Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December 2001"

Transkript

1 Storstrøms Amt Lokalisering af tjærepladser Fase 1 Lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December 2001 Februar 2001 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S

2 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder Rapport November 2001 Ubefæstet vaskeplads på stort landbrug, Stevns kommune ( )

3 Lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder Rapport November 2001 Basis A RNe Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt Rådgivende ingeniører Åboulevarden 80 Telefon og planlæggere A/S Postboks 615 Fax Tilsluttet F.R.I DK-8100 Århus C

4 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side i Rapport November INDLEDNING Tidligere lokalisering af potentielle pesticidpunktkilder Formål med lokaliseringen RESUME PESTICIDPUNKTKILDER METODE TIL LOKALISERING AF PESTICIDPUNKTKILDER Lokalisering, fase Datakilder til lokalisering af pesticidpunktkilder Indhentede data Specielt omkring landbrugsejendomme Specielt omkring opfyldte vandhuller/råstofgrave Udvælgelse af lokaliteter til fase Lokalisering, fase Indledende telefoninterviews Besigtigelse og uddybdende interviews Lokalisering af brønde og boringer Kvalitetssikring POTENTIELLE PUNKTKILDER I DE TRE INDSATSOMRÅDER Landbrugsejendomme, lokalisering fase Vandhuller/mergelgrave, lokalisering fase Øvrige pesticid punktkilder, lokalisering fase Øvrige pesticidpunktkilder, lokalisering fase AFRAPPORTERING Afrapportering digitalt Afrapportering i papirformat DET VIDERE ARBEJDE REFERENCER...16 NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

5 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side ii Rapport November 2001 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Oversigtskort landbrugsejendomme Oversigtskort opfyldte vandhuller/råstofgrave Oversigtskort øvrige pesticidpunktkilder Interviewskemaer Lokaliseringsskema for brønde og boringer NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

6 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 1 Rapport November INDLEDNING Nærværende rapport omhandler lokaliseringen af potentielle pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder: Stevns, Sydfalster og Øerne. Lokaliseringen er udført af NIRAS rådgivende ingeniører og planlæggere A/S for Storstrøms Amt. Indsatsområderne er beliggende i henholdsvis Stevns, Sydfalster, Møn, Maribo og Ravnsborg Kommune. 1.1 Tidligere lokalisering af potentielle pesticidpunktkilder Amtet havde ved opgavens start forhåndskendskab til ca. 10 potentielle pesticidpunktkilder (maskinstationer, gartnerier mv.) i de tre indsatsområder. Amtet havde endvidere lokaliseret ca. 669 opfyldte vandhuller/råstofgrave, som potentielt kan have været anvendt til deponering af pesticidemballage og - pesticidrester /ref. 1/. 1.2 Formål med lokaliseringen Formålet med undersøgelsen er at få lokaliseret potentielle pesticidpunktkilder (produktionsvirksomheder, affaldsdeponi/håndtering, gårdspladser mm.), hvor der som følge af oplag/håndtering af sprøjtemidler kan være opstået en forureningsrisiko overfor grundvandet. Lokaliseringen omfatter ikke fladekilder (f.eks. marker), liniekilder (f.eks. veje og jernbaner) samt bymæssig bebyggelse /ref. 1/. Der er indhentet oplysninger, så det er muligt for amtet at vurdere, hvorvidt de enkelte lokaliteter skal kortlægges på jordforureningslovens Vidensniveau 1, samt at udpege og prioritere lokaliteter til forureningsundersøgelse i de enkelte indsatsområder. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

7 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 2 Rapport November RESUME Lokaliseringen af pesticidpunktkilder er foretaget på baggrund af kortmateriale, arkivgennemgang samt oplysninger fra kommuner, lokalhistoriske arkiver og lokalkendte personer. Der er endvidere foretaget en besigtigelse af udvalgte lokaliteter. Der er lokaliseret potentielle punktkilder indenfor kategorierne landbrug, opfyldte vandhuller/mergelgrave samt øvrige pesticidpunktkilder, fordelt på 669 opfyldte vandhuller/råstofgrave 894 landbrugsejendomme 186 øvrige pesticidpunktkilder. Beliggenheden af de lokaliserede vandhuller/råstofgrave, landbrugsejendomme og øvrige pesticidpunktkilder fremgår af bilag 1, 2 og 3. Der er udformet beskrivende materiale for de enkelte punktkilder, jf. afsnit 5 samt bilag 4 og 5. Dette materiale er primært vedlagt som digitale data. En lille del af det indsamlede materiale er dog ligeledes vedlagt i papirformat. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

8 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 3 Rapport November PESTICIDPUNKTKILDER Betegnelsen pesticider dækker over en række forskellige giftstoffer, som anvendes til bekæmpelse af bl.a. ukrudt, skadedyr og plantesygdomme. Før 2. verdenskrig var systematisk brug af pesticider begrænset til kviksølvmidler, der i 1920 erne blev indført til afsvampning af såsæd /ref. 3/. Efter 2. verdenskrig steg forbruget af organiske pesticider kraftigt, og i 1950 erne tog anvendelsen af pesticider for alvor fart. Pesticidforurening anses ofte for at være en fladebelastning, idet de hovedsageligt anvendes på landbrugsarealer, som udgør mere end 50 % af det samlede areal i Danmark /ref. 3/. Udover at optræde som fladebelastning, kan pesticider også optræde som liniekilder langs, f.eks. veje og jernbaner, og som punktkilder knyttet til et begrænset område, hvorfra forureningen kan brede sig /ref. 2/. Punktkilderne kan opstå i forbindelse med opbevaring og håndtering af pesticider. Ved lokalisering af potentielle pesticidpunktkilder er det er således vigtigt at søge efter eventuelle opbevaringsrum, påfyldnings- og vaskepladser samt uhensigtsmæssig affaldsbortskaffelse, hvor der kan forekomme spild/tab af koncentrerede pesticider. Påfyldnings- og vaskepladser er ofte placeret på gårdspladser tæt på brønde og boringer, hvor der er nem adgang til vand. Det er ligeledes almindeligt, at påfyldning af sprøjterne foregår ude i det åbne landskab ved små vandhuller, eller brønde, hvor der er adgang til fritstående vand. Placeringen af disse aktiviteter giver således risiko for forurening af områdets recipienter og grundvandsmagasiner. Der er eksempler på, at pesticidemballage og -rester er henkastet i nærliggende krat, nedgravet omkring gårdspladsen eller bortskaffet ved afbrænding på bål. Det er endvidere kendt, at vandhuller og råstofgrave i flere tilfælde har været anvendt til deponering af emballage og pesticidrester /ref. 1/. Uhensigtsmæssig bortskaffelse kan således udgøre en potentiel punktkilde. Gårdspladser kan betragtes som punktkilder, hvor der ofte er anvendt store mængder af pesticider til renholdelse af relativt små arealer. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

9 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 4 Rapport November 2001 Gårdspladserne er ofte sårbare områder uden muld- og vækstlag - og med en overflade som er dækket af grus eller sten - med deraf følgende ringe muligheder for sorption og nedbrydning. Derudover er der traditionelt ofte anlagt en brønd på gårdspladsen, og det kan forekomme, at gårdspladsen drænes til brønden med risiko for direkte forurening af grundvandsmagasinet. I forbindelse med renholdelse af gårdspladser forekommer der potentielt forurening med totalukrudtsmidlerne glyphosat, atrazin og især dichlobenil (også kaldet by-pesticiderne ). Derudover har det nogle steder været praksis at tømme sprøjten fra den generelle sprøjtning af markafgrøder på gårdspladsen. Dichlobenil danner ved nedbrydning nedbrydningsproduktet BAM, som er det stof, der til dato har forurenet flest vandværksboringer i Danmark. I en netop udført undersøgelse fremgår det, at 75% af alle landbrug har brugt dichlobenil på gårdspladser /ref. 4/, og BAM udgør således en alvorlig trussel mod vandindvindingen i Danmark. By-pesticiderne har endvidere været bredt anvendt indenfor bymæssige områder til renholdelse af indkørsler, bede, stier, vejrabatter mm. Således er der en lang række punktkilder, som i bymæssige bebyggelse har skabt en større fladebelastning af grundvandsmagasinet med BAM-forurening. Da disse pesticidpunktkilder forekommer i meget stort antal i bymæssig bebyggelse, kan større byer betragtes som fladekilder. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

10 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 5 Rapport November METODE TIL LOKALISERING AF PESTICIDPUNKTKILDER Undersøgelsesforløbet er opdelt i to faser. I fase 1 er de tidligere og nuværende potentielle punktkilder til pesticidforurening lokaliseret ved hjælp af arkivgennemgang, flyfotos og kort, jf. afsnit 4.1. I fase 2 er der gennemført interviews med grundejere samt besigtigelse af u d- valgte lokaliteter, jf. afsnit 4.2. og Lokalisering, fase 1 Lokaliseringen omfatter brancherne angivet i tabel 4.1, og er koncentreret om perioden fra ca. 1950, hvor anvendelsen af pesticider for alvor tog fart, og frem til i dag. Lokaliseringen omfatter såvel nedlagte som idriftværende virksomheder samt virksomheder, som er overgået til anden anvendelse Datakilder til lokalisering af pesticidpunktkilder Til brug ved lokalisering af pesticidpunktkilderne er der anvendt kilder fra amtet, kommunen, andre offentlige institutioner samt private virksomheder og privatpersoner, som angivet i tabel 4.2. De indkomne informationer er løbende vurderet med hensyn til prioritering af den efterfølgende kildesøgning og dataindsamling. Det bør bemærkes, at kortlægningen af en del af pesticidpunktkilderne i høj grad er baseret på gennemgang af diverse kortmaterialer og kun i mindre omfang er baseret på gennemgang af andre kilder. Det gælder f.eks. landbrugsejendomme, opfyldte vandhuller/råstofgrave, skovbrug og offentlige grønne områder Indhentede data For de lokaliserede punktkilder er følgende oplysninger så vidt muligt indhentet: Adresse(r) Matrikelnummer og ejerlaug NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

11 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 6 Rapport November 2001 Tidligere og nuværende arealanvendelse Driftsperioder Matriklens nuværende ejer Matriklens tidligere ejere (i det omfang disse oplysninger umiddelbart foreligger). Adresser og matrikelnumre er hentet fra det digitale matrikelkort samt det digitale kort over vejnavne og husnumre, mens ejeroplysningerne er oplyst af kommunen Specielt omkring landbrugsejendomme Landbrugsejendommene er lokaliseret på grundlag af en observeret gårdsplads og derved potentiel opbevaring af pesticider, vaske- og påfyldningsplads samt renholdelse af arealet ved brug af pesticider. Landbrugsejendommene er lokaliseret ved gennemgang af: digitale ortofotos fra 1999 kortblade fra 1978 (1:25.000) målebordsblade fra 1950 (1:20.000). Følgende landbrugsejendomme er medtaget i lokaliseringen: Landbrugsejendomme som omfatter en gårdsplads, hvor der kan have været anvendt pesticider (totalukrudtsmidler) til renholdelse af arealerne, eller som kan have omfattet påfyldnings- og vaskeplads. Landbrugsejendomme hvor der er tvivl om, hvorvidt ejendommen har omfattet gårdsplads og/eller vaskeplads. Disse lokaliteter vil evt. udgå i forbindelse med, at der fremkommer supplerende oplysninger ved en senere fase 2 kortlægning (se afsnit 4.3). Landbrugsejendomme, som er beliggende på en matrikel, hvortil der hører opdyrket jord eller som har landbrugslignende karakter. Landbrugsejendomme, som i dag er overgået til en anden anvendelse, men som tidligere kan have været anvendt til landbrug. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

12 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 7 Rapport November 2001 Der er indhentet matrikel- og ejeroplysninger for den største del af landbrugsejendommen /ref. 5 og 6/, ligesom driftsperioden er vurderet udfra det bearbejdede kortmateriale Specielt omkring opfyldte vandhuller/råstofgrave Amtet havde ved opgavens start lokaliseret 669 opfyldte vandhuller/råstofgrave i de tre indsatsområder. Da det er erfaringen, at en del af disse vandhuller/råstofgrave kan have været anvendt til deponering af pesticidrester /ref. 3/, og derfor kan betragtes som potentielle pesticidpunktkilder, er der indhentet matrikel- og ejeroplysninger på alle lokaliteterne /ref. 5 og 6/. 4.2 Udvælgelse af lokaliteter til fase 2 Det var udgangspunkt for opgaven, at de opfyldte vandhuller/råstofgrave og landbrugsejendomme skulle omfattes af lokaliseringen, fase 2, i form af interview og besigtigelse. På grund af det meget høje antal af denne type af lokaliteter (se afsnit 5) blev det efter fase 1 vurderet, at det var nødvendigt at foretage en udvælgelse, så ikke alle landbrug vandhuller/råstofgrave skulle gennemgå interview og evt. besigtigelse. Som mulige prioriteringskriterier til en sådan udvælgelse kan nævnes afstanden til nærmeste vandindvinding, størrelse af bedriften i antal hektar, udvælgelse efter driftsperiode, eller en kombination af disse kriterier /ref. 8/. Som udgangspunkt blev afstanden til vandindvinding valgt som udvælgelseskriterium efter følgende retningslinier: 0-1 km fra en vandindvinding: for Alle lokaliteter, som har været i drift indenfor perioden foretages besigtigelse samt interview med ejer. 1-2 km fra vandindvinding: Som under ovennævnte punkt, dog således at interview foretages telefonisk og lokaliteten ikke besigtiges. Alle øvrige lokaliteter markeres blot på kort, og omfattes således hverken af interview eller besigtigelse. Det viste sig dog, at stort set alle landbrug samt vandhuller/råstofgrave var beliggende mindre end 1 km fra en vandindvinding, og at dette udvælgelseskriterium derfor ikke var hensigtsmæssigt. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

13 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 8 Rapport November 2001 Idet amtet samtidig er ved at revidere indvindingsoplande /ref. 9/ blev det - for ikke at forcere opgaven - valgt at udskyde prioriteringen af landbrugsejendomme/opfyldte vandhuller og råstofgrave til de endelige indvindingsoplande foreligger, eller andet godt udvælgelsesredskab/prioriteringssystem er kendt. 5 store landbrug/godser på Stevns blev dog valgt ud til sammen med alle de øvrige pesticidpunktkilder, jf. tabel 4.1, til at bliver omfattet af lokaliseringen, fase Lokalisering, fase 2 Lokaliseringens fase 2 omfatter interviews samt besigtigelse, hvor der målrettet søges oplysninger om opbevaring af pesticider, blandingsprocedure, vask af udstyr samt håndtering af rester og emballage Indledende telefoninterviews Forud for besigtigelsen har der så vidt muligt været taget telefonisk kontakt til alle grundejere, hvorved der for flere af lokaliteterne er fremkommet oplysninger om, at der ikke har været anvendt pesticider på lokaliteten. Det gælder f.eks.: Entreprenører som har udført sprøjtearbejde for andre, men som ikke har haft oplag, påfyldning eller vask, idet disse aktiviteter er foregået hos kunden Grønne områder/sportspladser o.lign. hvor vejvæsenet/kommunen har varetaget sprøjtningen, og hvor kommunens aktiviteter er foregået udenfor indsatsområdet Skovbrug, hvor der efter de foreliggende oplysninger ikke har været anvendt sprøjtemidler Kirkegårde, hvor der ikke har været håndteret pesticider, idet sprøjtningen er blevet varetaget af personer bosiddende udenfor indsatsområdet, eller hvor der har været strøet f.eks. præfix i form af granulat. I forbindelse med de indledende telefoninterviews er der udfyldt interviewskemaer målrettet til følgende brancher: Landbrugsejendomme, maskinstationer, gartnerier, planteskoler, frugtplantager mv. Skovbrug Korn- og foderstofhandler, frøproducenter, grovvarehandler. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

14 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 9 Rapport November 2001 Eksempler på interviewskemaerne er vedlagt i bilag 4. I interviewskemaerne er der lagt vægt på at fremskaffe oplysninger om: Om der har været anvendt pesticider på lokaliteten Størrelsen af det areal der dyrkes Hvilke afgrøder der dyrkes Placering og indretning af opbevaringssrum, påfyldningssteder og vaskeplads samt procedure for bortskaffelse af pesticidrester og emballage. Affaldshåndteringen. Såfremt det ved de indledende telefoninterviews er blevet oplyst, at der ikke har været håndteret pesticider på lokaliteten, og derfor ikke kan indhentes supplerende oplysninger ved at gennemføre en besigtigelse, er der ikke foretaget yderligere, mens der for de lokaliteter, hvor der efter det indledende telefoninterview er fremkommet oplysninger om, at der har været anvendt pesticider, er der foretaget en besigtigelse, jf. afsnit Besigtigelse og uddybende interviews Besigtigelsen er foretaget for at få fastslået / bekræftet den nuværende arealanvendelse, ligesom der så vidt muligt er taget fotos på de enkelte lokaliteter, for at dokumentere den nuværende anvendelse og evt. synlige tegn på oplag / håndtering af pesticider. Ud over den generelle arealanvendelse er det endvidere i muligt omfang registreret, om arealerne anvendes til specielt forureningsfølsomme formål som f.eks. legeplads eller køkkenhaver. Besigtigelsen er så vidt muligt gennemført sammen med grundejere, medarbejdere eller lignende lokalkendte personer, der direkte har kunnet udpege de områder, hvor der har været oplag/håndtering af pesticider. Såfremt det ikke har været muligt for grundejere at møde op i forbindelse med besigtigelsen, fordi de ikke har ønsket at deltage, har været for syge eller bor langt væk, er der foretaget uddybende telefoninterviews og fremsendt tekniske kort over lokaliteterne, hvorpå grundejerne har kunnet indtegnet eventuelle oplags-, påfyldnings- og vaskepladser mv. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

15 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 10 Rapport November 2001 I forbindelse med besigtigelser er de interviewskemaer, som blev udfyldt i forbindelse med det indledede telefoninterview, opdateret med supplerende oplysninger der er fremkommet i forbindelse med besigtigelsen Lokalisering af brønde og boringer I forbindelse med besigtigelsen er der foretaget en lokalisering af brønde og boringer efter de retningslinier der er angivet i /ref. 6 og 10/. Der er lokaliseret brønde og boringer i en radius af ca. 200 meter fra en potentiel pesticidpunktkilde. Dog er der kun lokaliseret brønde og boringer, som hidrører den aktuelle lokalitet og ikke brønde og boringer, som f.eks. er beliggende på en nabogrund. I forbindelse med lokaliseringen af brønde/boringer er der udfyldt et skema, som vist i bilag Kvalitetssikring For at undgå fejlagtige lokaliseringer er følgende kvalitetssikring udført: De fleste lokaliteter har to uafhængige datakilder. I de tilfælde, hvor punktkilden kun er verificeret ved én kilde, vurderes det at der alligevel er belæg nok for at lokalisere grunden når: Kilden er en person som selv har anvendt arealet, og således kan oplyse hvorvidt der er anvendt pesticider eller ej Den nuværende ejer har kendskab til, at der har/ikke har været anvendt pesticider på grunden Arealet hvor der har været håndteret/deponeret pesticider er blevet udpeget ved besigtigelse på stedet sammen med en interviewperson, og der forligger oftest fotodokumentation, medmindre grundejer har modsat sig dette. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

16 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 11 Rapport November POTENTIELLE PUNKTKILDER I DE TRE INDSATSOMRÅ- DER 5.1 Landbrugsejendomme, lokalisering fase 1 Der er i forbindelse med fase 1 lokaliseret i alt 894 landbrugsejendomme, der fordeler sig på de tre indsatsområder som vist i tabel 5.1. Stevns Sydfalster Øerne I alt Landbrugsejendomme Tabel 5.1. Fordelingen af lokaliserede landbrugsejendomme i de tre indsatsområder De lokaliserede landbrugsejendomme fremgår af kortene i bilag Vandhuller/mergelgrave, lokalisering fase 1 Der er i forbindelse med fase 1 lokaliseret i alt 669 opfyldte vandhuller/- råstofgrave, der fordeler sig på de tre indsatsområder som vist i tabel 5.2. Stevns Sydfalster Øerne I alt Opfyldte vandhuller/- råstofgrave Tabel 5.2. Fordelingen af opfyldte vandhuller/råstofgrave i de tre indsatsområder De opfyldte vandhuller/råstofgrave fremgår af kortene i bilag Øvrige pesticid punktkilder, lokalisering fase 1 Der er i alt lokaliseret 186 øvrige pesticidpunktkilder, der fordeler sig på de tre indsatsområder, som vist i tabel 5.3. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

17 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 12 Rapport November 2001 Stevns Sydfalster Øerne I alt Punktkilder Tabel 5.3. Fordelingen af øvrige pesticidpunktkilder i de tre indsatsområder 5.4 Øvrige pesticidpunktkilder, lokalisering fase 2 5 af de lokaliteter der er lokaliseret i forbindelse med fase 1, er efter ønske fra amtet ikke omfattet af lokaliseringen fase 2, idet lokaliteterne tidligere har været omfattet af forureningsundersøgelser. Der er således gennemført indledende telefoninterviews for 181 lokaliteter, som angivet i tabel 5.4. I forbindelse med det indledende telefoninterview blev det for 87 lokaliteter oplyst, at der ikke har været oplag/håndtering af pesticider på lokaliteterne. For 91 lokaliteter blev det oplyst, at der har været anvendt pesticider, mens det for 3 lokaliteter ikke var muligt at få en afklaring af, om der har været anvendt pesticider. Som eksempel kan nævnes et gartneri hvor drivhusene er nedrevet, den tidligere grundejer er død, og det ikke har været muligt at finde frem til personer med viden om gartneriet. For 14 af lokaliteterne er der foretaget uddybende telefoninterviews og/eller fremsendt tekniske kort over lokaliteterne til grundejerne, jf. afsnit Det gælder grundejere som ikke har kunnet træffes pr. telefon, eller som bl.a. på grund af sygdom var forhindrede i at møde op i forbindelse med besigtigelsen. Om muligt har disse grundejere så indtegnet eventuelle oplags-, påfyldnings- og vaskepladser mv. på kortene og returneret dem til NIRAS. Det er således udført besigtigelse på 77 lokaliteter. I forbindelse med lokaliseringen af pesticidpunktkilder er der udført en lokalisering af brønde og boringer, jf. afsnit Som det fremgår af tabel 5.4 er der lokaliseret brønde og boringer på 36 af de 77 besigtigede lokaliteter. Der er således lokaliseret brønde/boringer i umiddelbar nærhed af ca. halvdelen af de lokaliserede pesticidpunktkilder. I tabel 5.5 ses en opgørelse over, hvilke typer af lokaliteter der henholdsvis har/ikke har omfattet håndtering af sprøjtemidler i form af oplag/håndtering/- vask mv. Tabellen omfatter kun 178 lokaliteter, idet der, jf. tabel 4.5, er tre lokaliteter, hvor det ikke har været muligt at få oplyst, hvorvidt der har været anvendt pesticider eller ej. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

18 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 13 Rapport November AFRAPPORTERING Afrapporteringen foreligger dels digitalt og dels i papirformat. 6.1 Afrapportering digitalt Efter en lokalisering, fase 1, er følgende data vedrørende landbrugsejendomme og vandhuller/råstofgrave afleveret til amtet: Punkter i MapInfo (der angiver gårdspladser til landbrugsejendommene samt opfyldte vandhuller/råstofgrave). Indhentede matrikel-, adresse og ejeroplysninger i Excel eller MapInfoformat. For de lokaliteter, som er omfattet af lokaliseringen, fase 2, er følgende data udleveret til amtet i digital form på CD-rom: Data indlæst i GeoEnviron 3.0. Polygoner og punkter fra MapInfo der angiver de lokaliserede brønde og boringer som punkter og oplysninger om oplag/håndtering/vaskepladser mv. som polygoner. Interviewskemaer (word-format). (linket til GeoEnviron) Lokaliseringsskema for brønde/boringer (word-format). (linket til GeoEnviron) Fotos fra besigtigelsen (BMP-filer). (linket til GeoEnviron) NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

19 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 14 Rapport November Afrapportering i papirformat Lokaliseringen er beskrevet i nærværende rapport. Herudover er der udformet materiale over de enkelte punktkilder. Dette materiale er vedlagt i særskilte ringbind faneopdelt for hver punktkilder og omfatter bl.a.: Kopieret materiale fra de gennemgåede arkiver. Kort over lokaliteter, hvor relevante personer har indtegnet nyttige oplysninger, i tilfælde af at lokaliteten ikke har været mulig at besigtige. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

20 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 15 Rapport November DET VIDERE ARBEJDE Som nævnt i afsnit 4.2 viste det sig at være vanskeligt at finde frem til et brugbart udvælgelseskriterium for vandhuller/råstofgrave og landbrugsejendomme til lokalisering, fase 2. Idet amtet er ved at revidere indvindingsoplande /ref. 9/ blev det valgt at udskyde prioriteringen af disse lokaliteter til de endelige indvindingsoplande foreligger, eller andet godt udvælgelsesredskab/prioriteringssystem er kendt. Der arbejdes således på at få fremstillet en prioriteringsnøgle, som kan anvendes til færdiggørelse af opgaven. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

21 Lokalisering af pesticidpunktkilder: Stevns, Sydfalster og Øerne Side 16 Rapport November REFERENCER /ref. 1/ /ref. 2/ /ref. 3/ /ref. 4/ /ref. 5/ /ref. 6/ /ref. 7/ /ref. 8/ /ref. 9/ /ref. 10/ Lene Møller Sørensen, Storstrøms Amt; Anders Riiber Høj, Cowi og Henrik Bay, NIRAS. Opfyldte mergelgrave og vandhuller et punktkildeproblem?. Miljøstyrelsen (1997): Boringskontrol på vandværker. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2. Miljøstyrelsen 1996: Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, Nr. 20, Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand: Bind 2. Chrintz, T., Bay, H., Rügge, K. (2000): BAM fra gårdspladser i det åbne land. VANDteknik nr. 8 NIRAS, 18. juli 2001: Lokalisering af pesticidpunktkilder, Storstrøms Amt. Statusnotat 1. NIRAS, 20. september 2001: Lokalisering af pesticidpunktkilder, Storstrøms Amt. Statusnotat 2. NIRAS, 30. oktober 2001: Lokalisering af pesticidpunktkilder, Storstrøms Amt. Statusnotat 3. NIRAS, 14. maj 2001: Lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder. Oplæg. NIRAS, 22. august 2001: Referat af statusmøde vedr. lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder: Stevns, Sydfalster og Øerne Storstrøms Amt, 30. maj 2001: Notat vedr. kortlægning af brønde og boringer på mulige pesticidpunktkilder. NIRAS Fejl! Ukendt argument for parameter.

22 Fig 1. Fylde og vaskeplads på frilandsgartneri, Esagervej 8, 4672 Kliplinge

23 Fig 2. Brønd (DGU: ) på gårdsplads, Engvolden 4, 6460 Store Heddinge

24 Fig. 3 Boring ( ), Dyrelundvej 3, 4672 Kliplinge

25 Fig. 4 Oplag af sprøjtemidler, Hesteskovej 3, 4660 Store Heddinge

26 Fig. 5 Ubefæstet vaske og fyldeplads ved Frøslev kirke, 4660 Store Heddinge

27 Fig 6. I bagrunden af billedet ses mosen, hvor Fejø-boerne tidligere vaskede og fyldte sprøjter.

28 Anvendelser som er omfattet af lokaliseringen Frugtplantager Gartnerier (friland og væksthuse) Skovbrug og pyntegrønt Forstplanteskoler Havebrugsplanteskoler Maskinstationer Flysprøjtepladser Korn- og foderstofhandler Grovvarehandler Kemikalieforretninger Frøproducenter Sprøjteselskaber /sprøjtecentraler Materialepladser (entreprenører, anlægsgartnere, kummunale, DSB o.lign.) Offentlige grønne områder (haveanlæg og parker) Forboldbaner /stadions Golfbaner Kirkegårde Landbrugsejendomme Deponering i jorden (opfyldte vandhuller og råstofgrave) Tabel 4.1. Anvendelser som er omfattet af lokaliseringen

29 Udtræk fra GeoEnviron for relevante brancher (tidligere kortlagte lokaliteter) Tabel/kort i MapInfoformat med markering af opfyldte vandhuller/mergelgrave Digitale ortofotos fra 1995 og 1999 Materiale fra Storstrøms Amt Gamle målebordsblade fra 1950 Kortblade fra 1978 Kommunen Det digitale matrikelkort (fra KMS) Lister over ejendomme som har været fritaget for renovationspligt Lister over virksomheder med miljøtilsyn Liste over Kapitel 5-godkendelser Erhvervsregistre Eventuelle byggesagskartoteker (dog ekskl. gennemgang af byggesagsarkivet) samt miljøsagsarkiv Oplysninger om kommunale virksomheder, samt øvrige tidligere foretagne registreringer Lister fra den kommunale modtagestation for olie- og kemikalieaffald Lister over landbrugsejendomme, som benyttes som landbrug Andre offentlige institutioner og datakilder Private virksomheder og privatpersoner Lokalhistorisk arkiv Telefonbøger, fagbøger, lokale vejvisere (gennemgås for ca. hvert 10. år)* Den kommunale modtagestation for olie- og kemikalieaffald Landboforeninger Statsskovdistrikter Ældre / tidligere ansatte i amtet / kommunen mv., samt andre personer med detailkendskab til lokalområderne. Materiale fra industrikortlægningen i Storstrømsamt afsluttet i 1996 (udført af NIRAS) for Møn, Maribo og Ravnsborg kommune. Materialet indeholder bl.a. handelskalender, lokale telefonbøger samt lister fra kommuner over kap. 5 virksomheder, olietanklister mm. * Ravnsborg Kommune: Vejviser fra 1978, 1980, 1990 og 2000/2001, Stevns Kommune: Vejviser fra 1979, 1980 og 2000/2001, Møn Kommune: Vejviser fra 1981, 1989/90 og 2000/2001, Maribo Kommune: Vejviser fra 1981, 1990 og 2000/2001, Sydfalster Kommune: Vejviser fra 1990 og 2000/2001, Fakse Kommune: Vejviser fra 1982 og 2000/2001 Tabel 4.2 Datakilderanvendt til lokalisering af pesticidpunktkilder

30 Antal lokaliteter Stevns Sydfalster Øerne I alt Potentielle punktkilder Udgået efter ønske fra amtet* Telefoninterview ** Besigtiget Skriftligt materiale tilsendt fra grundejer Har ikke håndteret sprøjtemidler *** Har håndteret sprøjtemidler *** Uafklaret om der er håndteret sprøjtemidler Lokalisering af brønde og boringer * Lokaliteter der tidligere har været omfattet af forureningsundersøgelser ** Omfatter både indledende og senere uddybende telefoninterviews *** Oplyst ved interview Tabel 5.4: Opgørelse over antallet af lokaliserede punktkilder

31 Stevns Sydfalster Øerne I alt Har håndteret sprøjtemidler? Har håndteret sprøjtemidler? Har håndteret sprøjtemidler? Har håndteret sprøjtemidler? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Landbrug Maskinstation Gartneri Planteskole Frugtplantage Skovbrug Kirkegård Golfbane Sportsplads Offentligt grønt område Materialeplads Korn og foderstof Frøproducenter Grovvarehandler Tabel 5.5 Opgørelse af hvilke typer lokaliteter der har / ikke har håndteret sprøjtemidler

32 Bilag 1 Oversigtskort - landbrugsejendomme

33 Bilag 2 Oversigtskort - opfyldte vandhuller/ råstofgrave

34 Bilag 3 Oversigtskort - øvrige pesticidpunktkilder

35 Bilag 4 Interviewskemaer

36 Bilag 5 Lokaliseringsskema Brønde og boringer

Region Sjællands pesticidindsats

Region Sjællands pesticidindsats Region Sjællands pesticidindsats ATV Vingsted 7/3-2017 Nanette Schouw & Stella Agger Udtræk fra den nationale database, Jupiter, GEUS, januar 2016 6.477 boringer i Region Sjælland - Pesticidfund i ca.

Læs mere

OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND

OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND ATV Vintermøde 2013 1 Niels Koch Jesper Jensen Jørn K. Pedersen Tove Svendsen Disposition Disposition 1. Baggrund og formål 2. Kildeopsporing og hvordan er undersøgelserne

Læs mere

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder ATV vintermøde 2015 Vi må da kunne bruge vores samlede erfaringer til noget fremadrettet. Nina Tuxen Sandra Roost Trine Skov Jepsen Katarina Tsitonaki

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

BRUG AF TUNGMETALHOLDIGE PESTICIDER I FRUGTPLANTAGEN GULDBORGHAVE

BRUG AF TUNGMETALHOLDIGE PESTICIDER I FRUGTPLANTAGEN GULDBORGHAVE BRUG AF TUNGMETALHOLDIGE PESTICIDER I FRUGTPLANTAGEN GULDBORGHAVE Cand.pharm. Abelone Christensen Skude & Jacobsen A/S ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

ATV-MØDE NR. 66 FOREKOMST AF CHLORIDAZON OG NEDBRYDNINGSPRODUKTER VED PESTICIDPUNKTKILDER NYE UDFORDRINGER I DET ÅBNE LAND

ATV-MØDE NR. 66 FOREKOMST AF CHLORIDAZON OG NEDBRYDNINGSPRODUKTER VED PESTICIDPUNKTKILDER NYE UDFORDRINGER I DET ÅBNE LAND ATV-MØDE NR. 66 FOREKOMST AF CHLORIDAZON OG NEDBRYDNINGSPRODUKTER VED PESTICIDPUNKTKILDER NYE UDFORDRINGER I DET ÅBNE LAND Odense 31. maj 2016 Søren Rygaard Lenschow NIRAS A/S AGENDA Hvad er en pesticid

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt HJØRRING KOMMUNE

Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt HJØRRING KOMMUNE Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Natur- og Miljøkontoret Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt HJØRRING KOMMUNE November 1999 Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S Natur-

Læs mere

Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt AABYBRO KOMMUNE

Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt AABYBRO KOMMUNE Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Natur- og Miljøkontoret Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt AABYBRO KOMMUNE November 1999 Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S Natur-

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Notat. Klient: Vejdirektoratet. Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4

Notat. Klient: Vejdirektoratet. Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4 Notat November 2011 Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 11080 phk@ejlskov.com Tel: 87310063 Klient: Vejdirektoratet Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4 Opgave:

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Arealkortlægning og forureningstrusler

Arealkortlægning og forureningstrusler M ILJØCENTER Å RHUS Arealkortlægning og forureningstrusler Indsatsområdet Østerby Skanderborg Kommune August 2008 M ILJØCENTER Å RHUS Arealkortlægning og forureningstrusler Indsatsområdet Østerby Skanderborg

Læs mere

Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt HADSUND KOMMUNE

Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt HADSUND KOMMUNE Natur- og Miljøkontoret Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt HADSUND KOMMUNE Januar 2001 Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt Rådgivende ingeniører NIRAS Telefon

Læs mere

Appendiks 9: Retningslinjer for udfyldelse af besigtigelsesskema

Appendiks 9: Retningslinjer for udfyldelse af besigtigelsesskema DOKUMENT NR. 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende virksomheder Appendiks 9: Retningslinjer for udfyldelse af besigtigelsesskema

Læs mere

HISTORISK REDEGØRELSE. Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174

HISTORISK REDEGØRELSE. Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174 HISTORISK REDEGØRELSE Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174 Udført af: Carl Bro as Forfatter: SBM For Århus Amt Dato: Marts 2006 Århus Amt: Lokalitetsnr.733-0174, Hornbjergvej

Læs mere

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af :

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Ejendomsrapport 2005 Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Jørgen K. Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side

Læs mere

Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt LØKKEN-VRÅ KOMMUNE

Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt LØKKEN-VRÅ KOMMUNE Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Natur- og Miljøkontoret Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt LØKKEN-VRÅ KOMMUNE November 1999 Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S Natur-

Læs mere

Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt PANDRUP KOMMUNE

Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt PANDRUP KOMMUNE Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Natur- og Miljøkontoret Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt PANDRUP KOMMUNE November 1999 Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S Natur-

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen Pesticider i grundvand Nina Tuxen Tilbage Fund i grundvand Stoffer Punktkilder Prøv lykken 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400 Fund i grundvand 100 Hvilken kemisk årsag er hyppigst

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen. Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Læs mere

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 - Af checklisten fremgår, hvad der skal være udfyldt i JAR. Lokalitetslaget - Stamdata Journalnummer Lokalitetsnavn Hovedsagsbehandler Øvrige

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering Teknik & Miljø, september 2009 Udarbejdet af: Faxe Kommune Teknik & Miljø Frederiksvej 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer 4 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Den 16-07-2013, kl. 08:58 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Problemstillingen set i helikopterperspektiv

Problemstillingen set i helikopterperspektiv Problemstillingen set i helikopterperspektiv kommende udfordringer Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nu har vi udviklet et koncept for opsporing og undersøgelse,

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven

Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven REGION NORDJYLLAND WDGAET REGIONALUDVIKLING 1 * SEP. 2008 Rebild Kommune ANBEFALET Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven Mejeri med olietank,

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Den 16-02-2016, kl. 11:38 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

Læs mere

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr.

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr. Teknisk notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T 8228 1400 F 8228 1401 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Oplæg til forureningsundersøgelse for Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding 22. februar 2016 Vores reference:

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Den koordinerede pesticidindsats i Eike Freeman Stubsgaard naturogmiljø Nyborg 2016 Opdrag Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Indsatsplanerne i Aarhus er et forsøg på at koordinere indsatser,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01646 Ref. DIBIV/NIJOL Dato: 23. juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 12517270 Virksomhedstype Kallerup

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Arealkortlægning og forureningstrusler

Arealkortlægning og forureningstrusler M ILJØCENTER Å RHUS Arealkortlægning og forureningstrusler Indsatsområderne Storskoven og Østerby Århus Kommune August 2008 M ILJØCENTER Å RHUS Arealkortlægning og forureningstrusler Indsatsområderne Storskoven

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Lejre Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Lejre Kommune Center for Byg og Miljø Lejrevej 15 4320 Lejre

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Lejre Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Lejre Kommune Center for Byg og Miljø Lejrevej 15 4320 Lejre Rekvirent Lejre Kommune Center for Byg og Miljø Lejrevej 15 4320 Lejre Michael Wurm Pedersen Telefon 46 46 46 46 E-mail mwpe@lejre.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

G E O E N V I R O N M O D U L E R

G E O E N V I R O N M O D U L E R TILSYNSOMRÅDET Tilsyn består af tre moduler Virksomhed, Landbrug og Spildevand i det åbne land. Hvert modul håndterer både administrative og miljøtekniske data, som amter og kommuner benytter i forbindelse

Læs mere

KORTLÆGNING AF UBENYTTEDE BORINGER OG BRØNDE I RINGSTED KOMMUNE

KORTLÆGNING AF UBENYTTEDE BORINGER OG BRØNDE I RINGSTED KOMMUNE Til Ringsted Vandsamarbejde Dato Maj 2012 KORTLÆGNING AF UBENYTTEDE BORINGER OG BRØNDE I RINGSTED KOMMUNE KORTLÆGNING AF UBENYTTEDE BORINGER OG BRØNDE I RINGSTED KOMMUNE Revision 01 Dato 2012-05-24 Udarbejdet

Læs mere

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Projektnr.: 30.6514.03 August / 2008 Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Kortlægning af arealanvendelse og

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

V E J L EDNING VEDR. 25 M

V E J L EDNING VEDR. 25 M V E J L EDNING VEDR. 25 M B E SKYTTELSESZONE. H Ø R INGSSVAR KL takker for det fremsendte udkast. I det følgende gøres rede for KL s bemærkninger til udkastet til vejledning vedr. 25 m beskyttelseszoner,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Roskilde Amt Teknisk Forvaltning

Roskilde Amt Teknisk Forvaltning Roskilde Amt Teknisk Forvaltning Historisk redegørelse - fyldpladser Lokalitet nr. 257.001, matr. nr. 4al, 8g og 8h, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø, Hvalsø Kommune Lynge den 21. oktober 2003 Sag nr. 02-239

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Nordjyllands Amt Grundvandskontoret. Indsatsplanlægning i OSD 15 Linie-, flade- og punktkilder Kortlægning, prioritering og indsatsforslag

Nordjyllands Amt Grundvandskontoret. Indsatsplanlægning i OSD 15 Linie-, flade- og punktkilder Kortlægning, prioritering og indsatsforslag Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Indsatsplanlægning i OSD 15 Linie-, flade- og punktkilder Kortlægning, prioritering og indsatsforslag August 2006 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar 2016.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar 2016. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar

Læs mere

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Eike Freeman Stubsgaard ATV maj 2016 Radisson Odense Pesticider Pesticider i hver tredje boring Over grænseværdien i hver sjette boring Pesticider er den største

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg.

Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg tina@viborgrenovation.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i råstofgrav på matr. 983 Kollund, Bov, Aabenraa Kommune.

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i råstofgrav på matr. 983 Kollund, Bov, Aabenraa Kommune. Side 1 / 5 Jacobsen Sten og Grus ApS CVR-nr. 31745861 Skovglimt 8 6340 Kruså Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Lone Bech E-mail: Lone.Bech@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 2920 1936 / 76 63 1936

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15]

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15] Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15] s Titel: Indsatsområder inden for Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme

Læs mere

Indsats mod punktkilder

Indsats mod punktkilder Indsats mod punktkilder Jens Erik Jensen og Poul Henning Petersen,, Landscentret Der er de senere år sket et stigende erkendelse af, at punktkilder er den væsentligste årsag til fund af pesticider i overfladevand.

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Indsatsplaner. Kolding Kommune

Indsatsplaner. Kolding Kommune Indsatsplaner Dagsorden Hvad er indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse Oversigt over indsatsplaner i Gennemgang af indsatser og ansvarsområder Indsatsplaner i 5 indsatsplaner vedtaget 30. januar 2017

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt BROVST KOMMUNE

Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt BROVST KOMMUNE Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Natur- og Miljøkontoret Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt BROVST KOMMUNE November 1999 Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S Natur-

Læs mere

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Team Industri DSV Road A/S Grimsbyvej 2 6700 Esbjerg Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Varsel om påbud

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Danmarks Miljøportal er under ombygning. Indholdet i denne attest er derfor ikke opdateret siden 28. december 2012. Danmarks Miljøportal anbefaler derfor at regionen og kommunen kontaktes

Læs mere

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Udarbejdet af Flemming Larsen, Lærke Thorling Sørensen og Walter Brüsch (GEUS), 14. januar 2015. Resume Naturstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand Bilag 1 Definition af udtræk fra databaser Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Definition af udtræk fra databaser

Læs mere

Kaj Bust Fædalhøjvej Viborg.

Kaj Bust Fædalhøjvej Viborg. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Kaj Bust Fædalhøjvej 15 8800 Viborg e-mail: kajbust@hotmail.com Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord Aalborg Kommune Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej VVM undersøgelse - forurenet jord COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år.

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år. Flemming Smidt Schou Kassebøllevej 13 Kassebølle 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN Civilingeniør Bente Villumsen, COWI A/S Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg Landzonetilladelse til arealoverførsel Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til arealoverførsel mellem matr. nr.

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt ARDEN KOMMUNE

Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt ARDEN KOMMUNE Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Natur- og Miljøkontoret Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt ARDEN KOMMUNE November 1999 Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S Natur-

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger - Find materialet Søren Bagger 19. maj 2011 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den

Læs mere

Pesticider i grundvandet i Aarhus Kommune frem til og med februar

Pesticider i grundvandet i Aarhus Kommune frem til og med februar Notat Kunde Center For Miljø og Energi Projektnr. 1011722 Projekt Ressourceperson til indsatsplanlægning. Dato 2015-10-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer Ula/okj Fordeling: Pesticider i grundvandet

Læs mere