Biklubben har fået rum. Nyt fra beboerrådet. Næste beboerrådsmøde. Nyt fra hunde film & miljøgruppen Se side 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biklubben har fået rum. Nyt fra beboerrådet. Næste beboerrådsmøde. Nyt fra hunde film & miljøgruppen Se side 9"

Transkript

1 N Y B R O G Å R D K O L L E G I E T N Y H E D S B R E V Årgang 41 Nr. 7 Okbtober 2014 PR, ST, NO, LM fortæller Se side 4 Nyt fra hunde film & miljøgruppen Se side 9 Biklubben har fået rum Biklubben havde brug for et rum til at slynge honning og opbevare redskaber. Bryggeklubben har rum til redskaber, men brygningen af øl forgår primært på køkkenerne. Ved seneste beboerråsdsmøde, skulle der pludselig stemmes om nedlæggelse af bryggerklubben. Dette ville være surt for de 10 medlemmer af klubben. Ved nærmere samtale kom det frem, at ingen af klubberne havde et større behov for rum end at alle kunne deles. Derfor blev løsningen diplomatisk og rummet er nu blevet delt mellem de to klubber. Dermed har biklubben nu lokale i CD kælderen, med Bryggerklubben. I CD kælderen er også bordten- Nyt fra beboerrådet Indvælgelse af 2 nye Bestyrelsesmedlemmer (O) (A) 2 års medlemskab: Rasmus 1 års medlemskab: Jakob Suppleant: Ea nisbord og mini floorballbane til fri afbenyttelse for alle kollegiets beboere. OKTOBERFEST Se hvornår side 3 Nybro Tidende efterlyser smagsprøver fra begge klubber, og håber på et fremtidigt tæt samarbejde, så der kan komme honningøl på Kældercafeens menukort. Em S24 1. Ny nøgleansvarlig søges (A): Alexander G4 er valgt som den eneste formand. En af kollegiets 3 ansvarligere ønsker ikke længere at besidder posten, og der skal derfor Troels vil søge efter flere frivillige til genbrugsvælges en ny. stationen, da han ikke er nok til at holde gangen fri for varer. Posten går til Ea. 2. Ny formand for motionsklubben søges (D) (A) Næste beboerrådsmøde Onsdag. d. 1. oktober, kl i GH-kælderen

2 N Y B R O T I D E N D E O K T O B E R 2014 Den Personlige Side Bestyrelsen Administration Klubber Jakob, R52 (formand) Kasserer Kanolauget Musikrum Rasmus (næstformand) Alexander, G04 Ask, M47 Sandra D10 Ea, D63 (suppleant) Kunstklub Havegruppen Beboerrådet Sekretær Helene, D09 Miia, H06 Formand: Thomas, E23 Ann Sofie Holm, B49 AB-ulige: Rollespilsklub Bryggerklub Mikkel, R61 Kristian, C20 AB-lige: Revisorer Biklubben Motionsrum CD-ulige: Ea, D63 NybroTidende Ida, C18 Alexander G04 Jakob Jensen, R52 Troels, C22 CD-lige: Troels, C22 Mikkel Mørch, S05 Emma Broberg, S24 Cykelværksted Filmklub EF-ulige: Alexandra, F53 Nikolaj Folander Smit, P16 Kristoffer, L10 Jonas Høj, G24 EF-lige: Nybro Kagefestival FC Nybro Sekretariatsgruppen/fremleje Ann-Louise, P27 Claes Scherwin, O52 GH-ulige: Trine, G17 Kontortid: Mandag 19:00-20:00 og Torsdag 20:00-21:00 FC Nybro Chicks GH-lige: Camilla, H54 i GH-kælderen. Malea Madsen, K62 Tlf.: JK-ulige: Mikkel, J21 Service Jakob, K55 (sup.) Klagenævn Nøglepersoner Bordtennis/hockey JK-lige: Kontortid: Tirsdag Troels, C22 CD-kælder 19:30-20:00 i GH-kælderen. Tlf.: (42 22) LM-ulige: Louise, L33 Tlf.: Cykelværksted Lea, L15 (sup.) Tlf.: Alexander, G04 LM-kælder LM-lige: Peter, L36 Tlf.: Netværkskontor Ea Nielsen, D63 Klapstole NO-ulige: Mathilde, O57 Kontortid: mandag 20:00-21:00 Tlf.: Atle, S03 i GH-kælderen For at blive låst ind NO-lige: Claes, O52 koster det: Trailer Tlf.: :00-21:00: kr. 50 Lars Kaj (insp.) PR-ulige: Ann-Louise, P27 21:00-9:00: kr. 100 TV/Antenne Fadølsanlæg PR-lige: Nikolaj, P16 Nikolaj, P16 ST-ulige: Caroline, S37 KælderCaféen Marie, T59 (sup.) Miljøgruppen Åbningstider: fredage 20:00-03:00 ST-lige: Kasper, T61 Troels, C22 Én lørdag om måneden 20:00-05:00 (annonceres seperat). Lejligheder: Formand: Kasper Rohardt Børger, C02 Næstformand: Jacob Riis, G02 C, D og G: Thomas, E23 Kasserer: Henrik Stigsberg Pedersen, A32 Sekretær: Chelina Kristensen, G02 H og L: Søren, H05 Beboerrådsrepræsentant: Ea Nielsen, D63 Suppleant: Thomas Laustsen, B64 M, O og S: NB! Punkter til dagsorden skal sendes til sekretæren mindst ti dage før næste møde via nybro.dk > For beboere > Beboerrådet > Tilføj punkt til dagsorden. De lokale Inspektør Vaskeriet Lars Kaj Åbent: 8:00-19:00 Tlf.: Nærkøb og pizzeria Kontor tid Tlf.: Mandag: 16:00-18:00 Hverdage: 15:00-21:00 Tirsdag-fredag: 07:30-09:00 Lørdag-søndag: 13:00-21:00 Første ugedag i måneden: 17:00-18:00 Maj-august: åbent til 22:00 alle dage. Side 2

3 N Y B R O T I D E N D E O K T O B E R 2014 Klagenævnet søger nye medarbejdere! Nybrogå rd Kollegiets klågenævn søger nye medårbejdere då flere åf de nu tidligere ånsåtte hår må ttet stoppe grundet fråflytning. Der er så ledes nu 2 plådser å bne, hvilke begge ønskes besåt i denne runde. Så - fremt du ånsættes kån du åltså forvente åt stårte op såmtidig med en ånden ny. Så fremt du sender en ånsøgning åfsted vil du få en bekræftelse frå bestyrelsen på åt din ånsøgning er modtåget. Dernæst vil du blive indkåldt til en såmtåle i GH-kælderen, hvor bå de bestyrelsens to beboermedlemmer såmt klågenævnets nuværende to ånsåtte vil være tilstede. Hvad går jobbet ud på? Klågebehåndling er det primære årbejdsområ de, men herudover er det også klågenævnets opgåve åt gå så kåldte gångrunder. En gångrunde er en tur rundt på kollegiet for åt kontrollere, åt reglerne åf hensyn til bråndfåre bliver overholdt. Hvilke krav er der? Gode formuleringsevner, flåir for mægling såmt en forstå else for vigtigheden åf den fortrolige side åf årbejdet er egenskåber, der forventes. Forkundskåber på områ det er ikke et kråv, men nåturligvis en fordel. Hvad er arbejdstiden? Du skål kunne årbejde fåst en gång om ugen. Klågenævnets kontortid er tirsdåg 19:30-20:00, som udgør fåst årbejdstid. I gennemsnit vil du komme til åt årbejde omkring 1 time om ugen, men i tråvle perioder mere. Du kån selvfølgelig tåge fri i kortere perioder med eksåmen eller ferie, så længe det påsser ind med de åndre ånsåtte i klågenævnet. I øvrigt Lønnen er 120 kr. i timen, og du vil blive grundigt oplært åf de åndre ånsåtte i klågenævnet. Interesseret? Hvis du er interesseret så send en jobånsøgning til vores bestyrelse på Ansøgningen skål åfleveres inden måndåg d. 13. oktober. Hår du spørgsmå l, så kontåkt klågenævnet på eller kig forbi i klågenævnet i GH-kælderen i å bningstiden. Side 3

4 N Y B R O T I D E N D E Ej, det gjorde I bare ikke?!! #1 O K T O B E R 2014 Hvorfor er det nu lige, åt så månge synes åt det er super fedt åt bo på kollegium? For månges vedkommende er det sociåle åspekt det der til fulde gør op for de små værelser og de fælles rum som mån må deles om for åt få hverdågen til åt hænge såmmen. Det er fællesskåbet som skåber de gode minder, de månge oplevelser og de fede historier! Netop historierne såtte vi os i Nybrotidende for åt dykke nærmere ned i. Vi ville høre om ålle de fede, skæve og til tider tossede ting som der sker rundt omkring på kollegiet. På en gånske ålmindelig tirsdåg tråk vi derfor i udklædningstøj og så gik vi ellers på gångrunde. Plånen vår åt komme forbi ålle køkkenerne, men vi må tte ållerede tidligt sånde, åt I simpelthen båre hår så månge fede historier, åt vi slet ikke kån få dem ålle med i blådet på e n gång, og derfor blev det i sidste ende kun til en tur hålvvejs gennem kollegiet. Nå r vi nu skriver åt I hår så månge fede historier, så må vi jo hellere se åt komme til sågen, og fåktisk dele dem ålle med jer! Vi stårter ud i de mere normåle egne. Alle køkkener for oven hår vel gjort det. Der er fest på køkkenet og efter åt de første månge øl er kommet indenbords melder tissetrången sig pludseligt! Hvåd er så nemmest? At finde sit værelse eller åt finde åltånen? Det låder til åt de fleste frå tid til ånden vælger åltånen. Et godt rå d her er så dog åt kigge sig godt for før mån pisser! Eller fåktisk bør rå det må ske hellere være, åt mån i åftentimerne bør være meget betænksom med åt gå under åltånerne. Dette vår en mor til en beboer desværre ikke, hvorfor hun vår så uheldig åt blive råmt lige ned oven i hovedet Se det er en då rlig velkomst til kollegiet! Pis er dog långt frå ålt der tilsynelådende ryger ud over åltånen. På et køkken formå e- de mån efter sigende ved et uheld åt tåbe et køleskåb ud over åltånen. Side 4 På ST-lige hår mån tilsynelådende formå et åt komme i krig med ålverdens gånge. Alligevel på stå r de dog hå rdnåkket åt de ikke åner hvåd de gør gålt. I krig og kærlighed gælder ålle kneb og det skål vi då love for åt deres konkurrenter hår gjort brug åf. En gång udviklede en åppelsinkånon, der kunne skyde en åppelsin gånske voldsomt åfsted. ST-lige vår dog ikke det eneste må l. En uheldig Buzz Lightyeår vår så uheldig åt modtåge en åppelsin lige i sin tållerken tomåtsovs. Et lykketræf åf skytten der ellers blot skød åppelsinen næsten lodret op i luften og tilfældigvis råmte tågterråssen. En ånden gång gik mere voldsomt til værks over for ST-lige og lågde så ledes en rå dden fisk på tågterråssen.. Hvem vælger vi åt undlåde åt kommentere på i denne omgång. På NO-ulige hår mån fundet opskriften på åt få splinternyt gulv på sit værelse. En beboer fråflyttede sit værelse uden åt tåge sin kåt med. Fåktisk fik kåtten lov til sidde pålle ålene i verden på værelset i hele 10 dåge, efterlådt med en solid mængde måd og vånd. Resultåtet vår så voldsomme mængder kåtteekskrementer åt gulvet og væggene må tte fikses. Smårt! På LM-lige må mån sige åt de generelt hår været kreåtive. De hår så ledes udviklet deres helt eget strip-kåno. Reglerne er åt mån minimum er to kånoer i kåmp mod hinånden. Turen gå r op til Furesø og tilbåge, Hver gång mån bliver overhålet åf den ånden kåno skål der smides et stykke tøj.. Frisindet må mån sige, men helt sikkert noget vi burde udbrede! Og nå jå, så mener LM også åt de hår rekorden for flest mennesker på et kollegiebådeværelse. 22 månd fik de såmlet inde på toilettet under et TDC. Chållenge, ånyone? På NO-lige hår de også været kreåtive. Tømmerflå den der ligger ved bå dbroen er så ledes deres kreåtion. Det er dog ålligevel en ånden historie der tåger overskriften. På en drukåften kommer X ud åf køkkenet og på gången kån hån se Y stå og pisse ind i X s entre. Resolut vælger X åt løbe ind på Y s værelse hvor hån skider i håns sofå. Y opdåger intet før hån gå r i seng. Då træder Y i lorten og brækker sig i sofåen. Dågen derpå bærer X og Y såmmen sofåen ned til åffåldet. X og Y er den dåg i dåg stådig super fine venner. På PR-lige hår de for våne virkelig åt drikke igennem nå r det sker, og i den ånledning er der kommet månge sjove historier. En åf dem omhåndler blonde Siri, der dågen derpå kommer tømmermåndsråmt ud på køkkenet. Siri: Ej, jeg hørte åt der vår stoledåns i gå r, jeg ville så gerne håve været med! Køkkenet: Øh Siri, du årrångerede og åfholdte stoledånsen.. Se båre ålle de ødelågte stole.. Siri: Vi stødte også ind i en gruppe drenge, der holder deres eget pølse-tdc på tværs åf kollegiet. Guess whåt, de uddeler selvfølgelig en pokål til fyren der er mest nøgen i løbet åf åftenen så pås på derude! Vi ses i næste må ned! Jakob, R-52

5 N Y B R O T I D E N D E O K T O B E R 2014 Kanalafstemningens resultat Vi åfholdt kånålåfstemning på kollegiet inden sommerferien. Resultåtet er opgjort og kån ses her. Vi fjerner: MTV CNN 6'eren Kånål 4 Kånål 5 Nåtionål Geogråphic Og tilføjer: VH1 BBC World News Disney Chånnel TV2 News Det betyder åt vores store TV påkke eksklusivt vil indeholde følgende kånåler: BBC World News Discovery HD Disney Channel HD Eurosport HD TV2 Film HD TV2 HD TV2 News TV2 Zulu TV3 TV3+ HD VH1- UK Version Sex & Samfund Og åt nedenstå ende kånåler vil være tilgængelige i bå de den lille og store påkke: DR 1 DR 2 DR 3 DR Kultur DR Ramasjang DR Ultra Norge 2 SAT.1 SVT Barnkanalen SVT1 SVT2 En mere detåljeret beskrivelse åf fremgångsmå den findes på forummet: Systemer / Systems -> TV og rådio -> Kånålåfstemningens resultåt Badana: En speciel form for såmleje, der dyrkes visse steder i østen. Penis føres ikke ind i skeden, men kun til de ydre kvindelige orgåner. Bidét: Er det frånske ord for et lille sædebådekår åf form som en hålv pære, hvori mån kån våske sig forneden efter åfføring, før og efter såmleje, m.v. Det er en nyttig ting, men ret sjælden i Dånmårk. Bruderulle: I Østen hår det månge steder været skik, åt det nygifte pår fik en sexuålvejledning med sig i brudesengen. I Jåpån vår det fx. en billedrulle. Andre steder hår mån håft pudebøger, der lå under hovedpuden til behågelig gennemlæsning, hvis mån kom i tvivl om noget. Børnebegrænsende midler, børnebegrænsning: Af forskellige grunde hår de fleste folkeslåg på jorden gennem tiderne ønsket selv åt bestemme, om et såmleje skulle føre til befrugtning eller ej. Hålve citronskåller, svåmpe, knust åkåcie, honning, ålun, tygget græs, tång, månge åndre ting hår været lågt op....frå biblen kender vi historien om Onån, der lod sæd fålde til jorden i stedet. Hån gåv derved nåvn til onåni fejlågtigt, for det hån pråktiserede er det, vi kålder åfbrudt såmleje (coitus interruptus) præservåtiver er en ånden og mere fornuftig udvej. Det er en tynd gummipose, som månden ruller om penis, efter åt forhuden er trukket godt tilbåge. Den slutter helt tæt, også omkring spidsen. Alligevel vil der være plåds til sæden. Præservåtiv er långt sikrere end åfbrudt såmleje og långt mere tilfredsstillende. Det hår dog også ulemper. Det kån gå i stykker. Og månge fåbrikånter er meget dyre. Derfor få s nu på flere åpoteker et virkelig godt præservåtiv >>Plånkondomet<< til en rimelig pris. Det sælges i en lille hvid og blå kårtonæske med 3 stk. for 1.50kr., og på åpoteket skål mån blot sige >>jeg vil gerne håve en æske PLAN<<.....Nogle hormonpiller (Enåvid) er netop dukket op i Dånmårk. Kvinden tåger 20 piller een om dågen i tiden mellem menstruåtionerne og kån så ikke blive gråvid. Må ske er disse piller det næste ideelle middel. En metode, der tilbyder visse fordele, er et pessår til kvinden. Det er en blød gummiskå l med fåst kånt, Det ånses i ålmindelighed for åt være den sikreste metode til børnebegrænsning. Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 9. oplag august 1965 Hermed trykt på dansk i eksemplarer. Side 5

6 N Y B R O T I D E N D E Referat af beboerrådsmøde O K T O B E R 2014 Deltagere: Mathilde O57, Rasmus S21, Søren H5, Alex M45, Alexander G4, Nadja G4, Nikolai P16, Jakob R52, Mikkel J21, Maj britt, Lars Kaj, Alexander, Jakob M60, Ea D63, Antonio J35, Troels C22, Claes O52 Dagsorden beboermøde: Sprog: Engelsk. Stemmeberettigede: 13. Indvælgelse af 2 nye Bestyrelsesmedlemmer (O) (A) v. Thomas overtages af Mikkel, da Thomas er syg. De to nuværende medlemmer af kollegiets Bestyrelse som bor på kollegiet går af og derfor søges der to nye medlemmer til denne. Hvis du ønsker at høre mere om det så bedes du møde op til Beboermøde, hvor du også kan spørge ind til hvad det vil sige at være Bestyrelsesmedlem til de gamle Bestyrelsesmedlemmer. Kandidater: Jakob Rasmus Ea (Allerede suppleant) Afstemning: 2 meldes ind herefter findes en evt. suppleant. Resultat: 2 års medlemskab: Rasmus 1 års medlemskab: Jakob Suppleant: Ea Indvælgelse af nye medlemmer: Søren vælges ind som repræsentant for H and L lejlighederne. Dagsorden beboerrådsmøde: Valg af ordstyrer og sprog: Mikkel, Engelsk. Antal stemmeberettigede: 10 Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde Godkendt Side 6 Rettelse: Hvis der ikke er noget TV-signal skal man kontakte antennegruppen ikke Netgruppen. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Økonomi Net: ,67 kr. NYK: ,40 Øvrige meddelelser 1. Orientering i forbindelse med gamle Beboerrådsreferater (O) V. Thomas. Springes over. 2. Møde med vest forbrændingen Det vil tage en dag at få tilkoblingen til fjernvarme. Besparelse og selve emnet vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde. Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden før det næste. Ingen kommentarer. Indkommende punkter 1. Ny nøgleansvarlig søges (A): V. Alexander Maschkow En af kollegiets 3 ansvarligere ønsker ikke længere at besidder posten, og der skal derfor vælges En ny. Posten går til Ea. Lars kaj holder et møde med alle tre nøglebærer efter mødet. 2. Ny formand for motionsklub- ben søges (D) (A) V. Alexander Maschkow En af de 2 formænd for motion klubben ønsker ikke længere at besidde posten og der skal de for vælges en ny. Derudover henstilles der til, at der altid sid- der to formænd i klubben. Den anden formand syntes ikke det er nødvendigt med 2 for- mænd. Alexander G4 er valgt som den eneste formand. 3. Bryggerummets fremtid (D) (A) V. Troels Bryggerummet har p.t. ingen for- mand tilknyttet, og tilsyneladen- de heller ingen medlemmer. Bi klubben har brug for et rum til slyngning, presning og beabej- dning af honning samt til opbe- varing af udstyr og honningglas, og er derfor interesserede i at overtage rummet. Der afstemmes om: - En nedlægning af Bryggerklubben - Der er 10 medlemmer i bryggerklubben. Der skal vælges en formand, så der er nogen der kan stå med hovedansvaret og så vi(beboerråddet) kan kontakte klubben. - Det er muligt at rummet kan deles mellem de to klubber. Afstemningen om dette punkt aflyses. En overdragelse af brugsret og nøgler til Biklubbens formænd og medlemmer. Det vil være tale om en delt ret mellem Bryggerklubben og Biklubben. For: 8, Imod: 0, Blank: 2 Vedtaget. 4. Hunde klubbens fremtid (D) (O) (A) V. Line Da der kun er 2 aktive medlemmer tilbage I hundeklubben, vil vi gerne sætte den i dvale, medmindre der kan findes en ny formand, der kan sætte gang i klubben igen. Der skal tjekkes hvilket udstyr der er til hundeklubben og sørge for at det bliver opbevaret et sted. Der skal sættes en annonce i Nybrotidne, hvor der søges en ny formand. Dette søger Jakob for. Mikkel kontakter den tidligere formand for at lokaliserer udstyret. Punktet tages videre næste gang.

7 N Y B R O T I D E N D E O K T O B E R 2014 Indmeldelse og udmeldelse af nye medlemmer: Rasmus S21 meldes ud fra supleantposten for ST-lige, da han er i bestyrel- sen nu. skal godtage kanalafstemningen. Det foreslås at Nikolaj skal trykke en oversigt over hvilke kanaler der er valgt i Nybrotidne. Der bør evt. være et link til en beskrivelse af hvordan og med hvilken vægt resultatet er fundet. beboerrådsmedlemmerne, før der kan tages stilling til sagen. Troels vil søge efter flere frivillige til genbrugsstationen, da han ikke er nok til at holde gangen fri for varer. Evt. Atle S3 er ny kontaktperson til udlåning af stole Digitalisering af kanaler Kanalafstemningen skal offentliggøres, og udsendes til beboerrådet. Beboerrådet skal stemme om hvorvidt vi Kældercafeen vil ikke låne deres fustagesystem ud, medmindre de vil kunne tjene på det. Mikkel er ansvarlig for fadølssystemet der står i festivallens kælder. Beskederne der er udvekslet mellem kældercafeen og Mikkel, bør vises frem for Der kan sættes en artikel i nybotidende. Ny mødedato Onsdag d. 1. Oktober kl i GH-kælderen. Evt. afbud skal ske på > Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen før mødet Indkaldelse til beboerrådsmøde Dagsorden beboerrådsmøde d kl. 19:00 i GH-kælderen: Vålg åf ordstyrer og sprog Antål stemmeberettigede Godkendelse åf referåt frå sidste beboerrå dsmøde Godkendelse åf dågsorden Økonomi Øvrige meddelelser Evt. gennemgång åf referåt frå sidste bestyrelsesmøde eller dågsorden før det næste Der hår været foretåget bygningssyn. Kloåkrenovering. Ny vårmeforsyning Konvertering åf lå n Test åf KABs beboeråpp \"En hå nd til ålle\" (KAB projekt) - psykiåtrilinje og gældsrå dgivning Indkommende punkter: Forbud mod bår overkrop i trænings rummet. (D)(A): V. Tobiås Nyborg S-19 Det forslå s, åt der bliver vedtåget et forbud mod bår overkrop i træningsrummet. Hensynet båg er, åt der bør tåges hensyn til åndre brugeres blufærdighed. Der er flere der hår givet udtryk for, åt de finder det ulækkert. Der hår været en demokråtisk åfstemning, som gåv et tydeligt nej til bår overkrop. Dette er dog ikke blevet respekteret. Der kån her henledes til Ordensreglementets 3 stk. 3: Stk. 3 Kollegiånerne skål frivilligt og uopfordret underkåste sig de indskrænkninger i den frie udfoldelse, som hensynet til det fælles liv på kollegiet nødvendiggør. Cykeloprydning (D) Råsmus Låu S-21 Der stå r rigtig månge ubrugte cykler omkring på kollegiet, som fylder i bå de cykelskure og -ståtiver. Miljøgruppen opfodres til åt plånlægge en oprydning, og til åt indkålde til den (ålle kollegiets beboere opfordres til åt give en hå nd et pår timer), så fremt de ikke ållerede hår plånlågt en så dån oprydning indenfor overskuelig fremtid. Håvegruppen ønsker åt købe nye redskåber o.l. (D) (A) V. Miiå Ebbesen H-6 Håvegruppen søger 1.990,25 kr for åt dække udgifter til erståtning åf gåmle redskåber og lå se, til indkøb åf et pår nye redskåber og til åt kunne købe måteriåler for åt oprette den nye håveområ de ved NO. Detåljerne kån findes i bilåg 1. Regnskåb for Nybrofestivål (O) V. Mikkel J-21 Pr. 19/9/14 hår kåssereren for Festivålen 2014 ikke modtåget ålle bilåg frå KælderCåfe en til åt regnskåbet for festivålen kån fremlægges på beboerrå dsmødet i oktober. KælderCåfe ens bestyrelse er rykket uden held. Fådølsånlæg (D)(O) V. Mikkel J-21 Det er indkøbt til bl.å. åt blive brugt under Nybrofestivål og til udlejning til beboere. 1. Skål det sælges? 2. Skål der indgå s en forsynings åftåle? 3. Skål KælderCåfe en på lægges ånsvåret? Se bilåg 2. Skift åf biklubbens ene formånd (D)(A) V. Idå C-18. Biklubbens ene formånd Troels Just Christoffersen forlåder sin post grundet lykkelige omstændigheder. I den forbindelse ønskes en ny til overtågelse åf denne ene formåndspost. Der foreslå s Ask Kofoed Nånsen idet hån hår været særdeles engågeret og deltåget i stort set ålle Biklubbens åktiviteter, og hår dermed håft et godt såmårbejde med formændende ållerede. Forslåget er tåget op per 14. september 2014 i Biklubben og hår endnu ikke mødt nogen modstånd. Biklubbens budget (A)(D) V. Idå C-18 Biklubben ønsker støtte på kr. udover det normåle klubtillæg grundet opstårtsomkostninger detåljeret i vedlågte budget. Se bilåg 3. Side 7

8 N Y B R O T I D E N D E O K T O B E R 2014 Repåråtion og indkøb til kåjåkklubben (D) V. Ask Nånsen M-47 Gennem sommeren hår der været flere mindre repåråtioner er låvet, såmt nogle store skåder som der skål tåges stilling til om kån betåle sig åt låve eller om det bedre kån betåle sig åt udskifte udstyret. Det første punkt er om dækning åf de små repåråtioner. Dette punkt er til åfstemning. Det åndet punkt er om vi skål repårere kåjåkken eller om de skål udskiftes se bilåg 4. Ny formånd for bryggerklubben (O) V. Søren Tråds Steen H-05 Søren Tråds Steen, H-05 hår meldt sig som formånd for bryggerklubben. Søren er ikke selv til stede d. 1. oktober, men opfordre til åt der kån tåges kontåkt, hvis der er problemer i dette. Ny sekretær til beboerrå det søges (O) V. Ann Sofie B-49 Då den nuværende sekretær er under stort årbejdspres frå ånden side, og då hun hellere vil deltåge i møderne som repræsentånt, søges der en ny, til åt tåge plådsen hurtigst muligt. Regnskåb for Kældercåfe en (O) V. repræsentånt for kældercåfeen. Kældercåfe ens regnskåb til fremlæggelse. Bilåg vil blive eftersendt. Beslutning om sålg åf fuståger til beboerrå - dets fådølsånlæg (D) V. repræsentånt for kældercåfeen. Biklubben har brug for et logo f.eks. indeholdende NYK logoet og en honningbi, eller hvåd i nu kån komme på åf kreåtive ideer. Låv en tegning åf logoet og nogle eksmpler påå hvordån det kån klistres påå honningglåsset (til forsiden åf glåsset, toppen åf lå get og som en forsejling), og sidst men ikke mindst skåb et design til et skilt, der kån åfmærke bigå rden. Vi hår en åktiv i båren som gerne vil stå for udlejning åf fådølsånlægget, men vi vil i båren ikke stå for indkøb åf fuståger til udlejningsfådølsånlæg. Vi vil årbejde på en løsning hvor beboerne kån få mulighed for åt købe en fuståge, de kån drikke i løbet åf en åften/weekend i båren, for også åt mindske lårm og gene for yderligere beboer pgå. privåtårrångementer på køkkenerne. Vi i bestyrelsen føler ikke åt vi er blevet behåndlet med påssende respekt i forbindelse med denne såg. Ændring åf den store TV påkke (O) V. repræsentånt for kældercåfeen. Vi fjerner: \'MTV\', \'CNN\', \'6\'eren\', \'Kånål 4\', \'Kånål 5\' og \'Nåtionål Geogråphic\' Og tilføjer: \'VH1\', \'BBC World News\', \'Disney Chånnel\' og \'TV2 News\'. Den fulde påkke kån ses i bilåg 5. Opnå else åf større diversitet på gångene (D)(A) V. Råsmus Låu Der er tendens til, åt nogle bestemte grupperinger \"klumper\" sig såmmen på bestemte gånge/køkkener. Der er tidligere blevet overvejet tiltåg imod dette, for åt sikre, åt ålle beboere oplever en gång, som er velfungerende og å ben for ålle. Der kån låves begrænsninger ift. åntål udlændinge/ studieretninger mv. eller begræsninger på Dortes mulighed for åt give nyindflyttere specifikke gånge/værelser. Der skål diskuteres hvåd der kån gøres og evt. åfstemmes om åt specifikke tiltåg sættes i værk og/eller sendes videre til bestyrelsen. Invitåtion til workshop om ungestråtegi frå Glådsåxe Kommune (O) V. Råsmus Låu Bestyrelsen hår frå kommunen modtåget en invitåtion til en workshop om ungestråtegi. De ønsker åt blive klogere på, hvåd der motiverer unge til åt tåge en uddånnelse - hvilke bårrierer de møder og hvordån det i det hele tåget opleves åt være ung med fritidsliv osv. i Glådsåxe. Tilmelding foregå r til nedenstå ende ådresse.torsdåg 2/10 kl , GXU, Glådsåxe 10. klåsse og Ungdomsskole, Aulåen. Glådsåxevej 198, 2860 Søborg. Se bilåg 6 og 7. Nedlukning åf kældercåfeen pgå. mångelende regnskåb (D) (A) V. Mikkel J21 Punktet fråfålder så fremt KælderCåfe en fremlægger regnskåb på mødet og bilåg er blevet udsendt i tide. KælderCåfe en hår ikke tidligere overholdt reglen om åt deres regnskåb skål fremlægges for Beboerrå det på bestemte tidspunkter (bl.å. på september mødet). Ved sidst møde vår der ikke nogen fremlægges som åftålt. Ligeledes vår sidste regnskåb forsinket med en må ned. Konsekvensen er åt beboerrå det må lukke KælderCåfe en indtil der fremlægger et regnskåb. Der stemmes om åt lukke KælderCåfe en frå dågs dåto. Evt. Biklub konkurrence Alle design sendes i PDF formåt til senest 1. november, Vinderen åf de bedste design få r et glås å dette å rs honning. Vi ser frem til åt se ålle jeres ideer og forbheolder retten til åt foretåge ændringer i jeres design. Held og lykke! Ny mødedåto Evt. afbud skal ske på > Beboerrå det > Meld åfbud, senest dågen før mødet finder sted. Side 8

9 N Y B R O T I D E N D E O K T O B E R 2014 Hundeklub Hundeklubben mangler ny formand, ellers lukker klubben. Tidligere hår Nybro Tidende skrevet om ågility træning, søndågs ture i rådiomårken og sociålt såmvær med kåge i kollegiets hundeklub. Hundeklubben er nu nede på 2 medlemmer. Der er brug for en ny formånd, ellers bliver hundeklubben lukket ned. Hundeklubben hår ikke noget lokåle, eller nogle redskåber, så ålt stå frit for. En eventuel overtåger åf posten kån tåge kontåkt til beboerrå det eller møde op til næste beboerrå dsmøde den. 1 oktober. (Der er ikke tål på hvor månge åf kollegiets beboere, der hår hund). EmS24 Efteråret og mørket kommer. Det er ikke længere volly- og kano sæson, men snarere popkorns- og film sæson. Så er det jo et held at kollegiet har deres helt egen minibiograf! Filmklubben Filmklubben kom lidt i brug før sommeren, men har stået tom i de varme sommermåneder. Der er mulighed for at reservere biografen på nybro.dk: https://nybro.dk/netaccount/. Efteråret er for alvor på vej. Cykellygterne og tophuen skal frem, sutskoene, radiatoren skal skrues op, og før vi ved af det, skal cykelsadlen tørres af for frost. Men hvad gør det, når man ved der er en minibiograf med micoovn, tæpper og totalhygge, lige nede i Kælderen i AB? Og det er gratis at være medlem! Det koster dog 100 kroner at blive medlem i klubben, men når de er givet ud, er biografen din, på lige fod med alle andre medlemmer. Filmklubben kan du meldes ind i hvis du henvender dig til Thomas Prien-Larsen A15 eller Nikolaj Folander Smit P16 Der er en PS3, som man kan afspille DVD og Blu-Ray fra. Der er en fuld HD projektor og et stort surround anlæg. Man kan desuden koble sin laptop til projektoren og anlægget via HDMI, hvis man vil fremvise sin video fra skituren. Så få meldt dig ind i filmklubben nu! Og inviter ham den søde fra nabogangen i biografen med plyspuder og snørebåndsslik, arranger nogle vilde serieaftner og 007 maraton i smoking. EmS24 Miljøgruppen mangler hænder Miljøgruppen søger flere frivillige, for fortsat at kunne afholde byttemarkedet. I PR kælderen afholdes der, en gang om måneden, Byttemarked også kaldet Nybro Swap Market. Byttemarkedet har åbent den første lørdag i hver måned fra kl I dette tidsrum bugner hele kælderen af tøj, møbler, bøger, elektronik, kunst og meget andet. Men for at kunne åbne dørene og afholde det månedlige byttemarked har miljøgruppen brug for flere hænder! PR kælderen består af to lokaler, ét primært til møbler, og et til mindre ting som tøj, bøger mm. Når der er byttemarked stilles mange af tingene ud på gangen og beboere og alle andre udefra er velkomne til at komme ned og tage ting de har brug for og ligeså at aflevere ting de ikke længere har brug for. Gør en forskel for miljøet Miljøgruppen har flere andre initiativer, der skal forbedre miljøet på Nybrogård Kollegiet både til gavn for lokalmiljøet og for miljøet generelt. Tiltag som forbedring af information omkring affaldssortering og genanvendelse, opsamling af affald fra kollegiets arealer og oprydning af cykler i kollegiets cykelskure er nogle af dem. Dette er alt sammen noget du kan være med til, samt du altid er velkommen til at komme med andre ideer. Hvis du er interesseret, så henvend dig til Troels, Miljøgruppens formand, på Find Nybro Swap Market på facebook: Nybro Swap/ Free Market / (Bytte/ Gratis marked) EmS24 Side 9

10 N Y B R O T I D E N D E O K T O B E R 2014 NybroTidende efterlyser Billeder fra beboere! Fester er lig med sjove billeder Derfor vil Nybro Tidende have DINE billeder fra DIT køkken De skal enten være SKØRE eller SJOVE eller HYGGELIGE eller FESTLIGE eller FLOTTE - ALT er muligt! Indsend jeres billeder til og skriv historien bag jeres billede. Vi er glade for alle slags billeder, så længe det har relevans til kollegiet, og i kan være heldige at få jeres billede i bladet, sammen med historien bag. Vi glæder os til at se jeres billeder! Mvh os fra NybroTidende! Side 10

11 N Y B R O T I D E N D E O K T O B E R 2014 Brugtmarkedet - spare-tips! Det er meget kendt, at der kan spares penge, når der handles brugt, men HVOR meget kan du spare? HVAD skal købe og ikke købe? HVILKE ting kan du sælge igen? - Det svares der på her! Hvor meget? Prisen på bespårelsen åfhænger åltid åf den individuelle ting. Så det kån vi ikke sætte tål på. Dog kån vi sætte tål på våregrupper (så dån cirkå). Et pår eksempler: Elektronik Nok det mest håndlede på brugtmårkedet (blåndt unge) bortset frå tøj, er nok elektronik. Telefoner, computere og konsoller håndles til højre og til venstre! Her er et pår eksempler på det nuværende mårked: PlåyStåtion 3 med forskelligt tilbehør: kr. Ny : 1500 kr. uden spil iphone 5s 16gb: kr. Ny: 4899 kr. (Elgigånten) DVD film stk.: 200kr. Nye film: kr. Pr. stk. Ved PS3 kån der spåres store penge, då der oftest er spil og ekstrå controller tilhørende. Sportsudstyr Her kån mån finde ret så billige ting i forhold til ny værdi. Men pås på! Hold øje med slidtåge på hvåd end du køber åf sportsudstyr. Hvåd er sportudstyr så?? - det kån være ålt frå fodboldstøvler til tråmpoliner til ski. Eksempler: Et pår ski med ståve og tåske: 400kr. For ny: 2000kr. (dem hår skribenten selv købt) Et pår fodboldstøvler: Det kån våriere, men der findes nogle til 80 kr. og nogle til hold åltid øje med om det er topmodellen eller den billige version. En spinningcykel til kollegieværelset: 500 kr. for ny kr. Bespårelser i tusinde-kroner-klåssen! Hvåd skål ikke købes? Hvåd skål ikke købe hvis du vil spåre penge? Du kån i princippet købe ålt, så længe det ikke er tyvegods, men der er nogle ting som ikke er værd åt købe som brugt. Sofaer Af en eller ånden grund, så mister sofåer ikke så meget værdi, til trods åt de er en åf de møbler der slides mest. Du kån godt finde sofåer til gode penge i fin kvålitet, men du skål lede en del længere tid end f.eks. Elektroniske produkter. Køb åldrig en sofå du kun hår set på billeder. Tjek den ud i virkeligheden, og spørg åltid hvor lång tid den er blevet brugt, og hvorfor sælger, sælger sofåen. Cykler Du kån finde en måsse højkvålitetscykler på f.eks. DBA. MEN hvis du leder efter en cykel til kr. så finder du kun gåmle herrecykler eller cykler med en del skråmmer/meget slidtåge. Køb hellere en ny, og sælg den en dåg du ikke skål bruge den, for kun lidt færre penge end hvåd du købte den for. Hvilke ting kån du sælge? I steder for åt bruge ting, så er det også meget rårt åt SÆLGE og tjene lidt til mådbudgettet. Ligesom du kån købe ålt, så kån du i princippet også sælge ålt. Dog er der noget som er mere sålgbårt end åndet. En ånden ting som er vigtig: HVOR skål du sælge dine ting? Ting som er sålgbåre i en brugt version er især kvålitetsmærker. Det er nemlig ting, som oftest ånses for åt være holdbåre. Dette kån være i ålle våregrupper. Så længe der stå r et kendt mærke på, og åt produktet ikke er slidt, kån det sælges til en god pris. hvor kån du så sælge dine ting? DBA.dk er nok et mest ålment kendte, men der er også åndre sider som kån ånbefåles til nogle våregrupper! Tøj/tekstil Trendsåles.dk Det største mårked i dånmårk for brugt tøj er helt sikkert Trendsåles.dk s båzår åfdeling hvor brugere sælger og køber tøj. Her hår du chåncen for åt finde din nye skjorte eller kjolen til den næste fest, for små penge. Retro møbler/malerier/antik Låuritz.com/QXL Det er vigtigt åt på pege, åt nå r mån sælger på åuktion, så er det lidt åf et gåmble. Så disse hjemmesider er ikke noget jeg reelt vil ånbefåle, men det er mere tånken båg. Hvis du hår et retro bord, et flot måleri, eller et ur du hår årvet, så kån du få et åuktionshus til åt vurdere det online GRATIS. Hvis det er noget værd, og du mångler penge så er låuritz.com en mulighed. Hvis det ikke er så meget værd, men du ålligevel vil sælge det på åuktion, så er QXL.dk, en åuktionsside for de ting der er lidt mindre værd. Mik S05 Side 11

12 N Y B R O T I D E N D E O K T O B E R 2014 SPROGHJÔRNET (DEN) Festival, (FR) Le festival, (ESP) El Festival Vil du ha en drink? Você aceita uma bebida? (POR) Vrei ceva de băut? (ROM) Heeft u een drankje wilt? (HOL) Hvad er klokken? (DEN) Qué hora es? (ESP) Wie spät ist es? (GER) Hvað er klukkan? (ISL) Du er smuk! Esti frumoasa! (ROM) Sie sind schön! (GER) Du är vacker! (SVE) Har du kommentar, Ris&Ros, artikler eller anden information du kunne tænke dig at få med i tidsskriftet? Você e bonita! (POR) Så kontakt os på mail: A million ways to die in the west - anmeldelse En film spækket med sjov, vold, sex, nutidens bandeord, datidens problemer og masser af alkohol! - god opskrift på en moderne fortolkning af en western. Det der overråskede mig mest då jeg så filmen A million wåys to die in the west, vår ikke de månge dødsfåld eller åntållet åf prominente skuespillere, men derimod sprogbruget! Det er jo en film omhåndlende 1890 erne, og tvivler på åt de sågde fuck så meget som de gør i denne film! Der er månge henvisninger til nutidens må de åt opføre sig på, hvilket gør filmen en tånd mere interessånt. You reålly should nt drink ånd horse, Let s get fucked up, I think he wånt s ånål, Holy shit!, Shut the fuck up, God this fucking fåir! - citåter frå filmen, vurde r selv om de hører til 1890? Hårris mm.. Humoren er ikke for en hver småg, men den råmte min humor on-the-spot, med den ironiske tilgång til livet i vesten, såmt må - den historien er eksekveret på. Titlen er lidt uforstå elig inden filmen er set, men jeg kån fortælle, åt det virkelig er en film der fortæller om hvor månge forskellige og mærkelige må der de dør på i Vesten. Nå r historien udfolder sig og spænding overtåger humor, løber luften lidt ud åf bållonen for mig, då det ikke er et plot der er Oscår-nomineringsmåteriåle. En blåndet småg i munden fremkommer derfor til sidst, då jeg egentlig båre ventede på åt filmen skulle slutte. Den få r 3 åf 5 stjerner! Seth Måcfårlåne (bedre kendt som skåberen åf Fåmily Guy, stemmen til Ted mm.) hår hovedrollen i denne spot-on-kollegiekøkkenhumor-film, der er fyldt med store nåvne som: Chårlize Theron (frå bl.å. filmen dobbeltspil ), Liåm Nesson, Neil Påtrick Side 12

Nye spændende drinks og nye priser er kommet på drinkskortet. Priserne er steget på de

Nye spændende drinks og nye priser er kommet på drinkskortet. Priserne er steget på de N Y B R O G Å R D K O L L E G I E T N Y H E D S B R E V Årgang 42 Nr. 1 Februar 2015 Se KC s nye drinkskort Se side 3 Generalforsamling i KC Se side 4 Vil du give en hånd? Frivillige hænder er alt der

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad. Kanalafstemningen er begyndt. Den slutter onsdag den 11. juni kl. 23:59

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad. Kanalafstemningen er begyndt. Den slutter onsdag den 11. juni kl. 23:59 NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 41 nr.5 Nyt fra Beboerrådet Forsalg om indkøb af nye trækvogne, da de gule tilsyneladende er forsvundet. Juni 2014 Havnehytten ved Lyngby Kano- og

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 7 Nyt fra Beboerrådet Oktober 2013 Alexander L-17 er udnævnt som ny kasser for NYK. Thomas C-05 er ny formand for beboerrådet. Kristoffer L-10

Læs mere

Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 6 Nyt fra Beboerrådet September 2013 ST har oplevet støjproblemer på det seneste. Der opfordres til, at man ikke søger gennem STfløjen medmindre

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Til stede: Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Mikkel Munch Jensen

Læs mere

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde Rådsmøde den 09/08 2010 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Marie V. Oxfeldt 7D Mads H. Hansen 15C Cecilie Vej-Hansen 19C Dennis Schwartz Knap 20b Solvej Hansen 15F Jesper Bøgsted 16A

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde.

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde. 27. Marts 2012 Fremmødt: Kåre, Søren Thorup, Yvonne, Søren Kristian og Uffe Afbud: Parbæk og Jacob Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne tager ansvaret for

Læs mere

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Torsdag den 19.03 2009 Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Caféen med nye tilbud. Føl dig fri i Frisstadens fitness. Fra redaktionen: Så er torsdagen også ved at være færdig,

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 29-11-2012 20:00 TT:MM FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Nissen Almindeligt bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet Anne Johnson

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 39. Nr. 9. Nyt fra Beboerrådet December 2012 Eksamens perioderne nærmer sig hastigt og det betyder at der skal tages hensyn til ens naboer Der er brug

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

endnu Gør sommerferien sjovere! Find 5 fejl og vind en fed sportstaske Snup ekstra ruter og tjen gode lommepenge Tillykke til de 10 heldige vindere

endnu Gør sommerferien sjovere! Find 5 fejl og vind en fed sportstaske Snup ekstra ruter og tjen gode lommepenge Tillykke til de 10 heldige vindere Tillykke til de 10 heldige vindere af en playstation 3 Nr. 20 - juni 2011 Find 5 fejl og vind en fed sportstaske fra hummel Gør sommerferien sjovere! endnu Snup ekstra ruter og tjen gode lommepenge Alle

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2012 Årgang 39. Nr. 3, Nyt fra Beboerrådet HUSK Beboermøde Onsdag d. 11. april 2012 Kl. 19 i GH-Kælderen Alle beboere er velkomne. Næste Beboerrådsmøde

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 5. Juni 2012 Nyt fra Beboerrådet Nye åbningstider i Klagenævnet: Fremover holdes åbent tirsdage kl.19.30-20.00. Operation Grønt Kollegium Udskydes

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 2 Nyt fra Beboerrådet Marts 2013 Kollegiets fodboldherrer får ikke nye trøjer alligevel. Der forsøges at finde et nyt depotrum til kollegiets

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

Branden på ST! Nyt fra beboerrådet. Næste beboerrådsmøde. KælderCaféen ønsker at renovere!

Branden på ST! Nyt fra beboerrådet. Næste beboerrådsmøde. KælderCaféen ønsker at renovere! N Y B R O G Å R D K O L L E G I E T N Y H E D S B R E V Årgang 42 Nr. 5 Juni 2015 Politikerne var forbi Nybrogård Se side 3 KælderCaféen ønsker at renovere! Se side 4 Branden på ST! Natten til tirsdag

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 38. Nr. 1. Januar 2011 NYT FRA BEBOERRÅDET PAS PÅ INDBRUDSTYVE! I den seneste tid har der været en mængde indbrud på værelser i stuen, og derfor bør

Læs mere

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium 5.januar 2015 Redigeret af Liv Birkemose, 411 Indhold 1. Generelt om OMK... 3 1.1 Arrangementer... 3 1.2 Udvalg og Klubber... 3 3. Inspektøren... 4 4. Vaskekælderen...

Læs mere

Er du vores nye redaktør?

Er du vores nye redaktør? N Y B R O G Å R D K O L L E G I E T N Y H E D S B R E V Årgang 42 Nr. 3 April 2015 Tekst her Se side # Fodboldsæsonen starter Se side 3 Tekst her Se side # Blomster på tagterrassen? Se side 4 Tekst her

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30

Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30 Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Kim Nielsen 1606 4036 9624 Simon Pham 1504 3118 2893 Andreas 3004 2081 8675 Nikolai

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Tais Sandal Nissen, Mikkel Kristensen, Anne Johnson, Simon Smetana Christensen

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Tais Sandal Nissen, Mikkel Kristensen, Anne Johnson, Simon Smetana Christensen Bestyrelsesmøde REFERAT 29.08.2013 20:00 22:00 SIMONS LEJLIGHED 12 N ST. 9 MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Sandal Nissen Almindelig bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet

Læs mere

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Simon Kofoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

Referat d. 02/06-2013 klokken 16

Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Morten Schnack 411 6177 7868 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Henrik Fornitz 2507 2243 5821 Bjarke Heesche 1602 2060

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 RØRPOSTEN Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 Kære beboere i GF Rørløkken Gartnerdag Som annonceret i forrige Rørpost og på vores hjemmeside, så er det snart tid til

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14 Fremmødt: Baagøe, Kåre, Kappers, Steffen, Kathrine, Yvonne, Thorup, Nadia, Holland, Parbæk, Bo Afbud: Daniel Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Dambaren

Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Dambaren Bestyrelsesmøde Referat Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Dambaren Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Overby Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe,

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe, NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 4. Maj 2012 Nyt fra Beboerrådet Klagenævnet informerer: Eksamensperioden er så småt startet for mange. Derfor henstiller vi fra klagenævnets

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Bestyrelsesmøde REFERAT 17-07-12 20:00 22:00 FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Casper Hansen Bestyrelsesmøde Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Anne Johnson TIDTAGER -

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 20.01.2015 Tidspunkt: 19.00-21.00 Mødested: Dambaren

Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 20.01.2015 Tidspunkt: 19.00-21.00 Mødested: Dambaren Bestyrelsesmøde Referat Dato: 20.01.2015 Tidspunkt: 19.00-21.00 Mødested: Dambaren Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Overby Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere