BvB information Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet"

Transkript

1 BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet

2 Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon BvB en forsikring mod byggeskader BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme BvB formidler byggetekniske erfaringer til ejere, rådgivere, entreprenører, kommuner m.v. BvB deltager i andre aktiviteter, der kan fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet Ejendomme, der har fået støtte til byfornyelse efter den 1. juli 1990, er omfattede af BvB. Se mere på vores hjemmeside

3 BvB s eftersyn Dokumentation til BvB Din ejendom bliver automatisk tilknyttet BvB, når der er ydet støtte til byfornyelse. Det betyder blandt andet, at BvB skal gennemføre et eller to eftersyn for at vurdere de arbejder, der er udført under byfornyelsen. Ved en byfornyelsessag er der mange papirer, tegninger, tekniske rapporter mv. at holde styr på. Formålet med denne folder er at informere dig om, hvilke dokumenter og oplysninger du skal give BvB for, at vi kan gennemføre vores eftersyn. Du er altid velkommen til at kontakte os Indsamling af dokumentation til BvB I side 2 Dokumentationsmaterialet I side 4 Ordliste I side 7 1

4 1 BvB s eftersyn indsamling af dokumentation til bvb Formålet med BvB s eftersyn er at beskrive og vurdere de arbejder, der er gennemført under byfornyelsen, at registrere svigt og skader og hvis det er muligt at finde årsagerne til, at de er opstået. Eftersynet bliver udført af et arkitekt- eller ingeniørfirma (efter syns firma), som BvB antager til opgaven. 1-års eftersyn BvB s 1-års eftersyn begynder ca. fire måne der efter, at ombygningen er afleveret. Du vil modtage eftersynsrapporten og BvB s sammenfatning senest otte måneder efter afleveringen. Materialet fra eftersynet er tænkt som et værktøj ved din 1-års gennemgang af ejendommen, ved reklamation over svigt og skader og ved ejendommens almindelige drift. Du vil høre nærmere, når ombygningen er afleveret. 5-års eftersyn BvB gennemfører ikke 5-års eftersyn af alle byfornyede ejendomme. BvB vurderer på baggrund af 1-års eftersynet, om en ejendom skal have et 5-års eftersyn. BvB s 5-års eftersyn begynder ca. fire år efter, at ombygningen er afleveret. Hvis din ejendom skal have et 5-års eftersyn, vil du i god tid inden modtage information om eftersynet. Skemaer til BvB s 1-års eftersyn For at kunne gennemføre eftersynet bedst muligt har BvB brug for alle relevante oplysninger om byggesagen. Vi beder dig derfor udfylde to skemaer (BvB s skema 1 og 2). Der er vedlagt to eksemplarer af hvert skema. Det ene eksemplar er til dig, det andet er til din rådgiver. Din rådgiver kan eventuelt hjælpe dig med at udfylde skemaerne. BvB s skema 1 Du udfylder og sender skemaet til kommunen sammen med førregistreringen og en fortegnelse over de ombygningsarbejder, du søger støtte til. Hvis kommunen ikke støtter alt det, du har søgt om, skal fortegnelsen revideres og sendes til kommunen senest én måned efter, at du har modtaget kommunens tilsagn om støtte. Vi har vedlagt et eksempel på, hvordan fortegnelsen kan se ud. BvB s skema 2 Du sender skemaet og det ajourførte projektmateriale til det eftersynsfirma, BvB har udpeget. Du skal sende materialet senest to måneder efter byggeriets aflevering. På forsiden skal du notere nogle generelle in for mationer. Bagsiden består af en liste, som angiver det projektmateriale, der typisk er ved en ombygning. Afkryds venligst på listen, hvilket materiale du sender til eftersynsfirmaet. Dette materiale udgør grundlaget for BvB s eftersyn. På de efterfølgende sider er nærmere beskrevet hvilket materiale, du skal vedlægge. 2

5 Ejeren sender BvB s skema 1 + bilag til kommunen Kommunen giver tilsagn om støtte til ombygning Ejeren sender evt. revideret fortegnelse til kommunen BvB opretter sag og sender information til ejeren Ejeren forbereder dokumentation af byggesag Ombygning Ejeren gennemfører afleveringsforretning Ejeren får ajourført projektmateriale fra rådgiveren 1 måned efter aflevering Ejeren orienterer BvB om afleveringsdato BvB indgår aftale med et eftersynsfirma BvB informerer ejeren nærmere om 1-års eftersynet 2 måneder efter aflevering Ejeren sender BvB s skema 2 + bilag til eftersynsfirmaet 4 måneder efter aflevering 1-års eftersyn 3

6 2 BvB s 1-års eftersyn dokumentationsmaterialet Dokumentationsmateriale til BvB bilag til BvB skema 2 Byggesagsjournal /BvB s LOGBOG Registreringer Rådgivnings- og entrepriseaftaler Eventuelle aftaler om forsøg Bygherrens projektbeslutning Mødereferater bygherremøder mv. Projekttegninger (ajourførte) Projektbeskrivelser (ajourførte) Beregninger Tilladelser Byggesagsjournal/ BvB s LOGBOG BvB anbefaler, at du som ejer/bygherre udarbejder en logbog, som beskriver forløbet af byggesagen og hvilke aftaler, du indgår med hvem og hvornår. Det bør desuden fremgå, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af byggeriet, hvornår forskellige godkendelser er modtaget, byggeriets start, afslutningen af forskellige etaper osv. Meget af det materiale, BvB ønsker fremsendt, og som fremgår af denne liste, vil naturligt kunne indgå i en logbog. På BvB s hjemmeside kan du downloade dokumenter - ne til en logbog. Mødereferater byggemøder mv. Tilsynsplaner Tilsynsrapporter / tilsynsnotater Kontrolplaner kvalitetssikring Kontroldokumenter Kopi af ejendomsforsikring Svampeundersøgelse/afhjælpning Drifts- og vedligeholdelsesplaner Registreringer Hvis det ikke har været muligt at få undersøgt skjulte bygningsdele ved førregistreringen, er det vigtigt, at der undervejs i selve byggefasen bliver foretaget yderligere registreringer/tilstandsvurderinger. Rådgivnings- og entreprisekontrakter Du skal sikre dig, at det klart frem går af kontrakter, hvem der er ansvarlig for projekt, udbud, gennemførelse, tilsyn og byggeledelse. Det er også dig, der i kon trakterne skal forpligte rådgivere og entreprenører til at udføre kvalitetssikring dvs. sikre, at kvaliteten af de udførte arbejder er dokumenteret. 4

7 Eventuelle aftaler om forsøgsbyggeri Dokumentationen skal omfatte en beskrivelse af forsøgets omfang og begrænsning, hvad forsøget går ud på, hvem der deltager og for sø gets resultater. Bygherrens projektbeslutning Det er vigtigt, at det fremgår af projektmate rialet, at du har fastlagt den bygge tekniske kvalitet. Senere ændringer og justeringer i forbindelse med licitation, tillægsarbejder m.v. skal også være dokumenteret. Beskrivelser (ajourførte) Beskrivelserne bør omfatte omfangsbeskrivel se (kort oversigt over byggesagens omfang) og byggesags-/arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser (fællesbetingelser og almindelige betingelser/særlige betingelser). Byggesagsbeskrivelserne bør desuden være aktivitetsopdelt på de omfattede bygningsdele. Har entreprenører og leverandører udarbejdet beskrivelser til projektet, skal de indgå i materialet. Beskrivelserne skal løbende ajourføres, så de svarer til det, der er udført. Mødereferater bygherremøder mv. Referater fra møder mellem dig og råd gi ve ren. Både i projekteringsfasen og i selve byggefasen holder bygherren jævnligt møder med rådgiveren for at afklare/beslutte ændringer i projektet. Projekttegninger (ajourførte) Tegningsmateriale bør som minimum bestå af hovedtegninger og detailtegninger. Ved afleveringen skal du sikre dig, at rådgiveren afleverer et ajourført projektmateriale herunder et komplet sæt tegninger, der er revideret, så de svarer til det, der er udført. Det samme gælder for entreprenører eller le ve randører, hvis de har ansvaret for en del af materialet. Beregninger Beregninger, der er udført for at dimensionere konstruktioner og installationer og/eller beregninger, som kommunen har krævet for at godkende projektet. Tilladelser Byggetilladelser, ibrugtagningstilladelser og eventuelle dispensationer m.v. Mødereferater byggemøder m.v. Referater fra møder mellem rådgiveren og entre prenørerne. Inden selve byggeriet begynder, holder rådgiveren projektgennemgangsmøder med entreprenørerne. Under byggeriet holdes der byggemøder for at afklare eventuelle problemer (ændring i aftaler, tidsplaner m.m.). 5

8 Tilsynsplaner og kontrolplaner Bygherrens krav til den kontrol, rådgiveren og entreprenørerne løbende skal foretage under byggefasen, bør fremgå af udbudsmaterialet. Det bør desuden fremgå, i hvilken form dokumentationen skal foreligge. Kontroldokumenter Kontroldokumenterne kan bestå af kontroljourna ler og prøvningsrapporter, samt deklara tionsblade, certifikater og datablade, som refererer til de anvendte materialer. Desuden bør fotografier være en væsentlig del af dokumentationen. Kontrol udføres som stikprøver, eller arbejdet udføres på grundlag af godkendte prøver. Planer for tilsyn og kontrol af udførelse skal præcisere, hvilke bygningsdele der skal kontrolleres, og hvornår og hvor ofte det skal gøres. Kontrollens hyppighed skal afstemmes efter den risiko, der er ved konstruktionen/bygningsdelen. Al kontrol skal være veldokumenteret. Entreprenørens kontrolplan skal indeholde op - lys ninger om virksomhedens organisation, hvem der er ansvarlig for kvalitetskontrollen, og hvem der udfører den. Af rådgiverens og entreprenørernes dokumentation skal det fremgå, hvordan eventuelle registrerede fejl ved det udførte er blevet rettet, og at arbejdet er godkendt. Tilsynsrapporter/ tilsynsnotater Rådgiveren registrerer eventuelle fejl i det ud - førte i et tilsynsnotat, der afleveres til entreprenøren. Når fejlen er rettet og arbejdet godkendt, påføres det notatet, der afleveres til rådgiveren. 6 Kopi af ejendomsforsikring Dokumentation for i hvilket omfang ejendomsforsikringen dækker insekt- og svampeangreb. Svampeundersøgelse/afhjælpning I byggesager, hvor der bliver foretaget svampeundersøgelser og/eller svampeafhjælpning, er det vigtigt, at der foreligger dokumentation for, hvad der er undersøgt og udført. I nogle tilfæl de bliver afhjælpningen finansieret via det støtte de projekt i andre helt eller delvist via ejendommens forsikring. I sidstnævnte tilfælde foregår afhjælpningen som en selvstændig byggesag, som ansvarsmæssigt er uafhængig af den støttede byggesag. Du skal kunne redegøre for, om der er foretaget svampeunder søgelser og/ eller svampeafhjælpning. Det skal desuden fremgå hvor og hvem, der har udført arbejdet, og hvem der har stået for finansieringen. Drifts- og vedligeholdelsesplaner Driftsplan for hele ejendommen ikke kun den støttede del skal være udarbejdet, når byggesagen bliver afleveret. På BvB s hjemmeside kan du down loade en vejledning i, hvordan man udar bej der en driftsplan.

9 Ordliste Forklaringer på ord, du vil støde på i materiale fra BvB. AB 92: Forkortelse for Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10 december AB 92 fastlægger bygherrens og entreprenørens pligter og rettigheder. Bygherren og entreprenøren vedtager derfor som regel AB 92 som vilkår for entrepriseaftalen. Afleveringsdato: Den dag, hvor ejeren holder afle veringsforretning sam men med entreprenørerne og rådgiveren. På afle veringsdatoen overtager ejeren ombygningen og risikoen for den. Samme dag begynder den 5-årige ansvarsperiode. BvB s eftersyn: Formålet med BvB s eftersyn er at beskrive og vurdere de arbejder, der er gennemført under byfor nyelsen og registrere svigt og skader. Eftersynet skal også belyse årsagerne, hvis det kan lade sig gøre. Byggeskade: En byggeskade er brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse af bygningen, der stammer fra ombygningen. Andre forhold, som på afgørende måde nedsætter bygningens brugbarhed, kan også være byggeskader. Hvis et svigt med stor sandsynlighed udvikler sig til en skade, kan der i sær lige situationer være tale om en byggeskade. Ejerens 1-års gennemgang: Det er ejeren, der indkalder entreprenørerne til en gennemgang af ombygnings arbejderne. Gennemgangen skal finde sted senest et år efter, at ombygningsarbejderne er blevet afleveret. I forlængelse af gennemgangen udarbejdes et dokument, som beskriver eventuelle mangler ved arbejderne. Alle parter skal underskrive dokumentet. Reglerne for 1-års gennemgangen findes i AB 92, Efter 1-års gennemgangen nedskrives entreprenørens sikkerhedsstillelse, hvis der ikke er påpeget mangler ved ombygningen. Ejerens 5-års gennemgang: Det er ejeren, der indkalder entreprenørerne til en afsluttende gennemgang af ombygningsarbejderne. Gennemgangen skal finde sted, senest 30 arbejdsdage før den 5-årige ansvarsperiode efter afleveringen udløber. Reglerne for 5-års gennemgangen findes i AB Entreprenørens sikkerhedsstillelse: Før en ombygning går i gang, skal entreprenøren stille en sikkerhed på 15 % af entreprisesummen. Sikkerhedsstillelsen er ejerens garanti for, at entreprenøren kan opfylde sine forpligtelser. Sikkerhedsstillelsen nedskrives til 10 %, når ombygningen er afleveret. Et år efter afleveringsdatoen nedskrives den til 2 %. Fem år efter afleveringsdatoen ophører sikkerhedsstillelsen helt, med mindre ejeren har fremsat krav om mangler, der skal udbedres. 5-årig ansvarsperiode: Entreprenører og rådgiveren har ansvar for eventuelle fejl og mangler ved byggeriet i fem år. Ansvarsperioden begynder fra afleveringsdatoen. Krav mod entreprenørerne, rådgiveren og andre skal dog fremsættes hurtigst muligt. Kvalitetssikring: Ejeren skal sørge for, at byggeriet får en god kvalitet. Det er ejeren, der skal kræve, at entreprenører og rådgiveren vælger byggetekniske løsninger og byggematerialer af høj kvalitet. Rådgiveren og entreprenørerne skal kunne dokumentere, at deres ydelser lever op til den aftalte kvalitet. 7

10 Mangler: Der er tale om en mangel, når et arbejde ikke er udført i overensstemmelse med de indgåede aftaler eller bygherrens (ejerens) anvisninger. Det er også en mangel, hvis materialerne er af en dårligere kvalitet end aftalt. Passivitet: Man taler om, at ejeren udviser passivitet, hvis han eller hun ikke foretager sig noget, efter at en mangel, et svigt eller en skade er opdaget. Ejeren skal sende en reklamation til entreprenøren, rådgiveren eller andre hurtigst muligt, efter at de kritisable forhold er opdaget. Ellers risikerer ejeren at miste muligheden for at få forholdene udbedret. Regres: Når BvB anerkender en byggeskade som dækningsberettiget, overtager BvB ejerens krav mod den ansvarlige entreprenør eller rådgiver. Det kaldes regres og indebærer, at BvB vil forsøge at få udgiften til udbedringen dækket af den ansvarlige entreprenør, rådgiver, eller dennes forsikringsselskab. Reklamation: En reklamation er en formel klage eller indsigelse. For eksempel når ejeren skriver et brev til entreprenøren eller rådgiveren og gør opmærksom på en mangel, et svigt eller en skade, som han eller hun mener, at de pågældende har ansvaret for. En reklamation skal altid være skriftlig, så ejeren senere kan bevise, at reklamationen er sendt i rette tid. Ejeren skal følge op på ubesvarede eller afviste reklamationer og tage kontakt til de ansvarlige, hvis ejeren ikke har modtaget svar. byggeskade, men kan udvikle sig til en byggeskade, hvis det ikke bliver udbedret. Syn og skøn: Ved syn og skøn vælger Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed en sagkyndig person til at besigtige ejendommen og komme med en vurdering af, om der foreligger mangler, svigt eller skader på ejendommen. Den sagkyndige person kaldes en skønsmand. Både ejeren og de mulige ansvarlige parter har mulighed for at stille spørgsmål til skønsmanden. Ejeren kan bruge skønsmandens svar til at bedømme, om der er mangler, svigt eller skader på ejendommen, som entreprenører og rådgiveren er ansvarlige for. Særligt eftersyn: Er der behov for yderligere undersøgelser for at kunne vurdere ejendommens tilstand, gennemfører BvB et særligt eftersyn. Det særlige eftersyn koncentrerer sig udelukkende om den bygningsdel, som ikke kunne vurderes tilstrækkeligt ved det almindelige eftersyn. Det kan være nødvendigt at adskille konstruktioner. Voldgift: Inden for byggeriet afklares tvister som regel ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Det fremgår af de fleste kontrakter, som ejeren indgår med entreprenørerne og rådgiveren. I Voldgiftsnævnet bliver sagen normalt bedømt af tre dommere, og afgørelsen er bindende for parterne. Svigt: Der er tale om et svigt, hvis materialer, konstruktioner eller bygningsdele savner egenskaber, som efter aftaler, forudsætninger, offentlige forskrifter eller god byggeskik hører med. Et svigt er ikke en 8

11 Persondataloven BvB har efter persondataloven pligt til at orientere dig om, at vi for at kunne gennemføre eftersyn og eventuelt yde støtte til udbedring af byggeskader har registreret oplys ninger som dit navn, adresse, BBR-identifikation af ejendommen, matrikelbetegnelse, ombygningsudgift mv. I persondatalovens paragraf 31, 35 og 37 er der regler om ret til indsigt, ret til at gøre indsigelse mod behandling og ret til i særlige tilfælde at få rettet oplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, kan du henvende dig til BvB. dokumentation til Bvb Udarbejdet af BvB i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen. Foto: Ole Konstantyner, Jens V. Nielsen Produktion: Vilhelm Jensen & Partnere BvB december 2011

12 Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon Informationsfoldere fra BvB: Introduktion Kort og godt om BvB Før byggesagen Dokumentation til BvB Eftersyn 1-års eftersyn 5-års eftersyn Skadedækning Byggeskader Folderne er gratis og kan fås ved henvendelse til BvB eller hentes fra

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

BERETNING 2011. Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon 8232 2400 bvb.dk

BERETNING 2011. Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon 8232 2400 bvb.dk BERETNING 2011 BYGGESKADEFONDEN vedrørende BYGNINGSFORNYELSE Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon 8232 2400 bvb.dk BYGGESKADEFONDEN vedrørende BYGNINGSFORNYELSE BvB Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002 JUNI 2002 Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer DRIFTSPLAN Erhvervs- og Boligstyrelsen Grundejernes Investeringsfond Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

GI FORSØG & UDVIKLING TAGBOLIG. Vejledning til bygherren GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND

GI FORSØG & UDVIKLING TAGBOLIG. Vejledning til bygherren GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND GI FORSØG TAGBOLIG Vejledning til bygherren & UDVIKLING GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND TAGBOLIG Vejledning til bygherren Denne vejledning er udarbejdet til udlejere, der overvejer at etablere nye boliger

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere

logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer 3. udgave juni 2007

logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer 3. udgave juni 2007 3. udgave juni 2007 logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

Tagbolig. Vejledning til bygherren

Tagbolig. Vejledning til bygherren Tagbolig Vejledning til bygherren Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN 978-87-988882-8-4 Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere