Vi vil vækst bygge og bo.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil vækst bygge og bo."

Transkript

1 1 Ansøgning til optagelse i projekt Blomstrende Landsby Niveau 1 det grundlæggende niveau Vi vil vækst bygge og bo. Sdr. Rind-Rindsholm et lokalsamfund, hvor vækst og velfærd skal gå hånd i hånd. Ansøgende landsbyer: Sdr. Rind Rindsholm Kontaktperson: Erland Aarup Tlf

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 Landsbyens egenvurdering, skema med pointgivning 4 Vores egenvurdering - bemærkninger 5 Side Indblik 7 Geografisk oversigt 7 Infrastruktur 7 Landskabet 8 Sdr. Rind 8 Rindsholm 10 Den 4-sporede 10 Rindsholm Borger- og Håndværkerforening 11 Kommunesammenlægning 11 Skolenedlæggelser 12 Sdr. Rind Forsamlingshus 12 Drivhuset 13 Rindsholm anno Sdr. Rind anno Udsyn 16 Samarbejdet mellem Sdr. Rind, Rindsholm og Vinkel 16 Beboerblad 16 Møllehøjskolen 17 Møllehøjhallen 17 Festuge Hjemmeside VIRS 18 Samarbejde med kommunen 19 Viborg Landsbyråd 20 Netværk og sammenhold 21 Formelle netværk 21 Datastuen i Drivhuset 22 Cykelstigruppe 23 Hjemmesiden for Sdr.Rind-Rindsholm og Vinkel (under udsyn) 23 Festuge-styregruppe (under udsyn) 23 Fællesspisning 23 Foreningernes hjælpekorps 24 Uformelle netværk 24

3 3 Foreningsliv 25 Menighedsråd 25 Borger- og Kulturforeningen 26 Idrætsforeningen 28 Sdr. Rind Juniorklub 29 Sdr. Rind Efterløn- og Pensionistforening 30 Sdr. Rind amatørscene 30 Lokalafdelingen af Kreativ Fritid 31 Vinkel FDF og KFUM spejderne i Brunshåb 31 Organisation 32 Oprettelse af Sdr. Rind-Rindsholm Lokalråd 32 Lokalrådets opgaver defineret ud fra vedtægter 33 Handleplan på 5-års sigt 33 Lokalrådets arbejde Anerkendelsesprisen 34 Lokalrådets aktiviteter Bilag 37 Indstilling til anerkendelsespris Lokalrådets anerkendelsespris 38 Kortudsnit for området 39 Aftale vedrørende ejendommen Sdr. Rind Forsamlingshus 40 Vedtægter for forsamlingshuset for Sdr. Rind og Rindsholm 41 Vedtægter for Sdr. Rind-Rindsholm Borger- og Kulturforening 43 Vedtægter for Sdr. Rind-Rindsholm Lokalråd 46 Folder vedrørende Drivhuset 48

4 Indledning 4

5 5 Vores egenvurdering Indblik: Vi har grundlæggende en bred viden om vort lokalområdes fortid og udvikling, ligesom vi har indsamlet en god grundviden om vores borgere. Den samlede viden lægges ud på vores nye hjemmeside. Egenvurdering: 3 Udsyn: Vi har et efterhånden mangeårigt samarbejde med nabobyen Vinkel i forhold til aktiviteter og en fælles koordinering af arrangementer. Gennem Møllehøjskolen og Møllehøjhallen udvides over tid samarbejdet med flere nabobyer. Vort samarbejde med kommunens øvrige landsbyer er baseret på repræsentation i Landsbyråd og Landdistriktsrådet. Har kun fungeret i et par år og skal have tid til at finde en funktionel form. Vort samarbejde med kommunen kendetegnes ved i høj grad at være sagsorienteret, men i en størrelsesorden, så der snarest vil være behov for en systematisk og løbende dialog med politikere og embedsmænd. Egenvurdering: 2, måske 3. Netværk og sammenhold: Vi har mange formelle netværk med tilknytning til Drivhuset, vores aktivitetshus. Der er plads til flere, et aktiv fremadrettet. Vi har mange uformelle netværk. De lever og vil fremdeles leve på grundlag af naboskab og bekendtskab. Det vil være vigtigt for landsbyen at sætte ord på vigtigheden af uformelle netværk. En form for synliggørelse. Egenvurdering: 3 Foreningsliv: Vi synes, vort foreningsliv i årenes løb har forstået at forny sig. Et stærkt foreningsliv er ikke nødvendigvis kendetegnet ved mange foreninger, men at de eksisterende foreninger er solidt forankret i lokalsamfundet og har stor opbakning. Der har altid været tradition for samarbejde mellem de enkelte foreninger, ikke blot omkring enkelte arrangementer, men f. eks. Beboerbladet og nu også den nye hjemmeside og Festuge 23. Egenvurdering:4

6 6 Organisation: Vort lokalråd har med 3 års virke fået etableret et fornuftigt resultatgivende samarbejde med kommunen. Lokalrådet har formået at gøre sig kendt i lokalområdet. Der er bred opbakning til lokalrådets aktiviteter og interesse fra borgerne til at være med lokalrådets arbejde. Egenvurdering: 4

7 7 Indblik Geografisk oversigt (se bilag side 38) Sdr. Rind-Rindsholm lokalområde består af byerne Sdr. Rind og Rindsholm med deres opland. Sdr. Rind sogn udgør langt den største del af området, som i næsten 1000 år har haft Sdr. Rind som sin landsby med kirke. Her boede menneskene. Meget tidligt nævnes også Middelhede på kanten af Faldborgdalen ved vejen mod Silkeborg som et bosted i form af to gårde. Dette var Sdr. Rind sogn beliggende ca. 8 km sydøst for Viborg centrum. Vedsø, Nørreåen og Nørreådalen har op gennem tiden sørget for en tydelig afgrænsning mod Viborg by. Mod nord udgør Rindsbæk i naturen ligeledes et meget tydeligt skel til annekssognet Vinkel. Mod syd er den brede Faldborgdal ligeledes en synlig grænse. Kun øst på mod Vindum og Rødkærsbro mangler en sådan naturlig afgrænsning. Vedsø afvandes af Nørreåen. Allerede tidligt i middelalderen fandt munke grundlag for en vandmølle på dette sted, og gennem århundreder lå her Skaber mølle på den yderste kant af Sdr. Rind sogn. Som nabo havde man Pinhus kro, hvor landevejen fra Aarhus til Viborg krydsede Nørreådalen. Men kroen lå i Asmild sogn. Til den anden side grænsede møllen op til Almind sogn. Hele dette område blev kaldt Skaberris. I Nørreådalens skrænter mod øst ind mod Sdr. Rind findes flere store og små kildevæld, der sørger for, at åen hurtigt bliver vandrig. Som det sidste, inden åen forlader lokalområdet, modtager den vandet fra Rindsbæk, hvor Randrup mølle har ligget i flere hundrede år, og resterne af den gamle opstemmede mølledam eksisterer stadig. Infrastruktur Den gamle landevej mellem Aarhus og Viborg går gennem lokalområdet og passerer Nørreåen ved Rindsholm. Vejen fra Silkeborg støder til i udkanten af Rindsholm. På godt og ondt har vejene ligesom jernbanen været med til at præge udviklingen. Rindsholm beliggende ved jernbanen og veje er mere kendt end Sdr. Rind med sin lidt tilbagetrukne placering. Men den

8 moderne overordnede infrastruktur som en jernbane uden overkørsler og en motortrafikvej med dens få tilslutninger er ikke et ubetinget gode for et lokalområde. De kan lettere adskille, mere end de samler. 8 Planlægning af den overordnede infrastruktur er virkelig betydningsfuld. Det har vi erfaret først ved arbejdet med borgerplanen, men også her i 2011, hvor der laves VVM-undersøgelse på dele af A26, bl.a. vores 4-sporede vej fra Rindsholm til Viborg. Vejdirektoratets forslag kommer til efteråret, og vi håber selvfølgelig, at de har lyttet til os og præsenterer et godt forslag. Landskabet Den store Vedsø, Rindsholm skov samt Nørreåen og Nørreådalen med natura 2000 område er som et stort grønt bælte på grænsen til Viborg by, og Rindsholm er midt i det hele. Rindsholm har virkelig mange naturmæssige kvaliteter, men en god portion planlægning vil være påkrævet. Der er natur i byen, og der er natur uden om byen. Vi vil arbejde for at Rindsholm skal være Viborgs grønne forstad. Sdr. Rind er højt beliggende ca. 1 km fra den kommende motortrafikvej (A26) med godt udsyn mod syd ud over A26 og Faldborgdalen med vejen mod Kjellerup og Silkeborg, og mod vest ind over Nørreådalen mod Viborg. Vi vil arbejde for at Sdr. Rind skal være den moderne bynære landsby. Til alle sider er der åbne marker med læbælter. I tilknytning til landsbyen er plantet en lille byskov for nogle år siden og med adgang for alle. Kun et par storlandbrug træder frem i landskabet med deres store bygninger og siloer. Ellers er der nedlagte landbrug, hvor jorden er lejet ud eller solgt til landmænd uden for sognet. Hobbylandmænd og hestefolk findes til alle sider. Mod øst finder vi Brandstrup mose, en fredet højmose. Sdr. Rind Historien om Sdr. Rind handler først og fremmest om et typisk landsogn med sin landsby, der gennemløber den traditionelle udvikling som et almindeligt bondesamfund frem til ca Gennem mere end 150 år gav landbruget arbejdspladser og indtjening, så der blev plads til og behov for lokale service-virksomheder som købmand, slagter samt håndværkere af forskellig slags. Smed, murer, tømrer, karetmager, skomager osv.

9 Sdr. Rind er vokset op omkring kirken og dernæst langs den slyngede bygade, der i dag hedder Sdr. Rindvej. Fra gammel tid har vejen skabt forbindelse fra øst til vest i sognet, og det var vejen til købstaden. I dag er den først og fremmest forbindelsen mellem lokalområdets 2 byer. 9 Ved udskiftningen havde landsbyen 21 gårde, der alle lå samlet i byen. Tilbage i byen er der i dag kun 4, 1 familielandbrug og 3 hobbylandbrug. Familielandbrugets nye driftsbygninger er flyttet længere ud på marken, mens de gamle kampestensbygninger stadig ligger op ad vejen overfor kirkegården og gør opmærksom på, at her har der ligget en gård i år. Den smalle bygade snor sig gennem byen indrammet af grønne rabatter. Ældre/tidligere landbrugsbygninger kan ses enkelte steder i bybilledet. Der har været tale om fortove flere gange, men pladsen tillader det ikke. Der foregik et betydeligt nybyggeri i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, og byen udvidede sig langs vejen mod øst. Byens nye smed flyttede værkstedet bort fra dets århundredgamle centrale plads tæt ved skole og kirke og helt ud i den yderste ende af byen, hvor den stadig er at finde. Her var der plads til at håndtere tidens nye efterhånden pladskrævende landbrugsmaskiner. Men ved den gamle smededam blev der plads til byens nye forsamlingshus. Allerede i 1903 tog lokale gårdmænd initiativ til at rejse midler til et forsamlingshus, og det var med til at sætte gang i foreningslivet, der blomstrede med gymnastik og boldspil. Gymnastikforening og senere kom idrætsforening og husholdningsforening til og endelig en husflidsforening. Omkring 1950 voksede Sdr. Rind igen. Der blev fyldt ud langs bygaden, og senere bredte et lille parcelhuskvarter sig fra bygaden mod syd langs den gamle hoverivej, der hedder Skaunvej. Senere fulgte endnu et parcelhuskvarter bag forsamlingshuset langs Rindsbækvej mod Vinkel. Men strukturændringer i landbruget var fra omkring 1950 langsomt men sikkert med til at give landsbyen andre livsbetingelser. I landbruget forsvandt arbejdspladserne, og den ene servicevirksomhed efter den anden faldt fra. Nærheden til Viborg købstad (8 km) var ligeledes med til at give dårlige vilkår for det lokale erhvervsliv. Men samtidig bliver bilen nærmest hvermands eje. Den korte afstand til Viborg og Bjerringbro (8-10 km) skaber betingelserne for, at Sdr. Rind kan blive en typisk bosætningsby, hvor næsten alle arbejder udenfor området, og med kun få selvstændige erhvervsdrivende. En skønsmæssig optælling giver dette resultat:

10 selvstændige, heraf 43 med landbrug selvstændige, heraf 13 med landbrug (2 lever af landbruget) Rindsholm Længe var Skaber mølle og Rindsholm kro helt alene om naturen ved østenden af Vedsø. Men efter landbrugets udskiftning omkring 1800 begyndte der at ske noget. Hele området omkring Aarhus-vejen var en typisk hedeegn, men fyldt med et utal af gravhøje. Næsten alt blev opdyrket og gav plads til små beskedne husmandssteder. Omkring 1840 støder vi for første gang på navnet Rindsholm. I 1864 blev Langå-Viborg jernbane en realitet. Langs hele strækningen opstod nye muligheder for foretagsomme mennesker. Ved Rindsholm blev anlagt dobbeltspor og bygget en stationsbygning. Den nye ejer på Skaber mølle så i halvfemserne de nye muligheder. De gamle møllebygninger blev revet ned, og nye blev bygget i større målestok. Den nye Rindsholm mølle blev stor med mange arbejdspladser, så Rindsholm blev mere end en mølle, en kro og en station. En lille by var på vej i det vestlige hjørne af Sdr. Rind sogn omkring Nørreåen. En by, der lå i 3 sogne og dermed også i 3 kommuner. Det var dog ingen hindring. Rindsholm blev et populært mødested, hvad enten det var til pinsebal eller den almindelige søndagstur for viborgenserne. Men Rindsholm blev også kendt over det ganske Midtjylland. I den skønne Rindsholm skov fandt man en velegnet plads til det årlige Rindsholmstævne, og her mødtes gymnaster fra alle egne af Viborg amt. Rindsholm havde en kro og masser af skøn natur at byde på. Det lignede en by med fremtid i. Her skal også nævnes den naturglade forfatter Erling Kristensen ( ), som bosatte sig i Rindsholm i Sammen med sin hustru byggede han Knolden, en skønt beliggende bolig med storslået udsigt over Vedsø. Huset blev i de følgende år et samlingssted for mange kunstnere. Den 4-sporede I årene efter 1960 gennemførtes et efter Viborg-forhold helt usædvanligt vejbyggeri. Den i daglig tale kaldet 4-sporede vej anlægges. Trafikken ledes udenom Rindsholm med mindst mulig margin. Af samme grund er det slut med det årlige gymnastikstævne i Rindsholm skov.

11 Byen Rindsholm langs den gamle hovedlandevej får mulighed for at vokse sig lidt større, og de næste år bygges parcelhuse på den beskedne plads mellem den gamle og den nye vej. 11 Men samtidig forsvandt uigenkaldeligt de sidste arbejdspladser på Rindsholm mølle. Rindsholm station nedlægges omkring 1970, og vi kan konstatere, at Rindsholm dermed er på vej ind i en ny tid som udpræget bosætningsby. Et forudseende benzinselskab havde etableret en moderne tankstation ved den nye vej. Med sin placering nord for vejen kunne den ellers blive en udvidelsesmulighed for byen, som nu i virkeligheden var blevet lukket inde mellem jernbanen og den nye motorvej. Den nye vej kunne have været med til at tilføre byen ny dynamik i en tid, hvor jernbanens betydning var på retur. Men vejbyggeriet gik i stå, og tankstationen blev nedlagt men cafeteriet levede videre. Forinden var det heldigvis lykkedes at få opført et motel. Rindsholm Borger- og håndværkerforening stiftet i 1928 var den samlende forening for Rindsholm by. Rindsholm kro lagde lokaler til borgerforeningens aktiviteter, og gennem rigtig mange år var der tale om et frugtbart samarbejde. Men på lang sigt viste det sig, at de skiftende ejere vanskeliggjorde foreningsarbejdet. Med parcelhusbyggeriet i halvfjerdserne kom der unge børnefamilier til byen. Sammen med et par lodsejere sørgede foreningen for, at byens borgere fik et areal stillet til rådighed til legeplads og boldspil. Det blev byens eneste mødested gennem efterhånden mange år. I 1998 indledtes et samarbejde med Sdr. Rind borgerforening omkring det kommunale forsamlingshus i Sdr. Rind. For at understrege, at forsamlingshuset var for hele sognet, blev man enige om at kalde det Sdr. Rind-Rindsholm forsamlingshus. Rindsholm Borger- og Håndværkerforening havde nu lokaler til foreningens aktiviteter. Det var dog i længden ikke nok til at give dynamik i byens liv. Den identitet, som Rindsholm havde fået som stationsby og driftig erhvervsby på grund af Rindsholm mølle, forsvandt med dem. Rindsholm var godt på vej til at blive en soveby. Kommunesammenlægningen 1970 Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev Rindsholm samlet som by i samme kommune. Sdr. Rind kommune blev en del af den nye Viborg kommune sammen med nabobyerne Vinkel, Brunshåb og Tapdrup. De 4 landsbyskoler fik acceptable forhold og med Overlund skole som overbygningsskole.

12 12 Sdr. Rind skole vedblev at være skolen for lokalområdets børn, dvs. alle børn fra landsbyerne Sdr. Rind og Rindsholm med opland. Børnetallet lå omkring 80 fordelt på klasse, dvs. et gennemsnit på ca. 12 børn pr. årgang. Altså en relativ lille skole. Den gamle Sdr. Rind kommune havde flere år før 1970 overtaget forsamlingshuset i forbindelse med et større renoveringsarbejde. Efter kommunesammenlægningen blev den nyoprettede borgerforening kommunens samarbejdspartner med den særlige opgave at stå for den daglige drift. Forsamlingshuset fungerede også som skolens gymnastiksal, og ret hurtigt resulterede det i en større renovering og en tilbygning indeholdende 2 omklædningsrum med bad samt nyt indgangsparti. Borgerforeningen havde gennem 70-erne og 80-erne et ganske udmærket samarbejde med kommunens embedsmænd. Skolenedlæggelser Efter en del år med stor debat om skolestrukturen blev der i 1991 sat punktum med skolenedlæggelser. Skolerne i Brunshåb, Tapdrup, Vinkel og Sdr. Rind skole skulle nedlægges. I denne proces opstod en vilje til samarbejde om at oprette en fælles skole for de 4 lokalområder. Trods politikernes skepsis blev den en realitet, og den fælles skole med base i bygningerne til den tidligere Brunshåb skole var klar ved starten af skoleåret 1991/92. Møllehøjskolen, som den nye skole kom til at hedde, fik ret hurtigt god opbakning fra alle 4 lokalområder. Den gamle sogneopdeling er stadig gældende, men har sekundær betydning. Sdr. Rind-Rindsholm lokalområde består af byerne Sdr. Rind og Rindsholm med deres naturlige opland og er en del af Møllehøj skoledistrikt. Sdr. Rind forsamlingshus

13 I kølvandet af skolenedlæggelserne ønskede kommunens kulturudvalg at finde en ny samarbejdsform med lokalbefolkningen om de kommunale forsamlingshuse i Vinkel og Sdr. Rind. Efter 2-3 års tovtrækkeri nåede man frem til et resultat. 13 Forsamlingshuset i Sdr. Rind skulle fremdeles være kommunalt, men fremover være overdraget lokalbefolkningen til selvforvaltning. (Se bilag, siderne 40 og 41-42) Drivhuset (en del af de gamle skolebygninger) Ved nedlæggelse af Sdr. Rind skole blev over halvdelen af skolens areal sammen med dele af skolebygningerne solgt til Viborg amts Boligselskab, der ønskede at opføre lejeboliger på arealet. Den tidligere førstelærerbolig med udhus og legepladsareal blev lagt ind under kommunens kulturudvalg med henblik på, at alle disse faciliteter kunne stilles til rådighed for lokalområdets beboere. Rindsholm anno 2011 I vores borgerplan 2008 fremførte vi ønske om at Rindsholm får status som forstad og overføres til byzone at der udarbejdes en lokalplan for byen at der gives mulighed for et nyt boligområde mod syd I kommuneplan 2009 er Rindsholm nu anført som forstad, og Plan og Udvikling foreslår, at der bør udarbejdes en helhedsplan for byen, når der skal laves lokalplan. Ønsket om plads til et nyt boligområde blev også opfyldt. Rindsholm har 282 indbyggere her i Viborg kommunes befolkningsprognose fortæller, at med uændrede forhold vil byens indbyggertal falde til 273 i Kommuneplanen giver muligheder, fremtiden vil vise, om vi her i lokalområdet kan udnytte dem. Indbyggerne er fordelt på i alt 134 husstande. 14 er lejeboliger, hvoraf Viborg amts Boligselskab har 4, og resten er private.

14 Byen Rindsholm er meget lang. Næsten al bebyggelse er langs den gamle landevej, der snor sig idyllisk igennem den gamle del af byen for derefter at fortsætte mod øst i en lige og ikke så inspirerende strækning indtil bygrænsen. 14 Rute 60, Silkeborg-Viborg, passerer gennem Rindsholm ad den gamle landevej og sørger for gode transportmuligheder til Viborg centrum. Den gamle bydel ved Historiske Rindsholm Kro og den gamle stationsplads trænger hårdt til en byfornyelsesplan, og med lukning af nuværende tilslutning til A26 vil der være mulighed herfor. (Omtalt i borgerplan). Her ligger også den gamle købmandsforretning, der i alt for mange år har lidt under manglende vedligeholdelse. Den nuværende ejer er i færd med at forsøge at redde bygningen. På sidevejen Rindsholmvej ligger det gamle mølleområde med den velbevarede hovedbygning. Omgivelserne og de gamle møllebygninger venter også her på en forskønnelsesplan. (Se borgerplan). Rindsholm dambrug ligger umiddelbart op til mølleområdet og vil dermed være en vigtig faktor i en sådan plan. Motel Viborg og restaurant Lotus på nordsiden af A26 hører også til Rindsholm området. Lotus er et vietnamesisk spisested i lejede lokaler (tilhører Motel Viborg). Motellet er veldrevet og er i gang med en udvidelse af virksomheden, idet ejeren har erhvervet en lille landbrugsejendom, der gennem nogle år har været en del af Låsby Svendsen ejendomsimperium. I Lokalrådets VISION 2030 er området her langs A26 foreslået reserveret til fremtidigt erhverv. Sdr. Rind anno 2011 Sdr. Rind skal være lokalområdets bynære landsby. I borgerplan 2008 fremførte vi derfor ønske om større muligheder for udstykning af byggegrunde. Kommuneplan 2009 opfylder fuldt ud vort ønske. Det andet store ønske i borgerplanen er at komme i gang med byfornyelsesprojekter, først og fremmest af bymidten omkring forsamlingshuset og bygaden i sin fulde udstrækning. Byområdet mod vest rummer kirke og kirkegård, sportsplads med klubhus, Drivhuset (borger- og aktivitetshus) med legeplads, forsamlingshus med parkeringsplads og de almene

15 lejeboliger. Det er ligeledes her, rute 55 passerer gennem byen, og ved forsamlingshuset holder bibliotekets bogbus ind hver onsdag eftermiddag. 15 Sdr. Rind har 287 indbyggere i I kommunens befolkningsprognose forventes uændret indbyggertal. Indbyggerne er fordelt på 126 husstande, heraf er 17 almene lejeboliger hos Boligselskabet Viborg Amt og 2 private lejemål. I løbet af de sidste år er der sket en betydelig modernisering af byens boliger, og det er i høj grad med til at give et godt helhedsindtryk af byen, og er uden tvivl medvirkende til, at huse sælges relativt let i Sdr. Rind. Sdr. Rind Auto er sammen med det gamle smedeværksted iøjnefaldende i bybilledet længst mod øst. Lige så vigtig som smeden med sit værksted var for fortidens bønder og deres landbrugsmaskiner, lige så vigtig er det lokale autoværksted i dag for de, der bor på landet. 50% af alle, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, har 2 eller flere biler pr. husstand. Derfor er det også forståeligt, at et nyt autoværksted er dukket op, indrettet i en tidligere landbrugsbygning. På samme måde er en anden virksomhed dukket op på en af oplandets gårde. Maskinservice på mindre maskiner til hobbylandmænd og havefolk er der grundlag for. Med Randrup mølle hestepension er der ligeledes etableret et virkeligt aktiv for lokalområdet. På bilaget FAKTASIDER findes mere viden om lokalområdet og dets borgere.

16 16 Udsyn Vinkel og Sdr. Rind har været annekssogne gennem flere hundrede år, og indtil 1970 var de selvstændige kommuner med et ønske om at ville klare sig selv mest muligt. Men samfundsudviklingen satte de små kommuner under pres. Man blev nødt til at finde samarbejdspartnere, og strukturreformen i 1970 stillede for alvor en ny dagsorden for de små gamle sogneenheder. Samarbejdet mellem Sdr. Rind, Rindsholm og Vinkel I 1977 besluttede Sdr. Rind IF og Vinkel IF at indlede forhandlinger om en sammenlægning for at fastholde aktivitetsniveauet. Det var en svær proces, men der blev hermed taget hul på en ny tid med foreningssamarbejde på tværs af de gamle sognegrænser. Resultatet blev en ny fælles idrætsforening med navnet SVIF. Et SVIF-blad kom til og viste sig ret hurtigt at være uundværlig. Den gode idé voksede fra den spæde start til at blive et fælles foreningsblad, BEBOERBLADET. Igennem næsten 30 år har Beboerbladet spillet en meget vigtig rolle for foreningslivet i de 2 sogne. Beboerbladet Beboerbladet dækker byerne Vinkel, Rindsholm, Sdr. Rind og landområderne omkring byerne. Beboerbladet er et lokalblad, der udkommer 5-7 gange om året i et oplag på ca. 700 stk. Bladet finansieres stort set ved hjælp af annonceindtægter. Nogle år betaler hver forening andele, hvis der mangler penge i kassen. Formålet med bladet: Informerer lokalbefolkningen om hvad der sker af arrangementer i lokalområdet. Praktiske oplysninger om diverse bestyrelser og udvalg. Referater fra møder. Referater fra arrangementer. Reklamer fra lokale erhvervsdrivende. Historie og historier om lokalområdet. Bladet blev første gang udgivet i starten af 80-erne under navnet SVIF bladet. Det var den lokale idrætsforening, der startede bladet op. De øvrige foreninger ville gerne have deres

17 arrangementer med i bladet og sidst i 80-erne skiftede bladet navn til Beboerbladet. Der blev lavet et bladudvalg bestående af 3 personer i redaktionen samt en kasserer. 17 I den nuværende redaktion sidder der 3 personer. De tager sig af annoncer og indlæg til Beboerbladet. Indlæg kommer fra foreninger og privatpersoner. Redaktionen opsøger ikke selv historier og nyheder. Hvert år afholdes der planlægningsmøde, hvor alle foreninger i området deltager. På mødet planlægges arrangementer et år frem, og de forskellige foreninger forsøger at lægge deres arrangementer, så der ikke kommer sammenfald. Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår, at Beboerbladet er meget læst. Næsten alle svarer, at de altid læser bladet og resten en gang imellem. De samme borgere svarer, at den nye hjemmeside også vil blive brugt. Senere blev det til, at SVIF sammen med de 3 borgerforeninger arrangerede den årlige Sct. Hansfest, således at det skulle gå på omgang mellem byerne. Også de 2 pensionistforeninger fra Sdr. Rind og Vinkel fandt frem til et begyndende samarbejde omkring enkelte årlige arrangementer. Møllehøjskolen Med oprettelsen af den nye fælles skole var der skabt grobund for et endnu bredere samarbejde mellem de 4 lokalområder, Brunshåb, Tapdrup, Vinkel og Sdr. Rind. Over en årrække er skolen med til at øge kendskabet til hinandens lokalområde. Børnehaven og dagplejere i området er ligeledes med til at give udsyn. Møllehøjhallen Idrætsforeningerne SVIF (Sdr. Rind-Vinkel) og BT (Brunshåb-Tapdrup) går forrest. For at kunne stille hold, indledte SVIF og BT et samarbejde fra 1992 i ungdomsfodbold og ungdomshåndbold, både udendørs og indendørs. Holdene trænede på skift i de to klubber, og indendørs skete det i Overlundhallen og på Gymnastikhøjskolen. Her blev spiren lagt til en langsigtet fælles indsats for at få en hal ved den nye fælles skole, Møllehøjskolen. Efter ca. 10 års anstrengelser var målet nået. Den selvejende institution, Møllehøjhallen, udgør nu rammerne for aktiviteter med udspring i den fælles skole og de 2 idrætsforeninger. Samarbejdet blev udvidet til badminton, gymnastik, bordtennis og seniorhåndbold.

18 18 Et fælles kulturudvalg med repræsentanter fra Brunshåb, Tapdrup og Sdr. Rind-Rindsholm har gennem de seneste 5-6 år haft forskellige kulturelle arrangementer i Møllehøjhallen. Her kan nævnes, at det årlige julemarked er blevet en succes. Festuge 23 I det mangeårige foreningsarbejde i SVIF voksede en livskraftig tradition frem med en årlig sportsfest, som skiftevis blev afholdt i Vinkel og Sdr. Rind. Rundt omkring begyndte der at dukke byfester frem, og det smittede af på sportsfesten ved, at SVIF tog nye aktiviteter ind. Men det var stadig idrætsforeningen, der alene stod for arrangementet. Festuge 23 opstod i 2009 på foranledning af lokalrådet som en ændring af den eksisterende sportsuge, hvor kun idrætsforeningen stod for at arrangere. I 2011 har vi trukket på erfaringerne fra 2009 og nedsat en styregruppe på 3 personer med indgående kendskab og erfaringer fra foreningsarbejdet. Alle foreninger i området dækket af idrætsforeningen (Sdr. Rind-Rindsholm og Vinkel) blev i efteråret inviteret til at deltage i arbejdet. Alle foreninger, der meldte sig klar, har så hver især arbejdet med et arrangement, som de selv står for. Alt er løbende blevet koordineret af styregruppen på afholdte fællesmøder. Styregruppen har stået for de overordnede ting som f. eks. at sammensætte/udfærdige programmet og informere om arbejdet i Beboerbladet. De deltagende foreninger har været: FDF i Vinkel, Sdr. Rind Juniorklub, Lokalrådet, Menighedsrådet, Sdr. Rind Amatørscene, Sdr. Rind Efterløn- og Pensionistforening, Sdr. Rind og Rindsholm Borger- og Kulturforening, Sdr. Rind-Vinkel Idrætsforening, Seniordanserne, Skolen for Kreativ Fritid og Vinkels Aktive Kvinder. Formålet er at skabe en alsidig og aktiv uge for områdets beboere uanset alder, ligesom den enkelte forening har mulighed for at profilere sig. Hjemmesiden VIRS I 2009 startede Sdr. Rind & Rindsholm Borger- og Kulturforening på forberedelserne til at få lavet en hjemmeside. Sdr. Rind og Vinkel Menighedsråd blev kontaktet, og da de i et par år havde talt om fælles hjemmeside, var tiden moden. Nabobyen Vinkel's Borgerforening ville også godt indgå i samarbejdet.

19 19 I januar 2010 blev firmaet FREKA Grafisk valgt til at lave hjemmesiden. I løbet af 2010 forsøgte vi at samle trådene, og i januar 2011 gik hjemmesiden VIRS.dk i luften. Siden er fælles for Vinkel, Rindsholm og Sdr. Rind, og borgerforeningerne og menighedsrådene står for betaling for siden. Det er meningen, at alle i området kan komme med input til siden. Samarbejde med kommunen Det mangeårige samarbejde omkring det kommunale forsamlingshus bevirkede, at der i hvert fald 1 gang om året var en direkte kontakt mellem kommunale embedsmænd og borgerforeningens bestyrelse. Fra 1. januar 1994 fik samarbejdet omkring forsamlingshuset et nyt indhold. Huset overlades til lokalsamfundet med en selvforvaltningsaftale, dvs. en samarbejdsaftale mellem kommunens kulturudvalg og borgerforeningen. (Se bilag side 40). Ved oprettelsen af lokalrådet i 2007 lægges der i vedtægterne op til, at der fremover ønskes et langt bredere samarbejde. Endvidere skal der udpeges en lokal kontaktperson for at opnå det bedst mulige samarbejdsforhold med kommune og andre offentlige instanser. Det var en rigtig god beslutning. Samme dag, som lokalrådet konstituerede sig i januar 2008, var kommunens borgerguide inviteret til at deltage i mødet for at hjælpe os i gang med at lave en borgerplan. Det blev en god start, der gav lokalrådet et bredt kendskab til den tekniske forvaltning og plan- og udviklingsafdelingen. Det var tidkrævende og omfattende, fordi det foregik samtidigt med fordebat til den nye kommuneplan, der skulle vedtages i En fordebat, der virkelig lagde et positivt pres på os, fordi byrådet havde besluttet, at Viborg by skulle vokse mod syd ud mod vort lokalområde. Det aktive og intense samarbejde har givet lokalrådet et godt kendskab til den kommunale administration og de arbejdsgange, der er vigtige at forholde sig til, hvis man ønsker at få ting til at ske. Vi nåede at få borgerplanen klar, så den kunne indgå i kommunens overvejelser og beslutning i kommuneplan Lokalrådet afsluttede arbejdet med borgerplanen med at formulere Vision 2030 for Sdr. Rind-Rindsholm området. Visionen blev efterfølgende fremlagt og diskuteret på vort borgermøde i foråret 2010.

20 At realisere borgerplanen og arbejde os frem mod visionen kræver et udviklingsarbejde, hvor et godt samarbejde er et must. Derfor er vi med i udviklingsprojektet BLOMSTRENDE LANDSBY, og vi glæder os over politikernes opbakning hertil. 20 Viborg landsbyråd Sdr. Rind-Rindsholm området er medlem af Viborg landsbyråd, der blev oprettet i Øvrige medlemmer er ca. halvdelen af landsbysamfundene fra den gamle Viborg kommune. Sammen med de øvrige 5 landsbyråd i den nye Viborg kommune har der været arbejdet energisk på at få etableret et godt samarbejde med kommunens politikere. Repræsentanter fra landsbyrådene (Landdistriktsrådet) har siden sidste kommunalvalg haft regelmæssige møder med både -Demokratiudvalget og Erhvervs- og Udviklingsudvalget. Landdistriktsrådet har således gennem de sidste måneder været involveret i udarbejdelse af forslag til Viborg kommunes første landdistriktspolitik, der skal vedtages i byrådet i løbet af efteråret 2011.

21 21 Netværk og sammenhold Formelle netværk Historien om Drivhuset, lokalområdets borgerhus, er også beskrivelsen af nogle af vores vigtige formelle netværk. Den tidligere skolebygning blev efter skolelukningen i 1991 stillet til rådighed for lokalområdet. Huset har haft en meget stor betydning for børn og unge i området. Straks efter skolelukningen i 1991 startede Juniorklubben i lokalerne på 1. sal, og efter få år havde den god tilslutning, ikke blot fra Sdr. Rind og Rindsholm, men også fra Vinkel og Brunshåb. Legestuen for dagplejebørn har også været en fast aktivitet i huset siden 1992 og har indrettet sig i stueetagen. Lokalerne her bruges ligeledes af sundhedsplejerske og mødregrupper. Et legepladsudvalg har sørget for, at skolens gamle legeplads blev et aktiv, ikke blot for legestuens børn, men for alle landsbyens børn. Foreningsmøder afvikles i huset, og huset er dermed blevet en base for områdets foreningsarbejde. Bygninger og legeplads er at betragte som et borgerhus, der frit kan benyttes af hvem som helst fra lokalområdet, også uden der er tale om en forening. Stedet fik sit navn kort efter, at de første grupper startede op i huset i efteråret 1991 for snart 20 år siden. Navnevalget er ikke til at tage fejl af. Drivhuset skulle være stedet, hvor mennesker mødes og trives i små og større grupper. Med sin placering i Sdr. Rind by har Drivhuset først og fremmest haft betydning for beboerne her. I Rindsholm har der været et areal stillet til rådighed til legeplads. Men der har ikke været taget initiativ til at lave et legepladsudvalg. Det er vigtigt at have en legeplads i nærområdet. Derfor vil det være en presserende opgave for Borger- og Kulturforeningen at få samlet interesserede til et formelt netværk omkring denne opgave.

22 På fællesmødet for Drivhusets brugere i foråret 2010 blev man enige om at få lavet en informationsfolder, som skulle omdeles til alle husstande i Sdr. Rind-Rindsholm og Vinkel. (Se bilag side 48). 22 Datastuen i Drivhuset Med sit seneste initiativ ønsker Borger- og Kulturforeningen at medvirke til dannelse af et formelt netværk med base i Drivhuset. En ansøgning fra lokalrådet til Demokratiudvalgets initiativpulje skaffede os kr. til projektor, bærbar PC og printer. Sammen med Demokratiudvalgets 8 bærbare PC ere (der kan reserveres efter behov) er vi godt rustet i det projekt, vi har kaldt DATASTUEN. Formål Med en målrettet indsats på det digitale informationsområde ønsker vi: at optimere mulighederne for at lokalområdets borgere kan blive habile digitale borgere i Viborg kommune. at fremme arbejdet med opbygning, markedsføring og drift af den fælles website for Sdr. Rind-Rindsholm og Vinkel. bedst muligt at kunne understøtte arbejdet med udviklingsprogrammet BLOMSTRENDE LANDSBY, som vil være lokalområdets helt store overordnede opgave i de kommende 3 år. I Drivhuset skabes rammer med et tiltrækkende miljø for en datastue/internetcafé bemandet med lokale it-første-hjælpere. Her kan man komme og få hjælp til sine it-problemer, det være sig installering af programmer, opdateringer osv. Målgruppen er alle ikke-pc-kyndige i vort lokalområde, men i særlig grad de ældre. der afholdes kurser/temadage i samarbejde med borgerguide og bibliotek om borgerservice og digital kommunikation. der arrangeres workshops for bestyrelsesmedlemmer og andre interesserede, emner kan være billedbehandling, opdatering af website o. lign.

23 23 Borger- og Kulturforeningen har engageret sig økonomisk, men gennem inddragelse af interesserede borgere forventer og håber man, at Datastuen vil kunne blive selvkørende i en vis udstrækning. Vi startede op den 1. februar 2011 med undervisning til øvede og begyndere (i alt 16) hver fredag formiddag indtil påske. I maj er der arrangeret en fredag formiddag med en medarbejder fra SKAT. Til efteråret starter vi op igen til den 1. september. Cykelstigruppen Siden oprettelsen af fællesskolen, Møllehøjskolen, i Brunshåb i 1991, er der gentagne gange på møder blevet snakket om cykelstier og sendt skrivelser om cykelstier til forvaltning og politikere uden nogen synlige virkninger. På borgermødet i 2010 var der stor interesse for at gøre en ekstra indsats i planlægningen af en cykelsti fra Rindsholm til Brunshåb. En gruppe meldte sig til at gøre en indsats her, alle sammen borgere i Rindsholm. Gruppen fik til opgave at gøre det nødvendige forarbejde, så der kan fremsendes et forslag, der vækker lydhørhed hos kommunen. På borgermøde 2011 i maj er gruppen nu klar til at præsentere sit arbejde. Forslaget bygger på en stor portion nytænkning baseret på en vis portion frivillig lokal arbejdskraft, positiv holdning fra lodsejere og en økonomisk fordelagtig pris. Vi tror, at tiden er moden til, at kan lykkes. Hjemmesiden for Sdr. Rind-Rindsholm og Vinkel (Omtalt i UDSYN). Festuge-styregruppe (Omtalt i UDSYN). Fællesspisninger For ca. 30 år siden begyndte Sdr. Rind Borgerforening at invitere til fællesspisning i forsamlingshuset 3-4 gange i vinterhalvåret. Der var spisning og samvær og bagefter måske en aktivitet.

24 For 2-3 år siden besluttede borgerforeningen at uddelegere opgaven til medlemmerne. Konceptet er som følger: Beboerne på en vej påtager sig de praktiske opgaver med at arrangere fællesspisningen, Borger- og Kulturforeningen stiller forsamlingshuset til rådighed og bidrager med nødvendig hjælp og vejledning. 24 Foreningernes hjælpekorps En flok borgere har meldt sig til at hjælpe de forskellige foreninger. Rigtig mange arrangementer er meget afhængige af kompetente mennesker med kendskab til forsamlingshusets køkken, bordopstilling m.m. og frem for alt lysten til at bidrage til, at et arrangement kan blive bedst muligt. Uformelle netværk Alle lokalsamfund har deres små uformelle netværk, mere eller mindre synlige i dagligdagen. Nogle er mere levedygtige end andre. Nogle opstår mere eller mindre tilfældigt og vokser sig stærke og livskraftige, som f.eks. de festglade par, der gennem mange år mødes pinselørdag og derfor får betegnelsen pinsemenigheden, eller det kan være de efterhånden gode venner, der mødes til formiddagsfødselsdagskaffe på skift ved hinanden. Andre bliver til med et bestemt indhold, vi har samme interesse, vi kan lide at strikke eller spille kort. Derfor vil vi mødes hver anden torsdag aften/eftermiddag hele vinteren. Så er der jagtvennerne, der selvfølgelig først og fremmest mødes, når jagten går ind. Og så er der heldigvis alle de netværk, der bygges op over, at vi bor på samme vej, eller vi er naboer. Fortidens kaffegilder forsvandt under deres form, men så dukkede vejfesterne op, og de er der stadig. Men også andre måder at komme hinanden ved på praktiseres. Her kan nævnes vejen, hvor alle 7 husstande er blevet enige om, at rabatterne skal have tilført flere forårsfarver. Derfor blev man enige om fællesindkøb af løg og lavede en plantedag i september. Sådan kunne fællesskabet begynde, men det begyndte flere år forinden med at lave fællesspisning og spille vikingespil på skift hos hinanden i sommerens løb, afsluttet med afholdelse af vejmesterskab i august. Senere kom julefrokosten til og en kagekonkurrence. Jo, der er nok at mødes om!

25 25 Foreningsliv Menighedsrådet Sdr. Rind sogn har 665 indbyggere, og 94% er medlem af Folkekirken. Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådets opgave: at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse at være forvaltningsmyndighed at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken bortset fra præsterne at beskytte kulturværdier (kirken og kirkegården) at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård Vi holder 6-12 møder om året, hvoraf ca. halvdelen er sammen med nabosognet, da vi er i et pastorat. I møderne deltager vore 2 suppleanter samt vores graver. Udover de almindelige møder, arrangeres et julemøde og en studietur, hvor både personale og ægtefæller deltager. Menighedsrådet står bag en række arrangementer i samarbejde med præsten og menighedsrådet fra nabosognet: Babysalmesang Børnegudstjenester efter konceptet Gud og spaghetti Minikonfirmandundervisning Sogneeftermiddage en eftermiddag om måneden, hvor alle sognets beboere er velkommen, der drikkes kaffe, snakkes, og der er altid et eller andet foredrag 2 højskoleaftener med et kulturelt indhold den ene aften arrangeres i samarbejde med borger- og kulturforeningen Julekoncerter i kirkerne Børnekirkekor som ved visse lejligheder bliver suppleret med sangglade voksne Udendørsgudstjeneste arrangeres i samarbejde med lokalsamfundets øvrige foreninger endvidere deltager vi i planlægning af en årlig festuge I fællesskab udgives også et kirkeblad 4 gange årligt og den nyetablerede hjemmeside SVIR fodres med relevante oplysninger.

26 Menighedsrådet arbejder endvidere med en temmelig omfattende renovering af kirken, hvor vi ønsker at give vores gamle smukke middelalderkirke et mere tidssvarende udtryk der tænkes i et nyt alter og ny farvesætning af prædikestol og kirkebænke. 26 Vores kirkegårdsmur trænger meget til en renovering, og en ny kirkegårdsmur er på tegnebrættet, men også kirken er ramt af sparekrav. I forbindelse med flere arrangementer har vi stor glæde af en flok frivillige, som er parate til at give en hånd med, når vi beder om det. Borger- og Kulturforeningen Sdr. Rind og Rindsholm Borger- og Kulturforening blev dannet i 2008 ved en fusion af Sdr. Rind Borgerforening (stiftet i 1970 efter kommunalreformen) og Rindsholm Borger- og Håndværkerforening (stiftet i 1928). De to foreningers begyndelse som én. Da byerne i forvejen var fælles om både forsamlingshus og lokalråd, var der en bred enighed i de to bestyrelser om en fusion. (Se bilag side 43) Da den nye bestyrelse så det som en af hovedopgaverne at gøre landsbyerne synlige i den nye Viborg kommune og sikre, at vi fik del i den vækst, der var og stadig er i gang, i og omkring Viborg. Bestyrelsen frygtede, at der alternativt begyndte en afvikling af landsbyerne, med en boligmasse, der langsomt forfaldt. Det var ikke bestyrelsens indtryk, at en sådan udvikling var ønskværdig nogetsteds i kommunen. En anden stor opgave var at skabe en tættere forbindelse mellem Rindsholms og Sdr. Rinds beboere. Et første tiltag blev en sommerfest, hvor grillen blev tændt på et af de grønne områder i Rindsholm, og hvor folk selv medbragte diverse grillretter. Marts 2011: Her tre år efter sammenlægningen kan vi se, at beslutningen, vi traf dengang, var den rigtige. Vore to byers indbyggere har fået et bedre kendskab til hinanden Den årlige sommerfest i Rindsholm har udviklet sig i positiv retning hvert år

27 27 Medlemstallet i Rindsholm har været stigende, mens det i Sdr. Rind har været nogenlunde stabilt Der er stor lyst til bestyrelsesarbejde i begge byer. Vi oplevede ved sidste generalforsamling et rigtigt kampvalg, hvilket er første gang i mange år Så alt i alt en positiv udvikling, der forhåbentlig fortsætter i mange år endnu. Medlemstallet har siden 2008 været svagt stigende og er i 2011 ca Bestyrelsen har 7 medlemmer, der i henhold til vedtægterne skal varetage følgende opgaver: 1. Der udpeges en kontaktperson til kommunen 2. Foreningen er ansvarlig for driften af det kommunale forsamlingshus i henhold til selvforvaltningskontrakt af Alle opgaver vedrørende udlejning, rengøring og daglig vedligeholdelse er placeret i et ad hoc udvalg, forsamlingshusudvalget. Bestyrelsen sørger for at indkalde til den årlige arbejdsdag. Her gøres hovedrent i alle kroge, og særlige opgaver klares. 3. Gennem lokalrådet skal foreningen være med til at skabe udvikling i Sdr. Rind Rindsholm lokalområde. På bestyrelsesmøderne gives en kort orientering om, hvad lokalrådet arbejder med. 4. Foreningen skal tage initiativer til aktiviteter og kulturelle begivenheder for lokalområdets borgere. Endvidere skal man inspirere/tilskynde/ understøtte til nye aktiviteter blandt foreningens medlemmer. Hvert forår laver bestyrelsen en arrangementsoversigt for det kommende år. Beboerbladet indkalder alle foreninger i Sdr. Rind Rindsholm Vinkel området til planlægningsmøde i marts måned. Her koordineres i nødvendigt omfang, ligesom det aftales, hvor mange gange bladet skal udkomme. Foreningens arrangementsplan for 2011 indeholder først og fremmest nogle årligt tilbagevendende begivenheder: Fastelavnsfest Arbejdsdag i/omkring forsamlingshuset Affaldsindsamling langs indfaldsvejene Sct. Hans-fest sammen med borgerforeningen i Vinkel Sommerfesten i Rindsholm Fællesspisning Juletræstænding

28 28 Opsætning og nedtagning af julebelysning i Sdr. Rind Herudover er der i 2011 Festuge 23, der er et fælles foreningsarrangement. Her skal borgerforeningen være tovholder på fredagens musikarrangement. Idrætsforeningen Sdr. Rind/Vinkel IF, SVIF, dækker byerne Sdr. Rind, Rindsholm og Vinkel og deres opland. Klubben har en bestyrelse på 5 personer og 9 udvalg, der hver især varetager følgende idrætsgrene: Fodbold, senior Fodbold, ungdom Gymnastik Badminton Håndbold Bordtennis Kroket Motionsløb Tennis Så er der selvfølgelig Festudvalget, der virkelig trækker det store læs i arbejdet med Festuge 23. De indendørs idrætsgrene foregår i samarbejde med Bruunshåb/Tapdrup IF i Møllehøjhallen, Brunshåb. Ligeledes er der samarbejde med Brunshåb/Tapdrup IF indenfor ungdomsfodbold. Vi har to klubhuse, ét i Sdr. Rind og ét i Vinkel, det er herfra den udendørs idræt, fodbold, kroket og motionsløb har sit udgangspunkt. I 2010 var der 438 aktivitetsmedlemmer i alderen fra 5 år til 80 år. Sdr. Rind/Vinkel Idrætsforening blev stiftet i 1977, hvor man lagde de to idrætsforeninger sammen.

29 Sdr. Rind Sogn Gymnastikforening blev stiftet helt tilbage i oktober 1903, her var det gymnastikken, man samledes om. 29 Hvert år afholder Sdr. Rind/Vinkel sportsfest i uge 23, men indenfor de sidste år er foreningen gået sammen med mange af de øvrige foreninger i området for at lave en bred og folkelig sommerfest. Ligeledes har foreningen de sidste 5 år afholdt traktortræk. En meget dygtig gruppe personer har bygget en traditionsrig begivenhed op, der trækker gæster fra hele Midtjylland. I 2010 var der ca tilskuere. Sdr. Rind/Vinkel er en folkelig idrætsforening, hvor der er plads til alle. Det varmer et foreningshjerte, når man kommer op på Sdr. Rind Stadion en onsdag eftermiddag og ser kroketspillerne (gennemsnitsalder 73 år) gå i den ene ende af banen og i modsat ende træner U13 pigerne. Sdr. Rind Juniorklub Hvem er vi? Juniorklubben i Sdr. Rind åbnede i 1991 og har til huse på 1. sal i Drivhuset. Klubben er for alle børn og unge fra 3. klasse og opefter. Man mødes på tværs af venner/veninder, alder og interesser. Børnene i klubben kommer fortrinsvis fra Sdr. Rind, Vinkel, Rindsholm, Brunshåb, Tapdrup og Viborg, men alle er velkomne. Juniorklubben holder åbent i vinterhalvåret, ca. 12 uger før jul og 12 uger efter jul. Der i åbent onsdag aften fra kl til kl og fredag eftermiddag fra kl til kl Hvad laver vi i klubben? I klubben er der mulighed for at hygge sig med spil, film, musik og musikinstrumenter, pool, bordfodbold, bordtennis, airhockey, computerspil/spil i netværk, playstation, Wii m.m. Der er også masser af muligheder for leg og bordspil på Drivhusets legeplads og bordbane.

30 I løbet af en sæson afholdes særlige arrangementer, f.eks. besøg af en tryllekunstner og opvisning af Trialcykler. 30 Juniorklubben har 4 faste medarbejdere. Faste medlemmer betaler et årligt kontingent på 120 kr. og ikke medlemmer betaler 10 kr. i entré. Klubben hører under Folkeoplysningsudvalget i Viborg kommune og modtager tilskud til driften. Her er vore visioner! Juniorklubben har siden 1991 fungeret som et centralt samlingssted for børn og unge i lokalområdet, på tværs af alder, skolevalg og øvrige fritidsaktiviteter. I Juniorklubben kommer der årligt unge fra 6-7 forskellige skoletilbud, hvoraf de ca. 35 bliver faste medlemmer. Det er Juniorklubbens vision fortsat i fremtiden at kunne tilbyde børn og unge i vores lokalsamfund og opland et trygt fristed i hyggelige rammer med børn og unge i centrum. Sdr. Rind efterløn- og pensionistforening Kommunesammenlægningen i 1970 gav et ekstra pust til foreningslivet rundt i sognene. Der blev oprettet borger- eller beboerforeninger, og i kølvandet dukkede de første pensionistklubber op. Sdr. Rind pensionistklub blev til i De først kendte vedtægter er fra I 1991 tog man navneforandring til Sdr. Rind pensionistforening. Fra 2007 kendes foreningen som Sdr. Rind efterløn- og pensionistforening. Den har i øjeblikket 62 medlemmer fra Sdr. Rind, Rindsholm og opland. Foreningen arrangerer møder og sammenkomster, repertoiret spænder over foredrag, musik, film og anden underholdning. Hvert år er der løvspringstur, ligesom foreningen sammen med Vinkel seniorklub arrangerer en løvfaldstur. Den årlige juleafslutning er ligeledes et fælles arrangement. Sdr. Rind Amatørscene.

31 31 Amatørscenen har over 30 år på bagen. I de første år af scenens levetid blev der spillet 2, ja somme tider tre forestillinger. Der blev efterhånden oparbejdet en tradition for at spille et alvorligt stykke og et stykke som gerne skulle kunne få publikum til at røre lattermusklerne. Der blev også en tradition, at der i forbindelse med det sjove stykke blev afsluttet med spisning og bal med levende musik. I starten var amatørscenen en del af borgerforeningen, men efter nogle år blev der dannet en selvstændig forening. Der har været en fast kerne af medlemmer, som stort set har været med i alle årene. Derudover har der så været nogle aktører, som kun deltog i et par sæsoner. De senere år har aktivitetsniveauet været begrænset på scenen, hvorimod der er blevet arrangeret ture til forskellige teateroplevelser i Holstebro eller Århus. Derudover har foreningen sponsoreret en børneteaterforestilling ved den årlige sportsfest nu byfest i Sdr. Rind. Foreningen lever således på vågeblus, men med en bestyrelse, som står til rådighed, hvis der skulle være nogle i området, der vil forsøge sig på de skrå brædder. På baggrund af de tidligere års overskud fra fester og salg af forestillinger, er foreningen også i besiddelse af lidt midler til at starte nogle nye initiativer op. Lokalafdelingen af KREATIV FRITID To lokale kreative ildsjæle har fået oprettet 2 hold i Drivhuset. Der har de sidste to vintre været et deltagerantal på 15, som har arbejdet med håndstrik, moderne broderi, maskinbroderi og beklædningssyning. Deltagerne kommer både fra lokalområdet og udefra. Vinkel FDF og KFUM Spejderne i Brunshåb Disse to foreningstilbud findes i vore nabosogne.

32 32 Organisation Oprettelse af Sdr. Rind-Rindsholm lokalråd Sdr. Rind Borgerforenings bestyrelse tog i foråret 2007 initiativ til et møde med bestyrelserne i byens øvrige foreninger. Formålet var at afdække, om der var tilslutning til mere samarbejde og en øget indsats for gennem nye initiativer at fremme kultur, miljø og trivsel i Sdr. Rind- Rindsholm området. På fællesmødet var der stor tilslutning til initiativet fra borgerforeningens bestyrelse. Man blev enige om at lade 2 arbejdsgrupper arbejde videre med følgende opgaver: 1. Udarbejdelse af et spørgeskemamateriale til uddeling til alle husstande i Sdr. Rind by i foråret Forberede og indkalde til et borgermøde for alle borgere i Sdr. Rind sogn, dvs. Sdr. Rind og Rindsholm med opland, for at præsentere ideen om et lokalråd. På et velbesøgt borgermøde (ca. 70 deltagere) den 19. juni 2007 blev resultatet af spørgeskema-undersøgelsen offentliggjort, og borgerforeningens bestyrelse fremlagde et udkast til vedtægter til et evt. lokalråd. Borgermødet blev en succes, og der var bred tilslutning til, at bestyrelsen for borgerforeningen fortsatte arbejdet med planerne for et Sdr. Rind-Rindsholm lokalråd. I efteråret 2007 var man klar med et forslag til vedtægter, og sammen med de øvrige foreningers bestyrelser i Sdr. Rind og Rindsholm indkaldtes til stiftende møde den 26. november (Se bilag side 46). Lokalrådet består af 5 medlemmer. Borger- og kulturforeningen udpeger 3 medlemmer, og de 2 øvrige vælges på det årlige borgermøde. Ifølge vedtægterne er Sdr. Rind-Rindsholm lokalråd ansvarlig for lokalsamfundets samarbejde med Viborg kommune. Derfor har lokalrådet været drivkraften bag arbejdet med borgerplanen for Sdr. Rind-Rindsholm området, ligesom det helt naturligt er lokalrådet, der er tovholder på det igangværende arbejde med udviklingsprojektet BLOMSTRENDE LANDSBY.

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere

Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere Undløse Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere UNDLØSE LOKALRÅD v/ Paul Johnsen Mobil 52 39 65 46 Mail: paul.johnsen@mail.dk www.undloese-lokal.dk Indhold Taksigelser...2 Blomstrende landsby én blomst,

Læs mere

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

KURVEKNÆKKERNE. Seks historier om landsbyer der knækkede en faldende befolkningskurve

KURVEKNÆKKERNE. Seks historier om landsbyer der knækkede en faldende befolkningskurve KURVEKNÆKKERNE Seks historier om landsbyer der knækkede en faldende befolkningskurve MP-Analyse Januar 2007 1 belyse muligheder og trusler i forbindelse med kommunalreformen og udviklingen på arbejdsog

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland

Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland hvem er vi hvad kan vi hvad vil vi 2007 Landsbyplan 1 Faster, Astrup og Ejstrup Indhold Forord Forord 2 Indledning 3 Lokalområdet set udefra 4 Områdets

Læs mere

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune Landsbyerne - i Løkken-Vrå Kommune Sdr. Harritslev Hundelev Hundelev-området Nr. Lyngby Rubjerg/ Gølstrup Rakkeby-området Rakkeby Vittrup Løkken-området Løkken Vejby Børglum Vrå-området Vrensted-området

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog Gundsømagle, Roskilde Kommune Den bæredygtige landsby Idékatalog Idékatalog Indholdsfortegnelse 1. OM PROJEKTET DEN BÆREDYGTIGE LANDSBY 4 2. OM GUNDSØMAGLE 6 3. GUNDSØMAGLE DEN GODE HISTORIE 11 4. UDFORDRINGER

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 14 APRIL 2013 Bladet indeholder som sædvanlig mange forskellige, spændende artikler lige fra beretninger fra nogle af de mange netop vel overståede generalforsamlinger til historien om Fjernvarmen,

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 48. årg. Marts 2015 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er forårsudgaven af Tappen lige på trapperne. Vi har resultaterne af tre generalforsamlinger, hvor der

Læs mere

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan Liv i Skals livsglæde nærvær tryghed fællesskab indflydelse kvalitet Du kan finde denne plan på www.liviskals.dk Liv i Borgernes egen Udviklingsplan for Skals 2 Indhold Del I: Indledning og baggrund Indledning

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy 2013-2018. Bedsted byen for aktive familier!

Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy 2013-2018. Bedsted byen for aktive familier! Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy 2013-2018 Bedsted byen for aktive familier! Kolofon Udarbejdet af styregruppen i udviklingsprojektet Landsbytosse - Tosset med landsbyen i samarbejde

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere