KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(21) 64 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om gennemførelsen af de særlige foranstaltninger til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav i 1996 og 1997

2 BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om gennemførelsen af de særlige foranstaltninger til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav i 1996 og 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Foranstaltninger indeholdt i forordning (EØF) nr. 219/ Fremskridt med hensyn til gennemførelsen af foranstaltningerne Særlige forsyningsordninger ) Yoghurt...7 2) Sukker ) Hvedemel ) Foderstoffer ) Frugt og grøntsager Støtteforanstaltninger for lokale produkter ) Husdyr ) Mejeriprodukter ) Frugt, grøntsager og blomster ) Kartofler ) Vinsektoren ) Olivenlunde ) Honning EUGFL, garantisektionens omkostninger i forbindelse med gennemførelse af foranstaltningerne Undtagelsesbestemmelser på strukturområdet Nationalt kontrolsystem Evalueringsrapport Økonomisk indvirkning Konklusioner

3 BILAG 1 Forordninger vedtaget pr. 31. december Rammeforordning Detaljerede gennemførelsesbestemmelser ) Særlige forsyningsordninger ) Støtteforanstaltninger for lokale produkter Undtagelsesbestemmelser på strukturområdet BILAG 2 Administrative bestemmelser vedtaget til gennemførelse af foranstaltningerne SÆRLIGE FORSYNINGSORDNINGER STØTTEFORANSTALTNINGER FOR LOKALE PRODUKTER UNDTAGELSESBESTEMMELSER PÅ STRUKTUROMRÅDET BILAG 3 Støtte til forsyningsordning oversigt BILAG 4 Støtte til lokal produktion Oversigt

4 FORORD Dette dokument sammenfatter både den Årlige Rapport om de foranstaltninger, der er gennemført på de Ægæiske Øer i årene 1996 og 1997, ligesom en Almindelig Beretning, hvori der redegøres for virkningen af disse foranstaltninger på øernes økonomiske situation. Disse to rapporter er udarbejdet i henhold til Artikel 15, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr. 219/93. 4

5 1. INDLEDNING Det Europæiske Råd erkendte under samlingen på Rhodos d december 1988, at en række ø- regioner i Fællesskabet har særlige socioøkonomiske problemer. I forlængelse af Det Europæiske Råds konklusioner fra ovennævnte topmøde gennemførte Europa- Kommissionen i overensstemmelse med dens forpligtelser og i samarbejde med de græske myndigheder en generel undersøgelse af de særlige problemer, som øerne i Det Ægæiske Hav har, og denne undersøgelse resulterede i udarbejdelsen af en foreløbig rapport fra Kommissionen 1 om gennemførelsen af undersøgelsen. Denne undersøgelsesfase gjorde det muligt for Kommissionen at fremlægge en endelig rapport 2 ledsaget af passende forslag, hvori defineres den overordnede strategi og de praktiske redskaber, der skal tages i anvendelse for at løse de problemer, som øerne i Det Ægæiske Hav har. I den endelige rapport skitseredes Fællesskabets reaktion, og den satte Kommissionen i stand til at fremsætte lovgivningsforslag på landbrugsområdet, der skal danne rammerne om de landbrugsforanstaltninger, som EUGFL, garantisektionen og udviklingssektionen skal finansiere. De foreslåede foranstaltninger skulle fremme økonomisk og social udvikling af mindre øer (mindre end 1 indbyggere), der befinder sig i en geografisk vanskelig situation og er strukturelt tilbagestående i forhold til andre regioner i Fællesskabet. De problemer, som disse øer har med at få sat skub i deres økonomiske og sociale udvikling, skyldes deres østatus, deres afsondrethed, små landarealer og vanskelige geologiske og klimatiske forhold. I lyset af øernes særlige problemer indeholdt Kommissionens forslag en række flerårige og multisektorielle foranstaltninger, der har til formål at lette forsyningen, yde økonomisk støtte til produktionen med det formål at gøre øerne mere selvforsynende og forbedre deres landbrugsstrukturer og deres indbyggeres levevilkår. Rådet fulgte Kommissionens forslag op ved at vedtage forordning (EØF) nr. 219/93 3. Kommissionen vedtog hurtigt alle de forordninger, der var nødvendige for at gennemføre de planlagte foranstaltninger, så de kunne gennemføres fra 1993, men de administrative procedurer for den faktiske gennemførelse og de økonomiske operatørers nødvendige tilpasning til de nye mekanismer, der blev indført, betød, at kun en lille del af støtteforanstaltningerne for lokale produkter kunne gennemføres i I 1994 blev alle foranstaltningerne gennemført med undtagelse af den foranstaltning, der vedrørte udvikling og/eller differentiering af produktionen og/eller forbedring af kvaliteten af frugt, grøntsager og blomster, der heller ikke kunne gennemføres i 1995 på grund af personalemangel i den nationale administration. I henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 219/93, skal Kommissionen fremlægge en årlig rapport om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i forordningen. I 1996 forelagde Kommissionen den første rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af programmet i 1993 og 1994 (KOM(96) 387 endelig udgave) SEK (92) 36 endelig udgave af 13. januar KOM (92) 569 endelig udgave af 23. december EFT L 184, , s. 1. 5

6 I 1998 forelagde Kommissionen en anden rapport for Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af programmet i 1995 (KOM(1998) 292 endelig udgave). Denne rapport dækker gennemførelsen i 1996 og Den sene udarbejdelse af disse rapporter skyldes den nationale administrations problemer med at indhente alle de oplysninger, der var behov for, fra de lokale kontorer på øerne. I henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 219/93 skal Kommissionen fremlægge en almindelig beretning om den økonomiske situation på øerne i Det Ægæiske Hav, hvori der redegøres for virkningerne af de foranstaltninger, der gennemføres. Med henblik herpå blev en evaluering bestilt hos og gennemført af en uafhængig konsulent (Speed Ltd), og erne af denne fremgår af punkt 7 og 8 nedenfor. 2. FORANSTALTNINGER INDEHOLDT I FORORDNING (EØF) NR. 219/93 Forordningen introducerer: en række særlige markedsforanstaltninger, hvortil udgifterne afholdes af EUGFL, garantisektionen (hovedsageligt særlige forsyningsordninger og støtteforanstaltninger for visse lokale produkter), og som er omfattet af særlige overskrifter på Fællesskabets budget til et samlet beløb på EUR 25 mio. i 1996 og EUR 24,3 mio. i 1997 (EUR 21 mio. og EUR 2,4 mio. under overskrift B til planteafgrøder i henholdsvis 1996 og 1997 og EUR 4 mio. og EUR 3,9 mio. under overskrift B til animalske produkter i henholdsvis 1996 og 1997), der var behov for en række undtagelsesbestemmelser på strukturområdet for at lette EUGFL's udviklingstransaktioner. Der blev imidlertid ikke afsat ekstra beløb på budgettet til disse undtagelsesbestemmelser, da udgifterne dækkes af bevillingerne fra EUGFL, udviklingssektionen under fællesskabsstøtterammen. 3. FREMSKRIDT MED HENSYN TIL GENNEMFØRELSEN AF FORANSTALTNINGERNE 3.1. Særlige forsyningsordninger Ordningerne skal opveje ekstraomkostningerne som følge af øernes geografiske beliggenhed i forbindelse med levering af en række dagligvarer fra resten af Fællesskabet, så de kan sælges til rimelige priser. De produktr, der omfattes af nævnte forsyningsordninger, skal fastlægges i forbindelse med foreløbige forsyningsopgørelser, der revideres løbende afhængigt af markedskravene. Der lægges særlig vægt på ordningernes sneboldeffekt, navnlig så fordelene kommer den endelige forbruger til gode. I forbindelse med gennemførelsen af forsyningsordningerne blev øerne inddelt i to grupper, A og B, på grundlag af deres afstand fra fastlandet, og støtten blev tildelt på grundlag af transportomkostningerne, der beregnes ab de havne på det græske fastland, som forsyningerne normalt afsendes fra. 6

7 De øer og præfekturer (nomoi), der indgår i gruppe A (øer tæt på fastlandet), er Thásos, Samothrake, Sporadhes, Kithira, Antikithira, Amouliani, øerne under præfekturet Evvia, undtagen øen Evvia, og følgende øer under præfekturet Kykladerne, Kea, Kithnos, Giaros, Andros, Tinos, Syros, Mykonos, Dilos og Rinia. De øer og præfekturer, der indgår i gruppe B (fjernt beliggende øer), er præfekturerne Dodekaneserne, Khios, Lesvos og Samos og øerne i præfekturet Kykladerne med undtagelse af dem, der indgår i gruppe A. Fællesskabets bidrag beløber sig til 9% af de samlede omkostninger til foranstaltningerne, mens de resterende 1% finansieres af medlemsstaten. Forsyningsstøtten blev fastsat til EUR 15/t og EUR 3/t 4 for henholdsvis gruppe A og B. Derudover blev støtten i 1993 forøget med 5% for at tilskynde operatørerne til at gennemføre foranstaltningen hurtigere. For så vidt angår forsyningen med frugt og grøntsager skulle gennemførelsen være midlertidig og degressiv (fra 1993 til 1997). For 1994, 1995, 1996 og 1997 blev støtten fastsat til henholdsvis 8%, 6%, 4% og 2% af beløbet for Gennemførelsen af foranstaltningen startede først i 1994, da de relevante administrative instrumenter skulle godkendes af den græske administration, og operatørerne skulle tilpasse sig den nye procedure. Situationen med hensyn til udvikling af forsyningerne fordelt på produkt ser ud som følger: 1) Yoghurt øgruppe Fremskridt med gennemførelsen: støtte/enhed (EUR/t) fastsat opgørelse Tabel fastsat % sml. omk. opgørelse (EUR ) % sml. omk. (EUR ) A 15 (1) 18,11 (2) 1 (3) 3 (4) B 3 (1) 36,22 (2) 3 (3) 6 (4) I alt 4 9 (1) Forordning (EØF) nr. 2958/93 af 27. oktober (2) Forordning (EF) nr. 182/95 af 25. juli 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. (3) Forordning (EF) nr. 34/94 af 9. december (4) Forordning (EF) nr. 26/97 af 3. februar Mejerileverandørerne viste ingen interesse for denne foranstaltning i 1996 og Dette var forventet på grund af den dårlige gennemførelse i de foregående to år. Industrien hævder, at de høje udgifter til den særlige mærkning af hver enkelt bæger (et nationalt krav for at vise, at produktet støttes af EUGFL) set i forhold til den lave støtte på grund af produktets værdi forhindrer den i at lade støtten komme den endelige forbruger til gode. 4 Siden den , hvor justeringsfaktoren (dengang 1,2759) for landbrugsomregningskurserne blev afskaffet, er støtten blevet tilpasset til henholdsvis EUR 18,11/t og EUR 36,22/t. 7

8 2) Sukker øgruppe A B De græske myndigheder mener, at en forøgelse af støtten pr. enhed som kompensation for de ekstra udgifter til mærkning og indførelse af nogen fleksibilitet, når støttecertifikatet godkendes, vil kunne bidrage til en forbedring af denne foranstaltning. Fremskridt med gennemførelsen: støtte/enhed (EUR/t) fastsat opgørelse Tabel fastsat sml. omk opgørelse % (EUR ). % sml. omk. (EUR ) 15 (1) 18,11 (2) 3 (3) 159 5,3 2,88 6 (4) ,17 2,63 3 (1) 36,22 (2) 9 (3) 418 4,64 15,14 9 (4) ,44 229,64 I alt ,81 18, ,55 232,26 (1) Forordning (EØF) nr.2958/93 af 27. oktober (2) Forordning (EF) nr.15/95 af 23. januar 1995: den blev justeringsfaktoren (1,27 59) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. (3) Forordning (EF) nr. 116/96 af 26. juni (4) Forordning (EF) nr. 1274/97 af 1. juli Den græske sukkerindustri (GSI) er den største leverandør af sukker. I 1995 leverede den 92% mod de små sukkerhandlendes 8%. Den lave udnyttelse af den fastsatte opgørelse mellem lokal produktion/behov i 1996 skyldtes, at GSI ikke benyttede sig af støtteordningen. De græske myndigheder mener, at situationen har forbedret sig i 1997, idet GSI har omorganiseret sit forsyningssystem og øget sin deltagelse i støtteordningen (67,55%) til trods for den ringe forsyning til øerne i gruppe A. Der skønnes således, at der er mulighed for at øge forsyningen til øerne i gruppe A, da der på disse øer findes berømte små virksomheder, som fremstiller sukkervarer. 3) Hvedemel øgruppe Fremskridt med gennemførelsen: Støtte/enhed (EUR/t) fastsat opgørelse Tabel fastsat sml. omk. opgørelse % (EUR ) % sml. omk. (EUR ) A 15 (1) 18,11 (2) 1 (3) ,82 146,37 11 (4) ,85 115,25 B 3 (1) 36,22 (2) 3 75 (3) ,77 4 (4) , ,32 I alt ,29 126, , ,57 (1) Forordning (EØF) nr. 2958/93 af 27. oktober (2) Forordning (EF) nr. 15/95 af 23. januar 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. (3) Forordning (EF) nr. 2949/95 af 2. december (4) Forordning (CE) n. 2416/96 af 18. december Gennemførelsen forløber tilfredsstillende, selv om der for øerne i gruppe A var en lavere (58%) udnyttelse af opgørelsen i 1997 sammenlignet med

9 De græske myndigheder mener, at den vellykkede gennemførelse af denne foranstaltning skyldes den sunde konkurrence mellem de storleverandører fra fastlandet, som deltager i denne støtteordning, og den effektivitetsfaktor, der kendetegner transport af produkter med en høj specifik vægt såsom mel og sukker. 4) Foderstoffer Det fremgår af nedenstående tabel, at gennemførelsen af denne foranstaltning forløber tilfredsstillende, særlig for øerne i gruppe B, og for nogle produkter nærmer den sig 99% af den foreløbige forsyningsopgørelse. Byg produceret på øen Lemnos har været omfattet af ordningerne og modtager støtte til den sats, der er gældende for øerne i gruppe A, uanset hvilken ø, den transporteres til. Det lave skyldes faldet i Lesvos' forsyninger fra Lemnos, da bygleverancer fra de nordlige havne på fastlandet, Alexandroupolis og Kavállas, til Lesvos i henhold til de græske myndigheder er mere konkurrencedygtige, eftersom de modtager støttesatsen for gruppe B. Tabel 4 (EUR ) ø- gruppe produkt støtte/ enhed (EUR/t) opgørelse % samlede omkostn. opgørelse % Samlede omkostn.. A korn byg fra Lemnos restprodukter og affald fra levnedsmiddelindustri tilberedninger anvendt i dyrefoder lucerne og grovfoder 15 (1) 18,11 (2) 1 (3) 12 (3) 1 (3) 1 (3) 1 (4) ,29 5,51 85, 72,, 89,26 11,97 15,39 13,4 7 3 (5) 5 (5) 4 (5) 2 5 (5) 1 (6) ,22 22,6 92,5 4,, 14,73 2,46 67,1 18,11 I alt ,64 129, ,8 21,31 B korn restprodukter og affald fra levnedsmiddelindustrien tilberedninger anvendt i dyrefoder lucerne og foder 3 (1) 36,22 (2) 3 75 (3) 16 5 (3) 6 5 (3) 2 (4) ,82 99,85 99,35 77, ,74 596,72 233,91 56, (5) 26 3 (5) 12 (5) 2 45 (6) ,88 98, , ,37 941,72 434,64 83,85 I alt , , , ,58 Total ,2 2128, , ,89 (1) Forordning (EØF) nr. 2958/93 af 27. oktober (2) Forordning (EF) nr. 15/95 af 23. januar 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. (3) Forordning (EF) nr. 2949/95 af 2. december (4) Forordning (EF) nr. 258/96 af 12. februar (5) Forordning (EF) nr. 2416/96 af 18. december (6) Forordning (EF) n. 87/97 af 2. januar

10 5) Frugt og grøntsager Fremskridt med gennemførelsen: øgruppe A B støtte/ enhed (EUR/t) Tabel 5 (EUR ) støtte/ enhed (EUR/t) produkt fastsat fastsat opgørelse samlede opgørelse samlede % omkostn. % omkostn. kartofler 3 (3) 523 (4) 42,9 77,4 1,46 3(1) grønsager 6(1) 1 (3) (375 (4) (559,1 3,62 (2) ( ( 51,49 3,84 frugt 7,24 (2) 2 (3) (1 687(4) (52,7 I alt ,7 56,66 5,3 kartofler 1 (3) ,6 2,37 2 (4) 12, 5,1,74 6(1) grønsager 12 (1) 5 3 (3) ,28 14, (4) 253,4 13,4 1,83 7,24 (2) frugt 14,49 (2) (3) ,54 33, (4) 982,2 26,55 7,11 I alt ,67 68, ,6 17,62 9,68 Total ,37 68, ,3 27,54 14,98 (1) Forordning (EØF) nr. 2958/93 af 27. oktober (2) Forordning (EF) nr. 15/95 af 23. januar 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. (3) Forordning (EF) nr. 2995/95 af 19. december (4) Forordning (EF) nr. 2432/96 af 18. december Gennemførelsen af foranstaltningen vedrørende forsyning med frugt og grøntsager skulle være degressiv, og skulle dække en begrænset tidsperiode (indtil 1997) for at lette forsyningerne til øerne i en periode, mens den lokale produktion blev tilpasset via specifikke incitamenter, der indgår i programmet. Som det fremgår af tabel 5 har gennemførelsen af foranstaltningen været dårlig. Dette kan skyldes, at frugt og grøntsager leveres til øerne i små r, og små operatører, som ikke har tilstrækkelige faciliteter til at kunne udføre de administrative procedurer, der er nødvendige for at kunne drage fordel af støtten Støtteforanstaltninger for lokale produkter 1) Husdyr Der ydes følgende støtte til husdyrbrug: handyrspræmie, der beløber sig til EUR 4 pr. dyr som tillæg til den særlige præmie, der er fastsat i artikel 4, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 85/68 om den fælles markedsordning for oksekød, et tillæg til præmien for opretholdelse af ammekobesætninger som fastsat i artikel 4, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 85/68; tillægget udbetales til oksekødsproducenter og er på EUR 4 pr. ammeko, som indgår i producentens besætning den dag, ansøgningen indgives, og det ydes for højst 4 køer pr. bedrift. 1

11 Fremskridt med gennemførelsen: type støtte støtte/enhed (EUR/stk.) Tabel 6 (stk.) sml. omk. (EUR ) mængd e(stk.) sml. omk. (EUR ) handyrspræmie 1. rate 4 (1) ,93 48,3 (2) ,69 2. rate ,84 ammekopræmie 4 (1) 48,3 (2) , ,81 I alt , ,58 (1) Forordning (EØF) nr. 219/93 af 19. juli 1993 og nr. 2889/93 af 21. oktober (2) Forordning (EF) nr. 2417/95 af 13. oktober 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningkurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. Foranstaltningen anvendes på en tilfredsstillende måde. For 21-23% af kvægets vedkommende udbetales hvert år den anden støtteudbetaling med henblik på opfedning af tyre. 2) Mejeriprodukter Der ydes støtte på EUR 2,28/t/dag til privat oplagring af visse lokale oste (feta, graviera og ladotyri). Der er fastsat et loft på 5 t pr. år, og den minimale oplagringsperiode er på 6 dage. Støtten må ikke overstige et beløb svarende til standardoplagringsperioden på 15 dage. Fremskridt med gennemførelsen: produkt støtte/enhed (EUR/t/dag) Tabel varighed dage sml. omk. (EUR ) varighed dage sml. omk. (EUR ) Ladotyri 2,28 (1) 2,75 (2) Graviera 2,28 (1) 2,75 (2) ,78 Feta 2,28 (1) 2,75 (2) , I alt , (1) Forordning (EF) nr. 3393/93 af 1. december (2) Forordning (EF) nr. 182/95 af 25. juli 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. Gennemførelsen af foranstaltningen var ikke tilfredsstillende på grund af den hurtige afsætning af produktionen. 11

12 3) Frugt, grøntsager og blomster Der ydes hektarstøtte til producenter og anerkendte producentsammenslutninger, der gennemfører et af myndighederne godkendt initiativprogram med henblik på at øge produktionen og/eller forbedre kvaliteten af frugt, grøntsager og blomster. Der ydes støtte til initiativer, der især går ud på at øge produktionen og forbedre produkternes kvalitet bl.a. ved sortsomstilling og forbedring af dyrkningsmetoderne. Initiativerne skal indgå i programmer, der mindst varer tre år, og de skal omfatte et areal på mindst,3 hektar. Programmet omfatter ikke tomater. Støtten er på højst EUR 5 pr. hektar, hvis medlemsstaten selv yder et tilskud på mindst EUR 3 pr. hektar, og hvis producenterne, enkeltvis eller i sammenslutninger, selv yder mindst EUR 2 pr. hektar. Hvis medlemsstatens og/eller producenternes bidrag er mindre end de nævnte beløb, nedsættes fællesskabsstøtten tilsvarende. Støtten forhøjes med EUR 1 pr. hektar, hvis initiativprogrammet fremlægges og gennemføres af en producentsammenslutning eller -organisation, og hvis det fastsættes, at der ydes teknisk bistand ved programmets gennemførelse. Denne supplerende støtte ydes til programmer, der omfatter et areal på mindst 2 hektar. Fra 1995 blev ovennævnte beløb justeret til henholdsvis EUR 63,75, EUR 362,25, EUR 241,5 og EUR 12,75, fordi justeringsfaktoren for landbrugsomregningskurser blev afskaffet. Denne foranstaltning forventedes gennemført i slutningen af 1995, men den er faktisk endnu ikke gennemført. Denne fiasko tilskrives personalemangel hos de lokale myndigheder med ansvar for udbredelse af kendskabet til foranstaltningen og mobilisering af landbrugerne. Producenterne har ikke oprettet sammenslutninger, og der er derfor ikke udarbejdet initivativprogrammer. De specialiserede virksomheders manglende interesse for at yde teknisk bistand og bedrifternes ringe størrelse, idet de ofte ikke har det mindsteareal, der er nødvendig for at kunne modtage støtte. 4) Kartofler Der ydes et fast årligt beløb på EUR 494 pr. hektar for dyrkning af læggekartofler og spisekartofler på mindst,2 hektar og højst 3 2 hektar dyrket og høstet areal pr. år. afgrøde Fremskridt med gennemførelsen: støtte/enhed (EUR/ha) kartofler 494 (1) 596,51 (2) fastsat opgørelse (ha) (ha) Tabel fastsat % sml. omk. opgørelse (EUR ) (ha) (ha) % sml. omk. (EUR ) ,25 772, ,5 965,15 (1) Forordning (EØF) nr. 219/93 af 19. juli 1993 og (EF) nr. 344/93 af 1. december (2) Forordning (EF) nr. 15/95 af 23. januar 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. Gennemførelsen forløber ret tilfredsstillende og er nået op på henholdsvis 48,25% og 5,5% af maksimum i 1996 og Målet på 3 2 hektar blev sandsynligvis ikke nået på grund af kravet om en mindste bedrift på,2 hektar for at kunne modtage støtte. 12

13 5) Vinsektoren Vinarealer Der ydes et fast beløb på EUR 394,83 pr. hektar for opretholdelse af dyrkning af vinstoksorter, der er beregnet til fremstilling af kvbd i de traditionelle dyrkningsområder. Fremskridt med gennemførelsen: afgrøde støtte/enhed (EUR/ha) vinarealer 394,83 (1) 476,76 (2) (ha) Tabel sml. omk. (EUR ) (ha) sml. omk. (EUR ) 5 156, , , ,2 (1) Forordning (EF) nr. 3112/93 af 1. november (2) Forordning (EF) nr. 2537/95 af 3. oktober 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. Gennemførelsen af foranstaltningen forløber tilfredsstillende. Fra produktionsåret 1997/98 ydes støtten kun til producentgrupper eller organisationer, der iværksætter en foranstaltning til kvalitetsforbedring af de producerede vine ifølge et program, myndighederne har godkendt; programmet skal navnlig omfatte midler til forbedring af betingelserne for vinfremstilling, oplagring og distribution. Støtte til privat lagring af hedvine Der ydes støtte til lagring af den lokale produktion af kvalitetshedvine, som er fremstillet traditionelt, og som lagres i mindst to år. Støtten udbetales i andet lagringsår og for højst 4 hl pr. år. Fremskridt med gennemførelsen: Tabel støtte/enhed Produkt fastsat fastsat (EUR/hl/dag) sml. omk. sml. omk. (hl) (hl) (EUR ) (hl) (hl) (EUR ) lagring af hedvine,197(1),2379 (2) 4 65, ,5 (1) Forordning (EF) nr. 3112/93 af 1. november (2) Forordning (EF) nr. 2537/95 af 3. oktober 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. Gennemførelsen af denne foranstaltning har været utilfredsstillende, da den lokale produktion i øjeblikket afsættes hurtigt på markedet. I 1996 blev lagringen afbrudt, så der blev ikke udbetalt støtte. I marts 1997 blev 67,5 hl lagret. Støtten udbetales efter to års lagring. Ovenstående tabel viser omkostningerne for den del af kalenderåret, hvor vin blev lagret. 6) Olivenlunde Der ydes en fast hektarstøtte på EUR 12 pr. hektar pr. år for opretholdelse af olivenlunde i områder, hvor der traditionelt dyrkes oliven, forudsat at olivenlundene vedligeholdes og 13

14 opretholdes på gode produktionsbetingelser. Den minimale plantningstæthed blev oprindeligt fastsat til 5 træer pr. hektar. Fra 1995 blev den minimale plantningstæthed øget til 8 træer pr. hektar. Fremskridt med gennemførelsen: afgrøde støtte/enhed (EUR/ha) olivenlunde 12 (1) 144,9 (2) (ha) Tabel sml. omk. (EUR ) (ha) sml. omk. (EUR ) 93 66,11 (3) , ,79 (3) ,84 (1) Forordning (EØF) nr. 219/93 af 19. juli (2) Forordning (EF) nr. 15/95 af 23. januar 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. (3) Forordning (EF) nr. 2813/94 af 18. november Tæthed 8 træer/ha. 7) Honning stader Der ydes støtte i forhold til antallet af producerende bistader til anerkendte sammenslutninger af honningproducenter til produktion af kvalitetshonning med et stort indhold af timianhonning forudsat, at sammenslutningerne gennemfører årlige initiativprogrammer til forbedring af vilkårene for afsætning af og reklame for kvalitetshonningen. Støttebeløbet er på EUR 1 pr. producerende bistade pr. år, og støtten ydes for højst 5 bistader pr. år. I en overgangsperiode på to år (1993,1994), indtil sammenslutningerne blev oprettet og anerkendt, blev der udbetalt støtte på EUR 7 pr. bistade til alle biavlere, der havde mindst 1 producerende bistader. Der blev ydet støtte til højst 1 producerende bistader Fremskridt med gennemførelsen: støtte/enhed (EUR/stade) fastsat opgørelse (stader) Tabel fastsat sml. omk. opgørelse sml. omk. (stader) (EUR ) (stader) (stader) (EUR ) 1 (1) 12,8 (2) , , (1) Forordning (EF) nr. 363/93 af 5. november (2) Forordning (EF) nr. 2362/95 af 9. oktober 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. Det skal bemærkes, at de godkendte r i begge år oversteg den fastsatte opgørelse, og følgelig blev der anvendt en reduktionsfaktor på,31148 for 1996 og på, for I 1996 modtog seks grupper med i alt 912 medlemmer støtte efter, at de nationale myndigheder havde godkendt deres programmer. I 1997 indgav ni grupper støtteprogrammer. 4. EUGFL, GARANTISEKTIONENS OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGERNE De omkostninger, der er anført i kapitel 3 og i bilag 3 og 4, er beregnet pr. kalenderår på grundlag af de tal, som de græske myndigheder har opgivet. På grund af den tid, der medgår til de græske myndigheders gennemførelse af kontrol og indberetning af omkostningerne til 14

15 Kommissionen, og på grund af den manglende overensstemmelse mellem kalenderåret (for gennemførelse af foranstaltningen) og budgetåret (16. oktober til 15. oktober det efterfølgende år) (for udbetalinger fra EUGFL, garantisektionen) er de udgifter, der opgives til og opkræves af EUGFL, garantisektionen pr. budgetår i 1996 og 1997, som følger. Tabel 13 (EUR millioner) produkter Opgivne og opkrævede udgifter planteafgrøder 18,66 21,27 animalske produkter,97 1,16 i alt 19,63 22,43 5. UNDTAGELSESBESTEMMELSER PÅ STRUKTUROMRÅDET 1) Uanset artikel 5, 6, 7, 1 og 19 i Rådets forordning (EØF) nr. 2328/91 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet 5, ydes der investeringsstøtte til landbrugsbedrifter på de mindre øer i Det Ægæiske Hav på følgende betingelser: investeringsstøtteordningen kan anvendes på landbrugere, som uden at have landbrug som hovederhverv har mindst 25% af deres samlede indkomst fra landbrug, og hvis bedrift ikke kræver større arbejds, end hvad der svarer til en mandsarbejdsenhed (MAE), såfremt de påtænkte investeringer ikke overstiger EUR 25 ; bortset fra lokale specialiteter skal hele fødevareproduktionen være begrænset til lokalt forbrug, der skal føres et forenklet regnskab, for svineproduktion på familiebedrifter kræves betingelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2328/91 ikke opfyldt; når forbedringsplanen er afsluttet, skal mindst 1% af den foder, der fortæres af svinene, produceres på bedriften, for æg- og fjerkræproduktion er investeringer i familiebrug tilladt, den maksimale støtte er 55% uanset, hvilken type investeringer der er tale om, udligningsgodtgørelsen kan øges til EUR 18,5 pr. storkreatur dog højst et maksimumsbeløb på EUR 3 54 pr. bedrift for 1993; der kan udbetales udligningsgodtgørelse for alle planteafgrøder, hvis de dyrkes på en måde, der er forenelig med kravene til miljøbeskyttelse, ved beregningen af udligningsgodtgørelsen for alle ugunstigt stillede områder, indgår køer, hvis mælk er bestemt til regionens hjemmemarked i beregningen. 2) Uanset artikel 17, stk. 3, andet afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 kan Fællesskabets bidrag øges til over 5%, såfremt der foretages investeringer i forarbejdning og afsætning af visse landbrugsprodukter, hvis produkterne skal tjene til at forbedre indbyggernes levevilkår. 5 EFT L 218, , s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 95/97 (EFT L 142, , s. 1). 15

16 Fremskridt med gennemførelsen: antal Tabel skønnede ekstra omkostninger for EUGFL (EUR ) antal skønnede ekstra omkostninger for EUGFL (EUR ) forbedringsplaner for landbrugere, som ikke har landbrug som hovederhverv forbedringsplaner for unge landbrugere med 65% støtte forbedringsplaner for landbrugere med 55% støtte forbedringsplaner for fjerkræproduktion forbedringsplaner for svineproduktion unge landbrugeres etablering af landbrug med,5 MAE Udligningsgodtgørelse forarbejdning/afsætning Ialt NATIONALT KONTROLSYSTEM Med henblik på en effektiv overvågning af støtten til forsyninger er der offentliggjort en interministeriel afgørelse (nr af 22. december 1993), hvori det bestemmes, hvilke støttedokumenter der skal ledsage produkterne. I afgørelsen bestemmes det ligeledes, hvilke organer der er ansvarlige for kontrollen, og der fastlægges betalingsmetoder og regler for kontrol med, at støtten rent faktisk kommer den endelige forbruger til gode. Denne procedure anvendes i alle tilfælde i forbindelse med støttedokumenterne. Landbrugsministeriets regionale kontorer gennemfører stikprøvekontrol. Med hensyn til støtteforanstaltningerne for lokale produkter er der blevet offentliggjort specifikke administrative bestemmelser, der dækker hver enkelt aktivitet, om gennemførelse af proceduren for tildeling af statsstøtte. Kontrollen omfatter generel administrativ kontrol og stikprøve. Tabel 15 nedenfor indeholder en oversigt over den kontrol, der er gennemført, og over erne af denne. 16

17 Tabel 15 præfektur 1. Lesvos 2. Samos 3. Dodekaneserne 4. Kykladerne år type foranstaltning forsyninger lokal produktion 1996 dyrefoder frugt og grøntsager sukker 1997 dyrefoder olivenlunde vinarealer kartofler bistader ammekøer handyr vinarealer 1996 frugt og grønsager dyrefoder olivenlunde vinarealer bistader kartofler lagring af vin 1997 dyrefoder sukker hvedemel ammekøer handyr vinarealer 1996 dyrefoder og hvedemel olivenlunde kartofler vinarealer handyr ammekøer 1997 dyrefoder ammekøer handyr olivenlunde kartofler vinarealer bistader 1996 dyrefoder hvede olivenlunde 1997 ammekøer handyr lagring af vin vinarealer 5. Khios 1996 dyrefoder hvede kartofler sukker (forsyningsstop) kartofler olivenlunde 1997 ammekøer handyr gennemf. kontroller (antal, ha, t, ansøgninger, osv.) ansøgninger (411,57 ha) , ha ,7ha 93,7 ha 1216,4ha stk stk stk. 552 stk. 177,9 ha 9,9 ha 1 185,7 ha 2 385,9 ha stk stk. 67,5 hl 1 987,76 ha 2 24 ansøgninger (12,2 ha) 7437ha 81 stk. 218 stk. kontroller som %af ansøgninger eller områder 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 13% 15% 1% antal påviste uregelmæssigheder forsyninger lokal produktion ,5 ha afvist 1% 1% 1% afvist 1,5% 1,55% 25,6% 1,% 1% 1% 21,34% 1% 1% 11,3% 11,4% 1,% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 59,95 ha afvist 5% 1% 1% 1% 1% 2 administrativ kontrol administrativ kontrol forsyningsstop administrativ kontrol bemærkninger administrativ kontrol og administrativ kontrol og 1% administrativ kontrol og 1% administrativ administrativ 1% administrativ kontrol og administrativ kontrol og administrativ kontrol og 1% administrativ kontrol og 11,3% 1% administrativ kontrol og 11,4% 1% administrativ kontrol og 1% i.h.t. forordningen om producentsammenslutninger administrativ kontrol og administrativ kontrol og 1% administrativ kontrol og 1% 9 ansøgninger afvist 1% reduktion, der berørte 8 ansøgninger (336,7 ha) administrativ administrativ 6. Evros (øen 1996 dyrefoder 2 Samothrake) olivenlunde 827,7 ha 1% 7. Eubea 1996 olivenlunde 14 ud af 135 ansøgninger 1% 8. Magnesia 1996 hvede 4 olivenlunde % ammekøer og handyr 9 1% 9. Kavala 1996 dyrefoder 15 hvede 3 frugt og grøntsager 21 olivenlunde ha 1% 1997 dyrefoder Pireus 1996 hvede olivenlunde ammekøer handyr honning 5 t 1736,7ha t 1% 1% 1% 1% stikprøver stikprøver 65 ansøgninger (21,9 ha) 16 ansøgninger (21,4 ha) 17

18 På strukturområdet anvendes den samme procedure for kontrol som i forbindelse med den normale gennemførelse af foranstaltningerne. Nærmere betegnet: i forbindelse med forbedringsplaner gennemføres der kontrol med alle investeringer, i forbindelse med unge landbrugere undersøges hver enkelt tilfælde, så man kan se, om modtageren opfylder alle kravene, og i forbindelse med udligningsgodtgørelse anvendes både almindelig administrativ kontrol og stikprøve. 7. EVALUERINGSRAPPORT Den uafhængige konsulents evaluering gav følgende er: "Særlige forsyningsordninger". Støtten til hvedemel og foderstoffer var i vid udstrækning blevet gennemført, og den havde haft en stor indvirkning på priserne, idet den havde bidraget til at opretholde konkurrencedygtige priser selv på produkter, der ikke indgår i støtteordningen. Gennemførelsen af støtten til sukker og frugt og grøntsager var uregelmæssig for så vidt angår sukker og lav for så vidt angår frugt og grøntsager, mens den for yoghurt var ikke-eksisterende. For så vidt angår frugt og grøntsager samt yoghurt anses hovedårsagen til den dårlige eller ikke-eksisterende udnyttelse af støtteordningen at være det faktum, at disse produkter betragtes som konsumprodukter med en høj merværdi, og støtten er meget lav. En anden årsag til, at frugt og grøntsager ikke drager fordel af støtteordningen, er engros- og detailhandelsstrukturen. På samme måde udgør sukker en alt for lille del af produkterne med en høj merværdi, såsom fremstillingen af Turkish delight på Syros eller af bolsjer på Khios, og til at have en indvirkning på det færdige produkts pris. En generel bemærkning til denne foranstaltning er, at forskellene i transportomkostningerne ikke ser ud til at være proportionale med den faktiske afstand, og de i nogen tilfælde ikke svarer til forskellene i støtten til øerne i gruppe A og øerne i gruppe B. Opmærksomheden henledes navnlig på visse små øer, hvor støtten aldrig nåede frem, når produkterne blev transporteret fra havne på de større øer. Henstillinger vedrørende denne foranstaltning: Inddelingen af øerne i gruppe A og gruppe B bør erstattes med et system baseret på de faktiske transportomkostninger til modtagerøen. De produkter, der modtager støtte, bør undersøges igen, og de produkter, der er vigtige konsumprodukter for mennesker og dyr, bør identificeres i forhold til de produktions- og/eller forbrugsstandarder, der er fremherskende på øerne. 18

19 For at fremme distributionen af frugt og grøntsager på øerne foreslås det, at der indføres specifikke incitamenter for producentsammenslutninger på fastlandet, der er villige til at sælge deres produkter til øerne. "Støtteforanstaltninger for lokale produkter" Foranstaltningerne vedrørende traditionelle landbrugsaktiviteter såsom husdyropdræt, olivendyrkning, kvbd vingårde og bihold blev i vid udstrækning gennemført. Foranstaltningerne inden for produktoplagring (privat oplagring af ost og lagring af vin) og inden for frugt og grøntsager blev gennemført i begrænset omfang. I forbindelse med produktoplagring skyldes den manglende gennemførelse markedsvilkårene, nemlig en hurtig omsætning af produkter, eller at støtten kun yder et marginalt bidrag til oplagringsomkostningerne. I forbindelse med frugt og grøntsager skyldes den begrænsede gennemførelse af støtten kravet om et mindsteareal for at kunne modtage støtte og det faktum, at der ikke findes nogen producentsammenslutninger. Den støtte, der ydes gennem støtteforanstaltningerne for lokale produkter, dækker, selv om den ikke er for høj, en kritisk procentdel af produktomkostningerne. Henstillinger vedrørende denne foranstaltning: Det foreslås, at der fortsat ydes støtte til olivenlunde, vinarealer, husdyrbrug og bihold. Foranstaltningen vedrørende privat oplagring af ost og vin bør tage op til fornyet behandling eller begrænses. Det foreslås, at der indføres mere fleksible kriterier for tildeling af støtte til frugt- og grøntsagsproducenter, og at oprettelsen af producentsammenslutninger tages op til fornyet behandling. "Undtagelsesbestemmelser på strukturområdet" Det ser ud til at gennemførelsen heraf har haft en langt mere dynamisk indvirkning end forventet på landbrugsbedrifterne gennem den omfattende gennemførelse af forbedringsplaner. Henstillinger vedrørende disse foranstaltninger: Den vellykkede gennemførelse af undtagelsesbestemmelsen på strukturområdet (forbedringsplaner, udligningsgodtgørelse, unge landbrugere) viser klart behovet for at videreføre denne foranstaltning. Offentlig administration og overvågning Med hensyn til den offentlige administration og overvågning af forordning (EØF) nr. 219/93 var den største svaghed manglen på en effektiv mekanisme til overvågning af gennemførelsen. 19

20 Det anbefales kraftigt, at der oprettes et overvågningssekretariat, som skal overvåge gennemførelsen af forordningen ved hjælp af specifikke procedurer og computerbaserede data og arkivføring. Forvaltningen og gennemførelsen af interventionerne i forordningen bør forbedres navnlig med hensyn til godkendelse af betalinger i forbindelse med forsyningsordningerne og evaluering og udvælgelse af støttemodtagere (register over støttemodtagere, forenkling af godkendelsesprocedurerne, undgå efterfølgende nedsættelse af støtten). 8. ØKONOMISK INDVIRKNING I forbindelse med de to gennemførte foranstaltninger, særlige forsyningsordninger og støtteforanstaltninger for lokale produkter, står det klart, at indikatorerne for den økonomiske situation på øerne i Det Ægæiske Hav på grund af foranstaltningernes specifikke karakter og det moderate støttebeløb er priser i det førstnævnte tilfælde og produktionsomkostninger i sidstnævnte tilfælde. Med hensyn til foranstaltningen vedrørende undtagelsesbestemmelser, hvis gennemførelse har oversteget de oprindelige forventninger, er indikatoren derimod den høje procentdel af landbrugsbedrifterne, der har draget fordel af foranstaltningen og dens betydning. Undersøgelsen blev gennemført i fire byer på øerne, nemlig hovedstæderne i præfekturerne Syros, Rhodos, Khios og Mytilene. Særlige forsyningsordninger ser ud til at påvirke både prisniveauet og strukturerne på de lokale markeder. Det fremgår af den undersøgelse, som SPEED LTD har gennemført, at gennemførelsen af denne foranstaltning lægger pres på priserne ved også at nedbringe priserne på de produkter, der ikke modtager støtte, som vist nedenfor. Foderstoffer: Det fremgår af de to nedenstående tabeller, at de private handlende har tendens til at tilpasse deres priser (med eller uden støtte), så de fortsat ligger på linje med de priser, som kooperativerne, der afsætter de største r, fastsætter. Kategorier Klid Bomuldsfrøkage Korn Blandinger (t29) Tabel 16 VEJLEDENDE SALGSPRISER FOR FODERSTOFFER PÅ SYROS (23/2/99) Uden støtte Kooperativ Med støtte Kooperativ Uden støtte Grossist

21 Tabel 17 VEJLEDENDE SALGSPRISER FOR FODERSTOFFER PÅ DE VESTLIDE KYKLADER (2/99) Kategorier Uden støtte Kooperativ Med støtte Kooperativ Uden støtte Grossist Med støtte Grossist Korn Bomuldsfrøkage A K M A K M A K M A K M A = Andros, K = Kea, M = Milos. Hvedemel: Der kan kun foretages indirekte beregninger af, i hvor vid udstrækning prisnedsættelserne kommer den endelige forbruger til gode. En undersøgelse af priserne på færdige bagerprodukter afslørede den interessante konklusion, at priserne i alle fire byer var de samme som eller lavere end de tilsvarende priser i Athen. Nedenstående tabel viser forbrugerprisudviklingen i Athen-området, på Khios og på Lesvos. 21

22 Tabel 18 Forbrugerprisudviklingen for mel i Athen, på Khios & på Lesvos Absolut pris for 1 kg mel (i dr) Afvigelse fra Årlig stigning Athen-Piræus i prisen på mel Athen-Piræus Khios Lesvos Khios Lesvos Ath-Pir Khios Lesvos År min. maks. median min. maks. median min. maks. median % 2% % 6% 7% 4% 11% % 4% 8% 1% 6% % 2% 6% % 4% % 2% 4% 2% 4% % 5% 6% 4% 6% Prisdifferencer 56 dr eller 26% 25 dr eller 9% 2 dr eller 7% Kilde: Grækenlands statistiske kontor % Afvigelse 12% 1% 8% 6% 4% 2% Mel - Prisudviklingen % År Khios afvigelse fra Athen- Piræus Lesvos afvigelse fra Athen- Piræus Det fremgår af ovenstående tabel, at de gennemsnitlige forbrugerpriser på Khios og Lesvos generelt overstiger priserne i Athen-Piræus området med gennemsnitligt omkring 5%. De højere priser på Khios og Lesvos viser, hvilken byrde transportomkostningerne lægger på de endelige forbrugerpriser. Udviklingen i detailpriserne på mel udtrykt i årlige ændringssatser er ensartet og ret jævn i alle områder (Athen-Piræus, Khios og Lesvos), og den går langsommere på grund af de senere års faldende inflation i Grækenland. Det fremgik af drøftelserne mellem Speed Ltd og de lokale repræsentanter for melbranchen, at en af de positive virkninger af gennemførelsen af den særlige forsyningsordning er, at industrien ikke kan vende tilbage til den pris, der var gældende, da støtten blev indført, i perioder, hvor der ikke ydes nogen støtte. Industrien er på grund af den store konkurrence under pres fra forbrugerne for at 22

23 bibeholde sine priser på det niveau, som er gældende for støttede produkter. Konkurrencen bekræftes af prisforskellene i ovenstående tabel. Konkurrencen er større i Athen-Piræus området på grund af de store supermarkedskæders prispolitik. Sukker: For så vidt angår sukker er der en modsigelse mellem de fremherskende vilkår på sukkermarkedet og nedenstående tabel over forbrugerprisudviklingen på regionalt plan, som fører til den konklusion, at det ikke er transportomkostningerne, der er direkte afgørende for detailprisen. Tabel 19 Forbrugerprisudviklingen for sukker på de regionale markeder Middelprisniveau for 1 kg sukker (i dr) Afvigelser fra Athen-Piræus År Ath-Pir Khios Lesvos Kreta Korfu Kalam. Kom. Khios Lesvos Kreta Korfu Kalam. Kom % % % % % % -2% -2% -4% 7% % % 6% % 2% 7% % % % % % 4% ,3% % 1,3% -,3% -,3% 6% Kalam.= Kalamata, Kom.= Komotini Regionale sukkerpriser Pris (middel) - dr/kg Ath-Pir Khios Lesvos Kreta Korfu Kalam. Kom. By Det fremgår af tabellen, at der ikke er de store forskelle på detailprisen på sukker mellem byerne på øerne (Khios, Lesvos) og Athen-Piræus området, hvilket fører til den konklusion, at prisstøtte via forordningen spiller en positiv rolle med hensyn til at lette transportomkostningsbyrden til øerne i Det Ægæiske Hav. Dette er dog ikke tilfældet, hvis følgende markedsvilkår tages i betragtning: der findes en enkelt sukkerproducent og leverandør i Grækenland, nemlig den græske sukkerindustri, der er beliggende i Nordgrækenland, Speed Ltd fandt, at det var vanskeligt at bevise, at støtten kom forbrugeren til gode, da den græske sukkerindustri fører sin egen rabatpolitik, i 1996 blev kun 4,81% af den tildelte opgørelse udnyttet, og priserne påvirkedes ikke heraf, som det fremgår af ovenstående tabel. Yoghurt: Opgørelsen blev slet ikke udnyttet. 23

24 Støtteforanstaltninger for lokale produkter blev i vidt omfang gennemført inden for husdyrbrug, olivendyrkning, kvbd vinarealer og bihold, men var begrænset inden for oplagring af produkter (ost og lagring af vin) samt frugt- og grøntsagsdyrkning. Den støtte, der blev udbetalt i , ser ud til at have dækket en meget stor del af den lokale produktion og har i betydelig grad bidraget til opretholdelse af landbrugsaktivitet i de fleste øregioner. Denne foranstaltning blev vurderet ved, at støtten blev sat i forhold til de faktiske produktionsomkostninger. Det er naturligvis vanskeligt at tale om en gennemsnitlig eller repræsentativ produktionsomkostning på øerne. Dyrkningsbetingelserne er meget forskellige, navnlig på øerne. En lokal undersøgelse gennemført på øerne Rhodos og Kos viste, at støtten dækker 5,5% af omkostningerne til olivenolieproduktion, 14,9% af omkostningerne til produktion af druer til vinfremstilling, 4,1% af omkostningerne til kvægopdræt og 12,6% af omkostningerne til produktion af timianhonning. Tabel 2 Forhold mellem produktionsomkostninger og støtte Produktionsperiode Produkt Produktionsomkostninger Støtte % Oliventræer (omkostning pr.,1 ha) Sted Dr Dr På Lesvos På Rhodos og Kos ,9 5,5 Landsgennemsnit Vin (KVBD) (omkostning pr.,1 ha) Oksekød (omkostning pr. dyr) Honning (omkostning pr. bistade) På Rhodos og Kos ,9 På Rhodos og Kos ,1 På Rhodos og Kos ,6 Kilde: Interviewundersøgelse. Støtten til opretholdelse af olivendyrkning blev positivt modtaget på Khios og Lesvos (vigtige olivenproducerende regioner), og i to olivenproduktionsområder på Lesvos udgjorde støttens andel af produktionsomkostningerne henholdsvis 12,5% og 19,8%. Disse høje procentsaster viser den betydning, som støtten har for den ø, der er mest specialiseret inden for olivendyrkning. I Kykladerne (region med meget begrænset olivenproduktion) blev støtten anset for at være utilstrækkelig til at kunne opretholde olivenproduktionen. I præfekturet Dodekaneserne blev støtten anset for at være af lidt større betydning for forbedringen af dyrkernes indkomst og opretholdelsen af olivenlunde end i Kykladerne. Støtten til opretholdelse af dyrkning af vinstoksorter, der er beregnet til fremstilling kvbd, blev positivt modtaget i præfekturerne Lesvos og Kykladerne. Støttens bidrag til opretholdelse af vinarealer og støtten til vindyrkernes indkomst blev anset for at være af afgørende betydning i præfekturet Lesvos (kvbd Lemnos). 24

25 Støtteforanstaltningerne til fordel for husdyrbrug ser ud til at have ydet et væsentligt bidrag til opretholdelse af øernes husdyrkapital. I præfekturet Lesvos blev bidraget betegnet som "afgørende", mens det på Khios, i Kykladerne og i Dodekaneserne blev betegnet som et "ret vigtigt bidrag". Støtten til biavlersammenslutningerne ser ud til at have ydet et ret betydeligt bidrag til forbedring af vilkårene for afsætning og reklame for honning. Bihold og honningproduktion er steget i præfekturerne Khios, Lesvos og Kykladerne. På Lesvos var incitamentet afgørende, da først støtten var blevet udbetalt. Selv om undersøgelsen vedrørte isolerede produktionsenheder, førte udvælgelsen af disse på grundlag af deres aktiviteters systematiske karakter til den konklusion, at den støtte, der tildeles under foranstaltningerne i forordning (EØF) 219/93 til lokale produkter, selv om den ikke er for høj, dog dækker en kritisk procentdel af produktionsomkostningerne, hvilket for en stor del af landbrugsbedrifterne kan betyde forskellen mellem økonomisk ruin og overlevelse. Undtagelsesbestemmelser på strukturområdet, somdeblevgennemførtpåøernei Det Ægæiske Hav i perioden , lagde grundlaget ikke blot for at opretholde landbrugsbefolkningen og bevare landbrugsaktivitet på øerne, men også for at udvikle et effektivt initiativ for at vende tendensen til, at landbefolkningen forlader øernes landregioner. Denne særlige økonomiske indvirkning på øerne i Det Ægæiske Hav viser sig i det høje antal godkendte investeringsplaner og i det højeste antal bedrifter, der har modtaget støtte, i forhold til alle de tretten regioner i Grækenland. Tabel 21 Forbedringsplaner - Periode Godkendte planer Bedrifter, der er omfattet Region % af det samlede antal % af landbrugsbedrifterne for hele landet i regionen Det Nordægæiske Område 9,7 4,1 Det Sydægæiske Område 6,7 4, Kreta 13,5 2,3 Vestmakedonien 7,9 3,3 Midtmakedonien 16,8 1,9 Østmakedonien - Thrakien 8,9 1,8 De Ioniske Øer 4, 2, Vestgrækenland 6,1 1, Ipiros 4,1 1,3 Thessalien 1, 1,7 Midtgrækenland 4,3,8 Peloponnes 7,4 1, Attika,5,3 IALT 1 Kilde: Undersøgelse af forbedringsplaner (1997) VAKAKIS/KANTOR/REMACO 25

26 Tabel 22 Investeringsplaner 18, 16, 14, 12, i%afialt 1, 8, 6, 4, 2,, Ægæiske Område(Nord+Syd) Kreta Vestmakedonien Midtmakedonien Østmakedonien - Thrakien De Ioniske Øer Vestgrækenland Regioner Ipiros Thessalien Midtgrækenland Peloponnes Attika Godkendte planer Bedrifter, der er omfattet Det fremgår af ovenstående tabeller, at antallet af investeringer i forbedringsordninger i de fem præfekturer i den nordlige og den sydlige del af Det Ægæiske Hav i perioden udgjorde 16,4% af det samlede antal ordninger, der blev godkendt for hele landet. Øerne i Det Ægæiske Hav er med de øgede incitamenter (investeringsstøtte på op til 55% og 68% for unge landbrugere) og den fleksible anvendelse af kvalificeringskriterierne (ret til støtte for landbrugere, som har mindst 25% af deres samlede indkomst fra landbrug), som forordning (EØF) nr. 219/93 indeholder bestemmelser om, den region i landet, som har den højeste andel af landbrugsbedrifter, der gennemfører forbedringsordninger. Nærmere betegnet gennemføres 44,64% af forbedringsordningerne i hele regionen af unge landbrugere (under 4 år). På samme måde gennemføres 49,25% af landbrugere med mindre end ti års landbrugsaktivitet bag sig. Hvad angår størrelsen af budgettet til forbedringsordninger er 49,6% lavbudgetordninger (EUR 23 ), hvilket var forventeligt på grund af bedrifternes størrelse på øerne. Der er imidlertid også et betydeligt antal ordninger med et relativt højt budget (over EUR 57 2,2% af ordningerne). Størstedelen af de ordninger, der gennemføres på øerne, vedrører investering i dyrkning af afgrøder (42%), landbrugsbygninger og -udstyr (13,2%) og landbrugsturisme (11%). Sammenlignet med resten af landet har øerne i Det Ægæiske Hav kun få ordninger, der vedrører traktorer og udstyr til husdyravl. 26

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketinget Europaudvalget København, den 21. februar 2006 Sagsnr.: 3604 FVM 338 Folketingets Europaudvalg har d. 23. januar 2006 anmodet om besvarelse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0372 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri DFFE/Departementet EUK/DFFE Sagsnr.: 2405-8-03-23 Den 26. juli 2007 KRVO/TAZM/RAER FVM 453 GRUNDNOTAT

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og Internationale forhold Den 6. november 2014 FVM 337 Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direktorat F. Horisontale aspekter af udviklingen af landdistrikter. Sapard-programmerne F.3. Sammenhæng i udviklingen i landdistrikter

Direktorat F. Horisontale aspekter af udviklingen af landdistrikter. Sapard-programmerne F.3. Sammenhæng i udviklingen i landdistrikter EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG Direktorat F. Horisontale aspekter af udviklingen af landdistrikter. Sapard-programmerne F.3. Sammenhæng i udviklingen i landdistrikter Kommissionens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5

Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 Europa-Kommissionen Forenkling Samhørighedspolitik for 2014-2020 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Hvad er forenkling? 3 Hvordan kan forenkling opnås? 4 Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 1 Harmonisering

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om opfølgning af dechargebeslutningen vedrørende

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere