40 års jubilæum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "40 års jubilæum 1964-2004"

Transkript

1 Grundejerforeningen Stangkjær 40 års jubilæum

2 Jubilæumsskrift ved 40 års jubilæum Forord Ved foreningens 25-års jubilæum i 1989 blev der udarbejdet et festskrift. Dette festskrift beskriver de historiske forhold omkring det område, hvorpå foreningens 235 parceller er udstykket samt de første 25 års hændelser og aktiviteter i grundejerforeningen. Dette festskrift har vi valgt at lade genoptrykke her sammen med et resume af årene fra Desuden indeholder 40-års festskriftet en korte beretninger om de fælles grønne arealer i daglig tale Stangkjærparken og om arealet ved sirenemasten bag Folekær. Siden 1989 er der sket en stor udskiftning af beboere i foreningen. Mange oprindelige beboere fra områdets etablering og selvbyggertid, har nået en alder, hvor parcelhuset blev for stort. De er søgt mod andre boligformer, mens mange unge familier er kommet til i løbet af de sidste år. Det kan bl.a. mærkes ved den aktive renovering, som mange af husene i foreningen gennemgår. Et parcelhus fra slutningen af 1960-erne er i løbet af år ofte slidt, og nye og yngre ejere ønsker moderne materialer og indretning. Bestyrelsen synes, det er vigtigt, at alle medlemmer har et kendskab til grundejerforeningens virke og historie. Jubilæumsskriftet fra 1989 er sikkert ikke kendt af alle foreningens medlemmer i dag. Gennem de sidste 10 år har bestyrelsen kunnet konstatere en markant dalende interesse for foreningen i form af lave deltagelse i generalforsamlingerne. Men samtidig har bestyrelsen også forsøgt at holde et højt informationsniveau ved flere gange årligt at udsende et nyhedsbrev til medlemmerne. Herunder følger et resume af de væsentligste aktiviteter i grundejerforeningen fra 2004 tilbage til De første 25 år fra 1964 til 1989 er beskrevet i 25 års jubilæumsskrift, som er genoptrykt efter denne nye del. I bestyrelsen håber vi, at dette opdaterede festskrift vil minde alle om, at de er medlem af en grundejerforening, som løbende forsøger at varetage området interesser i forhold til naboforeninger, kommune, amt m.fl. Aktiviteter i grundejerforeningen er medvirkende til, at vort område er et attraktivt kvarter centralt beliggende i forhold til institutioner, skoler, fritidstilbud og indkøbscenter. Støt op om Grundejerforeningen. På bestyrelsens vegne Mogens Palsbjørn Formand Grundejerforeningen Stangkjær

3 4 facts om foreningen: Grundejerforeningen er stiftet i Består i 2004 af 235 parceller/medlemmer. Foreningens vedtægter kan fås ved henvendelse til bestyrelsen eller ses på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen udsender nyhedsbrevet Stangkjær Nyt Forberedelse af 40 års jubilæumsfesten i august. Herunder udarbejdelse af dette jubilæumsskrift. Plan for renovering af foreningens flisebelagte stier indhentning af tilbud og de mest kritiske steder repareres akut. NESA opsætter ny gadebelysning, fjerne de gamle elmaster og lægger strømmen i jordkabler. Samtidig nedgraves fiberkabel, hvori NESA på sigt vil kunne distribuere Internet, telefon, tv m.m. GRF medvirker aktivt ved placering af de nye lysmaster især for at sikre, at belysningen ved indkørslerne fra Flodvej er god. NESA opsætter teknikboks ved antennestationen. Foreningens veje asfalteres og ujævnhederne udbedres. Jubilæumsfesten afvikles 28. august med udflugt til Græsted Kro, hvor de 50 tilmeldte deltagere ser revy og nyder en jubilæumsmiddag. Arrangementet var oprindelig planlagt gennemført i Kulturhuset, men pga. de få tilmeldte valgtes en anden form Styning af popler langs stien mellem GRF Stangkjær og Nøddelunden og Nøddebohave. Grundejere klager fortsat over støjgener fra petanquebanen i området bag foreningens redskabsskur. Bestyrelsen har igen flere dialoger med naboforeninger, kommune og borgmester. Renovering af fællesareal ved Stenkær. Arealet fræses og udlægges med græs. Grusstierne i Stangkjærparken renoveres. Årlige vedligeholdelse aftales med anlægsgartner. Bestyrelsen anmoder kommunen om renovering af gadeskiltningen.

4 2002 Bredere overkørsler. Teknisk udvalg beslutter at ville dispensere fra lokalplan ,4 til at etablere 5.4 m. brede indkørsler såfremt forholdene taler derfor. Foreningen forsøger at gøre HNG ansvarlig for udbedring af lunker i vejene. Men HNG og kommunen kan ikke blive enige om, hvad der forårsager lunkerne. Bestyrelsen holder løbende kontakt til kommunen. Forventer at vejene bliver asfalteret i løbet af 2003 med pulverasfalt. Snerydning. Vinteren 2000/2001 gav isbelagte veje i flere uger pga. manglende rydning. Det bevirkede trods ulemperne for beboerne dog, at kommunen (omsider) erkendte, at snerydningen skal forbedres på lokalvejene. Støjgener fra petanquebane. Støjgenerne tiltager igen igen flere møder og megen korrespondance for at finde en løsning. Grønne områder. Foreningen får ny fast mand til klipning af græs, tømning af skraldespande og mindre oprydning og beskæring.. Aftale med Smørum Kabelnet. Smørum Kabelnets antennestation er placeret på foreningens fællesareal ved Riskær. Aftalen omfatter arealanvendelse, forsikringsforhold, vedligeholdelse, varsling af anlægsarbejder m.m. Foreningens hjemmeside. oprettes Støjgener fra petanquebane. Aftale indgået med Petanqueklubben Nøddebohave I og II efter forhandlinger og inddragelse af kommune/borgmester. Vandværket på Lyngkær 2 blev moderniseret, hvilket bl.a. nedsætter støjgenerne for de omkringboende. I Stangkjærparken fortsætter den store vedligeholdelsesplan fra Der lægges bl.a. flis ud i alle bede, der sker en løbende beskæring og bænkene moderniseres. Sommerfesten i Stangkjærparken vest var igen med Cirkus Panik og fællesspisning. Kampagnen Stop Tyven Temamøde i Kulturhuset med GRF Stangkjær som primus motor. 15 naboforeninger deltog. Fokus på nabohjælp (mærkater uddelt til medlemmerne) og mærkning. Efter henvendelser fra medlemmer har bestyrelsen startet et arbejde med at få dispenseret fra lokalplanen vedr. bredden på opkørsler til parcellerne. Ønsket om de bredere opkørsler skyldes, at flere husstanden i dag har to biler. Problemer med knallertterror høj fart og støj. Der opsættes flere bomme og politiet lover en forøget præventiv patruljering.

5 2000 Grønne områder. Der anvendes som tidligere år meget tid i bestyrelsen på at følge op på vedligeholdelsesplan for områderne. Men anstrengelserne er heldigvis synlige for alle. Trivselsudvalget arbejder med andre aktivitetsforslag, men der er mangel på opbakning fra medlemmerne til det praktiske arbejde. Sommerfest afholdes på de grønne områder. Bredere overkørsler. Ansøger kommunen om tilladelse til at overkørsler til parcellerne kan være op til 5.4 m. Mange har i dag to biler. En del henvendelser vedr. støjgener fra motoriserede haveredskaber og fra petanquebanen ved Nøddebohave. Ingen faste regler i foreningen for anvendelse af motoriserede redskaber der henstilles til at vise hensyn. Mange arbejder også med ombygning og modernisering af de efterhånden gamle huse en ny generation af selvbyggere er i gang. Bestyrelsen fremlægger forslag til generalforsamling om anlæg af legeplads og petanquebane. Forslaget forkastes Omfattende kloakrenovering påbegyndt i foreningens område samt ombygning af det lokale vandværk. Renovering af overkørsler fra Flodvej til lokalvejene. Efter mange års dialog med kommunen begyndte der at ske noget. Indkørslen til Rørkær renoveret. Andre følger forhåbentligt. Dialog med kommunen om beplantning langs Flodvej. Foreningen får kommunen til at vedligeholde og udskifte de kommunale bomme. Grønne områder. Udlæggelse af flis i alle bede. Vedligeholdelses- og beplantningsplanen vedtaget i 1997 følges. Absurd sag opstår, da Ballerup Bladet oplyser at foreningen har solgt arealet Flodvej 19 (ved børnehaven Stangkjær) til kommunen. Foreningen var ikke vidende om dette salg. Efter mange henvendelser og undersøgelser viste det sig, at hændelsen skyldtes en fejl i tingbogen. Foreningen fejrer 35 års jubilæum. Bliver markeret med fest for børn og voksne i september på det grønne område mellem Lyngkær og Råbroparken. Trivselsudvalg etableret igen med henblik på sociale arrangementer i foreningen.

6 1998 Højspændingsmaster og ledninger. Endelig efter mange års debat, møder og henvendelser blev masterne fjernet i oktober/november. Renovering af el og vejbelysning. Kommunen udskyder til Trafik. Lysregulering af krydset Smørum Parkvej/Flodvej heftigt debatemne i den kommunale valgkamp. Kommunen udskyder prioriteringen af dette samt hastighedsdæmpende foranstaltninger på Flodvej til Foreningen arbejder forsat på at få kommunens vintervedligeholdelse af lokalvejene forbedret. Kampagnen Stop tyven i foreningen i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd. Grønne områder. Renoveringen fortsætter. Indhentning af tilbud, møder med tilbudsgivere, gennemgang af udførte opgaver m.m. Sirenemasten. Mobilix fik kommunens tilladelse til opsætningen af mobilmast på sirene mastens tidligere placering Kommunen udskyder renoveringen af vejbelysningen foreløbig til Den omfattende total renoveringen af de grønne områder fortsætter. Telefonselskabet Mobilix søger foreningen og kommunen om tilladelse til at etablere sendemast ved sirenemasten/fjernsynsmasten (foreningens grund). Grønne områder. En vedligeholdelses- og beplantningsplan udarbejdet. Formålet er at områderne løbende skal vedligeholdes (udtynding og beplantning) for ikke igen om år at stå med et vildnis. De grønne områder er foreningens arealer skønt mange i og uden for foreningen tror, det er kommunalt område Højspændingsmaster. Også dette år arbejdede bestyrelsen med sagen om højspændingsledningerne over Smørumnedre. Miljø- og Energiministeriet trak en indsigelse tilbage, hvilket banede vej for, at jordledningen kunne anlægges i den nuværende ledningsføring. Foreningen rettede henvendelse til Nesa og kommunen vedr. planerne for ned- og omlægningen af ledningsføringen. Nesa oplyser, at demonteringen af den nordlige ledningsføring i foreningens område påbegyndes 2. halvår Foreningen rettede henvendelse til kommunens vurderingsråd vedr. for høj ejendomsvurdering for parceller beliggende under højspændingsledningerne. Elforsyning og vejbelysning. Foreningen rettede henvendelse til Nesa og kommunen vedr. modernisering med jordkabler og tidssvarende vejbelysning.

7 Flodvej. Sammen med mange andre gjorde foreningen indsigelse mod kommunens planer om at anvende stålslagger på Flodvej. Dette medførte, at der til både Flodvej, Kirkevangen og Smørumnedrevej blev anvendt pulverbelægning. Vintervedligeholdelse af veje. Henvendelse til kommunen vedr. prioriteringen af vintervedligeholdelsen af lokalvejene. Sten i rabatterne. Privat udlagte sten ved vejopkørsler og rabatter på lokalvejene skal fjerens af hensyn til trafiksikkerheden. Kommunens henstilling efter forespørgsel fra foreningen. Foreningens grønne områder. Totalrenovering påbegyndt med nedskæring og beplantning. Samarbejdsmøde med andre grundejerforeninger Bestyrelsen sætter fortsat pres på kommunen og bygherrerne for at få færdigetableret stisystemet langs Rytterkær, Rytterparken og Nøddelunden. Kontakt til PFA vedr. færdiggørelse af jordarbejde, som støder op til Stangkjærparken Vest. Ny planredegørelse fra kommunen. Vigtigt for foreningen, at trafiksikkerheden af stikrydsningen af Flodvej ved Bastkær og til centeret bliver udført med fodgængerfelt og midterhelle. Højspændingsledninger. Høringssvar udarbejdet til amtet som gentog foreningens tidligere holdninger og forslag til afskaffelse af luftledningerne over Smørumnedre Foreningens 30 års jubilæumsfest blev afholdt i slutningen af august i det grønne bag Lyngkær. Foreningen deltager i kommunens projekt Grøn Dag med ny beplantning forskellige steder i Stangkjærparken. På bestyrelsens møde med Teknisk Forvaltning drøftes mulighederne for trafik- og støjdæmpende foranstaltninger, gadebelysning og trafiksikkerhedsforanstaltninger på og omkring Flodvej. Bestyrelsens undersøgelse af muligheden for at overdrage fællesareal bag Stenkær til de tilstødende parceller. Det kræver fuld opbakning fra alle grundejere i foreningen, hvilket ikke er muligt. Sagen henlægges. Bestyrelsen retter henvendelse til NESA vedr. sagsbehandlingen om forestående ned og omlægning af linieføring i Smørumnedre (som passerer hen over foreningens nordøstlige del). NESA afventer Miljøministeriets behandling af linieføringen. NESA vurderer, at luftledningerne kan demonteres inden udgangen af 1996.

8 1993 Bestyrelsen ser på snerydning af veje hvor meget klarer kommunen og hvor meget skal foreningen medlemmer slev klare. Et forslag om at hæve kontingentet med kr. 150 alene til brug for snerydning bliver ikke vedtaget. Arbejde med ændringer/justeringer af vedtægterne, bl.a. vedr. dyrehold. Bestyrelsen må konstatere, at hundetoiletterne fungerer som sted for henkastning af affald (hunde høm-høm poser). Der opsættes affaldsstativer for at afhjælpe problemet. Foreningens fællesareal mellem Stenkær og Teglkær foreslås overdraget til de ni grundejere, som grænser op til arealet evt. i form af en lejeaftale. Mulighederne herfor undersøges. Årsag: arealet har ingen funktion som fællesareal og vedligeholdelse kan varetages af grundejere Støj- og hastighedsproblemer på Flodvej tages op i forhold til kommunen. Foreningen følger nøje med i nybyggeriet mod vest. Gør bl.a. indsigelse mod at lokalplanen for Rytterparken ikke overholdes (niveauforskel). Klager til kommunen over planerne om, at der skal bygges 70 boliger på den anden side af Råbrovej (Råbroparken) mod oprindelig planlagte 45 boliger. Stien mod Nøddelunden er ikke blevet etableret, fordi bygherren gik konkurs. Foreningen anmoder kommunen om at træde til. Foreningens grussti op til Nøddelunden, Rytterparken og Rytterkær belastes af den megen trafik, fordi de projekterende stier ved nybyggeriet ikke er anlagt. På generalforsamlingen må formanden endnu engang henstille til medlemmerne, at foreningens egne grønne arealer og tilstødende arealer ikke må anvendes til henkastning af have- og byggeaffald samt at vendepladserne ikke må anvendes til parkering. To hundetoiletter etableret for at få nedsat mængende af efterladenskaber på de grønne arealer. Bestyrelsen overvåger udviklingen omkring højspændingsledninger. Højspændingsledningerne stod der allerede ved udstykningen. Rapport på vej fra Sundhedsstyrelsen. Konklusionerne heri kan muligvis anvendes som argument for at få højspændingen nedgravet. Planer om motorvej rumsterer (Frederikssundfingeren) bestyrelsen følger nøje med i planerne.

9 1991 De første planer om at investere i edb-udstyr til foreningens administration GRF var tidligere kollektiv medlem af antennelauget, men dette år blev medlemskabet gjort personligt (enkeltmedlemsforening). Foreningens traktor bliver udskiftet. Byggeriet i den tidligere æbleplantage (Nøddelunden) følges nøje. Bygherren ønsker hovedstien lagt i Stangkjærparken, men det afslår foreningen. Stien kommer senere vest for poppeltrænerne. Følger med i kommunens planer for anlæg af stier som giver forbindelse til andelsboligområdet Kirkevangen (Rytterkær). Kommunen flytter foreningens garage så meget, at stien langs Stenkær ind til erhvervsområdet Hassellunden kan forlænges gennem Kærhavegård og helt frem til Søagerskolen. På generalforsamlingen takker Per Tidgen af efter elleve år som bestyrelsesmedlem og syv som formand. Foreningens bestyrelsesmedlemmer og formænd gennem 40 år Bestyrelsen består af fem medlemmer, der hver vælges for to år med tre i lige og to i ulige år. Årstal i parentes angiver formandsperioder. Rober D. Hansen (1964) 1964 Arne Pauly Thomsen Ole Alward Sterll Søren Petersen 1964 Ib Jønsson ( ) Kuno Larsen 1964 Poul Wind ( )

10 Jan Mau Andersen Vagn Christensen 1968 Gunnar Flørring 1968 Bill Henningsen John Petersen ( ) Kaj Henriksen 1969 Ove Haugsted Per E. Tidgen Henning Bogh Viggo Axelsen Knud E. Jensen ( ) Anny Lyster Mogens Heltenov (1978) Gunnar Jensen Ole Schjerning 1978 John Christensen Arly Olsen Per E. Tidgen ( ) Jørn Marcussen Leif Poulsen Rud Andersen Elke Hesthaven Dorthe Henriksen Mogens Palsbjørn ( ) 1988 Birgit Andersen Per Becher Anne Brandholt Leif Poulsen ( ) Birgit Andersen Lissie Tiidgen Leif Reuss Finn Riberholdt 1994 Hans Bjævertoft Rud Andersen Leif Reuss Svend Olesen Jakob Jakobsen Inga Martinsen Bendt Nygaard 2002 Tommy Jensen Jørgen Storm 2004

11 Grønne områder (Stangkjærparken) Grundejerforeningens nordlige og sydlige sider støder op til nogle grønne arealer. Mod nord er det arealer bag Brændekær, Riskær og Horsekær. Regnvandsbassinet er dog kommunalt. Mod syd er der arealet bag Stenkær, Rørkær og Lyngkær det grønne areal mellem GRF Stangkjær og Nøddelunden, Råbroparken og Kirkevangen II. Disse arealer har siden udstykningen og dannelsen af grundejerforeningen tilhørt os. Det er grundejernes jord og foreningens pligt at passe området. De grønne områder er i dag forsynet med en grussti, som snor sig igennem det småbakkede terræn, I området er der opstillet bænke og affaldsstativer. Dagligt anvendes de grønne arealer af mange til en travetur med eller uden hund og til passage mellem kvartererne. Sirenemasten/antennemast På arealet bag Riskær står Beredskabsstyrelsens sirenemast. Alle som har været hjemme, når Beredskabsstyrelsen årlige afprøvning finder sted, er ikke i tvivl om mastens eksistens. Området benyttes desuden af Smørum Antennelaug og mobilteleselskaber. Folketinget har besluttet, at masteskoven i Danmark skal formindskes. Derfor er arealet ved sirenemasten blevet et eftertragtet sted for udbydere af tv-signaler og mobiltelefoni. I 1998 gav kommunen firmaet Mobilix (nu Orange) tilladelse til at etablere en mobilantenne på området. En lejeaftale mellem Grundejerforeningen og Mobilix blev indgået. Den gamle sirenemast blev fjernet og erstattet med en mobilmast. Andre teleudbydere benytter også masten. Nesa har en teknikboks på området.

12 Herunder følger genoptryk af jubilæumsskriftet fra l medlemmerne II Med udgivelse af dette skrift markerer bestyrelsen foreningens 25 års jubilæum. Vi har forsøgt at samle så meget historisk materiale, at det kan give læseren et lille billede af den gård,der har givet jord og navn til grundejerforeningen og et vist indtryk af de mennesker, der har boet og arbejdet på gården, så vidt det nu har været muligt, udfra det tilgængelige rnateriale og den plads der her er til rådighed. Det er ligeledes vor hensigt, gennem sammendraget af egne arkivoplysninger, at give et billede af foreningens 25-årige historie. Dette kvarte århundrede falder naturligt i 3 perioder, hvor den første del vedrører foreningens etablering og sikring af de juridiske forhold overfor kommune og øvrige omverden. Dernæst en rolig periode, hvor alle endelig har etableret sig. Selvbyggerne, som vi jo var mange der var, er ved at få skik på både hus og have. Dette giver tid til udbygning af det sociale samvær både privat og i foreningssammenhæng. Der arrangeres fastelavnsfester, Sct. Hansbål, sommerfester på det grønne område og juletræsfester. I den sidste periode, er det arbejdet med at sikre foreningen og dens medlemmer mod for store indgreb og påvirkning fra den fortsatte udbygning af Smørumnedre, der nu er ved at omslutte Stangkjær. Dette synes at lykkes her i jubilæumsåret, hvor foreningens synspunkter finder indpas i de lokalplaner der bliver gældende for de nye bolig- og erhvervsområder omkring Stangkjær", Vi håber, at De vil få fornøjelse af dette jubilæumsskrift. Er De nye i foreningen, vil De få lidt baggrund og har De været med i alle årene, vil De helt sikkert genkende og mindes mange af de beskrevne tildragelser og begivenheder. På bestyrelsens vegne med venlig hilsen Per E. T idgen

13 Det håndskrevne driftsregnskab fra foreningens første regnskabsår

14 Foreningen bestod af 41 medlemmer (parceller) ved årets slutning. Kontingentet var kr og det ses at 3 medlemmer var i restance, formentlig på grund af at grundkøbet er sket sent på året. Det vedtagne budget for jubilæumsåret:

15 Der betales kontingent for 233 parceller, men den ene er stadig ubebygget og udlagt til boldbane ved børnehaven, hvorfor der kun betales kontingent for 232 parceller til antennelauget. På dette gamle kort, der ikke er dateret, men kun angivet som "Smørumnedre før Udskiftningen", dvs. i 1700-ta1let, ses tydeligt mange af de navne vi kender og stadig bruger i Smørumnedre. Således f inder v i navnet" Stangekær", der har givet navn til gården. "Rytter Hullet" er nu omdannet t i l en lille sø i Andelsboligerne Kirkevangen I. Lidt øst for "Stangkær" finder vi "Brændte Mose", der har givet navn til Brændekær og herimellem finder vi vejen, der senere har fået navnet Flodvej. STANGKJÆRGAARD

16 I beretningen "Fra fæstebonde til selveje" der er skrevet af N.O. Riis- Nielsen og udgivet af Ledøje Smørum Historiske forening, kan man læse om Stangkjærgaard, hvis jorde nu er blevet til grundejerforeningen Stangkjær. I beretningen får vi at vide, at Hans Pedersen var den sidste gårdfæster på Stangkjærgaard, og at det formodentlig er ham der har frikøbt gården, der var en fæstegård under Edelgave. Man ved dog ikke med bestemthed, hvornår dette er sket. Men det er sket inden 1852, for da overtager sønnen fra Ryttergaarden, Peder Olsen gården ved et giftermål med Hans Pedersens datter, Kirsten Hansdatter. Gården overtages mod at der svares "underlag" til svigermoderen, altså til enken efter Hans Pedersen, Ane Nielsdatter for hendes livstid. Peder Olsen og Kirsten Hansdatter fik 6 børn og om disse vides, at Maren Peders datter blev gift med Ole Hansen, Langbjerggaard, og Hans Pedersen købte Askebjerggaard og senere Smedebakkegaard i Smørumovre. Sønnen Peder drev i en årrække Smørum Kro og gården overtog Ole, som dog efter 1 år afstod den til den yngste af brødrene, Lars, i Lars giftede sig med Bodil Pedersen og de fik i alt 9 børn, og det blev en meget aktiv og musikalsk familie med mekanisk snilde. Bl.a. lavede sønnerne, for at få tømt og opfyldt de mange vandhuller, vindmøller og vandsnegle af gamle selvbinderdele. Udover vognmandsforretning og kørsel med motorcykler, blev der også plads til fodboldspil og i mange år lå byens fodboldbane ud for Stangkjærgaard ved Flodvejen. "Stangkjærgaard" var en gammel, stråtækt, firlænget gård uden megen ladeplads. Til gengæld var kornstakkene velformede og sønnerne på Stangkjærgaard beherskede som kun få det at sætte en stak. I 1929 blev gården solgt til sønderjyden og bageren Chr. Vilh. Lassen overtog Sigurd og Stella Sørensen gården og førte den videre, indtil kommunen i 1962 overtog og udstykkede den. Stangkjærgaard, der lå i hjørnet mellem Stangkær, Flodvej og Vandværket på Lyngkær, var en udflyttergård, som inden udflytningen, der fandt sted i 1700-tallet, lå hvor den senere Smørumnedre skole blev opført og som nu er firmaet Metas administrationsbygning (Flodvej nr. 11). Efter bygningernes nedrivning i 1967, blev resterne anvendt som opfyld på den bagerste del af Metas grund på Brændekær. Denne er nemlig beliggende på området Brændte Mose, som strækker sig helt forbi det nuværende Rådhus og helt over til Boesagerskolen.

17 Så Stangkjærgaard ligger stadig på Stangkjærs jorder. 1962: Ledøje Smørum Kommune udbyder 1. del af Stangkjærgaard til salg. Pris: kr. 15,00/m2. Hertil skal lægges byggemodning ca. kr ,00 samt afgiftspligtig grundstigning på ca. kr ,00 parcel : Konstituerende generalforsamling den 28. januar. Foreningens vedtægter godkendes af Ledøje Smørum Kommunes Sogneråd den 19. august. Kontingentet fastsættes til kr. 50, : Den sidste del af Stangkjærgaard udbydes til salg. Pris: kr. 30,O0/m2 inkl. afgiftspligtig grundstigning, men ekskl. byggemodningsudgifter : Foreningen retter den første henvendelse kommunen for at få tllskødnlngen af de grønne områder bragt l orden. 1967: Kommunen foreslår at der sker mageskifte mellem et areal ved Kildekær og Birkelunden i den anden ende af det grønne område. Kommunen agter at bygge en børnehave ved Kildekær. Foreningen tilslutter sig. Kommunen pålægger foreningen vedligeholdelsespligten for de grønne områder, selvom tilskødningen endnu ikke er i orden. Anlægsarbejdet på de grønne områder påbegyndes. 1968: Foreningen indgår aftale med OK-olien om rabatordning på kr. 5,00 pr liter olie, plus en bonusordning på 4%, hvorefter nettoprisen er kr. 224,97 pr liter. 1969: Nye vedtægter vedtages på ekstraordinær generalforsamling. 1970:

18 Kommunen har nu fået foretaget opmåling af arealerne der skal indgå i mageskiftet mellem børnehaven og Birkelunden. Kommunen pålægger opsætning af vandmålere og foreningen indhenter tilbud på kr. 28,00 + moms pr. parcel. Forslag på den ordinære generalforsamling om, at foreningens medlemmer selv vedligeholder de grønne områder forkastes. Kontingentet fastsættes til 2 x kr. 125, : Generalforsamlingen nedstemmer et forslag fra "trivselsudvalget" -~ om, at opføre et Fælleshus på grunden ved siden af børnehaven. Kommunen havde tilbudt foreningen grunden til fordelagtig pris. Politiet har givet afslag på foreningens anmodning om hastighedsbegrænsning på Flodvej. Tilskødning af de grønne områder og mageskiftesagen er endnu ikke afsluttet, trods foreningens gentagne rykkere. Kommunen lover snarest at færdiggøre arealerne ved vejafslutningerne mellem "bommene". Kommunes arbejde med. færdiggørelse af stierne inden overdragelse il foreningen ikke påbegyndt. Den asfalterede hovedsti i det nordlige område påbegyndes. Kontingent fastholdes på 2 x kr. 125, : Foreningen har indhentet tilbud på anlæggelse af stier gennem bebyggelsen og opfordrer kommunen til at benytte tilbuddet. Kommunen etablerer fejlagtigt en vendeplads ved Kildekær på foreningens grønne område, og betaler kr ,00 i erstatning Beplantning af nordlige område færdiggøres, men der er megen hærværk. Stien bag Stenkær nedlægges med accept fra kommunen og beplantes. NESA påbegynder udskiftning af højspændingsmasterne fra 12 meter træmaster til 30 meter stålmaster. Kommunen godkender. NESA erkender at den nye masteføring er i strid med deklarationen, men henholder sig til hensynet til almenheden. Foreningen forlanger ændret linieføring eller nedgravning af kabler, men vi taber sagen. På den ordinære generalforsamling debatteres knallertkørsel på stierne, hastighedsbegrænsningen på Flodvej med fornyet henvendelse til politi. Kommunens udvikling som rekreativt område for København

19 (kolonihaver), og overførsel af kontingentopkrævningen til Sparekassens Edb-anlæg. Det vedtages at etablere en "kondisti" og i den anledning arrangerer trivselsudvalget en kondifest med ca. 400 deltagere i september måned. 1973: Bestyrelse og trivselsudvalg mødes med Miljø- og forureningsministeren for at søge sagen om El-masterne rejst endnu engang, men uden resultat. Skødet for de grønne områder underskrives endeligt den 10. maj. For 3. gang får vi afslag på hastighedsbegrænsning på Flodvej. 1974: Foreningen modtager det "endelige" kloakregnskab til orientering. Foreningen protesterer principielt mod rentetilskrivningen udover 5 år og i øvrigt mod, at det ikke har været muligt for den enkelte at fratrække de påløbne renter. Sagen sendes til landvæsenskommissionen. Foreningen forhandler sig til aftale med kommunen om overkørslerne til den enkelte parcel, således at der kan anvendes andet end SF-sten, mod at vi bekræfter at eventuelle skader i forbindelse med kommunalt gravearbejde i fortove er kommunen uvedkommende. Sagen om elmasterne afsluttes med en dom i erstatningsspørgsmålet, hvor erstatningerne til de berørte parceller mere end fordobles i forhold til NESA1s oprindelige tilbud. NESA beslutter dog at ændre den anden linieføring gennem foreningens område, så den kommer helt uden om nuværende og kommende boligbebyggelser i kommunen. NESA har desuden accepteret at bekoste et fællesantenneanlæg for de 140 parceller, der har fået forringet Tvmodtageforholdene på grund af de nye stålmaster. Det lykkes ved en forhandling at få gennemført at alle får fremført fællesantenne til skel. Trivselsudvalget arrangerer stor sommerfest den 24. august. 1975: Fællesantenneanlægget etableres. Det blev dog ikke det af NESA valgte selskab der fik Arbejdet, men firmaet Slelex, der kunne tilbyde os den på det tidspunkt nyeste teknik. Kontingentet forhøjes til 2 x kr. 150, : Kontingentet fortsat 2 x kr. 150,00 og indeholder også bidraget til fællesantenneanlæggets vedligeholdelse.

20 Antennelauget består nu af 5 foreninger med i alt 423 parceller. Sagen mod gartner for misligholdelse af kontrakten om vedligeholdelse af de grønne områder er nu afsluttet, bl.a. på grund af forældelse. Sagen er fra Det afsatte beløb kr ,00 kan nu overføres til foreningens egenkapital. 1977: Forslag om flisebelægning af stierne i det grønne område afvises på generalforsamlingen. Trivselsudvalget arrangerer fastelavnsfest den 19. februar med tøndeslagning og fællesspisning på Boesagerskolen, Sct. Hansbål i regnvandsbassinet ved Hallen og julefest på Boesagerskolen for foreningens medlemmer. 1978: Kondiredskaberne må igen nedtages på grund af ælde og manglende vedligeholdelse, De største brugere var ikke foreningens medlemmer, men idrætsforeningerne. Landsskatteretten giver skatterådet medhold i rentefradrag spørgsmålet i kloakskattesagen. Efter drøftelse med advokat, indbringes sagen for Landsretten. Sagen føres efter aftale på en parcel af hensyn til omkostningerne, men med virkning for alle øvrige. Der opsættes skilte med "Levende børn" i håb om at bilisterne vil nedsætte hastigheden på stam- og boligveje. Trivselsudvalget er igen i år meget aktivt og arrangerer fastelavnsfest på Boesagerskolen og Skt. Hans aften i regnvandsbassinet ved Hallen. Sommerfest den 19. august på det grønne område om eftermiddagen og om aftenen er der fællesspisning og efterfølgende dans på Søagerskolen. 1979: Flere retsmøder i løbet af året om rentefradragsspørgsmålet i kloaksagen. Efter utallige henvendelser om den ulogiske vejnummerering, opsætter kommunen nu skilte med vejnumre, så også ikke lokalkendte kan finde rundt i vort vejsystem. Trivselsudvalget arrangerer igen i år fastelavnsfest og Skt.. Hans aften. Årets store sommerfest den 18. august begynder med cykeltur i kommunen, forskellige lege på det grønne område og fællesspisning på Søagerskolen. I år desuden også en juletræ fest den 16. december på Søagerskolen. Kontingentet forhøjes til 2 x kr. 175,00.

21 1980: Fællesantenneanlægget kører fortsat tilfredsstillende, og debatten om fremtidens muligheder begynder efter at der kommer oplysning om opsendelse af Tv-satellitter til almindelig Tv-modtagning. Nye udstykninger i kommunen tilsluttes i stor udstrækning til vort fællesantenneanlæg : Foreningen tabte sagen i kloakskattesagen ved Landsretten. På en ekstraordinær generalforsamling blev det vedtaget at indanke sagen for Højesteret, idet der var afgivet dissens fra den ene af de 3 dommere. Foreningen beslutter, efter en økonomisk vurdering, selv at stå for vedligeholdelse af de grønne områder. Indkøber de nødvendige maskiner og aftaler selv med de personer, der skal betjene maskinerne, om og hvor meget, der skal foretages. Igen i år er der gang i trivselsudvalget med fastelavnsfest på Søagerskolen og juletræsfest i Konfirmandhuset. Kontingentet fastsættes til 2 x kr. 225, : Højesteret har nu afsluttet sagen om rentefradraget i kloakskattesagen og foreningen tabte sagen. Kun det sidste års rentetilskrivning kan fratrækkes og kommunen vil nu regulere tilbagebetaling for det sidste års tilskrevne renter med kr. 100,00 til kr. 200,00 pr. parcel. Foreningen nedsætter Energiudvalg i anledning af planerne om etablering af naturgasforsyning i Ledøje Smørum Kommune. Formålet er at analysere,behov og stemning for overgang i foreningens område og evt. give gode råd til medlemmerne. HNG og kommunen accepterer at tilslutning bliver frivilligt og at der ikke lægges hindringer i vejen for udskiftning og fornyelse af nuværende oliefyringsanlæg i foreningens område : Kontingentet hæves til 2 x kr. 250,00. Nedgravning af gasledninger påbegyndes i kommunen og med start i vort område. Bestyrelsen genoptager udsendelsen af Nyt fra Bestyrelsen flere gange årligt, for at holde medlemmerne orienteret om stort og småt. Her berøres bl.a. problemet med de mange hundeefterladen skaber og de mange langtidsparkeringer af campingvogne og skrotbiler på vore veje og fortove.

22 1984 : De første gastilslutninger i Stangkjær etableres i sommeren 84. Der indledes en sprøjtning mod ukrudt på de grønne områder. Dette afstedkommer en længere åben debat i lokalpressen mellem et enkelt medlem og bestyrelsen. Bestyrelsen. indkalder til ekstraordinær generalforsamling, for at få tilslutning til opførelse af egen garagebygning til vore maskiner. Det godkendes og opførelse påbegyndes året efter. Udgifterne til vedligeholdelse af de grønne områder kan nu holdes langt under de tilbud, der er givet fra gartnerfirmaer. 1985: Den årlige generalforsamling afholdes i konfirmandhuset og Smørum Gourmeerne sørger for hyggelig fællesspisning inden den egentlige del af generalforsamlingen indledes. Bestyrelsen undersøger muligheden for en rabatordning ved tegning af husforsikringer i samme selskab. Kun et selskab viser begrænset interesse og med så mange forbehold, at sagen opgives. Antennelauget arbejder stadig videre med indhentning af oplysninger om udvidelsesmuligheder for satellit-tv og hybridnet. 1986:. På den årlige generalforsamling efterlyses nye deltagere til trivselsarbejdet, der nu desværre har ligget stille nogle år. Grundejerforeninges Bestyrelse vil foreslå Antennelauget at kontingentet hertil nedsættes, indtil en afklaring om fremtiden har fundet sted. L øvrigt stadig debat om udvidelse af antennemulighederne. Ikke umiddelbart interesse for udvidelser hos alle. Den foreslåede nedsættelse af antennekontingentet skal sikre mod en almindelig kontingentforhøjelse til grundejerforeningen. På Antennelaugets generalforsamling nedstemmes Stangkjærs forslag,. men det vedtages dog at den efterregning, der kan forventes til Coy-Dan afgiften tages af Antennelaugets formue : Foreningen retter, på grundlag af debat på generalforsamling, henvendelse til kommune, politi og trafikministerium, om den mangelfulde snerydning på boligvejene og kommunens påstand om, at færdsel sker

23 på eget ansvar, idet kommunen frasiger sig erstatningspligten, selvom uheld skyldes manglende snerydning. Skønt kommunen ikke har foretaget de fornødne forhandlinger med politiet om principperne for den reducerede snerydning, får kommunen alligevel medhold hos ministeriet. Hvis vi ikke kan acceptere det manglende erstatningsansvar, foreslår ministeriet, at vejene igen gøres private, hvorved erstatningsansvaret så genindføres og pålægges den enkelte grundejer, ligesom snerydningspligten også overgår til grundejerne. Denne ordning falder ikke i medlemmernes smag, og sagen henlægges. Antennelauget lejer en parabol i 3 måneder, så alle selv kan få mulighed for at se, hvilke programmer der sendes via satellit og hvordan teknikken er. Herefter indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger, men Stangkjær afviser på det foreliggende grundlag, at der skal ske udvidelse af Tv-modhagemulighederne. De nye kommune- og lokalplaner beskæftiger foreningen meget, da de nye områder støder op ti l foren ingen. Men kommunen synes ikke i første omgang, at have nogen sympati for vore indsigelser og ændringsforslag. 1988: Sagen mod entreprenøren, der i 1987 efter foreningens opfattelse, uretmæssigt nedklippede en del af busketterne og fremsendte en urimelig høj regning, afsluttes i retten med, at foreningen dømmes til at betale 2/3 af det forlangte beløb. Foreningen protesterer mod et foreslået byggeri på erhvervsområdet Egelund. Kommunen indbyder til møde, og her fremlægger bestyrelsen på ny sine ændringsforslag ti lokalplanen for området. Denne gang får vil gehør og det konkrete bygger 1 flyttes og afskærmningsområdet mod boligområdet ændres og udvides, ligesom ;der gøres plads for en udvidelse af stien mellem de to områder : Lokalplaner for områderne der støder op til foreningens vestlige grønne område, lægges ud til offentlig høring. Nu har bestyrelsens tidligere mange indsigelser og bemærkninger båret frugt, men desværre først efter at man har set hvordan byggeriet på den første del har klemt sig tæt op mod vort grønne område. Ved de nye udstykninger udlægges der et grønt friareal op mod vort, og der etableres hovedsti, så trafikken fra det nye område og til centerområdet kan ledes uden om Stangkjær og ikke ned gennem vore boligveje og stier. Kommunen udarbejder også lokalplan for Stangkjær. Denne samler og regulerer alle de mange oprindelige deklarationer og

24 ibrugtagningsbestemmelser. I forbindelse hermed overtager kommunen et stistykke mod erhvervsarealet og stistykket i det nordvestlige grønne område, så disse kan indgå i den kommende kommunale hovedsti, der skal lede færdslen uden om Stangkjær. Foreningen overdrager Birkelunden til kommunen, så det kan indgå i det samlede Parkanlæg omkring Rådhus og Center. Foreningen har stadig en aftale med OK-olie, hvor rabatten nu er kr. 61,00 pr liter, som derved kommer til at koste kr ,00. Foreningen fejrer sin 25-års stiftelse med stor sommerfest den 19. august, på dagen for kommunens godkendelse af de første vedtægter. Jubilæet markeres desuden med plantningen af kastanietræ på "Tingstedet" i det vestlige grønne område.

25 Grundejerforeningen Stangkjær Tingstedet p

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Grundejerforeningen Skovholmslund

Grundejerforeningen Skovholmslund Grundejerforeningen Skovholmslund Til generalforsamlingen d. 27. april 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 Grundejerforeningen har nu eksisteret i næsten 2 år, og denne beretning er den første hele

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 001-11 12. februar 2011 Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Antal parceller og boligenheder i Søhusene II, ændres fra 23 til 24, som konsekvens af, at det tidligere fælleshus er solgt og omdannet til beboelse.

Antal parceller og boligenheder i Søhusene II, ændres fra 23 til 24, som konsekvens af, at det tidligere fælleshus er solgt og omdannet til beboelse. Bestyrelsen foreslår at der foretages følgende rettelser og ændringer i foreningens vedtægter. Ændringer i en ordlyd er markeret med gult og afsnit der slettes er markeret med rød/gennemstreget. Ad 2 Ad

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde.

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 29. januar 2015 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Referent: Flemming (128)

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Generalforsamling afholdtes i Tunehallen. Der var medlemmer fra 31 parceller til stede. Formanden

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere