REGULATIV For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn kommune."

Transkript

1 REGULATIV For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn kommune. 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2. FAABORG-MIDTFYNS KOMMUNES PLIGTER PÅ KOMMUNEVEJE, PLADSER OG OFFENTLIGE STIER MV Snerydning Glatførebekæmpelse Renholdelse 4 3. GRUNDEJERENS PLIGTER PÅ OFFENTLIGE FORTOVE OG STIER MV Snerydning Glatførebekæmpelse Renholdelse 6 4. GRUNDEJERENS PLIGTER PRIVATE FÆLLESVEJE Private fællesvej/private veje, stier og fortove Nærmere bestemmelser om udførelsen 7 5. TILSYN OG REGLER FOR GRUNDEJERPLIGTER MV KOMMUNENS VINTERBEREDSKAB 8 BILAG A. VINTERVEJKLASSER, VEJTYPER, SERVICEMÅL OG METODER 9 BILAG B. VINTERSTIKLASSER, STITYPER, SERVICEMÅL OG METODER 11 BILAG C. PLAN FOR UDFØRELSE AF RENHOLDELSE 13 BILAG D. EKSEMPLER PÅ GRUNDEJERS FORPLIGTELSER PÅ FORTOVE OG BUSSTOPPESTEDER. 14 BILAG E: UDSNIT AF LOV OM OFFENTLIGE VEJE M.V. 19 2

3 1 ALMENT I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har Faaborg-Midtfyn kommunen pligt til at: sørge for snerydning træffe foranstaltning mod glat føre sørge for renholdelse på kommuneveje og offentlige fortov, stier m.v. Nærmere regler for gennemførelse af disse aktiviteter fremgår af dette regulativs afsnit 2. Efter 64 i samme lov har Faaborg-Midtfyn Kommunen for byer og bymæssige områder bestemt, at grundejere, hvis ejendom grænser til kommuneveje eller offentlige fortove og stier, der administreres af kommunalbestyrelsen skal: snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og sti ud for ejendommen efter gældende regler, som er nærmere beskrevet i dette regulativs afsnit 3. Endvidere har kommunen i henhold til 8, 23, 79 m.fl. i "Lov om private fællesveje" bestemt, at private fællesveje skal: ryddes for sne glatførebekæmpes og renholdes af grundejerne, som er beskrevet i afsnit 4. Alle ovenstående beslutninger er truffet efter godkendelse af politiet og kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med nævnte lovgivning. Faaborg-Midtfyns Kommunes veje er opdelt i vinterklasser. Disse klasser knytter sig til forskellige servicemål, der afhænger af vejens betydning for færdslens afvikling. Nærmere beskrivelse af klasser med tilhørende servicemål fremgår af bilag A og bilag B. Oversigtskort med oplysninger om kommuneveje og offentlige stier, pladser, fortove m.v., der administreres af Faaborg-Midtfyn kommunen, kan ses på kommunens hjemmeside. Mindre ændringer af klassificeringen af veje, fortove og stier m.v. udføres af Natur og Trafik, og kan efterfølgende ses på kommunens hjemmeside. 2. Faaborg-Midtfyns Kommunes pligter på kommuneveje, pladser og offentlige stier mv. Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse på kommuneveje, pladser, offentlige fortove og stier m.v., er tilrettelagt, iværksættes og udføres med udgangspunkt efter de nævnte regler, som er beskrevet i dette regulativ. Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes og udføres ud fra en konkret behovsvurdering og er tilrettelagt ud fra de anførte servicemål, som fremgår af bilag A og bilag B. I situationer, hvor servicemålene ikke kan opretholdes, prioriteres indsatsen der, hvor det vurderes vigtigst af hensyn til færdslens afvikling hhv. trafiksikkerheden. Det kan i situationer, hvor prognosen med sikkerhed viser, at det vil blive glat, eller der vil komme sne, forekomme, der vil blive udført præventiv saltning. Kommunens vinterberedskab for saltning og snerydning er etableret i perioden fra 15. oktober til 15. april for klasse 1-veje. Øvrige vejklasser fra 1. november til 15. april. 3

4 2.1 Snerydning Snerydning foretages, når saltning ikke kan holde vejene fri, og snefald er af et sådan omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel. Snerydning tilstræbes at blive iværksat som angivet i bilag A og bilag B. Snevolde ved vejtilslutninger skal så vidt muligt skubbes til side, inden arbejdet afsluttes. Kommunen fjerner dog ikke snevolde ved indkørsel til ejendomme eller ud for private fællesveje. Kommunen rydder ikke sne på indkørselsarealer til ejendomme. Kommunen vil så vidt muligt undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor snerydning påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal sneen fjernes af grundejeren. Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, og kun i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til trafikken. Hvor parkerede biler, byggeprojekter og vejarbejder forhindrer gennemførelse af snerydning, vil der ikke ske supplerende rydning, med mindre det er af afgørende betydning for færdslens afvikling. Der kan forekomme situationer, hvor snerydning på parkerings- og rastepladser og lign. først iværksættes efter, en acceptabel situation for færdslens afvikling er genoprettet på kørebaner, fortove og stier. Veje, stier, fortove og pladser uden fast belægning (f.eks. græs og grus og lignende) vinterbekæmpes ikke. Kun i ekstreme vejrforhold kan enkelte stier vinterbekæmpes. På kommunens hjemmeside kan ses hvilke veje, stier, fortove, pladser m.v. kommunen rydder sne på. 2.2 Glatførebekæmpelse Glatførebekæmpelse bestræbes at blive iværksat som angivet i bilag A og B. På klasse 1-veje saltes præventivt. Det tilstræbes således, at der saltes, inden der bliver glat. Saltning på disse veje kan iværksættes på alle tider af døgnet. Kommunen glatførebekæmper ikke på indkørselsarealer til ejendomme. Hvor parkerede biler, byggeprojekter og vejarbejder forhindrer gennemførelse af glatførebekæmpelse, vil der ikke ske supplerende glatførebekæmpelse, med mindre det er af afgørende betydning for færdslens afvikling. På kommunens hjemmeside kan ses hvilke veje, stier, fortove, pladser m.v. kommunen glatførebekæmper på. Veje, stier, fortove og pladser uden fast belægning (f.eks. græs, grus og lignende) vinterbekæmpes ikke. 2.3 Renholdelse Renholdelse af alle kommunale vejarealer foretages periodisk af kommunen efter en fastlagt praksis, og når særlige forhold gør det påkrævet af hensyn til trafiksikkerheden. Denne praksis er beskrevet i arbejdsbeskrivelsen i kontrakten for drift af veje og grønne områder. På kommuneveje i landzone har kommunen kun pligt til at foretage den renholdelse, der er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden. 4

5 3. Grundejerens pligter på offentlige fortove og stier mv. Grundejere, hvis ejendom i byer og bymæssige områder, grænser op til kommunevej og offentlig fortove og sti skal: snerydde glatførebekæmpe og renholde fortov og sti som beskrevet i dette regulativs afsnit 3.1 til 3.3. Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel. Cykelstier, gangtunneler og broer er ikke omfattet af pligten. Nævnte pligt kan højst omfatte en bredde på 10 m af de fortovs- og eller stiarealer, der ligger nærmest ejendommen, målt fra belægningskant. Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortov og sti, påhviler pligten kun grundejeren, såfremt: Arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen (fx ved en ejendom beliggende på en hjørnegrund) Ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang. Eksempler på rydning og glatførebekæmpelsesforpligtigelser kan ses på bilag D (side 15 19) Jernbaner og flyvepladser med adgang fra ejendommen til vejen er ligeledes omfattet af denne pligt. Er adgangen alene til drift af anlægget, omfatter pligten kun strækningen ud for adgangen med et tillæg på 10 m til hver side af ejendommen. Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne på tage, der kan risikerer at falde ned på vej, fortove eller sti, mv. Eller der opsættes forsvarlig afspærring. Gågadeområder i Faaborg by sneryddes og glatførebekæmpes af grundejeren i en zone på 1,5 m langs ejendommen. Kommune snerydder og glatførebekæmper det resterende areal. 3.1 Snerydning Grundejerne har pligt til at rydde fortov og sti for sne snarest muligt efter snefald. Grundejeren har altid pligt til at rydde: trapper fra fortov til ejendom pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til trafikregulering i færdselsarealet Snerydning udføres således, at færdselsarealet på sti eller fortov sneryddes i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald. Snebunker henlægges på det resterende fortov, sti, egen grund, eller på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti. Sneen må ikke kastes ud på kørebanen. Sne må ikke henlægges ud for porte og indkørsler, buslommer, ved gadehjørner, fodgængerfelter eller lignende overgangssteder. 5

6 3.2 Glatførebekæmpelse Grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti snarest muligt efter førets indtræden. Grundejeren har altid pligt til at glatførebekæmpe: trapper fra fortov til ejendom. Glatførebekæmpelse udføres ved: at der udspredes vejsalt, grus, sand eller lign. på hele fortovets/stiens areal snarest muligt efter førets indtræden. Stier og fortove med belægning i grus eller lignende kræves ikke glatførebekæmpet. 3.3 Renholdelse På fortov og sti har grundejeren pligt til at: fjerne ukrudt og lignende renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde befæstede færdselsarealer fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen. renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbs render, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb Grundejeren har altid pligt til at renholde: trapper fra fortov til ejendom. Renholdelsen udføres ved: at fortove fejes efter behov at grundejeren fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede affald. Affald må ikke fejes ned i rendestenen eller i rendestensbrøndene. 4. Grundejerens pligter private fællesveje Det påhviler grundejer at fjerne istapper og sne fra tage, hvis der er risiko for, at istapper eller sne kan falder ned på vej, sti eller fortov m.v. Eller der opsættes forsvarlig afspærring omkring området. 4.1 Private fællesvej/private veje, stier og fortove Grundejernes pligter omfatter her det samlede færdselsareal, således også kørebane, parkeringsarealer og lign. Grundejer hvis ejendom ligger i: byzone sommerhusområde og afgrænsede områder i landzone der grænser op til fortov/sti med fast belægning skal: snerydde, glatførebekæmpe renholde fortovsareal/sti i overensstemmelse med nærværende regulativs afsnit 4.2. Pligten er kun pålagt de vedligeholdelsesforpligtigede grundejere, jf. privatvejslovens 44. 6

7 4.2 Nærmere bestemmelser om udførelsen Snerydning: Grundejerne skal rydde færdselsarealet for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne. Grundejeren har altid pligt til at rydde trapper til deres ejendom for sne. Snerydning udføres ved: At færdselsarealet sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald. At snebunker henlægges på det resterende færdselsareal, eller uden for. Veje, stier og fortove med belægning i grus eller lignende kræves ikke sneryddet. Glatførebekæmpelse: Grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på færdselsarealet snarest efter førets indtræden. Grundejerne har altid pligt til at glatførebekæmpe: trapper til sin ejendom. Glatførebekæmpelse udføres ved: Der udspredes vejsalt, grus, sand eller lign. på hele færdselsarealet snarest muligt efter førets indtræden. Veje, stier og fortove med belægning i grus eller lignende kræves ikke glatførebekæmpet. Renholdelse: Grundejeren har pligt til at: fjerne ukrudt feje eller på anden måde at renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, flisebelagt eller på anden måde befæstet fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb. Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper til deres ejendomme. Renholdelsen udføres ved: Der renholdes på hele færdselsarealet. Fortove fejes efter behov. Grundejeren fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen. Grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede affald. 5. Tilsyn og regler for grundejerpligter mv. Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter omtalte love, føres af kommune. Overholder en grundejer ikke sine forpligtelser, kan kommunen om nødvendigt lade foranstaltningen udføre for den pågældende grundejers regning. Endvidere kan kommunen bestemme, at forpligtelser pålagt grundejere på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, jf. afsnit 3, udføres af kommunen for grundejerens regning. I givet fald skal kommunen sikre, at arbejdet udføres billigst muligt. Affald eller genstande der: kan være til ulempe for færdslen, eller er særligt forurenende kan fjernes af kommunen eller politiet for synderens regning. 7

8 6. Kommunens vinterberedskab Vinterberedskabet er etableret i perioden fra 15. oktober til 15. april på klasse 1-veje og øvrige vejeklasser, fortove og stier fra 1. november til 15. april. Vagtordninger: Varetages af Faaborg-Midtfyn Kommune. Enkelte veje varetages af nabokommune (Assens, Odense, Nyborg og Svendborg). Overvågning af vejr og veje: Varetages af Faaborg-Midtfyn Kommune, og der indhentes relevant information fra metrologisk program(vejvejr), og vejdirektoratet. Enkelte veje varetages af nabokommune. Varsling og udkald: Varetages af Faaborg-Midtfyn Kommune. Enkelte veje varetages af nabokommune. Læsning og montage: Fortages af Intern Drift samt private aktører. Udførelse: Fortages af Intern Drift samt private aktører. Tilsyn: Varetages af Faaborg-Midtfyn Kommune. Reparation af udstyr: Fortages af private aktører. Regulativet træder i kraft den 7. november 2016 og erstatter hidtil gældende regulativ af Januar

9 Bilag A. Vintervejklasser, vejtyper, servicemål og metoder Kørebaner Vinterklasse Vejtype Servicemål og udførelsesmetode Servicemålet tilstræbes udført som nedenstående Klasse 1 (tidligere A) Omfatter veje, som har afgørende betydning for afviklingen af den gennemgående trafik (overordnet trafiknet). Gennemfarts- og fordelingsveje, indfaldsveje og omfartsveje, der har primær betydning for trafikken til og fra byerne. På alle tider af døgnet tilstræbes det, at holde vejene farbare uden væsentlige gener for traffikken. Glatførebekæmpelse foretaget ved præventiv saltning efter behov. Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener, eller når salt alene ikke kan holde vejene fri for sne. Samt ved drivedannelser, eller ved 3-5 cm jævnt lag sne. Glatføre: Hele døgnet Snefald: Hele døgnet I starten på et udkald må det forventes, at der kan være sneglatte veje i kommunen. De vil blive ryddet hurtigst muligt. Klasse 2 (tidligere B) Omfatter veje med kollektiv trafik. Veje og pladser som har væsentlig betydning for afviklingen af den lokale trafik. Regionale busruter, fordelingsveje i byerne, primære fodgængerovergange, vendepladser og busstoppesteder ved den kollektive trafik. Ved konstateret glat føre vil der som minimum blive udføres saltning eller snerydning mellem kl Der kan præventivt saltes, hvis det forventes at perioden med glat føre strækker sig over mere end gennemkørselstiden. Ved kraftig isslag kan saltning udføres på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener, eller når salt ikke kan holde vejene fri for sne. Ved drivedannelser eller ved mere end 5 8 cm jævnt lag sne. Det tilstræbes at de større veje, der har væsentlig betydning for trafikken holdes farbare på hverdage mellem kl Øvrige veje og pladser m.v. holdes farbare på mellem kl og lørsøn og helligdage mellem kl Ved snefald eller fygning må det forventes, at ovennævnte tidspunkter ikke kan overholdes alle steder i kommunen, men vil blive ryddet hurtigst muligt. 9

10 Kørebaner Vinterklasse Vejtype Servicemål og udførelsesmetode Servicemålet tilstræbes udført som nedenstående Klasse 3 (tidligere C) Omfatter Veje og pladser, der har nogen betydning for afviklingen af den lokale trafik. Større boligveje, primære P-pladser, pladser ved skoler og institutioner. Ved konstateret glat føre vil der som minimum blive udføres saltning eller snerydning på hverdage mellem kl Der vinter-bekæmpes ikke fra lørdag kl til søndag kl Kun ved ekstraordinære vejrforhold. Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre eller ved overvejende sandsynlighed for glat føre inden for nævnte tidsrum. Der kan præventivt saltes. Dog kun hvis det forventes at perioden med glat føre strækker sig over mere end gennemkørselstiden. Ved kraftig isslag dog på alle tider af døgnet. Det tilstræbes at veje, pladser m.v. holdes farbare på hverdage mellem kl Der vinterbekæmpes ikke fra lørdag kl til søndag kl Kun ved ekstraordinære vejrforhold. Ved snefald eller fygning må det forventes, at ovennævnte tidspunkter ikke kan overholdes alle steder i kommunen, men vil blive ryddet hurtigst muligt. Snerydning igangsættes, når salt alene ikke kan holde vejene fri for sne. Ved drivedannelser, eller ved 5 8 cm jævnt lag sne. Klasse 4 (tidligere D) Veje, pladser m.v., som har mindre betydning for afviklingen af den lokale trafik, eksempelvis boligveje. Veje, pladser med løs belægning. Saltes og sneryddes normalt ikke, og kun ved ekstreme vejrforhold vil der fortages vinterbekæmpelse på disse veje, og først når øvrige veje er farbare og inden for normal arbejdstid. Enkelte strækninger sneryddes og glatføre-bekæmpes på en mindre del af vejens areal i forbindelse indsats på tilstødende stier for at forbinde stier. For kommunens placering af de enkelte veje i ovennævnte klassifikationer henvises til oversigtskortet på kommunens hjemmeside. 10

11 Bilag B. Vinterstiklasser, stityper, servicemål og metoder Stier, fortove m.v. 1) Stiklasse Stitype Servicemål og udførelsesmetode Servicemålet tilstræbes udført som nedenstående Klassen 1 (tidligere A) Bruges ikke i Faaborg-Midtfyn Kommune Klasse 2 (tidligere B) Fodgængerovergange, busstoppesteder og fortove m.v. Ved konstateret glat føre vil der som minimum blive udføres saltning eller snerydning mellem kl Der kan præventivt saltes, hvis det forventes at perioden med glat føre strækker sig over mere end gennemkørselstiden. Ved kraftig isslag kan saltning udføres på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener, eller når salt ikke kan holde vejene fri for sne. Ved drive-dannelser eller ved 5 8 cm jævnt lag sne. Det tilstræbes at større gennemfartsstier og skolestier holdes farbare på hverdage mellem kl Øvrige stier, fortove m.v. holdes farbare mellem kl samt lør-, søn- og helligdage mellem kl Ved snefald eller fygning må det forventes, at ovennævnte tidspunkter ikke kan overholdes alle steder i kommunen, men vil blive ryddet hurtigst muligt. 11

12 Stier, fortove m.v. 1) Stiklasse Stitype Servicemål og udførelsesmetode Servicemålet tilstræbes udført som nedenstående Klasse 3 (tidligere C) Stier, pladser m.v., der har betydning for den lokale nærtrafik. Ved konstateret glat føre vil der som minimum blive udføres saltning eller snerydning på hverdage mellem kl Der vinter-bekæmpes ikke fra lørdag kl til søndag kl Kun ved ekstraordinære vejrforhold. Der kan præventivt saltes. Dog kun hvis det forventes at perioden med glat føre strækker sig over mere end gennemkørselstiden. Ved kraftig isslag dog på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes, når salt alene ikke kan holde vejene fri for sne. Ved drivedannelser, eller ved 5 8 cm jævnt lag sne. Det tilstræbes at større gennemgående stier og skolestier holdes farbar på hverdage mellem kl og øvrige stier og fortove m.v. holdes farbare på mellem kl Der vinterbekæmpes ikke fra lørdag kl til søndag kl Kun ved ekstraordinære vejrforhold. Ved snefald eller fygning må det forventes, at ovennævnte tidspunkter ikke kan overholdes alle steder i kommunen, men vil blive ryddet hurtigst muligt. Klasse IV (tidligere D) Stier m.v., som har mindre betydning for afviklingen af den lokale trafik, eksempelvis boligveje. Veje, pladser med løs belægning. Saltes og sneryddes normalt ikke, og kun ved ekstreme vejrforhold vi der fortages vinterbekæmpelse på disse veje, og først når øvrige veje er farbare og inden for normal arbejdstid. Enkelte strækninger sneryddes og glatføre-bekæmpes på en mindre del af vejens areal i forbindelse indsats på tilstødende stier for at forbinde stier. 1) Omfatter her såvel cykelstier som øvrige stier og fortove m.v., hvor glatførebekæmpelse og snerydning ikke er pålagt grundejeren. For kommunens placering af de enkelte stier, fortove m.v., på ovennævnte klassifikationer henvises til oversigtskortet på kommunens hjemmeside. 12

13 Bilag C. Plan for udførelse af renholdelse Servicemål for renholdelse af offentlige veje, stier og pladser m.v. Ydelse Servicemål / metode Krav Gadefejning Fejning af cykelstier Fjernelse af glasskår Renholdelse efter færdselsuheld Tømning af affaldskurve Graffiti Renholdelse af vejtavler og andet gadeudstyr Fejning af befæstede arealer udføres for at opretholde trafiksikkerheden, og af hensyn til det æstetiske udtryk. Fejning af befæstede arealer udføres for at opretholde trafiksikkerheden. Fjernelse af glasskår har især betydning for trafiksikkerheden og vejbanens kvalitetsstandard for cykelister. Renholdelse efter færdselsuheld kan evt. udføres af Intern Drift. Hvor det er muligt sendes regningen til skadevolder Tømning af affaldskurve i byområder og ved særlige turistattraktioner udføres af hensyn til det æstetiske udtryk, og det har en forebyggende renholdelseseffekt. Graffitibekæmpelse udføres som en del af den daglige renholdelsesindsats. Vejtavler, kantpæle og andet gadeudstyr renholdes af hensyn til trafiksikkerhed, service over for brugerne og af hensyn til det æstetiske udtryk Ca. 440 km kantsten på det offentlige vejnet fejes 3 gange årligt. I turistsæsonen fejes den indre by i Faaborg ekstra. P-pladser og øvrige pladser fejes 2 gange årligt og efter behov. Kommunens cykelstier, herunder stier i eget trace fejes efter behov. Skal være fjernet senest 24 timer efter anmeldelsen. Udføres senest 6 timer efter anmeldelsen. I byområder med turister tømmes affaldskurve dagligt i juni, juli og august, 3 gange om ugen i april, maj, september og oktober, resten af året én gang pr. uge. Øvrige affaldskurve tømmes ugentlig eller efter behov. Affaldsposer skal være korrekt isat. Omgivelserne skal være pæne og ryddelige efter tømninger. Hvornår graffiti senest skal være fjernet vurderes i det enkelte tilfælde, almindeligvis senest 24. timer efter anmeldelsen. Renholdelse så skilte er læsbare, reflekserne funkionsduelige og den besluttede kvalitetsstandard kan opretholdes 13

14 Bilag D. Eksempler på grundejers forpligtelser på fortove og busstoppesteder. Figur 1, Hjørnegrund grænsende til 3 kommuneveje med fortov. Grundejer kan pålægges pligten på alle sider, da de ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. Figur 2, Hjørnegrund - som figur1 - hvor pligten kan pålægges grundejeren på alle sider. Her kan grundejeren dog ikke pålægges pligten rundt om oversigtsarealet, da det ikke er nærmest beliggende ejendommen. 14

15 Figur 3, Hjørnegrund med adgang til kommunevej samt grænser til privat fællesvej hhv. sti. Pligten kan i dette tilfælde pålægges grundejeren for det kommunale fortov. Tilsvarende kan pligten pålægges for den private fællesvej hhv. -sti for den del af vejen/stien, der ligger nærmest ejendommen, jf. afsnit 4. Figur 4, Hjørnegrund som figur 3. Her kan pligten dog ikke pålægges grundejeren for den del af det offentlige fortov, som ikke er beliggende nærmest ejendommen. 15

16 Figur 5, Hjørnegrund med grænser til 2 kommuneveje, hvor sidevejen er lukket fx med beplantning eller skilt. Fortovet går forbi lukningen, og pligten for fortovet forbi denne kan ikke pålægges grundejeren. Figur 6, Pligten for ejeren af en hjørnegrund der grænser til 2 kommuneveje, hvor vejtilslutningen er udført med afvigende belægning i forlængelse af den ene vejs fortov eller som gennemgående fortov langs denne. Pligten for selve vejtilslutningen påhviler kommunen. 16

17 Figur 7, Som figur 6 hvor hjørnet ikke er beplantet men udført i anden belægning end selve fortovet, fx befæstet med grus. Her påhviler pligten for hele hjørnet grundejeren, også selv om der er tale om anden belægning end fortovet, såfremt kommunen betragter og administrerer den pågældende del af vejen som et areal, der fortrinsvist er forbeholdt gående færdsel. Figur 8, Pligten for ejeren af en ejendom, der grænser til 2 kommuneveje. Da der kun er adgang til den ene, og fortovet på den anden side ikke ligger i ubrudt forlængelse af adgangen, kan pligten på siden uden adgang ikke pålægges grundejeren. 17

18 Figur 9, Da grundejerens adgang er til en kommunevej uden fortov, kan pligten for fortovet på vejen uden adgang ikke pålægges grundejeren, da dette ikke ligger i ubrudt forlængelse af en adgang. 18

19 Bilag E: Udsnit af Lov om offentlige veje m.v. Lov om offentlige veje m.v. - Nr af 27. december 2014 Kapitel 8 - Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse 62. På offentlige veje og stier har vejmyndigheden pligt til 1) at sørge for snerydning, 2) at træffe foranstaltninger mod glat føre og 3) at sørge for renholdelse. Stk. 2. Vejmyndigheden bestemmer snerydningens, glatførebekæmpelsens og renholdelsens omfang og rækkefølge. Stk. 3. Vejmyndigheden kan efter forhandling med politiet bestemme, at enkelte vejstrækninger skal undtages fra pligten til snerydning eller glatførebekæmpelse. Stk. 4. Vejmyndigheden kan bestemme, at enkelte stier skal undtages fra pligten til snerydning eller glatførebekæmpelse. Stk. 5. På offentlige veje i landzone omfatter vejmyndighedens pligt til renholdelse alene den renholdelse, der er nødvendig af hensyn til trafiksikkerheden. Dette gælder dog ikke for parkerings- og rastepladser og lign. i landzone eller for offentlige veje i nærmere afgrænsede områder i landzone, hvor kommunalbestyrelsen har bestemt, at de private fællesveje skal administreres efter byreglerne i i lov om private fællesveje. Stk. 6. Vejmyndigheden kan lade de arbejder, der følger af denne bestemmelse, udføre af en anden vejmyndighed og afgive tilbud på arbejder, der er udbudt i licitation af en anden vejmyndighed. Stk. 7. Vejmyndigheden fastsætter efter forhandling med politiet nærmere regler for vejmyndighedens gennemførelse af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse. Reglerne skal offentliggøres. Stk. 8. Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte vejledende retningslinjer for snerydning og glatførebekæmpelse. Grundejernes forpligtelser 63. I byer og bymæssige områder har grundejerne altid pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde trapper til deres ejendomme. 64. I byer og bymæssige områder kan vejmyndigheden efter forhandling med politiet bestemme, at grundejere, hvis ejendom grænser op til en offentlig vej eller sti, skal snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og sti ud for ejendommen i overensstemmelse med bestemmelserne i Færdselsarealer, der primært er bestemt for gående færdsel, sidestilles med fortov og sti. Gangtunneler og gangbroer betragtes ikke som fortovs- eller stiareal. Stk. 2. En grundejer kan ved en beslutning efter stk. 1 kun pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. Tilsvarende gælder, hvis pågældende ejer efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang. En grundejer kan kun pålægges pligter efter stk. 1 for et fortov eller stiareal i en bredde af maksimalt 10 m og for det til ejendommen nærmest liggende fortovs- eller stiareal. Stk. 3. Forpligtelser efter stk. 1 kan pålægges jernbaner og lufthavne for vejstrækninger, hvor der er adgang fra ejendommen til vejen. Hvis der alene er tale om adgange til drift af jernbane eller luftfartsanlæg, kan der kun pålægges forpligtelser på strækningen ud for adgangen med et tillæg af 10 m til hver side langs ejendommen. 19

20 Stk. 4. Beslutninger efter stk. 1 skal offentliggøres. Stk. 5. Transportministeren kan delegere sin beslutningskompetence i henhold til stk. 1 til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor statsvejen ligger. 65. Vejmyndigheden kan efter forhandling med politiet give nærmere forskrifter for grundejernes pligt til udførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse, herunder for de virkemidler, der må benyttes. 66. Grundejerens snerydningspligt efter 64 omfatter at rydde fortov eller sti for sne snarest muligt efter snefald. Stk. 2. Grundejere har pligt til at sørge for, at pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering til enhver tid holdes ryddet for sne. 67. Grundejerens forpligtelse efter 64 til glatførebekæmpelse omfatter at træffe foranstaltninger mod glat føre snarest muligt efter førets indtræden. 68. Grundejerens renholdelsespligt efter 64 omfatter at 1) fjerne ukrudt og lign., 2) renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, 3) fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og 4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og sti, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb. Tilsyn m.v. 69. Vejmyndigheden fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter 63, 64 og Når transportministeren har delegeret sin beslutningskompetence i henhold til 64, stk. 5, føres tilsynet dog af den relevante kommunalbestyrelse. Stk. 2. Vejmyndigheden kan om nødvendigt lade foranstaltninger udføre for grundejerens regning, hvis grundejeren ikke overholder sine forpligtelser. 70. Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes regning. 71. Vejmyndigheden kan på ejendomme, som grænser til offentlig vej eller sti, opstille flyttelige sneskærme eller træffe andre foranstaltninger af midlertidig karakter til forebyggelse af snedriver på vejarealet. Stk. 2. I landzone kan vejmyndigheden midlertidigt benytte ejendomme, som grænser til offentlig vej eller sti, for at kunne varetage sine pligter efter 62. Hvis en vej ikke umiddelbart kan ryddes, kan vejmyndigheden etablere og afmærke en midlertidig vej over tilgrænsende arealer. Stk. 3. Erstatning for skader, der opstår i forbindelse med foranstaltninger efter stk. 1 og 2, fastsættes af de taksationsmyndigheder, der er nævnt i 105 og 106, hvis der ikke kan opnås enighed om erstatningens størrelse. 72. Vejmyndigheden kan bestemme, at forpligtelser, der er pålagt grundejere efter 64, stk. 1, helt eller delvis skal udføres ved vejmyndighedens foranstaltning for grundejernes regning. Vejmyndigheden fastsætter fordelingen af udgifterne hertil mellem grundejerne. Stk. 2. Vejmyndigheden skal sikre, at arbejdet udføres billigst muligt ved gennemførelse af proceduren i 137, når den udfører arbejde for ansøgers regning. Vejmyndigheden kan i dette tilfælde medregne et administrationstillæg efter

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT DRIFT REV. 09-11 2015 Svendborg Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV GLOSTRUP KOMMUNE Gældende fra den 1. november 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV REBILD KOMMUNE DECEMBER 2016 2 December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 VINTERTJENESTE OG RENHOLDELSE - FOR OFFENTLIGE VEJE OG STIER 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse 2.3 Renholdelse 3 GRUNDEJERENS

Læs mere

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Indholdsfortegnelse: 1. ALMENT... 2 2. ASSENS KOMMUNES PLIGTER KOMMUNALE VEJE OG STIER M.V.... 2 2.1. Snerydning... 3 2.2. Glatførebekæmpelse... 3 2.3.

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV OKTOBER 2015 VÆKST OG BÆREDYGTIGHED 1 ALMENT I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015 Vinter- og Renholdelsesregulativ Allerød Kommune 22. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ Silkeborg Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ Silkeborg Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Alment... 4 2 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier mv., der administreres af kommunalbestyrelsen... 6 2.1 Snerydning...

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune.

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Maj 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

VARDE KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015

VARDE KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015 VARDE KOMMUNE FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT OG 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato]

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato] Gældende for 2015 og 2016 Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser Køge Kommune [Dokumenttitel] [Dokumentets undertitel] Søren Toft Mahler [Dato] Køge Kommune

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. oktober 2016 Indhold 1. ALMENT... 3 2. Kommunens pligter kommunevej og offentlige stier m.v., der administreres af kommunalbestyrelsen... 4 3. Grundejerens pligter offentlige

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015 VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune Gældende fra den 1. oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2016 2 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune Af 7. oktober 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DECEMBER 2015 1 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse 5 2.3 Renholdelse 5 3 GRUNDEJERNES PLIGTER

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV IKAST BRANDE KOMMUNE 1. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

REGULATIV for vintertjeneste på og renholdelse af veje 2016

REGULATIV for vintertjeneste på og renholdelse af veje 2016 REGULATIV for vintertjeneste på og renholdelse af veje 2016 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Lemvig kommune Januar 2016 Dette regulativ træder i kraft den 1. februar 2016, og afløser

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: 1. Alment. side 1 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv., der

Læs mere

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE)

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 1

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune fastsætte mere specifikke

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 re Revideret november 2015 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV STATENS VEJE, STIER, SIDEANLÆG MV. 8. MARTS 2016 2 8. marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 VEJDIREKTORATETS PLIGTER STATSVEJE, -STIER, SIDEANLÆG MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse 7 2.3

Læs mere

Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune

Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune Juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 2 BILLUND KOMMUNES PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II).

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II). REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE I FAXE KOMMUNE 1. Indledning I henhold til lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje(vintervedligeholdelsesloven),

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Do: Oktober 2015 Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse for

Læs mere

REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Struer Kommune

REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Struer Kommune REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Struer Kommune Januar 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indhold 1. GENERELT... 3 2. VEJMYNDIGHEDENS

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Oktober 2015 Ordrenr.: 00421 Indhold 1. ALMENT.....................................

Læs mere

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning...

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

xx og renholdelse af veje i Morsø Kommune vintervedligeholdelse

xx og renholdelse af veje i Morsø Kommune vintervedligeholdelse Regulativ Offentligt forudbud vintervedligeholdelse xx og renholdelse af veje i Morsø Kommune xx. Juni x 2017 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse 1. Alment...3 2. Kommunens pligter kommuneveje og offentlige

Læs mere

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Herning Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2007 Herning Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø, Vejen Kommune Forsidefoto: Colourbox.dk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Oktober 2015 Ordrenr.: 00616 Indhold

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 1 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. 2 2.1 Snerydning 2

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune September 2009 Doc.nr. 3624055 (rettet 5/8 2010 og 11/5 2015) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV RINGKØBING- SKJERN KOMMUNE 2016

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV RINGKØBING- SKJERN KOMMUNE 2016 RINGKØBING- SKJERN KOMMUNE 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV STATENS VEJE OG STIER 1. OKTOBER 2017 2 1. oktober 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 VEJDIREKTORATETS PLIGTER STATSVEJE, -STIER, SIDEANLÆG MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse 7 2.3 Renholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer,

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Ballerup Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

VINTER, SNE OG GLATFØRE

VINTER, SNE OG GLATFØRE VINTER, SNE OG GLATFØRE VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR VARDE KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE. Kommunen har mange veje, stier og p-pladser, og når vinteren

Læs mere

Regulativ. Regulativ. Vinter- og renholdelsesregulativ 2016

Regulativ. Regulativ. Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Regulativ Regulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 1 Regulativ for renholdelse og vintertjeneste 1 Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning,

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV

Tønder Kommune REGULATIV Tønder Kommune REGULATIV Vellerupvej 16. februar 2010 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 2. oktober 2007 Revideret 14. september

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJE, STIER OG PLADSER I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER IKRAFTTRÆDELSE DEN 1.

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJE, STIER OG PLADSER I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER IKRAFTTRÆDELSE DEN 1. VEJE, STIER OG PLADSER I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER 10-05-2016 IKRAFTTRÆDELSE DEN 1. OKTOBER 2016 2 Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE

Læs mere

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE [MÅNED OG ÅR] SIDE 2/15 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.. 3 1. Indledning... 4 2 Vintervedligeholdelse

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Vintertjeneste offentlige veje, stier mv. 3 2.1 Snerydning 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

Hjørring Kommune Side 1. Regulativ Dato: 11. oktober 2006

Hjørring Kommune Side 1. Regulativ Dato: 11. oktober 2006 Side 1 Regulativ Dato: 11. oktober 2006 Side 2 Regulativ Dato: 11. oktober 2006 Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 1. Indledning... 4 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 4 2.1 Snerydning...

Læs mere

VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR SØNDERBORG KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE.

VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR SØNDERBORG KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE. VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR SØNDERBORG KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE. Sønderborg Kommune har mange veje, stier og p- pladser. Når vinteren kommer,

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning... 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 25. januar 2016) I medfør af lov om offentlige veje, lov

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Udvalget for Plan og Miljø, september 2011 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Byrådet, oktober 2015 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Læs mere

Rubrik. Regulativ. Vinter- og renholdelsesregulativ 2014/15. 1. oktober 2014. 1

Rubrik. Regulativ. Vinter- og renholdelsesregulativ 2014/15. 1. oktober 2014. 1 Rubrik Regulativ 1. oktober 2014. 1 Vinter- og renholdelsesregulativ 2014/15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Offentlige veje, stier og pladser 3 Private fællesveje og stier, samt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje LBK nr 1103 af 16/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3538 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1537 af 21/12/2010

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje I henhold til lov om offentlige vejes 62 og lov om private fællesveje 8, 23, 79 m.fl., fastsættes regler for vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - Høje-Taa...

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - Høje-Taa... Page 1 of 9 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Vintervedligeholdelse 2.1 Snerydning 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver 2.1.2 Grundejernes

Læs mere

Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse

Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse En grundejer kan kun pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse

Læs mere

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. September 2013. Egedal Kommune

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. September 2013. Egedal Kommune Egedal Kommune R E G U L A T I V Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2013 Egedal Kommune Egedal Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord 3 1. Indledning 4 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2015

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2015 VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2015 SAGSNR.: 10/6316 DOK. NR.: 121865-15_V1 1 Indholdsfortegnelse Indledning Regulativ

Læs mere

REGULATIV. for v i n t e r v e d l i g e h o l d e l s e og r e n h o l d e l s e. af veje, gader, stier, broer og pladser i Hørsholm Kommune

REGULATIV. for v i n t e r v e d l i g e h o l d e l s e og r e n h o l d e l s e. af veje, gader, stier, broer og pladser i Hørsholm Kommune REGULATIV for v i n t e r v e d l i g e h o l d e l s e og r e n h o l d e l s e af veje, gader, stier, broer og pladser i Hørsholm Kommune Rev. december 2014 0 1 Hørsholm Kommune Center for Teknik Ådalsparkvej

Læs mere

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2015

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2015 VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2015 SAGSNR.: 10/6316 DOK. NR.: 121865-15_V1 1 Indholdsfortegnelse Indledning Regulativ

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD... 1 1. Indledning.... 2 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier

Læs mere

VEJLEDNING VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJL. DRIFT NOVEMBER 2015

VEJLEDNING VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJL. DRIFT NOVEMBER 2015 VEJLEDNING VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJL. DRIFT NOVEMBER 2015 FORORD Denne vejledning beskriver dels kommunens grundlæggende pligter og ansvar ved planlægning og udførelse af vintertjeneste. Endvidere

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Faaborg-Midtfyn Kommune Januar 2012

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Faaborg-Midtfyn Kommune Januar 2012 REGULATIV Vedr. vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser UDGAVE 2012 1 C:\PdfProcessorWork\ce6a6095-89bb-4aeb-ba12-29ed51e5df6f.doc Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

September 2009. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune

September 2009. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune September 2009 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014 VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014 SAGSNR.: 10/6316 DOK. NR.: 125452-14_V1 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Regulativ

Læs mere

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove.

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove. Dato 11. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03278-2 Side 1/5 Ren- og vintervedligeholdelse af fortove langs offentlige veje Hedensted Kommune

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. 14. august 2007 Hvidovre Kommune

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. 14. august 2007 Hvidovre Kommune REGULATIV TMU.møde den 29.08.07 Bilag til pkt. 02.04 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser 14. august 2007 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 1 1. Indledning...

Læs mere

SNERYDNING FOR GRUNDEJERE

SNERYDNING FOR GRUNDEJERE SNERYDNING FOR GRUNDEJERE I december 2014 blev en ny vejlov vedtaget, og herefter gælder nye regler om, hvad man som grundejer har pligt til at rydde, salte og gruse. Af Marianne Fromm Pedersen, KLA Personskade

Læs mere

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. August 2009-2010. Egedal Kommune

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. August 2009-2010. Egedal Kommune Egedal Kommune R E G U L A T I V Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2009-2010 Egedal Kommune Egedal Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Indledning... 4

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. 6. Oktober 2010 Århus kommune

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. 6. Oktober 2010 Århus kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser 6. Oktober 2010 Århus kommune Side 2 Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 6. oktober 2010 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere