REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009"

Transkript

1 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for det foregående år og godkendelse heraf. 3. Grøntudvalgets beretning for det forløbne år. 4. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år. 5. Godkendelse af budget og kontingent for det kommende år. 6. Valg til bestyrelse og to suppleanter. 7. Valg af formand. 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 9. Forslag fra bestyrelsen. 10. Indkomne forslag. 11. Eventuelt. 1: VALG AF DIRIGENT Jens Blom Hansen (k79) blev valgt til dirigent, Niels (j14) til referent og David og Ulrik melder sig som stemmeoptællere. Jens konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet der er rettidigt indkommet to forslag til bestyrelsen, forslagene er runddelt og kan dermed behandles under generalforsamlingen. Jens fik forsamlingens accept af, at godkendelse af budget og kontingent for det kommende år (under punkt 5) behandles efter punkt 9 idet forslag fra bestyrelsen indgår i kommende budget. I dette referat opdeles punkt 5 herefter i 5a og 5b. 2 FORMANDENS BERETNING FOR DET FOREGÅENDE ÅR OG GODKENDELSE HERAF Klaus fremlagde formandens beretning (vedlagt). Forsamlingen modtog fremlæggelsen med applaus. Dirigenten konstaterede at forsamlingen godkendte formandens beregning. 1

2 3 GRØNTUDVALGETS BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR Vibeke fremlagde Grøntudvalgets beretning (vedlagt). Undervejs opfordrede Vibeke til diskussioner ved de enkelte borde: Er frekvensen for græsslåningen passende? Vil vi selv bidrage til vedligehold af pur 1? Efter diskussionen blev synspunkter og vurderinger blev præsenteret. Synspunkterne var 2 : Der bliver ikke slået græs så ofte som ønskeligt. Efter hver slåning ligger der derfor meget afklippet græs og det skæmmer arealerne. Vi kan lide Fredensbjergparken med betoning af parken, der giver området karakter. Denne karakter er fint fremhævet i arbejdet på Skodshøjen. Det er vigtigt at vi beholder puren vi kan eventuelt selv bidrage til vedligeholdelsesarbejdet. Et forslag: kunne purens størrelse halveres eventuelt således at den ikke gennemskæres af passage. Dette vil mindske udgifter til vedligehold. Hvad er alternativet til pur? Vibeke svarer at det er græs. Puren er med til at holde bilernes hastighed nede. Vibeke takker for diskussionen og sammenfatter at der er ønske om at bevare puren og vi vil bevare kvaliteten i græsslåningen. I forlængelse heraf diskuteres øvrigt vedligehold hvor synspunkterne var: Det er godt at der er fokus på vedligehold, og at renovering efterfølges af vedligehold. Det pointeres at Fra kommunens side er vurderingen at der skal startes forfra, for det er vært at vedligeholde i noget eksisterende. Men der nyplantes ny træer hvor der er blevet tyndet ud. Det blev spurgt til fremtiden for bevoksningen mellem Jættehøjen og Skodshøjen mod Nordlandsvej. Vibeke svarer at den er under vurdering. Øernes kvaliteter betones og at man ikke må gå drastisk til værks. Vibeke svarer at vurderingen foretages som en afvejning af forskellige beboeres interesser. Nogle steder er buskads vokset for meget det giver lys og luft når det fjernes. Ros til Grøntudvalg for at der laves en plan der tager højde for at ting vokser. Det er vigtigt at der at der er kontinuitet i vedligeholdet. Det er væsentligt at der reguleres, fx udgør stien mod Vejlby Vænge pt en smuk alle, men træer kan også blive for store. 1 Pur er bevoksningerne der består af lav klippet hæk med nogle træer i. Pur findes ved slippernes udmundinger. Niels. 2 Forsøget er her at give en overordnet præsentation af synspunkterne vel vidende at en fuldstændig gengivelse af synspunkterne ikke er mulig. Niels. 2

3 Med flere midler kan vi arbejde mere med vedligehold. Kontingentet til grundejerforeningen er ikke fulgt almindelig prisudvikling og bør overvejes. Vibeke sammenfatter at puren skal bevares, der skal være fokus på græsslåningen og at kontingentets størrelse overvejes. 4 GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB FOR DET FORLØBNE ÅR Torben præsenterede regnskabet for forsamlingen, kommenterede de enkelte poster og begrundede afvigelser fra forventelige beløbs, herunder at flere indkomne kontingenter ikke er medtaget i regnskabet pga. sene indbetalinger. Torbens fremlæggelse godkendtes med applaus. Niels (revisor) bemærkede at den ny kasserer har gjort et grundigt arbejde og Torben henviser til at den samlede bestyrelse har indgået i arbejdet. Torben understregede at grundejerforeningen har en betragtelig egenkapital og pointerer at egenkapitalen investeres bedst i vores lokale område eksempelvis i legeplads, i vedligehold og det at gøre Fredensbjergparken til et attraktivt sted at bo. 5 A FREMLÆGGELSE AF BUDGET OG KONTINGENT FOR DET KOMMENDE ÅR Jens bad som dirigent om forsamlingens tilladelse af at behandle budgettet selvom det ikke er rundsendt forud for generalforsamlingen og forsamlingen accepterede. Torben gennemgik budgettet (vedlagt andetsteds) og begrundede de enkelte poster. Der var ingen kommentarer til fremlæggelsen. Torben tilføjede at bestyrelsen i samarbejde med revisorer vil reducere antallet af konti for at spare penge og administration. 6 VALG TIL BESTYRELSEN Lars (K18) foreslog Kasper (K4) som kandidat til bestyrelsen. Casper blev valgt med applaus. Klaus blev genvalgt og fortsætter således i bestyrelsen sammen med Vibeke, Torben og Per. Søren blev genvalgt som suppleant. Peter fratrådte, men Ulrik (K25) meldte sig og blev indvalgt med applaus. 7 VALG AF FORMAND Klaus blev valgt til formandsposten med applaus. 3

4 8 VALG AF TO REVISORER OG REVISORSUPPLEANT Niels fortsætter som revisor og Nicolai blev ligeledes genvalgt som revisor. Birthe (K93) er revisorsuppleant. 9 FORSLAG FRA BESTYRELSEN Bestyrelsen fremsatte to forslag: Etablering af satellitlegepladser Renovering af 8-tallet OM SATELLITLEGEPLADSER Som repræsentant for legepladsudvalget refererede Jens (J16) to tilbud for etablering af satellitlegepladser. Begge tilbud forudsætter at vi selv bidrager med et vist arbejde med etablering af faldunderlag og begge tilbud ligger lige omkring kr. Herefter diskuterede forsamlingen hvorvidt der skal satses på satellit-modellen eller om der bør satses mere i den centrale legeplads. Synspunkterne var: Området ændrer karakter og der er flere småbørn. Satellitlegepladser er trygge for de mindste. Heroverfor fremhæves det at en central legeplads kan indeholde faciliteter for både større og mindre børn. Bestyrelsens forslag er en satellitlegeplads mellem Skodshøjen og Jættehøjen. Forslaget kom til afstemning, og blev vedtaget med 18 for og 2 imod. Der skal etableres en satellitlegeplads. 8-TALLET Torben fortæller at der er indsamlet forslag til renovering. Firmaet NCC tilbyder retablering af 8-tallet, inklusiv rodfræsning af træer og ny asfalt for kr. Alternativt kan vi bede kommunen medvirke i en fjernelse af 8-tallet, der så kan ledsages af en udbygning af legeplads. Fjernelse af 8-tallet samt såning af græs vil beløbe sig til kr. Efter diskussion af 8-tallets kvaliteter, spurgte bestyrelsen generalforsamlingen om 8-tallet skulle fjernes eller blive liggende. Generalforsamlingen stemte for fjernelse med 23 stemmer og imod med 4. 8-tallet skal afvikles. 10 INDKOMNE FORSLAG FORSLAG OM BYGNINGSUDVALG 4

5 Lars (K18) begrunder forslaget med henvisning til vi som fællesskab står stærkere i tilbudsindhentning når vi optræder samlet eksempelvis skal vi tages stilling til isoleringen under vinduerne, vedligehold af mure mellem haver med videre. Der er opbakning til initiativet og en kort diskussion drejer sig om sammenfald/overlapning med det eksisterende Forskønnelsesudvalg. Klaus (K81) foreslår at initiativet kan rummes indenfor rammerne af et fornyet Bygnings- og forskønnelsesudvalg Lars accepterer modforslaget, der vedtages uden afstemning ØKONOMISK STØTTE TIL BYFESTEN 2010 PÅ KR. Knud(K95) begrunder forslaget med den betydning, Forsamlingshuset og den årlige byfest for det lokale område og dets udvikling. Torben støtter forslaget men pointerer at vores forening ikke skal bidrage til at mindske det underskud, der er opstået ved byfesten sidste år. Og foreslår at tilskuddet kan ydes som underskudsgaranti. Forslaget blev bragt til afstemning og vedtaget med 24 stemmer for og 3 imod. 5B GODKENDELSE AF BUDGET Det foreslås at støtten til byfesten fremgår som en separat post på budgettet. Budget for det kommende år og kontingentets størrelse godkendes med applaus. 11 EVENTUELT 1. Klaus opfordrer de, der er interesserede i at medvirke i udvalgene til at kontakte bestyrelsen. 2. Birthe(K93): På legepladsen står to affaldscontainere. Er der nogen der til tage ansvar for at tømme de sorte affaldssække? Bestyrelsen følger op og finder løsning. 3. Fra sportsudvalget gør Niels opmærksom på at der stadig er ledige timer til badmintonbanerne. Referent: Niels (J14) 5

6 BILAG: Formandens beretning: Bestyrelsen er i år mødtes i alt 8 gange og har generelt lavet det vi plejer at lave: Behandlet og ekspederet mange forskellige henvendelser fra foreningens medlemmer; alt fra hjertesuk over spørgsmål til klager, vi har samarbejdet med Fredensbjergparkens forskellige udvalg Forskønnelsesudvalget, Grøntudvalget, Legepladsudvalget og i mindre grad det noget inaktive Aktivitetsudvalg og vi har arbejdet med de faste opgaver samt dem vi blev pålagt på sidste års generalforsamling. Mere konkret: Bestyrelsen har indhentet tilbud på et nyt telt og efterfølgende købt det. Vi har diskuteret og indhentet forskellige tilbud på renovering af 8-tallet hvad vi vender tilbage til. Vi har gennem legepladsudvalget modtaget og diskuteret muligheder for satellitlegepladser. Hvad vi vender tilbage til. Vi har arrangeret og afviklet arbejdslørdag den 2. maj dog ikke uden fornem opbakning fra højenes beboere! Vi har fået foreningens nye kasserer Torben formelt og praktisk indsat og dermed har vi fået overblik over økonomien. Vi har haft møder med det nævnte udvalg og med Højtalerens nye redaktør Frey. Årets mest dominerende debat i bestyrelsen har taget sit udgangspunkt i det lidt svingende medlemstal, som dog efter omdeling af rykkere er endt på 190 ud af 253 mulige medlemmer. En forening er intet uden medlemmer og på samme måde er bestyrelsen, dens muligheder, ideer og energi baseret på det fællesskab medlemsskaren udgør. Beretningen skal derfor slutte med at takke de fremmødte for deres opbakning til foreningen, og i øvrigt opfordre alle i Fredensbjergparken til at være opmærksomme på det fællesskab de er del af. 6

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

7. Valg af et bestyrelsesmedlem: Claus Hvidman er fraflyttet Schoutgården. Bestyrelsen foreslår, at Jutta Hørlyck indtræder i bestyrelsen

7. Valg af et bestyrelsesmedlem: Claus Hvidman er fraflyttet Schoutgården. Bestyrelsen foreslår, at Jutta Hørlyck indtræder i bestyrelsen Side 1 af 7 Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 26. marts 2014 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallen mødelokaler Referent Bodil Tersbøl 04. april 2014 Dagsorden:

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere