Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December 2001"

Transkript

1 Storstrøms Amt Lokalisering af tjærepladser Fase 1 Lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December 2001 Februar 2001 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S

2 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder Rapport November 2001 Ubefæstet vaskeplads på stort landbrug, Stevns kommune ( )

3 Lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder Rapport November 2001 Basis A RNe Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt Rådgivende ingeniører Åboulevarden 80 Telefon og planlæggere A/S Postboks 615 Fax Tilsluttet F.R.I DK-8100 Århus C

4 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side i Rapport November INDLEDNING Tidligere lokalisering af potentielle pesticidpunktkilder Formål med lokaliseringen RESUME PESTICIDPUNKTKILDER METODE TIL LOKALISERING AF PESTICIDPUNKTKILDER Lokalisering, fase Datakilder til lokalisering af pesticidpunktkilder Indhentede data Specielt omkring landbrugsejendomme Specielt omkring opfyldte vandhuller/råstofgrave Udvælgelse af lokaliteter til fase Lokalisering, fase Indledende telefoninterviews Besigtigelse og uddybdende interviews Lokalisering af brønde og boringer Kvalitetssikring POTENTIELLE PUNKTKILDER I DE TRE INDSATSOMRÅDER Landbrugsejendomme, lokalisering fase Vandhuller/mergelgrave, lokalisering fase Øvrige pesticid punktkilder, lokalisering fase Øvrige pesticidpunktkilder, lokalisering fase AFRAPPORTERING Afrapportering digitalt Afrapportering i papirformat DET VIDERE ARBEJDE REFERENCER...16 NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

5 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side ii Rapport November 2001 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Oversigtskort landbrugsejendomme Oversigtskort opfyldte vandhuller/råstofgrave Oversigtskort øvrige pesticidpunktkilder Interviewskemaer Lokaliseringsskema for brønde og boringer NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

6 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 1 Rapport November INDLEDNING Nærværende rapport omhandler lokaliseringen af potentielle pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder: Stevns, Sydfalster og Øerne. Lokaliseringen er udført af NIRAS rådgivende ingeniører og planlæggere A/S for Storstrøms Amt. Indsatsområderne er beliggende i henholdsvis Stevns, Sydfalster, Møn, Maribo og Ravnsborg Kommune. 1.1 Tidligere lokalisering af potentielle pesticidpunktkilder Amtet havde ved opgavens start forhåndskendskab til ca. 10 potentielle pesticidpunktkilder (maskinstationer, gartnerier mv.) i de tre indsatsområder. Amtet havde endvidere lokaliseret ca. 669 opfyldte vandhuller/råstofgrave, som potentielt kan have været anvendt til deponering af pesticidemballage og - pesticidrester /ref. 1/. 1.2 Formål med lokaliseringen Formålet med undersøgelsen er at få lokaliseret potentielle pesticidpunktkilder (produktionsvirksomheder, affaldsdeponi/håndtering, gårdspladser mm.), hvor der som følge af oplag/håndtering af sprøjtemidler kan være opstået en forureningsrisiko overfor grundvandet. Lokaliseringen omfatter ikke fladekilder (f.eks. marker), liniekilder (f.eks. veje og jernbaner) samt bymæssig bebyggelse /ref. 1/. Der er indhentet oplysninger, så det er muligt for amtet at vurdere, hvorvidt de enkelte lokaliteter skal kortlægges på jordforureningslovens Vidensniveau 1, samt at udpege og prioritere lokaliteter til forureningsundersøgelse i de enkelte indsatsområder. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

7 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 2 Rapport November RESUME Lokaliseringen af pesticidpunktkilder er foretaget på baggrund af kortmateriale, arkivgennemgang samt oplysninger fra kommuner, lokalhistoriske arkiver og lokalkendte personer. Der er endvidere foretaget en besigtigelse af udvalgte lokaliteter. Der er lokaliseret potentielle punktkilder indenfor kategorierne landbrug, opfyldte vandhuller/mergelgrave samt øvrige pesticidpunktkilder, fordelt på 669 opfyldte vandhuller/råstofgrave 894 landbrugsejendomme 186 øvrige pesticidpunktkilder. Beliggenheden af de lokaliserede vandhuller/råstofgrave, landbrugsejendomme og øvrige pesticidpunktkilder fremgår af bilag 1, 2 og 3. Der er udformet beskrivende materiale for de enkelte punktkilder, jf. afsnit 5 samt bilag 4 og 5. Dette materiale er primært vedlagt som digitale data. En lille del af det indsamlede materiale er dog ligeledes vedlagt i papirformat. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

8 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 3 Rapport November PESTICIDPUNKTKILDER Betegnelsen pesticider dækker over en række forskellige giftstoffer, som anvendes til bekæmpelse af bl.a. ukrudt, skadedyr og plantesygdomme. Før 2. verdenskrig var systematisk brug af pesticider begrænset til kviksølvmidler, der i 1920 erne blev indført til afsvampning af såsæd /ref. 3/. Efter 2. verdenskrig steg forbruget af organiske pesticider kraftigt, og i 1950 erne tog anvendelsen af pesticider for alvor fart. Pesticidforurening anses ofte for at være en fladebelastning, idet de hovedsageligt anvendes på landbrugsarealer, som udgør mere end 50 % af det samlede areal i Danmark /ref. 3/. Udover at optræde som fladebelastning, kan pesticider også optræde som liniekilder langs, f.eks. veje og jernbaner, og som punktkilder knyttet til et begrænset område, hvorfra forureningen kan brede sig /ref. 2/. Punktkilderne kan opstå i forbindelse med opbevaring og håndtering af pesticider. Ved lokalisering af potentielle pesticidpunktkilder er det er således vigtigt at søge efter eventuelle opbevaringsrum, påfyldnings- og vaskepladser samt uhensigtsmæssig affaldsbortskaffelse, hvor der kan forekomme spild/tab af koncentrerede pesticider. Påfyldnings- og vaskepladser er ofte placeret på gårdspladser tæt på brønde og boringer, hvor der er nem adgang til vand. Det er ligeledes almindeligt, at påfyldning af sprøjterne foregår ude i det åbne landskab ved små vandhuller, eller brønde, hvor der er adgang til fritstående vand. Placeringen af disse aktiviteter giver således risiko for forurening af områdets recipienter og grundvandsmagasiner. Der er eksempler på, at pesticidemballage og -rester er henkastet i nærliggende krat, nedgravet omkring gårdspladsen eller bortskaffet ved afbrænding på bål. Det er endvidere kendt, at vandhuller og råstofgrave i flere tilfælde har været anvendt til deponering af emballage og pesticidrester /ref. 1/. Uhensigtsmæssig bortskaffelse kan således udgøre en potentiel punktkilde. Gårdspladser kan betragtes som punktkilder, hvor der ofte er anvendt store mængder af pesticider til renholdelse af relativt små arealer. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

9 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 4 Rapport November 2001 Gårdspladserne er ofte sårbare områder uden muld- og vækstlag - og med en overflade som er dækket af grus eller sten - med deraf følgende ringe muligheder for sorption og nedbrydning. Derudover er der traditionelt ofte anlagt en brønd på gårdspladsen, og det kan forekomme, at gårdspladsen drænes til brønden med risiko for direkte forurening af grundvandsmagasinet. I forbindelse med renholdelse af gårdspladser forekommer der potentielt forurening med totalukrudtsmidlerne glyphosat, atrazin og især dichlobenil (også kaldet by-pesticiderne ). Derudover har det nogle steder været praksis at tømme sprøjten fra den generelle sprøjtning af markafgrøder på gårdspladsen. Dichlobenil danner ved nedbrydning nedbrydningsproduktet BAM, som er det stof, der til dato har forurenet flest vandværksboringer i Danmark. I en netop udført undersøgelse fremgår det, at 75% af alle landbrug har brugt dichlobenil på gårdspladser /ref. 4/, og BAM udgør således en alvorlig trussel mod vandindvindingen i Danmark. By-pesticiderne har endvidere været bredt anvendt indenfor bymæssige områder til renholdelse af indkørsler, bede, stier, vejrabatter mm. Således er der en lang række punktkilder, som i bymæssige bebyggelse har skabt en større fladebelastning af grundvandsmagasinet med BAM-forurening. Da disse pesticidpunktkilder forekommer i meget stort antal i bymæssig bebyggelse, kan større byer betragtes som fladekilder. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

10 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 5 Rapport November METODE TIL LOKALISERING AF PESTICIDPUNKTKILDER Undersøgelsesforløbet er opdelt i to faser. I fase 1 er de tidligere og nuværende potentielle punktkilder til pesticidforurening lokaliseret ved hjælp af arkivgennemgang, flyfotos og kort, jf. afsnit 4.1. I fase 2 er der gennemført interviews med grundejere samt besigtigelse af u d- valgte lokaliteter, jf. afsnit 4.2. og Lokalisering, fase 1 Lokaliseringen omfatter brancherne angivet i tabel 4.1, og er koncentreret om perioden fra ca. 1950, hvor anvendelsen af pesticider for alvor tog fart, og frem til i dag. Lokaliseringen omfatter såvel nedlagte som idriftværende virksomheder samt virksomheder, som er overgået til anden anvendelse Datakilder til lokalisering af pesticidpunktkilder Til brug ved lokalisering af pesticidpunktkilderne er der anvendt kilder fra amtet, kommunen, andre offentlige institutioner samt private virksomheder og privatpersoner, som angivet i tabel 4.2. De indkomne informationer er løbende vurderet med hensyn til prioritering af den efterfølgende kildesøgning og dataindsamling. Det bør bemærkes, at kortlægningen af en del af pesticidpunktkilderne i høj grad er baseret på gennemgang af diverse kortmaterialer og kun i mindre omfang er baseret på gennemgang af andre kilder. Det gælder f.eks. landbrugsejendomme, opfyldte vandhuller/råstofgrave, skovbrug og offentlige grønne områder Indhentede data For de lokaliserede punktkilder er følgende oplysninger så vidt muligt indhentet: Adresse(r) Matrikelnummer og ejerlaug NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

11 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 6 Rapport November 2001 Tidligere og nuværende arealanvendelse Driftsperioder Matriklens nuværende ejer Matriklens tidligere ejere (i det omfang disse oplysninger umiddelbart foreligger). Adresser og matrikelnumre er hentet fra det digitale matrikelkort samt det digitale kort over vejnavne og husnumre, mens ejeroplysningerne er oplyst af kommunen Specielt omkring landbrugsejendomme Landbrugsejendommene er lokaliseret på grundlag af en observeret gårdsplads og derved potentiel opbevaring af pesticider, vaske- og påfyldningsplads samt renholdelse af arealet ved brug af pesticider. Landbrugsejendommene er lokaliseret ved gennemgang af: digitale ortofotos fra 1999 kortblade fra 1978 (1:25.000) målebordsblade fra 1950 (1:20.000). Følgende landbrugsejendomme er medtaget i lokaliseringen: Landbrugsejendomme som omfatter en gårdsplads, hvor der kan have været anvendt pesticider (totalukrudtsmidler) til renholdelse af arealerne, eller som kan have omfattet påfyldnings- og vaskeplads. Landbrugsejendomme hvor der er tvivl om, hvorvidt ejendommen har omfattet gårdsplads og/eller vaskeplads. Disse lokaliteter vil evt. udgå i forbindelse med, at der fremkommer supplerende oplysninger ved en senere fase 2 kortlægning (se afsnit 4.3). Landbrugsejendomme, som er beliggende på en matrikel, hvortil der hører opdyrket jord eller som har landbrugslignende karakter. Landbrugsejendomme, som i dag er overgået til en anden anvendelse, men som tidligere kan have været anvendt til landbrug. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

12 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 7 Rapport November 2001 Der er indhentet matrikel- og ejeroplysninger for den største del af landbrugsejendommen /ref. 5 og 6/, ligesom driftsperioden er vurderet udfra det bearbejdede kortmateriale Specielt omkring opfyldte vandhuller/råstofgrave Amtet havde ved opgavens start lokaliseret 669 opfyldte vandhuller/råstofgrave i de tre indsatsområder. Da det er erfaringen, at en del af disse vandhuller/råstofgrave kan have været anvendt til deponering af pesticidrester /ref. 3/, og derfor kan betragtes som potentielle pesticidpunktkilder, er der indhentet matrikel- og ejeroplysninger på alle lokaliteterne /ref. 5 og 6/. 4.2 Udvælgelse af lokaliteter til fase 2 Det var udgangspunkt for opgaven, at de opfyldte vandhuller/råstofgrave og landbrugsejendomme skulle omfattes af lokaliseringen, fase 2, i form af interview og besigtigelse. På grund af det meget høje antal af denne type af lokaliteter (se afsnit 5) blev det efter fase 1 vurderet, at det var nødvendigt at foretage en udvælgelse, så ikke alle landbrug vandhuller/råstofgrave skulle gennemgå interview og evt. besigtigelse. Som mulige prioriteringskriterier til en sådan udvælgelse kan nævnes afstanden til nærmeste vandindvinding, størrelse af bedriften i antal hektar, udvælgelse efter driftsperiode, eller en kombination af disse kriterier /ref. 8/. Som udgangspunkt blev afstanden til vandindvinding valgt som udvælgelseskriterium efter følgende retningslinier: 0-1 km fra en vandindvinding: for Alle lokaliteter, som har været i drift indenfor perioden foretages besigtigelse samt interview med ejer. 1-2 km fra vandindvinding: Som under ovennævnte punkt, dog således at interview foretages telefonisk og lokaliteten ikke besigtiges. Alle øvrige lokaliteter markeres blot på kort, og omfattes således hverken af interview eller besigtigelse. Det viste sig dog, at stort set alle landbrug samt vandhuller/råstofgrave var beliggende mindre end 1 km fra en vandindvinding, og at dette udvælgelseskriterium derfor ikke var hensigtsmæssigt. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

13 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 8 Rapport November 2001 Idet amtet samtidig er ved at revidere indvindingsoplande /ref. 9/ blev det - for ikke at forcere opgaven - valgt at udskyde prioriteringen af landbrugsejendomme/opfyldte vandhuller og råstofgrave til de endelige indvindingsoplande foreligger, eller andet godt udvælgelsesredskab/prioriteringssystem er kendt. 5 store landbrug/godser på Stevns blev dog valgt ud til sammen med alle de øvrige pesticidpunktkilder, jf. tabel 4.1, til at bliver omfattet af lokaliseringen, fase Lokalisering, fase 2 Lokaliseringens fase 2 omfatter interviews samt besigtigelse, hvor der målrettet søges oplysninger om opbevaring af pesticider, blandingsprocedure, vask af udstyr samt håndtering af rester og emballage Indledende telefoninterviews Forud for besigtigelsen har der så vidt muligt været taget telefonisk kontakt til alle grundejere, hvorved der for flere af lokaliteterne er fremkommet oplysninger om, at der ikke har været anvendt pesticider på lokaliteten. Det gælder f.eks.: Entreprenører som har udført sprøjtearbejde for andre, men som ikke har haft oplag, påfyldning eller vask, idet disse aktiviteter er foregået hos kunden Grønne områder/sportspladser o.lign. hvor vejvæsenet/kommunen har varetaget sprøjtningen, og hvor kommunens aktiviteter er foregået udenfor indsatsområdet Skovbrug, hvor der efter de foreliggende oplysninger ikke har været anvendt sprøjtemidler Kirkegårde, hvor der ikke har været håndteret pesticider, idet sprøjtningen er blevet varetaget af personer bosiddende udenfor indsatsområdet, eller hvor der har været strøet f.eks. præfix i form af granulat. I forbindelse med de indledende telefoninterviews er der udfyldt interviewskemaer målrettet til følgende brancher: Landbrugsejendomme, maskinstationer, gartnerier, planteskoler, frugtplantager mv. Skovbrug Korn- og foderstofhandler, frøproducenter, grovvarehandler. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

14 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 9 Rapport November 2001 Eksempler på interviewskemaerne er vedlagt i bilag 4. I interviewskemaerne er der lagt vægt på at fremskaffe oplysninger om: Om der har været anvendt pesticider på lokaliteten Størrelsen af det areal der dyrkes Hvilke afgrøder der dyrkes Placering og indretning af opbevaringssrum, påfyldningssteder og vaskeplads samt procedure for bortskaffelse af pesticidrester og emballage. Affaldshåndteringen. Såfremt det ved de indledende telefoninterviews er blevet oplyst, at der ikke har været håndteret pesticider på lokaliteten, og derfor ikke kan indhentes supplerende oplysninger ved at gennemføre en besigtigelse, er der ikke foretaget yderligere, mens der for de lokaliteter, hvor der efter det indledende telefoninterview er fremkommet oplysninger om, at der har været anvendt pesticider, er der foretaget en besigtigelse, jf. afsnit Besigtigelse og uddybende interviews Besigtigelsen er foretaget for at få fastslået / bekræftet den nuværende arealanvendelse, ligesom der så vidt muligt er taget fotos på de enkelte lokaliteter, for at dokumentere den nuværende anvendelse og evt. synlige tegn på oplag / håndtering af pesticider. Ud over den generelle arealanvendelse er det endvidere i muligt omfang registreret, om arealerne anvendes til specielt forureningsfølsomme formål som f.eks. legeplads eller køkkenhaver. Besigtigelsen er så vidt muligt gennemført sammen med grundejere, medarbejdere eller lignende lokalkendte personer, der direkte har kunnet udpege de områder, hvor der har været oplag/håndtering af pesticider. Såfremt det ikke har været muligt for grundejere at møde op i forbindelse med besigtigelsen, fordi de ikke har ønsket at deltage, har været for syge eller bor langt væk, er der foretaget uddybende telefoninterviews og fremsendt tekniske kort over lokaliteterne, hvorpå grundejerne har kunnet indtegnet eventuelle oplags-, påfyldnings- og vaskepladser mv. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

15 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 10 Rapport November 2001 I forbindelse med besigtigelser er de interviewskemaer, som blev udfyldt i forbindelse med det indledede telefoninterview, opdateret med supplerende oplysninger der er fremkommet i forbindelse med besigtigelsen Lokalisering af brønde og boringer I forbindelse med besigtigelsen er der foretaget en lokalisering af brønde og boringer efter de retningslinier der er angivet i /ref. 6 og 10/. Der er lokaliseret brønde og boringer i en radius af ca. 200 meter fra en potentiel pesticidpunktkilde. Dog er der kun lokaliseret brønde og boringer, som hidrører den aktuelle lokalitet og ikke brønde og boringer, som f.eks. er beliggende på en nabogrund. I forbindelse med lokaliseringen af brønde/boringer er der udfyldt et skema, som vist i bilag Kvalitetssikring For at undgå fejlagtige lokaliseringer er følgende kvalitetssikring udført: De fleste lokaliteter har to uafhængige datakilder. I de tilfælde, hvor punktkilden kun er verificeret ved én kilde, vurderes det at der alligevel er belæg nok for at lokalisere grunden når: Kilden er en person som selv har anvendt arealet, og således kan oplyse hvorvidt der er anvendt pesticider eller ej Den nuværende ejer har kendskab til, at der har/ikke har været anvendt pesticider på grunden Arealet hvor der har været håndteret/deponeret pesticider er blevet udpeget ved besigtigelse på stedet sammen med en interviewperson, og der forligger oftest fotodokumentation, medmindre grundejer har modsat sig dette. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

16 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 11 Rapport November POTENTIELLE PUNKTKILDER I DE TRE INDSATSOMRÅ- DER 5.1 Landbrugsejendomme, lokalisering fase 1 Der er i forbindelse med fase 1 lokaliseret i alt 894 landbrugsejendomme, der fordeler sig på de tre indsatsområder som vist i tabel 5.1. Stevns Sydfalster Øerne I alt Landbrugsejendomme Tabel 5.1. Fordelingen af lokaliserede landbrugsejendomme i de tre indsatsområder De lokaliserede landbrugsejendomme fremgår af kortene i bilag Vandhuller/mergelgrave, lokalisering fase 1 Der er i forbindelse med fase 1 lokaliseret i alt 669 opfyldte vandhuller/- råstofgrave, der fordeler sig på de tre indsatsområder som vist i tabel 5.2. Stevns Sydfalster Øerne I alt Opfyldte vandhuller/- råstofgrave Tabel 5.2. Fordelingen af opfyldte vandhuller/råstofgrave i de tre indsatsområder De opfyldte vandhuller/råstofgrave fremgår af kortene i bilag Øvrige pesticid punktkilder, lokalisering fase 1 Der er i alt lokaliseret 186 øvrige pesticidpunktkilder, der fordeler sig på de tre indsatsområder, som vist i tabel 5.3. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

17 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 12 Rapport November 2001 Stevns Sydfalster Øerne I alt Punktkilder Tabel 5.3. Fordelingen af øvrige pesticidpunktkilder i de tre indsatsområder 5.4 Øvrige pesticidpunktkilder, lokalisering fase 2 5 af de lokaliteter der er lokaliseret i forbindelse med fase 1, er efter ønske fra amtet ikke omfattet af lokaliseringen fase 2, idet lokaliteterne tidligere har været omfattet af forureningsundersøgelser. Der er således gennemført indledende telefoninterviews for 181 lokaliteter, som angivet i tabel 5.4. I forbindelse med det indledende telefoninterview blev det for 87 lokaliteter oplyst, at der ikke har været oplag/håndtering af pesticider på lokaliteterne. For 91 lokaliteter blev det oplyst, at der har været anvendt pesticider, mens det for 3 lokaliteter ikke var muligt at få en afklaring af, om der har været anvendt pesticider. Som eksempel kan nævnes et gartneri hvor drivhusene er nedrevet, den tidligere grundejer er død, og det ikke har været muligt at finde frem til personer med viden om gartneriet. For 14 af lokaliteterne er der foretaget uddybende telefoninterviews og/eller fremsendt tekniske kort over lokaliteterne til grundejerne, jf. afsnit Det gælder grundejere som ikke har kunnet træffes pr. telefon, eller som bl.a. på grund af sygdom var forhindrede i at møde op i forbindelse med besigtigelsen. Om muligt har disse grundejere så indtegnet eventuelle oplags-, påfyldnings- og vaskepladser mv. på kortene og returneret dem til NIRAS. Det er således udført besigtigelse på 77 lokaliteter. I forbindelse med lokaliseringen af pesticidpunktkilder er der udført en lokalisering af brønde og boringer, jf. afsnit Som det fremgår af tabel 5.4 er der lokaliseret brønde og boringer på 36 af de 77 besigtigede lokaliteter. Der er således lokaliseret brønde/boringer i umiddelbar nærhed af ca. halvdelen af de lokaliserede pesticidpunktkilder. I tabel 5.5 ses en opgørelse over, hvilke typer af lokaliteter der henholdsvis har/ikke har omfattet håndtering af sprøjtemidler i form af oplag/håndtering/- vask mv. Tabellen omfatter kun 178 lokaliteter, idet der, jf. tabel 4.5, er tre lokaliteter, hvor det ikke har været muligt at få oplyst, hvorvidt der har været anvendt pesticider eller ej. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

18 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 13 Rapport November AFRAPPORTERING Afrapporteringen foreligger dels digitalt og dels i papirformat. 6.1 Afrapportering digitalt Efter en lokalisering, fase 1, er følgende data vedrørende landbrugsejendomme og vandhuller/råstofgrave afleveret til amtet: Punkter i MapInfo (der angiver gårdspladser til landbrugsejendommene samt opfyldte vandhuller/råstofgrave). Indhentede matrikel-, adresse og ejeroplysninger i Excel eller MapInfoformat. For de lokaliteter, som er omfattet af lokaliseringen, fase 2, er følgende data udleveret til amtet i digital form på CD-rom: Data indlæst i GeoEnviron 3.0. Polygoner og punkter fra MapInfo der angiver de lokaliserede brønde og boringer som punkter og oplysninger om oplag/håndtering/vaskepladser mv. som polygoner. Interviewskemaer (word-format). (linket til GeoEnviron) Lokaliseringsskema for brønde/boringer (word-format). (linket til GeoEnviron) Fotos fra besigtigelsen (BMP-filer). (linket til GeoEnviron) NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

19 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 14 Rapport November Afrapportering i papirformat Lokaliseringen er beskrevet i nærværende rapport. Herudover er der udformet materiale over de enkelte punktkilder. Dette materiale er vedlagt i særskilte ringbind faneopdelt for hver punktkilder og omfatter bl.a.: Kopieret materiale fra de gennemgåede arkiver. Kort over lokaliteter, hvor relevante personer har indtegnet nyttige oplysninger, i tilfælde af at lokaliteten ikke har været mulig at besigtige. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

20 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 15 Rapport November DET VIDERE ARBEJDE Som nævnt i afsnit 4.2 viste det sig at være vanskeligt at finde frem til et brugbart udvælgelseskriterium for vandhuller/råstofgrave og landbrugsejendomme til lokalisering, fase 2. Idet amtet er ved at revidere indvindingsoplande /ref. 9/ blev det valgt at udskyde prioriteringen af disse lokaliteter til de endelige indvindingsoplande foreligger, eller andet godt udvælgelsesredskab/prioriteringssystem er kendt. Der arbejdes således på at få fremstillet en prioriteringsnøgle, som kan anvendes til færdiggørelse af opgaven. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

21 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 16 Rapport November REFERENCER /ref. 1/ /ref. 2/ /ref. 3/ /ref. 4/ /ref. 5/ /ref. 6/ /ref. 7/ /ref. 8/ /ref. 9/ /ref. 10/ Lene Møller Sørensen, Storstrøms Amt; Anders Riiber Høj, Cowi og Henrik Bay, NIRAS. Opfyldte mergelgrave og vandhuller et punktkildeproblem?. Miljøstyrelsen (1997): Boringskontrol på vandværker. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2. Miljøstyrelsen 1996: Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, Nr. 20, Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand: Bind 2. Chrintz, T., Bay, H., Rügge, K. (2000): BAM fra gårdspladser i det åbne land. VANDteknik nr. 8 NIRAS, 18. juli 2001: Lokalisering af pesticidpunktkilder, Storstrøms Amt. Statusnotat 1. NIRAS, 20. september 2001: Lokalisering af pesticidpunktkilder, Storstrøms Amt. Statusnotat 2. NIRAS, 30. oktober 2001: Lokalisering af pesticidpunktkilder, Storstrøms Amt. Statusnotat 3. NIRAS, 14. maj 2001: Lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder. Oplæg. NIRAS, 22. august 2001: Referat af statusmøde vedr. lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder: Stevns, Sydfalster og Øerne Storstrøms Amt, 30. maj 2001: Notat vedr. kortlægning af brønde og boringer på mulige pesticidpunktkilder. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

22 Fig 1. Fylde og vaskeplads på frilandsgartneri, Esagervej 8, 4672 Kliplinge

23 Fig 2. Brønd (DGU: ) på gårdsplads, Engvolden 4, 6460 Store Heddinge

24 Fig. 3 Boring ( ), Dyrelundvej 3, 4672 Kliplinge

25 Fig. 4 Oplag af sprøjtemidler, Hesteskovej 3, 4660 Store Heddinge

26 Fig. 5 Ubefæstet vaske og fyldeplads ved Frøslev kirke, 4660 Store Heddinge

27 Fig 6. I bagrunden af billedet ses mosen, hvor Fejø-boerne tidligere vaskede og fyldte sprøjter.

28 Anvendelser som er omfattet af lokaliseringen Frugtplantager Gartnerier (friland og væksthuse) Skovbrug og pyntegrønt Forstplanteskoler Havebrugsplanteskoler Maskinstationer Flysprøjtepladser Korn- og foderstofhandler Grovvarehandler Kemikalieforretninger Frøproducenter Sprøjteselskaber /sprøjtecentraler Materialepladser (entreprenører, anlægsgartnere, kummunale, DSB o.lign.) Offentlige grønne områder (haveanlæg og parker) Forboldbaner /stadions Golfbaner Kirkegårde Landbrugsejendomme Deponering i jorden (opfyldte vandhuller og råstofgrave) Tabel 4.1. Anvendelser som er omfattet af lokaliseringen

29 Udtræk fra GeoEnviron for relevante brancher (tidligere kortlagte lokaliteter) Tabel/kort i MapInfoformat med markering af opfyldte vandhuller/mergelgrave Digitale ortofotos fra 1995 og 1999 Materiale fra Storstrøms Amt Gamle målebordsblade fra 1950 Kortblade fra 1978 Kommunen Det digitale matrikelkort (fra KMS) Lister over ejendomme som har været fritaget for renovationspligt Lister over virksomheder med miljøtilsyn Liste over Kapitel 5-godkendelser Erhvervsregistre Eventuelle byggesagskartoteker (dog ekskl. gennemgang af byggesagsarkivet) samt miljøsagsarkiv Oplysninger om kommunale virksomheder, samt øvrige tidligere foretagne registreringer Lister fra den kommunale modtagestation for olie- og kemikalieaffald Lister over landbrugsejendomme, som benyttes som landbrug Andre offentlige institutioner og datakilder Private virksomheder og privatpersoner Lokalhistorisk arkiv Telefonbøger, fagbøger, lokale vejvisere (gennemgås for ca. hvert 10. år)* Den kommunale modtagestation for olie- og kemikalieaffald Landboforeninger Statsskovdistrikter Ældre / tidligere ansatte i amtet / kommunen mv., samt andre personer med detailkendskab til lokalområderne. Materiale fra industrikortlægningen i Storstrømsamt afsluttet i 1996 (udført af NIRAS) for Møn, Maribo og Ravnsborg kommune. Materialet indeholder bl.a. handelskalender, lokale telefonbøger samt lister fra kommuner over kap. 5 virksomheder, olietanklister mm. * Ravnsborg Kommune: Vejviser fra 1978, 1980, 1990 og 2000/2001, Stevns Kommune: Vejviser fra 1979, 1980 og 2000/2001, Møn Kommune: Vejviser fra 1981, 1989/90 og 2000/2001, Maribo Kommune: Vejviser fra 1981, 1990 og 2000/2001, Sydfalster Kommune: Vejviser fra 1990 og 2000/2001, Fakse Kommune: Vejviser fra 1982 og 2000/2001 Tabel 4.2 Datakilderanvendt til lokalisering af pesticidpunktkilder

30 Antal lokaliteter Stevns Sydfalster Øerne I alt Potentielle punktkilder Udgået efter ønske fra amtet* Telefoninterview ** Besigtiget Skriftligt materiale tilsendt fra grundejer Har ikke håndteret sprøjtemidler *** Har håndteret sprøjtemidler *** Uafklaret om der er håndteret sprøjtemidler Lokalisering af brønde og boringer * Lokaliteter der tidligere har været omfattet af forureningsundersøgelser ** Omfatter både indledende og senere uddybende telefoninterviews *** Oplyst ved interview Tabel 5.4: Opgørelse over antallet af lokaliserede punktkilder

31 Stevns Sydfalster Øerne I alt Har håndteret sprøjtemidler? Har håndteret sprøjtemidler? Har håndteret sprøjtemidler? Har håndteret sprøjtemidler? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Landbrug Maskinstation Gartneri Planteskole Frugtplantage Skovbrug Kirkegård Golfbane Sportsplads Offentligt grønt område Materialeplads Korn og foderstof Frøproducenter Grovvarehandler Tabel 5.5 Opgørelse af hvilke typer lokaliteter der har / ikke har håndteret sprøjtemidler

32 Bilag 1 Oversigtskort - landbrugsejendomme

33 Bilag 2 Oversigtskort - opfyldte vandhuller/ råstofgrave

34 Bilag 3 Oversigtskort - øvrige pesticidpunktkilder

35 Bilag 4 Interviewskemaer

36 Bilag 5 Lokaliseringsskema Brønde og boringer

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

V1-processen i Region Midtjylland

V1-processen i Region Midtjylland V1-processen i Region Midtjylland 2007-2011 Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår 2012 Titel Redaktion Fotos

Læs mere

Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af lossepladser og forurenende virksomheder før 1950

Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af lossepladser og forurenende virksomheder før 1950 Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af lossepladser og forurenende virksomheder før 1950 Teknik og Administration Nr. 1 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 2. Problemstillinger

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Miniudbud om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning

Miniudbud om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning Udbudsbrev Miniudbud J.nr. 0044-00 Ref. Tofha/Oldje Den 05.07.2012 Miniudbud om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning Reference: Rammeaftale om

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads ROSKILDE AMT JUNI 2004 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Udgivet af: Københavns Amt og Roskilde

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013 Skelnen mellem pesticidkilder Miljøprojekt nr. 152, 213 Titel: Skelnen mellem pesticidkilder Redaktion: Nina Tuxen, Sandra Roost og Julie Lund Laurberg Kofoed, Orbicon Angelina Aisopou, Philip J. Binning,

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Kortlægning og registrering

Kortlægning og registrering Kortlægning og registrering Teknik og Administration Nr. 5 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser... 9 3.1 Kortlægning...

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV)

Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV) Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV) Thomas Fløcke, Hans Sønderstrup-Andersen, Christian Roepstorff, Kim Lyngby Mikkelsen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato 07-06-2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

Jordforurening.info. Leder. Efteruddannelse INDHOLD

Jordforurening.info. Leder. Efteruddannelse INDHOLD INDHOLD 2 7 14 15 22 Er poreluftmålinger egnede i forhold til kortlægning af olieforureninger? Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af gamle lossepladser Kort Info Nye værktøjer til bedre

Læs mere

DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011

DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 Revision 3 Dato 13-03-2010 Udarbejdet

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling.

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling. Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø Indholdsfortegnelse 1 Organisering ved opgaveløsning...

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere