40 års jubilæum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "40 års jubilæum 1964-2004"

Transkript

1 Grundejerforeningen Stangkjær 40 års jubilæum

2 Jubilæumsskrift ved 40 års jubilæum Forord Ved foreningens 25-års jubilæum i 1989 blev der udarbejdet et festskrift. Dette festskrift beskriver de historiske forhold omkring det område, hvorpå foreningens 235 parceller er udstykket samt de første 25 års hændelser og aktiviteter i grundejerforeningen. Dette festskrift har vi valgt at lade genoptrykke her sammen med et resume af årene fra Desuden indeholder 40-års festskriftet en korte beretninger om de fælles grønne arealer i daglig tale Stangkjærparken og om arealet ved sirenemasten bag Folekær. Siden 1989 er der sket en stor udskiftning af beboere i foreningen. Mange oprindelige beboere fra områdets etablering og selvbyggertid, har nået en alder, hvor parcelhuset blev for stort. De er søgt mod andre boligformer, mens mange unge familier er kommet til i løbet af de sidste år. Det kan bl.a. mærkes ved den aktive renovering, som mange af husene i foreningen gennemgår. Et parcelhus fra slutningen af 1960-erne er i løbet af år ofte slidt, og nye og yngre ejere ønsker moderne materialer og indretning. Bestyrelsen synes, det er vigtigt, at alle medlemmer har et kendskab til grundejerforeningens virke og historie. Jubilæumsskriftet fra 1989 er sikkert ikke kendt af alle foreningens medlemmer i dag. Gennem de sidste 10 år har bestyrelsen kunnet konstatere en markant dalende interesse for foreningen i form af lave deltagelse i generalforsamlingerne. Men samtidig har bestyrelsen også forsøgt at holde et højt informationsniveau ved flere gange årligt at udsende et nyhedsbrev til medlemmerne. Herunder følger et resume af de væsentligste aktiviteter i grundejerforeningen fra 2004 tilbage til De første 25 år fra 1964 til 1989 er beskrevet i 25 års jubilæumsskrift, som er genoptrykt efter denne nye del. I bestyrelsen håber vi, at dette opdaterede festskrift vil minde alle om, at de er medlem af en grundejerforening, som løbende forsøger at varetage området interesser i forhold til naboforeninger, kommune, amt m.fl. Aktiviteter i grundejerforeningen er medvirkende til, at vort område er et attraktivt kvarter centralt beliggende i forhold til institutioner, skoler, fritidstilbud og indkøbscenter. Støt op om Grundejerforeningen. På bestyrelsens vegne Mogens Palsbjørn Formand Grundejerforeningen Stangkjær

3 4 facts om foreningen: Grundejerforeningen er stiftet i Består i 2004 af 235 parceller/medlemmer. Foreningens vedtægter kan fås ved henvendelse til bestyrelsen eller ses på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen udsender nyhedsbrevet Stangkjær Nyt Forberedelse af 40 års jubilæumsfesten i august. Herunder udarbejdelse af dette jubilæumsskrift. Plan for renovering af foreningens flisebelagte stier indhentning af tilbud og de mest kritiske steder repareres akut. NESA opsætter ny gadebelysning, fjerne de gamle elmaster og lægger strømmen i jordkabler. Samtidig nedgraves fiberkabel, hvori NESA på sigt vil kunne distribuere Internet, telefon, tv m.m. GRF medvirker aktivt ved placering af de nye lysmaster især for at sikre, at belysningen ved indkørslerne fra Flodvej er god. NESA opsætter teknikboks ved antennestationen. Foreningens veje asfalteres og ujævnhederne udbedres. Jubilæumsfesten afvikles 28. august med udflugt til Græsted Kro, hvor de 50 tilmeldte deltagere ser revy og nyder en jubilæumsmiddag. Arrangementet var oprindelig planlagt gennemført i Kulturhuset, men pga. de få tilmeldte valgtes en anden form Styning af popler langs stien mellem GRF Stangkjær og Nøddelunden og Nøddebohave. Grundejere klager fortsat over støjgener fra petanquebanen i området bag foreningens redskabsskur. Bestyrelsen har igen flere dialoger med naboforeninger, kommune og borgmester. Renovering af fællesareal ved Stenkær. Arealet fræses og udlægges med græs. Grusstierne i Stangkjærparken renoveres. Årlige vedligeholdelse aftales med anlægsgartner. Bestyrelsen anmoder kommunen om renovering af gadeskiltningen.

4 2002 Bredere overkørsler. Teknisk udvalg beslutter at ville dispensere fra lokalplan ,4 til at etablere 5.4 m. brede indkørsler såfremt forholdene taler derfor. Foreningen forsøger at gøre HNG ansvarlig for udbedring af lunker i vejene. Men HNG og kommunen kan ikke blive enige om, hvad der forårsager lunkerne. Bestyrelsen holder løbende kontakt til kommunen. Forventer at vejene bliver asfalteret i løbet af 2003 med pulverasfalt. Snerydning. Vinteren 2000/2001 gav isbelagte veje i flere uger pga. manglende rydning. Det bevirkede trods ulemperne for beboerne dog, at kommunen (omsider) erkendte, at snerydningen skal forbedres på lokalvejene. Støjgener fra petanquebane. Støjgenerne tiltager igen igen flere møder og megen korrespondance for at finde en løsning. Grønne områder. Foreningen får ny fast mand til klipning af græs, tømning af skraldespande og mindre oprydning og beskæring.. Aftale med Smørum Kabelnet. Smørum Kabelnets antennestation er placeret på foreningens fællesareal ved Riskær. Aftalen omfatter arealanvendelse, forsikringsforhold, vedligeholdelse, varsling af anlægsarbejder m.m. Foreningens hjemmeside. oprettes Støjgener fra petanquebane. Aftale indgået med Petanqueklubben Nøddebohave I og II efter forhandlinger og inddragelse af kommune/borgmester. Vandværket på Lyngkær 2 blev moderniseret, hvilket bl.a. nedsætter støjgenerne for de omkringboende. I Stangkjærparken fortsætter den store vedligeholdelsesplan fra Der lægges bl.a. flis ud i alle bede, der sker en løbende beskæring og bænkene moderniseres. Sommerfesten i Stangkjærparken vest var igen med Cirkus Panik og fællesspisning. Kampagnen Stop Tyven Temamøde i Kulturhuset med GRF Stangkjær som primus motor. 15 naboforeninger deltog. Fokus på nabohjælp (mærkater uddelt til medlemmerne) og mærkning. Efter henvendelser fra medlemmer har bestyrelsen startet et arbejde med at få dispenseret fra lokalplanen vedr. bredden på opkørsler til parcellerne. Ønsket om de bredere opkørsler skyldes, at flere husstanden i dag har to biler. Problemer med knallertterror høj fart og støj. Der opsættes flere bomme og politiet lover en forøget præventiv patruljering.

5 2000 Grønne områder. Der anvendes som tidligere år meget tid i bestyrelsen på at følge op på vedligeholdelsesplan for områderne. Men anstrengelserne er heldigvis synlige for alle. Trivselsudvalget arbejder med andre aktivitetsforslag, men der er mangel på opbakning fra medlemmerne til det praktiske arbejde. Sommerfest afholdes på de grønne områder. Bredere overkørsler. Ansøger kommunen om tilladelse til at overkørsler til parcellerne kan være op til 5.4 m. Mange har i dag to biler. En del henvendelser vedr. støjgener fra motoriserede haveredskaber og fra petanquebanen ved Nøddebohave. Ingen faste regler i foreningen for anvendelse af motoriserede redskaber der henstilles til at vise hensyn. Mange arbejder også med ombygning og modernisering af de efterhånden gamle huse en ny generation af selvbyggere er i gang. Bestyrelsen fremlægger forslag til generalforsamling om anlæg af legeplads og petanquebane. Forslaget forkastes Omfattende kloakrenovering påbegyndt i foreningens område samt ombygning af det lokale vandværk. Renovering af overkørsler fra Flodvej til lokalvejene. Efter mange års dialog med kommunen begyndte der at ske noget. Indkørslen til Rørkær renoveret. Andre følger forhåbentligt. Dialog med kommunen om beplantning langs Flodvej. Foreningen får kommunen til at vedligeholde og udskifte de kommunale bomme. Grønne områder. Udlæggelse af flis i alle bede. Vedligeholdelses- og beplantningsplanen vedtaget i 1997 følges. Absurd sag opstår, da Ballerup Bladet oplyser at foreningen har solgt arealet Flodvej 19 (ved børnehaven Stangkjær) til kommunen. Foreningen var ikke vidende om dette salg. Efter mange henvendelser og undersøgelser viste det sig, at hændelsen skyldtes en fejl i tingbogen. Foreningen fejrer 35 års jubilæum. Bliver markeret med fest for børn og voksne i september på det grønne område mellem Lyngkær og Råbroparken. Trivselsudvalg etableret igen med henblik på sociale arrangementer i foreningen.

6 1998 Højspændingsmaster og ledninger. Endelig efter mange års debat, møder og henvendelser blev masterne fjernet i oktober/november. Renovering af el og vejbelysning. Kommunen udskyder til Trafik. Lysregulering af krydset Smørum Parkvej/Flodvej heftigt debatemne i den kommunale valgkamp. Kommunen udskyder prioriteringen af dette samt hastighedsdæmpende foranstaltninger på Flodvej til Foreningen arbejder forsat på at få kommunens vintervedligeholdelse af lokalvejene forbedret. Kampagnen Stop tyven i foreningen i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd. Grønne områder. Renoveringen fortsætter. Indhentning af tilbud, møder med tilbudsgivere, gennemgang af udførte opgaver m.m. Sirenemasten. Mobilix fik kommunens tilladelse til opsætningen af mobilmast på sirene mastens tidligere placering Kommunen udskyder renoveringen af vejbelysningen foreløbig til Den omfattende total renoveringen af de grønne områder fortsætter. Telefonselskabet Mobilix søger foreningen og kommunen om tilladelse til at etablere sendemast ved sirenemasten/fjernsynsmasten (foreningens grund). Grønne områder. En vedligeholdelses- og beplantningsplan udarbejdet. Formålet er at områderne løbende skal vedligeholdes (udtynding og beplantning) for ikke igen om år at stå med et vildnis. De grønne områder er foreningens arealer skønt mange i og uden for foreningen tror, det er kommunalt område Højspændingsmaster. Også dette år arbejdede bestyrelsen med sagen om højspændingsledningerne over Smørumnedre. Miljø- og Energiministeriet trak en indsigelse tilbage, hvilket banede vej for, at jordledningen kunne anlægges i den nuværende ledningsføring. Foreningen rettede henvendelse til Nesa og kommunen vedr. planerne for ned- og omlægningen af ledningsføringen. Nesa oplyser, at demonteringen af den nordlige ledningsføring i foreningens område påbegyndes 2. halvår Foreningen rettede henvendelse til kommunens vurderingsråd vedr. for høj ejendomsvurdering for parceller beliggende under højspændingsledningerne. Elforsyning og vejbelysning. Foreningen rettede henvendelse til Nesa og kommunen vedr. modernisering med jordkabler og tidssvarende vejbelysning.

7 Flodvej. Sammen med mange andre gjorde foreningen indsigelse mod kommunens planer om at anvende stålslagger på Flodvej. Dette medførte, at der til både Flodvej, Kirkevangen og Smørumnedrevej blev anvendt pulverbelægning. Vintervedligeholdelse af veje. Henvendelse til kommunen vedr. prioriteringen af vintervedligeholdelsen af lokalvejene. Sten i rabatterne. Privat udlagte sten ved vejopkørsler og rabatter på lokalvejene skal fjerens af hensyn til trafiksikkerheden. Kommunens henstilling efter forespørgsel fra foreningen. Foreningens grønne områder. Totalrenovering påbegyndt med nedskæring og beplantning. Samarbejdsmøde med andre grundejerforeninger Bestyrelsen sætter fortsat pres på kommunen og bygherrerne for at få færdigetableret stisystemet langs Rytterkær, Rytterparken og Nøddelunden. Kontakt til PFA vedr. færdiggørelse af jordarbejde, som støder op til Stangkjærparken Vest. Ny planredegørelse fra kommunen. Vigtigt for foreningen, at trafiksikkerheden af stikrydsningen af Flodvej ved Bastkær og til centeret bliver udført med fodgængerfelt og midterhelle. Højspændingsledninger. Høringssvar udarbejdet til amtet som gentog foreningens tidligere holdninger og forslag til afskaffelse af luftledningerne over Smørumnedre Foreningens 30 års jubilæumsfest blev afholdt i slutningen af august i det grønne bag Lyngkær. Foreningen deltager i kommunens projekt Grøn Dag med ny beplantning forskellige steder i Stangkjærparken. På bestyrelsens møde med Teknisk Forvaltning drøftes mulighederne for trafik- og støjdæmpende foranstaltninger, gadebelysning og trafiksikkerhedsforanstaltninger på og omkring Flodvej. Bestyrelsens undersøgelse af muligheden for at overdrage fællesareal bag Stenkær til de tilstødende parceller. Det kræver fuld opbakning fra alle grundejere i foreningen, hvilket ikke er muligt. Sagen henlægges. Bestyrelsen retter henvendelse til NESA vedr. sagsbehandlingen om forestående ned og omlægning af linieføring i Smørumnedre (som passerer hen over foreningens nordøstlige del). NESA afventer Miljøministeriets behandling af linieføringen. NESA vurderer, at luftledningerne kan demonteres inden udgangen af 1996.

8 1993 Bestyrelsen ser på snerydning af veje hvor meget klarer kommunen og hvor meget skal foreningen medlemmer slev klare. Et forslag om at hæve kontingentet med kr. 150 alene til brug for snerydning bliver ikke vedtaget. Arbejde med ændringer/justeringer af vedtægterne, bl.a. vedr. dyrehold. Bestyrelsen må konstatere, at hundetoiletterne fungerer som sted for henkastning af affald (hunde høm-høm poser). Der opsættes affaldsstativer for at afhjælpe problemet. Foreningens fællesareal mellem Stenkær og Teglkær foreslås overdraget til de ni grundejere, som grænser op til arealet evt. i form af en lejeaftale. Mulighederne herfor undersøges. Årsag: arealet har ingen funktion som fællesareal og vedligeholdelse kan varetages af grundejere Støj- og hastighedsproblemer på Flodvej tages op i forhold til kommunen. Foreningen følger nøje med i nybyggeriet mod vest. Gør bl.a. indsigelse mod at lokalplanen for Rytterparken ikke overholdes (niveauforskel). Klager til kommunen over planerne om, at der skal bygges 70 boliger på den anden side af Råbrovej (Råbroparken) mod oprindelig planlagte 45 boliger. Stien mod Nøddelunden er ikke blevet etableret, fordi bygherren gik konkurs. Foreningen anmoder kommunen om at træde til. Foreningens grussti op til Nøddelunden, Rytterparken og Rytterkær belastes af den megen trafik, fordi de projekterende stier ved nybyggeriet ikke er anlagt. På generalforsamlingen må formanden endnu engang henstille til medlemmerne, at foreningens egne grønne arealer og tilstødende arealer ikke må anvendes til henkastning af have- og byggeaffald samt at vendepladserne ikke må anvendes til parkering. To hundetoiletter etableret for at få nedsat mængende af efterladenskaber på de grønne arealer. Bestyrelsen overvåger udviklingen omkring højspændingsledninger. Højspændingsledningerne stod der allerede ved udstykningen. Rapport på vej fra Sundhedsstyrelsen. Konklusionerne heri kan muligvis anvendes som argument for at få højspændingen nedgravet. Planer om motorvej rumsterer (Frederikssundfingeren) bestyrelsen følger nøje med i planerne.

9 1991 De første planer om at investere i edb-udstyr til foreningens administration GRF var tidligere kollektiv medlem af antennelauget, men dette år blev medlemskabet gjort personligt (enkeltmedlemsforening). Foreningens traktor bliver udskiftet. Byggeriet i den tidligere æbleplantage (Nøddelunden) følges nøje. Bygherren ønsker hovedstien lagt i Stangkjærparken, men det afslår foreningen. Stien kommer senere vest for poppeltrænerne. Følger med i kommunens planer for anlæg af stier som giver forbindelse til andelsboligområdet Kirkevangen (Rytterkær). Kommunen flytter foreningens garage så meget, at stien langs Stenkær ind til erhvervsområdet Hassellunden kan forlænges gennem Kærhavegård og helt frem til Søagerskolen. På generalforsamlingen takker Per Tidgen af efter elleve år som bestyrelsesmedlem og syv som formand. Foreningens bestyrelsesmedlemmer og formænd gennem 40 år Bestyrelsen består af fem medlemmer, der hver vælges for to år med tre i lige og to i ulige år. Årstal i parentes angiver formandsperioder. Rober D. Hansen (1964) 1964 Arne Pauly Thomsen Ole Alward Sterll Søren Petersen 1964 Ib Jønsson ( ) Kuno Larsen 1964 Poul Wind ( )

10 Jan Mau Andersen Vagn Christensen 1968 Gunnar Flørring 1968 Bill Henningsen John Petersen ( ) Kaj Henriksen 1969 Ove Haugsted Per E. Tidgen Henning Bogh Viggo Axelsen Knud E. Jensen ( ) Anny Lyster Mogens Heltenov (1978) Gunnar Jensen Ole Schjerning 1978 John Christensen Arly Olsen Per E. Tidgen ( ) Jørn Marcussen Leif Poulsen Rud Andersen Elke Hesthaven Dorthe Henriksen Mogens Palsbjørn ( ) 1988 Birgit Andersen Per Becher Anne Brandholt Leif Poulsen ( ) Birgit Andersen Lissie Tiidgen Leif Reuss Finn Riberholdt 1994 Hans Bjævertoft Rud Andersen Leif Reuss Svend Olesen Jakob Jakobsen Inga Martinsen Bendt Nygaard 2002 Tommy Jensen Jørgen Storm 2004

11 Grønne områder (Stangkjærparken) Grundejerforeningens nordlige og sydlige sider støder op til nogle grønne arealer. Mod nord er det arealer bag Brændekær, Riskær og Horsekær. Regnvandsbassinet er dog kommunalt. Mod syd er der arealet bag Stenkær, Rørkær og Lyngkær det grønne areal mellem GRF Stangkjær og Nøddelunden, Råbroparken og Kirkevangen II. Disse arealer har siden udstykningen og dannelsen af grundejerforeningen tilhørt os. Det er grundejernes jord og foreningens pligt at passe området. De grønne områder er i dag forsynet med en grussti, som snor sig igennem det småbakkede terræn, I området er der opstillet bænke og affaldsstativer. Dagligt anvendes de grønne arealer af mange til en travetur med eller uden hund og til passage mellem kvartererne. Sirenemasten/antennemast På arealet bag Riskær står Beredskabsstyrelsens sirenemast. Alle som har været hjemme, når Beredskabsstyrelsen årlige afprøvning finder sted, er ikke i tvivl om mastens eksistens. Området benyttes desuden af Smørum Antennelaug og mobilteleselskaber. Folketinget har besluttet, at masteskoven i Danmark skal formindskes. Derfor er arealet ved sirenemasten blevet et eftertragtet sted for udbydere af tv-signaler og mobiltelefoni. I 1998 gav kommunen firmaet Mobilix (nu Orange) tilladelse til at etablere en mobilantenne på området. En lejeaftale mellem Grundejerforeningen og Mobilix blev indgået. Den gamle sirenemast blev fjernet og erstattet med en mobilmast. Andre teleudbydere benytter også masten. Nesa har en teknikboks på området.

12 Herunder følger genoptryk af jubilæumsskriftet fra l medlemmerne II Med udgivelse af dette skrift markerer bestyrelsen foreningens 25 års jubilæum. Vi har forsøgt at samle så meget historisk materiale, at det kan give læseren et lille billede af den gård,der har givet jord og navn til grundejerforeningen og et vist indtryk af de mennesker, der har boet og arbejdet på gården, så vidt det nu har været muligt, udfra det tilgængelige rnateriale og den plads der her er til rådighed. Det er ligeledes vor hensigt, gennem sammendraget af egne arkivoplysninger, at give et billede af foreningens 25-årige historie. Dette kvarte århundrede falder naturligt i 3 perioder, hvor den første del vedrører foreningens etablering og sikring af de juridiske forhold overfor kommune og øvrige omverden. Dernæst en rolig periode, hvor alle endelig har etableret sig. Selvbyggerne, som vi jo var mange der var, er ved at få skik på både hus og have. Dette giver tid til udbygning af det sociale samvær både privat og i foreningssammenhæng. Der arrangeres fastelavnsfester, Sct. Hansbål, sommerfester på det grønne område og juletræsfester. I den sidste periode, er det arbejdet med at sikre foreningen og dens medlemmer mod for store indgreb og påvirkning fra den fortsatte udbygning af Smørumnedre, der nu er ved at omslutte Stangkjær. Dette synes at lykkes her i jubilæumsåret, hvor foreningens synspunkter finder indpas i de lokalplaner der bliver gældende for de nye bolig- og erhvervsområder omkring Stangkjær", Vi håber, at De vil få fornøjelse af dette jubilæumsskrift. Er De nye i foreningen, vil De få lidt baggrund og har De været med i alle årene, vil De helt sikkert genkende og mindes mange af de beskrevne tildragelser og begivenheder. På bestyrelsens vegne med venlig hilsen Per E. T idgen

13 Det håndskrevne driftsregnskab fra foreningens første regnskabsår

14 Foreningen bestod af 41 medlemmer (parceller) ved årets slutning. Kontingentet var kr og det ses at 3 medlemmer var i restance, formentlig på grund af at grundkøbet er sket sent på året. Det vedtagne budget for jubilæumsåret:

15 Der betales kontingent for 233 parceller, men den ene er stadig ubebygget og udlagt til boldbane ved børnehaven, hvorfor der kun betales kontingent for 232 parceller til antennelauget. På dette gamle kort, der ikke er dateret, men kun angivet som "Smørumnedre før Udskiftningen", dvs. i 1700-ta1let, ses tydeligt mange af de navne vi kender og stadig bruger i Smørumnedre. Således f inder v i navnet" Stangekær", der har givet navn til gården. "Rytter Hullet" er nu omdannet t i l en lille sø i Andelsboligerne Kirkevangen I. Lidt øst for "Stangkær" finder vi "Brændte Mose", der har givet navn til Brændekær og herimellem finder vi vejen, der senere har fået navnet Flodvej. STANGKJÆRGAARD

16 I beretningen "Fra fæstebonde til selveje" der er skrevet af N.O. Riis- Nielsen og udgivet af Ledøje Smørum Historiske forening, kan man læse om Stangkjærgaard, hvis jorde nu er blevet til grundejerforeningen Stangkjær. I beretningen får vi at vide, at Hans Pedersen var den sidste gårdfæster på Stangkjærgaard, og at det formodentlig er ham der har frikøbt gården, der var en fæstegård under Edelgave. Man ved dog ikke med bestemthed, hvornår dette er sket. Men det er sket inden 1852, for da overtager sønnen fra Ryttergaarden, Peder Olsen gården ved et giftermål med Hans Pedersens datter, Kirsten Hansdatter. Gården overtages mod at der svares "underlag" til svigermoderen, altså til enken efter Hans Pedersen, Ane Nielsdatter for hendes livstid. Peder Olsen og Kirsten Hansdatter fik 6 børn og om disse vides, at Maren Peders datter blev gift med Ole Hansen, Langbjerggaard, og Hans Pedersen købte Askebjerggaard og senere Smedebakkegaard i Smørumovre. Sønnen Peder drev i en årrække Smørum Kro og gården overtog Ole, som dog efter 1 år afstod den til den yngste af brødrene, Lars, i Lars giftede sig med Bodil Pedersen og de fik i alt 9 børn, og det blev en meget aktiv og musikalsk familie med mekanisk snilde. Bl.a. lavede sønnerne, for at få tømt og opfyldt de mange vandhuller, vindmøller og vandsnegle af gamle selvbinderdele. Udover vognmandsforretning og kørsel med motorcykler, blev der også plads til fodboldspil og i mange år lå byens fodboldbane ud for Stangkjærgaard ved Flodvejen. "Stangkjærgaard" var en gammel, stråtækt, firlænget gård uden megen ladeplads. Til gengæld var kornstakkene velformede og sønnerne på Stangkjærgaard beherskede som kun få det at sætte en stak. I 1929 blev gården solgt til sønderjyden og bageren Chr. Vilh. Lassen overtog Sigurd og Stella Sørensen gården og førte den videre, indtil kommunen i 1962 overtog og udstykkede den. Stangkjærgaard, der lå i hjørnet mellem Stangkær, Flodvej og Vandværket på Lyngkær, var en udflyttergård, som inden udflytningen, der fandt sted i 1700-tallet, lå hvor den senere Smørumnedre skole blev opført og som nu er firmaet Metas administrationsbygning (Flodvej nr. 11). Efter bygningernes nedrivning i 1967, blev resterne anvendt som opfyld på den bagerste del af Metas grund på Brændekær. Denne er nemlig beliggende på området Brændte Mose, som strækker sig helt forbi det nuværende Rådhus og helt over til Boesagerskolen.

17 Så Stangkjærgaard ligger stadig på Stangkjærs jorder. 1962: Ledøje Smørum Kommune udbyder 1. del af Stangkjærgaard til salg. Pris: kr. 15,00/m2. Hertil skal lægges byggemodning ca. kr ,00 samt afgiftspligtig grundstigning på ca. kr ,00 parcel : Konstituerende generalforsamling den 28. januar. Foreningens vedtægter godkendes af Ledøje Smørum Kommunes Sogneråd den 19. august. Kontingentet fastsættes til kr. 50, : Den sidste del af Stangkjærgaard udbydes til salg. Pris: kr. 30,O0/m2 inkl. afgiftspligtig grundstigning, men ekskl. byggemodningsudgifter : Foreningen retter den første henvendelse kommunen for at få tllskødnlngen af de grønne områder bragt l orden. 1967: Kommunen foreslår at der sker mageskifte mellem et areal ved Kildekær og Birkelunden i den anden ende af det grønne område. Kommunen agter at bygge en børnehave ved Kildekær. Foreningen tilslutter sig. Kommunen pålægger foreningen vedligeholdelsespligten for de grønne områder, selvom tilskødningen endnu ikke er i orden. Anlægsarbejdet på de grønne områder påbegyndes. 1968: Foreningen indgår aftale med OK-olien om rabatordning på kr. 5,00 pr liter olie, plus en bonusordning på 4%, hvorefter nettoprisen er kr. 224,97 pr liter. 1969: Nye vedtægter vedtages på ekstraordinær generalforsamling. 1970:

18 Kommunen har nu fået foretaget opmåling af arealerne der skal indgå i mageskiftet mellem børnehaven og Birkelunden. Kommunen pålægger opsætning af vandmålere og foreningen indhenter tilbud på kr. 28,00 + moms pr. parcel. Forslag på den ordinære generalforsamling om, at foreningens medlemmer selv vedligeholder de grønne områder forkastes. Kontingentet fastsættes til 2 x kr. 125, : Generalforsamlingen nedstemmer et forslag fra "trivselsudvalget" -~ om, at opføre et Fælleshus på grunden ved siden af børnehaven. Kommunen havde tilbudt foreningen grunden til fordelagtig pris. Politiet har givet afslag på foreningens anmodning om hastighedsbegrænsning på Flodvej. Tilskødning af de grønne områder og mageskiftesagen er endnu ikke afsluttet, trods foreningens gentagne rykkere. Kommunen lover snarest at færdiggøre arealerne ved vejafslutningerne mellem "bommene". Kommunes arbejde med. færdiggørelse af stierne inden overdragelse il foreningen ikke påbegyndt. Den asfalterede hovedsti i det nordlige område påbegyndes. Kontingent fastholdes på 2 x kr. 125, : Foreningen har indhentet tilbud på anlæggelse af stier gennem bebyggelsen og opfordrer kommunen til at benytte tilbuddet. Kommunen etablerer fejlagtigt en vendeplads ved Kildekær på foreningens grønne område, og betaler kr ,00 i erstatning Beplantning af nordlige område færdiggøres, men der er megen hærværk. Stien bag Stenkær nedlægges med accept fra kommunen og beplantes. NESA påbegynder udskiftning af højspændingsmasterne fra 12 meter træmaster til 30 meter stålmaster. Kommunen godkender. NESA erkender at den nye masteføring er i strid med deklarationen, men henholder sig til hensynet til almenheden. Foreningen forlanger ændret linieføring eller nedgravning af kabler, men vi taber sagen. På den ordinære generalforsamling debatteres knallertkørsel på stierne, hastighedsbegrænsningen på Flodvej med fornyet henvendelse til politi. Kommunens udvikling som rekreativt område for København

19 (kolonihaver), og overførsel af kontingentopkrævningen til Sparekassens Edb-anlæg. Det vedtages at etablere en "kondisti" og i den anledning arrangerer trivselsudvalget en kondifest med ca. 400 deltagere i september måned. 1973: Bestyrelse og trivselsudvalg mødes med Miljø- og forureningsministeren for at søge sagen om El-masterne rejst endnu engang, men uden resultat. Skødet for de grønne områder underskrives endeligt den 10. maj. For 3. gang får vi afslag på hastighedsbegrænsning på Flodvej. 1974: Foreningen modtager det "endelige" kloakregnskab til orientering. Foreningen protesterer principielt mod rentetilskrivningen udover 5 år og i øvrigt mod, at det ikke har været muligt for den enkelte at fratrække de påløbne renter. Sagen sendes til landvæsenskommissionen. Foreningen forhandler sig til aftale med kommunen om overkørslerne til den enkelte parcel, således at der kan anvendes andet end SF-sten, mod at vi bekræfter at eventuelle skader i forbindelse med kommunalt gravearbejde i fortove er kommunen uvedkommende. Sagen om elmasterne afsluttes med en dom i erstatningsspørgsmålet, hvor erstatningerne til de berørte parceller mere end fordobles i forhold til NESA1s oprindelige tilbud. NESA beslutter dog at ændre den anden linieføring gennem foreningens område, så den kommer helt uden om nuværende og kommende boligbebyggelser i kommunen. NESA har desuden accepteret at bekoste et fællesantenneanlæg for de 140 parceller, der har fået forringet Tvmodtageforholdene på grund af de nye stålmaster. Det lykkes ved en forhandling at få gennemført at alle får fremført fællesantenne til skel. Trivselsudvalget arrangerer stor sommerfest den 24. august. 1975: Fællesantenneanlægget etableres. Det blev dog ikke det af NESA valgte selskab der fik Arbejdet, men firmaet Slelex, der kunne tilbyde os den på det tidspunkt nyeste teknik. Kontingentet forhøjes til 2 x kr. 150, : Kontingentet fortsat 2 x kr. 150,00 og indeholder også bidraget til fællesantenneanlæggets vedligeholdelse.

20 Antennelauget består nu af 5 foreninger med i alt 423 parceller. Sagen mod gartner for misligholdelse af kontrakten om vedligeholdelse af de grønne områder er nu afsluttet, bl.a. på grund af forældelse. Sagen er fra Det afsatte beløb kr ,00 kan nu overføres til foreningens egenkapital. 1977: Forslag om flisebelægning af stierne i det grønne område afvises på generalforsamlingen. Trivselsudvalget arrangerer fastelavnsfest den 19. februar med tøndeslagning og fællesspisning på Boesagerskolen, Sct. Hansbål i regnvandsbassinet ved Hallen og julefest på Boesagerskolen for foreningens medlemmer. 1978: Kondiredskaberne må igen nedtages på grund af ælde og manglende vedligeholdelse, De største brugere var ikke foreningens medlemmer, men idrætsforeningerne. Landsskatteretten giver skatterådet medhold i rentefradrag spørgsmålet i kloakskattesagen. Efter drøftelse med advokat, indbringes sagen for Landsretten. Sagen føres efter aftale på en parcel af hensyn til omkostningerne, men med virkning for alle øvrige. Der opsættes skilte med "Levende børn" i håb om at bilisterne vil nedsætte hastigheden på stam- og boligveje. Trivselsudvalget er igen i år meget aktivt og arrangerer fastelavnsfest på Boesagerskolen og Skt. Hans aften i regnvandsbassinet ved Hallen. Sommerfest den 19. august på det grønne område om eftermiddagen og om aftenen er der fællesspisning og efterfølgende dans på Søagerskolen. 1979: Flere retsmøder i løbet af året om rentefradragsspørgsmålet i kloaksagen. Efter utallige henvendelser om den ulogiske vejnummerering, opsætter kommunen nu skilte med vejnumre, så også ikke lokalkendte kan finde rundt i vort vejsystem. Trivselsudvalget arrangerer igen i år fastelavnsfest og Skt.. Hans aften. Årets store sommerfest den 18. august begynder med cykeltur i kommunen, forskellige lege på det grønne område og fællesspisning på Søagerskolen. I år desuden også en juletræ fest den 16. december på Søagerskolen. Kontingentet forhøjes til 2 x kr. 175,00.

21 1980: Fællesantenneanlægget kører fortsat tilfredsstillende, og debatten om fremtidens muligheder begynder efter at der kommer oplysning om opsendelse af Tv-satellitter til almindelig Tv-modtagning. Nye udstykninger i kommunen tilsluttes i stor udstrækning til vort fællesantenneanlæg : Foreningen tabte sagen i kloakskattesagen ved Landsretten. På en ekstraordinær generalforsamling blev det vedtaget at indanke sagen for Højesteret, idet der var afgivet dissens fra den ene af de 3 dommere. Foreningen beslutter, efter en økonomisk vurdering, selv at stå for vedligeholdelse af de grønne områder. Indkøber de nødvendige maskiner og aftaler selv med de personer, der skal betjene maskinerne, om og hvor meget, der skal foretages. Igen i år er der gang i trivselsudvalget med fastelavnsfest på Søagerskolen og juletræsfest i Konfirmandhuset. Kontingentet fastsættes til 2 x kr. 225, : Højesteret har nu afsluttet sagen om rentefradraget i kloakskattesagen og foreningen tabte sagen. Kun det sidste års rentetilskrivning kan fratrækkes og kommunen vil nu regulere tilbagebetaling for det sidste års tilskrevne renter med kr. 100,00 til kr. 200,00 pr. parcel. Foreningen nedsætter Energiudvalg i anledning af planerne om etablering af naturgasforsyning i Ledøje Smørum Kommune. Formålet er at analysere,behov og stemning for overgang i foreningens område og evt. give gode råd til medlemmerne. HNG og kommunen accepterer at tilslutning bliver frivilligt og at der ikke lægges hindringer i vejen for udskiftning og fornyelse af nuværende oliefyringsanlæg i foreningens område : Kontingentet hæves til 2 x kr. 250,00. Nedgravning af gasledninger påbegyndes i kommunen og med start i vort område. Bestyrelsen genoptager udsendelsen af Nyt fra Bestyrelsen flere gange årligt, for at holde medlemmerne orienteret om stort og småt. Her berøres bl.a. problemet med de mange hundeefterladen skaber og de mange langtidsparkeringer af campingvogne og skrotbiler på vore veje og fortove.

22 1984 : De første gastilslutninger i Stangkjær etableres i sommeren 84. Der indledes en sprøjtning mod ukrudt på de grønne områder. Dette afstedkommer en længere åben debat i lokalpressen mellem et enkelt medlem og bestyrelsen. Bestyrelsen. indkalder til ekstraordinær generalforsamling, for at få tilslutning til opførelse af egen garagebygning til vore maskiner. Det godkendes og opførelse påbegyndes året efter. Udgifterne til vedligeholdelse af de grønne områder kan nu holdes langt under de tilbud, der er givet fra gartnerfirmaer. 1985: Den årlige generalforsamling afholdes i konfirmandhuset og Smørum Gourmeerne sørger for hyggelig fællesspisning inden den egentlige del af generalforsamlingen indledes. Bestyrelsen undersøger muligheden for en rabatordning ved tegning af husforsikringer i samme selskab. Kun et selskab viser begrænset interesse og med så mange forbehold, at sagen opgives. Antennelauget arbejder stadig videre med indhentning af oplysninger om udvidelsesmuligheder for satellit-tv og hybridnet. 1986:. På den årlige generalforsamling efterlyses nye deltagere til trivselsarbejdet, der nu desværre har ligget stille nogle år. Grundejerforeninges Bestyrelse vil foreslå Antennelauget at kontingentet hertil nedsættes, indtil en afklaring om fremtiden har fundet sted. L øvrigt stadig debat om udvidelse af antennemulighederne. Ikke umiddelbart interesse for udvidelser hos alle. Den foreslåede nedsættelse af antennekontingentet skal sikre mod en almindelig kontingentforhøjelse til grundejerforeningen. På Antennelaugets generalforsamling nedstemmes Stangkjærs forslag,. men det vedtages dog at den efterregning, der kan forventes til Coy-Dan afgiften tages af Antennelaugets formue : Foreningen retter, på grundlag af debat på generalforsamling, henvendelse til kommune, politi og trafikministerium, om den mangelfulde snerydning på boligvejene og kommunens påstand om, at færdsel sker

23 på eget ansvar, idet kommunen frasiger sig erstatningspligten, selvom uheld skyldes manglende snerydning. Skønt kommunen ikke har foretaget de fornødne forhandlinger med politiet om principperne for den reducerede snerydning, får kommunen alligevel medhold hos ministeriet. Hvis vi ikke kan acceptere det manglende erstatningsansvar, foreslår ministeriet, at vejene igen gøres private, hvorved erstatningsansvaret så genindføres og pålægges den enkelte grundejer, ligesom snerydningspligten også overgår til grundejerne. Denne ordning falder ikke i medlemmernes smag, og sagen henlægges. Antennelauget lejer en parabol i 3 måneder, så alle selv kan få mulighed for at se, hvilke programmer der sendes via satellit og hvordan teknikken er. Herefter indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger, men Stangkjær afviser på det foreliggende grundlag, at der skal ske udvidelse af Tv-modhagemulighederne. De nye kommune- og lokalplaner beskæftiger foreningen meget, da de nye områder støder op ti l foren ingen. Men kommunen synes ikke i første omgang, at have nogen sympati for vore indsigelser og ændringsforslag. 1988: Sagen mod entreprenøren, der i 1987 efter foreningens opfattelse, uretmæssigt nedklippede en del af busketterne og fremsendte en urimelig høj regning, afsluttes i retten med, at foreningen dømmes til at betale 2/3 af det forlangte beløb. Foreningen protesterer mod et foreslået byggeri på erhvervsområdet Egelund. Kommunen indbyder til møde, og her fremlægger bestyrelsen på ny sine ændringsforslag ti lokalplanen for området. Denne gang får vil gehør og det konkrete bygger 1 flyttes og afskærmningsområdet mod boligområdet ændres og udvides, ligesom ;der gøres plads for en udvidelse af stien mellem de to områder : Lokalplaner for områderne der støder op til foreningens vestlige grønne område, lægges ud til offentlig høring. Nu har bestyrelsens tidligere mange indsigelser og bemærkninger båret frugt, men desværre først efter at man har set hvordan byggeriet på den første del har klemt sig tæt op mod vort grønne område. Ved de nye udstykninger udlægges der et grønt friareal op mod vort, og der etableres hovedsti, så trafikken fra det nye område og til centerområdet kan ledes uden om Stangkjær og ikke ned gennem vore boligveje og stier. Kommunen udarbejder også lokalplan for Stangkjær. Denne samler og regulerer alle de mange oprindelige deklarationer og

24 ibrugtagningsbestemmelser. I forbindelse hermed overtager kommunen et stistykke mod erhvervsarealet og stistykket i det nordvestlige grønne område, så disse kan indgå i den kommende kommunale hovedsti, der skal lede færdslen uden om Stangkjær. Foreningen overdrager Birkelunden til kommunen, så det kan indgå i det samlede Parkanlæg omkring Rådhus og Center. Foreningen har stadig en aftale med OK-olie, hvor rabatten nu er kr. 61,00 pr liter, som derved kommer til at koste kr ,00. Foreningen fejrer sin 25-års stiftelse med stor sommerfest den 19. august, på dagen for kommunens godkendelse af de første vedtægter. Jubilæet markeres desuden med plantningen af kastanietræ på "Tingstedet" i det vestlige grønne område.

25 Grundejerforeningen Stangkjær Tingstedet p

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken Navn, formål, område og medlemskreds Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Vejsgårdparken. 1. Grundejerforeningens formål er varetagelse af fælles

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt.

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt. År 1975, den 15. april kl. 20.00 afholdtes generalforsamling på Hotel Eremitagen, Lyngby. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Havedage Fællesbede Vort kvarter Snerydning Parkering / Hastighed Plejeplan for Præstesøen Søgården Kabel TV Afsluttende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013:

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: John Wachs valgt til dirigent. Dirigenten konstater at generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt. Formandens beretning ved

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundeejerforeningen Fruekilden

Grundeejerforeningen Fruekilden Grundeejerforeningen 10-04-2014 Til Grundeejerforeningen s medlemmer. Emne: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ref.: Vedtægter for Grundejerforeningen. Grundejerforeningen indkalder herved til

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester.

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Parcelhusejerforeningen Grønneled Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Formanden bød velkommen

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Til bestyrelsen i grundejerforeningen Kløverholm v. formand Leif Krøyer, Stubmarken 12, 3230 Græsted.

Til bestyrelsen i grundejerforeningen Kløverholm v. formand Leif Krøyer, Stubmarken 12, 3230 Græsted. Robert Teddy Jensen Kornbakken 14, Esbønderup 3230 Græsted Esbønderup den 16. marts 2015. Til bestyrelsen i grundejerforeningen Kløverholm v. formand Leif Krøyer, Stubmarken 12, 3230 Græsted. Hermed fremsendes

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING

UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING THISTED KOMMUNE UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf.nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Sjørring by...3 Området ved Frejasvej...3 Udstykningen

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Romalt har 3 hjertestartere

Romalt har 3 hjertestartere GRUNDEJERFORENINGEN ROMALT Romalt har 3 hjertestartere Se kortet på bagsiden Informations folder efteråret 2015 Nyt fra Grundejerforeningen Kære Grundejere I Grundejerforeningen Romalt Velkommen til den

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012. Punkt 1: Valg af dirigent. Frode Pagh Bæk (FPB) Blev valgt, og han kunne konkludere at generalforsamlingen

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Som Dirigent blev valgt Finn Jacobsen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt mht. de 14 dages varsel.

Som Dirigent blev valgt Finn Jacobsen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt mht. de 14 dages varsel. Referat fra Generalforsamlingen, tirsdag d. 15. maj 2012 kl. 18:30 på Rådhus Cafeen, Stenløse Centret. Tilstedeværende: A3 (fuldmagt), A4, A5, A6, A11, A13, A15, E4, E6 (fuldmagt), E7, E11, E12, E14, F4,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter at de fremmødte var budt velkomne af

Læs mere

Grundejerforeningen Skovholmslund

Grundejerforeningen Skovholmslund Grundejerforeningen Skovholmslund Til generalforsamlingen d. 27. april 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 Grundejerforeningen har nu eksisteret i næsten 2 år, og denne beretning er den første hele

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 den 24. april 2014

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 den 24. april 2014 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 den 24. april 2014 Pkt. 1 valg af dirigent mv.: Casper Larsen blev valgt som dirigent og Kurt Rasmussen som referent. Der var 19

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN Grundejerforeningen Åsen 4700 Næstved Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN ************************************************************* 1 Navn og formål 1. Foreningens

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Generalforsamling 28.03.2017-1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2016

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 7. april 2010 Referat Bilag a. Bestyrelsens Beretning for 2009 b. Årsregnskab 2009 c. Budget 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Dagsorden og referat

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Dagsorden og referat Mødedato: Torsdag d. 2. maj 2013, kl.: 18.00 Mødested: Per, Mimosevej 13, derefter bestyrelsesmøde hos Zetnye Deltagere i mødet: Per Aagaard Flemming Toft Bent Holm Zenia Rasmussen Ditte Walther Jensen

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Sognefogedparkens Grundejerforening. Generalforsamling d. 26-02-2013

Sognefogedparkens Grundejerforening. Generalforsamling d. 26-02-2013 Sognefogedparkens Grundejerforening Generalforsamling d. 26-02-2013 Dagsorden Valg af dirigent. 1.Valg af stemmetællere efter dirigentens bestemmelser. 2.Bestyrelsens beretning, herunder opfordringer til

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene ligger ved Nordmarken i Højmark, hvor de første grunde blev

Læs mere