HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND"

Transkript

1 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND

2 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli til samtlige sommerhuse i Hasmark og dele af Jørgensø i et oplag på Indlæg til bladet kan tilsendes redaktøren eller et bestyrelsesmedlem (se omstående adresser) senest 10. maj. AHSV Vagttelefon Ved akutte sprængninger på ledningsnettet Redaktion og annoncer: Erling Struve, Åløkkehaven 33, 1. th., 5000 Odense Telf.: Ansvarshavende: Allan Peterhänsel, Vermehrensvej 11, 5230 Odense M Telf.: Produktion: Vissenbjerg - Tommerup Tryk A/S Industrivej Vissenbjerg Telf FYNS VANDVÆRKS- & LEDNINGSSERVICE APS ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Selvaflæsningskort udsendes i begyndelsen af oktober - målerne aflæses pr. 31/10. Der vil være mulighed for at aflæsningen kan afleveres pr. tlf. og internet. Hvis det ønskes kan AHSV efter aftale aflæse målerne for kr. 150,- plus moms. Ved manglende rettidig indsendelse af aflæsning, pålægges gebyr på kr. 250,- ifølge takstbladet. Det skal understreges at aflæsningen er meget vigtig både for Dem og os - idet den er nødvendig for et korrekt afregnet forbrug. Flytning, ejerskifte og adresseændring skal meddeles direkte til Fyns Vandværks- & Ledningsservice ApS, som laver en opgørelse. HUSK at aflæse vandmåleren ved ejerskifte. Se iøvrigt Vi udfører regnskabsføring, opkrævning af vandafgifter, udsendelse af selvaflæsningskort, reparation af ledningsbrud m.m. for Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. FYNS VANDVÆRKS- & LEDNINGSSERVICE APS Industrivej 12, 5492 Vissenbjerg, tlf

3 HASMARK STRAND 3 Rolig, velbesøgt generalforsamling 2012 i Restaurant Næsbyhoved Skov, hvor vejret igen (som sædvanlig) den 2. maj viste sig fra den allerskønneste side Formanden Allan Peterhänsel bød velkommen og gik herefter over til generalforsamlingens dagsorden. Punkt 1: Valg af dirigent Aage Mehlbye valgt. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet. Dagsordenen blev gennemgået, og det konstateredes, at der var 46 stemmeberettigede til stede (plus en der kom lidt senere, red.). Punkt. 2: Bestyrelsens beretning Allan Peterhänsel indledte: Ny forretningsfører Det skal indledningsvis nævnes, at vi efter mange års godt samarbejde med vor forretningsfører, Erik Aalund, skiftede forretningsfører i august måned Ændringen skete, fordi Erik Aalund af helbredsmæssige årsager ikke kunne varetage opgaverne længere. Som ny forretningsfører valgte bestyrelsen Fyns Vandværks- og Ledningsservice., som vi i forvejen havde haft og har et godt samarbejde med på det tekniske område. Det forløbne år var et arbejdskrævende år Tiden siden generalforsamlingen i 2011 har været temmelig arbejdskrævende. Efter flere år med store problemer med at få aflæst målerne ved nytårstid, arbejdede vi hårdt på at komme igennem med fremrykning af aflæsningstidspunktet. Vore bestræbelser lykkedes, og vi valgte en dato ved efterårsferiens afslutning, hvor mange alligevel var i sommerhuset en del for at lukke for vandet. De problemer, der opstod, var ikke få og heller ikke små! Mange aftaler og nye kontrakter skulle på plads. En del helt uventede problemer dukkede op, og alt nyt tager som AHSVs bestyrelse 2012 Allan Peterhänsel, formand Vermehrensvej 11, 5230 Odense M Strandadresse: Østre Strandvej 41 Telf.: Mail: Hans J.N. Andersen, næstformand Højvang 259, 5270 Odense N Strandadresse: Østre Strandvej 90 Telf.: Mail: John Barrett, kasserer Grundtvigsvej 17, 5230 Odense M Strandadresse: Østre Strandvej 88 Telf.: Mail: Jutta Tybjerg, sekretær Tingskiftet 32, 5270 Odense N Telf.: Strandadresse: Niels Eriksensvej 1 Mail: Paul Kildemoes Annelisevænget 4, 5270 Odense N Telf.: Strandadresse: Østre Strandvej 66 Mail: Villi Nielsen Skov Strandvejn 8, 5450 Otterup Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail: Erling Struve Åløkkehaven 33, 5000 Odense C Telf.: Strandadresse: Østre Strandvej 76 Mail: Arne Hansen, bestyrelsessuppleant Skibhusvej 280A, 5000 Odense C. Strandadresse: Rørmosevej 17, Tlf.: / mobil Mail: eller Bjerne Lykke Pedersen, bestyrelsessuppl. Ærtebjerggaardvej 138, 5270 Odense N Strandadresse: Vognmandsløkken 15 Mobil: Mail:

4 4 HASMARK STRAND bekendt tid. Bestyrelsen fik indgået aftaler, så indberetning af aflæsninger kunne ske både ved indsendelse af selvaflæsningskort, via internet og telefon. Dette havde i flere år været et udtalt ønske fra mange andelshavere. Nogle af vore andelshavere oplevede vanskeligheder, da data skulle afleveres. Firmaet Rambøll, som stod for det tekniske her, fik en programfejl rettet, men når andelshavere flere uger efter sidste frist forsøgte at aflevere data, var der naturligvis lukket. Ikke alle fandt det rimeligt! Selv om bestyrelsen besluttede at give folk temmelig lang snor, manglede vi fortsat mange aflæsninger, så alt for mange vandmålere måtte vi lade aflæse. Jeg kan oplyse, at 653 benyttede sig af internettet og 349 af telefonindberetning. Herefter var der fortsat meget at gøre. Vi måtte konstatere, at ikke helt få af vore andelshavere havde skønnet og ikke aflæst de tal, der blev indberettet. Noget tyder på, at det var sket gennem adskillige år. Nogle havde opgivet for lidt, medens andre tilsyneladende havde indberettet aflæsningstal, der angav et større forbrug, end de rent faktisk havde haft. Dette betød, at de ved starten af året 2011 faktisk allerede havde betalt for det vand, de brugte i Når AHSV ikke får betaling for det vand, der faktisk er leveret, regnes vandet for at være spildt. Det koster en strafafgift til staten, når spildet overstiger 10 %. Det blev over 10 % i Det skal nævnes, at der faktisk igen i 2011 blev fundet yderligere et sommerhus, som aldrig var blevet tilmeldt heller ikke selv om det var et lokalt, autoriseret VVS-firma, som havde foretaget tilslutningen. Dette har firmaet meget beklaget over for os. Sagen er nu bragt i orden. Andelshavere skal som det er bekendt - betale gebyr til AHSV, hvis vi bliver nødt til at aflæse vandmåleren. Her kom et stort, ærgerligt problem, idet vi udskiftede mange målerbrønde efter den 25. oktober. Hvad ingen vidste, var, at det edb-system, der sørgede for at pålægge aflæsningsgebyr var indrettet sådan, at systemet registrerede, at der ikke var kommet aflæsning på den nye måler og så bort fra den indberetning, der var registreret for den gamle måler! Op mod 100 andelshavere blev derfor automatisk pålagt gebyr. Vi opdagede det først efter at alle breve var afsendt, og en undrende andelshaver havde ringet. FVLS sendte breve ud med meddelelse om, at gebyret ikke skulle betales og med en beklagelse, men skaden var sket. For god ordens skyld skal jeg her nævne, at aflæsningstidspunktet var fastsat, så vi kunne leve op til de krav Nordfyns Kommune havde stillet vedr. aflevering af aflæsningstal. Desværre har Nordfyns Kommune nu igen ændret lidt på tidsfristerne, så aflæsningstidspunktet i år bliver den 31. oktober.

5 HASMARK STRAND 5 Nordfyns Kommune opkræver ikke længere afløbsafgiften selv. Kommunen er blevet medejer af aktieselskabet VandCenter Syd, idet man besidder ca. 11 % af aktierne. For Vand- Center Syd forestår Administrationsservice Fyn udsendelse af selvaflæsningskort, modtagelse af aflæsningsdata, beregning af forbruget og modtagelse af betaling og alt arbejde med udsendelse af rykkere. VandCenter Syd har på Nordfyn overtaget flere vandværker og har lagt op til, at man via Administrationsservice Fyn meget gerne vil klare meget af det, som AHSV nu er ved at få i god gænge med ny forretningsfører. Disse tilbud som kun er få uger gamle - har bestyrelsen drøftet indgående. Det er bestyrelsens opfattelse, at AHSV fortsat bør bestå som selvstændigt selskab med ansvar for alle nødvendige forretningsmæssige aspekter. Bestyrelsen vil naturligvis følge udviklingen og samarbejde med VandCenter Syd, men er selvfølgelig meget interesseret i at høre, hvad I, vore andelshavere, mener om dette. Det skal siges, at VandCenter Syd ikke ønsker at betale for de aflæsningstal AHSV skal aflevere, hvilket kommunen gjorde. Samtidig tilbyder de os, at vi ikke skal betale for at modtage aflæsningstal, hvis VandCenter Syd og Administrationsservice Fyn får lov til at overtage arbejdet. I øjeblikket gælder en skriftlig aftale med Nordfyns Kommune en aftale bestyrelsen henholder sig til. Vandværket AHSV er som de fleste ved - medejer af I/S Hasmark Vandværk, hvor vort vand produceres. Samarbejdet fungerer fint til alles tilfredshed. Beslutninger træffes i enighed. Som det blev nævnt sidste år er vandværkets pumper blevet udskiftet og de fungerer som de skal. Som nogle måske husker, opstod der et problem kort efter færdiggørelse af arbejdet med at installere de nye pumper. Et brud betød oversvømmelse på vandværket heldigvis om natten! De ansvarlige firmaer fik klaret problemerne og deres forsikringsselskaber formentlig økonomien. Vores næstformand, Hans Andersen, har udarbejdet en Rapport 2012, som klarlægger, hvad der skal renoveres på vandværket. En del af det er allerede i orden. Netop nu skal styringssystemet renoveres. Eltavler skal fornys. Der er tale om gamle tavler, som man ikke længere kan skaffe reservedele til. Den tekniske udvikling kan i høj grad konstateres på dette felt. Vi har en forventning om, at det ikke bliver nødvendigt at forny filtersystemet i hvert fald ikke nu. Rentvandstanken er blevet rengjort indvendig i dette forår af et specialfirmas dykkere. Vi får en video-rapport om rentvandstankens tilstand optaget inde fra tanken. Skal noget repareres f. eks. en revne i betonen - sker det principielt udefra.

6 6 HASMARK STRAND Som nævnt sidste år, var det planen, at vi skulle have fornyet vor vandindvindingstilladelse i Dette blev af kommunen administrativt udsat. Vi gør klar til at sende en ny ansøgning, når kommunen ønsker det. Der er som ventet indført en mere omfattende sikkerhedszone omkring vore vandboringer. Der er tale om et areal med radius 25 meter (før 10 meter). De berørte lodsejere skal have en lovmæssigt fastlagt erstatning for ikke at måtte dyrke jorden. Erstatningen er for de mistede knap 2000 m2 ikke ret stor: ca. 430 kr. pr. år! Vi får taget vandprøver efter myndighedernes anvisning. De relevante analyseresultater lægges på AHSVs hjemmeside, når de foreligger. Nogle skal bruge et tal, når en ny vaskemaskine skal installeres. Det kan helt sikkert findes på hjemmesiden. Lige nu er der en negativ bemærkning om et enkelt måleresultat. Næste prøve afventes efter myndighedernes forslag, så noget større problem er der ikke tale om. Retssag Igen i år skal jeg nævne, at den retssag, som en af vore andelshavere har anlagt mod AHSV ikke endnu er afsluttet. Baggrunden for retssagen er, at andelshaveren under protest har indbetalt det af AHSV krævede forhøjede tilslutningsbidrag. Endnu et år er gået med at få behandlet de spørgsmål, som vor modpart indbragte for By- og Landskabsstyrelsen det skiftede i 2011 navn, og hedder nu Naturstyrelsen. Svar på spørgsmålene kom i februar For kort tid siden er retssagen berammet, så vi kan se frem mod en afgørelse måske i løbet af efteråret. Vandspild Vi har gennem de seneste år oplevet strenge vintre med store problemer til følge for nogle vandinstallationer ved stranden og for andelshavernes mulighed for at foretage måleraflæsning på det rette tidspunkt. Den vandmængde, som andelshaverne indberettede til os, at de havde modtaget sammenlignet med den vandmængde, som AHSV havde modtaget fra vandværket, giver os fortsat problemer. Bestyrelsen forsøger at finde årsagerne hertil. Vi har mulighed for at foretage kontrolmålinger i de sene nattetimer, hvilket synes at vise et for stort forbrug på det tidspunkt, og det tyder på spild. Derfor måler vi forbruget i mindre områder vi logger - i håbet om at finde frem til et område, hvor tabet er koncentreret. Nye målerbrønde Arbejdet med sætning af nye målerbrønde er blevet fortsat. I 2011 nåede vi op på at udskifte godt 100, selv om vejret op mod jul afgjort ikke var det bedste. Vi regner med her i foråret at udskifte yderligere ca. 50, før der kommer mange mennesker i sommerhusene. Arbejdet er godt i gang. Til efteråret er det planen at udskifte yderligere et antal målerbrønde og samtidig forny hovedvandledningen på et stykke af Østre Strandvej men først når der bliver langt mellem beboere i sommerhusene! Bestyrelsen har noteret sig, at der har været nogen utilfredshed efter sætning af nogle af de nye målerbrønde. Dette er drøftet med FVLS. Vi tror på, at der fremover gøres en ekstra indsats, men dårligt vejr kan betyde, at vi må bede om nogen tålmodighed. Det skal nævnes, at selv om AHSVs økonomi er god, rækker vor formue ikke slet ikke - til udskiftning af alle resterende målerbrønde. Vagttelefon Skulle der opstå et problem, vil det være bedst at have AHSVs vagttelefonnummer ved hånden og måske lige kontakte de omkringboende for at høre, om de også har et problem. Er det tilfældet, er det nok, at en enkelt ringer. Når man har udlejet sit sommerhus, er det en god ide at sørge for, at der ligger besked om hvad lejeren bør gøre i de situationer, der kan opstå. Et tilgængeligt nummer af HASMARK STRAND vil være en rigtig god hjælp!

7 HASMARK STRAND 7 Vi kan glæde os over, at vort foreningsblad er så velanskrevet, at mange har flere års udgaver liggende i sommerhuset! Det er et stort aktiv at have et så godt foreningsblad. Bladets redaktør, Erling Struve, tager sig i øvrigt også af det praktiske, så vor forenings hjemmeside er opdateret og meget informativ. Beredskabsplan Kommunen har i lang tid arbejdet med NORDFYNS KOMMUNES BEREDSKABS- PLAN. Det er vor forventning, at kommunen vedtager beredskabsplanen og udsender den i meget nær fremtid. Det skal her nævnes, at AHSV for lang tid siden lavede sin egen plan. Kommer der situationer, der kræver en helt særlig indsats (forureninger, etc.) er vi i bestyrelsen derfor allerede nu klar til at gøre det, der skal gøres. Foreninger AHSV er medlem af FORENINGEN AF VAND- VÆRKER I DANMARK (FVD). Dette betyder, at vi får informationer også fra den fynske afdeling: FVD-FYN. Vi er tillige medlem af VANDRÅD NORDFYN, som søger at varetage alle medlemsvandværkers interesser over for Nordfyns Kommune. Afslutning Ingen kan påstå, at vi har haft et bestyrelseshvileår. Derfor er jeg glad for at kunne sige, at der er et meget tæt og godt samarbejde i bestyrelsen. Det viser sig jo, når større problemer skal løses. Alle går på med krum hals! Inden jeg overlader beretningen til generalforsamlingens drøftelse, vil jeg sige tak til samarbejdspartnere ikke mindst Sommerhusforeningen Hasmark Strand - og bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for året, der er gået. Vi må i år sige farvel til bestyrelsessuppleant Helge Madsen, som blev valgt første gang i Der skal herfra lyde en stor tak for interessen for vor forening! Herefter blev beretningen overladt til generalforsamlingens drøftelse. Efterfølgende debat Dirigenten påpegede nedslagspunkter i beretningen: Vandspild, måling og tidspunkter og forespørgsel om VandCenter Syds tilbud om overtagelse: Spørgsmålet om, hvorvidt AHSV fremover skal bestå som selvstændig enhed, eller om man skulle tage imod tilbuddet fra VandCenter Syd om at overtage administrationen. Ole Malmose Jensen, Hasmarkvænget 12, påpegede, at vandet i Odense Kommune er 1/3 dyrere end i Hasmark, hvorfor han anbefalede, at AHSV ikke lader sig overtage af VandCenter Syd, idet vandafgifterne i så fald ville blive højere. Formanden kommenterede og sagde, at der formodentlig er bestræbelser på at harmonisere priserne. Ole Malmose Jensen, Hasmarkvænget 12 undrede sig også over regningernes udformning. Kassereren John Barrett forklarede, at tidligere havde man udsendt årsopgørelsen og så den faste afgift på 2 forskellige opkrævninger. Grundet flytningen af aflæsningstidspunktet og økonomien modtager man nu kun én opkrævning: Den faste afgift for 2012 og årsforbruget for Regningen ser lidt anderledes ud end tidligere. Mogens Kristensen, Østre Strandvej 52 forespurgte om bestyrelsens anbefaling i relation til VandCenter Syd. Formanden svarede, at bestyrelsen gik ind for at fortsætte som selvstændigt vandværk, idet vi regner med, at det vil være billigere for forbrugerne. Mogens Kristensen, Østre Strandvej 52, spurgte også om retssagens konsekvenser. Formanden svarede, at han ikke kunne forestille sig et retligt udfald, hvor AHSV ville tabe sagen, og begrundede det med, at det

8 8 HASMARK STRAND gældende regulativ slog fast, at ved større ændringer kan Vandforsyningen forlange større anlægsbidrag, og at Nordfyns Kommune i øvrigt havde godkendt den anvendte opkrævningsmåde. Det, der økonomisk er på spil, er det, den pågældende andelshaver under protest har indbetalt hertil advokatudgifter. Det vil være helt urimeligt, føjede formanden til, om den pågældende ikke skulle betale mere, end det mindste sommerhus. Jørgen Frandsen, Gunnars Allé 15, gav udtryk for, at han støtter bestyrelsens opfattelse af, at man bevarer AHSV s selvstændighed og opfordrede dirigenten til at lave en vejledende afstemning om, hvem der støtter bestyrelsens opfattelse. Dette forslag støttedes af bestyrelsen, og en vejledende afstemning blev afholdt ved håndsoprækning. Bestyrelsen fik fuld opbakning til sin beslutning om bevarelsen af selvstændigheden. Tage Andersen, Martin Hansens Vej 8, takkede for en flot beretning og anmodede om, at beretningen bliver bragt i bladet. Svaret er, at beretningen kommer i bladet. Beretningen blev herefter godkendt. Punkt 3 og 4: Regnskabet for 2011 og Budgetforslag for 2012 Kasserer John Barrett beklagede, at regnskabet ikke var udleveret ved indgangen som vanligt. Det skyldes en forglemmelse fra revisoren. Regnskabet kommer i Hasmark Strand, men kan tilsendes, hvis man afleverer sin mailadresse til bestyrelsen. Kassereren fremlagde og gennemgik de enkelte poster i regnskabet, der blev vist på overhead projektor. Årsregnskabet viste et budgetmæssigt forventet underskud på: kr., Forventet underskud i 2012: kr. Egenkapital primo 2011: , egenkapital ultimo 2011: Svaret fra teknisk udvalg var, at der skal skelnes mellem målere og målerbrønde. Målerne skal udtages til kontrol hvert 6 til 10. år, og de eksisterende målerbrønde (gamle, red.) skal udskiftes. Formandens oplysning i beretningen om, at selv om AHSVs økonomi er god, rækker formuen ikke til udskiftning af alle resterende målerbrønde, blev gentaget. Regnskab og budget blev godkendt. Punkt 5: Indkomne Forslag Ingen forslag var indkomne. Punkt 6: Valg A. Valg af kasserer: John Barrett på valg: Blev genvalgt. B. På valg 3 bestyrelsesmedlemmer: Hans J.N. Andersen på valg: Blev genvalgt Paul Kildemoes på valg: Blev genvalgt på fuldmagt Villi Skov på valg: Blev genvalgt C. Valg af suppleant: Helge Madsen ønsker ikke genvalg. I stedet foreslog bestyrelsen Bjerne Lykke Pedersen, Vognmandsløkken 15: Blev valgt. D. 1 Registreret Revisor: Mogens Stougaard på valg: Blev genvalgt. E. 1 Kritisk revisor: Jørgen Knold på valg: Blev genvalgt. F. 1 Revisorsuppleant: På valg Tage Andersen: genvalgt. Spørgsmål til regnskabet: Lene Rosenly, Poppelvej 8, forespurgte, om det er ok at blive ved med at have underskud. Skyldes det renoveringsarbejdet? Tilsvarende spurgte Frede Kruse, Østre Strandvej 138, om pengene rækker på sigt.

9 HASMARK STRAND 9 Punkt 7: Eventuelt Kristian Birkenfeldt, Vestre Strandvej 33, forespurgte, om vandspildet kunne have noget at gøre med flytning af aflæsningstidspunktet, idet man kunne se, at vandspildet var fremkommet efter flytningen. I 2004 aflæstes 1. 1., nu oktober, passer måleraflæsningen med det, man afregner? Formanden svarede, at der aflæses både den og den på vandværket, aflæsningstidspunktet har ingen indflydelse på spildet. Preben Salling, Fløjvejen 6, støttede Kristian Birkenfeldts formodning om, at vandspildet var røget over de 10 % grundet aflæsningstidspunktet. Formanden svarede ved et tænkt eksempel, at ved for højt skøn, indberetning af forkerte tal og i så fald for meget i betaling, så er AHSV nødt til at betale penge tilbage til andelshaveren. Der bør ikke laves skøn, og der vil fremover ikke blive lavet skøn på skøn. Ole Valmann udtrykte, at det ikke var rimeligt, at AHSV skulle betale penge tilbage, hvis sommerhusejeren laver fejl i aflæsningen. John Barrett svarer, at man i år har kontrolleret 300 vandmålere og 5 års lister er blevet gennemgået. Mange har haft nøjagtig det samme forbrug i flere år i træk, fordi man har lavet skøn. Den praksis fortsætter ikke længere. Hans Andersen udtrykte, at hvis folk havde læst målere af, så havde spildet ikke været så stort. Ledningsystemet er ikke så utæt, siger teknisk udvalg. Dirigenten afsluttede med at sige, at låget på vandmålerne ikke kunne være frosset fast, når aflæsningerne dette år finder sted HASMARK STRANDs redaktør, Erling Struve, har med dette års udgave stået for redigering og udsendelse af 25 årgange af vort vigtigste forbindelsesled til foreningens knap 1500 andelshavere. Ikke 26, som kvikke læsere sikkert allerede har regnet sig frem til, men 25, fordi HASMARK STRAND ikke udkom i I 1987 arvede Erling Struve jobbet fra sin svigerfar, Peter Nielsen, som i mange år havde haft ansvaret for udgivelsen af HASMARK STRAND sammen med Viggo Brumvig. HASMARK STRAND 1987 blev en markant udgave, idet bladet rummede artikler for og især imod etableringen af et Costa del Hasmark, et stort, helårs feriecenter syd for sommerhusbebyggelsen langs Østre Strandvej. Dette projekt optog sindene gennem flere år både for kommunalbestyrelsesmedlemmer (især for projektet) og sommerhusejere (især IMOD). I 1987 udgaven kunne man også læse, at salget af fritidshuse næsten var gået i stå, og at tyveri og hærværk var ofte forekommende i vinterperioden. Intet nyt under solen kunne man fristes til at sige. En artikel i Otterup Avis var blevet lånt af redaktøren. Artiklen var skrevet af Børge Martin Jeppesen en dengang kendt debatør. Han havde nogle betragtninger, som bestemt stadig kan glæde os: Kun få steder i Danmark kan man som her overskue kongerigets hovedlandsdele. Mod øst kan man i klart vejr i forlængelse af Fyns Hoved se Sjællands vestkyst omkring Asnæs og Refsnæs, ret mod nord har vi Samsø med Vestborgs hvide fyr, mod vest møder vi Endelave og Jyllands østkyst mellem Vejle og Horsens Fjord. Jo, minsandten, vor kommune ligger tæt på Danmarks midte, her ud mod Bælthavet, ja, for Kattegat er det ikke, dette farvand kommer først længere nordpå. Tak til Erling Struve, der som redaktør i skrift og fotos står bag et væsentligt aktiv for vor forening nu, og forhåbentlig i mange år fremover! Allan Peterhänsel Dirigenten takkede for god ro og orden. Afslutningsvis takkede formanden på bestyrelsens vegne dirigenten for veludført arbejde. Dirigent: Aage Mehlbye Sekretær: Jutta Tybjerg Efter generalforsamlingen blev der holdt en pause, inden der blev gået over til den efterfølgende generalforsamling i Hasmark Strand Sommerhusforening.

10 10 HASMARK STRAND Sommerhusforeningens generalforsamling Umiddelfart efter AHSVs generalforsamling Formanden Hans J.N. Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Torben Knudsen som dirigent. Han blev valgt og konstaterede generalforsamlingens retmæssige indkaldelse og overgav ordet til formanden for bestyrelsens beretning og Hans Andersen berettede. Beretning Ja endnu et år er gået i vores sommerhusforening. Efter generalforsamlingen sidste år, konstituerede bestyrelsen sig. Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Medlem: Suppleant: Hans J. Nylandsted Andersen Villi Skov Ole Skjoldborg Larsen Brian Larsen Mogens Kristensen Gunnar Lykke Holm Jeg ved, at en beretning som udgangspunkt skal omhandle det forgangne år 2011, men jeg vil tillade mig at inddrage nye tiltag, som er sket i året 2012, for at give jer en bedre indsigt i fremtiden for vores arbejde. Hvad arbejdede vi med i året 2011 Vi fortsatte vores arbejde på følgende områder: Nyt fælles projekt om ny belægning på hovedfærdselsåren Renovering af nuværende veje Vejspærring Østre Strandvej Drænprojekt VandCenter Syd Blåser Opnå sammenhold i området: fællesmøder Nyt vejprojekt: Som besluttet på sidste års generalforsamling, har vi arbejdet videre med løsningen om en OB belægning på Vestre og Østre Strandvej (som vores forsøgsstrækning, red.) Vi har igen i året 2011 fået mange positive tilkendegivelser fra beboere om prøvestrækningen, samt vore initiativer til at arbejde for en løsning, og ikke mindst rykkere, for hvad der sker. Vi i bestyrelsen er enige om at belægningen lever op til det forventede. Selvfølgelig har vi ikke skabt en vedligeholdelsesfri belægning, men vi mener det er det rette valg og har arbejdet videre i denne retning. Vi har arbejdet intens over hele året med at få opbakning til vores nye projekt. Vi er meget tæt på en 80% tilslutning til projektet. Der er lidt delte lejre, da Østre Strandvej klart ligger over de 80 %. Men Vestre Strandvej halter efter. Vi har også fået positiv accept fra de store andelsforeninger, men afslag fra nogle få mindre foreninger. Vedrørende Lejerforeningen Hofmannsgave har vi med hjælp fra en aktiv bestyrelse opnået en positiv tilkendegivelse for projektet. Det er dejligt, at en så stor bidragsyder med ca. 109 andele er med på positivlisten. Tak for dette. Vedrørende de private grundejere: Vi gjorde i eftersommeren en ekstraordinær indsat men vi må sige det er utrolig at vi netop fra denne gruppe mangler accept fra en del. Ja megen snak, men hvad er her og nu status? Situationen har ændret sig radikalt I januar forespurgte vi ved Transportministeriet om udviklingen i loven om privat fællesvej. Svaret, der løb ind sidst i februar, var rimeligt klart. Der er i året 2011 foretaget nogle ændringer i loven, specifikt gående på sommerhusområder. Loven lægger op til at samtlige brugere af forsyningsveje til et sommerhusområde, skal være bidragsydere til vedligeholdelse af disse forsyningsveje til området. Ændrede paragraffer er 45 stk. 7, samt 49 stk. 7.

11 HASMARK STRAND 11 Efter vi fik denne oplysning fra transportministeriet, er vi i bestyrelsen af den opfattelse, at vi er nødsaget til at droppe det frivillige tiltag. Vi mener ikke, vi kan tillade os at lade 20% køre på frihjul. Måske havde det været den hurtigste, men ikke den lovmæssigt korrekte. Derfor startede vi med at kontakte advokat Hans Vestergaard (adv. for Fritidshusejernes Landsforening.) Konklusionen på mødet blev, at vi havde samme fortolkning af loven. Han opfordrede os til at tage et møde med Nordfyns kommune. Dette blev afholdt 26. april, så det er rimeligt nyt. Vi fremlagde på mødet vores forskellige problematikker til løsning af vores fællesproblem med renovering af vores veje. Kommunen var klart enige i, at revisionen af loven klart pålægger kommunen at gå ind i sagen, hvis brugerne beder dem om hjælp. Kommunen lovede at vende tilbage med deres fortolkning samt muligheder for en fælles løsning. Vi fik lovning på, dette vil ske senest ultimo juni. Jeg ved vores beslutning yderligere vil forsinke sagen, men som nævnt var det en enig bestyrelse der ikke så andre muligheder. Jeg hører gerne medlemmernes holdning til, om vi bør vende tilbage til de 80%. Hvis løsningen med kommunen igen bliver for snørklet. Ja, dette er status på vores nye vejprojekt. Skrabning: Vi vil selvfølgelig også i år fortsat sørge for skrabning. Vi vil prøve at genoprette nogle af vore bump for at vurderer effekten. Vi vil fortsat forsøge at skabe pilhøjde eller ensrettet fald ved skrabning. Dette giver selvfølgelig nogle gener for nogle sommerhusejere. Dette beklager vi, men hellere nogle høje kanter med pytter end dybe huller midt på vejen. Vejspærring: Vi har også i året 2011 brugt ressourcer på at få etableret en spærring af Østre Strandvej. Som nævnt sidste år, har vi haft et meget tæt samarbejde med Nordfyns kommune, som bakker op om projektet. Vi har også fra Hofmansgave fået en positiv tilkendegivelse om at lægge jord til vendepladsen. Men nu har vi fået definitivt afslag fra rigspolitiet. Så sagen er hermed slut. Er dette en fornuftig beslutning. Det kan man have sin personlige mening om; men øverste myndighed har talt. Drænprojekter: Vi vil i 2012 ikke udføre yderligere dræn uden hovedprojektets igangsættelse. Generelt vil vi holde igen på udgifterne, for at være bedre rustet til vejprojektet. Som tidligere nævnt, må vi erkende, at de sommerhusejere på Østre og Vestre Strandvej, der har grunde mod havet står med et uløst problem, men de kan tilslutte egne dræn til vores fælles drænrør mod landsiden (syd). Husk dette skal blot udføres af vores valgte entreprenør og tilsluttes gennem en rensebrønd. Som I sikkert også er informeret om, arbejder VandCenter Syd på et større projekt om udbedring af vores afvanding af området. Der er udført et prøveprojekt i Tørresø-området, hvor der er udført en ny ledning for overfladevand. Det vil sige til drænvand samt overfladevand fra tagflader. Dette er også en løsning, vi må forvente, bliver pålagt vores område. Omkostningen må

12 12 HASMARK STRAND forventes at havne hos sommerhusejerne. Blåser: Vi nærmer os igen tiden for udsætning af vores blåser, som efter de nye regler bliver med 300 meter til kystlinjen ved daglig vande. Sommerhusejere samt de, der sejler i speedbåd har stor glæde af denne markering. Støj niveauet på terrassen bliver begrænset, og badning kan foregå forsvarligt. Bådejeren har en tydelig markering for, hvor han skal være, for at hans sejlads er lovlig samt acceptabel. Vi har i de senere år mistet nogle af vores blåser på grund af tovværksløsning og sjækler, der blev slidt. Vi har reddet nogle ved hjælp fra beboerne, der har meldt ind til os, hvor de var drevet op. Giv os endelig en melding, hvis I ser en landet blåse, og vi afhenter den. Jeg vil igen appellere til jer. Husk at påtale over for jeres børn og andre unge mennesker, hvilket fantastisk redskab, de har fået lov til at fornøje sig med på vandet, men gør dem også opmærksom på, hvilken dræbermaskine det kan være, hvis de betjenes forkert. Jeg vil også appellere: Bær altid redningsvest når man sejler. Også på den smukke solskinsdag. Ofte er man ikke den atlet, man tror, og vandet er altid for koldt. Andre opgaver. Vi er af sommerhusforeningen Østparken blevet opfordret til at give en reprimande til de sommerhusejere, der bruger vores smukke sø ved Østre Strandvej (Fløjdiget) som losseplads for græsaffald og andet haveaffald. Vi bakker gerne op om dette. Da det absolut ikke pynter og ikke mindst giver søen en forkert surhedsgrad (Ph-værdi). Jeg vil gerne spørge dem, der har fået tanken, om de ønsker vi bruger deres have til affald. Fællesmøde: Som sædvane havde vi et rigtig godt møde i restauranten på campingpladsen. For os i bestyrelsen er det utrolig vigtigt at få denne dialog med alle de øvrige foreninger i området. Vi har fastsat datoen til den 1. juli 2012 kl Igen har campingpladsen været behjælpelig med et lokale. Der vil selvfølgelig komme en skriftlig indbydelse. Vi tror, vi på dette møde kan informere om nyt fra Nordfyns kommune. Jeg vil slutte min beretning, med endnu en gang at appellerer til opbakning om vores vejprojekt samt foreningen. Jeg sagde sidste år at dette ville være mit sidste forsøg på en varig løsning. Jeg har i samarbejde med bestyrelserne nu brugt femten år af min fritid på at kæmpe for bedre trafikale forhold i Hasmark, og jeg føler, at det har været op ad bakke. Men nu har vi i bestyrelsen valgt at tage en tørn mere med kommunen. Selvfølgelig kræver dette medlemmernes opbakning ved vores senere valgrunde. Jeg vil takke den øvrige bestyrelse, samt øvrige aktive bidragsydere, der har gjort en stor indsats for området i 2011.

13 HASMARK STRAND 13 Der kom forskellige kommentarer fra forsamlingen ang. skrabning af Strandvejen. Der var utilfredshed med skrabning, der blev foretaget med gummiged. Villi Skov besvarede med, at dens opgave var at få flyttet rundt på materialet, samt fylde huller op inden den endelige skrabning. Hans Nylandsted Andersen fulgte op med, det var endnu en grund til en mere vedvarende belægning. Beretningen blev godkendt (1 stemte imod). Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab: Regnskabet godkendt. Årsresultatet, overskud på ,02 henlagt. Indkomne forslag: Ingen Fremlæggelse og godkendelse af budget: Godkendt Valg af bestyrelsesmedlemmer : På valg var: Hans J. N. Andersen, Villi Skov og Brian P. Larsen alle blev genvalgt. HSS bestyrelse 2012 Hans J. N. Andersen, formand Højvang 259, 5270 Odense N Tlf Strandadresse: Østre Strandvej 90 Mail: Villi Nielsen Skov, næstformand Strandvejen 8, 5450 Otterup Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail: Ole Skjoldborg Larsen, kasserer Vestre Strandvej 35, Hasmark, 5450 Otterup Tlf /Mobil Mail: Brian P. Larsen, sekretær Tlf /Mobil Strandadresse: Østre Strandvej 281 Mail: Mogens Kristensen, best.medlem Præstegårdsvænget 38, 5210 Odense NV Tlf /Mobil Strandadr.: Østre Strandvej 52 Mail: Valg af suppleant: På valg var Gunnar L. Holm han blev genvalgt. Valg af revisor: På valg var Allan Peterhänsel han blev genvalgt. Valg af revisorsuppleant: På valg var Tage Andersen han blev genvalgt. Eventuelt: Ole Skjoldborg Larsen lovede at undersøge hvem der skal betale for kystkloak. Pbv. Brian P. Larsen

14 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2011

15 Signeret af bestyrelsens medlemmer.

16 16 HASMARK STRAND Nye skilte ved strandene De fynske badestrande bliver nu nummereret med henblik på at forbedre og hindre misforståelser i forbindelse med ulykker og andre alvorlige hændelser i sommerhusområderne. Det kan være ulykker i forbindelse med sejlads eller drukneulykker som kræver en hurtig indsats. Mange strande har ikke nogen navne. Det har vi i Hasmark. Her er vi tildelt 4-6 numre. De er placeret ved indkørslen til de enkelte områder. Eksempelvis står følgende skilte ved Halshusene: H 180 Ebbasvej: H 174 Chr. Christensens Vej: H 172 Østerballevej: H 170 Odensevej: H 164 samt Rasmus Jørgensensvej i Gl. Jørgensø: H 160. Ordningen bliver koordineret af Rigs-politiet, men politikredsene, kommunerne og Trygfonden er også involveret. De nye skilte indeholder et identifikationsnummer, der består af et bogstav efterfulgt af et nummer. Ydermere henvises til SOS og 112. Når der kommer en alarm, ved politiet ved hjælp af nummeret, den nøjagtige position, idet det også henviser til skiltets præcise placering. Det skulle give en præcis oplysning, således at alarmen bliver 100 % sikker. Derfor skal du orientere dig om hviket område du bor i eller hvilket skilt der er det nærmeste, således at du er sikker på at få hjælpen hurtigt frem til det rigtige sted i tilfælde af en ulykke. Red. Besøg på Hofmansgave Igen i år har godset Hofmansgave arrangeret åbent hus. Det løber af stabelen den 1. weekend i september, lørdag den 1. og søndag den 2. Begge dage kl. 10 og 14. Man skal tilmelde sig på det tidspunk, der passer bedst, men det bliver efter princippet først til mølle. Deltagerantallet er begrænset, således at hvert lejemål kan stille med max. 4 personer. Der vil være plads til 100 personer på hvert hold. Nærmere orientering om tilmelding vil fremkomme senere.

17 HASMARK STRAND 17 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING TAKSTBLAD Tilslutningsbidrag: 1.1 Bidrag til hovedanlæg kr. 5025, Bidrag til forsyningsledninger kr , Bidrag til stikledninger kr , Institutioner og erhverv betaler grundtilslutning for en ejendom samt forhøjet tilslutningsbidrag efter en fordelingsnøgle, hvor forbrug, over 500 m3/år for hver 250 m3 afregnes med et beløb, som svarer til summen af de under pkt. 1.1 og 1.2 anførte beløb. Merforbrug i forhold til tidligere betalt tilslutningsbidrag afregnes på samme måde. 1.5 Tilslutningsbidrag kan reguleres hvert år efter foregående års oktober-nettoprisindeks. 1.6 Vedr. udstykninger, samt sikkerhed for betalingen vedr. nyanlæg, se REGULATIV FOR PRIVATE VANDFORSYNINGER I NORDFYNS KOMMUNE. 1.7 Efter betaling af tilslutningsbidrag modtager hver ejendom et andelsbevis, p. t. lydende på kr , Driftsbidrag: 2.1 Fast årligt driftsbidrag pr. tilsluttet ejendom kr. 385, Afgift pr. forbrugt kubikmeter kr. 4, Vandafgift til staten pr. forbrugt kubikmeter kr. 5,00 3. Betaling for aflæsning: 3.1 Fast årligt driftsbidrag for indeværende år og årsopgørelse for året før betales pr. 15. februar. (Beløb under kr. 100,00 tilbagebetales ikke, men overføres til det følgende år.) 3.2 Vandmåleren aflæses pr. 25. oktober. Der udsendes aflæsningskort først i oktober. 3.3 Aflæsningen skal være modtaget af AHSV senest den 1. november. Er aflæsningen ikke modtaget inden den fastsatte frist, foretager AHSV aflæsningen mod gebyr. 3.4 Ved ejerskifte aflæses måleren, og der laves en flytteopgørelse. 4. Gebyrer: 4.1 Genåbningsgebyr efter lukning på grund af skyldigt bidrag m. m. kr. 600,00 Gebyret tillægges påløbende omkostninger. 4.2 Gebyr for manglende rettidig betaling af afgifter, bidrag m. v. kr. 100, Gebyr for manglende rettidig indsendelse af aflæsningskort kr. 250,00 (AHSV foretager aflæsningen.) 4.4 Gebyr ved flytning (ejerskifte) kr. 100, Gebyr for aflæsning (forhåndsaftale med AHSV) kr. 150,00 5. Renter og moms: 5.1 Skyldige beløb tillægges renter fra forfaldsdagen, jf vandforsyningsregulativet. 5.2 Alle afgifter og gebyrer tillægges gældende momssats. 6. Godkendelse: Dette takstblad er gældende for afgift pr. forbrugt m3 dog kun til 31. oktober 2012.

18 18 HASMARK STRAND Reglement for sejlads med motorbåde, herunder vandscootere og jetski og for brætsejlads ud for kyststrækningen i Fyns Politikreds (Udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsen 14, stk. 3) 1. Reglementet gælder for sejlads indtil 300 meter ud fra kyststrækninger i Fyns Politikreds, som ikke er reguleret ved anden lov, bekendtgørelse eller reglement udstedt i medfør af lov, herunder bekendtgørelse nr. 23 af 6. januar 2012 (ikkeerhvervsmæssig sejlads med vandscootere m.v.), havnereglementer m.v. Stk. 2. Reglementet gælder ikke for færger, fartøjer i handelsflåden, fartøjer i rutefart, offentlige myndigheders sejlads, sejlads med livredningsformål eller erhvervsmæssig fiskeri. 2. Sejlads med motorbåde, herunder vandscootere, jetski og sejlads med bræt, i det omfang det er tilladt inden for 300 meter zonen, skal ske på følgende betingelser: Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for anden sejlads Sejladsen må ikke være til hinder eller til ulempe for badende Sejladsen må ikke medføre unødig støj til ulempe for andre. 3. Sejlads med motorbåd, herunder vandscootere og jetski, fremført med en hastighed på mere end 5 knob skal foregå uden for 300 meter zonen. 4. Sejlads med fartøjer, der er trækkraft ved start af vandskiløbere o. lign., kan foregå med den nødvendige hastighed men skal udføres vinkelret på kystlinjen og alene, når der ikke er badende og sejlende i sejlretningen. Ved afsætning af vandskiløberen o. lign. ind mod kysten, skal det trækkende fartøjs hastighed nedsættes til maksimalt 5 knob, før det drejer. Stk. 2. Det trækkende fartøj skal være bemandet med mindst 2 personer på 18 år eller derover til udkig for og agter. 5. Sejlads med vandscooter mv. fra og til kystlinjen, jf. bekendtgørelse nr. 23 af 6. januar 2012, jf. 1 og 3, stk. 2, må ikke ske fra og til kommunale badeområder, jf. kommuneplaner, byplansvedtægter e. lign. Stk. 2. Såfremt kommunen har anlagt faste landingspladser eller ved markering har fastlagt særlige veje eller korridorer ud til 300 meter fra kysten, skal disse anvendes, såfremt sådanne findes i nærheden. 6. For kyststrækningen ud for Svendborg Kommune gælder: Sejlads med motorbåde, herunder vandscootere og jetski må maksimalt ske med 5 knob i Svendborg Sund og Skårup Sund inden for området, der mod vest begrænses af den grønne sideafmærkning på Iholm Flak og vestkanten af Tankefuld Skov, mod øst af Odden, Skårupøre og Øgavn på Thurø samt mod syd/øst af den grønne sideafmærkning på Grønne Odde og de to ledefyr nord for Valdemar Slot på Tåsinge. Stk. 2. For kyststrækningen ud for Middelfart Kommune gælder: Sejlads med motorbåde, herunder vandscootere og jetski må maksimalt ske med 5 knob i området øst og syd for Fænø, afgrænset i vest af en linje mellem den nordlige begrænsning af det undersøiske kabelfelts skæring af kysten ved ejendommen Stenderuphagevej nr. 3 og fyret Tyven Fænø FL. WRG.5s og afgrænset i nord af en linje mellem Slotsbanken på Sudden vest for Hindsgavl og det nordligste punkt på Fænø og afgrænset i syd af Natura 2000 området. 7. Overtrædelse af dette reglement straffes med bøde. 8. Dette reglement træder i kraft den 1. maj Stk. 2. Tidligere udsendt sejladsreglement af 28. juli 2011 ophæves fra denne dato. Politidirektøren på Fyn, den 24. april 2012 Marianne Birck, Sekretariatschef Ad. 1, 2, 3 og 6 henvises til oversigtskort på NB: 5 knob svarer til ca. 9,25 km/t, red.

19 19 Genbrugsstationen i Otterup Genbrugsstationen på Ørkebyvej står klar til at modtage dit affald. For at du ikke skal køre forgæves, bringer vi her åbningstiderne: Fra 1. april til 31. oktober er der dagligt åbent fra kl , lø-sø 9-16, mandag lukket. I tiden 1. okt. til 31. marts dagligt fra kl , lø 9-16, søndag og mandag lukket. Tjek åbningstiderne på skæve helligdage! Skulle du have spørgsmål kan du ringe til genbrugsstationen på tlf Iøvrigt kan du stadig komme af med flasker og papir/aviser ved toiletbygningen på Odensevej, på den gamle busvendeplads ved Østerballevej og i div. parker. Åbningstider på Otterup Bibliotek Søndergade 2 Otterup Man. - tirs Ons Tors. - fre Lør Lægevagten Tlf Akutte sprængninger på ledningsnettet Tlf Dagrenovationen Renovationssækkene er opsat og tømmes ugentligt. Sækkene sættes for sidste gang 30. sept. og de bliver tømt i uge 43, 2 og 9. Ønsker du tømning hele året, skal du tilmelde dig på genbrug/renovationen, tlf nr AHSV Vandforbruget år for år: År Modtaget Solgt Diff. Diff. kbm kbm kbm i % : : : : : : , : , : , : , : , , , , , , , , , , , , * ,14 * 1/1-25/10. Find flere oplysninger om vandforbrug og vandkvalitet på Red. LEJERFORENINGEN HOFMANSGAVE SOMMERBY BESTYRELSE: Henning Findshøj, formand Åsumvej 323, 5240 Odense NØ Tlf / Strandadresse: Østre Strandvej 198, Mail: Paul Kildemoes, næstformand Annelisevænget 4, 5270 Odense N. Strandadresse; Østre Strandvej 66 Tlf / Mail: Torben Knudsen, kasserer, Jernbanegade 6, 5450 Otterup Tlf / Strandadresse: Erikshåb 81 Mail: Paul Hansen, sekretær Fasanvænget 15, 5260 Odense S Tlf / Strandadresse; Erikshåb 37 Mail: Rita Sjøberg, suppleant Smedeager 9, 5270 Odense N Tlf / Strandadresse; Østre Strandvej 202 Mail: Postkasse kan findes på toiletbygningen ved Østerballevej og ved campingpladsens reception inde i gården.

20 Er dit gamle sommerhus udtjent, og ønsker du et nyt helårsanvendeligt fritidshus til den helt rigtige pris? Vi er eksperter på området og har et indgående kendskab til regler og muligheder i Nordfyns Kommune. Vi hjælper dig gennem hele processen fra design og indretning af det nye fritidshus til nedrivning af det gamle sommerhus. Kontakt os, så vi sammen kan skabe den perfekte løsning til din sommerhusgrund. NORDSØ 60 KAMpAgNeMODeL Med udgangspunkt i en af vores mest populære hustyper har vi udviklet dette meget veludnyttede familie fritidshus, som indeholder alt det nødvendige, men intet overflødigt. Vi har desuden inkluderet det mest almindelige ekstraudstyr. Resultatet er et fantastisk fritidshus til en meget attraktiv pris. Tryghed i dit byggeri Betal først ved aflevering Nyt udstillingshus under opførelse På den nye grundudstykning Skovfyrvænget i Tørresø har vi netop nu en Nordsø Eksklusiv 84L under opførelse. Udstillingshuset vil være åbent udvalgte søndage i efteråret og kan fremvises efter aftale. Læs mere om grundene i Tørresø på Kr * nøgleklart inkl. moms Alternativ indretning med 3 værelser til samme pris. Hemsen udgår. Kontakt os for yderligere info Lilje-huset.dk * Prisen er ekskl. udvendige installationer for vand, el, kloak og regnvand samt bygningsmæssige udlæg jf. leveringsbetingelser. Kampagnemodellen kan ikke kombineres med andre kampagner eller tilbud og er kun gældende så længe, den er repræsenteret på vores website. Lilje-huset A/S Jarlsberggade Odense C tlf fax

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

HASMARK STRAND 60. ÅRGANG JULI 2015

HASMARK STRAND 60. ÅRGANG JULI 2015 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK STRAND 60. ÅRGANG JULI 2015 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Stillinge Strands Vandværk

Stillinge Strands Vandværk Stillinge Strands Vandværk 1 Generalforsamling søndag den 5. juli 2009 kl. 10.00 i Kirke Stillinge Forsamlingshus Til stede var bestyrelsen samt vandværksbestyrer Tommy Simonsen, administrationsmedarbejder

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016.

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016. JELLING VANDVÆRK Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl. 19.30 I Gormshallen 1. Valg af dirigent Alfred Frandsen blev valgt 2. Bestyrelsens beretning ved for manden

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk MØDEREFERAT TITEL Generalforsamling I/S Lynge Vandværk DATO 19. maj 2015 STED Lynge Kro DELTAGERE Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Formand Svend Pedersen Kasserer Walther Thomsen Næstformand John

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223 A, Osted kirkebjerg-vand.dk ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted Mød op denne aften, og vær med til at skabe en god

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Der var mødt 13 stemmeberettigede incl bestyrelsen samt 4 ægtefæller. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Mejlskov Vandværk 2015

Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk Ordinær generalforsamling afholdes Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.30 i Skåstrup forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk VEDTÆGTER for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. 2013 Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1 Navn og hjemsted "Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i Gribskov kommune.

Læs mere

S Ø T O F T E V A N D V Æ R K v/christian Ipsen, Stenhallervej 12, 4370 Store Merløse

S Ø T O F T E V A N D V Æ R K v/christian Ipsen, Stenhallervej 12, 4370 Store Merløse Formanden bød velkommen. Generalforsamling - Referat Afholdt 8. marts 2016 - Store Merløse Hallen Til Generalforsamlingen var fremmødt 16 medlemmer inklusiv bestyrelsen. 1. Valg af dirigent a. Arno Mark

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58

ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58 ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58 Januar Nyhedsbrev 2009 Indhold: Nyt fra bestyrelsen............................. side 2 Måleraflæsning................................ side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Jels Vandværk. Selskabet har hjemsted i Vejen Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse med den

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S GRAUBALLE VANDVÆRK I/S Afholder ordinær 1 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19.30 på Grauballe Lund 1 Dagsorden Valg af dirigent. Beretning af formand. Det reviderede regnskab. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk. Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Svend Pedersen Walther Thomsen John Randmose Flemming Billeskov Nissen

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk. Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Svend Pedersen Walther Thomsen John Randmose Flemming Billeskov Nissen MØDEREFERAT TITEL Generalforsamling I/S Lynge Vandværk DATO 20. maj 2014 STED Lynge Kro DELTAGERE Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Svend Pedersen Walther Thomsen John Randmose Flemming Billeskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Skuldelev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skibby Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Skrillinge-Russelbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Middelfart Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling I/S LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Beder 31. juli 2012. Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt i Lundø forsamlingshus den 28. juli 2012. Formanden

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen blev valgt til ordstyrer. Generalforsamling - Referat Afholdt 17. marts 2014 - Store Merløse Hallen b. Det blev konstateret, at Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. november 1964, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Grimstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Helle Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

NordmarkenVand A.m.b.a.

NordmarkenVand A.m.b.a. 1 NordmarkenVand A.m.b.a. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og forsyningsområde 2 Formål 3 Medlemmer 4 Medlemmernes rettigheder 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6 Udtrædelse af selskabet 7 Levering

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning Vedtægter Hjallerup Vandforsyning 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 10.10.1932 er et andelsselskab, hvis navn er Hjallerup Vandforsyning, har hjemsted i Brønderslev Kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere