Biofag. Nr.5 november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.5 november 2007"

Transkript

1 Biofag Nr.5 november 2007

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af danske Biologer, FaDB Udkommer 5 gange årligt. Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Ren, Svalbard Erik Frausing 2007 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og trykkeren Annoncepriser 1/1 side (22 x 15 cm ) kr /2 side (11 x 15 cm) kr /4 side kr 750. Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg- filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Meddelelser om adresseændringer sendes til Nucleus mærket FaDB sekretariatet, eller det sendes på mail til Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir. Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelser. Redaktionen afsluttet 1/ Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Foreningen af Danske Biologer Fællesbestyrelsen Kirsten Hede Kasserer Lisbeth Bødker Nielsen Øvrige bestyrelsesmedlemmer Lene Beck Mikkelsen Jesper Ruggaard Mebus Revisor Benny Silvert

3 Biofags indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 5 Referat fra generalforsamlingen 8 Nyt fra fagkonsulenten 10 Svalbardkurset 14 Biocentrum-undervisningsportal 16 Rejsebrev fra Indien 19 Biokonference på DTU 22 Sushi anmeldelse 26 Rejsekursus 30 Nyt undervisningsmateriale Foto: Lunder, Svalbard Erik Frausing,

4 Nyt fra bestyrelsen Af Jesper Ruggaard Mebus Formand FaDB Generalforsamling/biokonference Vi havde igen i år valgt at afholde vores generalforsamling i forbindelse med en konference. Vi synes det er en god måde at mødes og få drøftet og håndteret aspekter vedrørende undervisning. I øjeblikket er det også nærmest nødvendigt, at vi mødes for at diskutere de fælles aspekter, så som prøvespørgsmåls udformning, som uagtet det er fælles problemer, vi står med, forventes løst decentralt. Denne gang handlede konferencen om kompetencebaseret undervisning og evalueringsformer. Som noget nyt blev konferencen afholdt på en videregående uddannelsesinstitution; nemlig DTU. Den første del af konferencen omhandlede metoder til at foretage kompetencebaseret evaluering, og hvorledes det kan og bør afspejle sig i undervisningen. Der er ikke nogen endelig løsning på problemstillingen, men en af konklusionerne var, at man som censor i højere grad måtte se om spørgsmålene er åbent formuleret og eleverne dermed har større mulighed for at træde ved siden af, eller om spørgsmålene er mere lukket formuleret. På baggrund af spørgsmålenes udformning bør man i de åbne spørgsmål kunne bestå med flere misforståelser/fejl end i meget styrende lukkede spørgsmål. Optagelseskrav Det er ikke nogen hemmelighed for dette blads læsere, at optagelseskriterierne til de naturvidenskabelige/tekniske videregående uddannelser ikke favoriserer biologi (for nu at sige det mildt), selvom netop ny teknisk/ videnskabelig forskning omhandler bioteknologiske forhold. Dette misforhold mellem faktisk viden og optagelseskrav er et aspekt man også er klar over på DTU. Institutdirektør ved BioCentrum Ole Filtenborg udtalte netop, at det forrige århundrede var fysikkens det næste århundrede vil blive biologiens, og at man på DTU derfor var enig med de fremmødte på konferencen om, at biologi bør på lige fod med kemi og fysik - være adgangsgivende til naturvidenskabelige/tekniske uddannelser. Det er en stor glæde, at man i aftagerinstitutionerne er begyndt at blive opmærksom på problemstillingen, og vi vil ihærdigt arbejde for, at vi får andre aftagerinstitutioner til at blive opmærksom på samme problemstilling. Studieretningsopgaver I øjeblikket sidder mange kollegaer der har 3.g. biologer og arbejder med udformning af studieretningsopgaver i fællesskab med kollegaer inden for studieretningen eller sammen med dansk eller historielærere. På EMUen under ligger der eksempler på historie- og biologiopgaver. Jeg tror ikke at man biologifagligt skal forvente at få samme mængde biologi i en studieretningsopgave som man førhen fik i en større skriftlig opgave, men at man i højere grad skal se på om der er sammenhæng i opgaven. 4

5 Referat af generalforsamling i FaDB's 1. fraktion Referent Claus Borre Valg af dirigent og referent Som dirigent blev valgt Steen Ussing. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Som referent blev valgt Claus Borre. Fraktionsbestyrelsens beretning Jesper Mebus afholdt beretning for fraktionsbestyrelsen. Det har været et hårdt år i lighed med de seneste år. Der har bl.a. været afholdt bestyrelsesmøder ca. hver 2. måned, og forskellige andre møder, herunder tre samarbejdsudvalgsmøder i GL regi. Der har været afholdt møder mellem fagkonsulent i fagligt forum og fraktionsbestyrelsen. Rækken af dette års kurser blev gennemgået. IBO er en selvkørende enhed, som fungerer godt. Der har også været udført fint arbejde i regionerne, der dog antagelig også er hårdt presset af reformarbejde på skolerne. Der har været ført dialog med forskellige videregående uddannelsesinstitutioner, herunder har foreningen benyttet forskellige lejligheder til at pointere de uheldige adgangskrav til videregående uddannelse. Biologi skal sidestilles med kemi og fysik. Af en eller anden årsag er den årlige biokonference blevet et arrangement som afholdes af bestyrelsen. Det er interessant arbejde, men det ville nok være hensigtsmæssigt at der i lighed med tidligere var en turnus for hvem der arrangerer den årlige biokonference. Hermed afsluttede Jesper Mebus sin beretning, og henviste til den skriftlige beretning i Biofag (september). Som opfølgning på spørgsmål fra salen uddybede Jesper Mebus sit synspunkt, at vi ønsker adgangskravene ændret således der i stedet kræves matematik på A-niveau, og to af de tre naturvidenskabelige fag (biologi, kemi og fysik) på B-niveau som adgangskrav. Fra salen blev der foreslået et alternativ i form af to af de nævnte fag på A-niveau, da matematik ikke behøver indtage en særstatus. I forlængelse heraf diskuteredes, at NV i realiteten kommer til at blokere for, at eleverne kan få to naturvidenskabelige fag på B niveau, frem for som nu kun ét. Omfanget af det nuværende AT blev også drøftet. Der blev diskuteret en del uddannelsespolitik i forlængelse af formandens beretning. Formandens beretning blev godkendt med bifald. 3. Fællesbestyrelsens beretning, herunder Nucleus Jesper Mebus aflagde beretning på vegne af fællesbestyrelsen. Der har været afholdt det årlige møde med 2. fraktion (seminarielærerne). Også seminarierne er hårdt ramt af omlægninger, og en del såkaldt lærerfri undervisning. Biologi er pt. ikke en meget søgt linie, og der mangler liniefagskandidater. Biologi er jo blevet eksamensfag i folkeskolen, og det har mange steder ført til anskaffelse af lærebøger til biologi i 5

6 4. skolerne. Der er dog stadig stor spredning på elevernes forudsætninger når de starter i gymnasiet. Nucleus bestyrelsesformand Peter A. Andersen afholdt beretning på vegne af Nucleus. Al overskud genereret af forlaget udmøntes i nye udgivelser på forlaget, og flere materialer på hjemmesiden. Det har resulteret i flere gode nye titler. Der er satset på B-niveau bøger, hvilket har vist sig at være en god beslutning. Nicheproduktionerne til fx sygeplejeuddannelsen har ligeledes været vellykkede. Forlaget efterlyser feedback fra biologilærere på behovet for nye titler, og der vil blive gennemført en brugerundersøgelse. Peter A. Andersen afsluttede med at takke biologilærerne for godt samarbejde med forlaget. Der blev svaret på enkelte uddybende spørgsmål fra salen. Beretningerne blev godkendt. Fremlæggelse af regnskab 2006 (trykt i Biofag) Kasserer Lisbeth Bødker Nielsen omdelte regnskabet i fotokopi, og gennemgik det punktvis. Det er glædeligt at de unge nye kolleger melder sig ind i foreningen i relativt stort tal (de ældre kolleger opfordres til at tage dem med under armen til foreningsarrangementer). Volvox samarbejdet har i 2006 resulteret i et afkast til foreningen, som benyttes primært til at føre arbejdet videre. På udgiftssiden var biokonferencen i 2006 ikke så stor en post som normalt. Der blev påpeget en trykfejl i den fremlagte kopi af regnskabet. Udgiften til Biofag er ,82 som skrevet i det trykte regnskab. I forbindelse med flytning af regionalsekretærårsmødet et halvt år, så det fremover afholdes i forårets, er der ikke afholdt en udgift 2006 men i stedet først i februar 2007, hvor mødet blev afholdt. På spørgsmål fra salen blev udgiften til konsortier uddybet. Konsortiesamarbejde fungerer via tilskud fra ministeriet til godkendte udviklingsarbejder, men der er ofte enkelte udgifter forbundet hermed. Derefter blev foreningens status gennemgået. Revisor Benny Silvert bekræftede at regnskabet er revisorpåtegnet og dermed godkendt. Budget 2008, herunder fastsættelse af kontingent (trykt i Biofag) Lisbeth Bødker Nielsen gennemgik budgettet for Bestyrelsen har indstillet et uændret medlemskontingent på kr. 400,- for fuldtidsmedlemmer. Budgettet blev godkendt. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Valg til fraktionsbestyrelsen Jesper Mebus, Claudia Girnth-Diamba og Claus Borre blev alle genvalgt. Valg af revisor Som revisor blev valgt Benny Silvert. Eventuelt Der blev fra salen spurgt til, at der fortsat er plads til en suppleant til bestyrelsen. Jesper Mebus konstaterede igen, at prikkerunder ikke altid virker, men at bestyrelsen meget gerne ser kredsen udvidet med endnu en suppleant. Kirsten Hede opfordrede til stor medlemsdeltagelse i forbindelse med forslag og ideer til foreningens fortsatte arbejde. Mødet afsluttet kl Lyngby, 1. oktober

7 Miljøproblemer er vores udfordringer Institut for Miljø & Ressourcer på DTU inviterer din klasse på besøg! Besøg med tilknyttede laboratorieforsøg (1 eller 2 hele dage) Spildevandsrensning i Danmark (forsøg med andemad/bakterier) Giftige kemikalier i økosystemer (forsøg med dafnier/bakterier) NOx-forurening i Danmark (eleverne måler ved trafikerede veje) Besøg med foredrag uden laboratorieforsøg (½ dag) Spildevandsrensning i Danmark Giftige kemikalier i økosystemer Forurening fra andefodring Road-shows på gymnasier (2 timer) Få et relevant fagligt foredrag og intro til miljøingeniørstudiet Besøgene indeholder tværfaglighed indenfor biologi, kemi og matematik. De fleste aktiviteter kan efter nærmere aftale tilpasses jeres besøgsmuligheder. Hvis du vil vide mere under Undervisning på M&R og Aktiviteter for gymnasier PR-koordinator Kåre Press-Kristensen på el. tlf

8 Nyt fra fagkonsulenten Af Anne Krarup Der er ikke krav om eksperimentelt arbejde i studieretningsprojekter, hvori biologi indgår, men ligesom i fysik og kemi anbefales, at der indgår eksperimentelt arbejde Revision af undervisningsvejledningerne Alle undervisningsvejledninger i biologi er blevet justeret, nogle mere end andre. Der er primært justeret i afsnittet om almen studieforberedelse, afsnittet om synopsis, der er strammet op til max 1½ side og en udformning, der ikke lægger op til oplæsning, afsnittet om den mundtlige prøve på B- og A-niveau, hvor eksaminationstiden deles ligeligt mellem eksaminandens præsentation og fremlæggelse af synopsis og dialog mellem eksaminand og eksaminator, tilføjet nyt afsnit om studieretningsprojektet, og så er alle links opdateret. Flere af eksemplerne på prøveopgaver til mundtlig prøve er justeret, så de i højere grad lægger op til at teste kompetencer. Vejledningerne kan hentes på dk/gymnasie//vejl/ Studieretningsprojektet I forbindelse med efterårets konferencer om studieretningsprojektet har der blandt andet været fokus på eksperimentelt arbejde i forbindelse med studieretningsprojekter, hvor biologi indgår. Der er to forhold, der især har givet anledning til spørgsmål Er der krav om eksperimentelt arbejde, når biologi indgår? Må der udføres eksperimentelt arbejde inden projektperioden( de 10 dage, hvori opgaven skrives) uden opgaveformuleringen udleveres? Der er ikke krav om eksperimentelt arbejde i studieretningsprojekter, hvori biologi indgår, uanset om faget er hovedfag eller ej. Men ligesom i fysik og kemi anbefales, at der indgår eksperimentelt arbejde. I vejledningerne for biologi anbefales, når biologi er hovedfag, at der så vidt muligt inddrages selvstændigt eksperimentelt arbejde eller inddrages andet eksperimentelt arbejde/eksperimentelle data, og når biologi ikke er hovedfag, at der så vidt muligt inddrages eksperimentelt arbejde eller eksperimentelle data. Der vil naturligvis være områder/emner eller andre forhold, der kan gøre, at der ikke indgår eksperimentelt arbejde i et studieretningsprojekt. Der er for så vidt ikke nogen forskel på inddragelse af eksperimentelt arbejde i studieretningsprojektet og den tidligere større skriftlige opgave for biologis vedkommende. Hvornår, der udføres eksperimentelt arbejde og udleveres opgaveformulering, afhænger af opgaveformuleringen. Hvis der i opgaveformuleringen er krav om udførelse af eksperimentelt arbejde fx Du skal udføre følgende eksperiment, indgår selve udførelsen af eksperimentet i opgaveformuleringen. Så skal opgaveformuleringen udleveres, og det eksperimentelle arbejde udføres i projektperioden. Det kan i særlige tilfælde fx ved inddragelse af længerevarende eksperimenter og udførelse af eksperimentelt arbejde i en virksomhed eller uddannelsesinstitution give anledning til, at en eller to af de første 10 dage af projektperioden placeres tidligere, og at opgaveformu- 8

9 leringen udleveres, når det eksperimentelle arbejdes skal i gang og vejledningen ophører. Hvis der i opgaveformuleringen ikke er krav om udførelsen af det eksperimentelle arbejde, kan det eksperimentelle arbejde udføres i vejledningsperioden på lige fod med elevens anden forberedelse til studieretningsprojektet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det arbejde, der ligger udenfor projektperiodens 10 dage, foregår samtidigt med elevens forberedelse til den daglige undervisning. Indførelsen af projektperiode på 10 skoledage giver mulighed for, at kortere eksperimenter kan udføres i selve projektperioden, og at eleven kan få kredit for at inddrage både udførelse og resultater af det eksperimentelle arbejde i besvarelsen, hvis det indgår i opgaveformuleringen. Skriftlig prøve sommereksamen 2008 Opgavekommissionen i forbindelse med sommereksamen 2008 er i fuld gang. Den nye opgavekommission består af Jørgen Baungaard Hansen, Ribe Katedralskole (formand), Birgit Eliasson, Østre Borgerdyd Gymnasium, Dorte Gedde, Marie Kruses Skole, Lisbet Marcussen, Nyborg Gymnasium. Da der ikke foreligger elevbesvarelser af de vejledende opgavesæt, har opgavekommissionen udarbejdet nedenstående oversigt over forventninger til en elevbesvarelse af opgave 2, Vejledende opgavesæt 1: Katalase : en lavere reaktionshastighed. Det forventes, at eleven ud fra oplysningerne i figur 1 (kolonne 3) og figur 2 kan forklare substratkoncentrationens betydning for resultaterne. Det forventes, at eleven kan skitsere et kurveforløb ud fra de samhørende værdier for substrat- og enzymkoncentration angivet i figur 1 og figur 2. Eleven skal opdage, at substratkoncentrationen er lav. Det forventes, at eleven inddrager kontrolleret forsøg med og uden cadmium ved, at cadmium er et giftigt tungmetal giver relevante forslag til sikkerhedsovervejelser og affaldshåndtering i forbindelse med forsøget Som nævnt i sidste nr. af Biofag har opgavekommissionen revideret listen over typeord og gåde råd til den skriftlige prøve. Den reviderede liste over Typeord og gode råd kan findes på studieproj/typeord2007.doc Det forventes, at eleven kan aflæse figur 2 og finde samhørende værdier for tid og udskilt O2 og herudfra beregne reaktionshastigheden som cm 3 /sekund. Her forventes, at eleven ud fra figur 1 kan sammenholde koncentrationen af kålekstrakt (proportionalt med enzymkoncentrationen) med de i figur 2 viste reaktionshastigheder og derfor argumentere for, at den lavere enzymkoncentration også giver 9

10 Svalbardkurset for gymnasielærere Af Erik Frausing En intens uge, hvor solen ikke gik ned, og vi blev bombarderet med oplevelser døgnet rundt. Den august 2007 afholdt Naturfagscentret i Norge i samarbejde med Dansk Polarcenter Svalbardkurset for gymnasielærere. Hensigten med kurset var at skabe gode koblinger mellem polarforskning og undervisning, i forbindelse med Det internationale polarår. Der var på kurset reserveret pladser til fem danske gymnasielærere. Det blev en tur jeg har svært ved at skjule min begejstring for og som en medkursist beskrev det: En intens uge, hvor solen ikke gik ned, og vi blev bombarderet med oplevelser døgnet rundt. Vi startede i Oslo, hvor vi efter indskrivning på Lysebu lørdag 4. august blev kørt i bus til Fram-museet. Her var der rundvisning og foredrag om det arktiske, samt Amundsen, står de norske hjerter nær. Efter dette drog vi til Skimuseet på Holmenkollen og dagen blev afsluttet med middag på Lysebu samt mulighed for at lære de øvrige kursusdeltagere at kende. Næste morgen med fly fra Gardermoen til Tromsø og herefter til Svalbard. I Tromsø opstod et lille problem idet SAS havde overlæsset flyet med udstyr til et kinesisk TV-hold og 4 af kursusdeltagerne måtte derfor vente til næste afgang. Ved ankomsten til Longyearbyen blev vi indkvarterede på Riggen, som er barakbygnin- Svalbardvalmue Erik Frausing

11 af Norge, Sverige, Finland, Japan, Kina, Storbritanien og Tyskland. Der blev ved den lejlighed mulighed for en lille vandretur i terrænet, hvor vi på afstand fik set turens eneste isbjørn, som dog beklageligvis var en udklædt, men meget vellignende, statist i, hvad der efter sigende var en produktion med det kinesiske TV-hold, som vi delte fly med. Erik Frausing 2007 ger der tidligere har været brugt af anlægs- og minearbejdere. Det var helt fint for der var atmosfære og jeg var i godt selskab på den lidt trange tomandsstue. Efter indkvartering var der guidet bustur i og omkring Longyearbyen. De følgende par dage foregik på UNIS (The University Centre in Svalbard), hvor der var et oplæg om Svalbardhistorie, samt en række forskere der fortalte om deres projekter indenfor klimaændringer, deres effekter, arktisk teknologi samt organiske miljøgifte, herunder et eksempel på et elevprojekt med dissektionsøvelse. UNIS geografiske placering, som er den nordligst liggende højere uddannelses-institution, giver unikke muligheder for at observere og opsamle data, samt afholde kurser om den arktiske biologi, geologi, geofysik mm. At bygningerne er helt nye og flotte gør ikke stedet ringere. Hvert år gennemfører ca. 350 studerende fra hele verden her et eller flere kurser. Om eftermiddagen tirsdag den 7. august tog vi på ekskursion til EISCAT Svalbard Radar udenfor Longyearbyen. Herfra laves nordlysobservationer og indsamles data for forskere rundt om i verden. EISCAT Scientific Association er en international forsknings organisation, der finansieres Onsdag 8. august gik turen fra morgenstunden med skib over Isfjorden til Esmarkbræen og efterfølgende til Barentsburg. Det var diset med svag vind, så der var god mulighed for at opholde sig på dækket og se forskellige havfugle samt enkelte sæler. Erik Frausing 2007 Esmarkbræen var et fantastisk skue, der som en tradition ombord blev nydt sammen med bræisafkølet whisky. Isen var her selvsagt betydeligt ældre end whiskyen. Herefter sejlede vi mod Barensburg. Efter et par timers sejlads blev Barensburg langsomt synlig gennem disen med slaggedynger, rørføring og sort røg. Efter et indledende foredrag af en russisk guide fik vi mulighed for at vandre rundt i, hvad der fremstod som en meget russisk, næsten øde og forladt by i et forfald der såvel 11

12 Efter foredraget var der afgang med fly til Sveaminen som ligger, uden vejforbindelse med omverdenen, ved van Mijenfjorden ca 60 kilometer sydøst for Longyearbyen. Der er kun forbindelse med fly eller skib og om vinteren med snescooter fra Longyearbyen. Vi blev her modtaget af vore kulstøvede guider og efter en omklædning samt sikkerhedsinstruks, blev vi kørt 6 km. ind i minens indre, hvor vi fik mulighed for at vandre, i til tider knæhøjt smeltevand, op og se den 250 Erik Frausing 2007 virkede sørgelig som fascinerende. På tilbagevejen mod Longyearbyen var der mulighed for at se og fotografere fuglefjeld i helt fantastiske farver. Torsdag 9. august startede med foredrag i hovedkontoret hos Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S, som er Norges eneste, og verdens nordligste kulproducent. Udviklingen på Svalbard gennem det sidste århundrede er på mange måder koblet til Store Norskes kuldrift, idet selskabet for en del har stået for udvikling af infrastrukturen, drevet skole, sygehus samt butik i Longyearbyen. Erik Frausing 2007 meter lange gravemaskine. Maskinen blev for god ordens skyld startet, så vi kunne se den i funktion. Erik Frausing 2007 Fredag 10. august var den store udetur. Først med gummibåde i grupper og siden 10 km. vandretur i storslået natur til dinosaurforsker Jørn Hurums teltlejr og udgravninger, hvor han bor og arbejder på sommerens ud- 12

13 Havhest, Svalbard Erik Frausing 2007 gravningsekspedition med en gruppe frivillige amatør-palæontologer. Det møjsommelige arbejde med at frilægge de skrøbelige knogler foregår med pensler og koste. Når knoglerne er gravet fri bliver de først pakket ind i vådt toiletpapir, så gipsbandager og afstivet med metalstænger inden de puttes i transportkasser. Tilladelsen til at udgrave fossiler i det fredede område har de fået af Sysselmanden, under forudsætning af, at stedet forstyrres mindst muligt og efterlades i samme stand, som før udgravningerne. Dette betyder bl.a. at transportkasserne ikke må hentes med helikopter, men skal bæres de 10 km. ned til kysten, for at blive transporteret videre med skib. Jørn Hurum viste selv rundt og fortalte om knoglefundet i 2004, samt om Pliosaurerne, de korthalsede svaneøgler, som levede for 160 millioner år siden. Det er muligt at den fundne svaneøgle tilhører en helt ny art, idet knoglerne her er langt større end hos de lignende fossiler, der tidligere er fundet. Efter besøget ved udgravningerne vandrede vi atter mod kysten, hvor vi ved 20-tiden blev hentet med skib og sejlet til Tempelfjorden. Afhentningen på kysten var en oplevelse i sig selv, idet vi blev sejlet til ekspeditionsskibet med gummibåd under omstændigheder hvor hastighed var væsentligere end sikkerhed. Alle kom dog godt ombord og det er jo oplevelser som dem, der gør et eventyr. Ombord på ekspeditionsskibet spiste vi middag som bl.a. bestod af grillet sæl. Et tiltrængt måltid efter en lang dag i felten. Lørdag 11. august returnerede vi først til Oslo og siden hjem, mætte af indtryk samt med en bagage fuld af oplevelser, billeder og gode idéer til undervisning fra en inspirerende og fantastisk tur. Erik Frausing

14 Biocentrum-DTU åbner undervisningsportal for gymnasieelever Af Carl P. Knudsen, Rektor, Helsingør Gymnasium Formand for Danske Science Gymnasier Ole Filtenborg Institutdirektør, BioCentrum-DTU At man nu allerede i gymnasiet kan få indblik i, hvad den danske biotekindustri har at tilbyde, vil betyde flere og bedre kandidater til industrien. I dag åbner Biocentrum-DTU undervisningsportalen Portalen indeholder netbaserede undervisningsprojekter baseret på aktuel bioteknologisk forskning indenfor f.eks. biomedicin og biobrændstof. Projekterne er skræddersyede til undervisningen i biologi på gymnasier og HTX. Undervisningsprojekter Find fremtidens antibiotika er titlen på et af de 4 undervisningsprojekter, der foreløbig er tilgængeligt for alle landets gymnasier og HTX skoler. Ved at arbejde med dette projekt i undervisningen vil eleverne forstå, hvordan teorien om proteiner, DNA, og cellens opbygning kan anvendes i praksis f.eks. til udvikling af en helt ny slags superantibiotika. Undervisningsprojekterne udvikles af studerende ved BioCentrum-DTU i samarbejde med bioteknologiske virksomheder, i dette tilfælde Novozymes, som netop forsker i udviklingen af nye antimikrobielle stoffer. Herved får gymnasieeleverne et indblik i, hvordan industrien udvikler teknologier, så nye videnskabelige opdagelser kan anvendes i praksis og kommercialiseres. Stort behov for nyt undervisningsmateriale Netop anvendelsesorienteret undervisningsmateriale er noget, der har været savnet i gymnasiet og på HTX. Rektor for Helsingør Gymnasium og formand for Danske Science gymnasier Carl P. Knudsen forklarer: Spændende cases fra den virkelige verden, og materiale der ikke kun har fokus på teori, men også på moderne teknologi, er en mangelvare i naturvidenskabsundervisningen på gymnasierne i dag. Jeg er sikker på at Biotech Academys materiale kan være med til at give undervisningen et betydeligt løft". Alt undervisningsmaterialet på portalen har været testet på gymnasier rundt om i hele landet og tilbagemeldingerne er, at eleverne 14

15 bliver langt mere engagerede i undervisningen, når stoffet sættes i relation til ny forskning fra den virkelige verden. Også laboratoriebesøg og foredrag Biotech Academy er mere end undervisningsprojekter. På portalen har man også mulighed for at bestille et foredrag af en bioteknologistuderende, og man kan bestille et klassebesøg i Biotéket, et nyindrettet øvelseslaboratorium på Biocentrum-DTU. Om baggrunden for at oprette Biotech Academy forklarer institutdirektør for BioCentrum-DTU Ole Filtenborg For det første er det vigtigt at skabe interesse for naturvidenskab blandt unge og give dem kendskab til de spændende muligheder en uddannelse inden for bioteknologien rummer. Samtidig fungerer Biotech Academy som et eliteprogram, der giver udvalgte studerende på Biocentrum-DTU nogle unikke muligheder for kontakt med industrien i løbet af deres studieforløb, siger Ole Filtenborg. Samarbejde med virksomheder At virksomheder er med til at producere undervisningsmateriale til gymnasier er noget nyt i Danmark, men ifølge Ole Filtenborg er det en naturlig udvikling. Vi har på DTU tradition for at samarbejde med industrien. Det er simpelthen en forudsætning for at vi kan levere de bedste ingeniører med de kompetencer som efterspørges af virksomhederne. At man nu allerede i gymnasiet kan få indblik i, hvad den danske biotekindustri har at tilbyde, vil betyde flere og bedre kandidater til industrien. Foreløbig er, udover Novozymes, også Dong Energy, Carlsberg, Symphogen, Novo Nordisk og Danisco virksomhedspartnere. De har givet hver kr. til udvikling af et undervisningsprojekt. Derudover har Lundbeck Fonden givet kr. og Ingeniørforeningen Danmark kr. til udviklingen af Biotech Academy. 15

16 Rejsebrev fra Indien Biologer ved Taj Mahal Svend Erik Nielsen, 2007 Det var et kulturchok at komme fra Bhutan til Indien. Vi kørte 6 timer fra Delhi til Taj Mahal, så vi så mausoleet ved middagstid i høj sol. Det er nok ikke så smukt som omkring solopgang eller solnedgang, med det havde til gengæld den fordel, at der ikke var så forfærdelig mange mennesker. Så forlod vi vores gode rejsefæller og begav os vestpå til Jaipur i en taxa. Det var den værste tur i vores liv. Vi kørte i mørke og chaufføren blev mere og mere træt. Der var mange hasarderede overhalinger, og ofte kørte han midt på vejen, så vi var bange for frontalt sammenstød. Vi overlevede! Fuglemæssigt er Rajasthan et rigt område. I flæng kan vi nævne en Great Hornbill, diverse hejrer, isfugle, bulbuls, lidt vadefugle, hærfugl, biæder, sunbird, gribbe og sort glente. Vi har set desmerdyr, og så er der køer, geder, æsler, grise, kameler, elefanter, hunde, rotter og egern i gaderne, aber ved templerne samt gekkoer på badeværelset. Desværre har vi ikke fundet en engelsksproget boghandel, så vi har stadig kun fuglebogen fra Bhutan. Vi har været på flere skolebesøg, og set alt fra en ludfattig skole i et aflagt tempel, til en splinterny katolsk skole med gode faciliteter. 16

17 Laboratorieforholdene kan dog slet ikke sammenlignes med danske forhold. Klassekvotienten er 50-60, og lærerne skal være der hver dag fra 8 til 16 incl. lørdag. I Jaipur vænnede vi os til at være i et støj-, luft- og affaldsforurenet land. Så tog vi nattoget videre til Jodpur, hvor vi blev mødt af mange venlige mennesker. Efterhånden kendte vi alle i nabolaget af vores guesthouse. Det blev kun bedre, da vi til den lokale festival deltog i hhv. turbanbindingskonkurrence og tovtrækning. Så kom vi med billede i de to lokale aviser, og så kendte alle folk os. Til festivalen så vi et fantastisk kameltattoo, og vi hørte frygtelig og høj indisk popmusik. Vi er nu i Udaipur, hvortil vi kom i sovebus. Det var en smart bus, hvor man nærmest fik en metalkasse at sove i, så man var dejligt afskærmet for de horder af mennesker, der lå og sov i gangen. Her er en stor beskidt sø, hvor de lokale bader og vasker tøj dagen lang. Der er overraskende mange fugle i/ved søen. Desværre er her også fyldt med turister. I morgen skal vi i taxa til et tempel længere væk. Der skulle være mulighed for at se på fugle på turen bare vi kan få chaufføren til at lade være med at stoppe ved diverse souvenirbutikker. Vi hyrede en taxa til at køre os fra Udaipur til Kumbalgarh og Ranakpur, hvor der er hhv. et gammelt fort og et tempel. Vejene er smalle men forholdsvis ubefærdede, så chaufføren kunne stoppe, hver gang vi råbte, fordi der var en fugl. På den måde så vi mange interessante fugle: Isfugle, drongo, caucal, Indian roller (som vi døbte ellekrage), en anden slags hornbill, en and med rødt hoved, en vandrikselignende sag, agerhøne, quail og 4 slags hejrer. Fortet havde verdens næstlængste mur (36 km), hvor vi gik mutters alene og efterhånden i knæhøj ukrudt, for det var ikke beregnet på turister derude. Der var en mægtig flok sorthovede aber, og de er meget søde, når de er foran en - men de er ikke så rare at have bagved sig. Man føler sig ikke helt tryg. I el-ledningerne langs vejene så vi en del lig af flyvende hunde, der berørte to ledninger. Der var en sø bag templet, hvor vi gerne ville hen, men chaufføren ville hjem, og vi kom da også til at køre omkap med mørket - hen over vejarbejde i massevis. Vi nåede lige udkanten af byen, da mørket sænkede sig, og i det mindste nogen af bilerne tændte lyset. Denne gang var det heldigvis en god chauffør, der kørte pænt (han nåede vist aldrig op over 60 km/timen), så han fik rigeligt med drikkepenge. Vores hotelværelse var nærmest bygget ud i den lokale sø, så man kunne høre vandets kluk og kvindernes evindelige banken vasketøj. Vi kunne også beundre badning og tandbørstning i vandet. Aftenen efter køreturen kom det, vi troede var en ugle, flyvende hen til træet ved siden af terrassen, greb en gren med fødderne - og smækkede hovedet nedad. Så det var altså flyvende hunde. Vi fik en hel dag i Delhi. Det startede med at nattoget kørte ind gennem de fattige skur-byer, netop som alle var ved at stå op. Mændene sad langs tog linjen og sked, pænt med ryggen mod hytterne, og så altså front mod toget. Byen er så fyldt med smog, at det var helt omsonst, at vi slæbte kikkerten med. Vi havde de to slags myna om fødderne. De lever formodentlig af affald og insekter fra affaldet, og vi så i hundredvis af sorte glenter. Fra fortet talte vi ca. 200 glenter bare mod øst. Hvis man skal have tiden til at gå efter mørkets frembrud, kan det anbefales at finde en barber, og så få sig en gang hår- og ansigtsmassage. Dvs, det var kun Jørgen, der fik ansigtsmassagen sammen med en barbering. Den unge mand stod helt forlegen, for det var åbenbart grænseoverskridende at give en kvinde ansigtsmassage. De bedste biologhilsner Helle og Jørgen Hvitved 17

18 Foto: Bo Tornvig Iskerner fra Grønlands indlandsis bruges til klimaforskningen på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. K ø b e n h a v n s U n i v e r s i t e t i n v i t e re r : Sæt klimaet på skemaet G r a t i s k u r s u s d a g f o r g y m n a s i e l æ re re Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet inviterer naturvidenskabs- og matematiklærere på gymnasier, htx og hf til en faglig inspirationsdag den 1. februar 2008 med fokus på jordens klima, før, nu og i fremtiden. Om formiddagen er der foredrag med førende klimaforskere, og om eftermiddagen er der nyt om forskningen på de enkelte institutter. Her har deltagerne mulighed for at komme tættere på såvel fag som forskere på institutterne. Du kan læse mere om arrangementet samt tilmelde dig på Del tagelse er gratis og inkluderer frokost og aftensmad. Der er et begrænset antal pladser, så jo før du tilmelder dig, jo bedre. Sidste frist for tilmelding er den 3. december På gymnasielærerdagen får du mulighed for at høre og opleve nyt om den naturvidenskabelige for skning på Københavns Universitet. Se

19 Biokonference på DTU den oktober -07 Af Inge Marie Rasmussen Egå Gymnasium En rigtig positiv melding fra direktøren var i øvrigt, at DTU gerne vil være med til at arbejde for Biologi A som muligt adgangsgivende fag! Biokonferece og generalforsamling blev i år afholdt i Lyngby på Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Udover at udgøre de fysiske rammer, udgjorde DTU også en del af indholdet, idet vi blev præsenteret for både uddannelser, forskning og aktiviteter på DTU-afdelingen BioCentrum. Sammenlægningen i 2007 med Danmarks fødevareforskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Risø, gør BioCentrum til en meget omfattende enhed indenfor LifeScience og Teknologi med forskningsområderne Energi, Medicin, Industriel bioteknologi og Fødevarer. Alt sammen med elementer af biologi. Direktør for BioCentrum Ole Filtenborg samt en række ansatte og yderst engagerede studerende stod for præsentationen af BioCentrum, og vi blev taget vidt omkring! En rigtig positiv melding fra direktøren var i øvrigt, at DTU gerne vil være med til at arbejde for Biologi A som muligt adgangsgivende fag! Forskningschef for Novozymes Per Falholt var også på banen og præsenterede et samarbejde mellem Novozymes og BioCentrum (med Ole Filtenborg og studerende Thomas Rasmussen som idémænd). Novozymes har bevilget et millionsponsorat til et projekt, som skal gøre gymnasierne i stand til at lede efter enzymer der kan bruges til forbedret bioethanolproduktion. Konkret vil der næste skoleår være 10 sæt klar med PCR-maskiner, mate- rialer og vejledninger, som kan lånes gratis en måned ad gangen af de enkelte gymnasier. Og eleverne skal så i praksis arbejde med isolering af cellulaseproducerende bakterier. Læs mere om dette på Sidstnævnte er en hjemmeside for Biotech Academy, som er en forholdsvis ny forening af elitestuderende fra BioCentrum, som (financieret af virksomheder) arbejder med formidling, og som herunder udvikler projekter (forsøg, teori, animationer m.v.) som kan bruges i biologiundervisningen i gymnasiet. Undervisningsmaterialet bliver til med fagkonsulent Anne Krarup som konsulent, så gymnasieniveauet og relevansen er sikret. De første projekter ligger allerede klar på hjemmesiden, flere kommer til hen ad vejen. Et andet nyt tiltag fra BioCentrum er Biotéket, som vil udbygge de eksisterende tilbud fra NyViden. Der vil blive tale om fx foredrag om relevant forskning, videreuddannelse af biologilærere, udlån af materiale og udstyr, brug af deres nyindrettede laboratoriefaciliteter, og hjælp til fx studieretningsprojekter. Biotéket samarbejder med Biotech Academy. Erik Frausing fra FaDB s bestyrelse præsenterede en anden hjemmeside med forskelligt materiale som kan bruges i undervisningen, nemlig Dna står for Den Naturvidenskabelige Alliance. Som navnet antyder, er det ikke kun biologi der kan have glæde af denne hjemmeside, men 19

20 alle naturvidenskabelige fag og matematik. Hjemmesiden skal gerne være dynamisk, så alle opfordres til ikke blot at bruge ting herfra, men også selv at bidrage med materiale, spørgsmål o.s.v. Et af temaerne på Biokonferencen var kompetencebaseret undervisning. Cand. scient. Søren Jensen fra Bioanalytikeruddannelsen på CVU Øresund holdt et oplæg om dette og fortalte om de gode erfaringer de havde med det på deres uddannelse. Især skaber det større motivation og interesse hos eleverne. Søren Jensen kom med konkrete eksempler på hvordan man kan arbejde med Problem Baseret Læring (PBL) og hvad det kræver af ændringer i undervisning og skemalægning. Se på emuen under biologi - Biokonference 2007 Det andet tema var de nye eksamensformer i biologi på A- og B-niveau. Fagkonsulent Anne Krarup holdt et lille oplæg om dette. - Og kom også ind på skriflig eksamen og studieretningsprojekt - samt besvarede spørgsmål som altid kommer på stribe når hun er til stede! Herefter var der workshops for deltagerne, som selv skulle forsøge at udforme eksempler på de nye eksamensopgaver. Som hjælp fik vi udleveret et udvalg af artikler. Men det var svært nok endda! Vi præsenterede opgaverne for hinanden og fik en god diskussion af hvordan en god opgave skal se ud på de to niveauer. Men det var umuligt at få et konkret facit! *** henvisning til emu????? Generalforsamlingen blev afholdt den 1. oktober om aftenen efter middagen og var således en integreret del af Biokonferencen. Se referat andetsteds. Tak for en rigtig god Biokonference! Engriflet Hvidtjørn Jesper Ruggaard Mebus,

21 Kursus i samspillet mellem biologi og matematik Emner indenfor evolutionslære og økologi egner sig fortrinligt til studieretningssamarbejde mellem biologi og matematik. Dette kursus præsenterer emner, hvor de biologiske og matematiske bidrag til analysen er lige væsentlige, men udgangspunktet er de biologiske problemstillinger som basis for de matematiske anvendelser. Kurset henvender sig til gymnasielærere i biologi og/eller matematik og er tænkt som et værksted til inspiration for undervisningen i gymnasiet. Udover forelæsninger og øvelser vil hver undervisningsgang blive afsluttet med en diskussion af studieretningsprojekter. Kurset afholdes af undervisere fra Biologisk Institut og Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet. Sted: Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Tid: Følgende fem tirsdage kl. 9-16: 5. februar, 19. februar, 26. februar, 11. marts og 1. april 2008 Pris: kr. Ansøgningsfrist: 3. januar 2008 Se mere på science.au.dk/matbiokursus AArhUs UNIvErsItEt 21

22 Sushi Lidenskab, videnskab og sundhed en anmeldelse. Af Svend Erik Nielsen Frederiksborg Gymnasium og HF En dansker spiser 10 kg fisk om året mens en japaner spiser 70 kg. Der findes to slags mennesker dem som spiser for at leve og dem som lever for at spise. Jeg hører vist nok til den sidste gruppe. Er man samtidig så heldig at være biolog og godt kan lide at lave mad ja så er denne mursten på 330 sider en sand guldgruppe. Bogen er skrevet af Ole G. Mouritsen professor i biofysik ved SDU og det mærker man straks. Han starter faktisk bogen med at stille en række spørgsmål af mere eller mindre videnskabelig karakter. Hvad indeholder fisk som gør dem sunde? Hvad sker der når man gærer ris og bønner? Hvorfor ser råvarerne, ud som de gør, og hvad sker der egentlig, når vi bearbejder dem? Og så kommer en af forfatterens stærke og vise pointer: Videnskaben er den nysgerriges værktøj til at se bag om tingenes og fænomenernes fremtrædelsesformer og i glimt erkende og forstå sammenhænge, som den uinteresserede og uindviede aldrig nogen sinde vil begribe. Videnskaben stiller spørgsmål, og alene formuleringen af et spørgsmål fører til indsigt, også selv om spørgsmålet forbliver ubesvaret. Vand på mølle i disse videnskabsteori tider. Vi ved det jo godt nysgerrighed og undren er drivkraften i videnskaben. Bogen er meget passende bygget op omkring en ni retters menu. Først en lille, men vigtig starter med hvad sushi er. Derefter en meget velsmagende mellemret tilberedt af livets molekylære byggesten og sensorik. Forretten er fisk og skaldyr, hvor vi bl.a. bliver klogere på musklers farve og struktur. Så skal der konserveres en ret som indeholder masser af velkendt biologi om saltning, syltning og fermentering. Tiden er nu kommet til den første af hovedretterne - tilberedning og redskaber, kapitlet afsluttes med et afsnit om at lade din mad være din medicin her pointeres vigtigheden af docosahexaensyre i vor kost. Den egentlige hovedret kommer nu på bordet: Sushi à la carte, her præsenteres vi for et utal af forskellige spændende og kunstneriske varianter af sushi. De sidste tre retter i bogen er forskellige desserter, sideretter, ved bord og på bar og fakta, det vil komme for vidt at skulle præsentere disse retter her. Lad det i øvrigt være sagt med det samme bogen er ikke en kogebog. Det er en bog om mad hvor råvarerne, smagen, den kemiske sammensætning, den fysiske tekstur og den æstetiske fremtræden er uadskillelige størrelser. Bogen er bygget op af fire strenge, som er vævet ind i hinanden på en måde, så de understøtter hinanden, men stadig med udbytte stort set kan læses uafhængigt af hinanden. Forfatteren siger selv at bogen forsøger at skrive sig ind på, hvad gastrofysik kunne være. Jeg vil nu snarere mene at bogen er et tiltrængt input i debatten om gastronomiens biokemiske, biofysiske, sensoriske og nydelsesmæssige approach med udgangspunkt i fænomenet sushi. Man kunne også udtrykke 22

23 det således: Sushi for øje, hoved, krop og sjæl. Bogen handler om videnskaben bag lidenskaben for sushi. Den første streng omhandler de råvarer, som benyttes til fremstillingen af sushi. Den anden streng omhandler de redskaber man anvender ved fremstilling af sushi. Den tredje streng er et inspirationskatalog til fremstilling af sushi og endelig består den fjerde streng af en række essays og anekdoter som kulturhistoriske, sundhedsmæssige og naturvidenskabelige emner med relation til sushi og japansk madlavning. I bogen opereres med tre typer af bokse: I de blå bokse kan du få mere detaljeret og ofte specialiseret information som understøtte teksten. De japanske skrifttegn som er vist med blåt i margin betyder, videnskab, forskning og akademisk aktivitet. I de grønne bokse kan du læse små anekdoter og mere tvivlsomme historier. De grønne skrifttegn i margin betyder morsom eller sælsom historie. I de røde bokse findes de konkrete opskrifter på tilberedning af sushi. De røde skrifttegn betyder madopskrift og beskrivelse af, hvordan man tilbereder mad. En dansker spiser 10 kg fisk om året mens en japaner spiser 70 kg. Halvdelen af den fisk som japaneren spiser er rå, mens danskernes indtagelse af rå fisk kan ligge på en meget lille vægt. Japaneren har en middellevetid som er væsentlig længere end danskerens og det er nærliggende at tro at det handler om kosten. Derefter kommer hele historien om de onde og de gode fedtsyrer incl. omega 3 og 6, og balancen mellem dem. Erik Frausing,

24 Svend Erik Nielsen, 2007 I en grøn boks kan man læse: Det siges, at den første sake (risvin) blev fremstillet ved, at kvinder i Shinto-templerne tyggede kogt ris og herefter spyttede den gennemtyggede risvælling ud i et kar. Enzymer fra spytvæsken og de naturligt forekommende bakterier og svampe omsatte herefter risvællingen til en aromatisk og alkoholholdig drik. Heraf navnet kuchikami no sake, idet kuchi betyder mund. Men hvad er sushi? Ved at lade fisk gære sammen med kogt ris får man den moderne sushi. Sushi findes faktisk i en velkendt nordisk variant nemlig som gravlaks. Nu bevæger vi os ind i kapitlet om Liv, mad og molekyler. Ren biokemi altså gastronomisk biokemi! Først præsenteres vi for kendt viden om livets molekylære byggesten: proteiner, fedt, kulhydrater og nucleinsyre, derefter bliver vi præsenteret for emner som umami, cholesterol som antifrost væske og sensorik med dertil hørende smage og lugte biokemi. I 2001 blev det påvist, at 24 der faktisk findes en specifik smags-receptor hos mennesker for umami, som skyldes tilstedeværelsen af mono-natriumglutaminat (MSG). Dermed blev klart i fysiologisk forstand at der findes en femte smag. Og pludselig er vi ovre i hvad man nu om dage kalder for molekylær gastronomi. En betegnelse der de senere år er indført for læren om de molekylære egenskaber ved madens ingredienser og deres forandring under tilberedningen. Molekylær gastronomi forsøger at give molekylære og kvantitative forklaringer på smag og smagsoplevelser, og beskrive hvordan forskellige sanseindtryk ind går i synergistisk sammenhæng. Spændende læsning fyldt med masser af biologi og kemi lige til at bruge som inspiration til de nye studieretningsprojekter. I kapitlet om havets frugter bliver vi introduceret til ingredienserne i sushi: alverdens fisk og skaldyr, tang og krydderier. Men det stopper ikke der - som læser bliver man også klogere på dyrenes respektive muskler røde som hvide, hurtige som langsomme, hæmoglobin og myoglobin. Indsigten stopper ikke der, forskellen på muskler hos fisk og landdyr forklares vi har at gøre med bløde og hårde muskler. Vi præsenteres for lugt og smag af fisk og introduceres til soyabønner, ris og risvin, ligesom vi får indsigt i krydderierne i det japanske køkken. Hele kapitlet gennemsyres af at fisk og skaldyr er sund spise som følge af deres indhold af omega-3 fedtsyrer. Sake risvin er en hellig drik, der fremstilles på ris. Selvom fremstillingen er en kompleks proces kommer forfatteren med flere gode opskrifter på hvordan man kan gøre. Her er inspiration til et anderledes NV forløb om alkohol. For at modvirke nedbrydningen af døde fisk og skaldyr som forårsages af dyrenes egne aggressive enzymer som fungerer selv ved lave temperaturer konserverer man fisk og

25 skaldyr. Kapitler remser en række forskellige konserveringsmetoder op: kogning, saltning, syltning, tørring, røgning, marinering, gæring og nedfrysning. Igen er udgangspunktet lidenskaben for sushi og forklaringerne kommer langt rundt i biologien. Forfatterens nysgerrighed og evne til at undre sig, giver læseren viden og indsigt. Man kan simpelthen ikke slippe bogen dels fordi forfatterens lidenskab smitter, dels fordi bogen er et godt eksempel på hvordan tingene hænger sammen. At smage sushi kan ikke beskrives isoleret ved hjælp af biologi, kemi eller fysik. Nej for at beskrive og forklare de iagttagelser fyldestgørende må vi tænke i helheder. Vi må tænke biologiske, kemiske og fysiske forklaringer sammen til en helhed. Det forsøger bogen at gøre og derfor kan den varmt anbefales til skolens studiecenter, som inspiration til studieretnings projekter og til den private boghylde. Ole G. Mouritsen Sushi Lidenskab, videnskab og sundhed. Forlaget Jepsen & Co Svend Erik Nielsen,

26 Rejsekursus til Galapagos øerne og Ecuador. Af Svend Erik Nielsen Omdrejningspunktet på dette rejsekursus vil være Galapagos øernes plante- og dyreliv, der vil desuden blive sat fokus på slidtage og naturforvaltning. I 2002 arrangerede Fagligt Udvalg for biologi et kursus til Galapagos øerne og Ecuador. Interessen for kurset var den gang så stor at vi havde en lang venteliste. Øerne er ikke blevet mindre aktuelle siden, snarere tværtom, fx når man husker på Galathea ekspeditionen. Derfor har FaDB-Kurs valgt at udbyde dette kursus i efteråret Omdrejningspunktet på dette rejsekursus vil være Galapagos øernes plante- og dyreliv, der vil desuden blive sat fokus på slidtage og naturforvaltning. Der bliver god mulighed for at stifte bekendtskab med øernes særegne dyre- og planteliv, idet vi er på øerne hele 7 dage. Galapagos togtet vil starte på Baltra eller San Cristobal. På togtet vil vi besøge følgende lokaliteter: Rabida Island, Santiago Island, Bartolome Island, Sullivan Bay, Bashas Beach, Seymour Island, Plazas Island, Santa Fe Island, Gardner Bay ved Espanola Island, og Punta Suarez. Togten vil slutte Santa Cruz Island hvor vi bla. skal besøge Charles Darwin Instituttet. Kursets fokuspunkt er Galapagos øerne som Darwin besøgte i 1835 og som fik stor betydning for hans udformning af evolutionsteorien. Galapagos øerne har været nationalpark siden Få år senere begyndte opbygningen af Blåfodet sule Kipping travel,

27 Charles Darwin (wipekedia.org) og HMS Beagle (wipekedia.org) Charles Darwin Research Station på Isla Santa Cruz, hvorfra opforstring og genudsætning af de truede kæmpeskildpadder, som har givet navn til øerne, foregår. Det er også herfra at den biologiske forskning som foregår på øerne styres. På vores togt til de østlige Galapagos øer vil vi stifte bekendtskab med et usædvanligt dyre- og planteliv. Øernes isolerede placering i forhold til Sydamerika, har medført at indvandring af nye dyrearter kun er forekommet meget sjældent. Denne situation har favoriseret en række endemiske arter, som fx kæmpeskildpadderne, land- og havleguaner. Der vil være mulighed for at se hav- og landleguaner, kæmpeskildpadde, søløve, Galapagosalbatros, fregatfugl, pelikan, den orangerøde fluesnapper, blåfodet-, rødfodet- og maske sule og tillige nogle af de 13 arter af Darwins finker. Som optakt til rejsekurset vil der blive forsøgt arrangeret et forkursus. Tilmelding til dette rejsekursus sker ved at sende en mail til Svend Erik Nielsen, inden den 13. februar Fag: Biologi Arrangør: Foreningen af Dansk Biologer / FaDBkurs Titel: Galapagos og Ecuador. Kursusform: Internat Tid: Uge Oktober 2009 Sted: Galapagos øerne og Ecuador Deltagerantal: 19 Kursusleder: Svend Erik Nielsen. Pris: Ca. kr (Afhængig af dollarkurs) eksklusiv forsikringer og vaccinationer Tilmelding: Svend Erik Nielsen Godthåbsvej Hillerød Tilmeldingsfrist:

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Naturvidenskab og teknologi som makkerpar

Naturvidenskab og teknologi som makkerpar THOMAS RASMUSSEN Naturvidenskab og teknologi som makkerpar Et styrket samarbejde mellem gymnasier, virksomheder og universiteter er en væsentlig faktor, når man skal vise, hvad basisviden kan bruges til

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

En vidunderlig bog om is

En vidunderlig bog om is 96 Litteratur En vidunderlig bog om is Bjørn Johanssen, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU Anmeldelse af The Fate of Greenland Lessons from Abrupt Climate Change af Philip Conkling, Richard Alley,

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Baggrundsmateriale. Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2. Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm

Baggrundsmateriale. Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2. Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm Baggrundsmateriale Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2 Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Rapporten findes på www.ind.ku.dk/projekter/sciencetalenter

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

og dermed kan udvikle deres sensoriske erfaringer, der er grundlag for at kunne agere i madområdet med det komplekse udbud af fødevarer.

og dermed kan udvikle deres sensoriske erfaringer, der er grundlag for at kunne agere i madområdet med det komplekse udbud af fødevarer. Lærervejledning Hvert år på Smagens Dag arbejder børn og unge med smagssansen og smagens fem grundsmage. Målet med Smagens Dag er, at børn og unge: - får oplevelser med smagens 5 grundsmage og bliver udfordret

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Deltagere fra MFR: Saadia (Hajja), Adil, Mohammed og alle elever fra MFR Deltagende tolke: Dalal, Amine, Imane, Hamza Deltagere fra LU: Emil,

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? cand.oecon cand. mag. cand merc Cand. mag. i samfundsfag og historie International markedsføringsøkonom, HD afsætning, merit lærer, innovation

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, de hjalp mig med hvordan jeg skulle søge, og gav mig noget forberedelse til turen.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, de hjalp mig med hvordan jeg skulle søge, og gav mig noget forberedelse til turen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidat i Fysik Navn på universitet i udlandet: University of Toronto Land: Canada Periode: Fra: 1. september 2010 Til: 22. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Nyt i faget Dansk som andetsprog

Nyt i faget Dansk som andetsprog Almen voksenuddannelse Nyt i faget Dansk som andetsprog Juli 2012 Indhold Bekendtgørelsesændringer Ændringer af undervisningsvejledningen Ny prøve i skriftlig fremstilling, niveau G Mundtlige prøver udviklingsarbejde

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Frugtsalat Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Over eller under jorden Intro Der findes

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior Solformørkelse Siden 1851 den 18. juli, er den totale solformørkelse, noget vi hele tiden har ventet på her i Danmark, og rundt i hele verden har man oplevet solformørkelsen, som et smukt og vidunderligt

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj-juni 2012 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning Indholdsfortegnelse Indledning...3 De formelle

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe på HF:

Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Rapport til projekt om negativ social arv 2009. Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Deltagere: Lotte Dalgaard Frederiksborg Gymnasium og HF, Mette Pedersen (VUCFyn Svendborg Langeland), Jens Korsbæk Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011 KTG -

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus Dyr i bevægelse Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018 Naturhistorisk Museum Århus 2 Indhold Dyr i bevægelse...4 Udvikling og sammenhæng...5 Lige ind i fællesmål og de fire naturlige delkompetencer...5

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Velkommen til Odense Tekniske Gymnasium side 1 Fysik Show side 2 Mordgåde side 3 Kemi i hverdagen side 4 Mikroskopisk liv side 5 PhysiQue Du Soleil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

I det følgende beskrives, hvad der er foregået i modulerne. Undervisningsmaterialet/ beskrivelserne af de to case findes i bilagene

I det følgende beskrives, hvad der er foregået i modulerne. Undervisningsmaterialet/ beskrivelserne af de to case findes i bilagene Beskrivelse af miniforløb i matematisk modellering Miniforløb i matematisk modellering Forløbet strækker sig over ca. 3 moduler á 90 min og er brugt i en mata, sab studieretningsklasse i efteråret 2016,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere