (sp 98) ((reserverede konti)) 5080 (sp 98) (Anden virksomhed 9) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 09, 39) (pos) 5002 (sp 19, 29 ) 16 af 81

17 ((reserverede konti HE)) 5005 (sp 09,19,29,39) ((reserverede konti HE)) 5005 (sp 49,59) ((reserverede konti HE)) 5006 (sp 09,19,29,39) ((reserverede konti HE)) 5006 (sp 49,59,69,79) ((reserverede konti)) 5000 (sp 00-69) (Anden virksomhed 10) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 00, 30) (pos) 5002 (sp ) ((tom)) 5004 ((reserverede konti HE)) 5005 (sp 00,10,20,30) ((reserverede konti HE)) 5005 (sp 40,50) ((reserverede konti HE)) 5006 (sp 00,10,20,30) ((reserverede konti HE)) 5006 (sp 40,50,60,70) ((Tom)) ((reserverede konti)) 5001 (sp 00-69) ((tom)) ((lukkede konti)) 5080 (sp 00-90) (/lukkede konti)) 5080 (sp 99) ((tom)) ((Gevinst ved salg af anlægsaktiver)) ((Goodwill)) 4940 (Oms) (sp 20-29) ((Rettigheder)) 4940 (Oms) (sp 30-79) ((Udvikling mv.)) 4940 (Oms) (sp 80-99) ((Jord)) 4941 (Oms) (sp 00-19) ((Grundforbedring)) 4940 (Oms) (sp 00-14) ((Stamplanter)) 4940 (Oms) (sp 15-19) ((Beboelse)) 4941 (Oms) (sp 20-39) ((Driftsbygninger)) 4941 (Oms) (sp 40-59) ((Installationer)) 4941 (Oms) (sp 60-99) ((Bygningsinventar/husdyr)) 4942 (Oms) (sp 00-19) ((Produktionsinventar/mark)) 4942 (Oms) (sp 20-39) ((Andet inventar/specialinventar)) 4942 (Oms) (sp 40-59) ((Biler)) 4942 (Oms) (sp 60-79) ((Andre bl. driftsmidler)) 4942 (Oms) (sp 80-99) ((Gl nummer)) (Oms) ((Gevinst ved salg af 5003 (Oms) (sp 60-69) anlægsaktiver AE)) 5006 (sp 61-68) (Gevinst ved salg af anlægsaktiver) (var.txt) (subtotal) ((Anden indtjening erstatninger)) 3186 (Oms) ((Anden indtjening diverse erhverv)) (Oms) (sp 00-09) 3880 (sp 17-99) 3883 (sp 00-09) 3883 (sp 75-99) 3884 (sp 00-79) 3885 (sp 80-99) 3886 (sp 00-49) 3886 (sp 68-79) 17 af 81

18 3886 (sp 90-99) hvis forretning tillægges(*2) 3883 (sp 10-74) (sp 80-99) 3885 (sp 00-79) + hvis landbrug tillægges(*1) 3886 (sp 50-67) (sp 80-89) ((Anden indtjening - div. indkomst)) (Saldo) ((Anden indtjening - ejendomsavance)) (Saldo) ((Anden indtjening - formueindtægter)) (Saldo) (sp 00-79) 7347 (Anden indtjening) (var.txt) sum (subtotal) (Særlige poster) (var.txt) 5090 (Saldo) (sp 00-99) (sp 80-99) (Saldo) Omkostninger til råvare og txt hjælpematerialer (*1) 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler (ES) ((Udsæd)) (Oms) 1630 ((Gødning)) (Oms) 1631 ((Planteværn)) (Oms) 1632 ((Diverse vedrørende markbrug)) (Oms) 1634 (sp 00-39) (Omkostninger mark) (var.txt) Subtotal ((Kvæg)) (Oms) ((Svin)) (Oms) ((Fjerkræ)) (Oms) ((Pelsdyr)) (Oms) ((Får)) (Oms) ((Husdyr i øvrigt)) (Oms) af 81

19 (Indkøb besætning) (var.txt) Subtotal ((Korn)) 4400 (Oms) 4417 ((Færdigblanding mv.)) (Oms) ((Andet indkøbt foder)) (Oms) ((Eget grovfoder)) (Oms) ((Andet eget foder)) (Oms) ((Dyrlæge og medicin)) (Oms) ((Diverse vedr. husdyrbrug)) (Oms) (sp 40-49) (Omkostninger husdyr) (var.txt) Subtotal (Øvrige råvarer og hjælpematerialer) (var.txt) ((skov m.v.)) (Oms) ((maskinstation, skov, råstoffer HE)) (sp 50-99) (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 41) (rel.til 8203) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 42) (rel.til 8213) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 43) (rel.til 8223) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 44) (rel.til 8233) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 45) (rel.til 8243) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 46) (rel.til 8253) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 47) (rel.til 8263) (Udlejning) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 48) (rel.til ) (Ændring i indkøbt varelager) (var.txt) (Sta.æn) ((resterende, kun hvor evt. status, er placeret i note 6 svarende til hvor omsætningskonten er)) ((Ændring i indkøbt varelager 5005 (Saldo) (sp 21-28) AE manuel)) 25 Omkostninger til råvare og txt hjælpematerialer (*2) 3 Alternative noter: 19 af 81

20 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler(es) (Vare- og materialekøb) (var.txt) (Oms) (Råvarekøb) (var.txt) (Oms) (sp 00-49) (Køb af halvfabrikata) (var.txt) (Oms) (sp 50-99) (Hjælpematerialer) (var.txt) (Oms) (Øvrige råvarer og hjælpematerialer) (var.txt) ((skov m.v.)) (Oms) ((maskinstation, skov, råstoffer HE)) (sp 50-99) (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 41) (rel.til 8203) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 42) (rel.til 8213) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 43) (rel.til 8223) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 44) (rel.til 8233) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 45) (rel.til 8243) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 46) (rel.til 8253) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 47) (rel.til 8263) (Udlejning) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 48) (rel.til ) (Ændring i indkøbt varelager) (var.txt) (Sta.æn) ((resterende, kun hvor evt. status, er placeret i note 6 svarende til hvor omsætningskonten er)) ((Ændring i indkøbt varelager 5005 (Saldo) (sp 21-28) AE manuel)) 30 Andre eksterne omkostninger txt 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler (ES) Kun i landbrug: (Maskinstation mv.) (var.txt) (Oms) af 81

21 1633 Kun i forretning: (Tjenesteydelser til videresalg) (var.txt) (Oms) (sp 00-19) (Underentreprenører) (var.txt) (Oms) (sp 20-99) (Garanti- og serviceomkostninger) (var.txt) (Oms) (Div.vedr. varekøb og materialer) (var.txt) 4430 (Oms) (sp 00-99) (Salgsomkostninger og produktudv) (var.txt) (Oms) (OBS! Lukkes se nedenfor) Fælles herfra: (Tab på debitorer) (var.txt) 4750 (Oms) (Salgsomkostninger og produktudv) (var.txt) (Oms) (sp 30-39) ((Vedligehold bygninger)) (Oms) (sp 03) 4895 (sp 10-19) 1637 (sp 00-19) ((Vedligehold grundforbedring)) (Oms) 1636 ((Vedligehold stamplanter)) 4624 (Oms) ((Vedligehold skov)) (Oms) 4681 ((Vedligehold produktionsinventar(mark))) (Oms) 1637 (sp 40-59) ((Vedligehold bygningsinventar(stald))) 4671 (Oms) 1637 (sp 20-39) ((Vedligehold andet inventar)) (Oms) (sp 60-79) 1637 (sp 80-99) (Vedligeholdelse) (var.txt) sum Subtotal ((Småinventar)) 4680 (Oms) ((Investeringsreguleringer)) (Saldo) (sp 00-57) (Investeringer over driften) (var.txt) sum (Energi) (var.txt) (Oms) (sp 10-12) 4899 (sp 18) 21 af 81

22 4895 (sp 40-89) 1635 (Lejeudgifter) (var.txt) (Oms) (sp 00-09) 1638 (sp 20-29) (Forsikringer) (var.txt) (Oms) (sp 14) 4896 (sp 10-19) 1638 (sp 10-14) 7361 (saldo) (Kontor, administration mv.) (var.txt) (Oms) (sp 05-07) 4895 (sp 20-39) (Oms) ((Afrunding LB)) Summer ((Afrunding AE)) med ((Afrunding fælles virksomhed før skat)) afrundinger ((Afrunding fælles privat før skat)) virksomhed ((Afrunding fælles skat)) (Skatter mv.) (var.txt) (Oms) (sp 15) 4896 (sp 20-29) 1638 (sp 15-19) (Diverse omkostninger) (var.txt) (Oms) (sp 00-02) 4899 (sp 04) 4899 (sp 08-09) 4899 (sp 13) 4899 (sp 16-17) 4899 (sp 19-99) 4895 (sp 00-09) 4895 (sp 90-99) 4896 (sp 30-39) 4896 (sp 40-49) 4896 (sp 50-99) 1638 (sp 40-99) 7396 (Saldo) 7398 (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 51) (rel.til ) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 52) (rel.til ) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 53) (rel.til ) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 54) af 81

23 (rel.til ) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 55) (rel.til ) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 56) (rel.til ) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 57) (rel.til ) (Udlejning) (var.txt) 5005 (Saldo) (sp 58) (rel.til ) Kun i landbrug: (Ændring i indkøbt varelager) (var.txt) (Sta.æn) ((kun medtaget intervaller åben status øvrige indkøbte er placeret i note 5)) 4835 Kun i forretning: (Ændring i indkøbt varelager) (var.txt) (Sta.æn) Fælles (Særlige poster) (var.txt) 5091 (Saldo) (sp 00-49) (sp 80-89) Bruttofortjeneste eller Bruttotab txt Kun afs. 8 Herfra er noter landbrug-forretning ens 35 Personaleomkostninger txt 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler (ES) ((Lønninger)) (Oms) (kun sum) ((Værdi af kost, logi, telefon mv.)) (Oms) ((Tilskud til personale)) (Oms) (Løn og gager) (var.txt) Subtotal ((Pensioner)) 4725 (Oms) (sp 10-19) (Pensioner) (var.txt) Subtotal ((Andre omkostninger til social sikring)) (Oms) (Oms) (sp 00-09) 4725 (Oms) (sp 20-99) (Oms) 23 af 81

24 ((Øvrige personaleomkostninger)) (Oms) (Oms) 1638 (sp 00-09) (Andre omkostninger) (var.txt) Subtotal Kun i selskaber kan fravælges Heraf løn bestyrelse (var.txt) (Oms) (sp 80-89) Heraf løn direktion (var.txt) (Oms) (sp 90-99) Gennemsnitligt antal ansatte (1 dec.) (plan 1) SupOpl (plan 5) Noterne er uanset alternativ altid med Sidste års tal ved subtotaler (NB Specifikation af løn pr. medarbejder kan tilvælges se afsnittet Ekstra specifikation 40 Af- og nedskrivning anlægsaktiver txt 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler (ES) ((Afskrivning immaterielle aktiver)) ((Afskrivninger nr ej anvendt)) (Oms) ((Goodwill)) 4948 (Oms) (sp 00-09) ((Rettigheder)) 4948 (Oms) (sp 10-29) ((Udvikling mv.)) 4948 (Oms) (sp 30-99) 1639 (sp 00-09) ((Afskrivning immaterielle 5003 (Oms) (sp 00-09) aktiver) AE) 5006 (sp 01-08) (Afskrivning immaterielle aktiver) (var.txt) Subtotal ((Afskrivning af materielle anlægsaktiver)) ((Afskrivninger fast ejendom)) (Oms) 1639 (sp 10-19) ((Afskrivninger grundforbedring)) (Oms) 1639 (sp 20-29) ((Afskrivninger stamplanter)) 4963 (Oms) ((Afskrivninger produktionsinventar(mark))) (Oms) 1639 (sp 40-49) ((Afskrivninger bygningsinventar(stald))) 4965 (Oms) 1639 (sp 30-39) ((Afskrivninger andet inventar mv.)) 4964 (Oms) (sp 50-59) ((Afskrivninger bl. driftsmidler mv.)) (Oms) 1639 (sp 60-89) ((Særlige skattekonti)) (oms) (sp ((Afskrivning af materielle 5003 (sp 10-19) af 81

25 anlægsaktiver AE)) 5006 (sp 11-18) (Afskrivning af materielle anlægsaktiver) (var.txt) Subtotal ((Nedskrivning immaterielle aktiver)) ((Goodwill)) (neg) 4930 (Oms) (sp 20-29) ((Rettigheder)) (neg) 4930 (Oms) (sp 30-79) ((Udvikling mv.)) (neg) 4930 (Oms) (sp 80-99) ((Nedskrivning immaterielle aktiver AE)) (neg) 5003 (Oms) (sp 20-29) ((manuel korrektion)) (neg) 5003 (Oms) (sp 30-39) (neg) 5006 (Oms) (sp 21-28) ((manuel korrektion)) (neg) 5006 (Oms) (sp 31-38) (Nedskrivning immaterielle aktiver) (var.txt) Subtotal ((Nedskrivning materielle aktiver)) ((Jord)) (neg) 4932 (Oms) (sp 00-19) ((Grundforbedring)) (neg) 4930 (Oms) (sp 00-14) ((Stamplanter)) (neg) 4930 (Oms) (sp 15-19) ((Beboelse)) (neg) 4932 (Oms) (sp 20-39) ((Driftsbygninger)) (neg) 4932 (Oms) (sp 40-59) ((Installationer)) (neg) 4932 (Oms) (sp 60-99) ((Bygningsinventar/husdyr)) (neg) 4933 (Oms) (sp 00-19) ((Produktionsinventar/mark)) (neg) 4933 (Oms) (sp 20-39) ((Andet inventar/specialinventar)) (neg) 4933 (Oms) (sp 40-59) ((Biler)) (neg) 4933 (Oms) (sp 60-79) ((Andre bl. driftsmidler)) (neg) 4933 (Oms) (sp 80-99) ((Nedskrivning materielle aktiver AE)) (neg) 5003 (Oms) (sp 40-49) ((manuel korrektion)) (neg) 5003 (Oms) (sp 50-59) (neg) 5006 (Oms) (sp 41-48) ((manuel korrektion)) (neg) 5006 (Oms) (sp 51-58) (Nedskrivning materielle aktiver) (var.txt) Subtotal ((Tilbageført nedskrivn. Immat. aktiver)) ((Goodwill)) (pos) 4930 (Oms) (sp 20-29) ((Rettigheder)) (pos) 4930 (Oms) (sp 30-79) ((Udvikling mv.)) (pos) 4930 (Oms) (sp 80-99) ((Tilbageført nedskrivn immaterielle aktiver AE)) (pos) 5003 (Oms) (sp 20-29) ((manuel korrektion)) (pos) 5003 (Oms) (sp 30-39) (pos) 5006 (Oms) (sp 21-28) ((manuel korrektion)) (pos) 5006 (Oms) (sp 31-38) (Tilbageført nedskrivn. Immat. aktiver) (var.txt) Subtotal ((Tilbageført nedskrivn. Imat. aktiver)) ((Jord)) (pos) 4932 (Oms) (sp 00-19) ((Grundforbedring)) (pos) 4930 (Oms) (sp 00-14) ((Stamplanter)) (pos) 4930 (Oms) (sp 15-19) ((Beboelse)) (pos) 4932 (Oms) (sp 20-39) ((Driftsbygninger)) (pos) 4932 (Oms) (sp 40-59) ((Installationer)) (pos) 4932 (Oms) (sp 60-99) ((Bygningsinventar/husdyr)) (pos) 4933 (Oms) (sp 00-19) ((Produktionsinventar/mark)) (pos) 4933 (Oms) (sp 20-39) ((Andet inventar/specialinventar)) (pos) 4933 (Oms) (sp 40-59) ((Biler)) (pos) 4933 (Oms) (sp 60-79) ((Andre bl. driftsmidler)) (pos) 4933 (Oms) (sp 80-99) 25 af 81

26 ((Tilbageført nedskrivn. mat aktiver AE)) (pos) 5003 (Oms) (sp 40-49) ((manuel korrektion)) (pos) 5003 (Oms) (sp 50-59) (pos) 5006 (Oms) (sp 41-48) ((manuel korrektion)) (pos) 5006 (Oms) (sp 51-58) (Tilbageført nedskrivn. Imat. aktiver) (var.txt) Subtotal 50 Andre driftsomkostninger txt 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler (ES) ((Andre driftsomkostninger)) 4758 (oms) ((Andre formueudgifter virksomhed)) 7395 (Saldo) (sp 00-79) (Andre omkostninger) (var.txt) (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 41, 51) (rel.til ) (neg) 5002 (sp 11, 21) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 42, 52) (rel.til ) (neg) 5002 (sp 12, 22) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 43, 53) (rel.til ) (neg) 5002 (sp 13, 23) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 44, 54) (rel.til ) (neg) 5002 (sp 14, 24) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 45, 55) (rel.til ) (neg) 5002 (sp 15, 25) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 46, 56) (rel.til ) (neg) 5002 (sp 16, 26) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 47, 57) (rel.til ) (neg) 5002 (sp 17, 27) (Udlejning) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 48, 58) (rel.til ) (neg) 5002 (sp 18, 28) (Anden virksomhed 9) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 49, 59) (neg) 5002 (sp 19, 29) (Anden virksomhed 10) (var.txt) 5002 (Saldo) (sp 40, 50) (neg) 5002 (sp 10, 20) ((Tab ved salg af anlægsaktiver)) ((Goodwill)) 4943 (Oms) (sp 20-29) ((Rettigheder)) 4943 (Oms) (sp 30-79) ((Udvikling mv.)) 4943 (Oms) (sp 80-99) ((Jord)) 4944 (Oms) (sp 00-19) ((Grundforbedring)) 4943 (Oms) (sp 00-14) ((Stamplanter)) 4943 (Oms) (sp 15-19) ((Beboelse)) 4944 (Oms) (sp 20-39) ((Driftsbygninger)) 4944 (Oms) (sp 40-59) ((Installationer)) 4944 (Oms) (sp 60-99) ((Bygningsinventar/husdyr)) 4945 (Oms) (sp 00-19) ((Produktionsinventar/mark)) 4945 (Oms) (sp 20-39) ((Andet inventar/specialinventar)) 4945 (Oms) (sp 40-59) ((Biler)) 4945 (Oms) (sp 60-79) ((Andre bl. driftsmidler)) 4945 (Oms) (sp 80-99) ((Gl nummer)) (Oms) 26 af 81

27 ((Gl nummer)) 4998 (Oms) (sp 11-99) ((Tab ved salg af 5003 (Oms) (sp 70-79) anlægsaktiver AE)) 5006 (sp 71-78) (Tab ved salg af anlægsaktiver) (var.txt) (subtotal) (Særlige poster) (var.txt) 5091 (Saldo) (sp 50-99) (sp 90-99) Driftsresultat F.txt Kun afs Resultatandele fra I/S txt Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler (ES) (Resultatandele fra I/S) 5010 (Saldo) ((kontrol: ikke modkonto i anlægskartotek)) 55 Indtjening tilknyttet virksomhed txt Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler (ES) (Indtjening tilknyttet virksomhed) 5011 (Saldo) ((drop hvis ikke selskab og kontrol ikke modkonto i anlægskartotek)) 57 Indtjening associeret virksomhed txt Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler (ES) (Indtjening associeret virksomhed) 5012 (Saldo) ((drop hvis ikke selskab og kontrol ikke modkonto i anlægskartotek)) 70 Finansielle indtægter txt Selskaber 70 Finansielle indtægter virksomhed txt Personlige 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler (ES) (Renteindtægter) (var.txt) (Saldo) (sp 00-09) 5395 (sp 30-99) (oms) (sp 90-94) (Renteindtægter tilknyttet virksomhed) (var.txt) 5395 (Saldo) (sp 10-24) (det hele) (Renteindtægter associeret virksomhed) (var.txt) 5395 (Saldo) (sp 25-29) (det hele) (Aktieudbytte) (var.txt) (Saldo) af 81

28 (Realiseret gevinst/tab finansaktiver) (pos) (Saldo) (var.txt) (pos) 5277 (sp 00-29) (pos) 5277 (sp 31-35) (pos) 5277 (sp 37-38) (pos) 5277 (sp 45-99) (pos) 5278 (sp 00-29) (pos) 5278 (sp 31-35) (pos) 5278 (sp 37-38) (pos) 5278 (sp 45-99) (pos) 5279 (sp 00-29) (pos) 5279 (sp 31-35) (pos) 5279 (sp 37-38) (pos) 5279 (sp 45-99) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) 7598 (sp 00-49) (pos) 7799 (sp 00-49) (Realiseret gevinst/tab gæld) (pos) (Saldo) (var.txt) (pos) (pos) (pos) 7599 (sp 00-49) (Urealiseret regulering finansaktiver) (pos) (Saldo) (pos) 5277 (sp 30) (pos) 5277 (sp 36) (pos) 5277 (sp 39-44) (pos) 5278 (sp 30) (pos) 5278 (sp 36) (pos) 5278 (sp 39-44) (pos) 5279 (sp 30) (pos) 5279 (sp 36) (pos) 5279 (sp 39-44) ((Evt ALT med summer / +/- opdelt evt)) (neg) 7598 (sp 50-99) (var.txt) (Urealiseret regulering gæld) (pos) 2300 (Saldo) (sp 90-99) ((Evt ALT med summer / +/- opdelt evt)) (pos) 2305 (sp 90-99) ((se nedenfor)) (pos) (sp 90-99) (var.txt) (pos) (sp 90-99) (pos) (sp 90-99) (pos) 2380 (pos) 2390 (sp 90-99) (pos) 2399 (pos) 2699 (pos) (sp 00-89) (pos) (sp 00-89) (pos) (pos) 2329 (Kursændringer finanspassiver) (var.txt) 7799 (Saldo) (sp 50-99) ?? Faglig note (ej parametre) Der mangler evt 1 el. 2 konti til overførsel til EK under urealiseret. Med fx flg tekster Regulering kontrakter mv. til dagsværdi til EK ultimo Regulering kontrakter mv. til dagsværdi fra EK primo 28 af 81

29 80 Finansielle omkostninger txt Selskaber 80 Finansielle omkostninger virksomhed txt Personlige 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler(es) (Renteudgifter) (var.txt) (Saldo) (sp 00-09) 5695 (sp 30-99) (oms) (sp 95-99) (Renteudgifter tilknyttet virksomhed) (var.txt) 5695 (Saldo (sp 10-24) (det hele) (Renteudgifter associeret virksomhed) (var.txt) 5695 (Saldo (sp 25-29) (det hele) (Prioritetsomkostninger) (var.txt) (Saldo) (Realiseret gevinst/tabgæld) (neg) (Saldo) (var.txt) (neg) (neg) (neg) 7599 (sp 00-49) (Realiseret gevinst/tab finansaktiver) (neg) (Saldo) (var.txt) (neg) 5277 (sp 00-29) (neg) 5277 (sp 31-35) (neg) 5277 (sp 37-38) (neg) 5277 (sp 45-99) (neg) 5278 (sp 00-29) (neg) 5278 (sp 31-35) (neg) 5278 (sp 37-38) (neg) 5278 (sp 45-99) (neg) 5279 (sp 00-29) (neg) 5279 (sp 31-35) (neg) 5279 (sp 37-38) (neg) 5279 (sp 45-99) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) 7598 (sp 00-49) (neg) 7799 (sp 00-49) (Urealiseret regulering gæld) (neg) 2300 (Saldo) (sp 90-99) ((Evt ALT med summer / +/- opdelt evt)) (neg) 2305 (sp 90-99) ((se nedenfor)) (neg) (sp 90-99) (var.txt) (neg) (sp 90-99) (neg) (sp 90-99) (neg) 2380 (neg) 2390 (sp 90-99) (neg) 2399 (neg) 2699 (neg) (sp 00-89) 29 af 81

30 (neg) (sp 00-89) (neg) (neg) 2329 (Urealiseret regulering finansaktiver) (neg) (Saldo) (neg) 5277 (sp 30) (neg) 5277 (sp 36) (neg) 5277 (sp 39-44) (neg) 5278 (sp 30) (neg) 5278 (sp 36) (neg) 5278 (sp 39-44) (neg) 5279 (sp 30) (neg) 5279 (sp 36) (neg) 5279 (sp 39-44) ((Evt ALT med summer / +/- opdelt evt)) (pos) 7598 (sp 50-99) (var.txt) (Kursændringer finansaktiver) (var.txt) 7599 (Saldo) (sp 50-99) ((se ovenfor ved urealiseret)) Der opdeles evt. i følgende 4 faste linier Tab pga. kursstigning valuta Gevinst pga. kursfald valuta Tab pga. kursstigning papir Gevinst pga. kursfald papir 82 Nedskrivning kapitalandele tilkn. virk. txt Selskaber 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler(es) (Nedskrivning kapitalandele tilkn. virk.) 5013 (Saldo) Nedskrivning kapitalandele assoc. virk. txt Selskaber 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler(es) (Nedskrivning kapitalandele assoc. virk.) 5014 (Saldo) Værdiændring investeringsejendomme txt 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler(es) (Værdiændring investeringsejendomme) (Saldo) til Årets resultat virksomhed før skat F.txt. Personlige ((Fravælg privat i årsrapport J/N)) Personlige Vælges privat fra er der ingen Skat af årets resultat, da årets resultat i det personlige regnskab ikke findes, og fordi skat tilhører privat om- 30 af 81

31 rådet. 100 Private indtægter txt 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler ((Personlig indtjening)) (Saldo) ((Akkordering af privat gæld)) 7790 (Saldo) ((Ikke likvid)) (V-kd=2) ((Personlige formueindtægter)) (Saldo) Sp 00-89) ((Udlejning værelser)) (Saldo) (V-kd=2) ((Ejendomsavance)) (Saldo) (V-kd=2) 105 Private omkostninger txt 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler ((Faglige kontingenter)) 4800 (Oms) (V-kd=2) ((Faglig kontingen, A-kasse, sygeforsk.)) (Saldo) (Personlig omkostning) Sum ((Personlige formueudgifter)) 7399 (Saldo) (sp 90-99) Finansielle indtægter privat txt Personlige 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler (Renteindtægter) (var.txt) (Saldo) (V-kd=2) 5395 (sp 00-09) 5395 (sp 30-99) (oms) (sp 90-94) (V-kd=2) (Aktieudbytte) (var.txt) (Saldo) (V-kd=2) 5354 (Realiseret gevinst/tab finansaktiver) (pos) (Saldo) (var.txt) (pos) 5277 (V-kd=2) (sp 00-29) (pos) 5277 (sp 31-35) (pos) 5277 (sp 37-38) (pos) 5277 (sp 45-99) (pos) 5278 (sp 00-29) (pos) 5278 (sp 31-35) (pos) 5278 (sp 37-38) 31 af 81

32 (pos) 5278 (sp 45-99) (pos) 5279 (sp 00-29) (pos) 5279 (sp 31-35) (pos) 5279 (sp 37-38) (pos) 5279 (sp 45-99) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) 7598 (sp 00-49) (pos) 7799 (sp 00-49) (Realiseret gevinst/tab gæld) (pos) (Saldo) (var.txt) (pos) (V-kd=2) (pos) (pos) 7599 (sp 00-49) (Urealiseret regulering finansaktiver) (pos) (Saldo) (pos) 5277 (V-kd=2) (sp 30) (pos) 5277 (sp 36) (pos) 5277 (sp 39-44) (pos) 5278 (sp 30) (pos) 5278 (sp 36) (pos) 5278 (sp 39-44) (pos) 5279 (sp 30) (pos) 5279 (sp 36) (pos) 5279 (sp 39-44) ((Evt ALT med summer / +/- opdelt evt)) (neg) 7598 (sp 50-99) (var.txt) (Urealiseret regulering gæld) (pos) 2300 (Saldo) (sp 90-99) ((Evt ALT med summer / +/- opdelt evt)) (pos) 2305 (V-kd=2) (sp 90-99) ((se nedenfor)) (pos) (sp 90-99) (var.txt) (pos) (sp 90-99) (pos) (sp 90-99) (pos) 2380 (pos) 2390 (sp 90-99) (pos) 2399 (pos) 2699 (pos) (sp 00-89) (pos) (sp 00-89) (pos) (pos) 2329 (Kursændringer finanspassiver) F.txt (Saldo) (sp 50-99) (V-kd=2) 120 Finansielle omkostninger privat txt Personlige 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler (Renteudgifter) (var.txt) (Saldo) (V-kd=2) (sp 00-09) 5695 (sp 30-99) (oms) (sp 95-99) (V-kd=2) (Prioritetsomkostninger) (var.txt) (Saldo) (V-kd=2) 32 af 81

33 (Realiseret gevinst/tabgæld) (neg) (Saldo) (var.txt) (neg) (V-kd=2) (neg) (neg) 7599 (sp 00-49) (Realiseret gevinst/tab finansaktiver) (neg) (Saldo) (var.txt) (neg) 5277 (V-kd=2) (sp 00-29) (neg) 5277 (sp 31-35) (neg) 5277 (sp 37-38) (neg) 5277 (sp 45-99) (neg) 5278 (sp 00-29) (neg) 5278 (sp 31-35) (neg) 5278 (sp 37-38) (neg) 5278 (sp 45-99) (neg) 5279 (sp 00-29) (neg) 5279 (sp 31-35) (neg) 5279 (sp 37-38) (neg) 5279 (sp 45-99) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) 7598 (sp 00-49) (neg) 7799 (sp 00-49) (Urealiseret regulering gæld) (neg) 2300 (Saldo) (sp 90-99) ((Evt ALT med summer / +/- opdelt evt)) (neg) 2305 (V-kd=2) (sp 90-99) ((se nedenfor)) (neg) (sp 90-99) (var.txt) (neg) (sp 90-99) (neg) (sp 90-99) (neg) 2380 (neg) 2390 (sp 90-99) (neg) 2399 (neg) 2699 (neg) (sp 00-89) (neg) (sp 00-89) (neg) (neg) 2329 (Urealiseret regulering finansaktiver) (neg) (Saldo) (neg) 5277 (V-kd=2) (sp 30) (neg) 5277 (sp 36) (neg) 5277 (sp 39-44) (neg) 5278 (sp 30) (neg) 5278 (sp 36) (neg) 5278 (sp 39-44) (neg) 5279 (sp 30) (neg) 5279 (sp 36) (neg) 5279 (sp 39-44) ((Evt ALT med summer / +/- opdelt evt)) (pos) 7598 (sp 50-99) (var.txt) (Kursændringer finansaktiver) F.txt (Saldo) (sp 50-99) (V-kd=2) Afrunding privat Sum ((Prioritet 1: Placering Private indtægter)) med ((Prioritet 2: Placering Finansielle omkost- afrundinger ninger privat)) privat 33 af 81

34 ((Prioritet 3: Denne linje Afrunding privat)) Årets resultat privat før skat F.txt. Personlige Kun afs. 8 Årets resultat før skat F.txt. Personlige + Kun afs. 8 Selskaber 150 Skat af årets resultat txt 3 Alternative noter: 2 Kun subtotal sidste år 9 Kun subtaler (ES) ((Beregn skat ej i selskab)) Lukkes (Saldo) Ingen ((Betalt skat ej i selskab)) (Saldo) ((Selskabsskatter)) (Saldo) (Betalte skatter mm.) (var.txt) 7260 (sp 00-19) 7260 (sp 90-99) (Udskudt skat) (var.txt) (Saldo) (sp 20-89) Årets resultat F.txt Kun afs. 8 ***** Følgende linier kommer kun i I/S afs. 8 Resultatdisponering: Overskrift Udlodning til interessenter txt 7155 (Oms) (vf) (vf) Overført overskud til kommende år F.txt 7180 (saldo) (vf)(sp 00-89) ((hvis samlet sum <=0)) 7180 (vf)(sp 91-99) (vf) (neg) (vf) Overført underskud til kommende år F.txt 7180 (saldo) (vf)(sp 00-89) ((hvis samlet sum >0)) 7180 (vf)(sp 91-99) (vf) (pos) (vf) ***** Slut særligt I/S-udskrift ***** Følgende linier kommer kun i selskaber afs. 8 Resultatdisponering: Overskrift Ekstraordinært udbytte txt 2275 (Sta.æn) (sp 95-99) Foreslået udbytte txt 7185 (Saldo) (vf) (vf) Reserve indre værdi s metode txt 7186 (Saldo) (vf)(sp 10-14) (vf) Øvrige reserver txt 7186 (Saldo) (vf)(sp 00-09) (vf)(sp 15-99) (vf) 34 af 81

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Definition årsrapport B, drift

Definition årsrapport B, drift Definition årsrapport B, drift Dato: 27-11-2009 I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser:

I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: Definition årsrapport B, landbrug, forretning (Udkast) Dette afsnit indeholder definition af kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Definition årsrapport - ekstern

Definition årsrapport - ekstern Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. S:\7600-Oekonomisystemer\7690 Nyt regnskab\opstilling A Definition parameter\v_fg_drft_landbr_a_def 03.doc Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A,

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport A, landbrug Dato: 27-11-2009 Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen

Læs mere

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skattebilag selskab

Definition skattebilag selskab Definition skattebilag selskab 15.09.2016 1. Skattepligtig indkomst 2. Oversigt skattemæssige underskud 3. Skatteberegning 4. Noten "Periodisering omkostninger / indtægter" 5. Skatteafstemning Fortegn

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 17.11.2017 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Definition årsrapport - ekstern

Definition årsrapport - ekstern Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

FM Landbrug ApS CVR: Årsrapport

FM Landbrug ApS CVR: Årsrapport FM Landbrug ApS CVR: 32320589 2013 01.01.2013 31.12.2013 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 30. april 2014 Dirigent: Frands Nielsen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Webinar - igangsætning. Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff

Webinar - igangsætning. Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff Webinar - igangsætning Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff Agenda Årsrapport Statusseddel Moms Revisionsliste Statusseddel Summax API diverse Diverse Årsrapport Årsrapport Forside Skemakrav Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS Bystedparken 50, 7080 Børkop (CVR-nr. 26303508) Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014 Johnny Damkjær Dirigent

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha Overblik side 42 A2200 Følsomhed Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha 24.027 24.027 Udbytte korn, hkg pr. ha 1.300 1.330 26 hkg Kr. pr. hkg. solgt korn

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. juni 2015 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

INTERNATIONAL TECH ApS

INTERNATIONAL TECH ApS INTERNATIONAL TECH ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/12/2013 Torben Madsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere