Colgate-Palmolive FIRMAPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Colgate-Palmolive FIRMAPOLITIK"

Transkript

1 Colgate-Palmolive FIRMAPOLITIK 2000

2 Firmapolitik Ved at leve op til Colgates værdier - omsorg, globalt teamwork og fortsat forbedringoveralt i verden, har vi skabt os et omdømme som en virksomhed, der har meget høje etiske standarder. Vi bærer alle ansvaret for at bevare og forstærke dette omdømme. Det betyder, at vi ikke blot overholder loven, men også, at vi står ved de grundlæggende principper om størst mulig integritet, redelighed og omtanke for hinanden. Vores værdier kommer til udtryk hver eneste dag, idet vi øger aktieværdien, forsyner kunderne med sikre kvalitetsprodukter, giver Colgates medarbejdere mulighed for at udvikle sig og lever op til vores ansvar som medlemmer af det globale samfund. Colgates Firmapolitik er med til at sikre, at vi fortsat lever op til vores værdier. Den blev udgivet på tryk første gang i 1987 og opstiller de principper, der ligger bag forholdet til vores kollegaer, virksomheden, andre virksomheder, forbrugere, regeringer, lokalsamfund og vores aktionærer. Firmapolitikken er en påmindelse om den pligt, alle Colgate-medarbejdere har til at bygge disse forhold på principperne om etik, retfærdighed og medmenneskelighed. I år er Firmapolitikken blevet revideret, således at den nu indeholder nogle faste Colgate-principper og -praksis, der ikke tidligere har været fremhævet, samt afspejler nye aspekter ved vores juridiske og forretningsmæssige miljø. Den er fortsat først og fremmest en afspejling af Colgates tradition for høj etisk adfærd og en påmindelse om vores ansvar for at drive vores virksomhed med integritet. Da vores forretningsforhold varierer og der er mange forskellige lokale love og kutymer, er det af afgørende betydning, at du henvender dig til ledelsen, hvis du har det mindste spørgsmål om Firmapolitikkens anvendelse. Vores Global Business Practices Hotline (se senere) kombineret med dit kendskab til Firmapolitikken sikrer, at forpligtelsen til at leve op til vores værdier forstås og respekteres overalt. Din personlige forpligtelse til at leve op til Colgates Firmapolitik er et bevis på vores værdier i hele verden over for alle vores samarbejdspartnere. At alle Colgates medarbejdere i hele verden er fælles om denne forpligtelse er med til at gøre Colgate- Palmolive til en af verdens bedste virksomheder at arbejde i. Reuben Mark Chairman og Chief Executive Officer

3 VORT FORHOLD TIL MEDARBEJDERNE Vores måde at omgås hinanden på bør være baseret på gensidig tillid og hengivenhed over for hinanden og vort firma. Vi er ansvarlige overfor os selv og firmaet med hensyn til at behandle hinanden med respekt og værdighed. Vellykkede samarbejdsforhold bygger på tillid. Hos Colgate sætter vi stor pris på vores ansattes stærke personlige engagement og de fremragende resultater, som er en følge af dette engagement. Men dette samarbejdsniveau kan kun opnås i en atmosfære af gensidig tillid og respekt. Når man omgås sine kollegaer - hvadenten de er på samme niveau, underordnet eller overordnet - skal det foregå som et samarbejde, hvor den enkeltes adfærd er styret af en overordnet forpligtelse over for Colgates succes. Dit forhold til dine kollegaer hos Colgate bør være som en deltager på et vinderhold. Mennesker, som arbejder i harmoni og som fokuserer på fælles mål, udgør drivkraften bag firmaet. For at dette dynamiske holdsamarbejde skal kunne fungere, må hver enkelt medarbejder opfylde sine forpligtelser - og være forvisset om at andre ligeledes vil opfylde deres. Dette indebærer, at man skal give den nødvendige støtte til andre, på alle niveauer, for at få arbejdet udført. Ingen person eller afdeling kan lade sine egne interesser gå forud for firmaets. Forholdet til dem du leder bør være et eksempel til efterfølgelse med hensyn til anstændighed, retfærdighed og ærlighed. Som leder har du ansvar for tydeligt at definere normerne for god opførsel og for at skabe et miljø, der bidrager til samarbejde. Du bør kommunikere åbent og ærligt, lytte til de underordnede og anerkende deres synspunkter. Opmuntre til kreativitet og nyskabende tænkning og behandle underordnede som individer, ved at give dem den nødvendige frihed til at udføre deres arbejde. Kom med forslag til præstationsforbedringer. Forholdet til din leder bør bygge på gensidig respekt og tillid. Du og din leder udgør et hold, med den fælles hensigt at fuldføre de mål, som firmaet har sat for din afdeling. Du er ligeså ansvarlig som din leder for, at kommunikationen mellem jer er åben og ærlig. Tag initiativet så ofte som muligt. Vær nyskabende med hensyn til problemløsning. Din samarbejdsevne og din kreativitet er nødvendig for at opnå din afdelings og firmaets mål. Mennesker er vores vigtigste ressource. På arbejdspladsen giver Colgates fokus på omsorg for mennesker sig udslag i en lang række, der er udarbejdet for at fremme og belønne enkelt- og holdpræstationer. Du opmuntres til at nå så langt du kan og komme med meningsfulde bidrag til firmaets fremgang. Til syvende og sidst er det vores begavede og dygtige ansatte i hele verden, som gør det muligt for vores firma at være succesfuldt.

4 Specielt hvad angår ansættelse er det vores politik: At udvælge, placere og aflønne ansatte på basis af deres kvalifikationer for det arbejde, der skal udføres og uden diskrimination på grundlag af race, religion, national oprindelse, etnisk baggrund, farve, køn, alder, statsborgerskab, seksuel orientering, veteranstatus, ægteskabelig stilling eller et handicap, der ikke vedrører stillingens krav. At opnå resultater ved at tiltrække og beholde mennesker med forskellig baggrund i vores arbejdsstyrke. At sørge for oplæring, uddannelse og mulighed for forfremmelse, for at give Colgates ansatte mulighed for at udvikle sig og gøre karriere. At udføre vurderinger af arbejdsindsatsen med det formål at give uforbeholden og nøjagtig feedback. At opfordre den ansatte til at kommentere og diskutere, og at kunne tåle at blive vurderet af ledelsen på et højere niveau. At forbyde seksuel og anden slags chikane af Colgates ansatte på arbejdspladsen, eller når man er ude i embeds medfør. At undgå favorisering eller noget, der kan opfattes som favorisering, på arbejdspladsen i overensstemmelse med virksomhedens vedtagne principper og procedurer. At stræbe efter at eliminere eventuelle farer på arbejdspladsen og sørge for et sikkert og sundt miljø for Colgates ansatte og at følge arbejdsmiljøloven og standarder på området At hjælpe med til at sikre et sikkert, sundt og produktivt arbejdsmiljø for vores medarbejdere og andre, at beskytte virksomhedens ejendom og at sikre en effektiv drift af virksomheden ved at følge virksomhedens politik for at sikre en arbejdsplads, der er fri for rusmidler og alkohol. At respektere medarbejdernes privatliv og værdighed samt kun at indsamle og bibeholde de personlige oplysninger om den enkelte medarbejder, der er nødvendige for virksomhedens drift, eller som er et lovmæssigt krav. At holde sådanne oplysninger fortrolige og kun videregive dem til dem, der retmæssigt har brug for dem. At betale for ekstra arbejdsindsats og at anerkende og belønne bidrag som den enkelte eller gruppen er kommet med, og som går ud over deres almindelige arbejdsopgaver gennem programmer som Bestyrelsesformandens DET ER DIG DER GØR FORSKELLEN program (The Chairman's You Can Make a Difference Program).

5 FORHOLDET TIL FIRMAET Som Colgate ansatte stræber vi efter at overholde Colgates retningslinier og mål og gøre vores yderste for at forbedre firmaets resultater. Vi sætter pris på den tillid, som er vist os og handler hæderligt og oprigtigt i alle situationer for at bevare den. På den måde undgår vi interessekonflikter og andre situationer, der eventuelt kunne være skadelige for firmaet. Interessekonflikter svækker dømmekraften. Din dømmekraft er et af dine mest værdifulde aktiver. Du skal undgå handlinger, der er hindrer med eller synes at kunne hindre evnen til at foretage en selvstændig vurdering i forhold der vedrører firmaet. Konflikter kan opstå i mange situationer. Det er umuligt at nævne dem alle her, og det vil ikke altid være nemt at skelne mellem passende og upassende handlinger. I tvivlstilfælde skal du spørge din overordnede eller firmaets juridiske rådgiver, inden du handler. Følgende retningslinier gælder i de mest almindelige konfliktsituationer: Du må ikke foretage investeringer, der vil kunne påvirke dine forretningsbeslutninger. Firmaets politik indeholder et forbud for ansatte mod at eje aktier eller have ejer interesser i et firma, der konkurrerer med eller handler med Colgate. Hvis sådan en investering er foretaget inden ansættelsen i firmaet, skal du oplyse om disse forhold til virksomhedens juridiske rådgiver. Dette forbud gælder ikke, hvis man ejer et mindre antal aktier i et børsnoteret selskab. Du skal indhente godkendelse fra din overordnede eller din virksomheds juridiske rådgiver, inden der indgås en handel på Colgates vegne med et firma, hvor du eller et nært familiemedlem vil kunne nyde fordel af dine handlinger. Du må ikke arbejde for en leverandør, kunde eller konkurrent, samtidig med at du arbejder for Colgate. Du må heller ikke udføre arbejde eller yde assistance til en tredje part, som vil kunne påvirke din arbejdsindsats eller dømmekraft på arbejdet på en negativ måde. Du må ikke bruge firmaets tid, faciliteter eller materiale til arbejde, der ikke angår Colgate. Vær opmærksom på at et andet medlem af din husstand kan bestride en stilling, der kan give anledning til interessekonflikter. Hvis denne situation opstår, spørg din overordnede eller din virksomheds juridiske rådgiver til råds. For yderligere information om interessekonflikter, se venligst Colgate-Palmolives retningslinier om interessekonflikter og beslægtede emner (Colgate-Palmolive Guidelines on Conflict of Interest and Related Issues) som findes i Firmaets retningslinjer for god forretningsskik (the Company's Business Practices Guidelines) og som er tilgængelig hos afdelingen for forretningsskik (the Business Practices Function), se herom nedenfor.

6 Vi skal beskytte virksomhedens hemmeligheder. Colgates forretningshemmeligheder, fortrolige informationer og meget af firmaets interne information, udgør værdifulde aktiver. Beskyttelse af disse oplysninger, inklusive at holde dem hemmeligt, spiller en vigtig rolle for at bevare vores fortsatte vækst og konkurrenceevne. Colgates fortrolige informationer og forretningshemmeligheder kan bestå af en hvilken som helst formel, design, anordning eller information, som bliver brugt i vores forretning, og som giver Colgate en mulighed for at opnå en fordel overfor konkurrenterne. For at blive betragtet som fortrolig information eller forretningshemmeligheder er det ikke nødvendigt, at oplysningerne er patenterbare, men de må ikke være almindeligt eller offentligt kendte. Dine forpligtelser i forhold til Colgates forretningshemmeligheder og fortrolige information er: Du må ikke videregive disse oplysninger til udenforstående. Du må ikke bruge disse oplysninger til gavn for dig selv eller for en person uden for Colgate. Ikke at videregive disse oplysninger til andre Colgate ansatte, medmindre der er tale om at de er nødvendige at vide eller nødvendige at bruge, og i sådanne tilfælde kun med en oplysning om, at oplysningerne er Colgates forretningshemmelighed. Colgates forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger er ikke altid af teknisk art. Oplysninger om disse kan også omfatte forskning, planer for nye produkter, strategiske mål, ikke offentliggjorte finansielle oplysninger eller prisoplysninger, lister over ansatte, kunder eller sælgere eller oplysninger vedrørende kunders behov, præferencer, forretningsvaner og planer. Denne liste, selv om den ikke er fuldstændig, giver et indtryk af den store variation af oplysninger, som det er nødvendigt at beskytte. Hvis du forlader Colgate, fortsætter din forpligtelse med hensyn til beskyttelse af Colgates forretningshemmeligheder og fortrolig information, indtil oplysningerne bliver offentliggjort eller indtil Colgate ikke mere betragter dem som forretningshemmeligheder eller fortrolig information. Du skal også huske på at korrespondance, tryksager, dokumenter, alle slags fortegnelser, speciel viden om udvikling, procedurer, specielle Colgate måder at gøre tingene på - uanset om de er fortrolige eller ej - er firmaets ejendom og skal forblive hos Colgate. Selvfølgelig er de færdigheder, som er erhvervet eller forbedret på arbejdspladsen vedkommendes personlige aktiver, når han/hun forlader firmaet. Hvis du har spørgsmål vedrørende fortrolig information eller forretningshemmeligheder, skal du kontakte patentafdelingen eller virksomhedens juridiske rådgiver. For yderligere oplysninger vedrørende firmaets retningslinier for at sikre fortrolige oplysninger, se venligst "the Colgate-Palmolive Guidelines on Securities Trading and Confidentiality of Information" (Colgate-Palmolives retningslinier for handel med værdipapirer og oplysninger af fortrolig karakter" samt "the Colgate-Palmolive

7 Guidelines on Preserving Company Proprietary Information and Respecting the Proprietary Information of Others" (Colgate-Palmolives Retningslinjer vedrørende Beskyttelse af Virksomhedens Oplysninger om Ejerforhold og Hemmeligholdelse af Andres Oplysninger om Ejerforhold), som findes i "the Company's Business Practices Guidelines" og er tilgængelig hos "the Business Practices Function". Firmapolitikken skal følges, når der svares på forespørgsler fra pressen og andre. Anmodninger om finansielle oplysninger eller virksomhedsoplysninger om Colgate fra medierne, pressen, finansverdenen eller det offentlige skal henvises til den vice administrerende direktør i Informationsafdelingen eller til den vice administrerende direktør i afdelingen for Investorkontakt. Anmodninger om oplysninger eller andre henvendelser fra aktie- og valutabørsen, fondsbørsen eller andre instanser skal henvises til virksomhedens juridiske afdeling. Det er specielt vigtigt, at ansatte ikke selv svarer på sådanne forespørgsler eller henvendelser, fordi ethvert uhensigtsmæssigt eller unøjagtigt svar, selv et dementi, kan resultere i negativ omtale og vil kunne påvirke firmaets juridiske stilling alvorligt. Denne politik gælder ikke for forespørgsler vedrørende finansielle oplysninger, der er offentligt tilgængelige såsom års- og kvartalsberetningerne eller firmaets salgsfremmende reklameaktiviteter. Forespørgsler angående interviews med ansatte om firmaet eller firmaets forretninger og udsendelse af pressemeddelelser skal vurderes og godkendes i forvejen af den vice administrerende direktør i Informationsafdelingen eller af den vice administrerende direktør i afdelingen for Investorkontakt. Interviews, som firmaet har taget initiativ til, skal ligeledes godkendes, inden de aftales med medierne. Firmaets journaler skal være pålidelige. Resultaterne af firmaets drift og finansielle stilling skal registreres i henhold til de krav, som loven og de gængse regnskabsprincipper foreskriver. Det er firmaets politik, såvel som et krav fra lovens side, at føre bøger, journaler og regnskaber, der med passende detaljeringsgrad gengiver firmaets forretningstransaktioner og disposition af aktiver. Rigtigheden af firmaets regnskab og finansielle optegnelser er baseret på de oplysninger, der danner grundlag for en kontering, er nøjagtige og fuldstændige, når de bliver ført ind i firmaets regnskabsbøger. Alle ansatte, der er involveret i at frembringe, bearbejde og registrere sådanne oplysninger, holdes til ansvar for disses rigtighed. Hver regnskabs- eller finanskontering skal helt nøjagtigt afspejle, hvad den grundlæggende oplysning beskriver. Information må ikke holdes skjult for (eller af) ledelsen eller for firmaets interne eller uafhængige revisorer. Der vil ikke blive godkendt udbetalinger på firmaets vegne, hvis en del af denne udbetaling bruges til andet formål end det, der er beskrevet i de oplysninger, der danner baggrund for udbetalingen.

8 Der må ikke, under nogen omstændigheder, foretages falske eller vildledende konteringer i regnskabsbøger eller journaler i firmaet. Firmaets midler, aktiver eller konti må ikke håndteres, medmindre de er behørigt registreret i firmaets regnskabsbøger og journaler. Firmaets midler eller aktiver må ikke bruges til ulovlige eller uhensigtsmæssige formål. Hertil kommer at ledere og andre ansvarlige for udarbejdelse af finansielle oplysninger skal sikre, at Colgates økonomiske politik bliver overholdt. Indtægter og udgifter skal godkendes rettidigt. Aktiver og passiver skal registreres og vurderes hensigtsmæssigt. Hvis du bliver opmærksom på en eventuel forglemmelse, forfalskning eller unøjagtighed i regnskaber, konteringer eller i de oplysninger, der danner grundlag for konteringerne, skal du omgående rapportere det til din overordnede eller til den juridiske afdeling. Vi skal beskytte Colgates aktiver. Du må kun bruge firmaets aktiver, faciliteter eller tjenester til lovlige, hensigtsmæssige og godkendte formål. Det siger sig selv, at tyveri af penge, ejendele eller tjenester er strengt forbudt. Colgates udstyr, systemer, faciliteter, kreditkort og materiel må kun bruges i arbejds medfør og til formål godkendt af ledelsen. Du er personligt ansvarlig for at beskytte firmaets aktiver generelt, og ikke kun det som du er blevet betroet. Du skal være opmærksom på alle situationer eller begivenheder, der vil kunne føre til tab, misbrug eller tyveri af firmaets ejendom. Du skal rapportere sådanne situationer til virksomhedens sikkerhedsafdeling eller din overordnede, så snart du bliver opmærksom på det. Kun visse højere funktionærer og andre overordnede ansatte har bemyndigelse til at træffe bindende dispositioner, der påvirker firmaets aktiver. Du må ikke træffe bindende dispositioner uden behørig bemyndigelse. Hvis du vil have tydeliggjort din eller en anden ansats bemyndigelse, skal du kontakte økonomidirektøren. Vi skal bruge Colgates teknologiske ressourcer med omtanke. Brug virksomhedens teknologiske ressourcer, herunder virksomhedens computere, telefonsvarerer, og Internetadgang, på en måde, der forenelig med virksomhedens Firmapolitik og andre retningslinjer, herunder de retningslinjer, der vedrører diskrimination, chikane og immaterialretlige anliggender. Endvidere må disse ressourcer, ligesom det er tilfældet med Colgates ressourcer i det hele taget, kun bruges til regulære formål. Det er ikke Colgates hensigt at overvåge Internetadgang eller meddelelser på telefonsvarer og systemer, men virksomheden forbeholder sig ikke desto mindre ret til at gøre det, når omstændighederne kræver det. Dertil kommer, at autoriseret personale i forbindelse med vedligehold, sikkerhed, forretninger samt juridiske eller lovbundne krav, har ubegrænset adgang til den information, der ligger på telefonsvarer, systemet, virksomhedens computere og andet af virksomhedens udstyr.

9 FORHOLDET TIL SAMARBEJDSPARTNERE Vi er alle ansvarlige for, hvordan leverandører og kunder opfatter os. Det er vigtigt, at vi opretholder vores ry for at være ærlige og korrekte i forhold til dem. Vi handler etisk med leverandører og kunder. Vores mål, når vi foretager indkøb af varer, er at sikre bestandige, driftssikre leveringskilder. Hæderlig omgang med kunder og leverandører er væsentligt for solide og varige handelsrelationer. Således betragter vi vores leverandører som partnere og forventer, at de opnår en rimelig fortjeneste. Vi tager retfærdigt og ens hensyn til alle eventuelle leverandører. Beslutninger er baseret på objektive kriterier såsom pris og kvalitet, såvel som sælgers pålidelighed og retskaffenhed. Det er forbudt at give eller modtage returkommissioner, bestikkelse eller lignende betaling. Du må ikke selv acceptere eller lade et nært familiemedlem modtage gaver, lån eller særbehandling fra nogen, som har handelsrelationer med firmaet. Følg denne regel: modtag aldrig en gave eller tjeneste, hvis det kan kompromittere dig eller se ud til at kompromittere dig. Dette inkluderer ikke lejlighedsvise forretningsmiddage, som kan gengældes, eller gaver af ren nominel værdi. For mere detaljerede retningslinier på dette område, se Colgate- Palmolive retningslinier for interessekonflikter og beslægtede emner (Colgate- Palmolive Guidelines on Conflict of Interest and Related Issues), som findes i firmaets Retningslinier for forretningsskik (the Company's Business Practices Guidelines) og er tilgængelig hos afdelingen for forretningsskik (the Business Practices Function). Du skal være opmærksom på, at der foreligger specielle regler vedrørende passende opførsel, når man har med såvel indenlandske som udenlandske offentlige myndigheder at gøre, som afviger fra reglerne for omgang med ikke offentlige virksomheder. I almindelighed må du ikke tilbyde eller give statsansatte nogen form for gaver, erkendtligheder eller værdigenstande, herunder måltider og rejser, der kunne accepteres, hvis det drejede sig om ikke-statslige organisationer. For mere detaljerede retningslinier vedrørende samarbejde med offentlige institutioner og ansatte, se Colgate-Palmolive retningslinier for forhold med regerings-institutioner (Colgate-Palmolive Guidelines on Business Relationships with Government Entities) som findes i firmaets Retningslinier for forretningsskik (the Company's Business Practices Guidelines) og er tilgængelig hos afdelingen for forretningsskik (the Business Practices Function). Vi yder ikke personlige tjenester til vores kunder, hvad angår priser, salgsfremmende godtgørelser, salgsstøtte og lignende; vi behandler alle kunder på samme forretningsmæssige grundlag. Samhandel med kunder og leverandører er reguleret af konkurrence loven, som bliver nævnt i Firmapolitikkens afsnit, der omhandler vore forpligtelser under konkurrence loven. Vi respekterer andres hemmeligheder, immaterielle rettigheder og fortrolige oplysninger. Vi respekterer andres patenter, varemærker og ophavsrettigheder. Det er Colgates politik aldrig bevidst at krænke andres sådanne immaterielle rettigheder.

10 Det er også firmaets politik at respektere andres forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger. Dette er specielt relevant, hvis du har viden om forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger fra en tidligere arbejdsplads. Hvis der skulle opstå spørgsmål desangående, skal du rådføre dig med den juridiske afdeling eller patent afdelingen. Hvis udenforstående henvender sig til dig med en opfindelse, opdagelse eller en idé, er det vigtigt at beskytte firmaet mod fremtidige overtrædelser eller pengekrav. Især hvis vi eller vores konsulenter gennem egen indsats i forvejen er kommet frem til den samme opfindelse, opdagelse eller idé, og vi ønsker at anvende den pågældende opfindelse, opdagelse eller idé til et Colgate produkt. Lad derfor ikke udenforstående afsløre detaljer vedrørende deres opfindelse, opdagelse eller nye idé, medmindre de har underskrevet en afståelse, som du kan få hos din afdelings juridiske rådgiver eller fra patentafdelingen. Hvis du arbejder for en Colgate virksomhed, der har en afdeling for forbrugerservice, skal du, uden at gennemgå dem, henvise alle uopfordrede ideer til denne afdeling, så ideen kan blive behandlet og besvaret. Ellers skal du, uden at gennemgå dem, henvise alle den slags ideer direkte til din afdelings juridiske rådgiver eller patentafdelingen. For yderligere oplysninger om beskyttelse af oplysninger fra andre, se venligst Colgate- Palmolives Retningslinier til beskyttelse af firmaets og andres fortrolige oplysninger (Colgate-Palmolive Guidelines on Preserving Company Proprietary Information and Respecting the Propriety Information of Others), der findes i virksomhedens Retningslinier for forretningsskik (Business Practices Guidelines), og som fås i afdelingen for forretningsskik (Business Practices Function).

11 FORHOLDET TIL FORBRUGERNE Vores gode omdømme bygger på vore produkters kvalitet og sikkerhed. Vor forpligtelse med hensyn til kvalitet og sikkerhed er afgørende for den forsatte vækst og succes for firmaet. Vi sætter den højeste standard for vores produkter. Vi fokuserer på at sikre, at forbrugerne forsat har tillid til at Colgates leverer kvalitetsprodukter der er yderst effektive. For at betjene de milliarder af mennesker, som udgør de markeder, som vi befinder os på, stræber vi konstant efter at producere produkterne på den mest effektive måde, således at flest mulige forbrugere har råd til dem. De produkter, som Colgate sælger, skal ikke alene overholde alle de sikkerhedsnormer, loven stiller, men også de ofte strengere krav som vi stiller internt. Vi deltager i forskellige initiativer med det formål at yde omgående hjælp til forbrugere der er udsat for forfalskede varer eller tilfælde af ulovlige ændringer ved produktet. Forbrugernes sundhed, sikkerhed og velvære har stor betydning for os. Vi er lydhøre over for forbrugernes ønsker. Eftersom vores virksomhed producerer varer til forbrugerne, afhænger vores succes af forbrugernes tilfredshed, tillid og goodwill. Vi kan bedst opnå vores mål og imødekomme forbrugernes behov ved at følge en ensartet, ordentligt og fintmærkende procedure for kontakt med forbrugerne. Vi anerkender betydningen af at komme forbrugernes behov og produktpræferencer i forkøbet. Vi mener også, at forbrugersynspunkter, bekymringer og forespørgsler, der er videregivet til firmaet vedrørende vores produkter, udgør en vigtig informationskilde. Forbrugernes behov forandrer sig konstant, derfor må vi bestandigt lytte til disse behov og bruge vores kreativitet for at tilfredsstille dem. Når en forbruger udtrykker utilfredshed, tager vi os af problemet omgående, høfligt og ordentligt og gør alle rimelige anstrengelser for at bibeholde eller genvinde forbrugerens tillid og så vidt muligt sikre at de fortsat bruger Colgates produkter. Vores annoncering er korrekt. Et af de vigtigste aspekter af vores forretning er annoncering. Annoncering skal være kreativ og konkurrencedygtig, men samtidig ærlig og ikke vildledende. Vi må ikke være stereotype i vort menneskesyn ved at basere vor annoncering på faktorer som race, religion, national oprindelse, etnisk baggrund, farve, køn, alder, statsborgerskab, seksuel orientering, krigsveteranstatus, ægteskabelig stilling eller handicap. Annoncering skaber mere end et produktimage. Det skaber vores omdømme for at være pålidelige og troværdige. Hertil kommer, at vi er omhyggelige i udvælgelsen af de programmer, hvor vores tvreklamer vises. Vi tillader ikke, at vores tv-reklamer vises i programmer, der gør brug af overdreven eller umotiveret vold eller sex, er antisociale eller er dårlig smag.

12 Vi overholder normerne for handelsmoral, når vi udarbejder, bruger og vælger reklamer og varemærker, så vore produkter opnår succes i kraft af deres kvalitet og vores gode omdømme snarere end gennem kopiering eller udnyttelse af konkurrenters goodwill. Kommerciel ærlighed indebærer: Streng overholdelse af de lokale lovkrav, med respekt af andres varemærker og reglerne om markedsføringsskik. Det skal undgås at kopiere velkendte varemærker, slogans, reklametemaer og grafik, som bruges af multinationale selskaber uden for dit lokale område. For en mere detaljeret diskussion om firmaets reklameretningslinier, se Colgate- Palmolive retningslinier for annoncering (Colgate-Palmolive Advertising Guidelines) og Colgate-Palmolives politik angående placering af reklamer (Colgate-Palmolive Advertising Placement Policy Statement), som findes i firmaets Retningslinier for forretningsskik (the Company's Business Practices Guidelines) og er tilgængelig hos afdelingen for forretningsskik (the Business Practices Function). FORHOLDET TIL REGERINGEN OG LOVEN Det siger sig selv, at vi overholder alle love, der regulerer Colgates virksomhed. Det er endog vores politik at gå ud over lovens bogstav og rette os efter dens ånd. Vi erkender dog, at vi ikke alle er jurister og derfor ikke kender alle love, der gælder for vores virksomhed. Gør det derfor til en vane at rådspørge din afdelings juridiske rådgiver i tvivlstilfælde. Vi overholder konkurrence lovene. Fair konkurrence er fundamentalt på det frie marked. Colgate støtter love, der forbyder konkurrencebegrænsninger, uretfærdig praksis eller misbrug af økonomisk magt. Konkurrence lovene i USA og lignende love i andre lande er vedtaget for at forbyde aftaler mellem virksomheder, som fastsætter priser, opdeler markeder, begrænser produktionen eller på anden måde hindrer eller ødelægger markedskræfterne. Disse loves bogstav og ånd skal efterleves. Nogle af de mest alvorlige konkurrenceretlige lovovertrædelser er aftaler mellem konkurrenter der hindrer den fri konkurrence, såsom aftaler om prisfastsættelse eller fordeling af kunder, territorier eller markeder. Enhver af den slags aftaler - selv en uskreven, uformel forståelse - vil være ulovlig uden hensyn til dens forretningsmæssige rimelighed. For at reducere denne risiko, skal kontakter med konkurrenter begrænses mest muligt. Medlemskab i brancheforeninger er kun tilladt, hvis det er godkendt på forhånd af din afdelings juridiske rådgiver. Forhold til kunder og leverandører kan også være underlagt et antal konkurrenceretlige forbud, specielt forsøg på at begrænse en kundes videresalgsaktiviteter gennem fastlæggelse af videresalgsprisen. Andre aktiviteter, som skaber konkurrenceretlige problemer, er diskrimination med hensyn til salgs- og leveringsbetingelser, der tilbydes kunden, samt eksklusiv handel og betinget salg.

13 Konsekvenserne for Colgate og de ansatte, hvis ikke konkurrence lovene overholdes, er meget alvorlige. Overtrædelse af konkurrence bestemmelserne kan føre til store bøder for firmaet. Hvis du er i tvivl om hvorvidt en påtænkt handling kan komme i konflikt med konkurrence lovene, skal du kontakte din juridiske rådgiver. For yderligere oplysninger om konkurrenceretlige spørgsmål, se venligst Colgate-Palmolive retningslinier for konkurrenceret og handelsregulering (Colgate-Palmolive Antitrust and Trade Regulation Guidelines), som findes i firmaets Retningslinier for forretningsskik (the Company's Business Practices Guidelines) og er tilgængelig hos afdelingen for forretningsskik (the Business Practices Function). Vi overholder lovene vedrørende værdipapirer. Lejlighedsvis vil du måske komme i besiddelse af oplysninger om Colgate eller andre firmaer, som Colgate handler eller ligger i forhandlinger med, som er "ikke offentlige" - det vil sige ikke offentligt kendt - såsom foreløbige tal om overskud, eventuelle køb af virksomheder eller delvise frasalg, markedsførings planer og introduktion af nye produkter. Oplysninger betragtes som "ikke offentlige", indtil de er offentliggjorte. Det vil sige, at oplysningerne er blevet offentliggjort og der er gået tilstrækkeligt tid for værdipapirmarkederne til at tilegne sig oplysningerne. Hvis disse "ikke-offentlige" oplysninger er "af væsentlig betydning" - det vil sige, hvis de kan påvirke en beslutning om at købe, sælge eller beholde en bestemt aktie eller påvirke markedet for denne aktie - så gælder, i følge loven om værdipapir i USA og firmaets politik nedenstående: Du må ikke handle med aktier, obligationer eller andre værdipapirer fra den virksomhed (Colgate eller andre), som relaterer til "de af væsentlig betydning ikkeoffentlige" oplysninger. Du må ikke bruge sådanne "ikke-offentlige" oplysninger som en mulighed for personlig gevinst, hverken for dig eller for andre. Du må ikke afsløre sådanne "ikke-offentlige" oplysninger til personer uden for Colgate. Du må ikke, medmindre det er nødvendigt, diskutere sådanne "ikke-offentlige" oplysninger med personer inden for Colgate. Ansatte med viden om "ikke-offentlige" oplysninger bør være omhyggelige med at hemmeligholde deres viden, og må ikke handle med Colgate aktier, obligationer eller andre værdipapirer ej heller aktier, obligationer eller værdipapirer fra andre involverede firmaer, inden de "ikke-offentlige" oplysninger er meddelt offentligheden og i en rimelig tidsperiode derefter. Hvis du forlader Colgate, har du fortsat tavshedspligt om sådanne ikke-offentlige oplysninger, indtil de pågældende oplysninger er blevet offentliggjort på behørig vis. Såfremt der foreligger spørgsmål, om hvorvidt sådanne "ikke-offentlige" oplysninger er blevet hensigtsmæssigt fremlagt til offentligheden, skal du kontakte din afdelings

14 juridiske rådgiver eller selskabets juridiske afdeling og undlade at handle med de pågældende værdipapirer eller at afsløre disse oplysninger, indtil du er blevet informeret om, at oplysningerne er uvæsentlige eller er blevet offentliggjort og taget til efterretning. For yderligere oplysninger om restriktioner i forbindelse med handel med værdipapirer og brug af ikke-offentlige oplysninger, se venligst Colgate-Palmolive retningslinier for handel med værdipapirer og oplysninger af fortrolig karakter (Colgate-Palmolive Guidelines on Securities Trading and Confidentiality of Information), som findes i firmaets Retningslinier for forretningsskik (the Company's Business Practices Guidelines) og er tilgængelig hos afdelingen for forretningsskik (the Business Practices Function). Firmaet tager ikke del i politiske aktiviteter. Firmaets midler eller aktiver må ikke bruges som bidrag til politiske partier eller kandidater, hverken i USA eller i andre lande. Dette forbud omfatter ikke alene direkte bidrag, men også indirekte støtte eller hjælp gennem køb af billetter til begivenheder, der har til formål at skaffe penge til politiske formål, eller levering af varer, tjenester eller udstyr, der skal bruges i forbindelse med at rejse penge til politiske formål eller andre kampagneformål. Forbudet gælder kun brug af selskabsmidler eller aktiver for politiske formål, og har ikke til hensigt at holde dig fra at foretage personlige bidrag til den kandidat eller det parti, som du måtte ønske. Firmaet må under ingen omstændigheder kompensere eller refundere Colgate ansatte eller andre, der er knyttet til firmaet (inklusive lobbyister), direkte eller indirekte, for politiske bidrag som disse personer overvejer at gøre eller har gjort. I USA forbyder valglovene bidrag fra en virksomhed i forbindelse med et føderalt valg. Staterne og andre politiske regioner kan have lignende forbud. Et politisk bidrag omfatter både direkte (det vil sige penge) og bidrag i form af naturalier. I naturalier medregnes køb af billetter til indtægtsgivende arrangementer, bidrag i form af produkter, frivilligt arbejde af Colgate udført af Colgates ansatte i normal arbejdstid og brug af Colgate udstyr til indsamlings eller politiske formål. Hvis du har spørgsmål angående bidrag i form af naturalier, venligst kontakt virksomhedens juridiske rådgiver. Individuelle Colgate ansatte er frit stillet til at give et personligt bidrag til den kandidat eller det parti, som de måtte ønske. Et personligt bidrag er ens eget ansvar og forpligtelse. Colgate påtager sig ikke noget ansvar eller nogen forpligtelse med hensyn til personlige bidrag. Ydermere skal et personligt bidrag ikke gives med den hensigt at støtte Colgate eller en af dets driftsvirksomheder med at skaffe eller bibeholde forretninger. Vi omgås etisk med regeringer. Man skal ikke forsøge at påvirke regeringsansattes vurdering eller handlemåde ved at udlove gaver eller lån, eller ved andre ulovlige tilskyndelser.

15 Det er således vigtigt, at du ikke giver en statsansat gaver, betaler for selskabelighed eller yder andet af værdi, medmindre virksomhedens juridiske rådgiver har godkendt det på forhånd. Hertil kommer, at der findes love vedrørende lobbyisme, der kræver, at virksomheden og/eller dens medarbejdere lader sig registrere og præsentere som lobbyist, hvis en repræsentant for Colgate kommunikerer med en statsansat med henblik på at påvirke lovgivningen eller andre statslige dispositioner. Hvis du tager et sådant initiativ, skal du orientere virksomhedens juridiske rådgiver. Colgates forpligtelse til at handle lovligt og etisk korrekt med et lands statsadministration gælder i hele verden. Firmaets politik og loven forbyder ansatte eller deres stedfortrædere at give eller tilbyde penge eller andet af værdi - hvadenten det drejer sig om kontanter eller ej og hvadenten det sker direkte eller indirekte gennem andre - til udenlandske tjenestemænd, i håb om at disse vil kunne påvirke deres regering med henblik på at skaffe firmaet forretninger eller bibeholde disse. For at sikre, at du ikke fraviger denne regel, er det firmaets politik at pånær obligatoriske afgifter (for eksempel påkrævede tilladelser eller licensafgifter) må ingen betalinger eller gaver der vedkommer firmaets forretningsaktiviteter ske til udenlandske tjenestemænd, direkte eller indirekte, medmindre det på forhånd er godkendt af virksomhedens juridiske rådgiver, som værende lovligt under USA's og andre landes love. Man skal altid være åben og ærlig i sin omgang og kommunikation med offentlige ansatte. Enhver overlagt falsk erklæring til en offentlig ansat (mundtlig eller skriftlig) og især enhver falsk erklæring under ed, kan udsætte firmaet og dets ansatte for bøder af væsentlig størrelse. For mere detaljeret vejledning vedrørende firmaets politik på disse områder, se Colgate-Palmolives retningslinier vedrørende USA's lovgivning om udenlandsk korruption (Colgate-Palmolive Guidelines on the U.S. Foreign Corrupt Practices Act) og Colgate-Palmolives retningslinier for handelsforbindelser med regeringsinstitutioner (Colgate-Palmolive Guidelines on Business Relationships with Government Entities), som findes i firmaets Retningslinier for forretningsskik (the Company's Business Practices Guidelines) og er tilgængelig hos afdelingen for forretningsskik (the Business Practices Function). Vi opbevarer journaler i overensstemmelse med loven. Vi overholder alle love og bestemmelser, der vedrører opbevaring af journaler. Firmaets retningslinier for opbevaring af journaler (The Company's Record Retention Program) udstikker firmaets politik og procedurer vedrørende opbevarelse af journaler, som alle ansatte skal følge. En kopi af kan fås hos virksomhedens juridiske afdeling. For mere detaljerede retningslinier vedrørende opbevarelse af journaler, der gælder for din afdeling, kontakt virksomhedens juridiske rådgiver eller økonomiafdelingen. Hvis du bliver bekendt med eksistensen af en stævning eller forestående regeringsundersøgelse eller en sådan bliver indberettet til dig, kontakt da omgående din virksomheds juridiske rådgiver. I et sådant tilfælde skal du bevare alle optegnelser, der kan angå denne undersøgelse, eller som kan vedrøre vidneindkaldelsen, uanset betingelserne i ovennævnte retningslinier. Hvis du har spørgsmål til hvorvidt en optegnelse vedrører en undersøgelse eller stævning, kontakt da virksomhedens juridiske rådgiver, inden du disponerer over det pågældende dokument.

16 Vi overholder USA's love, der regulerer international handel og transaktioner. I udførelsen af såvel amerikanske som udenlandske forretninger, overholder firmaet fuldt ud alle relevante amerikanske love, der regulerer import, eksport og forretninger med ikke-amerikanske selskaber. Disse love indeholder begrænsninger med hensyn til hvilken type produkter, man må importere til USA, og hvordan de skal importeres. De forbyder endvidere eksport til, og de fleste andre transaktioner med, visse lande, såvel som samarbejde med eller deltagelse i udenlandske boykot af lande, som ikke er boykottede af USA. For mere detaljeret vejledning om disse love og de lande som de vedrører, se Colgate-Palmolives retningslinier for internationale forretningsaktiviteter (Colgate-Palmolive International Business Activities Guidelines) som findes i firmaets Retningslinier for forretningsskik (the Company's Business Practices Guidelines) og er tilgængelig hos afdelingen for forretningsskik (the Business Practices Function).

17 FORHOLDET TIL SAMFUNDET Firmaets ønske og mål er at være et bidragende medlem af det globale fællesskab. Vi er medborgere i alle de lande, hvor vi gør forretninger, og ligesom enhver anden borger, har vi et ansvar for at støtte samfundets velfærd, sundhed og uddannelse. Colgate deltager i lokal velgørenhed og frivilligt arbejde. Overalt er det vores mål at tage del i projekter, der fremmer det lokale samfunds velfærd. Sådanne projekter omfatter deltagelse i velgørenheds fremstød og hjælp til fattige, sårede og hjemløse i tilfælde af katastrofer. Vores primære fokus er at hjælpe unge mennesker. Colgate mener at de initiativer, der gøres for børn i dag, vil komme os alle til gavn i fremtiden. Derfor sponserer firmaet atletik konkurrencer og andre ungdomsaktiviteter i hele verden. Firmaet opfordrer ligeledes til at de ansatte i deres fritid deltager i lokale velgørenhedsaktiviteter efter eget valg. Vi samarbejder med regeringer i spørgsmål, der påvirker vores forretning. Firmaet har datterselskaber eller afdelinger i mere end 100 lande. Det er vores politik at have gode forbindelser med lokale og nationale regeringer. Sommetider opstår der problemer, der påvirker vores forretninger. I særlige tilfælde vil firmaet gøre sine synspunkter og anbefalinger om særlige spørgsmål tilgængelige for regeringer for at søtte vores forretningsmål og behov. Colgate er imod ulovlige og umenneskelige arbejdsvilkår. Colgate er imod ulovlig brug af børn som arbejdskraft, udnyttelse af børn samt al anden form for uacceptabel behandling af ansatte. Derudover er det Colgates politik ikke at samarbejde med en leverandør eller anden forretningspartner, om hvem man ved, at vedkommende praktiserer en uacceptabel behandling af sine ansatte såsom udnyttelse af børn, fysisk afstraffelse, misbrug af kvinder, slaveri eller andre former for misbrug. Virksomheden accepterer ikke nogen form for udnyttelse af børn eller anden arbejdskraft, og hvis virksomheden erfarer, at disse principper ikke overholdes, er det grund for en øjeblikkelig ophævelse af forretningsforbindelsen. Colgate støtter menneskerettighederne. Colgate er engageret i overholdelse af menneskerettighederne verden over. I det øjemed samarbejder og søger Colgate kun samarbejde med forretningspartnere, der selv lever op til følgende normer: lige muligheder for medarbejdere på alle niveauer med hensyn til farve, race, køn, alder, etnisk baggrund og religiøs overbevisning en sikker, sund arbejdsplads, hvor menneskers helbred og miljøet beskyttes aflønning af medarbejdere med en løn, der gør det muligt for dem at dække de daglige fornødenheder samt mulighed for medarbejderne for at udvikle deres færdigheder og evner

18 respekt for medarbejdernes foreningsfrihed samt samarbejde med regeringer og de samfund, som vi gør forretninger i, med henblik på at udvikle den uddannelsesmæssige, kulturelle, økonomiske og sociale velfærd i de pågældende samfund. Colgate forpligter sig til at beskytte liv og ejendom. Colgate er forpligtet til at beskytte de ansattes liv og ejendom, det samme gælder for medlemmerne af det samfund hvor vi gør forretninger. Firmaet har udarbejdet en krisehånteringsplan (Crisis Management Plan). Hver gang der opstår problemer i Colgates, der indebærer en krise med hensyn til miljøet, vores produkter eller Colgate ansatte eller andres liv, sundhed eller sikkerhed, skal du kontakte din afdelingsleder, som atter igen skal kontakte medlemmerne af krisehåndteringsudvalget (the Crisis Management Team). Hvis du vil vide mere om proceduren for krisehåndtering, kan du kontakte afdelingen for forretningsskik (The Business Practices Function).

19 FORHOLDET TIL MILJØET At beskytte den verden, som vi lever i, er en fortsat forpligtelse, der er meget vigtig for os. Da vi er en verdensomspændende virksomhed der sælger varer til forbrugerne, der bidrager til den generelle livskvalitet, anerkender og vedkender vi os værdien af et sundt og rent miljø. Vores miljøpolitik: Vi bestræber os på at reducere affald og begrænse påvirkningen af miljøet fra vores produkter og emballage. Vi går ind for ressource besparelser, genbrug og andre ansvarlige metoder til affaldshåndtering. Vi bestræber os på at fremstille, emballere og sælge kvalitetsprodukter, som imødekommer eller overtrumfer regler og bestemmelser for produkternes sundhed og sikkerhed. Vi vil fortsætte med at forbedre vores produkter og emballage og investere i opfindelser, der beskytter miljøet. Vi bestræber os på at drive vores produktionsanlæg sikkert og på en måde, der tager hensyn til de ansattes og samfundets forhold. Vi vil også fremover forbedre vore produktionsanlæg og processer for yderligere at beskytte miljøet. Vi vil gøre miljøspørgsmål og -hensyn til en integreret del af vores forretningsbeslutninger og transaktioner. Firmaet fokuserer på at beskytte miljøet. Derfor skal enhver af os overholde både bogstavet og ånden i de gældende miljølove og bestemmelser og den offentlige politik, som de er udtryk for. Der er ingen ansatte eller ledere i firmaet, som har bemyndigelse til at indlade sig på en adfærd, som ikke overholder denne politik eller til at bemyndige, godkende eller tolerere en sådan adfærd af en anden person. Vi vil fremme åben kommunikation med offentligheden og søge et aktivt og produktivt samarbejde med de samfund, hvor vi gør forretninger. Vi vil forsætte med at dele oplysninger med forbrugerne om vores miljøpolitik og programmer og arbejde med samfundsledere og alle andre, der deler vores engagement i at beskytte miljøet for fremtidige generationer. For yderligere oplysninger vedrørende de miljølove, som gælder for firmaet, og firmaets politik og procedurer herom, se venligst Colgate-Palmolives erklæring om miljøpolitik samt sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (the Colgate-Palmolive Environmental, Occupational Health & Safety Policy Statement) som findes i firmaets Retningslinier for forretningsskik (the Company's Business Practices Guidelines) og er tilgængelig hos afdelingen for forretningsskik (the Business Practices Function).

20 FORHOLDET TIL AKTIONÆRERNE Vi stræber efter at tjene aktionærerne bedst muligt - at sørge for stadig vækst og et fair afkast af deres investeringer, at bibeholde vores position og omdømme som en førende virksomhed for forbrugerprodukter, at beskytte aktionærinvesteringer og stå til rådighed med udførlige oplysninger til rette tid. Opnåelsen af disse mål afhænger af en fremgangsrig udvikling i de forhold, som er diskuteret tidligere i denne Firmapolitik. Idet vi udfører vores forretninger i overensstemmelse med de her anførte principper om retfærdighed, anstændighed og hæderlighed, hjælper vi med at skabe værdi for aktionærerne.

21 ANSVAR FOR OVERHOLDELSE Det at udarbejde en skriftlig Firmapolitik er ikke nok - retningslinierne skal kommunikeres til dem, som er blevet bedt om at følge disse og de skal samtykke til dem. Kommunikation og information er af afgørende betydning. Når vi ansættes hos Colgate, forpligter vi os til at overholde disse retningslinier, med alle love og bestemmelser og med de mere detaljerede retningslinier, der forekommer i Retningslinier for forretninsskik samt i anden politik, procedurer og retningslinier, som er udarbejdet af firmaet på global, regionalt eller lokalt plan. Lederne er ansvarlige for at kommunikere disse retningslinier til personalet, for at sikre at de forstår og følger dem, og for at skabe et miljø, hvor ansatte frit kan diskutere etiske og juridiske spørgsmål. Afdelingen for forretningsskik er ansvarlig for overholdelse af reglerne og andre retningslinier for forretningsskik. Dette ansvar indbefatter at: Sikre at Firmapolitikken og andre retningslinier er ajourført; Føre tilsyn med uddannelse i overholdelse; Passe firmaets telefonhotline- og -hotlinesystemer; Besvare spørgsmål om retningslinierne; Føre tilsyn med overholdelse af retningslinierne; Undersøge rapporterede tilfælde af overtrædelse af retningslinierne; Kontrollere håndhævelse af retningslinierne; og Kontrollere ændringer i love og andet som måtte påvirker retningslinierne. Afdelingen for forretnignsskik vil periodisk rapportere til Colgates øverste globale og regionale ledelse angående etablering, gennemførelse og håndhævelse af virksomhedens retningslinier for forretningsskik og andre initiativer. Du opfordres til at søge hjælp og vejledning. Denne Firmapolitik kan ikke give definitive svar på alle spørgsmål. Her må vi til syvende og sidst stole på den enkeltes sunde fornuft og dømmekraft med hensyn til, hvad der er kræves for at leve op til firmaets høje standard, inklusive fornemmelse for hvornår det er rigtigt at søge vejledning om hensigtsmæssig opførsel. I de fleste tilfælde skal du henvende dig med spørgsmål vedrørende retningslinierne, beskrevet i Firmapolitikken, til din chef eller virksomhedens juridiske rådgiver, som atter igen skal henvise sådanne spørgsmål til hans eller hendes chef, koncernens juridiske afdeling, afdelingen for forretningsskik eller personaleafdelingen i den lokale eller regionale afdeling, alt efter hvad hun eller han finder passende.

22 Du skal indberette overtrædelser. Hvis du har kendskab til eller mistanke om overtrædelse af reglerne eller andre af firmaets retningslinier, skal du omgående rapportere disse oplysninger til din chef eller virksomhedens juridiske rådgiver. Alternativt er du velkommen til at henvende dig til en leder højere oppe i systemet eller til afdelingen for forretningsskik uden frygt for repressalier. Sådan søger du hjælp og vejledning. Firmaets afdeling for forretningsskik har en 24-timers telefon Hotline [ eller (modtageren betaler)], gennem hvilken du kan søge vejledning eller rapportere formodede overtrædelser til afdelingen. Du kan også sende en til Alle oplysninger, der er givet til afdelingen for forretningsskik vil blive behandlet så fortroligt i det omfang det er muligt. Hver gang der opstår problemer i Colgates, der kan betegnes som en krise i forhold til miljøet eller Colgate ansattes eller andres liv, sundhed eller sikkerhed, skal du kontakte din afdelingsleder, som atter igen skal kontakte medlemmerne af krisehåndteringsudvalget. Du bør ikke bruge ovennævnte hotline til at rapportere disse kriser. I tilfælde af ikke-rutine spørgsmål, såsom mulige overtrædelser, som vil kunne (1) så tvivl om ledelsens hæderlighed eller rigtigheden af indholdet af regnskabsbøger, journaler eller konti, eller (2) medføre et betydeligt tab eller straf for firmaet eller en af dets afdelinger, anmodes du om at henvende dig til koncernjuristen i New York (Chief General Counsel) eller afdelingen for forretningsskik og ellers følge de fastsatte rapporteringsprocedurer, der foreligger. Alle, der modtager en oplysning om en formodet overtrædelse, skal rapportere begivenheden til afdelingen for forretningsskik enten skriftligt til firmaets hovedkvarter sendt pr. post, pr. fax eller via , eller ved at ringe på firmaets Hotline. Ingen, der i god tro har indrapporteret en overtrædelse, vil blive udsat for repressalier for en sådan rapportering. Overtrædelser vil blive undersøgt. Alle rapporterede overtrædelser vil blive undersøgt omgående, og vil blive behandlet fortroligt i det omfang det er muligt. Det er bydende nødvendigt, at de, som har rapporteret om en overtrædelse, ikke selv foretager undersøgelser på egen hånd. Undersøgelser kan involvere indviklede juridiske spørgsmål. Det at tage sagen i egen hånd, kan kompromittere en undersøgelses integritet og have en ugunstig virkning for både dig og Colgate. Disciplinærsager kan komme på tale. Firmaet har til hensigt at forebygge forekomsten af opførsel, der ikke overholder disse regler eller andre af Colgates retningslinier for forretningsskik og at sætte en stopper for en sådan opførsel, når den forekommer, så snart som muligt efter at den er blevet opdaget. Colgate ansatte, der overtræder reglerne og andre af Colgates retningslinier om forretningsskik, kan blive udsat for disciplinære foranstaltninger, til og med opsigelse.

ADFÆRDSKODEKS. Living Our Values. Opretholdelse af de højeste etiske standarder. Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer

ADFÆRDSKODEKS. Living Our Values. Opretholdelse af de højeste etiske standarder. Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer ADFÆRDSKODEKS Living Our Values Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer Opretholdelse af de højeste etiske standarder EN MEDDELELSE FRA VORES FORMAND, DIREKTØR OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR C

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Hugh Grant, vores formand og administrerende direktør, tager ordet Kære Monsanto-kolleger Hos Monsanto er vores vision at producere mere, bevare mere og forbedre

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere

Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Code of Conduct Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Europa 2006 Xerox Code of Conduct XE (DK) Code of conduct (politik for adfærd) Meddelelse fra præsidenten for Xerox Europe:

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK

KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDE AKTIVER OG OPLYSNINGER KORREKT Vores forpligtelse 3 Vores formål og værdier 4 Personer, som dette kodeks er gældende for 5 Medarbejdernes

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Regelsæt for god forretningsetik. The most important thing we build is trust

Regelsæt for god forretningsetik. The most important thing we build is trust Regelsæt for god forretningsetik The most important thing we build is trust Meddelelse fra den Administrerende Direktør MEDDELELSE FRA DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR...3 INTRODUKTION...4 1.1. Hvis man undlader

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier. Kodeks for etik og forretningsskik

HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier. Kodeks for etik og forretningsskik HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier Kodeks for etik og forretningsskik Meddelelse fra Richard Reese, CEO Hos Iron Mountain sætter vi lige så meget pris på vores omdømme i forbindelse med ærlighed og integritet

Læs mere