Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1."

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: september 2013 J.nr.: NMK Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig Kommune Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Lemvig Kommunes afgørelse af 10. juni 2013 om registrering af ny afgrænsning af overdrev på ejendommen matr. nr. 1a og 2, Den Nordlig Del, Nørre Nisum, beliggende Pilgårdvej 35 og 36, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens 88, stk. 1. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse. 2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet.

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Afgørelsen er den 7. juli 2013 påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af en af ejerne af de omhandlede arealer, Hanne Eriksen, Pilgårdsvej 36, 7620 Lemvig. Klager er navnlig uenig i, at overdrevsarealerne er blevet indskrænket til et areal på ca m², hvor en sø og et vådområde fra tidligere Natura 2000 område er udgået. Derudover mener klager, at de to overdrev er et stort økologisk sammenhængende overdrev, der er 3 beskyttet. Sagens oplysninger Sagen drejer sig om 3 registrerede overdrevsarealer beliggende mellem matriklerne 1a og 2, Den Nordlig Del, Nørre Nisum ved Pilgårdsvej 35 og 36. I forbindelse med en forespørgsel om udvidelse af en svineejendom på Pilgårdsvej 35 besluttede Lemvig Kommune at foretage en vurdering af 3 status vedrørende arealer ved Pilgårdsvej 35 og 36 (areal B). Arealet udgøres af et sammenhængende område, der dækker såvel Pilgårdsvej 35 og 36. Lemvig kommune foretog i forbindelse med forespørgslen en besigtigelse af arealerne. På den nordlige del af klagers ejendom findes et andet areal (areal C), som er registreret som 3 beskyttet overdrev. Mellem de 2 arealer (B og C) findes et ikke-registreret areal (areal A). På besigtigelsen skulle det afklares, om areal B var sammenhængende med areal C. Efter aftale med ejeren blev arealerne A og B vurderet af Cowi A/S med besigtigelse og efterfølgende rapport. Af rapporten fremgår det navnlig, at området er en stejl og ret dyb smeltevandskløft. Der er væld langs siderne af kløften, og i bunden af kløften findes en bæk, som løber ud i Limfjorden ca. 400 meter mod nordvest. Der er et større vådområde og en sø i området. Areal A (ved Pilgårdsvej 36) Dette areal har ikke tidligere været registreret som 3 beskyttet overdrev. På arealet findes ingen sammenhængende overdrevsvegetation, lysåben, græs- og urtedomineret vegetation med græsning eller høslet. Der findes ingen af de karakteristiske eller biotypiske plantearter for overdrev, bortset fra alm. og engriflet hvidtjørn samt alm. hundegræs øverst langs marken. Der er ikke sket rydning af træer og buske. Arealet er præget af udgåede elmetræer med nye stødskud og mange andre træer og buske. Af rapporten fremgår det, at arealet er kortlagt som værende ikke overdrev. Areal B Af rapporten fremgår det, at den nordlige del af areal B på trods af tydelig næringsstofvirkning og dominans af trivielle, nitrofile arter, har positive indikationer på et overdrev. Der er tør jordbund bortset fra bækken i bunden, der er en konstant forekomst af overdrevsarter som rød svingel, alm hvene, kornet stenbræk og mark-frytle, der er grønsvær og spredte karakteristiske overdrevsarter som alm. kællingetand, fløjsgræs, blågrøn løvefod, vellugtende gulaks og gul snerre. 2

3 Den nordlige del af areal B er på den baggrund vurderet som overdrev. I forhold til den sydlige del af areal B fremgår det af rapporten, at flere forhold i den sydlige del af området ikke stemmer overens med overdrevsdefinitionen. Det vurderes derfor, at den sydlige del af arealet ikke er overdrev. På baggrund af rapporten vurderede kommunen, at overdrevet på areal B ikke var sammenhængende med overdrevet på areal C, og at området mellem overdrevene (areal A) dermed ikke var beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Kommunen har lagt vægt på rapporten, hvoraf det fremgår, at skov, mark og have danner en barriere for, at karakteristiske overdrevsarter kan sprede sig mellem overdrevene. Den 10. juni 2013 traf kommunen på baggrund af rapporten afgørelse om en ny afgrænsning af overdrevet på areal B. Kommunen traf endvidere afgørelse om, at areal A og den sydlige del af areal B ikke er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Til spørgsmålet om sammenhængen mellem overdrevne har klager har til kommunens afgørelse bl.a. bemærket, at der er tale om et sammenhængende overdrevsområde, der inkluderer søen/vådområdet. Området i slugten fra Nissum Bredning mod nord inkluderer delareal A og B, og må betragtes som et stort sammenhængende overdrevsområde. Vedrørende areal A har klager bemærket, at arealet ikke kan udtages af 3 med den begrundelse at det er skov. På grund af læforhold fra nordvestenvinden er der sket en spredt træopvækst af elmetræer, som i øvrigt er udgåede pga. elmesyge. På arealet står rødel, som er plantet af tidligere ejer af Pilgårdsvej 35. Klager har endvidere bemærket, at areal A er ved at blive bevokset med karakteristiske overdrevsplanter, som på sigt vil fortrænge skovbundens vækst. Klager påpeger, at træerne igen vil erobre overdrevet, hvis der ikke bliver afgræsset regelmæssigt. Endelig har klager bemærket, at hele arealet ligger i internationalt beskyttelsesområde, Natura Klager har henvist til Natura 2000-planens målsætning om at vedligeholde og fremme biodiversiteten, så hugorm, grøn markfirben, tyndakset gøgeurt og maj gøgeurt, som er i området, ikke forsvinder. Klager har i den forbindelse henvist til en tidligere diversitetsregistrering i 2006 af Ringkøbing Amt. Hertil har kommunen bemærket, at det ikke er korrekt, at området befinder sig i Natura 2000 område, idet Natura 2000 afgrænsningen for Nissum Bredning følger kystlinjer. Kommunen har endvidere bemærket, at der ikke findes tidligere registreringer for området. Klager har hertil bemærket, at søen er registreret på GIS-kort over Danske Natura 2000 områder. Endelig har klager bemærket, at kommunen burde have afventet en raskmelding af sine medarbejdere i stedet for at bestille en besigtigelsesrapport hos et konsulentfirma, som er rådgiver for svineproducenter. Det er kommunens opgave at agere neutral i registreringssager, og ikke lade et konsulentfirma, som er afhængige af afgørelsen have indflydelse på resultatet. 3

4 Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Med Miljøministeriets cirkulære nr. 128 af 13. juli 1993 om registrering af beskyttede naturtyper blev det pålagt amterne at foretage en førstegangsregistrering af de naturtyper, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Registreringen af naturtyperne er vejledende og således ikke i sig selv afgørende for, om et areal er beskyttet efter lovens 3. Den bindende afgørelse af, om et areal er omfattet af 3, træffes af kommunen (før 1. januar 2007 af amtet) efter en konkret vurdering. På grund af den naturlige dynamik kan arealer over en årrække vokse sig henholdsvis ind eller ud af 3-beskyttelsen. Naturbeskyttelseslovens 3 omfatter de arealer, der til enhver tid opfylder lovens kriterier for at være en beskyttet naturtype. Overdrev Efter naturbeskyttelseslovens 3, stk. 2, nr. 4, må der ikke foretages ændringer i tilstanden af biologiske overdrev, når sådan naturtype enkeltvis eller sammen med andre naturtyper er større end m 2. Biologiske overdrev findes på veldrænede, vedvarende tørbundsarealer med lysåben urtevegetation uden anden kulturpåvirkning end græsning eller slåning. Overdrev findes ofte på stærkt kuperede arealer som skrænter langs kysten eller langs ådale. De kan dog også findes på jævnt terræn. Såfremt arealet tidligere har været dyrket intensivt, skal den intensive drift med omlægning og intensiv anvendelse af gødning, pesticider og evt. kalkning være opgivet over en længere årrække for, at der kan være udviklet et biologisk overdrev. Vegetationen på et overdrev er i reglen tæt og danner en sammenhængende grønsvær. Der er mange typiske blomsterplanter og græsser, og forekomsten af arter er i høj grad afhængig af jordbunden og den geografiske placering. Et biologisk overdrev kan således rumme mange typiske arter, eller være domineret af enkelte typiske overdrevsarter. Der kan endvidere findes et naturligt islæt af træer og buske, som tåler nogen græsning, f.eks. tjørn og rose. For så vidt angår areal A finder Natur- og Miljøklagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at område A ikke har karakter af overdrev, og at arealet som følge heraf ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Ud fra sagens oplysninger er det nævnets vurdering, at område A har været et historisk overdrev, som har vokset sig ud af 3-beskyttelsen. Nævnet har lagt vægt på det oplyste om vegetationen på arealet. Den sydlige del af areal B Den sydlige del af areal B er af kommunen vurderet til ikke at være overdrev. Arealet er ikke beliggende på klagers ejendom, men på naboejendommen, Pilgårdsvej 35, 7620 Lemvig. Det følger af Natur- og Miljøklagenævnets praksis (NKO nr. 113), at tredjemænd, som i øvrigt er klageberettigede efter naturbeskyttelseslovens 87 ikke kan klage over, at en kommune har besluttet ikke at registrere et område som 3 beskyttet område. Det er herefter også udelukket, at tredjemand senere i forbindelse med en konkret sag kan påklage kommunens afgørelse om områdets status til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet afviser på den baggrund at realitetsbehandle spørgsmålet om 3 status for så vidt angår den sydlige del af areal B. 4

5 Da areal A ikke vurderes til at være et beskyttet overdrev, kan arealerne C og B ikke være et sammenhængende overdrev. Natur- og Miljøklagenævnet skal i øvrigt bemærke, at de arealer, som er påklaget i sagen, ikke ligger inden for et Natura 2000 område. Natur- og Miljøklagenævnet skal endvidere bemærke, at nævnet i denne afgørelse ikke har taget stilling til, hvorvidt det omtalte vådområde og søen på den sydlige del af areal B isoleret set er beskyttede naturtyper, der opfylder naturbeskyttelseslovens 3. Det af klager i øvrigt anførte, giver ikke nævnet anledning til yderligere bemærkninger. På baggrund af ovenstående kan der ikke gives medhold i klagen, og Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herefter Lemvig Kommunes afgørelse af 10. juni 2013 om registrering af ny afgrænsning af overdrev. Line Theil Elikofer Ankechef / Mai-Brit Campos Nielsen Fuldmægtig, cand. jur. Afgørelsen er sendt pr. til: Lemvig Kommune, j.nr K , og Hanne Eriksen, og pr. brev til: Jens Christian Gjøl Jensen, Torngårdsvej 6, 7620 Lemvig 5

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

Sagsøgeren, Søren Steensen Blicher, har nedlagt følgende påstande: Angående beskyttelsen af vandhullet i medfør af naturbeskyttelseslovens 3:

Sagsøgeren, Søren Steensen Blicher, har nedlagt følgende påstande: Angående beskyttelsen af vandhullet i medfør af naturbeskyttelseslovens 3: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. maj 2015 i sag nr. BS C1-608/2014: Søren Steensen Blicher Ribevej 30 6230 Rødekro mod Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2011 J.nr.: NMK-501-00009 Ref.: mtj AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. april 2013 J.nr.: NMK-510-00220 og NMK-43-00288 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om drænspuling med udløb i fiskesø i Thisted

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Region Midtjyllands vedtagelse af Råstofplan 2012.

Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Region Midtjyllands vedtagelse af Råstofplan 2012. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2013 J.nr.: NMK-220-00058 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om vedtagelse af Råstofplan 2012 for Region Midtjylland

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. marts 2013 J.nr.: NMK-31-00774 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse

Læs mere

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA

2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA AFGØRELSE i sag om Syddjurs

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. februar 2013 J.nr.: NMK-11-00005 (tidl. MKN-113-00006) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk og fbe-ees03@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 026053-2012 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-500-00466 Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Afgørelse i sag om Varde

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Dispensation til biloplag på beskyttet natur

Dispensation til biloplag på beskyttet natur Frank Nielsen Højby Autoophug A/S Nygårdsvej 54 B Tinghulevej 5 B Nygård Tinghulerne 4500 Nykøbing Sj. 4573 Højby Sendt til: hoejby@autoophug.org og hojbyautogen@mail.tele.dk Den 12. februar 2015 Dispensation

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Overdrevsprojektet genskabelse af overdrev i Danmark Et LIFE Nature projekt 2004-2008. Indledning

Overdrevsprojektet genskabelse af overdrev i Danmark Et LIFE Nature projekt 2004-2008. Indledning Indledning Overdrev er en af de mest artsrige naturtyper i Danmark. Man kan indenfor én kvadratmeter finde helt op til 50 forskellige plantearter, og en stor del af de danske insekter er knyttet til denne

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere