Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December 2001"

Transkript

1 Storstrøms Amt Lokalisering af tjærepladser Fase 1 Lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December 2001 Februar 2001 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S

2 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder Rapport November 2001 Ubefæstet vaskeplads på stort landbrug, Stevns kommune ( )

3 Lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder Rapport November 2001 Basis A RNe Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt Rådgivende ingeniører Åboulevarden 80 Telefon og planlæggere A/S Postboks 615 Fax Tilsluttet F.R.I DK-8100 Århus C

4 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side i Rapport November INDLEDNING Tidligere lokalisering af potentielle pesticidpunktkilder Formål med lokaliseringen RESUME PESTICIDPUNKTKILDER METODE TIL LOKALISERING AF PESTICIDPUNKTKILDER Lokalisering, fase Datakilder til lokalisering af pesticidpunktkilder Indhentede data Specielt omkring landbrugsejendomme Specielt omkring opfyldte vandhuller/råstofgrave Udvælgelse af lokaliteter til fase Lokalisering, fase Indledende telefoninterviews Besigtigelse og uddybdende interviews Lokalisering af brønde og boringer Kvalitetssikring POTENTIELLE PUNKTKILDER I DE TRE INDSATSOMRÅDER Landbrugsejendomme, lokalisering fase Vandhuller/mergelgrave, lokalisering fase Øvrige pesticid punktkilder, lokalisering fase Øvrige pesticidpunktkilder, lokalisering fase AFRAPPORTERING Afrapportering digitalt Afrapportering i papirformat DET VIDERE ARBEJDE REFERENCER...16 NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

5 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side ii Rapport November 2001 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Oversigtskort landbrugsejendomme Oversigtskort opfyldte vandhuller/råstofgrave Oversigtskort øvrige pesticidpunktkilder Interviewskemaer Lokaliseringsskema for brønde og boringer NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

6 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 1 Rapport November INDLEDNING Nærværende rapport omhandler lokaliseringen af potentielle pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder: Stevns, Sydfalster og Øerne. Lokaliseringen er udført af NIRAS rådgivende ingeniører og planlæggere A/S for Storstrøms Amt. Indsatsområderne er beliggende i henholdsvis Stevns, Sydfalster, Møn, Maribo og Ravnsborg Kommune. 1.1 Tidligere lokalisering af potentielle pesticidpunktkilder Amtet havde ved opgavens start forhåndskendskab til ca. 10 potentielle pesticidpunktkilder (maskinstationer, gartnerier mv.) i de tre indsatsområder. Amtet havde endvidere lokaliseret ca. 669 opfyldte vandhuller/råstofgrave, som potentielt kan have været anvendt til deponering af pesticidemballage og - pesticidrester /ref. 1/. 1.2 Formål med lokaliseringen Formålet med undersøgelsen er at få lokaliseret potentielle pesticidpunktkilder (produktionsvirksomheder, affaldsdeponi/håndtering, gårdspladser mm.), hvor der som følge af oplag/håndtering af sprøjtemidler kan være opstået en forureningsrisiko overfor grundvandet. Lokaliseringen omfatter ikke fladekilder (f.eks. marker), liniekilder (f.eks. veje og jernbaner) samt bymæssig bebyggelse /ref. 1/. Der er indhentet oplysninger, så det er muligt for amtet at vurdere, hvorvidt de enkelte lokaliteter skal kortlægges på jordforureningslovens Vidensniveau 1, samt at udpege og prioritere lokaliteter til forureningsundersøgelse i de enkelte indsatsområder. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

7 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 2 Rapport November RESUME Lokaliseringen af pesticidpunktkilder er foretaget på baggrund af kortmateriale, arkivgennemgang samt oplysninger fra kommuner, lokalhistoriske arkiver og lokalkendte personer. Der er endvidere foretaget en besigtigelse af udvalgte lokaliteter. Der er lokaliseret potentielle punktkilder indenfor kategorierne landbrug, opfyldte vandhuller/mergelgrave samt øvrige pesticidpunktkilder, fordelt på 669 opfyldte vandhuller/råstofgrave 894 landbrugsejendomme 186 øvrige pesticidpunktkilder. Beliggenheden af de lokaliserede vandhuller/råstofgrave, landbrugsejendomme og øvrige pesticidpunktkilder fremgår af bilag 1, 2 og 3. Der er udformet beskrivende materiale for de enkelte punktkilder, jf. afsnit 5 samt bilag 4 og 5. Dette materiale er primært vedlagt som digitale data. En lille del af det indsamlede materiale er dog ligeledes vedlagt i papirformat. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

8 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 3 Rapport November PESTICIDPUNKTKILDER Betegnelsen pesticider dækker over en række forskellige giftstoffer, som anvendes til bekæmpelse af bl.a. ukrudt, skadedyr og plantesygdomme. Før 2. verdenskrig var systematisk brug af pesticider begrænset til kviksølvmidler, der i 1920 erne blev indført til afsvampning af såsæd /ref. 3/. Efter 2. verdenskrig steg forbruget af organiske pesticider kraftigt, og i 1950 erne tog anvendelsen af pesticider for alvor fart. Pesticidforurening anses ofte for at være en fladebelastning, idet de hovedsageligt anvendes på landbrugsarealer, som udgør mere end 50 % af det samlede areal i Danmark /ref. 3/. Udover at optræde som fladebelastning, kan pesticider også optræde som liniekilder langs, f.eks. veje og jernbaner, og som punktkilder knyttet til et begrænset område, hvorfra forureningen kan brede sig /ref. 2/. Punktkilderne kan opstå i forbindelse med opbevaring og håndtering af pesticider. Ved lokalisering af potentielle pesticidpunktkilder er det er således vigtigt at søge efter eventuelle opbevaringsrum, påfyldnings- og vaskepladser samt uhensigtsmæssig affaldsbortskaffelse, hvor der kan forekomme spild/tab af koncentrerede pesticider. Påfyldnings- og vaskepladser er ofte placeret på gårdspladser tæt på brønde og boringer, hvor der er nem adgang til vand. Det er ligeledes almindeligt, at påfyldning af sprøjterne foregår ude i det åbne landskab ved små vandhuller, eller brønde, hvor der er adgang til fritstående vand. Placeringen af disse aktiviteter giver således risiko for forurening af områdets recipienter og grundvandsmagasiner. Der er eksempler på, at pesticidemballage og -rester er henkastet i nærliggende krat, nedgravet omkring gårdspladsen eller bortskaffet ved afbrænding på bål. Det er endvidere kendt, at vandhuller og råstofgrave i flere tilfælde har været anvendt til deponering af emballage og pesticidrester /ref. 1/. Uhensigtsmæssig bortskaffelse kan således udgøre en potentiel punktkilde. Gårdspladser kan betragtes som punktkilder, hvor der ofte er anvendt store mængder af pesticider til renholdelse af relativt små arealer. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

9 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 4 Rapport November 2001 Gårdspladserne er ofte sårbare områder uden muld- og vækstlag - og med en overflade som er dækket af grus eller sten - med deraf følgende ringe muligheder for sorption og nedbrydning. Derudover er der traditionelt ofte anlagt en brønd på gårdspladsen, og det kan forekomme, at gårdspladsen drænes til brønden med risiko for direkte forurening af grundvandsmagasinet. I forbindelse med renholdelse af gårdspladser forekommer der potentielt forurening med totalukrudtsmidlerne glyphosat, atrazin og især dichlobenil (også kaldet by-pesticiderne ). Derudover har det nogle steder været praksis at tømme sprøjten fra den generelle sprøjtning af markafgrøder på gårdspladsen. Dichlobenil danner ved nedbrydning nedbrydningsproduktet BAM, som er det stof, der til dato har forurenet flest vandværksboringer i Danmark. I en netop udført undersøgelse fremgår det, at 75% af alle landbrug har brugt dichlobenil på gårdspladser /ref. 4/, og BAM udgør således en alvorlig trussel mod vandindvindingen i Danmark. By-pesticiderne har endvidere været bredt anvendt indenfor bymæssige områder til renholdelse af indkørsler, bede, stier, vejrabatter mm. Således er der en lang række punktkilder, som i bymæssige bebyggelse har skabt en større fladebelastning af grundvandsmagasinet med BAM-forurening. Da disse pesticidpunktkilder forekommer i meget stort antal i bymæssig bebyggelse, kan større byer betragtes som fladekilder. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

10 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 5 Rapport November METODE TIL LOKALISERING AF PESTICIDPUNKTKILDER Undersøgelsesforløbet er opdelt i to faser. I fase 1 er de tidligere og nuværende potentielle punktkilder til pesticidforurening lokaliseret ved hjælp af arkivgennemgang, flyfotos og kort, jf. afsnit 4.1. I fase 2 er der gennemført interviews med grundejere samt besigtigelse af u d- valgte lokaliteter, jf. afsnit 4.2. og Lokalisering, fase 1 Lokaliseringen omfatter brancherne angivet i tabel 4.1, og er koncentreret om perioden fra ca. 1950, hvor anvendelsen af pesticider for alvor tog fart, og frem til i dag. Lokaliseringen omfatter såvel nedlagte som idriftværende virksomheder samt virksomheder, som er overgået til anden anvendelse Datakilder til lokalisering af pesticidpunktkilder Til brug ved lokalisering af pesticidpunktkilderne er der anvendt kilder fra amtet, kommunen, andre offentlige institutioner samt private virksomheder og privatpersoner, som angivet i tabel 4.2. De indkomne informationer er løbende vurderet med hensyn til prioritering af den efterfølgende kildesøgning og dataindsamling. Det bør bemærkes, at kortlægningen af en del af pesticidpunktkilderne i høj grad er baseret på gennemgang af diverse kortmaterialer og kun i mindre omfang er baseret på gennemgang af andre kilder. Det gælder f.eks. landbrugsejendomme, opfyldte vandhuller/råstofgrave, skovbrug og offentlige grønne områder Indhentede data For de lokaliserede punktkilder er følgende oplysninger så vidt muligt indhentet: Adresse(r) Matrikelnummer og ejerlaug NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

11 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 6 Rapport November 2001 Tidligere og nuværende arealanvendelse Driftsperioder Matriklens nuværende ejer Matriklens tidligere ejere (i det omfang disse oplysninger umiddelbart foreligger). Adresser og matrikelnumre er hentet fra det digitale matrikelkort samt det digitale kort over vejnavne og husnumre, mens ejeroplysningerne er oplyst af kommunen Specielt omkring landbrugsejendomme Landbrugsejendommene er lokaliseret på grundlag af en observeret gårdsplads og derved potentiel opbevaring af pesticider, vaske- og påfyldningsplads samt renholdelse af arealet ved brug af pesticider. Landbrugsejendommene er lokaliseret ved gennemgang af: digitale ortofotos fra 1999 kortblade fra 1978 (1:25.000) målebordsblade fra 1950 (1:20.000). Følgende landbrugsejendomme er medtaget i lokaliseringen: Landbrugsejendomme som omfatter en gårdsplads, hvor der kan have været anvendt pesticider (totalukrudtsmidler) til renholdelse af arealerne, eller som kan have omfattet påfyldnings- og vaskeplads. Landbrugsejendomme hvor der er tvivl om, hvorvidt ejendommen har omfattet gårdsplads og/eller vaskeplads. Disse lokaliteter vil evt. udgå i forbindelse med, at der fremkommer supplerende oplysninger ved en senere fase 2 kortlægning (se afsnit 4.3). Landbrugsejendomme, som er beliggende på en matrikel, hvortil der hører opdyrket jord eller som har landbrugslignende karakter. Landbrugsejendomme, som i dag er overgået til en anden anvendelse, men som tidligere kan have været anvendt til landbrug. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

12 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 7 Rapport November 2001 Der er indhentet matrikel- og ejeroplysninger for den største del af landbrugsejendommen /ref. 5 og 6/, ligesom driftsperioden er vurderet udfra det bearbejdede kortmateriale Specielt omkring opfyldte vandhuller/råstofgrave Amtet havde ved opgavens start lokaliseret 669 opfyldte vandhuller/råstofgrave i de tre indsatsområder. Da det er erfaringen, at en del af disse vandhuller/råstofgrave kan have været anvendt til deponering af pesticidrester /ref. 3/, og derfor kan betragtes som potentielle pesticidpunktkilder, er der indhentet matrikel- og ejeroplysninger på alle lokaliteterne /ref. 5 og 6/. 4.2 Udvælgelse af lokaliteter til fase 2 Det var udgangspunkt for opgaven, at de opfyldte vandhuller/råstofgrave og landbrugsejendomme skulle omfattes af lokaliseringen, fase 2, i form af interview og besigtigelse. På grund af det meget høje antal af denne type af lokaliteter (se afsnit 5) blev det efter fase 1 vurderet, at det var nødvendigt at foretage en udvælgelse, så ikke alle landbrug vandhuller/råstofgrave skulle gennemgå interview og evt. besigtigelse. Som mulige prioriteringskriterier til en sådan udvælgelse kan nævnes afstanden til nærmeste vandindvinding, størrelse af bedriften i antal hektar, udvælgelse efter driftsperiode, eller en kombination af disse kriterier /ref. 8/. Som udgangspunkt blev afstanden til vandindvinding valgt som udvælgelseskriterium efter følgende retningslinier: 0-1 km fra en vandindvinding: for Alle lokaliteter, som har været i drift indenfor perioden foretages besigtigelse samt interview med ejer. 1-2 km fra vandindvinding: Som under ovennævnte punkt, dog således at interview foretages telefonisk og lokaliteten ikke besigtiges. Alle øvrige lokaliteter markeres blot på kort, og omfattes således hverken af interview eller besigtigelse. Det viste sig dog, at stort set alle landbrug samt vandhuller/råstofgrave var beliggende mindre end 1 km fra en vandindvinding, og at dette udvælgelseskriterium derfor ikke var hensigtsmæssigt. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

13 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 8 Rapport November 2001 Idet amtet samtidig er ved at revidere indvindingsoplande /ref. 9/ blev det - for ikke at forcere opgaven - valgt at udskyde prioriteringen af landbrugsejendomme/opfyldte vandhuller og råstofgrave til de endelige indvindingsoplande foreligger, eller andet godt udvælgelsesredskab/prioriteringssystem er kendt. 5 store landbrug/godser på Stevns blev dog valgt ud til sammen med alle de øvrige pesticidpunktkilder, jf. tabel 4.1, til at bliver omfattet af lokaliseringen, fase Lokalisering, fase 2 Lokaliseringens fase 2 omfatter interviews samt besigtigelse, hvor der målrettet søges oplysninger om opbevaring af pesticider, blandingsprocedure, vask af udstyr samt håndtering af rester og emballage Indledende telefoninterviews Forud for besigtigelsen har der så vidt muligt været taget telefonisk kontakt til alle grundejere, hvorved der for flere af lokaliteterne er fremkommet oplysninger om, at der ikke har været anvendt pesticider på lokaliteten. Det gælder f.eks.: Entreprenører som har udført sprøjtearbejde for andre, men som ikke har haft oplag, påfyldning eller vask, idet disse aktiviteter er foregået hos kunden Grønne områder/sportspladser o.lign. hvor vejvæsenet/kommunen har varetaget sprøjtningen, og hvor kommunens aktiviteter er foregået udenfor indsatsområdet Skovbrug, hvor der efter de foreliggende oplysninger ikke har været anvendt sprøjtemidler Kirkegårde, hvor der ikke har været håndteret pesticider, idet sprøjtningen er blevet varetaget af personer bosiddende udenfor indsatsområdet, eller hvor der har været strøet f.eks. præfix i form af granulat. I forbindelse med de indledende telefoninterviews er der udfyldt interviewskemaer målrettet til følgende brancher: Landbrugsejendomme, maskinstationer, gartnerier, planteskoler, frugtplantager mv. Skovbrug Korn- og foderstofhandler, frøproducenter, grovvarehandler. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

14 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 9 Rapport November 2001 Eksempler på interviewskemaerne er vedlagt i bilag 4. I interviewskemaerne er der lagt vægt på at fremskaffe oplysninger om: Om der har været anvendt pesticider på lokaliteten Størrelsen af det areal der dyrkes Hvilke afgrøder der dyrkes Placering og indretning af opbevaringssrum, påfyldningssteder og vaskeplads samt procedure for bortskaffelse af pesticidrester og emballage. Affaldshåndteringen. Såfremt det ved de indledende telefoninterviews er blevet oplyst, at der ikke har været håndteret pesticider på lokaliteten, og derfor ikke kan indhentes supplerende oplysninger ved at gennemføre en besigtigelse, er der ikke foretaget yderligere, mens der for de lokaliteter, hvor der efter det indledende telefoninterview er fremkommet oplysninger om, at der har været anvendt pesticider, er der foretaget en besigtigelse, jf. afsnit Besigtigelse og uddybende interviews Besigtigelsen er foretaget for at få fastslået / bekræftet den nuværende arealanvendelse, ligesom der så vidt muligt er taget fotos på de enkelte lokaliteter, for at dokumentere den nuværende anvendelse og evt. synlige tegn på oplag / håndtering af pesticider. Ud over den generelle arealanvendelse er det endvidere i muligt omfang registreret, om arealerne anvendes til specielt forureningsfølsomme formål som f.eks. legeplads eller køkkenhaver. Besigtigelsen er så vidt muligt gennemført sammen med grundejere, medarbejdere eller lignende lokalkendte personer, der direkte har kunnet udpege de områder, hvor der har været oplag/håndtering af pesticider. Såfremt det ikke har været muligt for grundejere at møde op i forbindelse med besigtigelsen, fordi de ikke har ønsket at deltage, har været for syge eller bor langt væk, er der foretaget uddybende telefoninterviews og fremsendt tekniske kort over lokaliteterne, hvorpå grundejerne har kunnet indtegnet eventuelle oplags-, påfyldnings- og vaskepladser mv. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

15 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 10 Rapport November 2001 I forbindelse med besigtigelser er de interviewskemaer, som blev udfyldt i forbindelse med det indledede telefoninterview, opdateret med supplerende oplysninger der er fremkommet i forbindelse med besigtigelsen Lokalisering af brønde og boringer I forbindelse med besigtigelsen er der foretaget en lokalisering af brønde og boringer efter de retningslinier der er angivet i /ref. 6 og 10/. Der er lokaliseret brønde og boringer i en radius af ca. 200 meter fra en potentiel pesticidpunktkilde. Dog er der kun lokaliseret brønde og boringer, som hidrører den aktuelle lokalitet og ikke brønde og boringer, som f.eks. er beliggende på en nabogrund. I forbindelse med lokaliseringen af brønde/boringer er der udfyldt et skema, som vist i bilag Kvalitetssikring For at undgå fejlagtige lokaliseringer er følgende kvalitetssikring udført: De fleste lokaliteter har to uafhængige datakilder. I de tilfælde, hvor punktkilden kun er verificeret ved én kilde, vurderes det at der alligevel er belæg nok for at lokalisere grunden når: Kilden er en person som selv har anvendt arealet, og således kan oplyse hvorvidt der er anvendt pesticider eller ej Den nuværende ejer har kendskab til, at der har/ikke har været anvendt pesticider på grunden Arealet hvor der har været håndteret/deponeret pesticider er blevet udpeget ved besigtigelse på stedet sammen med en interviewperson, og der forligger oftest fotodokumentation, medmindre grundejer har modsat sig dette. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

16 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 11 Rapport November POTENTIELLE PUNKTKILDER I DE TRE INDSATSOMRÅ- DER 5.1 Landbrugsejendomme, lokalisering fase 1 Der er i forbindelse med fase 1 lokaliseret i alt 894 landbrugsejendomme, der fordeler sig på de tre indsatsområder som vist i tabel 5.1. Stevns Sydfalster Øerne I alt Landbrugsejendomme Tabel 5.1. Fordelingen af lokaliserede landbrugsejendomme i de tre indsatsområder De lokaliserede landbrugsejendomme fremgår af kortene i bilag Vandhuller/mergelgrave, lokalisering fase 1 Der er i forbindelse med fase 1 lokaliseret i alt 669 opfyldte vandhuller/- råstofgrave, der fordeler sig på de tre indsatsområder som vist i tabel 5.2. Stevns Sydfalster Øerne I alt Opfyldte vandhuller/- råstofgrave Tabel 5.2. Fordelingen af opfyldte vandhuller/råstofgrave i de tre indsatsområder De opfyldte vandhuller/råstofgrave fremgår af kortene i bilag Øvrige pesticid punktkilder, lokalisering fase 1 Der er i alt lokaliseret 186 øvrige pesticidpunktkilder, der fordeler sig på de tre indsatsområder, som vist i tabel 5.3. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

17 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 12 Rapport November 2001 Stevns Sydfalster Øerne I alt Punktkilder Tabel 5.3. Fordelingen af øvrige pesticidpunktkilder i de tre indsatsområder 5.4 Øvrige pesticidpunktkilder, lokalisering fase 2 5 af de lokaliteter der er lokaliseret i forbindelse med fase 1, er efter ønske fra amtet ikke omfattet af lokaliseringen fase 2, idet lokaliteterne tidligere har været omfattet af forureningsundersøgelser. Der er således gennemført indledende telefoninterviews for 181 lokaliteter, som angivet i tabel 5.4. I forbindelse med det indledende telefoninterview blev det for 87 lokaliteter oplyst, at der ikke har været oplag/håndtering af pesticider på lokaliteterne. For 91 lokaliteter blev det oplyst, at der har været anvendt pesticider, mens det for 3 lokaliteter ikke var muligt at få en afklaring af, om der har været anvendt pesticider. Som eksempel kan nævnes et gartneri hvor drivhusene er nedrevet, den tidligere grundejer er død, og det ikke har været muligt at finde frem til personer med viden om gartneriet. For 14 af lokaliteterne er der foretaget uddybende telefoninterviews og/eller fremsendt tekniske kort over lokaliteterne til grundejerne, jf. afsnit Det gælder grundejere som ikke har kunnet træffes pr. telefon, eller som bl.a. på grund af sygdom var forhindrede i at møde op i forbindelse med besigtigelsen. Om muligt har disse grundejere så indtegnet eventuelle oplags-, påfyldnings- og vaskepladser mv. på kortene og returneret dem til NIRAS. Det er således udført besigtigelse på 77 lokaliteter. I forbindelse med lokaliseringen af pesticidpunktkilder er der udført en lokalisering af brønde og boringer, jf. afsnit Som det fremgår af tabel 5.4 er der lokaliseret brønde og boringer på 36 af de 77 besigtigede lokaliteter. Der er således lokaliseret brønde/boringer i umiddelbar nærhed af ca. halvdelen af de lokaliserede pesticidpunktkilder. I tabel 5.5 ses en opgørelse over, hvilke typer af lokaliteter der henholdsvis har/ikke har omfattet håndtering af sprøjtemidler i form af oplag/håndtering/- vask mv. Tabellen omfatter kun 178 lokaliteter, idet der, jf. tabel 4.5, er tre lokaliteter, hvor det ikke har været muligt at få oplyst, hvorvidt der har været anvendt pesticider eller ej. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

18 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 13 Rapport November AFRAPPORTERING Afrapporteringen foreligger dels digitalt og dels i papirformat. 6.1 Afrapportering digitalt Efter en lokalisering, fase 1, er følgende data vedrørende landbrugsejendomme og vandhuller/råstofgrave afleveret til amtet: Punkter i MapInfo (der angiver gårdspladser til landbrugsejendommene samt opfyldte vandhuller/råstofgrave). Indhentede matrikel-, adresse og ejeroplysninger i Excel eller MapInfoformat. For de lokaliteter, som er omfattet af lokaliseringen, fase 2, er følgende data udleveret til amtet i digital form på CD-rom: Data indlæst i GeoEnviron 3.0. Polygoner og punkter fra MapInfo der angiver de lokaliserede brønde og boringer som punkter og oplysninger om oplag/håndtering/vaskepladser mv. som polygoner. Interviewskemaer (word-format). (linket til GeoEnviron) Lokaliseringsskema for brønde/boringer (word-format). (linket til GeoEnviron) Fotos fra besigtigelsen (BMP-filer). (linket til GeoEnviron) NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

19 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 14 Rapport November Afrapportering i papirformat Lokaliseringen er beskrevet i nærværende rapport. Herudover er der udformet materiale over de enkelte punktkilder. Dette materiale er vedlagt i særskilte ringbind faneopdelt for hver punktkilder og omfatter bl.a.: Kopieret materiale fra de gennemgåede arkiver. Kort over lokaliteter, hvor relevante personer har indtegnet nyttige oplysninger, i tilfælde af at lokaliteten ikke har været mulig at besigtige. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

20 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 15 Rapport November DET VIDERE ARBEJDE Som nævnt i afsnit 4.2 viste det sig at være vanskeligt at finde frem til et brugbart udvælgelseskriterium for vandhuller/råstofgrave og landbrugsejendomme til lokalisering, fase 2. Idet amtet er ved at revidere indvindingsoplande /ref. 9/ blev det valgt at udskyde prioriteringen af disse lokaliteter til de endelige indvindingsoplande foreligger, eller andet godt udvælgelsesredskab/prioriteringssystem er kendt. Der arbejdes således på at få fremstillet en prioriteringsnøgle, som kan anvendes til færdiggørelse af opgaven. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

21 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 16 Rapport November REFERENCER /ref. 1/ /ref. 2/ /ref. 3/ /ref. 4/ /ref. 5/ /ref. 6/ /ref. 7/ /ref. 8/ /ref. 9/ /ref. 10/ Lene Møller Sørensen, Storstrøms Amt; Anders Riiber Høj, Cowi og Henrik Bay, NIRAS. Opfyldte mergelgrave og vandhuller et punktkildeproblem?. Miljøstyrelsen (1997): Boringskontrol på vandværker. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2. Miljøstyrelsen 1996: Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, Nr. 20, Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand: Bind 2. Chrintz, T., Bay, H., Rügge, K. (2000): BAM fra gårdspladser i det åbne land. VANDteknik nr. 8 NIRAS, 18. juli 2001: Lokalisering af pesticidpunktkilder, Storstrøms Amt. Statusnotat 1. NIRAS, 20. september 2001: Lokalisering af pesticidpunktkilder, Storstrøms Amt. Statusnotat 2. NIRAS, 30. oktober 2001: Lokalisering af pesticidpunktkilder, Storstrøms Amt. Statusnotat 3. NIRAS, 14. maj 2001: Lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder. Oplæg. NIRAS, 22. august 2001: Referat af statusmøde vedr. lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder: Stevns, Sydfalster og Øerne Storstrøms Amt, 30. maj 2001: Notat vedr. kortlægning af brønde og boringer på mulige pesticidpunktkilder. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

22 Fig 1. Fylde og vaskeplads på frilandsgartneri, Esagervej 8, 4672 Kliplinge

23 Fig 2. Brønd (DGU: ) på gårdsplads, Engvolden 4, 6460 Store Heddinge

24 Fig. 3 Boring ( ), Dyrelundvej 3, 4672 Kliplinge

25 Fig. 4 Oplag af sprøjtemidler, Hesteskovej 3, 4660 Store Heddinge

26 Fig. 5 Ubefæstet vaske og fyldeplads ved Frøslev kirke, 4660 Store Heddinge

27 Fig 6. I bagrunden af billedet ses mosen, hvor Fejø-boerne tidligere vaskede og fyldte sprøjter.

28 Anvendelser som er omfattet af lokaliseringen Frugtplantager Gartnerier (friland og væksthuse) Skovbrug og pyntegrønt Forstplanteskoler Havebrugsplanteskoler Maskinstationer Flysprøjtepladser Korn- og foderstofhandler Grovvarehandler Kemikalieforretninger Frøproducenter Sprøjteselskaber /sprøjtecentraler Materialepladser (entreprenører, anlægsgartnere, kummunale, DSB o.lign.) Offentlige grønne områder (haveanlæg og parker) Forboldbaner /stadions Golfbaner Kirkegårde Landbrugsejendomme Deponering i jorden (opfyldte vandhuller og råstofgrave) Tabel 4.1. Anvendelser som er omfattet af lokaliseringen

29 Udtræk fra GeoEnviron for relevante brancher (tidligere kortlagte lokaliteter) Tabel/kort i MapInfoformat med markering af opfyldte vandhuller/mergelgrave Digitale ortofotos fra 1995 og 1999 Materiale fra Storstrøms Amt Gamle målebordsblade fra 1950 Kortblade fra 1978 Kommunen Det digitale matrikelkort (fra KMS) Lister over ejendomme som har været fritaget for renovationspligt Lister over virksomheder med miljøtilsyn Liste over Kapitel 5-godkendelser Erhvervsregistre Eventuelle byggesagskartoteker (dog ekskl. gennemgang af byggesagsarkivet) samt miljøsagsarkiv Oplysninger om kommunale virksomheder, samt øvrige tidligere foretagne registreringer Lister fra den kommunale modtagestation for olie- og kemikalieaffald Lister over landbrugsejendomme, som benyttes som landbrug Andre offentlige institutioner og datakilder Private virksomheder og privatpersoner Lokalhistorisk arkiv Telefonbøger, fagbøger, lokale vejvisere (gennemgås for ca. hvert 10. år)* Den kommunale modtagestation for olie- og kemikalieaffald Landboforeninger Statsskovdistrikter Ældre / tidligere ansatte i amtet / kommunen mv., samt andre personer med detailkendskab til lokalområderne. Materiale fra industrikortlægningen i Storstrømsamt afsluttet i 1996 (udført af NIRAS) for Møn, Maribo og Ravnsborg kommune. Materialet indeholder bl.a. handelskalender, lokale telefonbøger samt lister fra kommuner over kap. 5 virksomheder, olietanklister mm. * Ravnsborg Kommune: Vejviser fra 1978, 1980, 1990 og 2000/2001, Stevns Kommune: Vejviser fra 1979, 1980 og 2000/2001, Møn Kommune: Vejviser fra 1981, 1989/90 og 2000/2001, Maribo Kommune: Vejviser fra 1981, 1990 og 2000/2001, Sydfalster Kommune: Vejviser fra 1990 og 2000/2001, Fakse Kommune: Vejviser fra 1982 og 2000/2001 Tabel 4.2 Datakilderanvendt til lokalisering af pesticidpunktkilder

30 Antal lokaliteter Stevns Sydfalster Øerne I alt Potentielle punktkilder Udgået efter ønske fra amtet* Telefoninterview ** Besigtiget Skriftligt materiale tilsendt fra grundejer Har ikke håndteret sprøjtemidler *** Har håndteret sprøjtemidler *** Uafklaret om der er håndteret sprøjtemidler Lokalisering af brønde og boringer * Lokaliteter der tidligere har været omfattet af forureningsundersøgelser ** Omfatter både indledende og senere uddybende telefoninterviews *** Oplyst ved interview Tabel 5.4: Opgørelse over antallet af lokaliserede punktkilder

31 Stevns Sydfalster Øerne I alt Har håndteret sprøjtemidler? Har håndteret sprøjtemidler? Har håndteret sprøjtemidler? Har håndteret sprøjtemidler? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Landbrug Maskinstation Gartneri Planteskole Frugtplantage Skovbrug Kirkegård Golfbane Sportsplads Offentligt grønt område Materialeplads Korn og foderstof Frøproducenter Grovvarehandler Tabel 5.5 Opgørelse af hvilke typer lokaliteter der har / ikke har håndteret sprøjtemidler

32 Bilag 1 Oversigtskort - landbrugsejendomme

33 Bilag 2 Oversigtskort - opfyldte vandhuller/ råstofgrave

34 Bilag 3 Oversigtskort - øvrige pesticidpunktkilder

35 Bilag 4 Interviewskemaer

36 Bilag 5 Lokaliseringsskema Brønde og boringer

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

V1-processen i Region Midtjylland

V1-processen i Region Midtjylland V1-processen i Region Midtjylland 2007-2011 Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår 2012 Titel Redaktion Fotos

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Storparcel til boligformål

Storparcel til boligformål Salgsopstilling Storparcel til boligformål Bedste beliggenhed i Auning Sag 851001HJ Kirkegade 21, 8963 Auning Kommuneplan til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Smukt område midt i byen - Byparken som

Læs mere

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm.

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcel til blandet bolig og erhverv på Vesterled 6, Endrup. Købesum: kr. 100.845,00. Beløbet er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. I købesummen er inkluderet

Læs mere

Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009

Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009 Følle den 17. december 2009 Planteavl Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009 I TV2 Østjylland var der den 9. september 2009 en nyhedsudsendelse med et indslag, der har givet

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker 1 2011 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

BNBO: Arealkortlægning

BNBO: Arealkortlægning BNBO: Arealkortlægning Om kortlægningen Kortlægningen identificerer og beskriver arealer indenfor BNBO med under landbrugsmæssig drift og giver en overordnet klassifikation af de øvrige områder. Herudover

Læs mere

Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af lossepladser og forurenende virksomheder før 1950

Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af lossepladser og forurenende virksomheder før 1950 Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af lossepladser og forurenende virksomheder før 1950 Teknik og Administration Nr. 1 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 2. Problemstillinger

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Forureningstrusler. Trusselskortlægning i pilotområde ved Pindsobro. Vestsjællands og Storstrøms amter

Forureningstrusler. Trusselskortlægning i pilotområde ved Pindsobro. Vestsjællands og Storstrøms amter Forureningstrusler Trusselskortlægning i pilotområde ved Pindsobro Vestsjællands og Storstrøms amter Notat Maj 2005 Forureningstrusler Maj 2005 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT DENMARK A/S Vurdering af behov for miljøteknisk undersøgelse før anvendelse af eksisterende bygninger til privatskole ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres.

4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres. Referat Lærkeagerbanen udvalgsmøde onsdag den 13. februar 2013 kl. 19.00 Tilstede Jørgen Jensen (JJ), Søren Petersen (SP), Jens Peter Nielsen (JPN), Jørgen Grumstrup (JG) Ikke tilstede Claus Meulengracht

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af lossepladser og forurenende virksomheder før 1950

Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af lossepladser og forurenende virksomheder før 1950 Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af lossepladser og forurenende virksomheder før 1950 - Videnskabelig artikel, tillæg til Teknik og Administration Nr. 1 2012 Offentlige Arkiver og andre

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012.

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012. Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Kent Grimm Thornberg Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail:Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Rapport. Prisundersøgelse. Udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen

Rapport. Prisundersøgelse. Udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen Rapport Prisundersøgelse Udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen Indhold Afrapportering på prisundersøgelse udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen... 2 Baggrunden for undersøgelsen...

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere