HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND"

Transkript

1 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND

2 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli til samtlige sommerhuse i Hasmark og dele af Jørgensø i et oplag på Indlæg til bladet kan tilsendes redaktøren eller et bestyrelsesmedlem (se omstående adresser) senest 10. maj. AHSV Vagttelefon Ved akutte sprængninger på ledningsnettet Redaktion og annoncer: Erling Struve, Åløkkehaven 33, 1. th., 5000 Odense Telf.: Ansvarshavende: Allan Peterhänsel, Vermehrensvej 11, 5230 Odense M Telf.: Produktion: Vissenbjerg - Tommerup Tryk A/S Industrivej Vissenbjerg Telf FYNS VANDVÆRKS- & LEDNINGSSERVICE APS ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Selvaflæsningskort udsendes i begyndelsen af oktober - målerne aflæses pr. 31/10. Der vil være mulighed for at aflæsningen kan afleveres pr. tlf. og internet. Hvis det ønskes kan AHSV efter aftale aflæse målerne for kr. 150,- plus moms. Ved manglende rettidig indsendelse af aflæsning, pålægges gebyr på kr. 250,- ifølge takstbladet. Det skal understreges at aflæsningen er meget vigtig både for Dem og os - idet den er nødvendig for et korrekt afregnet forbrug. Flytning, ejerskifte og adresseændring skal meddeles direkte til Fyns Vandværks- & Ledningsservice ApS, som laver en opgørelse. HUSK at aflæse vandmåleren ved ejerskifte. Se iøvrigt Vi udfører regnskabsføring, opkrævning af vandafgifter, udsendelse af selvaflæsningskort, reparation af ledningsbrud m.m. for Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. FYNS VANDVÆRKS- & LEDNINGSSERVICE APS Industrivej 12, 5492 Vissenbjerg, tlf

3 HASMARK STRAND 3 Rolig, velbesøgt generalforsamling 2012 i Restaurant Næsbyhoved Skov, hvor vejret igen (som sædvanlig) den 2. maj viste sig fra den allerskønneste side Formanden Allan Peterhänsel bød velkommen og gik herefter over til generalforsamlingens dagsorden. Punkt 1: Valg af dirigent Aage Mehlbye valgt. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet. Dagsordenen blev gennemgået, og det konstateredes, at der var 46 stemmeberettigede til stede (plus en der kom lidt senere, red.). Punkt. 2: Bestyrelsens beretning Allan Peterhänsel indledte: Ny forretningsfører Det skal indledningsvis nævnes, at vi efter mange års godt samarbejde med vor forretningsfører, Erik Aalund, skiftede forretningsfører i august måned Ændringen skete, fordi Erik Aalund af helbredsmæssige årsager ikke kunne varetage opgaverne længere. Som ny forretningsfører valgte bestyrelsen Fyns Vandværks- og Ledningsservice., som vi i forvejen havde haft og har et godt samarbejde med på det tekniske område. Det forløbne år var et arbejdskrævende år Tiden siden generalforsamlingen i 2011 har været temmelig arbejdskrævende. Efter flere år med store problemer med at få aflæst målerne ved nytårstid, arbejdede vi hårdt på at komme igennem med fremrykning af aflæsningstidspunktet. Vore bestræbelser lykkedes, og vi valgte en dato ved efterårsferiens afslutning, hvor mange alligevel var i sommerhuset en del for at lukke for vandet. De problemer, der opstod, var ikke få og heller ikke små! Mange aftaler og nye kontrakter skulle på plads. En del helt uventede problemer dukkede op, og alt nyt tager som AHSVs bestyrelse 2012 Allan Peterhänsel, formand Vermehrensvej 11, 5230 Odense M Strandadresse: Østre Strandvej 41 Telf.: Mail: Hans J.N. Andersen, næstformand Højvang 259, 5270 Odense N Strandadresse: Østre Strandvej 90 Telf.: Mail: John Barrett, kasserer Grundtvigsvej 17, 5230 Odense M Strandadresse: Østre Strandvej 88 Telf.: Mail: Jutta Tybjerg, sekretær Tingskiftet 32, 5270 Odense N Telf.: Strandadresse: Niels Eriksensvej 1 Mail: Paul Kildemoes Annelisevænget 4, 5270 Odense N Telf.: Strandadresse: Østre Strandvej 66 Mail: Villi Nielsen Skov Strandvejn 8, 5450 Otterup Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail: Erling Struve Åløkkehaven 33, 5000 Odense C Telf.: Strandadresse: Østre Strandvej 76 Mail: Arne Hansen, bestyrelsessuppleant Skibhusvej 280A, 5000 Odense C. Strandadresse: Rørmosevej 17, Tlf.: / mobil Mail: eller Bjerne Lykke Pedersen, bestyrelsessuppl. Ærtebjerggaardvej 138, 5270 Odense N Strandadresse: Vognmandsløkken 15 Mobil: Mail:

4 4 HASMARK STRAND bekendt tid. Bestyrelsen fik indgået aftaler, så indberetning af aflæsninger kunne ske både ved indsendelse af selvaflæsningskort, via internet og telefon. Dette havde i flere år været et udtalt ønske fra mange andelshavere. Nogle af vore andelshavere oplevede vanskeligheder, da data skulle afleveres. Firmaet Rambøll, som stod for det tekniske her, fik en programfejl rettet, men når andelshavere flere uger efter sidste frist forsøgte at aflevere data, var der naturligvis lukket. Ikke alle fandt det rimeligt! Selv om bestyrelsen besluttede at give folk temmelig lang snor, manglede vi fortsat mange aflæsninger, så alt for mange vandmålere måtte vi lade aflæse. Jeg kan oplyse, at 653 benyttede sig af internettet og 349 af telefonindberetning. Herefter var der fortsat meget at gøre. Vi måtte konstatere, at ikke helt få af vore andelshavere havde skønnet og ikke aflæst de tal, der blev indberettet. Noget tyder på, at det var sket gennem adskillige år. Nogle havde opgivet for lidt, medens andre tilsyneladende havde indberettet aflæsningstal, der angav et større forbrug, end de rent faktisk havde haft. Dette betød, at de ved starten af året 2011 faktisk allerede havde betalt for det vand, de brugte i Når AHSV ikke får betaling for det vand, der faktisk er leveret, regnes vandet for at være spildt. Det koster en strafafgift til staten, når spildet overstiger 10 %. Det blev over 10 % i Det skal nævnes, at der faktisk igen i 2011 blev fundet yderligere et sommerhus, som aldrig var blevet tilmeldt heller ikke selv om det var et lokalt, autoriseret VVS-firma, som havde foretaget tilslutningen. Dette har firmaet meget beklaget over for os. Sagen er nu bragt i orden. Andelshavere skal som det er bekendt - betale gebyr til AHSV, hvis vi bliver nødt til at aflæse vandmåleren. Her kom et stort, ærgerligt problem, idet vi udskiftede mange målerbrønde efter den 25. oktober. Hvad ingen vidste, var, at det edb-system, der sørgede for at pålægge aflæsningsgebyr var indrettet sådan, at systemet registrerede, at der ikke var kommet aflæsning på den nye måler og så bort fra den indberetning, der var registreret for den gamle måler! Op mod 100 andelshavere blev derfor automatisk pålagt gebyr. Vi opdagede det først efter at alle breve var afsendt, og en undrende andelshaver havde ringet. FVLS sendte breve ud med meddelelse om, at gebyret ikke skulle betales og med en beklagelse, men skaden var sket. For god ordens skyld skal jeg her nævne, at aflæsningstidspunktet var fastsat, så vi kunne leve op til de krav Nordfyns Kommune havde stillet vedr. aflevering af aflæsningstal. Desværre har Nordfyns Kommune nu igen ændret lidt på tidsfristerne, så aflæsningstidspunktet i år bliver den 31. oktober.

5 HASMARK STRAND 5 Nordfyns Kommune opkræver ikke længere afløbsafgiften selv. Kommunen er blevet medejer af aktieselskabet VandCenter Syd, idet man besidder ca. 11 % af aktierne. For Vand- Center Syd forestår Administrationsservice Fyn udsendelse af selvaflæsningskort, modtagelse af aflæsningsdata, beregning af forbruget og modtagelse af betaling og alt arbejde med udsendelse af rykkere. VandCenter Syd har på Nordfyn overtaget flere vandværker og har lagt op til, at man via Administrationsservice Fyn meget gerne vil klare meget af det, som AHSV nu er ved at få i god gænge med ny forretningsfører. Disse tilbud som kun er få uger gamle - har bestyrelsen drøftet indgående. Det er bestyrelsens opfattelse, at AHSV fortsat bør bestå som selvstændigt selskab med ansvar for alle nødvendige forretningsmæssige aspekter. Bestyrelsen vil naturligvis følge udviklingen og samarbejde med VandCenter Syd, men er selvfølgelig meget interesseret i at høre, hvad I, vore andelshavere, mener om dette. Det skal siges, at VandCenter Syd ikke ønsker at betale for de aflæsningstal AHSV skal aflevere, hvilket kommunen gjorde. Samtidig tilbyder de os, at vi ikke skal betale for at modtage aflæsningstal, hvis VandCenter Syd og Administrationsservice Fyn får lov til at overtage arbejdet. I øjeblikket gælder en skriftlig aftale med Nordfyns Kommune en aftale bestyrelsen henholder sig til. Vandværket AHSV er som de fleste ved - medejer af I/S Hasmark Vandværk, hvor vort vand produceres. Samarbejdet fungerer fint til alles tilfredshed. Beslutninger træffes i enighed. Som det blev nævnt sidste år er vandværkets pumper blevet udskiftet og de fungerer som de skal. Som nogle måske husker, opstod der et problem kort efter færdiggørelse af arbejdet med at installere de nye pumper. Et brud betød oversvømmelse på vandværket heldigvis om natten! De ansvarlige firmaer fik klaret problemerne og deres forsikringsselskaber formentlig økonomien. Vores næstformand, Hans Andersen, har udarbejdet en Rapport 2012, som klarlægger, hvad der skal renoveres på vandværket. En del af det er allerede i orden. Netop nu skal styringssystemet renoveres. Eltavler skal fornys. Der er tale om gamle tavler, som man ikke længere kan skaffe reservedele til. Den tekniske udvikling kan i høj grad konstateres på dette felt. Vi har en forventning om, at det ikke bliver nødvendigt at forny filtersystemet i hvert fald ikke nu. Rentvandstanken er blevet rengjort indvendig i dette forår af et specialfirmas dykkere. Vi får en video-rapport om rentvandstankens tilstand optaget inde fra tanken. Skal noget repareres f. eks. en revne i betonen - sker det principielt udefra.

6 6 HASMARK STRAND Som nævnt sidste år, var det planen, at vi skulle have fornyet vor vandindvindingstilladelse i Dette blev af kommunen administrativt udsat. Vi gør klar til at sende en ny ansøgning, når kommunen ønsker det. Der er som ventet indført en mere omfattende sikkerhedszone omkring vore vandboringer. Der er tale om et areal med radius 25 meter (før 10 meter). De berørte lodsejere skal have en lovmæssigt fastlagt erstatning for ikke at måtte dyrke jorden. Erstatningen er for de mistede knap 2000 m2 ikke ret stor: ca. 430 kr. pr. år! Vi får taget vandprøver efter myndighedernes anvisning. De relevante analyseresultater lægges på AHSVs hjemmeside, når de foreligger. Nogle skal bruge et tal, når en ny vaskemaskine skal installeres. Det kan helt sikkert findes på hjemmesiden. Lige nu er der en negativ bemærkning om et enkelt måleresultat. Næste prøve afventes efter myndighedernes forslag, så noget større problem er der ikke tale om. Retssag Igen i år skal jeg nævne, at den retssag, som en af vore andelshavere har anlagt mod AHSV ikke endnu er afsluttet. Baggrunden for retssagen er, at andelshaveren under protest har indbetalt det af AHSV krævede forhøjede tilslutningsbidrag. Endnu et år er gået med at få behandlet de spørgsmål, som vor modpart indbragte for By- og Landskabsstyrelsen det skiftede i 2011 navn, og hedder nu Naturstyrelsen. Svar på spørgsmålene kom i februar For kort tid siden er retssagen berammet, så vi kan se frem mod en afgørelse måske i løbet af efteråret. Vandspild Vi har gennem de seneste år oplevet strenge vintre med store problemer til følge for nogle vandinstallationer ved stranden og for andelshavernes mulighed for at foretage måleraflæsning på det rette tidspunkt. Den vandmængde, som andelshaverne indberettede til os, at de havde modtaget sammenlignet med den vandmængde, som AHSV havde modtaget fra vandværket, giver os fortsat problemer. Bestyrelsen forsøger at finde årsagerne hertil. Vi har mulighed for at foretage kontrolmålinger i de sene nattetimer, hvilket synes at vise et for stort forbrug på det tidspunkt, og det tyder på spild. Derfor måler vi forbruget i mindre områder vi logger - i håbet om at finde frem til et område, hvor tabet er koncentreret. Nye målerbrønde Arbejdet med sætning af nye målerbrønde er blevet fortsat. I 2011 nåede vi op på at udskifte godt 100, selv om vejret op mod jul afgjort ikke var det bedste. Vi regner med her i foråret at udskifte yderligere ca. 50, før der kommer mange mennesker i sommerhusene. Arbejdet er godt i gang. Til efteråret er det planen at udskifte yderligere et antal målerbrønde og samtidig forny hovedvandledningen på et stykke af Østre Strandvej men først når der bliver langt mellem beboere i sommerhusene! Bestyrelsen har noteret sig, at der har været nogen utilfredshed efter sætning af nogle af de nye målerbrønde. Dette er drøftet med FVLS. Vi tror på, at der fremover gøres en ekstra indsats, men dårligt vejr kan betyde, at vi må bede om nogen tålmodighed. Det skal nævnes, at selv om AHSVs økonomi er god, rækker vor formue ikke slet ikke - til udskiftning af alle resterende målerbrønde. Vagttelefon Skulle der opstå et problem, vil det være bedst at have AHSVs vagttelefonnummer ved hånden og måske lige kontakte de omkringboende for at høre, om de også har et problem. Er det tilfældet, er det nok, at en enkelt ringer. Når man har udlejet sit sommerhus, er det en god ide at sørge for, at der ligger besked om hvad lejeren bør gøre i de situationer, der kan opstå. Et tilgængeligt nummer af HASMARK STRAND vil være en rigtig god hjælp!

7 HASMARK STRAND 7 Vi kan glæde os over, at vort foreningsblad er så velanskrevet, at mange har flere års udgaver liggende i sommerhuset! Det er et stort aktiv at have et så godt foreningsblad. Bladets redaktør, Erling Struve, tager sig i øvrigt også af det praktiske, så vor forenings hjemmeside er opdateret og meget informativ. Beredskabsplan Kommunen har i lang tid arbejdet med NORDFYNS KOMMUNES BEREDSKABS- PLAN. Det er vor forventning, at kommunen vedtager beredskabsplanen og udsender den i meget nær fremtid. Det skal her nævnes, at AHSV for lang tid siden lavede sin egen plan. Kommer der situationer, der kræver en helt særlig indsats (forureninger, etc.) er vi i bestyrelsen derfor allerede nu klar til at gøre det, der skal gøres. Foreninger AHSV er medlem af FORENINGEN AF VAND- VÆRKER I DANMARK (FVD). Dette betyder, at vi får informationer også fra den fynske afdeling: FVD-FYN. Vi er tillige medlem af VANDRÅD NORDFYN, som søger at varetage alle medlemsvandværkers interesser over for Nordfyns Kommune. Afslutning Ingen kan påstå, at vi har haft et bestyrelseshvileår. Derfor er jeg glad for at kunne sige, at der er et meget tæt og godt samarbejde i bestyrelsen. Det viser sig jo, når større problemer skal løses. Alle går på med krum hals! Inden jeg overlader beretningen til generalforsamlingens drøftelse, vil jeg sige tak til samarbejdspartnere ikke mindst Sommerhusforeningen Hasmark Strand - og bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for året, der er gået. Vi må i år sige farvel til bestyrelsessuppleant Helge Madsen, som blev valgt første gang i Der skal herfra lyde en stor tak for interessen for vor forening! Herefter blev beretningen overladt til generalforsamlingens drøftelse. Efterfølgende debat Dirigenten påpegede nedslagspunkter i beretningen: Vandspild, måling og tidspunkter og forespørgsel om VandCenter Syds tilbud om overtagelse: Spørgsmålet om, hvorvidt AHSV fremover skal bestå som selvstændig enhed, eller om man skulle tage imod tilbuddet fra VandCenter Syd om at overtage administrationen. Ole Malmose Jensen, Hasmarkvænget 12, påpegede, at vandet i Odense Kommune er 1/3 dyrere end i Hasmark, hvorfor han anbefalede, at AHSV ikke lader sig overtage af VandCenter Syd, idet vandafgifterne i så fald ville blive højere. Formanden kommenterede og sagde, at der formodentlig er bestræbelser på at harmonisere priserne. Ole Malmose Jensen, Hasmarkvænget 12 undrede sig også over regningernes udformning. Kassereren John Barrett forklarede, at tidligere havde man udsendt årsopgørelsen og så den faste afgift på 2 forskellige opkrævninger. Grundet flytningen af aflæsningstidspunktet og økonomien modtager man nu kun én opkrævning: Den faste afgift for 2012 og årsforbruget for Regningen ser lidt anderledes ud end tidligere. Mogens Kristensen, Østre Strandvej 52 forespurgte om bestyrelsens anbefaling i relation til VandCenter Syd. Formanden svarede, at bestyrelsen gik ind for at fortsætte som selvstændigt vandværk, idet vi regner med, at det vil være billigere for forbrugerne. Mogens Kristensen, Østre Strandvej 52, spurgte også om retssagens konsekvenser. Formanden svarede, at han ikke kunne forestille sig et retligt udfald, hvor AHSV ville tabe sagen, og begrundede det med, at det

8 8 HASMARK STRAND gældende regulativ slog fast, at ved større ændringer kan Vandforsyningen forlange større anlægsbidrag, og at Nordfyns Kommune i øvrigt havde godkendt den anvendte opkrævningsmåde. Det, der økonomisk er på spil, er det, den pågældende andelshaver under protest har indbetalt hertil advokatudgifter. Det vil være helt urimeligt, føjede formanden til, om den pågældende ikke skulle betale mere, end det mindste sommerhus. Jørgen Frandsen, Gunnars Allé 15, gav udtryk for, at han støtter bestyrelsens opfattelse af, at man bevarer AHSV s selvstændighed og opfordrede dirigenten til at lave en vejledende afstemning om, hvem der støtter bestyrelsens opfattelse. Dette forslag støttedes af bestyrelsen, og en vejledende afstemning blev afholdt ved håndsoprækning. Bestyrelsen fik fuld opbakning til sin beslutning om bevarelsen af selvstændigheden. Tage Andersen, Martin Hansens Vej 8, takkede for en flot beretning og anmodede om, at beretningen bliver bragt i bladet. Svaret er, at beretningen kommer i bladet. Beretningen blev herefter godkendt. Punkt 3 og 4: Regnskabet for 2011 og Budgetforslag for 2012 Kasserer John Barrett beklagede, at regnskabet ikke var udleveret ved indgangen som vanligt. Det skyldes en forglemmelse fra revisoren. Regnskabet kommer i Hasmark Strand, men kan tilsendes, hvis man afleverer sin mailadresse til bestyrelsen. Kassereren fremlagde og gennemgik de enkelte poster i regnskabet, der blev vist på overhead projektor. Årsregnskabet viste et budgetmæssigt forventet underskud på: kr., Forventet underskud i 2012: kr. Egenkapital primo 2011: , egenkapital ultimo 2011: Svaret fra teknisk udvalg var, at der skal skelnes mellem målere og målerbrønde. Målerne skal udtages til kontrol hvert 6 til 10. år, og de eksisterende målerbrønde (gamle, red.) skal udskiftes. Formandens oplysning i beretningen om, at selv om AHSVs økonomi er god, rækker formuen ikke til udskiftning af alle resterende målerbrønde, blev gentaget. Regnskab og budget blev godkendt. Punkt 5: Indkomne Forslag Ingen forslag var indkomne. Punkt 6: Valg A. Valg af kasserer: John Barrett på valg: Blev genvalgt. B. På valg 3 bestyrelsesmedlemmer: Hans J.N. Andersen på valg: Blev genvalgt Paul Kildemoes på valg: Blev genvalgt på fuldmagt Villi Skov på valg: Blev genvalgt C. Valg af suppleant: Helge Madsen ønsker ikke genvalg. I stedet foreslog bestyrelsen Bjerne Lykke Pedersen, Vognmandsløkken 15: Blev valgt. D. 1 Registreret Revisor: Mogens Stougaard på valg: Blev genvalgt. E. 1 Kritisk revisor: Jørgen Knold på valg: Blev genvalgt. F. 1 Revisorsuppleant: På valg Tage Andersen: genvalgt. Spørgsmål til regnskabet: Lene Rosenly, Poppelvej 8, forespurgte, om det er ok at blive ved med at have underskud. Skyldes det renoveringsarbejdet? Tilsvarende spurgte Frede Kruse, Østre Strandvej 138, om pengene rækker på sigt.

9 HASMARK STRAND 9 Punkt 7: Eventuelt Kristian Birkenfeldt, Vestre Strandvej 33, forespurgte, om vandspildet kunne have noget at gøre med flytning af aflæsningstidspunktet, idet man kunne se, at vandspildet var fremkommet efter flytningen. I 2004 aflæstes 1. 1., nu oktober, passer måleraflæsningen med det, man afregner? Formanden svarede, at der aflæses både den og den på vandværket, aflæsningstidspunktet har ingen indflydelse på spildet. Preben Salling, Fløjvejen 6, støttede Kristian Birkenfeldts formodning om, at vandspildet var røget over de 10 % grundet aflæsningstidspunktet. Formanden svarede ved et tænkt eksempel, at ved for højt skøn, indberetning af forkerte tal og i så fald for meget i betaling, så er AHSV nødt til at betale penge tilbage til andelshaveren. Der bør ikke laves skøn, og der vil fremover ikke blive lavet skøn på skøn. Ole Valmann udtrykte, at det ikke var rimeligt, at AHSV skulle betale penge tilbage, hvis sommerhusejeren laver fejl i aflæsningen. John Barrett svarer, at man i år har kontrolleret 300 vandmålere og 5 års lister er blevet gennemgået. Mange har haft nøjagtig det samme forbrug i flere år i træk, fordi man har lavet skøn. Den praksis fortsætter ikke længere. Hans Andersen udtrykte, at hvis folk havde læst målere af, så havde spildet ikke været så stort. Ledningsystemet er ikke så utæt, siger teknisk udvalg. Dirigenten afsluttede med at sige, at låget på vandmålerne ikke kunne være frosset fast, når aflæsningerne dette år finder sted HASMARK STRANDs redaktør, Erling Struve, har med dette års udgave stået for redigering og udsendelse af 25 årgange af vort vigtigste forbindelsesled til foreningens knap 1500 andelshavere. Ikke 26, som kvikke læsere sikkert allerede har regnet sig frem til, men 25, fordi HASMARK STRAND ikke udkom i I 1987 arvede Erling Struve jobbet fra sin svigerfar, Peter Nielsen, som i mange år havde haft ansvaret for udgivelsen af HASMARK STRAND sammen med Viggo Brumvig. HASMARK STRAND 1987 blev en markant udgave, idet bladet rummede artikler for og især imod etableringen af et Costa del Hasmark, et stort, helårs feriecenter syd for sommerhusbebyggelsen langs Østre Strandvej. Dette projekt optog sindene gennem flere år både for kommunalbestyrelsesmedlemmer (især for projektet) og sommerhusejere (især IMOD). I 1987 udgaven kunne man også læse, at salget af fritidshuse næsten var gået i stå, og at tyveri og hærværk var ofte forekommende i vinterperioden. Intet nyt under solen kunne man fristes til at sige. En artikel i Otterup Avis var blevet lånt af redaktøren. Artiklen var skrevet af Børge Martin Jeppesen en dengang kendt debatør. Han havde nogle betragtninger, som bestemt stadig kan glæde os: Kun få steder i Danmark kan man som her overskue kongerigets hovedlandsdele. Mod øst kan man i klart vejr i forlængelse af Fyns Hoved se Sjællands vestkyst omkring Asnæs og Refsnæs, ret mod nord har vi Samsø med Vestborgs hvide fyr, mod vest møder vi Endelave og Jyllands østkyst mellem Vejle og Horsens Fjord. Jo, minsandten, vor kommune ligger tæt på Danmarks midte, her ud mod Bælthavet, ja, for Kattegat er det ikke, dette farvand kommer først længere nordpå. Tak til Erling Struve, der som redaktør i skrift og fotos står bag et væsentligt aktiv for vor forening nu, og forhåbentlig i mange år fremover! Allan Peterhänsel Dirigenten takkede for god ro og orden. Afslutningsvis takkede formanden på bestyrelsens vegne dirigenten for veludført arbejde. Dirigent: Aage Mehlbye Sekretær: Jutta Tybjerg Efter generalforsamlingen blev der holdt en pause, inden der blev gået over til den efterfølgende generalforsamling i Hasmark Strand Sommerhusforening.

10 10 HASMARK STRAND Sommerhusforeningens generalforsamling Umiddelfart efter AHSVs generalforsamling Formanden Hans J.N. Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Torben Knudsen som dirigent. Han blev valgt og konstaterede generalforsamlingens retmæssige indkaldelse og overgav ordet til formanden for bestyrelsens beretning og Hans Andersen berettede. Beretning Ja endnu et år er gået i vores sommerhusforening. Efter generalforsamlingen sidste år, konstituerede bestyrelsen sig. Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Medlem: Suppleant: Hans J. Nylandsted Andersen Villi Skov Ole Skjoldborg Larsen Brian Larsen Mogens Kristensen Gunnar Lykke Holm Jeg ved, at en beretning som udgangspunkt skal omhandle det forgangne år 2011, men jeg vil tillade mig at inddrage nye tiltag, som er sket i året 2012, for at give jer en bedre indsigt i fremtiden for vores arbejde. Hvad arbejdede vi med i året 2011 Vi fortsatte vores arbejde på følgende områder: Nyt fælles projekt om ny belægning på hovedfærdselsåren Renovering af nuværende veje Vejspærring Østre Strandvej Drænprojekt VandCenter Syd Blåser Opnå sammenhold i området: fællesmøder Nyt vejprojekt: Som besluttet på sidste års generalforsamling, har vi arbejdet videre med løsningen om en OB belægning på Vestre og Østre Strandvej (som vores forsøgsstrækning, red.) Vi har igen i året 2011 fået mange positive tilkendegivelser fra beboere om prøvestrækningen, samt vore initiativer til at arbejde for en løsning, og ikke mindst rykkere, for hvad der sker. Vi i bestyrelsen er enige om at belægningen lever op til det forventede. Selvfølgelig har vi ikke skabt en vedligeholdelsesfri belægning, men vi mener det er det rette valg og har arbejdet videre i denne retning. Vi har arbejdet intens over hele året med at få opbakning til vores nye projekt. Vi er meget tæt på en 80% tilslutning til projektet. Der er lidt delte lejre, da Østre Strandvej klart ligger over de 80 %. Men Vestre Strandvej halter efter. Vi har også fået positiv accept fra de store andelsforeninger, men afslag fra nogle få mindre foreninger. Vedrørende Lejerforeningen Hofmannsgave har vi med hjælp fra en aktiv bestyrelse opnået en positiv tilkendegivelse for projektet. Det er dejligt, at en så stor bidragsyder med ca. 109 andele er med på positivlisten. Tak for dette. Vedrørende de private grundejere: Vi gjorde i eftersommeren en ekstraordinær indsat men vi må sige det er utrolig at vi netop fra denne gruppe mangler accept fra en del. Ja megen snak, men hvad er her og nu status? Situationen har ændret sig radikalt I januar forespurgte vi ved Transportministeriet om udviklingen i loven om privat fællesvej. Svaret, der løb ind sidst i februar, var rimeligt klart. Der er i året 2011 foretaget nogle ændringer i loven, specifikt gående på sommerhusområder. Loven lægger op til at samtlige brugere af forsyningsveje til et sommerhusområde, skal være bidragsydere til vedligeholdelse af disse forsyningsveje til området. Ændrede paragraffer er 45 stk. 7, samt 49 stk. 7.

11 HASMARK STRAND 11 Efter vi fik denne oplysning fra transportministeriet, er vi i bestyrelsen af den opfattelse, at vi er nødsaget til at droppe det frivillige tiltag. Vi mener ikke, vi kan tillade os at lade 20% køre på frihjul. Måske havde det været den hurtigste, men ikke den lovmæssigt korrekte. Derfor startede vi med at kontakte advokat Hans Vestergaard (adv. for Fritidshusejernes Landsforening.) Konklusionen på mødet blev, at vi havde samme fortolkning af loven. Han opfordrede os til at tage et møde med Nordfyns kommune. Dette blev afholdt 26. april, så det er rimeligt nyt. Vi fremlagde på mødet vores forskellige problematikker til løsning af vores fællesproblem med renovering af vores veje. Kommunen var klart enige i, at revisionen af loven klart pålægger kommunen at gå ind i sagen, hvis brugerne beder dem om hjælp. Kommunen lovede at vende tilbage med deres fortolkning samt muligheder for en fælles løsning. Vi fik lovning på, dette vil ske senest ultimo juni. Jeg ved vores beslutning yderligere vil forsinke sagen, men som nævnt var det en enig bestyrelse der ikke så andre muligheder. Jeg hører gerne medlemmernes holdning til, om vi bør vende tilbage til de 80%. Hvis løsningen med kommunen igen bliver for snørklet. Ja, dette er status på vores nye vejprojekt. Skrabning: Vi vil selvfølgelig også i år fortsat sørge for skrabning. Vi vil prøve at genoprette nogle af vore bump for at vurderer effekten. Vi vil fortsat forsøge at skabe pilhøjde eller ensrettet fald ved skrabning. Dette giver selvfølgelig nogle gener for nogle sommerhusejere. Dette beklager vi, men hellere nogle høje kanter med pytter end dybe huller midt på vejen. Vejspærring: Vi har også i året 2011 brugt ressourcer på at få etableret en spærring af Østre Strandvej. Som nævnt sidste år, har vi haft et meget tæt samarbejde med Nordfyns kommune, som bakker op om projektet. Vi har også fra Hofmansgave fået en positiv tilkendegivelse om at lægge jord til vendepladsen. Men nu har vi fået definitivt afslag fra rigspolitiet. Så sagen er hermed slut. Er dette en fornuftig beslutning. Det kan man have sin personlige mening om; men øverste myndighed har talt. Drænprojekter: Vi vil i 2012 ikke udføre yderligere dræn uden hovedprojektets igangsættelse. Generelt vil vi holde igen på udgifterne, for at være bedre rustet til vejprojektet. Som tidligere nævnt, må vi erkende, at de sommerhusejere på Østre og Vestre Strandvej, der har grunde mod havet står med et uløst problem, men de kan tilslutte egne dræn til vores fælles drænrør mod landsiden (syd). Husk dette skal blot udføres af vores valgte entreprenør og tilsluttes gennem en rensebrønd. Som I sikkert også er informeret om, arbejder VandCenter Syd på et større projekt om udbedring af vores afvanding af området. Der er udført et prøveprojekt i Tørresø-området, hvor der er udført en ny ledning for overfladevand. Det vil sige til drænvand samt overfladevand fra tagflader. Dette er også en løsning, vi må forvente, bliver pålagt vores område. Omkostningen må

12 12 HASMARK STRAND forventes at havne hos sommerhusejerne. Blåser: Vi nærmer os igen tiden for udsætning af vores blåser, som efter de nye regler bliver med 300 meter til kystlinjen ved daglig vande. Sommerhusejere samt de, der sejler i speedbåd har stor glæde af denne markering. Støj niveauet på terrassen bliver begrænset, og badning kan foregå forsvarligt. Bådejeren har en tydelig markering for, hvor han skal være, for at hans sejlads er lovlig samt acceptabel. Vi har i de senere år mistet nogle af vores blåser på grund af tovværksløsning og sjækler, der blev slidt. Vi har reddet nogle ved hjælp fra beboerne, der har meldt ind til os, hvor de var drevet op. Giv os endelig en melding, hvis I ser en landet blåse, og vi afhenter den. Jeg vil igen appellere til jer. Husk at påtale over for jeres børn og andre unge mennesker, hvilket fantastisk redskab, de har fået lov til at fornøje sig med på vandet, men gør dem også opmærksom på, hvilken dræbermaskine det kan være, hvis de betjenes forkert. Jeg vil også appellere: Bær altid redningsvest når man sejler. Også på den smukke solskinsdag. Ofte er man ikke den atlet, man tror, og vandet er altid for koldt. Andre opgaver. Vi er af sommerhusforeningen Østparken blevet opfordret til at give en reprimande til de sommerhusejere, der bruger vores smukke sø ved Østre Strandvej (Fløjdiget) som losseplads for græsaffald og andet haveaffald. Vi bakker gerne op om dette. Da det absolut ikke pynter og ikke mindst giver søen en forkert surhedsgrad (Ph-værdi). Jeg vil gerne spørge dem, der har fået tanken, om de ønsker vi bruger deres have til affald. Fællesmøde: Som sædvane havde vi et rigtig godt møde i restauranten på campingpladsen. For os i bestyrelsen er det utrolig vigtigt at få denne dialog med alle de øvrige foreninger i området. Vi har fastsat datoen til den 1. juli 2012 kl Igen har campingpladsen været behjælpelig med et lokale. Der vil selvfølgelig komme en skriftlig indbydelse. Vi tror, vi på dette møde kan informere om nyt fra Nordfyns kommune. Jeg vil slutte min beretning, med endnu en gang at appellerer til opbakning om vores vejprojekt samt foreningen. Jeg sagde sidste år at dette ville være mit sidste forsøg på en varig løsning. Jeg har i samarbejde med bestyrelserne nu brugt femten år af min fritid på at kæmpe for bedre trafikale forhold i Hasmark, og jeg føler, at det har været op ad bakke. Men nu har vi i bestyrelsen valgt at tage en tørn mere med kommunen. Selvfølgelig kræver dette medlemmernes opbakning ved vores senere valgrunde. Jeg vil takke den øvrige bestyrelse, samt øvrige aktive bidragsydere, der har gjort en stor indsats for området i 2011.

13 HASMARK STRAND 13 Der kom forskellige kommentarer fra forsamlingen ang. skrabning af Strandvejen. Der var utilfredshed med skrabning, der blev foretaget med gummiged. Villi Skov besvarede med, at dens opgave var at få flyttet rundt på materialet, samt fylde huller op inden den endelige skrabning. Hans Nylandsted Andersen fulgte op med, det var endnu en grund til en mere vedvarende belægning. Beretningen blev godkendt (1 stemte imod). Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab: Regnskabet godkendt. Årsresultatet, overskud på ,02 henlagt. Indkomne forslag: Ingen Fremlæggelse og godkendelse af budget: Godkendt Valg af bestyrelsesmedlemmer : På valg var: Hans J. N. Andersen, Villi Skov og Brian P. Larsen alle blev genvalgt. HSS bestyrelse 2012 Hans J. N. Andersen, formand Højvang 259, 5270 Odense N Tlf Strandadresse: Østre Strandvej 90 Mail: Villi Nielsen Skov, næstformand Strandvejen 8, 5450 Otterup Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail: Ole Skjoldborg Larsen, kasserer Vestre Strandvej 35, Hasmark, 5450 Otterup Tlf /Mobil Mail: Brian P. Larsen, sekretær Tlf /Mobil Strandadresse: Østre Strandvej 281 Mail: Mogens Kristensen, best.medlem Præstegårdsvænget 38, 5210 Odense NV Tlf /Mobil Strandadr.: Østre Strandvej 52 Mail: Valg af suppleant: På valg var Gunnar L. Holm han blev genvalgt. Valg af revisor: På valg var Allan Peterhänsel han blev genvalgt. Valg af revisorsuppleant: På valg var Tage Andersen han blev genvalgt. Eventuelt: Ole Skjoldborg Larsen lovede at undersøge hvem der skal betale for kystkloak. Pbv. Brian P. Larsen

14 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2011

15 Signeret af bestyrelsens medlemmer.

16 16 HASMARK STRAND Nye skilte ved strandene De fynske badestrande bliver nu nummereret med henblik på at forbedre og hindre misforståelser i forbindelse med ulykker og andre alvorlige hændelser i sommerhusområderne. Det kan være ulykker i forbindelse med sejlads eller drukneulykker som kræver en hurtig indsats. Mange strande har ikke nogen navne. Det har vi i Hasmark. Her er vi tildelt 4-6 numre. De er placeret ved indkørslen til de enkelte områder. Eksempelvis står følgende skilte ved Halshusene: H 180 Ebbasvej: H 174 Chr. Christensens Vej: H 172 Østerballevej: H 170 Odensevej: H 164 samt Rasmus Jørgensensvej i Gl. Jørgensø: H 160. Ordningen bliver koordineret af Rigs-politiet, men politikredsene, kommunerne og Trygfonden er også involveret. De nye skilte indeholder et identifikationsnummer, der består af et bogstav efterfulgt af et nummer. Ydermere henvises til SOS og 112. Når der kommer en alarm, ved politiet ved hjælp af nummeret, den nøjagtige position, idet det også henviser til skiltets præcise placering. Det skulle give en præcis oplysning, således at alarmen bliver 100 % sikker. Derfor skal du orientere dig om hviket område du bor i eller hvilket skilt der er det nærmeste, således at du er sikker på at få hjælpen hurtigt frem til det rigtige sted i tilfælde af en ulykke. Red. Besøg på Hofmansgave Igen i år har godset Hofmansgave arrangeret åbent hus. Det løber af stabelen den 1. weekend i september, lørdag den 1. og søndag den 2. Begge dage kl. 10 og 14. Man skal tilmelde sig på det tidspunk, der passer bedst, men det bliver efter princippet først til mølle. Deltagerantallet er begrænset, således at hvert lejemål kan stille med max. 4 personer. Der vil være plads til 100 personer på hvert hold. Nærmere orientering om tilmelding vil fremkomme senere.

17 HASMARK STRAND 17 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING TAKSTBLAD Tilslutningsbidrag: 1.1 Bidrag til hovedanlæg kr. 5025, Bidrag til forsyningsledninger kr , Bidrag til stikledninger kr , Institutioner og erhverv betaler grundtilslutning for en ejendom samt forhøjet tilslutningsbidrag efter en fordelingsnøgle, hvor forbrug, over 500 m3/år for hver 250 m3 afregnes med et beløb, som svarer til summen af de under pkt. 1.1 og 1.2 anførte beløb. Merforbrug i forhold til tidligere betalt tilslutningsbidrag afregnes på samme måde. 1.5 Tilslutningsbidrag kan reguleres hvert år efter foregående års oktober-nettoprisindeks. 1.6 Vedr. udstykninger, samt sikkerhed for betalingen vedr. nyanlæg, se REGULATIV FOR PRIVATE VANDFORSYNINGER I NORDFYNS KOMMUNE. 1.7 Efter betaling af tilslutningsbidrag modtager hver ejendom et andelsbevis, p. t. lydende på kr , Driftsbidrag: 2.1 Fast årligt driftsbidrag pr. tilsluttet ejendom kr. 385, Afgift pr. forbrugt kubikmeter kr. 4, Vandafgift til staten pr. forbrugt kubikmeter kr. 5,00 3. Betaling for aflæsning: 3.1 Fast årligt driftsbidrag for indeværende år og årsopgørelse for året før betales pr. 15. februar. (Beløb under kr. 100,00 tilbagebetales ikke, men overføres til det følgende år.) 3.2 Vandmåleren aflæses pr. 25. oktober. Der udsendes aflæsningskort først i oktober. 3.3 Aflæsningen skal være modtaget af AHSV senest den 1. november. Er aflæsningen ikke modtaget inden den fastsatte frist, foretager AHSV aflæsningen mod gebyr. 3.4 Ved ejerskifte aflæses måleren, og der laves en flytteopgørelse. 4. Gebyrer: 4.1 Genåbningsgebyr efter lukning på grund af skyldigt bidrag m. m. kr. 600,00 Gebyret tillægges påløbende omkostninger. 4.2 Gebyr for manglende rettidig betaling af afgifter, bidrag m. v. kr. 100, Gebyr for manglende rettidig indsendelse af aflæsningskort kr. 250,00 (AHSV foretager aflæsningen.) 4.4 Gebyr ved flytning (ejerskifte) kr. 100, Gebyr for aflæsning (forhåndsaftale med AHSV) kr. 150,00 5. Renter og moms: 5.1 Skyldige beløb tillægges renter fra forfaldsdagen, jf vandforsyningsregulativet. 5.2 Alle afgifter og gebyrer tillægges gældende momssats. 6. Godkendelse: Dette takstblad er gældende for afgift pr. forbrugt m3 dog kun til 31. oktober 2012.

18 18 HASMARK STRAND Reglement for sejlads med motorbåde, herunder vandscootere og jetski og for brætsejlads ud for kyststrækningen i Fyns Politikreds (Udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsen 14, stk. 3) 1. Reglementet gælder for sejlads indtil 300 meter ud fra kyststrækninger i Fyns Politikreds, som ikke er reguleret ved anden lov, bekendtgørelse eller reglement udstedt i medfør af lov, herunder bekendtgørelse nr. 23 af 6. januar 2012 (ikkeerhvervsmæssig sejlads med vandscootere m.v.), havnereglementer m.v. Stk. 2. Reglementet gælder ikke for færger, fartøjer i handelsflåden, fartøjer i rutefart, offentlige myndigheders sejlads, sejlads med livredningsformål eller erhvervsmæssig fiskeri. 2. Sejlads med motorbåde, herunder vandscootere, jetski og sejlads med bræt, i det omfang det er tilladt inden for 300 meter zonen, skal ske på følgende betingelser: Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for anden sejlads Sejladsen må ikke være til hinder eller til ulempe for badende Sejladsen må ikke medføre unødig støj til ulempe for andre. 3. Sejlads med motorbåd, herunder vandscootere og jetski, fremført med en hastighed på mere end 5 knob skal foregå uden for 300 meter zonen. 4. Sejlads med fartøjer, der er trækkraft ved start af vandskiløbere o. lign., kan foregå med den nødvendige hastighed men skal udføres vinkelret på kystlinjen og alene, når der ikke er badende og sejlende i sejlretningen. Ved afsætning af vandskiløberen o. lign. ind mod kysten, skal det trækkende fartøjs hastighed nedsættes til maksimalt 5 knob, før det drejer. Stk. 2. Det trækkende fartøj skal være bemandet med mindst 2 personer på 18 år eller derover til udkig for og agter. 5. Sejlads med vandscooter mv. fra og til kystlinjen, jf. bekendtgørelse nr. 23 af 6. januar 2012, jf. 1 og 3, stk. 2, må ikke ske fra og til kommunale badeområder, jf. kommuneplaner, byplansvedtægter e. lign. Stk. 2. Såfremt kommunen har anlagt faste landingspladser eller ved markering har fastlagt særlige veje eller korridorer ud til 300 meter fra kysten, skal disse anvendes, såfremt sådanne findes i nærheden. 6. For kyststrækningen ud for Svendborg Kommune gælder: Sejlads med motorbåde, herunder vandscootere og jetski må maksimalt ske med 5 knob i Svendborg Sund og Skårup Sund inden for området, der mod vest begrænses af den grønne sideafmærkning på Iholm Flak og vestkanten af Tankefuld Skov, mod øst af Odden, Skårupøre og Øgavn på Thurø samt mod syd/øst af den grønne sideafmærkning på Grønne Odde og de to ledefyr nord for Valdemar Slot på Tåsinge. Stk. 2. For kyststrækningen ud for Middelfart Kommune gælder: Sejlads med motorbåde, herunder vandscootere og jetski må maksimalt ske med 5 knob i området øst og syd for Fænø, afgrænset i vest af en linje mellem den nordlige begrænsning af det undersøiske kabelfelts skæring af kysten ved ejendommen Stenderuphagevej nr. 3 og fyret Tyven Fænø FL. WRG.5s og afgrænset i nord af en linje mellem Slotsbanken på Sudden vest for Hindsgavl og det nordligste punkt på Fænø og afgrænset i syd af Natura 2000 området. 7. Overtrædelse af dette reglement straffes med bøde. 8. Dette reglement træder i kraft den 1. maj Stk. 2. Tidligere udsendt sejladsreglement af 28. juli 2011 ophæves fra denne dato. Politidirektøren på Fyn, den 24. april 2012 Marianne Birck, Sekretariatschef Ad. 1, 2, 3 og 6 henvises til oversigtskort på NB: 5 knob svarer til ca. 9,25 km/t, red.

19 19 Genbrugsstationen i Otterup Genbrugsstationen på Ørkebyvej står klar til at modtage dit affald. For at du ikke skal køre forgæves, bringer vi her åbningstiderne: Fra 1. april til 31. oktober er der dagligt åbent fra kl , lø-sø 9-16, mandag lukket. I tiden 1. okt. til 31. marts dagligt fra kl , lø 9-16, søndag og mandag lukket. Tjek åbningstiderne på skæve helligdage! Skulle du have spørgsmål kan du ringe til genbrugsstationen på tlf Iøvrigt kan du stadig komme af med flasker og papir/aviser ved toiletbygningen på Odensevej, på den gamle busvendeplads ved Østerballevej og i div. parker. Åbningstider på Otterup Bibliotek Søndergade 2 Otterup Man. - tirs Ons Tors. - fre Lør Lægevagten Tlf Akutte sprængninger på ledningsnettet Tlf Dagrenovationen Renovationssækkene er opsat og tømmes ugentligt. Sækkene sættes for sidste gang 30. sept. og de bliver tømt i uge 43, 2 og 9. Ønsker du tømning hele året, skal du tilmelde dig på genbrug/renovationen, tlf nr AHSV Vandforbruget år for år: År Modtaget Solgt Diff. Diff. kbm kbm kbm i % : : : : : : , : , : , : , : , , , , , , , , , , , , * ,14 * 1/1-25/10. Find flere oplysninger om vandforbrug og vandkvalitet på Red. LEJERFORENINGEN HOFMANSGAVE SOMMERBY BESTYRELSE: Henning Findshøj, formand Åsumvej 323, 5240 Odense NØ Tlf / Strandadresse: Østre Strandvej 198, Mail: Paul Kildemoes, næstformand Annelisevænget 4, 5270 Odense N. Strandadresse; Østre Strandvej 66 Tlf / Mail: Torben Knudsen, kasserer, Jernbanegade 6, 5450 Otterup Tlf / Strandadresse: Erikshåb 81 Mail: Paul Hansen, sekretær Fasanvænget 15, 5260 Odense S Tlf / Strandadresse; Erikshåb 37 Mail: Rita Sjøberg, suppleant Smedeager 9, 5270 Odense N Tlf / Strandadresse; Østre Strandvej 202 Mail: Postkasse kan findes på toiletbygningen ved Østerballevej og ved campingpladsens reception inde i gården.

20 Er dit gamle sommerhus udtjent, og ønsker du et nyt helårsanvendeligt fritidshus til den helt rigtige pris? Vi er eksperter på området og har et indgående kendskab til regler og muligheder i Nordfyns Kommune. Vi hjælper dig gennem hele processen fra design og indretning af det nye fritidshus til nedrivning af det gamle sommerhus. Kontakt os, så vi sammen kan skabe den perfekte løsning til din sommerhusgrund. NORDSØ 60 KAMpAgNeMODeL Med udgangspunkt i en af vores mest populære hustyper har vi udviklet dette meget veludnyttede familie fritidshus, som indeholder alt det nødvendige, men intet overflødigt. Vi har desuden inkluderet det mest almindelige ekstraudstyr. Resultatet er et fantastisk fritidshus til en meget attraktiv pris. Tryghed i dit byggeri Betal først ved aflevering Nyt udstillingshus under opførelse På den nye grundudstykning Skovfyrvænget i Tørresø har vi netop nu en Nordsø Eksklusiv 84L under opførelse. Udstillingshuset vil være åbent udvalgte søndage i efteråret og kan fremvises efter aftale. Læs mere om grundene i Tørresø på Kr * nøgleklart inkl. moms Alternativ indretning med 3 værelser til samme pris. Hemsen udgår. Kontakt os for yderligere info Lilje-huset.dk * Prisen er ekskl. udvendige installationer for vand, el, kloak og regnvand samt bygningsmæssige udlæg jf. leveringsbetingelser. Kampagnemodellen kan ikke kombineres med andre kampagner eller tilbud og er kun gældende så længe, den er repræsenteret på vores website. Lilje-huset A/S Jarlsberggade Odense C tlf fax

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling I/S LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Beder 31. juli 2012. Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt i Lundø forsamlingshus den 28. juli 2012. Formanden

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING 2 HASMARK STRAND Bestyrelsen 2005 Allan Peterhänsel, Formand John Barrett, Kasserer Hans J. N. Andersen, Næstformand

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Faldsled Vandværk. Generalforsamling

Faldsled Vandværk. Generalforsamling Faldsled Vandværk Generalforsamling Beretning og regnskab 1/1-31/12 2010 DER INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSMLING MANDAG DEN 11. APRIL KL. 19.30 Faldsled Gl. Skole Assensvej 497, Faldsled Dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk Brunskær Vandværk A.m.b.a. Dagsorden: 1. Valg af dirigent I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til: Ordinær generalforsamling Søndag den 22. juni 2014 kl. 10:30 i Østergård forsamlingshus, Karlebyvej

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Broager Vandværk A.m.b.a.

Broager Vandværk A.m.b.a. Broager Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Broager Vandværk 1993 Vand er livets kilde / skån miljøet Navn og hjemsted 1. Selskabet, der er stiftet den 16. december 1929, er et andelsselskab

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere