Vedtægter for. Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation"

Transkript

1 Bilag 1 Vedtægter for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation Afsnit 1 Organisationens formål og hjemsted 1. Organisationens navn og hjemsted 2. Organisationens formål 3. Organisationens foranstaltninger til forfølgelse af målene Afsnit 2 Organisationens medlemmer, rettigheder, pligter 4. Organisationens medlemmer samt indgåelse af medlemskab 5. Medlemsrettigheder 6. Medlemspligter 7. Udmeldelse/ophør af medlemskab 8. Medlemmernes hæftelse 9. Kontingent Afsnit 3 Organisationens struktur og ledelse 10. Kredsinddeling 11. Generalforsamling 12. Generalforsamlingens indvarsling 13. Generalforsamlingens dagsorden 14. Generalforsamlingens forløb 15. Valg af formand 16. Bestyrelse 17. Forretningsudvalg og øvrige faste udvalg 18. Organisationens ledelse og administration Afsnit 4 Særlige bestemmelser 19. Erhvervsøkonomiske aktiviteter 20. Medlemsblad Afsnit 5 Organisationens regnskab og revision 21. Organisationens regnskab 22. Organisationens revision

2 Afsnit 6 Organisationens formue 23. Organisationens formue Afsnit 7. Organisationens ophør, vedtægtsændringer, ikrafttrædelse 24. Organisationens ophør 25. Vedtægtsændringer 26. Evaluering af vedtægterne 27. Ikrafttrædelse

3 Vedtægter for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation Afsnit 1 Organisationens formål og hjemsted 1 Organisationens navn Organisationens navn er Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (i det følgende benævnt DFPO). Organisationens administrationskontorer er beliggende i Taulov og København og organisationen har repræsentationskontorer hos lokalforeninger. Organisationen er en sammenlægning af Danmarks Fiskeriforening og Danske Fiskeres Producent Organisation. 2 Organisationens formål Organisationens formål er at virke til fiskeriets fremme i almindelighed og specifikt at varetage de opgaver, som dansk lovgivning, den til enhver tid gældende fælles markedsordning og anden EU lovgivning giver producentorganisationer mulighed for. Som producentorganisation forfølger organisationen følgende mål: 1. Fremme levedygtigt og bæredygtigt fiskeri. 2. Så vidt muligt undgå og reducere uønskede fangster af kommercielle bestande. 3. Bidrage til sporbarhed og klare og fyldestgørende oplysninger for forbrugerne. 4. Bidrage til at bringe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri til ophør. 5. At forbedre vilkårene for at bringe medlemmernes fiskerivarer i omsætning. 6. At forbedre den økonomiske fortjeneste. 7. At stabilisere markederne. 8. At bidrage til fødevareforsyningen og fremme høje standarder for fødevarekvalitet og samtidig bidrage til beskæftigelsen i kyst- og landområderne.

4 9. At bidrage til at begrænse fiskeriets indvirken på miljøet, herunder foranstaltninger til forbedring af fiskeredskabernes selektivitet. 10. At forfølge andre mål, som efter bestyrelsens opfattelse er komplementære til ovenstående mål. 3 Organisationens foranstaltninger til forfølgelse af målene Organisationens foranstaltninger til forfølgelse af målene i markedsordningens artikel 7 i Forordning (EU) Nr. 1379/2013 kan bl.a. omfatte: 1. At afpasse produktionen efter markedets behov. 2. At kanalisere forsyningerne og sørge for afsætning af medlemmernes produkter. 3. At fremme afsætningen af medlemmernes produkter på en ikke-diskriminerende måde ved for eksempel at udnytte certificering og navnlig oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker, geografiske betegnelser, garanterede traditionelle specialiteter og angivelser af bæredygtighed. 4. At føre kontrol med og træffe foranstaltninger til at sikre, at medlemmernes aktiviteter overholder DFPO s regler. 5. At samarbejde med forskningsinstitutioner omkring fisk, fiskeri og fiskebestande i løbende fisker/forsker koordinering samt i særskilte projekter. 6. At fremme erhvervsuddannelses- og samarbejdsprogrammer for at tilskynde unge til at søge ind i branchen og til at videreuddanne sig i branchen. 7. At bidrage til at begrænse fiskeriets indvirken på miljøet, herunder foranstaltninger til forbedring af fiskeredskabernes selektivitet. 8. At fremme anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi for at forbedre afsætningen og priserne, samt lette forbrugernes adgang til oplysninger om fiskevarer. 9. At koordinere fælles planlægning og forvaltning af medlemmernes fiskeriaktiviteter. 10. At bidrage til på bedste vis at udnytte uønskede fangster af kommercielle bestande, der er mindre end den bevaringsmæssige mindstereferencestørrelse. 11. At forvalte ordningen for midlertidig oplagring af fiskerivarer, forudsat at NaturErhvervstyrelsen kan godkende ordningen.

5 Afsnit 2 Organisationens medlemmer, rettigheder, pligter 4 Organisationens medlemmer samt indgåelse af medlemskab Organisationens medlemmer er: 1. Statsborgere eller juridiske personer i et EU-land, der, som ejer af et registreret EU-fiskefartøj eller af anden erhvervsmæssig drevet fiskebedrift, lander fiskerivarer, og som i forvejen ikke er medlem af en anden producentorganisation for så vidt angår samme art, og som har tilknytning til DFPO gennem sammenslutninger af medlemmer, jfr. nr. 2, hvor disse sammenslutninger af medlemmer er repræsentationer for DFPO. 2. Lokalforeninger, dvs. sammenslutninger af medlemmer som defineret i nr. 1 samt forhyrede fiskere. Lokalforeningerne tilhører kredse, der består af alle foreninger indenfor de områder, de enkelte kredse dækker, jfr. 10 En lokal fiskeriforening skal være medlem af en kredsforening, hvis en sådan er oprettet for den kreds, i hvilken foreningen er beliggende. 3. Associerede medlemmer Organisationens associerede medlemmer er organisationer inden for eller organisationer med tilknytning til fiskerisektoren i EU, hvis optagelse godkendes af DFPOs bestyrelse. For associerede medlemmer indgås for hvert enkelt medlem en aftale, der fastlægger: -Medlemmets økonomiske bidrag til DFPO. -Arten og omfanget af medlemmets repræsentation i DFPOs organer. -Hvis relevant, medlemmets tilknyttede fartøjers økonomiske forhold over for DFPOs lokalforeninger, hvor der måtte være medlemskab. Medlemskabs indgåelse Ansøgning om medlemskab sker skriftligt, og det meddeles ansøgeren skriftligt, at denne er optaget som medlem.

6 5. Medlemsrettigheder Organisationens til enhver tid gældende vedtægter er tilgængelige for medlemmerne på organisationens hjemmeside. Stk.2. På generalforsamlingen stemmer kun de af de lokale fiskeriforeninger valgte stemmeberettigede repræsentanter, det vil sige medlemmerne efter 4 stk. 1,nr. 2. Stk. 3. Lokalforeningernes stemmer tæller på generalforsamlingen med det antal stemmer, der er defineret i 6, stk. 2, nr. 1. Stk.4. Lokalforeningerne udpeger bestyrelsesmedlemmerne i de respektive kredse i henhold til Medlemspligter Medlemmer som defineret i 4, stk. 1. nr. 1 (fartøjsmedlemmer). 1. Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af DFPO vedtagne regler for producentorganisationens virksomhed. 2. Medlemmerne er forpligtede til indbetaling af kontingent til organisationen. 3. Medlemmerne er forpligtede til at lande samtlige fisk fra fartøjer, der er tilknyttet medlemskabet under respekt af organisationens regler. 4. Medlemmerne er forpligtede til forud for udbydelse til salg at sortere og klassificere alle fangster efter de af EU fastsatte sorteringsregler eller efter regler fastsat af organisationen. Dette arbejde kan udføres af tredjeperson under medlemmets ansvar. 5. Medlemmerne er forpligtede til at mærke landet fisk med fartøjsnummer og tilhørsforhold til producentorganisationen. 6. Medlemmerne er forpligtede til at opfylde de af organisationen vedtagne regler for udnyttelse, produktion og afsætning.

7 7. Medlemmerne er forpligtede til, efter anmodning fra organisationen eller en af denne udpeget repræsentant, at give indsigt i og fremlægge fornøden dokumentation for de af organisationen ønskede oplysninger. 8. Medlemmerne accepterer organisationens ret til, i tilfælde af organiseret misbrug eller gennem en industris eller gruppe af medlemmmers hindring i at give organisationen fornøden sikkerhed for systemets overholdelse, at forbyde medlemmers landinger til en bestemt industri, auktion, fiskesalgsforening eller anden indhandlingsform. Organisationen skal forinden have udført mæglingsbestræbelser i form af mødeaktivitet. 9. Medlemmerne accepterer organisationens ret til at anvende sanktionsmuligheder, såfremt disse forhold overtrædes. 10. Medlemmerne accepterer organisationens ret til at anvende eksklusionsbestemmelsen i vedtægternes 7, D, såfremt der handles i strid med vedtægterne, og herunder nærværende beskrivelse af deres faktiske fortolkning. Medlemmer som defineret i 4, stk 1. nr. 2 (foreningsmedlemmer). 1. Lokalforeninger skal senest den 15. januar meddele DFPOs administration antallet af aktive medlemmer med erhvervsfiskerstatus og alle til lokalforeningen tilknyttede fartøjer pr. 1. januar. 2. Hver lokalforening skal senest den 1. marts, dog mindst 1 måned inden generalforsamlingen, meddele DFPOs administration navn, postadresse, telefonnummer og for lokalforeningens formand, samt postadresse, telefonnummer og for lokalforeningen og skal omgående give meddelelse om eventuelle ændringer i løbet af året. 3. Hver lokalforening skal senest 14 dage inden generalforsamlingen meddele DFPOs administration navn på den for lokalforeningen stemmeberettigede repræsentant på generalforsamlingen. 4. Lokalforeningerne skal senest 1 måned før den ordinære generalforsamling og senest 14 dage inden en ekstraordinær generalforsamling meddele DFPOs administration eventuelle forslag til generalforsamlingen, herunder kandidater ved formandsvalg. 7. Udmeldelse / Ophør af medlemskab A. Medlemmer som defineret i 4, stk. 1, nr. 1 (fartøjsmedlemmer) Udmeldelse af organisationen kan ske ved skriftlig henvendelse stilet til

8 organisationens bestyrelse. En udmeldelse skal, for at være gyldig, ske med mindst 18 måneders varsel til en 31.december. Stk. 3. Medlemskab ophører, når ændrede ejerforhold bevirker, at medlemmet ikke længere opfylder kravene i 4. Stk. 4. medlemskab ophører ved et medlems konkurs, umyndiggørelse eller død. B. Medlemmer som defineret i 4, stk. 1, nr. 2 (foreningsmedlemmer) Stk. 5. Udmeldelse af organisationen kan ske ved skriftlig henvendelse stilet til organisationens bestyrelse. Stk. 6. En udmeldelse skal, for at være gyldig, ske med mindst 18 måneders varsel til en 31. december. C. Medlemmer som defineret i 4, stk 1, nr. 3 (associerede medlemmer) Stk. 7. Udmeldelse af organisationen kan ske ved skriftlig henvendelse stilet til organisationens bestyrelse. Stk. 8. En udmeldelse skal, for at være gyldig, ske med mindst 18 måneders varsel til en 31. december. D. Fællesbestemmelser Stk. 9. Medlemskabet ophører ved bestyrelsens opsigelse af et medlem, når dette handler i strid med vedtægter eller bestemmelser fastsat med hjemmel i disse eller forsætligt handler til skade for DFPO. En sådan opsigelse kan af det pågældende medlem begæres efterprøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling. En sådan begæring har dog ikke opsættende virkning. Stk. 10. Medlemskab ophører, såfremt et medlem trods påkrav ikke har indbetalt skyldige beløb. 8. Medlemmernes hæftelse Medlemmerne hæfter ikke økonomisk for organisationens forpligtelser.

9 9. Kontingent Bestyrelsen fastsætter senest den 1. november kontingent og kontingentstruktur for det kommende kalenderår. Ud over det fastsatte basiskontingent, jfr. 6 stk. 1, nr. 2, kan der til specifikke tiltag etableres betalingsordninger. Afsnit 3 Organisationens struktur og ledelse 10. Kredsinddeling Organisationen er opdelt i 3 kredse: Vest: Fra grænsen til Limfjorden inkl. øerne i Vadehavet Nord: Limfjorden og nord for Limfjorden og Læsø Øst: Jyllands østkyst fra og med Egense til grænsen -, Fyn, Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm og øvrige danske øer. 11. Generalforsamling Organisationens generalforsamling er øverste myndighed. Generalforsamlingens beslutninger er bindende og skal udføres af bestyrelsen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af maj måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når lokalforeninger repræsenterende mindst ¼ af samtlige aktive medlemmer af lokalforeningerne skriftligt forlanger dette, eller når et enigt Forretningsudvalg forlanger dette 12. Generalforsamlingens indvarsling. Ordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 6 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 4 ugers varsel.

10 Indvarsling af generalforsamling sker ved udsendelse af brev eller til de enkelte lokalforeningers formænd og til formænd for associerede medlemmer med angivelse af tid, sted samt foreløbig dagsorden. 13. Generalforsamlingens dagsorden. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 3 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Gæsterne har ordet. 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 6. Rettidigt indkomne forslag. 7. Valg af formand, når sådant valg skal finde sted, jfr Meddelelse om kredsudpegning af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. Endelig dagsorden samt rettidigt indkomne forslag til en generalforsamling skal udsendes til lokalforeninger senest 3 uger før afholdelse af ordinær generalforsamling og senest en uge før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. 14. Generalforsamlingens forløb Kredsindstillinger af bestyrelsesmedlemmer skal være DFPOs administration i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Til generalforsamlingen har samtlige direkte og associerede medlemmer samt medlemmer af lokalforeningerne adgang og ret til at deltage i forhandlingerne. Bestyrelsen kan meddele gæster ret til deltagelse i forhandlingerne. Stk.3. Ved generalforsamlingen skal den, der ønsker ordet, meddele dirigenten sit tilhørsforhold til organisationen, hvilket meddeles forsamlingen, inden taleren får ordet.

11 Stk. 4. Kun de af de lokale foreninger/kredsforeninger valgte repræsentanter har stemmeret. Stk. 5. Når bortses fra vedtagelser i medfør af 24 (ophør), 25 (vedtægtsændringer) og 26 (evaluering) finder generalforsamlingens vedtagelser sted ved simpelt flertal. Forslag, der ikke opnår halvdelen af de afgivne stemmer, bortfalder. Stk. 6. Stemmeafgivning finder sted ved skriftlig afstemning, såfremt mindst én af de stemmeberettigede kræver dette. Stk. 7. Der kan afgives stemmer ved fuldmagt. Stk. 8. Stemmeoptælling foretages af de af generalforsamlingen valgte stemmetællere under tavshedspligt. 15. Valg af formand Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Formanden vælges for en 3-årig periode. 16. Bestyrelse Foreningens bestyrelse består af formanden og 14 medlemmer udpeget i kredsene. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, jfr. 15. Stk. 3. For de 14 bestyrelsesmedlemmer, der udpeges i kredsene, fastlægger kredsene selv valgprocedure, dog kan bestyrelsen i tilfælde af uenighed udstede retningslinjer.

12 Stk. 4. Fordelingen af antallet af bestyrelsesmedlemmer på kredse er følgende: Vest: 5 bestyrelsesmedlemmer Nord: 5 bestyrelsesmedlemmer Øst: 4 bestyrelsesmedlemmer Mindst 8 af bestyrelsesmedlemmerne skal opfylde medlemskravene i 4, stk.1, 1. Såfremt udpegningen af bestyrelsesmedlemmer i kredsene ikke umiddelbart fører til at mindst 8 bestyrelsesmedlemmer opfylder medlemskravene i 4, stk. 1, 1 kan bestyrelsen pålægge kredsene at udpege medlemmer, således at disse medlemskrav opfyldes med følgende fordeling: Vest: 3 medlemmer Nord: 3 medlemmer Øst: 2 medlemmer Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer er, med undtagelse af formand, valgt for 2 år. Stk. 6. En kreds kan ændre de udpegede bestyrelsesmedlemmer, såfremt forhold i kredsen måtte gøre dette ønskeligt. Stk. 7. Der udpeges af kredsene personlige 1. og 2. suppleanter for hvert bestyrelsesmedlem. Stk. 8. Bestyrelsen afholder konstituerende møde efter generalforsamlingen. På dette møde vælges to næstformænd for hhv. en 2.årig periode og en 1. årig periode, jfr. 17, stk.2. Der vælges endvidere 3 bestyrelsesmedlemmer til Forretningsudvalget, som herefter udgøres af formanden, de to næstformænd og de tre valgte bestyrelsesmedlemmer. Ved valget af næstformænd og øvrige medlemmer af Forretningsudvalget tilstræbes en sammensætning, så Forretningsudvalget er geografisk og fiskerimæssigt balanceret sammensat. Stk. 9. I tilfælde af formandens forfald konstituerer bestyrelsen en af næstformændene i dennes sted.

13 Stk. 10. Udtræder et medlem af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder den af kredsen udpegede suppleant i hans sted. Stk. 11. Bestyrelsen vedtager en forretningsorden, af hvilken det fremgår, hvorledes beslutninger i bestyrelsen træffes. Forretningsordenen besluttes ved ¾ flertal. Stk. 12. Til en gyldig beslutning i bestyrelsen fordres, at mindst 8 medlemmer af bestyrelsen har deltaget i bestyrelsesmøde, enten ved fremmøde eller via elektroniske medier. Af disse medlemmer skal mindst formanden eller en næstformand have deltaget. Stk. 13. Formanden, næstformændene, medlemmerne af forretningsudvalget og bestyrelsesmedlemmerne modtager en honorering, som fastlægges af bestyrelsen. Stk. 14. Bestyrelsen kan beslutte at oprette observatørpladser i bestyrelsen for associerede medlemmer af organisationen. Observatører har tale- men ikke stemmeret i bestyrelsesmøderne. 17. Forretningsudvalg og øvrige faste udvalg Forretningsudvalg (økonomiudvalg) Der etableres et Forretningsudvalg, jfr. 16. stk.8. Forretningsudvalget følger, koordinerer og overvåger organisationens løbende arbejde. Forretningsudvalget kan af bestyrelsen gives beslutningskompetence på organisationens vegne, men har ikke en sådan kompetence uden bestyrelsens delegering. Formanden varetager formandsposten i Forretningsudvalget. Stk. 2 Udvalget for Producent organisationen Der etableres et udvalg for Producent organisationen. Dette udvalg har den næstformand, som er konstitueret for en 2-årig periode, som formand. Udvalget for producent Organisationen dækker bl.a. de arbejdsområder, som til enhver tid er omfattet af den gældende EU markedsordning.

14 Stk. 3. Faste fiskeripolitiske udvalg Der etableres en række faste, fiskeripolitiske udvalg: De faste, fiskeripolitiske udvalg har et medlem af Forretningsudvalget som formand. Stk. 4. Kommissorier for udvalgene Bestyrelsen fastlægger kommissorier for de enkelte udvalg. I kommissorierne fastlægges udvalgenes arbejdsområder og selvstændige beføjelser. Stk.5. Kritisk revisor Et medlem af Forretningsudvalget udpeges af bestyrelsen som organisationens kritiske revisor. 18. Organisationens ledelse og administration Organisationens virksomhed ledes af bestyrelsen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og på bestyrelsens vegne til generalforsamlinger. Stk. 3. Bestyrelsen afholder møder mindst 6 gange årligt. Stk. 4. Organisationens daglige ledelse varetages af en direktion bestående af en eller flere personer, som er ansat af bestyrelsen. Efter samråd med Forretningsudvalget ansætter direktionen det fornødne personale til at bestride organisationens arbejdsområder. Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer og /eller medarbejdere kan bemyndiges til at handle på organisationens vegne, politisk såvel som økonomisk.

15 Afsnit 4 Særlige bestemmelser 19. Erhvervsøkonomiske aktiviteter m.v. Organisationen kan engagere sig i erhvervsmæssige aktiviteter, der er i overensstemmelse med organisationens formål, samt med regler vedrørende producentorganisationers virke. 20. Medlemsblad m.v. Organisationen udgiver et medlemsblad og driver en eller flere hjemmesider. Medlemsbladet sendes til alle medlemmer. Afsnit 5 Organisationens budget, regnskab og revision 21. Organisationens budget og regnskab Organisationens regnskabsår følger kalenderåret. Organisationen opstiller budget for kalenderåret. Budgettet vedtages af bestyrelsen inden udgangen af november måned forud for kalenderåret. Stk. 3. Når regnskabsåret er udløbet, skal der udfærdiges regnskab, som revideres og forelægges bestyrelsen, hvorefter regnskabet inden generalforsamlingen gøres tilgængeligt på hjemmesiden for medlemmerne. Regnskabet fremlægges og godkendes på generalforsamlingen, jf. 13, stk Organisationens revision. Organisationens revisor skal være et statsautoriseret revisionsfirma.

16 Afsnit 6 Organisationens formue 23. Organisationens formue Organisationens formue anbringes i bank, sparekasse, værdipapirer eller fast ejendom efter bestyrelsens anvisning. Organisationen hæfter for sine forpligtelser med hele sin formue. Afsnit 7 Organisationens ophør, vedtægtsændringer, ikrafttrædelse 24. Organisationens ophør. Organisationens ophør kan kun besluttes, når der i tilslutning til dagsordenen for generalforsamlingen er optaget den fulde ordlyd af forslaget. Beslutning om ophør kan kun vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst én måneds mellemrum. Stk. 3. På den første af de i stk. 2 nævnte generalforsamlinger skal et stemmetal, svarende til mindst ¾ af de mulige stemmer i organisationen, stemme for ophør. Stk. 4. På den anden af de i stk. 2 nævnte generalforsamlinger skal et simpelt flertal af de fremmødte stemme for ophør. Stk. 5. I tilfælde af beslutning om organisationens ophør, tager den sidst afholdte generalforsamling stilling til fordeling af organisationens formue, der skal anvendes til støtte for fiskeriet. 25. Vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan kun besluttes, når der i tilslutning til dagsordenen for generalforsamlingen er optaget den fulde ordlyd af forslaget/forslagene. Eventuelle ændringer som følge af forhandlingerne, kan kun ske inden for rammerne af de fremsatte ændringsforslag.

17 Stk. 3. Beslutning om ændringer af vedtægterne kræver, at et stemmetal svarende til mindst ¾ af de mulige stemmer i organisationen, stemmer for ændringerne. Stk. 4. Såfremt der ikke er det fornødne stemmetal repræsenteret på generalforsamlingen, kan vedtægtsændringer gennemføres på en efterfølgende, ekstraordinær generalforsamling. Til beslutning af vedtægtsændringer på en sådan ekstraordinær generalforsamling kræves simpelt flertal blandt de repræsenterede stemmer. 26. Evaluering af vedtægterne. Bestyrelsen er forpligtet til, inden for 2 år af vedtagelsen af nærværende vedtægter, at evaluere vedtægterne, med henblik på at fremkomme med ændringsforslag til vedtægterne. Specifikt skal bestyrelsen tage stilling til eventuelle forslag omkring: - Bestyrelsens størrelse - Behovet for og størrelsen af Forretningsudvalget - Behovet for og antallet af næstformænd - Behovet for 17 omhandlende Forretningsudvalg og øvrige faste udvalg. 27. Ikrafttrædelse Disse vedtægter er vedtaget på organisationens ekstraordinære generalforsamling den XX 2014 og træder i kraft XX.

Vedtægter for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

Vedtægter for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation Vedtægter for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation Indhold Afsnit 1 - Organisationens formål og hjemsted 3 1. Organisationens navn og hjemsted 3 2. Organisationens formål 3 3. Organisationens

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Kemi & Life Science

Vedtægter. for. Kemi & Life Science Vedtægter for Kemi & Life Science VEDTÆGTER for KEMI & LIFE SCIENCE Foreningens navn er Kemi & Life Science. Foreningens hjemsted er København. 1 2 Foreningens formål Foreningen har som formål at varetage

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. VEDTÆGTER for SÆBY OG OMEGNS JAGTFORENING (stiftet den 24. april 1933) Under DANMARKS JÆGERFORBUND 01.0 Foreningens navn er Sæby og Omegns Jagtforening med hjemsted i Frederikshavn og Sæby gammel Kommune.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JT-11734-44 V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER NAVN. 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Standardvedtægter for Nibe og Omegns Jagtforening

Standardvedtægter for Nibe og Omegns Jagtforening Standardvedtægter for Nibe og Omegns Jagtforening 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Nibe og Omegns Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Nibe, Aalborg kommune. 2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode.

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via  eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode. DINNødhjælp Vedtægter 1 Navn, Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. 2 - Værdier/mission og formål/vision Foreningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere