Vedtægter for. Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation"

Transkript

1 Bilag 1 Vedtægter for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation Afsnit 1 Organisationens formål og hjemsted 1. Organisationens navn og hjemsted 2. Organisationens formål 3. Organisationens foranstaltninger til forfølgelse af målene Afsnit 2 Organisationens medlemmer, rettigheder, pligter 4. Organisationens medlemmer samt indgåelse af medlemskab 5. Medlemsrettigheder 6. Medlemspligter 7. Udmeldelse/ophør af medlemskab 8. Medlemmernes hæftelse 9. Kontingent Afsnit 3 Organisationens struktur og ledelse 10. Kredsinddeling 11. Generalforsamling 12. Generalforsamlingens indvarsling 13. Generalforsamlingens dagsorden 14. Generalforsamlingens forløb 15. Valg af formand 16. Bestyrelse 17. Forretningsudvalg og øvrige faste udvalg 18. Organisationens ledelse og administration Afsnit 4 Særlige bestemmelser 19. Erhvervsøkonomiske aktiviteter 20. Medlemsblad Afsnit 5 Organisationens regnskab og revision 21. Organisationens regnskab 22. Organisationens revision

2 Afsnit 6 Organisationens formue 23. Organisationens formue Afsnit 7. Organisationens ophør, vedtægtsændringer, ikrafttrædelse 24. Organisationens ophør 25. Vedtægtsændringer 26. Evaluering af vedtægterne 27. Ikrafttrædelse

3 Vedtægter for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation Afsnit 1 Organisationens formål og hjemsted 1 Organisationens navn Organisationens navn er Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (i det følgende benævnt DFPO). Organisationens administrationskontorer er beliggende i Taulov og København og organisationen har repræsentationskontorer hos lokalforeninger. Organisationen er en sammenlægning af Danmarks Fiskeriforening og Danske Fiskeres Producent Organisation. 2 Organisationens formål Organisationens formål er at virke til fiskeriets fremme i almindelighed og specifikt at varetage de opgaver, som dansk lovgivning, den til enhver tid gældende fælles markedsordning og anden EU lovgivning giver producentorganisationer mulighed for. Som producentorganisation forfølger organisationen følgende mål: 1. Fremme levedygtigt og bæredygtigt fiskeri. 2. Så vidt muligt undgå og reducere uønskede fangster af kommercielle bestande. 3. Bidrage til sporbarhed og klare og fyldestgørende oplysninger for forbrugerne. 4. Bidrage til at bringe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri til ophør. 5. At forbedre vilkårene for at bringe medlemmernes fiskerivarer i omsætning. 6. At forbedre den økonomiske fortjeneste. 7. At stabilisere markederne. 8. At bidrage til fødevareforsyningen og fremme høje standarder for fødevarekvalitet og samtidig bidrage til beskæftigelsen i kyst- og landområderne.

4 9. At bidrage til at begrænse fiskeriets indvirken på miljøet, herunder foranstaltninger til forbedring af fiskeredskabernes selektivitet. 10. At forfølge andre mål, som efter bestyrelsens opfattelse er komplementære til ovenstående mål. 3 Organisationens foranstaltninger til forfølgelse af målene Organisationens foranstaltninger til forfølgelse af målene i markedsordningens artikel 7 i Forordning (EU) Nr. 1379/2013 kan bl.a. omfatte: 1. At afpasse produktionen efter markedets behov. 2. At kanalisere forsyningerne og sørge for afsætning af medlemmernes produkter. 3. At fremme afsætningen af medlemmernes produkter på en ikke-diskriminerende måde ved for eksempel at udnytte certificering og navnlig oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker, geografiske betegnelser, garanterede traditionelle specialiteter og angivelser af bæredygtighed. 4. At føre kontrol med og træffe foranstaltninger til at sikre, at medlemmernes aktiviteter overholder DFPO s regler. 5. At samarbejde med forskningsinstitutioner omkring fisk, fiskeri og fiskebestande i løbende fisker/forsker koordinering samt i særskilte projekter. 6. At fremme erhvervsuddannelses- og samarbejdsprogrammer for at tilskynde unge til at søge ind i branchen og til at videreuddanne sig i branchen. 7. At bidrage til at begrænse fiskeriets indvirken på miljøet, herunder foranstaltninger til forbedring af fiskeredskabernes selektivitet. 8. At fremme anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi for at forbedre afsætningen og priserne, samt lette forbrugernes adgang til oplysninger om fiskevarer. 9. At koordinere fælles planlægning og forvaltning af medlemmernes fiskeriaktiviteter. 10. At bidrage til på bedste vis at udnytte uønskede fangster af kommercielle bestande, der er mindre end den bevaringsmæssige mindstereferencestørrelse. 11. At forvalte ordningen for midlertidig oplagring af fiskerivarer, forudsat at NaturErhvervstyrelsen kan godkende ordningen.

5 Afsnit 2 Organisationens medlemmer, rettigheder, pligter 4 Organisationens medlemmer samt indgåelse af medlemskab Organisationens medlemmer er: 1. Statsborgere eller juridiske personer i et EU-land, der, som ejer af et registreret EU-fiskefartøj eller af anden erhvervsmæssig drevet fiskebedrift, lander fiskerivarer, og som i forvejen ikke er medlem af en anden producentorganisation for så vidt angår samme art, og som har tilknytning til DFPO gennem sammenslutninger af medlemmer, jfr. nr. 2, hvor disse sammenslutninger af medlemmer er repræsentationer for DFPO. 2. Lokalforeninger, dvs. sammenslutninger af medlemmer som defineret i nr. 1 samt forhyrede fiskere. Lokalforeningerne tilhører kredse, der består af alle foreninger indenfor de områder, de enkelte kredse dækker, jfr. 10 En lokal fiskeriforening skal være medlem af en kredsforening, hvis en sådan er oprettet for den kreds, i hvilken foreningen er beliggende. 3. Associerede medlemmer Organisationens associerede medlemmer er organisationer inden for eller organisationer med tilknytning til fiskerisektoren i EU, hvis optagelse godkendes af DFPOs bestyrelse. For associerede medlemmer indgås for hvert enkelt medlem en aftale, der fastlægger: -Medlemmets økonomiske bidrag til DFPO. -Arten og omfanget af medlemmets repræsentation i DFPOs organer. -Hvis relevant, medlemmets tilknyttede fartøjers økonomiske forhold over for DFPOs lokalforeninger, hvor der måtte være medlemskab. Medlemskabs indgåelse Ansøgning om medlemskab sker skriftligt, og det meddeles ansøgeren skriftligt, at denne er optaget som medlem.

6 5. Medlemsrettigheder Organisationens til enhver tid gældende vedtægter er tilgængelige for medlemmerne på organisationens hjemmeside. Stk.2. På generalforsamlingen stemmer kun de af de lokale fiskeriforeninger valgte stemmeberettigede repræsentanter, det vil sige medlemmerne efter 4 stk. 1,nr. 2. Stk. 3. Lokalforeningernes stemmer tæller på generalforsamlingen med det antal stemmer, der er defineret i 6, stk. 2, nr. 1. Stk.4. Lokalforeningerne udpeger bestyrelsesmedlemmerne i de respektive kredse i henhold til Medlemspligter Medlemmer som defineret i 4, stk. 1. nr. 1 (fartøjsmedlemmer). 1. Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af DFPO vedtagne regler for producentorganisationens virksomhed. 2. Medlemmerne er forpligtede til indbetaling af kontingent til organisationen. 3. Medlemmerne er forpligtede til at lande samtlige fisk fra fartøjer, der er tilknyttet medlemskabet under respekt af organisationens regler. 4. Medlemmerne er forpligtede til forud for udbydelse til salg at sortere og klassificere alle fangster efter de af EU fastsatte sorteringsregler eller efter regler fastsat af organisationen. Dette arbejde kan udføres af tredjeperson under medlemmets ansvar. 5. Medlemmerne er forpligtede til at mærke landet fisk med fartøjsnummer og tilhørsforhold til producentorganisationen. 6. Medlemmerne er forpligtede til at opfylde de af organisationen vedtagne regler for udnyttelse, produktion og afsætning.

7 7. Medlemmerne er forpligtede til, efter anmodning fra organisationen eller en af denne udpeget repræsentant, at give indsigt i og fremlægge fornøden dokumentation for de af organisationen ønskede oplysninger. 8. Medlemmerne accepterer organisationens ret til, i tilfælde af organiseret misbrug eller gennem en industris eller gruppe af medlemmmers hindring i at give organisationen fornøden sikkerhed for systemets overholdelse, at forbyde medlemmers landinger til en bestemt industri, auktion, fiskesalgsforening eller anden indhandlingsform. Organisationen skal forinden have udført mæglingsbestræbelser i form af mødeaktivitet. 9. Medlemmerne accepterer organisationens ret til at anvende sanktionsmuligheder, såfremt disse forhold overtrædes. 10. Medlemmerne accepterer organisationens ret til at anvende eksklusionsbestemmelsen i vedtægternes 7, D, såfremt der handles i strid med vedtægterne, og herunder nærværende beskrivelse af deres faktiske fortolkning. Medlemmer som defineret i 4, stk 1. nr. 2 (foreningsmedlemmer). 1. Lokalforeninger skal senest den 15. januar meddele DFPOs administration antallet af aktive medlemmer med erhvervsfiskerstatus og alle til lokalforeningen tilknyttede fartøjer pr. 1. januar. 2. Hver lokalforening skal senest den 1. marts, dog mindst 1 måned inden generalforsamlingen, meddele DFPOs administration navn, postadresse, telefonnummer og for lokalforeningens formand, samt postadresse, telefonnummer og for lokalforeningen og skal omgående give meddelelse om eventuelle ændringer i løbet af året. 3. Hver lokalforening skal senest 14 dage inden generalforsamlingen meddele DFPOs administration navn på den for lokalforeningen stemmeberettigede repræsentant på generalforsamlingen. 4. Lokalforeningerne skal senest 1 måned før den ordinære generalforsamling og senest 14 dage inden en ekstraordinær generalforsamling meddele DFPOs administration eventuelle forslag til generalforsamlingen, herunder kandidater ved formandsvalg. 7. Udmeldelse / Ophør af medlemskab A. Medlemmer som defineret i 4, stk. 1, nr. 1 (fartøjsmedlemmer) Udmeldelse af organisationen kan ske ved skriftlig henvendelse stilet til

8 organisationens bestyrelse. En udmeldelse skal, for at være gyldig, ske med mindst 18 måneders varsel til en 31.december. Stk. 3. Medlemskab ophører, når ændrede ejerforhold bevirker, at medlemmet ikke længere opfylder kravene i 4. Stk. 4. medlemskab ophører ved et medlems konkurs, umyndiggørelse eller død. B. Medlemmer som defineret i 4, stk. 1, nr. 2 (foreningsmedlemmer) Stk. 5. Udmeldelse af organisationen kan ske ved skriftlig henvendelse stilet til organisationens bestyrelse. Stk. 6. En udmeldelse skal, for at være gyldig, ske med mindst 18 måneders varsel til en 31. december. C. Medlemmer som defineret i 4, stk 1, nr. 3 (associerede medlemmer) Stk. 7. Udmeldelse af organisationen kan ske ved skriftlig henvendelse stilet til organisationens bestyrelse. Stk. 8. En udmeldelse skal, for at være gyldig, ske med mindst 18 måneders varsel til en 31. december. D. Fællesbestemmelser Stk. 9. Medlemskabet ophører ved bestyrelsens opsigelse af et medlem, når dette handler i strid med vedtægter eller bestemmelser fastsat med hjemmel i disse eller forsætligt handler til skade for DFPO. En sådan opsigelse kan af det pågældende medlem begæres efterprøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling. En sådan begæring har dog ikke opsættende virkning. Stk. 10. Medlemskab ophører, såfremt et medlem trods påkrav ikke har indbetalt skyldige beløb. 8. Medlemmernes hæftelse Medlemmerne hæfter ikke økonomisk for organisationens forpligtelser.

9 9. Kontingent Bestyrelsen fastsætter senest den 1. november kontingent og kontingentstruktur for det kommende kalenderår. Ud over det fastsatte basiskontingent, jfr. 6 stk. 1, nr. 2, kan der til specifikke tiltag etableres betalingsordninger. Afsnit 3 Organisationens struktur og ledelse 10. Kredsinddeling Organisationen er opdelt i 3 kredse: Vest: Fra grænsen til Limfjorden inkl. øerne i Vadehavet Nord: Limfjorden og nord for Limfjorden og Læsø Øst: Jyllands østkyst fra og med Egense til grænsen -, Fyn, Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm og øvrige danske øer. 11. Generalforsamling Organisationens generalforsamling er øverste myndighed. Generalforsamlingens beslutninger er bindende og skal udføres af bestyrelsen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af maj måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når lokalforeninger repræsenterende mindst ¼ af samtlige aktive medlemmer af lokalforeningerne skriftligt forlanger dette, eller når et enigt Forretningsudvalg forlanger dette 12. Generalforsamlingens indvarsling. Ordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 6 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 4 ugers varsel.

10 Indvarsling af generalforsamling sker ved udsendelse af brev eller til de enkelte lokalforeningers formænd og til formænd for associerede medlemmer med angivelse af tid, sted samt foreløbig dagsorden. 13. Generalforsamlingens dagsorden. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 3 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Gæsterne har ordet. 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 6. Rettidigt indkomne forslag. 7. Valg af formand, når sådant valg skal finde sted, jfr Meddelelse om kredsudpegning af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. Endelig dagsorden samt rettidigt indkomne forslag til en generalforsamling skal udsendes til lokalforeninger senest 3 uger før afholdelse af ordinær generalforsamling og senest en uge før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. 14. Generalforsamlingens forløb Kredsindstillinger af bestyrelsesmedlemmer skal være DFPOs administration i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Til generalforsamlingen har samtlige direkte og associerede medlemmer samt medlemmer af lokalforeningerne adgang og ret til at deltage i forhandlingerne. Bestyrelsen kan meddele gæster ret til deltagelse i forhandlingerne. Stk.3. Ved generalforsamlingen skal den, der ønsker ordet, meddele dirigenten sit tilhørsforhold til organisationen, hvilket meddeles forsamlingen, inden taleren får ordet.

11 Stk. 4. Kun de af de lokale foreninger/kredsforeninger valgte repræsentanter har stemmeret. Stk. 5. Når bortses fra vedtagelser i medfør af 24 (ophør), 25 (vedtægtsændringer) og 26 (evaluering) finder generalforsamlingens vedtagelser sted ved simpelt flertal. Forslag, der ikke opnår halvdelen af de afgivne stemmer, bortfalder. Stk. 6. Stemmeafgivning finder sted ved skriftlig afstemning, såfremt mindst én af de stemmeberettigede kræver dette. Stk. 7. Der kan afgives stemmer ved fuldmagt. Stk. 8. Stemmeoptælling foretages af de af generalforsamlingen valgte stemmetællere under tavshedspligt. 15. Valg af formand Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Formanden vælges for en 3-årig periode. 16. Bestyrelse Foreningens bestyrelse består af formanden og 14 medlemmer udpeget i kredsene. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, jfr. 15. Stk. 3. For de 14 bestyrelsesmedlemmer, der udpeges i kredsene, fastlægger kredsene selv valgprocedure, dog kan bestyrelsen i tilfælde af uenighed udstede retningslinjer.

12 Stk. 4. Fordelingen af antallet af bestyrelsesmedlemmer på kredse er følgende: Vest: 5 bestyrelsesmedlemmer Nord: 5 bestyrelsesmedlemmer Øst: 4 bestyrelsesmedlemmer Mindst 8 af bestyrelsesmedlemmerne skal opfylde medlemskravene i 4, stk.1, 1. Såfremt udpegningen af bestyrelsesmedlemmer i kredsene ikke umiddelbart fører til at mindst 8 bestyrelsesmedlemmer opfylder medlemskravene i 4, stk. 1, 1 kan bestyrelsen pålægge kredsene at udpege medlemmer, således at disse medlemskrav opfyldes med følgende fordeling: Vest: 3 medlemmer Nord: 3 medlemmer Øst: 2 medlemmer Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer er, med undtagelse af formand, valgt for 2 år. Stk. 6. En kreds kan ændre de udpegede bestyrelsesmedlemmer, såfremt forhold i kredsen måtte gøre dette ønskeligt. Stk. 7. Der udpeges af kredsene personlige 1. og 2. suppleanter for hvert bestyrelsesmedlem. Stk. 8. Bestyrelsen afholder konstituerende møde efter generalforsamlingen. På dette møde vælges to næstformænd for hhv. en 2.årig periode og en 1. årig periode, jfr. 17, stk.2. Der vælges endvidere 3 bestyrelsesmedlemmer til Forretningsudvalget, som herefter udgøres af formanden, de to næstformænd og de tre valgte bestyrelsesmedlemmer. Ved valget af næstformænd og øvrige medlemmer af Forretningsudvalget tilstræbes en sammensætning, så Forretningsudvalget er geografisk og fiskerimæssigt balanceret sammensat. Stk. 9. I tilfælde af formandens forfald konstituerer bestyrelsen en af næstformændene i dennes sted.

13 Stk. 10. Udtræder et medlem af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder den af kredsen udpegede suppleant i hans sted. Stk. 11. Bestyrelsen vedtager en forretningsorden, af hvilken det fremgår, hvorledes beslutninger i bestyrelsen træffes. Forretningsordenen besluttes ved ¾ flertal. Stk. 12. Til en gyldig beslutning i bestyrelsen fordres, at mindst 8 medlemmer af bestyrelsen har deltaget i bestyrelsesmøde, enten ved fremmøde eller via elektroniske medier. Af disse medlemmer skal mindst formanden eller en næstformand have deltaget. Stk. 13. Formanden, næstformændene, medlemmerne af forretningsudvalget og bestyrelsesmedlemmerne modtager en honorering, som fastlægges af bestyrelsen. Stk. 14. Bestyrelsen kan beslutte at oprette observatørpladser i bestyrelsen for associerede medlemmer af organisationen. Observatører har tale- men ikke stemmeret i bestyrelsesmøderne. 17. Forretningsudvalg og øvrige faste udvalg Forretningsudvalg (økonomiudvalg) Der etableres et Forretningsudvalg, jfr. 16. stk.8. Forretningsudvalget følger, koordinerer og overvåger organisationens løbende arbejde. Forretningsudvalget kan af bestyrelsen gives beslutningskompetence på organisationens vegne, men har ikke en sådan kompetence uden bestyrelsens delegering. Formanden varetager formandsposten i Forretningsudvalget. Stk. 2 Udvalget for Producent organisationen Der etableres et udvalg for Producent organisationen. Dette udvalg har den næstformand, som er konstitueret for en 2-årig periode, som formand. Udvalget for producent Organisationen dækker bl.a. de arbejdsområder, som til enhver tid er omfattet af den gældende EU markedsordning.

14 Stk. 3. Faste fiskeripolitiske udvalg Der etableres en række faste, fiskeripolitiske udvalg: De faste, fiskeripolitiske udvalg har et medlem af Forretningsudvalget som formand. Stk. 4. Kommissorier for udvalgene Bestyrelsen fastlægger kommissorier for de enkelte udvalg. I kommissorierne fastlægges udvalgenes arbejdsområder og selvstændige beføjelser. Stk.5. Kritisk revisor Et medlem af Forretningsudvalget udpeges af bestyrelsen som organisationens kritiske revisor. 18. Organisationens ledelse og administration Organisationens virksomhed ledes af bestyrelsen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og på bestyrelsens vegne til generalforsamlinger. Stk. 3. Bestyrelsen afholder møder mindst 6 gange årligt. Stk. 4. Organisationens daglige ledelse varetages af en direktion bestående af en eller flere personer, som er ansat af bestyrelsen. Efter samråd med Forretningsudvalget ansætter direktionen det fornødne personale til at bestride organisationens arbejdsområder. Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer og /eller medarbejdere kan bemyndiges til at handle på organisationens vegne, politisk såvel som økonomisk.

15 Afsnit 4 Særlige bestemmelser 19. Erhvervsøkonomiske aktiviteter m.v. Organisationen kan engagere sig i erhvervsmæssige aktiviteter, der er i overensstemmelse med organisationens formål, samt med regler vedrørende producentorganisationers virke. 20. Medlemsblad m.v. Organisationen udgiver et medlemsblad og driver en eller flere hjemmesider. Medlemsbladet sendes til alle medlemmer. Afsnit 5 Organisationens budget, regnskab og revision 21. Organisationens budget og regnskab Organisationens regnskabsår følger kalenderåret. Organisationen opstiller budget for kalenderåret. Budgettet vedtages af bestyrelsen inden udgangen af november måned forud for kalenderåret. Stk. 3. Når regnskabsåret er udløbet, skal der udfærdiges regnskab, som revideres og forelægges bestyrelsen, hvorefter regnskabet inden generalforsamlingen gøres tilgængeligt på hjemmesiden for medlemmerne. Regnskabet fremlægges og godkendes på generalforsamlingen, jf. 13, stk Organisationens revision. Organisationens revisor skal være et statsautoriseret revisionsfirma.

16 Afsnit 6 Organisationens formue 23. Organisationens formue Organisationens formue anbringes i bank, sparekasse, værdipapirer eller fast ejendom efter bestyrelsens anvisning. Organisationen hæfter for sine forpligtelser med hele sin formue. Afsnit 7 Organisationens ophør, vedtægtsændringer, ikrafttrædelse 24. Organisationens ophør. Organisationens ophør kan kun besluttes, når der i tilslutning til dagsordenen for generalforsamlingen er optaget den fulde ordlyd af forslaget. Beslutning om ophør kan kun vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst én måneds mellemrum. Stk. 3. På den første af de i stk. 2 nævnte generalforsamlinger skal et stemmetal, svarende til mindst ¾ af de mulige stemmer i organisationen, stemme for ophør. Stk. 4. På den anden af de i stk. 2 nævnte generalforsamlinger skal et simpelt flertal af de fremmødte stemme for ophør. Stk. 5. I tilfælde af beslutning om organisationens ophør, tager den sidst afholdte generalforsamling stilling til fordeling af organisationens formue, der skal anvendes til støtte for fiskeriet. 25. Vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan kun besluttes, når der i tilslutning til dagsordenen for generalforsamlingen er optaget den fulde ordlyd af forslaget/forslagene. Eventuelle ændringer som følge af forhandlingerne, kan kun ske inden for rammerne af de fremsatte ændringsforslag.

17 Stk. 3. Beslutning om ændringer af vedtægterne kræver, at et stemmetal svarende til mindst ¾ af de mulige stemmer i organisationen, stemmer for ændringerne. Stk. 4. Såfremt der ikke er det fornødne stemmetal repræsenteret på generalforsamlingen, kan vedtægtsændringer gennemføres på en efterfølgende, ekstraordinær generalforsamling. Til beslutning af vedtægtsændringer på en sådan ekstraordinær generalforsamling kræves simpelt flertal blandt de repræsenterede stemmer. 26. Evaluering af vedtægterne. Bestyrelsen er forpligtet til, inden for 2 år af vedtagelsen af nærværende vedtægter, at evaluere vedtægterne, med henblik på at fremkomme med ændringsforslag til vedtægterne. Specifikt skal bestyrelsen tage stilling til eventuelle forslag omkring: - Bestyrelsens størrelse - Behovet for og størrelsen af Forretningsudvalget - Behovet for og antallet af næstformænd - Behovet for 17 omhandlende Forretningsudvalg og øvrige faste udvalg. 27. Ikrafttrædelse Disse vedtægter er vedtaget på organisationens ekstraordinære generalforsamling den XX 2014 og træder i kraft XX.

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug VEDTÆGTER for Jysk Landbrug Marts 2015 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Jysk Landbrug med hjemsted i Billund Kommune. Foreningen er dannet i 2008 ved fusion mellem Brørup Landboforening og Midtjysk

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere