Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)"

Transkript

1 Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk Byggeri. Lauget har hjemsted i Københavns kommune. Lauget er stiftet den 2. september 1978 ved sammenlægning af det tidligere Stenhuggerlaug for Jylland og øerne og det tidligere Stenhuggerlaug (København). Lauget er med virkning fra 1. januar 2003 en sektion i Dansk Byggeri. 2 Formål Stenhuggerlauget har følgende formål: at samle virksomheder med naturlig eller traditionel tilknytning til stenhuggerbranchen omfattende virksomheder inden for produktion, handel og forarbejdning at varetage virksomhedernes interesser inden for uddannelse, efteruddannelse og faglig / teknisk udvikling samt aftaleretslige forhold at varetage virksomhedernes arbejdsgiverpolitiske interesser i forhold til f.eks. overenskomst- og ansættelsesområdet at varetage medlemsvirksomhedernes interessevaretagelse i forhold til det eksterne og interne miljøområde samt spørgsmål omkring varedeklarationer, mærkningsordninger og garantiordninger at fremme det kollegiale sammenhold at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser. 3 Medlemskab Som virksomhedsmedlem/selskab kan optages enhver, der er medlem af Dansk Byggeri og som driver virksomhed med produktion, handel eller forarbejdning af sten, samt virksomheder der sælger værktøj til brug for forarbejdning af sten. Et virksomhedsmedlem skal give meddelelse til Lauget om, hvem der repræsenterer

2 virksomheden i Lauget. Som personmedlemmer kan optages ledende medarbejdere hos virksomhedsmedlemmer. Som ledende medarbejdere forstås personer, som indtager en overordnet stilling, og som ikke er medlem af en under Landsorganisationen i Danmark hørende lønmodtagerorganisation. Ingen virksomhed kan have over 4 personmedlemmer eller besætte mere end en post i valgte forsamlinger. Optagelse i Lauget sker ved henvendelse til bestyrelsen, der - hvis de i nærværende vedtægt angivne krav i øvrigt er opfyldt - kun kan nægtes optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet fremlægges på den følgende generalforsamling, såfremt den pågældende ønsker dette. Optagelse i Lauget har gyldighed fra begyndelsen af det kvartal, hvori optagelsen finder sted. Stk. 5 Når et medlem er fyldt 60 år og er ophørt med at drive aktiv stenhuggerforretning, kan vedkommende overgå til at være passiv medlem. Andre kan overgå til passivordningen efter ansøgning. Kontingent til Lauget for passiv medlemskab fastsættes af generalforsamlingen. 4 Indskud Medlemmer betaler ved optagelsen i Lauget et indskud, der fastsættes på den årlige generalforsamling. 5 Kontingent Virksomhedsmedlemmer og personmedlemmer betaler et kontingent til Lauget fastsat på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves af Dansk Byggeri. 6 Hæftelse 2 af 8

3 Medlemmerne hæfter ikke for Laugets forpligtelser udover indskud og kontingent. 7 Medlemmernes forpligtelser Medlemmerne forpligter sig til at overholde disse vedtægter og de af Lauget valgte organers indtrufne beslutninger. Det påhviler virksomhedsmedlemmerne at indsende fornødne oplysninger til brug for beregning af stemmer. Medlemmer er forpligtet til i fagets interesse at levere veludført, solidt og godt håndværksmæssigt arbejde samt til at iagttage god og redelig forretningsskik. 8 Udmeldelse Udmeldelse af Lauget kan ske til en 1. juli med 6 måneders varsel ved indsendelse af skriftlig begæring herom til Lauget. Såfremt en virksomhed afhændes eller ophører, kan et virksomhedsmedlems udmeldelse dog ske med skriftligt varsel til udgangen af det kalenderkvartal, hvori virksomheden afhændes eller ophører. Et personmedlemsskab ophører ved den pågældendes fratræden af ansættelse i en medlemsvirksomhed. Et medlem, hvis bo tages under konkursbehandling, tvangsakkord eller ved dødsfald tages under behandling som gældsfragåelsesbo, udtræder af Lauget. Udtræden sker fra den dag, hvor der afsiges konkursdekret, åbnes forhandlinger om tvangsakkord eller ved dødsfald påbegyndes behandling som gældsfragåelsesbo med mindre boet inden 3 uger herefter erklærer, at det vil indtræde i medlemsforholdet. Stk. 5 3 af 8

4 Uanset udtræden i et løbende kvartal betales kontingent til kvartalets udgang. Stk. 6 Intet medlem har noget krav mod eller andel i Laugets formue ved udmeldelse, udelukkelse eller eksklusion. 9 Slettelse/eksklusion Såfremt et medlem er i restance med kontingent eller andre pligtige ydelser for 2 kvartaler eller mere, kan bestyrelsen slette vedkommendes medlemsforhold. Slettelse medfører ikke bortfald af skyldige restancer. Genoptagelse kan ske, hvis restancen tillige med renter og ekspeditionsgebyr fastsat af bestyrelsen berigtiges. Et medlem, som ikke længere har direkte tilknytning til faget, og hvor det må antages, at medlemmets interesser nu ikke er i overensstemmelse med Stenhuggerlaugets formål, kan af bestyrelsen slettes som medlem. Beslutningen kan af den pågældende kræves behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling. Et medlem kan ekskluderes af Lauget ved beslutning i bestyrelsen, såfremt den pågældende har gjort sig skyldig i grovere eller gentagne overtrædelser af Laugets vedtægter eller af forbud eller påbud givet af kompetente organer med hjemmel i vedtægterne. Afgørelsen kan af det ekskluderede medlem indbringes for generalforsamlingen på førstkommende ordinære møde, hvor sagen skal være anført som et punkt på den udsendte dagsorden. 10 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er Laugets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal og der indkaldes med mindst 28 dages varsel ved særlig skrivelse med angivelse af dagsorden. Tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres mindst 30 dage forud. 4 af 8

5 Dagsorden skal omfatte følgende: 1. Valg af dirigent 2. Oldermandens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 4. Fremlæggelse af handlingsplaner for det kommende års aktiviteter 5. Indkomne forslag 6. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent og af gebyrer, kørepenge, diæter og honorar til oldermanden og bestyrelsen 7. Fastlæggelse af indskud 8. Valg af oldermand 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 10. Valg af repræsentanter til Danske Byggeris repræsentantskab 11. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant 12. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være oldermanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 11 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når enten 3 bestyrelsesmedlemmer eller 25% af Laugets medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. 5 af 8

6 Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, er denne pligtig at afholde ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling, dog med mindst 7 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. 12 Afstemning m.v. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er virksomheds- og personmedlemmer. St. 2 Generalforsamlingen træffer selv beslutning om, hvem der udover medlemmerne skal være adgangsberettigede og /eller taleberettigede. Et stemmeberettiget medlem kan give møde og stemme ved skriftlig fuldmagt for maksimalt et andet stemmeberettiget medlem. Valg og vedtagelse træffes, hvis ikke andet er bestemt, ved simpelt flertal. Det vil sige mindst en stemme mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Såfremt mindst 5% af de tilstedeværende stemmeberettigede begærer det, gennemføres afstemningen skriftligt. Hver medlemsvirksomhed/personmedlem tildeles én stemme. 13 Bestyrelsen Laugets bestyrelse består af en oldermand samt 4-6 bestyrelsesmedlemmer. Oldermanden vælges på generalforsamlingen for 4 år. Genvalg kan finde sted indtil det fyldte 65 år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen med halvdelen forskudt. Ved valg til bestyrelsen bør der tilstræbes en bred dækning af Laugets medlemmer. Viceoldermanden (næstformand) vælges af bestyrelsens midte på det første bestyrelsesmøde 6 af 8

7 efter generalforsamlingen. Bestyrelsen indkaldes af oldermanden efter behov, dog mindst 2 gange inden for et kalenderår. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 3 medlemmer er til stede. Der føres forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøderne. 14 Dansk Byggeris repræsentantskab Generalforsamlingen udpeger repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab. De udpegede repræsentanter skal være personmedlemmer i Dansk Byggeri. Oldermanden er født repræsentant i Dansk Byggeris repræsentantskab. 15 Æresoldermand og æresmedlem En tidligere oldermand eller et medlem kan for fortjenstfulde handlinger og arbejde for Lauget og faget udnævnes til æresoldermand eller æresmedlem. Udnævnelsen kan ske på Laugets årlige generalforsamling ved simpel stemmeflerhed. En æresoldermand eller et æresmedlem er personlig kontingentfri til Lauget og kan deltage i Laugets generalforsamlinger og møder med stemmeret som Laugets øvrige medlemmer. 16 Regnskab og revision Laugets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den af Dansk Byggeri valgte statsautoriserede revisor samt den af Lauget valgte kritiske revisor. 17 Formue og tegning Laugets midler skal indestå i bank eller sparekasse i obligationer udstedt af Staten, Kommuner eller Realkreditinstitutioner og kan kun hæves med godkendelse af bestyrelsen. Oldermanden er tegningsberettiget ved dispositioner i Laugets daglige drift. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt, men der skal altid være 2 der tegner i forening. 7 af 8

8 Ved køb, salg eller prioritering af fast ejendom tegnes Lauget af bestyrelsen efter forudgående godkendelser og bemyndigelser af generalforsamlingen. 18 Vedtægtsændringer Generalforsamlingen er Laugets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal og der indkaldes med mindst 28 dages varsel. Vedtægtsændringer skal godkendes af Dansk Byggeris bestyrelse. 19 Opløsning Laugets opløsning kan kun vedtages ved en afstemning, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. I tilfælde af Laugets opløsning skal der for Laugets midler stiftes et mindelegat, der skal virke til fremme af stenhuggerfaget. 8 af 8

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion Dansk Byggeris vedtægter 2015 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere