Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)"

Transkript

1 BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ansøgningen Kapitel 2 Registrering og offentliggørelse Kapitel 3 Indsigelser og ophævelser Kapitel 4 Ændringer af ansøgninger og registreringer Kapitel 5 Særlig bestemmelse om fællesmærker Kapitel 6 Ansøgning om EF-varemærke Kapitel 7 International ansøgning Kapitel 8 Behandling af internationale ansøgninger Kapitel 9 Efterfølgende designering Kapitel 10 Behandling af designering af Danmark Kapitel 11 Fuldmægtig i internationale registreringer Kapitel 12 Videreførelse af en international registrering Kapitel 13 Noteringer om internationale registreringer i Patent- og Varemærkestyrelsens register Kapitel 14 Særlig bestemmelse om fællesmærker Kapitel 15 Underretning Kapitel 16 Fuldmagt Kapitel 17 Ikrafttrædelse Den fulde tekst Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) I medfør af 17, 48 og 60 i varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001, 4, stk. 3, i fællesmærkelov nr. 342 af 6. juni 1991, og efter bemyndigelse i henhold til 1 i Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 39 af 17. januar 2002 om henlæggelse af visse beføjelser til Patentog Varemærkestyrelsen fastsættes: Afsnit I Nationale varemærkeansøgninger og -registreringer Kapitel 1 Ansøgningen 1. Ansøgning om registrering af varemærker indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen. Ansøgningens indhold 2. Ansøgningen skal angive: 1) ansøgerens navn eller firma og postadresse, samt, såfremt ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn og adresse, 2) den eller de varer og/eller den eller de tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for. Disse varer og/eller tjenesteydelser skal inddeles i klasser i overensstemmelse med klassifikationen i Nice-Arrangementet af 1957 (Nice-Klassifikationen) vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker med senere ændringer. Den danske udgave af Nice-Klassifikationen findes på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside. 3) nummeret på den registrering i hjemlandet, som skal danne grundlag for registreringen her i landet, hvis registreringen i henhold til varemærkelovens 35 kun kan ske på grundlag af en registrering i ansøgerens hjemland.

2 2 Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde en nøjagtig gengivelse af mærket. Stk. 3. Som bilag skal medfølge: 1) fuldmagt, jf ) bevis for registreringen af mærket i hjemlandet i de under stk. 1, nr. 3, nævnte tilfælde. Stk. 4. Med ansøgningen skal følge de foreskrevne gebyrer. Prioritet 3. Begæring om konventionsprioritet i henhold til bestemmelsen i varemærkelovens 18 skal fremsættes i ansøgningen med oplysning om, fra hvilken dag og fra hvilket land prioriteten påberåbes. Begæring om prioritet med de nævnte oplysninger kan desuden indgives senest 1 måned efter ansøgningsdatoen. Påberåber ansøgeren ikke prioriteten samt indgiver de nævnte oplysninger inden fristens udløb, kan der ikke opnås prioritet. Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan forlange, at ansøgeren inden for en nærmere fastlagt frist indleverer prioritetsbevis. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen. Indgiver ansøgeren ikke den ønskede dokumentation inden udløbet af de fastsatte frister, kan der ikke opnås prioritet. 4. Begæring om udstillingsprioritet i henhold til bestemmelsen i varemærkelovens 19 skal fremsættes i ansøgningen med oplysning om, på hvilken udstilling varerne og eller tjenesteydelserne har været vist med det ansøgte varemærke, og tidspunktet for udstillingen. Påberåbelse af prioritet med de nævnte oplysninger kan desuden indgives senest 1 måned efter ansøgningsdatoen. Påberåber ansøgeren ikke prioriteten samt indgiver de nævnte oplysninger inden fristens udløb, kan der ikke opnås prioritet. Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan forlange, at den påberåbte prioritet dokumenteres inden en nærmere fastlagt frist ved indsendelse af en erklæring fra den ansvarlige ledelse for udstillingen. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen. Indgiver ansøgeren ikke den ønskede dokumentation inden udløbet af de fastsatte frister, kan der ikke opnås prioritet. Ansøgningens sprog 5. Patent- og Varemærkestyrelsen kan behandle ansøgningen, hvis ansøgningen foreligger på dansk, engelsk, svensk eller norsk. Stk. 2. Er ansøgningen indgivet på et andet sprog end angivet i stk. 1, skal der indleveres en oversættelse inden en af styrelsen fastsat frist. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen. Stk. 3. Er ansøgningen indleveret på et andet sprog end dansk, skal angivelsen af varer og/eller tjenesteydelser indsendes på dansk inden en frist, der fastsættes af Patent- og Varemærkestyrelsen. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen. Stk. 4. Har styrelsen ikke modtaget en oversættelse, jf. stk. 1-3, inden udløbet af de fastsatte frister, afslås ansøgningen. Ansøgningens behandling 6. Når ansøgeren af en varemærkeregistrering har betalt de fastsatte gebyrer i overensstemmelse med varemærkelovens 12, stk. 2, 2. pkt., begynder Patent- og Varemærkestyrelsen behandlingen af ansøgningen. 7. En ansøgning tildeles en ansøgningsdato, når den indeholder en gengivelse af varemærket og oplysning om ansøgerens navn eller firma samt en angivelse af de varer og/eller tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for. Stk. 2. Kan en ansøgning ved dens indgivelse ikke tildeles en ansøgningsdato efter stk. 1, meddeles ansøgeren en frist på 2 måneder til at indlevere de manglende oplysninger og/eller en gengivelse af varemærket. Ansøgningen tildeles en ansøgningsdato på det tidspunkt, Patent- og Varemærkestyrelsen modtager de manglende oplysninger og/eller en gengivelse af varemærket. Stk. 3. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen ikke de manglende oplysninger og/eller en gengivelse af varemærket efter stk. 1, inden udløbet af fristen i stk. 2, afvises ansøgningen. Absolutte og relative hindringer 8. Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at der ikke foreligger absolutte registreringshindringer, jf. varemærkelovens 13 og 14, nr Stk. 2. Hvis en registreringshindring i henhold til stk. 1, kun vedrører visse af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, kan Patent- og Varemærkestyrelsen kun afslå ansøgningen, for så vidt angår disse varer eller tjenesteydelser. 9. Patent- og Varemærkestyrelsen foretager en søgning efter relative registreringshindringer, jf. varemærkelovens 14, nr. 4-5, og 15, stk. 1 og 2. Styrelsen vurderer det samlede søgeresultat og meddeler ansøger resultatet af vurderingen i en søgningsrapport. Stk. 2. En ansøgning kan ikke afslås med henvisning til de i stk. 1, nævnte hindringer. 10. Har Patent- og Varemærkestyrelsen fundet de i 8 nævnte absolutte hindringer for mærkets registrering, eller er der andre grunde til, at mærket ikke kan registreres, herunder at de for ansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser ikke er klassificeret i overensstemmelse med Nice-Klassifikationen eller er upræcist angivet, underrettes ansøgeren herom og gives en frist til at udtale sig. Har styrelsen udarbejdet en søgningsrapport, jf. 9, underrettes ansøgeren tillige om denne. Stk. 2. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen i stk. 1. Stk. 3. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse eller en anmodning om fristforlængelse inden udløbet af de i stk. 1 og 2, fastsatte frister, afslås ansøgningen helt eller delvist. Stk. 4. Har Patent- og Varemærkestyrelsen kun fundet de i 9 nævnte relative hindringer, sender styrelsen den udarbejdede søgningsrapport til ansøgeren, med en frist for denne til at udtale sig. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen. Stk. 5. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse eller en anmodning om fristforlængelse inden udløbet af de i stk. 4, fastsatte frister, registreres ansøgningen. Kapitel 2 Registrering og offentliggørelse

3 11. Når ansøgningen er behandlet og der ikke er hindringer for mærkets registrering, registreres varemærket, og registreringen offentliggøres i Dansk Varemærketidende, som udgives på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside. Ansøgeren underrettes om registreringen. 12. I varemærkeregistret indføres: 1) ansøgningsdato og -nummer, registreringsdato og -nummer, samt dato for registreringsprocedurens afslutning, 2) indehaverens navn og postadresse, 3) fuldmægtigens navn og postadresse, 4) en gengivelse af varemærket, 5) de i 2, stk. 1, nr. 2, nævnte klasser, varer og tjenesteydelser, 6) disclaimere, bemærkninger om at mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse eller andre bemærkninger vedrørende mærket eller registreringens omfang, herunder bemærkninger om at det på mærkeindehavers begæring er noteret, at mærket er tredimensionelt, at mærket er et hologram eller et lydmærke, eller lignende beskrivelser af mærket, 7) påberåbt prioritet for ansøgningen, 8) oplysninger om, at ansøgningen er videreført fra en international registrering, jf. varemærkelovens 53, stk. 2, eller overgået fra en EF-varemærkeansøgning eller EF-varemærkeregistrering, jf. 24, 9) oplysninger om, at der foreligger en international varemærkeregistrering, jf. varemærkelovens 54, stk. 2, 10) oplysninger om licens, pantsætning, arrest eller udlæg, 11) oplysning om deling og 12) oplysninger om, at mærket er påberåbt som anciennitet for et EF-varemærke. Kapitel 3 Indsigelser og ophævelser 13. Efter offentliggørelse af registreringen i Dansk Varemærketidende er der adgang til at fremsætte indsigelse mod registreringens gyldighed, jf. varemærkelovens 23. Indsigelsen, der skal være begrundet, skal indgives inden 2 måneder fra offentliggørelsesdatoen. Med indsigelsen skal følge det fastsatte gebyr. Stk. 2. Indsigelsen kan fremsættes af enhver. Dog kan indsigelse fremsat under henvisning til varemærkelovens 14, stk. 4-5, og 15, alene fremsættes af indehaveren af de ældre påberåbte rettigheder eller en navnebærer af det navn, der påberåbes. Styrelsen kan dog undtage herfra. Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen kan beslutte at behandle og træffe afgørelse i flere indsigelser mod samme varemærkeregistrering under ét. Styrelsen kan senere beslutte at behandle en eller flere indsigelser hver for sig. Styrelsen kan suspendere behandlingen af en eller flere af de øvrige indsigelser. Stk. 4. Indehaveren af den registrerede ret skal underrettes om indsigelsen og have adgang til at udtale sig. Hvor der er flere indsigelser mod gyldigheden af registreringen af et varemærke, underretter styrelsen tillige de øvrige indsigere om indsigelsen. Stk. 5. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse skal meddeles indsiger og indehaveren af den registrerede ret. Stk. 6. Bliver en registrering erklæret ugyldig og registreringen ophævet i sin helhed, anses eventuelt suspenderede indsigelser for bortfaldet. Stk. 7. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse kan indbringes for Ankenævnet for Patenter og Varemærker og domstolene i overensstemmelse med varemærkelovens 46. Stk. 8. Ophæves registreringen helt eller delvist, offentliggøres disse ændringer i Dansk Varemærketidende, når afgørelsen er blevet endelig. 14. Efter registreringsprocedurens afslutning kan enhver begære en varemærkeregistrering ophævet, jf. varemærkelovens 30. Med begæringen skal følge det fastsatte gebyr. Stk. 2. Begæring om ophævelse af en varemærkeregistrering under henvisning til varemærkelovens 14, stk. 4-5, og 15, kan alene fremsættes af indehaveren af de ældre påberåbte rettigheder eller en navnebærer af det navn, der påberåbes. Styrelsen kan dog undtage herfra. Stk. 3. Er der indgivet flere begæringer om ophævelse mod samme varemærkeregistrering, kan Patent- og Varemærkestyrelsen vælge at behandle og træffe afgørelse i dem under ét. 13, stk. 3 og stk. 6, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Indehaveren af den registrerede ret skal underrettes om begæringen og have adgang til at udtale sig. 13, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 5. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse skal meddeles den, der har begæret varemærkeregistreringen udslettet, samt indehaveren af den registrerede ret. Stk. 6. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse kan indbringes for Ankenævnet for Patenter og Varemærker og domstolene i overensstemmelse med varemærkelovens 46. Stk. 7. Ophæves registreringen helt eller delvist, offentliggøres disse ændringer i Dansk Varemærketidende, når afgørelsen er blevet endelig. Stk. 8. Bestemmelserne i stk. 1-7, finder anvendelse over for registreringer, der er påberåbt som anciennitet for et EF-varemærke, selv efter at disse er udslettet af det danske varemærkeregister. Kapitel 4 Ændringer af ansøgninger og registreringer Deling af ansøgninger og registreringer 15. Omfatter en ansøgning flere varer eller tjenesteydelser, kan ansøgningen efter anmodning fra mærkeindehaveren deles i flere ansøgninger. Stk. 2. En anmodning om deling af en ansøgning skal angive: 1) de varer eller tjenesteydelser, som den oprindelige ansøgning skal omfatte efter deling, og 2) de varer eller tjenesteydelser, som den udskilte ansøgning eller hver af de udskilte ansøgninger skal omfatte. Stk. 3. En udskilt ansøgning kan ikke omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er omfattet af den oprindelige ansøgning på tidspunktet for anmodningen om deling af denne. Den oprindelige ansøgning og den udskilte ansøgning kan ikke vedrøre de samme varer eller tjenesteydelser. Stk. 4. Med anmodningen om deling skal følge de foreskrevne gebyrer. Stk. 5. En ansøgning kan ikke deles, hvis en deling vil medføre tvivl med hensyn til omfanget af den oprindelige ansøgning og af den udskilte ansøgning. Stk. 6. Når anmodningen om deling er behandlet og godkendt, tildeles den udskilte ansøgning et selvstændigt ansøgningsnummer. Den udskilte ansøgning tildeles samme ansøgningsdato og prioritetsdato som den oprindelige ansøgning.

4 4 Stk. 7. Fuldmagter, overdragelsesdokumenter og andre dokumenter vedrørende den oprindelige ansøgning anses tillige som dokumenter i hver udskilt ansøgning. 16. Omfatter en registrering flere varer eller tjenesteydelser, kan den efter anmodning fra indehaveren deles i flere registreringer. Stk. 2. For deling af registreringer finder bestemmelserne i 15, stk. 2-5, og stk. 7, tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Når anmodningen om deling er behandlet og godkendt, tildeles den udskilte registrering et selvstændigt registreringsnummer. Den udskilte registrering tildeles samme ansøgningsdato, prioritetsdato, registreringsdato og dato for registreringsprocedurens afslutning som den oprindelige registrering. Mærkeændring 17. Såfremt en anmodning om mærkeændring i henhold til varemærkelovens 24 angår et mærke, der ikke udelukkende består af almindelige bogstaver, skal der medfølge en nøjagtig gengivelse af det ændrede mærke. Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at den anmodede ændring af mærket ikke er i overensstemmelse med varemærkelovens 24, meddeles indehaveren dette og gives en frist til at udtale sig. Indehaveren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af denne frist. Stk. 3. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse eller en anmodning om fristforlængelse inden udløbet af de i stk. 2, fastsatte frister, afslås anmodningen om mærkeændring. Stk. 4. Afslag efter stk. 3, kan indbringes for Ankenævnet for Patenter og Varemærker og domstolene i overensstemmelse med varemærkelovens 46. Stk. 5. Hvis anmodning om ændring af et mærke vedrører et ansøgt varemærke, kan styrelsen beslutte, at et afslag på ændring af mærket og et eventuelt helt eller delvist afslag på registrering skal gives under ét. Anmodninger om noteringer i registret 18. Ved en fornyelsesansøgning i henhold til varemærkelovens 27 kan der gives meddelelse om stedfundne ændringer i ejer- eller fuldmagtsforhold. Meddelelse herom skal ledsages af behørig dokumentation for ændringen. Ændringerne i registret behandles uafhængigt af fornyelsesansøgningen. 19. En anmodning om notering i varemærkeregistret af overdragelsen af retten til et registreret mærke, om notering af licens til, pantsætning af eller udlæg eller arrest i et sådant mærke skal ledsages af behørig dokumentation for den stiftede rettighed. Stk. 2. En anmodning om notering af en fuldmægtig eller en ny fuldmægtig, eller om notering af andre ændringer i tidligere registrerede forhold skal ledsages af behørig dokumentation for ændringen. Stk. 3. En anmodning efter stk. 1, skal være ledsaget af fuldmagt for anmoderen, såfremt denne ikke fremstår som berettiget til at indgive en sådan anmodning. Dokumentation for ændringer og noteringer 20. Fuldmagter, overdragelsesdokumenter og andre i denne bekendtgørelse omhandlede dokumenter skal, hvis de er affattet på et andet sprog end dansk, på forlangende forsynes med en oversættelse. Offentliggørelse af ændringer og noteringer 21. I Dansk Varemærketidende, der udgives på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, offentliggøres: 1) registreringer, jf. varemærkelovens 12, stk. 3, og 22, 2) udskilte registreringer, jf. varemærkelovens 48, stk. 2, 3) ændringer i registreringen af et varemærke, jf. varemærkelovens 24, stk. 2, 4) hel eller delvis ophævelse af registreringer efter varemærkelovens 23, stk. 4, og 30, stk. 5 og 5) rettelser af fejl i tidligere offentliggørelser. Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør tillige andre forhold af betydning for varemærkeretten. Afsnit II Nationale fællesmærkeansøgninger og -registreringer Kapitel 5 Særlig bestemmelse om fællesmærker 22. Reglerne i 1-21 finder også anvendelse for fællesmærker. Stk. 2. En ansøgning om registrering af et fællesmærke skal, ud over de i 2 nævnte angivelser, indeholde de for fællesmærkets benyttelse fastsatte bestemmelser. Stk. 3. I fællesmærkeregistret indføres, ud over de oplysninger som er nævnt i 12, de for fællesmærkets benyttelse fastsatte bestemmelser. Afsnit III EF-varemærker Kapitel 6 Ansøgning om EF-varemærke 23. For en ansøgning om registrering af et EF-varemærke, der indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen, betales et gebyr for styrelsens modtagelse og

5 videresendelse af ansøgningen til Harmoniseringskontoret. Overgang til national ansøgning 24. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen en begæring fra Harmoniseringskontoret om en EF-varemærkeansøgnings eller EF-varemærkeregistrerings overgang til ansøgning om national registrering, jf. artikel i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker, som delvist ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 422/2004 af 19. februar 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker, anses begæringen for at være en dansk ansøgning, der behandles efter reglerne for ansøgning og registrering efter varemærkeloven og bekendtgørelsen om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker. Stk. 2. EF-varemærker, som er overgået til en national ansøgning eller registrering, vil have samme ansøgningsdato, prioritetsdato eller anciennitetsdato som EF-varemærket. Afsnit IV International varemærkeregistrering Kapitel 7 International ansøgning 25. Ansøgning om international registrering af et varemærke i henhold til Madrid-Protokollen, indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen på Det Internationale Bureaus formular. Stk. 2. Ansøgningen skal være affattet på engelsk. Stk. 3. Samtidig med ansøgningen skal det fastsatte gebyr for Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition af ansøgningen indbetales. 26. En ansøgning om international registrering af et varemærke påføres datoen for ansøgningens modtagelse i Patent- og Varemærkestyrelsen samt styrelsens journalnummer. Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde følgende: 1) ansøgers navn og adresse, 2) en gengivelse af mærket, 3) en angivelse af de varer eller tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for, grupperet i klasser i overensstemmelse med den internationale klassificering af varer og tjenesteydelser (Nice-Arrangementet), 4) en angivelse af ansøgningsdato og ansøgningsnummer eller af registreringsdato og registreringsnummer for den danske basisansøgning eller basisregistrering, og 5) angivelse af de stater eller organisationer som designeres. Stk. 3. Hvis ansøger ønsker at være repræsenteret af en fuldmægtig overfor Det Internationale Bureau, skal fuldmægtigens navn og adresse fremgå af ansøgningen. Stk. 4. Ansøgningen skal endvidere være udfærdiget i overensstemmelse med artiklerne 3, 3b og 3c i Madrid-Protokollen og de dertil knyttede regler i gennemførelsesforskrifterne til Protokollen. Kapitel 8 Behandling af internationale ansøgninger 27. Er ekspeditionsgebyret modtaget af Patent- og Varemærkestyrelsen, og er ansøgningen i overensstemmelse med bestemmelserne i 25 og 26, samt bestemmelserne i varemærkelovens 55, 56 og 57, og er der overensstemmelse mellem oplysningerne i den internationale ansøgning og oplysningerne i basisansøgningen eller basisregistreringen, videresender Patent- og Varemærkestyrelsen den internationale ansøgning til Det Internationale Bureau. Stk. 2. Er der noget til hinder for at videresende ansøgningen, får ansøgeren mulighed for at bringe denne i orden. Er ansøgningen ikke bragt i orden før den i Madrid-Protokollens art. 3, (4), angivne 2 måneders frist, tager Patent- og Varemærkestyrelsen stilling til, om ansøgningen afvises eller sendes til Det Internationale Bureau, som den foreligger. Ansøger underrettes om styrelsens beslutning. Kapitel 9 Efterfølgende designering 28. Anmodning om efterfølgende designering i henhold til Madrid-Protokollen kan, såfremt indehaveren opfylder kravene i Madrid-Protokollens art. 2 (1) (i), indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen eller til Det Internationale Bureau. Anmodningen skal indleveres på Det Internationale Bureaus formular. Stk. 2. Samtidig med anmodning skal det fastsatte gebyr for Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition af anmodningen indbetales. Stk. 3. Bestemmelserne i 26, stk. 2, og 27, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Anmodningen skal endvidere udfærdiges i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i gennemførelsesforskrifterne til Madrid-Protokollen. Stk. 5. Er ekspeditionsgebyret modtaget af Patent- og Varemærkestyrelsen, og er anmodningen i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1 og 3, videresender styrelsen anmodningen til Det Internationale Bureau. Kapitel 10 Behandling af designering af Danmark 29. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen fra Det Internationale Bureau meddelelse om, at Danmark er designeret i en international varemærkeregistrering, undersøger styrelsen, om der er noget til hinder for registreringens gyldighed i Danmark.

6 Stk. 2. Er der ikke fundet hindringer for den internationale registrerings gyldighed i Danmark, meddeles ansøgeren, at den internationale registrering har gyldighed for Danmark. 30. Har Patent- og Varemærkestyrelsen fundet de i 8 nævnte absolutte hindringer eller er der andre grunde til, at den internationale registrering ikke kan få gyldighed i Danmark i sin helhed, herunder at de for ansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser er for upræcist angivet, gives meddelelse herom i form af et helt eller delvist foreløbigt afslag til Det Internationale Bureau med en frist for indehaveren til at udtale sig overfor styrelsen. Patent- og Varemærkestyrelsen sender samtidig meddelelse om det foreløbige afslag til ansøgeren. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen. Stk. 2. Har Patent- og Varemærkestyrelsen ikke modtaget en udtalelse eller en anmodning om fristforlængelse inden udløbet af de i stk. 1, fastsatte frister, afslås registreringens gyldighed i Danmark helt eller delvist. Når afgørelsen om afslag er blevet endelig, gives der meddelelse herom til Det Internationale Bureau. 31. Patent- og Varemærkestyrelsen foretager en søgning efter de i 9 nævnte relative hindringer og meddeler ansøger det samlede søgeresultat med en frist for denne til at udtale sig eller anmode styrelsen om at vurdere søgeresultatet. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen. Stk. 2. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse, en anmodning om fristforlængelse eller en anmodning om vurdering af søgeresultatet inden udløbet af de i stk. 1, fastsatte frister, meddeles ansøgeren, at den internationale registrering har gyldighed for Danmark. 32. Internationale registreringer, der får gyldighed for Danmark, offentliggøres i Dansk Varemærketidende, som udgives på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen skal indeholde en angivelse af mærket, indehavers navn og hjemsted, den eller de klasser registreringen omfatter, datoen for den internationale registrering, samt det nummer af Den Internationale Gazette hvori registreringen er bekendtgjort. Indsigelser og ophævelser 33. Efter offentliggørelsen af den internationale registrering i Dansk Varemærketidende er der adgang til at fremsætte indsigelse mod registreringens gyldighed i Danmark, jf. varemærkelovens finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Efter modtagelsen af en indsigelse sender Patent- og Varemærkestyrelsen et foreløbigt afslag til Det Internationale Bureau om, at registreringen foreløbigt ikke har gyldighed i Danmark. I det foreløbige afslag anføres begrundelsen for indsigelsen. Stk. 3. Hvis indsigelsen tages til følge, afslås registreringens gyldighed i Danmark helt eller delvis. Stk. 4. Når afgørelsen er blevet endelig, giver Patent- og Varemærkestyrelsen meddelelse herom til Det Internationale Bureau. Eventuelle ændringer i registreringens omfang offentliggøres i Dansk Varemærketidende. 34. Når registreringen er blevet endelig gyldig i Danmark, kan enhver over for Patent- og Varemærkestyrelsen begære registreringen ophævet, jf. varemærkelovens finder tilsvarende anvendelse Stk. 2. Ophæves registreringens gyldighed helt eller delvist, giver Patent- og Varemærkestyrelsen meddelelse herom til Det Internationale Bureau, når afgørelsen er blevet endelig. Ophævelsen eller den delvise ophævelse offentliggøres herefter i Dansk Varemærketidende. Kapitel 11 Fuldmægtig i internationale registreringer 35. Patent- og Varemærkestyrelsen kan i overensstemmelse med varemærkelovens 37 opfordre til udpegning af en fuldmægtig i sager om international registrering. Stk. 2. Har ansøger udpeget en international fuldmægtig i den internationale registrering, anses denne også for at være fuldmægtig i forhold til designeringen af Danmark. Kapitel 12 Videreførelse af en international registrering 36. En ansøgning om videreførsel i Danmark i henhold til varemærkelovens 53, stk. 2, og artikel 9 e, i Madrid-Protokollen skal indeholde en henvisning til nummeret på den internationale registrering samt oplysning om datoen og eventuel prioritet for den internationale registrering eller datoen for den efterfølgende designering. Stk. 2. Med ansøgningen skal følge det for sådanne ansøgninger fastsatte gebyr. Stk. 3. Den indleverede ansøgning behandles i øvrigt i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for nationale ansøgninger. Kapitel 13 Noteringer om internationale registreringer i Patent- og Varemærkestyrelsens register 37. I Patent- og Varemærkestyrelsens register indføres de oplysninger, der modtages fra Det Internationale Bureau, og som er relevante for styrelsens behandling af designeringen. Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 har det internationale register forrang, såfremt der er uoverensstemmelse mellem oplysningerne om den internationale registrering i styrelsens register og det internationale register. Stk. 3. Udover de i stk. 1 nævnte oplysninger kan der endvidere efter begæring foretages andre noteringer vedrørende en international registrering, herunder om fuldmægtig, pant, udlæg, licens og arrest. Afsnit V International registrering af fællesmærker

7 7 Kapitel 14 Særlig bestemmelse om fællesmærker finder også anvendelse for internationale registreringer af kollektivmærker eller garantimærker. Stk. 2. Indgives der en ansøgning om international registrering af et kollektivmærke eller garantimærke, skal dette udtrykkeligt fremgå af ansøgningen. Stk. 3. En designering af Danmark i en international registrering af et kollektivmærke skal tillige indeholde de for fællesmærkets benyttelse fastsatte bestemmelser, jf. kapitel 5. Afsnit VI Underretning til indehavere af nationale eller internationale varemærker med gyldighed i Danmark Kapitel 15 Underretning 39. Indehavere af et ansøgt eller registreret varemærke eller fællesmærke med gyldighed for Danmark kan anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om at blive underrettet om eksistensen eller offentliggørelsen af ansøgte eller registrerede varemærker, der kan være i konflikt med indehaverens mærke efter varemærkelovens 15, stk. 1. Stk. 2. Med en anmodning om underretning efter stk. 1, skal medfølge det fastsatte gebyr. Anmodningen gælder for et år. Afsnit VII Forskellige bestemmelser Kapitel 16 Fuldmagt 40. Hvis ansøger, indehaver eller en part i en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen repræsenteres af en fuldmægtig, skal fuldmagt indleveres. Patent- og Varemærkestyrelsen kan undtage fra kravet om fuldmagt. Sprog 41. Patent- og Varemærkestyrelsen sagsbehandler på engelsk, hvis ansøgeren anmoder om dette, eller parterne i en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen er enige herom. Patent- og Varemærkestyrelsen kan til enhver tid beslutte, at sagsbehandlingen skal foregå på dansk. Stk. 2. Dokumenter, der modtages i forbindelse med en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen, skal foreligge på dansk, engelsk, norsk eller svensk. Er dokumenterne affattet på et andet sprog, skal der indleveres en oversættelse. Stk. 3. I sager om indsigelser og ophævelser, der behandles på engelsk, og hvor indehaver har anmodet om en begrænsning af listen over varer og tjenesteydelser, kan Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at indehaver indsender den begrænsede liste på dansk inden for en nærmere fastsat frist. Har styrelsen ikke modtaget en oversættelse inden udløbet af de fastsatte frister, kan styrelsen se bort fra anmodningen om begrænsning af registreringen. Afsnit VIII Ikrafttrædelsesbestemmelser Kapitel 17 Ikrafttrædelse 42. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juni Stk træder i kraft den 1. januar Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 787 af 9. september 2003 om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker ophæves. Stk. 4. Uanset stk. 3 finder 31 og 32 i bekendtgørelse nr. 787 af 9. september 2003 om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker fortsat anvendelse indtil den 31. december Stk. 5. Afsnit III, IV og V gælder ikke for Grønland og Færøerne. Patent- og Varemærkestyrelsen, den 21. maj 2008 Jesper Kongstad Officielle noter / Thomas Nording-Grooss 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/104 EØF, EF-tidende 1989, L. 40, s. 1 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker.

8 Omtryksnote : Bekendtgørelse nr. 364 af 22. maj 2008 om ansøgning og registrering m.v. af varemærker er omtrykt på grund af fejl: Bilag 1 udgår som overflødigt, da det følger af bekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 2, at indholdet af bilaget findes på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af gebyrbekendtgørelsen januar 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE CONV/JUD/da 1 PRÆAMBEL DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I DENNE KONVENTION HAR I BESTRÆBELSERNE FOR inden

Læs mere

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER BETÆNKNING VEDRØRENDE EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER Udarbejdet af den af handelsministeriet under 8. december 1949 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Vejledning om skelforretninger

Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger 1. Anvendelsesområde. Reglerne om afholdelse af skelforretning til konstatering af den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse findes i kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering.

Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering. Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering Sunrise-reglerne s. 1/30 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 DEFINITIONER

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet forordning

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af søloven

Bekendtgørelse af søloven Bekendtgørelse af søloven Herved bekendtgøres søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998 med de ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 206 af 3. april 1998, lov nr. 900 og nr. 901 af

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere