Vedtægter for. Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation"

Transkript

1 Bilag 1 Vedtægter for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation Afsnit 1 Organisationens formål og hjemsted 1. Organisationens navn og hjemsted 2. Organisationens formål 3. Organisationens foranstaltninger til forfølgelse af målene Afsnit 2 Organisationens medlemmer, rettigheder, pligter 4. Organisationens medlemmer samt indgåelse af medlemskab 5. Medlemsrettigheder 6. Medlemspligter 7. Udmeldelse/ophør af medlemskab 8. Medlemmernes hæftelse 9. Kontingent Afsnit 3 Organisationens struktur og ledelse 10. Kredsinddeling 11. Generalforsamling 12. Generalforsamlingens indvarsling 13. Generalforsamlingens dagsorden 14. Generalforsamlingens forløb 15. Valg af formand 16. Bestyrelse 17. Forretningsudvalg og øvrige faste udvalg 18. Organisationens ledelse og administration Afsnit 4 Særlige bestemmelser 19. Erhvervsøkonomiske aktiviteter 20. Medlemsblad Afsnit 5 Organisationens regnskab og revision 21. Organisationens regnskab 22. Organisationens revision

2 Afsnit 6 Organisationens formue 23. Organisationens formue Afsnit 7. Organisationens ophør, vedtægtsændringer, ikrafttrædelse 24. Organisationens ophør 25. Vedtægtsændringer 26. Evaluering af vedtægterne 27. Ikrafttrædelse

3 Vedtægter for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation Afsnit 1 Organisationens formål og hjemsted 1 Organisationens navn Organisationens navn er Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (i det følgende benævnt DFPO). Organisationens administrationskontorer er beliggende i Taulov og København og organisationen har repræsentationskontorer hos lokalforeninger. Organisationen er en sammenlægning af Danmarks Fiskeriforening og Danske Fiskeres Producent Organisation. 2 Organisationens formål Organisationens formål er at virke til fiskeriets fremme i almindelighed og specifikt at varetage de opgaver, som dansk lovgivning, den til enhver tid gældende fælles markedsordning og anden EU lovgivning giver producentorganisationer mulighed for. Som producentorganisation forfølger organisationen følgende mål: 1. Fremme levedygtigt og bæredygtigt fiskeri. 2. Så vidt muligt undgå og reducere uønskede fangster af kommercielle bestande. 3. Bidrage til sporbarhed og klare og fyldestgørende oplysninger for forbrugerne. 4. Bidrage til at bringe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri til ophør. 5. At forbedre vilkårene for at bringe medlemmernes fiskerivarer i omsætning. 6. At forbedre den økonomiske fortjeneste. 7. At stabilisere markederne. 8. At bidrage til fødevareforsyningen og fremme høje standarder for fødevarekvalitet og samtidig bidrage til beskæftigelsen i kyst- og landområderne.

4 9. At bidrage til at begrænse fiskeriets indvirken på miljøet, herunder foranstaltninger til forbedring af fiskeredskabernes selektivitet. 10. At forfølge andre mål, som efter bestyrelsens opfattelse er komplementære til ovenstående mål. 3 Organisationens foranstaltninger til forfølgelse af målene Organisationens foranstaltninger til forfølgelse af målene i markedsordningens artikel 7 i Forordning (EU) Nr. 1379/2013 kan bl.a. omfatte: 1. At afpasse produktionen efter markedets behov. 2. At kanalisere forsyningerne og sørge for afsætning af medlemmernes produkter. 3. At fremme afsætningen af medlemmernes produkter på en ikke-diskriminerende måde ved for eksempel at udnytte certificering og navnlig oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker, geografiske betegnelser, garanterede traditionelle specialiteter og angivelser af bæredygtighed. 4. At føre kontrol med og træffe foranstaltninger til at sikre, at medlemmernes aktiviteter overholder DFPO s regler. 5. At samarbejde med forskningsinstitutioner omkring fisk, fiskeri og fiskebestande i løbende fisker/forsker koordinering samt i særskilte projekter. 6. At fremme erhvervsuddannelses- og samarbejdsprogrammer for at tilskynde unge til at søge ind i branchen og til at videreuddanne sig i branchen. 7. At bidrage til at begrænse fiskeriets indvirken på miljøet, herunder foranstaltninger til forbedring af fiskeredskabernes selektivitet. 8. At fremme anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi for at forbedre afsætningen og priserne, samt lette forbrugernes adgang til oplysninger om fiskevarer. 9. At koordinere fælles planlægning og forvaltning af medlemmernes fiskeriaktiviteter. 10. At bidrage til på bedste vis at udnytte uønskede fangster af kommercielle bestande, der er mindre end den bevaringsmæssige mindstereferencestørrelse. 11. At forvalte ordningen for midlertidig oplagring af fiskerivarer, forudsat at NaturErhvervstyrelsen kan godkende ordningen.

5 Afsnit 2 Organisationens medlemmer, rettigheder, pligter 4 Organisationens medlemmer samt indgåelse af medlemskab Organisationens medlemmer er: 1. Statsborgere eller juridiske personer i et EU-land, der, som ejer af et registreret EU-fiskefartøj eller af anden erhvervsmæssig drevet fiskebedrift, lander fiskerivarer, og som i forvejen ikke er medlem af en anden producentorganisation for så vidt angår samme art, og som har tilknytning til DFPO gennem sammenslutninger af medlemmer, jfr. nr. 2, hvor disse sammenslutninger af medlemmer er repræsentationer for DFPO. 2. Lokalforeninger, dvs. sammenslutninger af medlemmer som defineret i nr. 1 samt forhyrede fiskere. Lokalforeningerne tilhører kredse, der består af alle foreninger indenfor de områder, de enkelte kredse dækker, jfr. 10 En lokal fiskeriforening skal være medlem af en kredsforening, hvis en sådan er oprettet for den kreds, i hvilken foreningen er beliggende. 3. Associerede medlemmer Organisationens associerede medlemmer er organisationer inden for eller organisationer med tilknytning til fiskerisektoren i EU, hvis optagelse godkendes af DFPOs bestyrelse. For associerede medlemmer indgås for hvert enkelt medlem en aftale, der fastlægger: -Medlemmets økonomiske bidrag til DFPO. -Arten og omfanget af medlemmets repræsentation i DFPOs organer. -Hvis relevant, medlemmets tilknyttede fartøjers økonomiske forhold over for DFPOs lokalforeninger, hvor der måtte være medlemskab. Medlemskabs indgåelse Ansøgning om medlemskab sker skriftligt, og det meddeles ansøgeren skriftligt, at denne er optaget som medlem.

6 5. Medlemsrettigheder Organisationens til enhver tid gældende vedtægter er tilgængelige for medlemmerne på organisationens hjemmeside. Stk.2. På generalforsamlingen stemmer kun de af de lokale fiskeriforeninger valgte stemmeberettigede repræsentanter, det vil sige medlemmerne efter 4 stk. 1,nr. 2. Stk. 3. Lokalforeningernes stemmer tæller på generalforsamlingen med det antal stemmer, der er defineret i 6, stk. 2, nr. 1. Stk.4. Lokalforeningerne udpeger bestyrelsesmedlemmerne i de respektive kredse i henhold til Medlemspligter Medlemmer som defineret i 4, stk. 1. nr. 1 (fartøjsmedlemmer). 1. Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af DFPO vedtagne regler for producentorganisationens virksomhed. 2. Medlemmerne er forpligtede til indbetaling af kontingent til organisationen. 3. Medlemmerne er forpligtede til at lande samtlige fisk fra fartøjer, der er tilknyttet medlemskabet under respekt af organisationens regler. 4. Medlemmerne er forpligtede til forud for udbydelse til salg at sortere og klassificere alle fangster efter de af EU fastsatte sorteringsregler eller efter regler fastsat af organisationen. Dette arbejde kan udføres af tredjeperson under medlemmets ansvar. 5. Medlemmerne er forpligtede til at mærke landet fisk med fartøjsnummer og tilhørsforhold til producentorganisationen. 6. Medlemmerne er forpligtede til at opfylde de af organisationen vedtagne regler for udnyttelse, produktion og afsætning.

7 7. Medlemmerne er forpligtede til, efter anmodning fra organisationen eller en af denne udpeget repræsentant, at give indsigt i og fremlægge fornøden dokumentation for de af organisationen ønskede oplysninger. 8. Medlemmerne accepterer organisationens ret til, i tilfælde af organiseret misbrug eller gennem en industris eller gruppe af medlemmmers hindring i at give organisationen fornøden sikkerhed for systemets overholdelse, at forbyde medlemmers landinger til en bestemt industri, auktion, fiskesalgsforening eller anden indhandlingsform. Organisationen skal forinden have udført mæglingsbestræbelser i form af mødeaktivitet. 9. Medlemmerne accepterer organisationens ret til at anvende sanktionsmuligheder, såfremt disse forhold overtrædes. 10. Medlemmerne accepterer organisationens ret til at anvende eksklusionsbestemmelsen i vedtægternes 7, D, såfremt der handles i strid med vedtægterne, og herunder nærværende beskrivelse af deres faktiske fortolkning. Medlemmer som defineret i 4, stk 1. nr. 2 (foreningsmedlemmer). 1. Lokalforeninger skal senest den 15. januar meddele DFPOs administration antallet af aktive medlemmer med erhvervsfiskerstatus og alle til lokalforeningen tilknyttede fartøjer pr. 1. januar. 2. Hver lokalforening skal senest den 1. marts, dog mindst 1 måned inden generalforsamlingen, meddele DFPOs administration navn, postadresse, telefonnummer og for lokalforeningens formand, samt postadresse, telefonnummer og for lokalforeningen og skal omgående give meddelelse om eventuelle ændringer i løbet af året. 3. Hver lokalforening skal senest 14 dage inden generalforsamlingen meddele DFPOs administration navn på den for lokalforeningen stemmeberettigede repræsentant på generalforsamlingen. 4. Lokalforeningerne skal senest 1 måned før den ordinære generalforsamling og senest 14 dage inden en ekstraordinær generalforsamling meddele DFPOs administration eventuelle forslag til generalforsamlingen, herunder kandidater ved formandsvalg. 7. Udmeldelse / Ophør af medlemskab A. Medlemmer som defineret i 4, stk. 1, nr. 1 (fartøjsmedlemmer) Udmeldelse af organisationen kan ske ved skriftlig henvendelse stilet til

8 organisationens bestyrelse. En udmeldelse skal, for at være gyldig, ske med mindst 18 måneders varsel til en 31.december. Stk. 3. Medlemskab ophører, når ændrede ejerforhold bevirker, at medlemmet ikke længere opfylder kravene i 4. Stk. 4. medlemskab ophører ved et medlems konkurs, umyndiggørelse eller død. B. Medlemmer som defineret i 4, stk. 1, nr. 2 (foreningsmedlemmer) Stk. 5. Udmeldelse af organisationen kan ske ved skriftlig henvendelse stilet til organisationens bestyrelse. Stk. 6. En udmeldelse skal, for at være gyldig, ske med mindst 18 måneders varsel til en 31. december. C. Medlemmer som defineret i 4, stk 1, nr. 3 (associerede medlemmer) Stk. 7. Udmeldelse af organisationen kan ske ved skriftlig henvendelse stilet til organisationens bestyrelse. Stk. 8. En udmeldelse skal, for at være gyldig, ske med mindst 18 måneders varsel til en 31. december. D. Fællesbestemmelser Stk. 9. Medlemskabet ophører ved bestyrelsens opsigelse af et medlem, når dette handler i strid med vedtægter eller bestemmelser fastsat med hjemmel i disse eller forsætligt handler til skade for DFPO. En sådan opsigelse kan af det pågældende medlem begæres efterprøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling. En sådan begæring har dog ikke opsættende virkning. Stk. 10. Medlemskab ophører, såfremt et medlem trods påkrav ikke har indbetalt skyldige beløb. 8. Medlemmernes hæftelse Medlemmerne hæfter ikke økonomisk for organisationens forpligtelser.

9 9. Kontingent Bestyrelsen fastsætter senest den 1. november kontingent og kontingentstruktur for det kommende kalenderår. Ud over det fastsatte basiskontingent, jfr. 6 stk. 1, nr. 2, kan der til specifikke tiltag etableres betalingsordninger. Afsnit 3 Organisationens struktur og ledelse 10. Kredsinddeling Organisationen er opdelt i 3 kredse: Vest: Fra grænsen til Limfjorden inkl. øerne i Vadehavet Nord: Limfjorden og nord for Limfjorden og Læsø Øst: Jyllands østkyst fra og med Egense til grænsen -, Fyn, Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm og øvrige danske øer. 11. Generalforsamling Organisationens generalforsamling er øverste myndighed. Generalforsamlingens beslutninger er bindende og skal udføres af bestyrelsen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af maj måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når lokalforeninger repræsenterende mindst ¼ af samtlige aktive medlemmer af lokalforeningerne skriftligt forlanger dette, eller når et enigt Forretningsudvalg forlanger dette 12. Generalforsamlingens indvarsling. Ordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 6 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 4 ugers varsel.

10 Indvarsling af generalforsamling sker ved udsendelse af brev eller til de enkelte lokalforeningers formænd og til formænd for associerede medlemmer med angivelse af tid, sted samt foreløbig dagsorden. 13. Generalforsamlingens dagsorden. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 3 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Gæsterne har ordet. 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 6. Rettidigt indkomne forslag. 7. Valg af formand, når sådant valg skal finde sted, jfr Meddelelse om kredsudpegning af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. Endelig dagsorden samt rettidigt indkomne forslag til en generalforsamling skal udsendes til lokalforeninger senest 3 uger før afholdelse af ordinær generalforsamling og senest en uge før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. 14. Generalforsamlingens forløb Kredsindstillinger af bestyrelsesmedlemmer skal være DFPOs administration i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Til generalforsamlingen har samtlige direkte og associerede medlemmer samt medlemmer af lokalforeningerne adgang og ret til at deltage i forhandlingerne. Bestyrelsen kan meddele gæster ret til deltagelse i forhandlingerne. Stk.3. Ved generalforsamlingen skal den, der ønsker ordet, meddele dirigenten sit tilhørsforhold til organisationen, hvilket meddeles forsamlingen, inden taleren får ordet.

11 Stk. 4. Kun de af de lokale foreninger/kredsforeninger valgte repræsentanter har stemmeret. Stk. 5. Når bortses fra vedtagelser i medfør af 24 (ophør), 25 (vedtægtsændringer) og 26 (evaluering) finder generalforsamlingens vedtagelser sted ved simpelt flertal. Forslag, der ikke opnår halvdelen af de afgivne stemmer, bortfalder. Stk. 6. Stemmeafgivning finder sted ved skriftlig afstemning, såfremt mindst én af de stemmeberettigede kræver dette. Stk. 7. Der kan afgives stemmer ved fuldmagt. Stk. 8. Stemmeoptælling foretages af de af generalforsamlingen valgte stemmetællere under tavshedspligt. 15. Valg af formand Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Formanden vælges for en 3-årig periode. 16. Bestyrelse Foreningens bestyrelse består af formanden og 14 medlemmer udpeget i kredsene. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, jfr. 15. Stk. 3. For de 14 bestyrelsesmedlemmer, der udpeges i kredsene, fastlægger kredsene selv valgprocedure, dog kan bestyrelsen i tilfælde af uenighed udstede retningslinjer.

12 Stk. 4. Fordelingen af antallet af bestyrelsesmedlemmer på kredse er følgende: Vest: 5 bestyrelsesmedlemmer Nord: 5 bestyrelsesmedlemmer Øst: 4 bestyrelsesmedlemmer Mindst 8 af bestyrelsesmedlemmerne skal opfylde medlemskravene i 4, stk.1, 1. Såfremt udpegningen af bestyrelsesmedlemmer i kredsene ikke umiddelbart fører til at mindst 8 bestyrelsesmedlemmer opfylder medlemskravene i 4, stk. 1, 1 kan bestyrelsen pålægge kredsene at udpege medlemmer, således at disse medlemskrav opfyldes med følgende fordeling: Vest: 3 medlemmer Nord: 3 medlemmer Øst: 2 medlemmer Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer er, med undtagelse af formand, valgt for 2 år. Stk. 6. En kreds kan ændre de udpegede bestyrelsesmedlemmer, såfremt forhold i kredsen måtte gøre dette ønskeligt. Stk. 7. Der udpeges af kredsene personlige 1. og 2. suppleanter for hvert bestyrelsesmedlem. Stk. 8. Bestyrelsen afholder konstituerende møde efter generalforsamlingen. På dette møde vælges to næstformænd for hhv. en 2.årig periode og en 1. årig periode, jfr. 17, stk.2. Der vælges endvidere 3 bestyrelsesmedlemmer til Forretningsudvalget, som herefter udgøres af formanden, de to næstformænd og de tre valgte bestyrelsesmedlemmer. Ved valget af næstformænd og øvrige medlemmer af Forretningsudvalget tilstræbes en sammensætning, så Forretningsudvalget er geografisk og fiskerimæssigt balanceret sammensat. Stk. 9. I tilfælde af formandens forfald konstituerer bestyrelsen en af næstformændene i dennes sted.

13 Stk. 10. Udtræder et medlem af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder den af kredsen udpegede suppleant i hans sted. Stk. 11. Bestyrelsen vedtager en forretningsorden, af hvilken det fremgår, hvorledes beslutninger i bestyrelsen træffes. Forretningsordenen besluttes ved ¾ flertal. Stk. 12. Til en gyldig beslutning i bestyrelsen fordres, at mindst 8 medlemmer af bestyrelsen har deltaget i bestyrelsesmøde, enten ved fremmøde eller via elektroniske medier. Af disse medlemmer skal mindst formanden eller en næstformand have deltaget. Stk. 13. Formanden, næstformændene, medlemmerne af forretningsudvalget og bestyrelsesmedlemmerne modtager en honorering, som fastlægges af bestyrelsen. Stk. 14. Bestyrelsen kan beslutte at oprette observatørpladser i bestyrelsen for associerede medlemmer af organisationen. Observatører har tale- men ikke stemmeret i bestyrelsesmøderne. 17. Forretningsudvalg og øvrige faste udvalg Forretningsudvalg (økonomiudvalg) Der etableres et Forretningsudvalg, jfr. 16. stk.8. Forretningsudvalget følger, koordinerer og overvåger organisationens løbende arbejde. Forretningsudvalget kan af bestyrelsen gives beslutningskompetence på organisationens vegne, men har ikke en sådan kompetence uden bestyrelsens delegering. Formanden varetager formandsposten i Forretningsudvalget. Stk. 2 Udvalget for Producent organisationen Der etableres et udvalg for Producent organisationen. Dette udvalg har den næstformand, som er konstitueret for en 2-årig periode, som formand. Udvalget for producent Organisationen dækker bl.a. de arbejdsområder, som til enhver tid er omfattet af den gældende EU markedsordning.

14 Stk. 3. Faste fiskeripolitiske udvalg Der etableres en række faste, fiskeripolitiske udvalg: De faste, fiskeripolitiske udvalg har et medlem af Forretningsudvalget som formand. Stk. 4. Kommissorier for udvalgene Bestyrelsen fastlægger kommissorier for de enkelte udvalg. I kommissorierne fastlægges udvalgenes arbejdsområder og selvstændige beføjelser. Stk.5. Kritisk revisor Et medlem af Forretningsudvalget udpeges af bestyrelsen som organisationens kritiske revisor. 18. Organisationens ledelse og administration Organisationens virksomhed ledes af bestyrelsen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og på bestyrelsens vegne til generalforsamlinger. Stk. 3. Bestyrelsen afholder møder mindst 6 gange årligt. Stk. 4. Organisationens daglige ledelse varetages af en direktion bestående af en eller flere personer, som er ansat af bestyrelsen. Efter samråd med Forretningsudvalget ansætter direktionen det fornødne personale til at bestride organisationens arbejdsområder. Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer og /eller medarbejdere kan bemyndiges til at handle på organisationens vegne, politisk såvel som økonomisk.

15 Afsnit 4 Særlige bestemmelser 19. Erhvervsøkonomiske aktiviteter m.v. Organisationen kan engagere sig i erhvervsmæssige aktiviteter, der er i overensstemmelse med organisationens formål, samt med regler vedrørende producentorganisationers virke. 20. Medlemsblad m.v. Organisationen udgiver et medlemsblad og driver en eller flere hjemmesider. Medlemsbladet sendes til alle medlemmer. Afsnit 5 Organisationens budget, regnskab og revision 21. Organisationens budget og regnskab Organisationens regnskabsår følger kalenderåret. Organisationen opstiller budget for kalenderåret. Budgettet vedtages af bestyrelsen inden udgangen af november måned forud for kalenderåret. Stk. 3. Når regnskabsåret er udløbet, skal der udfærdiges regnskab, som revideres og forelægges bestyrelsen, hvorefter regnskabet inden generalforsamlingen gøres tilgængeligt på hjemmesiden for medlemmerne. Regnskabet fremlægges og godkendes på generalforsamlingen, jf. 13, stk Organisationens revision. Organisationens revisor skal være et statsautoriseret revisionsfirma.

16 Afsnit 6 Organisationens formue 23. Organisationens formue Organisationens formue anbringes i bank, sparekasse, værdipapirer eller fast ejendom efter bestyrelsens anvisning. Organisationen hæfter for sine forpligtelser med hele sin formue. Afsnit 7 Organisationens ophør, vedtægtsændringer, ikrafttrædelse 24. Organisationens ophør. Organisationens ophør kan kun besluttes, når der i tilslutning til dagsordenen for generalforsamlingen er optaget den fulde ordlyd af forslaget. Beslutning om ophør kan kun vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst én måneds mellemrum. Stk. 3. På den første af de i stk. 2 nævnte generalforsamlinger skal et stemmetal, svarende til mindst ¾ af de mulige stemmer i organisationen, stemme for ophør. Stk. 4. På den anden af de i stk. 2 nævnte generalforsamlinger skal et simpelt flertal af de fremmødte stemme for ophør. Stk. 5. I tilfælde af beslutning om organisationens ophør, tager den sidst afholdte generalforsamling stilling til fordeling af organisationens formue, der skal anvendes til støtte for fiskeriet. 25. Vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan kun besluttes, når der i tilslutning til dagsordenen for generalforsamlingen er optaget den fulde ordlyd af forslaget/forslagene. Eventuelle ændringer som følge af forhandlingerne, kan kun ske inden for rammerne af de fremsatte ændringsforslag.

17 Stk. 3. Beslutning om ændringer af vedtægterne kræver, at et stemmetal svarende til mindst ¾ af de mulige stemmer i organisationen, stemmer for ændringerne. Stk. 4. Såfremt der ikke er det fornødne stemmetal repræsenteret på generalforsamlingen, kan vedtægtsændringer gennemføres på en efterfølgende, ekstraordinær generalforsamling. Til beslutning af vedtægtsændringer på en sådan ekstraordinær generalforsamling kræves simpelt flertal blandt de repræsenterede stemmer. 26. Evaluering af vedtægterne. Bestyrelsen er forpligtet til, inden for 2 år af vedtagelsen af nærværende vedtægter, at evaluere vedtægterne, med henblik på at fremkomme med ændringsforslag til vedtægterne. Specifikt skal bestyrelsen tage stilling til eventuelle forslag omkring: - Bestyrelsens størrelse - Behovet for og størrelsen af Forretningsudvalget - Behovet for og antallet af næstformænd - Behovet for 17 omhandlende Forretningsudvalg og øvrige faste udvalg. 27. Ikrafttrædelse Disse vedtægter er vedtaget på organisationens ekstraordinære generalforsamling den XX 2014 og træder i kraft XX.

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted

Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted 1 Foreningens navn er JA. Hjemstedet er København. 2 JA har til formål: 1. At organisere kandidater, bachelorer og studerende på studieretninger inden for anvendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted 4. juni 2015 VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Midt a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Parallelvej 9A, 8680 Ry. Foreningens virkeområde

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518

Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518 Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518 Etableret d. 1. april 1977 ved sammenslutningen af Det Gensidige Løsøreforsikringsselskab Thisted Amt (stiftet 1853) og Thisted Amts Landbygningers

Læs mere

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion Dansk Byggeris vedtægter 2015 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere