Biofag. Nr.5 november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.5 november 2007"

Transkript

1 Biofag Nr.5 november 2007

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af danske Biologer, FaDB Udkommer 5 gange årligt. Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Ren, Svalbard Erik Frausing 2007 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og trykkeren Annoncepriser 1/1 side (22 x 15 cm ) kr /2 side (11 x 15 cm) kr /4 side kr 750. Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg- filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Meddelelser om adresseændringer sendes til Nucleus mærket FaDB sekretariatet, eller det sendes på mail til Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir. Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelser. Redaktionen afsluttet 1/ Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Foreningen af Danske Biologer Fællesbestyrelsen Kirsten Hede Kasserer Lisbeth Bødker Nielsen Øvrige bestyrelsesmedlemmer Lene Beck Mikkelsen Jesper Ruggaard Mebus Revisor Benny Silvert

3 Biofags indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 5 Referat fra generalforsamlingen 8 Nyt fra fagkonsulenten 10 Svalbardkurset 14 Biocentrum-undervisningsportal 16 Rejsebrev fra Indien 19 Biokonference på DTU 22 Sushi anmeldelse 26 Rejsekursus 30 Nyt undervisningsmateriale Foto: Lunder, Svalbard Erik Frausing,

4 Nyt fra bestyrelsen Af Jesper Ruggaard Mebus Formand FaDB Generalforsamling/biokonference Vi havde igen i år valgt at afholde vores generalforsamling i forbindelse med en konference. Vi synes det er en god måde at mødes og få drøftet og håndteret aspekter vedrørende undervisning. I øjeblikket er det også nærmest nødvendigt, at vi mødes for at diskutere de fælles aspekter, så som prøvespørgsmåls udformning, som uagtet det er fælles problemer, vi står med, forventes løst decentralt. Denne gang handlede konferencen om kompetencebaseret undervisning og evalueringsformer. Som noget nyt blev konferencen afholdt på en videregående uddannelsesinstitution; nemlig DTU. Den første del af konferencen omhandlede metoder til at foretage kompetencebaseret evaluering, og hvorledes det kan og bør afspejle sig i undervisningen. Der er ikke nogen endelig løsning på problemstillingen, men en af konklusionerne var, at man som censor i højere grad måtte se om spørgsmålene er åbent formuleret og eleverne dermed har større mulighed for at træde ved siden af, eller om spørgsmålene er mere lukket formuleret. På baggrund af spørgsmålenes udformning bør man i de åbne spørgsmål kunne bestå med flere misforståelser/fejl end i meget styrende lukkede spørgsmål. Optagelseskrav Det er ikke nogen hemmelighed for dette blads læsere, at optagelseskriterierne til de naturvidenskabelige/tekniske videregående uddannelser ikke favoriserer biologi (for nu at sige det mildt), selvom netop ny teknisk/ videnskabelig forskning omhandler bioteknologiske forhold. Dette misforhold mellem faktisk viden og optagelseskrav er et aspekt man også er klar over på DTU. Institutdirektør ved BioCentrum Ole Filtenborg udtalte netop, at det forrige århundrede var fysikkens det næste århundrede vil blive biologiens, og at man på DTU derfor var enig med de fremmødte på konferencen om, at biologi bør på lige fod med kemi og fysik - være adgangsgivende til naturvidenskabelige/tekniske uddannelser. Det er en stor glæde, at man i aftagerinstitutionerne er begyndt at blive opmærksom på problemstillingen, og vi vil ihærdigt arbejde for, at vi får andre aftagerinstitutioner til at blive opmærksom på samme problemstilling. Studieretningsopgaver I øjeblikket sidder mange kollegaer der har 3.g. biologer og arbejder med udformning af studieretningsopgaver i fællesskab med kollegaer inden for studieretningen eller sammen med dansk eller historielærere. På EMUen under ligger der eksempler på historie- og biologiopgaver. Jeg tror ikke at man biologifagligt skal forvente at få samme mængde biologi i en studieretningsopgave som man førhen fik i en større skriftlig opgave, men at man i højere grad skal se på om der er sammenhæng i opgaven. 4

5 Referat af generalforsamling i FaDB's 1. fraktion Referent Claus Borre Valg af dirigent og referent Som dirigent blev valgt Steen Ussing. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Som referent blev valgt Claus Borre. Fraktionsbestyrelsens beretning Jesper Mebus afholdt beretning for fraktionsbestyrelsen. Det har været et hårdt år i lighed med de seneste år. Der har bl.a. været afholdt bestyrelsesmøder ca. hver 2. måned, og forskellige andre møder, herunder tre samarbejdsudvalgsmøder i GL regi. Der har været afholdt møder mellem fagkonsulent i fagligt forum og fraktionsbestyrelsen. Rækken af dette års kurser blev gennemgået. IBO er en selvkørende enhed, som fungerer godt. Der har også været udført fint arbejde i regionerne, der dog antagelig også er hårdt presset af reformarbejde på skolerne. Der har været ført dialog med forskellige videregående uddannelsesinstitutioner, herunder har foreningen benyttet forskellige lejligheder til at pointere de uheldige adgangskrav til videregående uddannelse. Biologi skal sidestilles med kemi og fysik. Af en eller anden årsag er den årlige biokonference blevet et arrangement som afholdes af bestyrelsen. Det er interessant arbejde, men det ville nok være hensigtsmæssigt at der i lighed med tidligere var en turnus for hvem der arrangerer den årlige biokonference. Hermed afsluttede Jesper Mebus sin beretning, og henviste til den skriftlige beretning i Biofag (september). Som opfølgning på spørgsmål fra salen uddybede Jesper Mebus sit synspunkt, at vi ønsker adgangskravene ændret således der i stedet kræves matematik på A-niveau, og to af de tre naturvidenskabelige fag (biologi, kemi og fysik) på B-niveau som adgangskrav. Fra salen blev der foreslået et alternativ i form af to af de nævnte fag på A-niveau, da matematik ikke behøver indtage en særstatus. I forlængelse heraf diskuteredes, at NV i realiteten kommer til at blokere for, at eleverne kan få to naturvidenskabelige fag på B niveau, frem for som nu kun ét. Omfanget af det nuværende AT blev også drøftet. Der blev diskuteret en del uddannelsespolitik i forlængelse af formandens beretning. Formandens beretning blev godkendt med bifald. 3. Fællesbestyrelsens beretning, herunder Nucleus Jesper Mebus aflagde beretning på vegne af fællesbestyrelsen. Der har været afholdt det årlige møde med 2. fraktion (seminarielærerne). Også seminarierne er hårdt ramt af omlægninger, og en del såkaldt lærerfri undervisning. Biologi er pt. ikke en meget søgt linie, og der mangler liniefagskandidater. Biologi er jo blevet eksamensfag i folkeskolen, og det har mange steder ført til anskaffelse af lærebøger til biologi i 5

6 4. skolerne. Der er dog stadig stor spredning på elevernes forudsætninger når de starter i gymnasiet. Nucleus bestyrelsesformand Peter A. Andersen afholdt beretning på vegne af Nucleus. Al overskud genereret af forlaget udmøntes i nye udgivelser på forlaget, og flere materialer på hjemmesiden. Det har resulteret i flere gode nye titler. Der er satset på B-niveau bøger, hvilket har vist sig at være en god beslutning. Nicheproduktionerne til fx sygeplejeuddannelsen har ligeledes været vellykkede. Forlaget efterlyser feedback fra biologilærere på behovet for nye titler, og der vil blive gennemført en brugerundersøgelse. Peter A. Andersen afsluttede med at takke biologilærerne for godt samarbejde med forlaget. Der blev svaret på enkelte uddybende spørgsmål fra salen. Beretningerne blev godkendt. Fremlæggelse af regnskab 2006 (trykt i Biofag) Kasserer Lisbeth Bødker Nielsen omdelte regnskabet i fotokopi, og gennemgik det punktvis. Det er glædeligt at de unge nye kolleger melder sig ind i foreningen i relativt stort tal (de ældre kolleger opfordres til at tage dem med under armen til foreningsarrangementer). Volvox samarbejdet har i 2006 resulteret i et afkast til foreningen, som benyttes primært til at føre arbejdet videre. På udgiftssiden var biokonferencen i 2006 ikke så stor en post som normalt. Der blev påpeget en trykfejl i den fremlagte kopi af regnskabet. Udgiften til Biofag er ,82 som skrevet i det trykte regnskab. I forbindelse med flytning af regionalsekretærårsmødet et halvt år, så det fremover afholdes i forårets, er der ikke afholdt en udgift 2006 men i stedet først i februar 2007, hvor mødet blev afholdt. På spørgsmål fra salen blev udgiften til konsortier uddybet. Konsortiesamarbejde fungerer via tilskud fra ministeriet til godkendte udviklingsarbejder, men der er ofte enkelte udgifter forbundet hermed. Derefter blev foreningens status gennemgået. Revisor Benny Silvert bekræftede at regnskabet er revisorpåtegnet og dermed godkendt. Budget 2008, herunder fastsættelse af kontingent (trykt i Biofag) Lisbeth Bødker Nielsen gennemgik budgettet for Bestyrelsen har indstillet et uændret medlemskontingent på kr. 400,- for fuldtidsmedlemmer. Budgettet blev godkendt. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Valg til fraktionsbestyrelsen Jesper Mebus, Claudia Girnth-Diamba og Claus Borre blev alle genvalgt. Valg af revisor Som revisor blev valgt Benny Silvert. Eventuelt Der blev fra salen spurgt til, at der fortsat er plads til en suppleant til bestyrelsen. Jesper Mebus konstaterede igen, at prikkerunder ikke altid virker, men at bestyrelsen meget gerne ser kredsen udvidet med endnu en suppleant. Kirsten Hede opfordrede til stor medlemsdeltagelse i forbindelse med forslag og ideer til foreningens fortsatte arbejde. Mødet afsluttet kl Lyngby, 1. oktober

7 Miljøproblemer er vores udfordringer Institut for Miljø & Ressourcer på DTU inviterer din klasse på besøg! Besøg med tilknyttede laboratorieforsøg (1 eller 2 hele dage) Spildevandsrensning i Danmark (forsøg med andemad/bakterier) Giftige kemikalier i økosystemer (forsøg med dafnier/bakterier) NOx-forurening i Danmark (eleverne måler ved trafikerede veje) Besøg med foredrag uden laboratorieforsøg (½ dag) Spildevandsrensning i Danmark Giftige kemikalier i økosystemer Forurening fra andefodring Road-shows på gymnasier (2 timer) Få et relevant fagligt foredrag og intro til miljøingeniørstudiet Besøgene indeholder tværfaglighed indenfor biologi, kemi og matematik. De fleste aktiviteter kan efter nærmere aftale tilpasses jeres besøgsmuligheder. Hvis du vil vide mere under Undervisning på M&R og Aktiviteter for gymnasier PR-koordinator Kåre Press-Kristensen på el. tlf

8 Nyt fra fagkonsulenten Af Anne Krarup Der er ikke krav om eksperimentelt arbejde i studieretningsprojekter, hvori biologi indgår, men ligesom i fysik og kemi anbefales, at der indgår eksperimentelt arbejde Revision af undervisningsvejledningerne Alle undervisningsvejledninger i biologi er blevet justeret, nogle mere end andre. Der er primært justeret i afsnittet om almen studieforberedelse, afsnittet om synopsis, der er strammet op til max 1½ side og en udformning, der ikke lægger op til oplæsning, afsnittet om den mundtlige prøve på B- og A-niveau, hvor eksaminationstiden deles ligeligt mellem eksaminandens præsentation og fremlæggelse af synopsis og dialog mellem eksaminand og eksaminator, tilføjet nyt afsnit om studieretningsprojektet, og så er alle links opdateret. Flere af eksemplerne på prøveopgaver til mundtlig prøve er justeret, så de i højere grad lægger op til at teste kompetencer. Vejledningerne kan hentes på dk/gymnasie//vejl/ Studieretningsprojektet I forbindelse med efterårets konferencer om studieretningsprojektet har der blandt andet været fokus på eksperimentelt arbejde i forbindelse med studieretningsprojekter, hvor biologi indgår. Der er to forhold, der især har givet anledning til spørgsmål Er der krav om eksperimentelt arbejde, når biologi indgår? Må der udføres eksperimentelt arbejde inden projektperioden( de 10 dage, hvori opgaven skrives) uden opgaveformuleringen udleveres? Der er ikke krav om eksperimentelt arbejde i studieretningsprojekter, hvori biologi indgår, uanset om faget er hovedfag eller ej. Men ligesom i fysik og kemi anbefales, at der indgår eksperimentelt arbejde. I vejledningerne for biologi anbefales, når biologi er hovedfag, at der så vidt muligt inddrages selvstændigt eksperimentelt arbejde eller inddrages andet eksperimentelt arbejde/eksperimentelle data, og når biologi ikke er hovedfag, at der så vidt muligt inddrages eksperimentelt arbejde eller eksperimentelle data. Der vil naturligvis være områder/emner eller andre forhold, der kan gøre, at der ikke indgår eksperimentelt arbejde i et studieretningsprojekt. Der er for så vidt ikke nogen forskel på inddragelse af eksperimentelt arbejde i studieretningsprojektet og den tidligere større skriftlige opgave for biologis vedkommende. Hvornår, der udføres eksperimentelt arbejde og udleveres opgaveformulering, afhænger af opgaveformuleringen. Hvis der i opgaveformuleringen er krav om udførelse af eksperimentelt arbejde fx Du skal udføre følgende eksperiment, indgår selve udførelsen af eksperimentet i opgaveformuleringen. Så skal opgaveformuleringen udleveres, og det eksperimentelle arbejde udføres i projektperioden. Det kan i særlige tilfælde fx ved inddragelse af længerevarende eksperimenter og udførelse af eksperimentelt arbejde i en virksomhed eller uddannelsesinstitution give anledning til, at en eller to af de første 10 dage af projektperioden placeres tidligere, og at opgaveformu- 8

9 leringen udleveres, når det eksperimentelle arbejdes skal i gang og vejledningen ophører. Hvis der i opgaveformuleringen ikke er krav om udførelsen af det eksperimentelle arbejde, kan det eksperimentelle arbejde udføres i vejledningsperioden på lige fod med elevens anden forberedelse til studieretningsprojektet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det arbejde, der ligger udenfor projektperiodens 10 dage, foregår samtidigt med elevens forberedelse til den daglige undervisning. Indførelsen af projektperiode på 10 skoledage giver mulighed for, at kortere eksperimenter kan udføres i selve projektperioden, og at eleven kan få kredit for at inddrage både udførelse og resultater af det eksperimentelle arbejde i besvarelsen, hvis det indgår i opgaveformuleringen. Skriftlig prøve sommereksamen 2008 Opgavekommissionen i forbindelse med sommereksamen 2008 er i fuld gang. Den nye opgavekommission består af Jørgen Baungaard Hansen, Ribe Katedralskole (formand), Birgit Eliasson, Østre Borgerdyd Gymnasium, Dorte Gedde, Marie Kruses Skole, Lisbet Marcussen, Nyborg Gymnasium. Da der ikke foreligger elevbesvarelser af de vejledende opgavesæt, har opgavekommissionen udarbejdet nedenstående oversigt over forventninger til en elevbesvarelse af opgave 2, Vejledende opgavesæt 1: Katalase : en lavere reaktionshastighed. Det forventes, at eleven ud fra oplysningerne i figur 1 (kolonne 3) og figur 2 kan forklare substratkoncentrationens betydning for resultaterne. Det forventes, at eleven kan skitsere et kurveforløb ud fra de samhørende værdier for substrat- og enzymkoncentration angivet i figur 1 og figur 2. Eleven skal opdage, at substratkoncentrationen er lav. Det forventes, at eleven inddrager kontrolleret forsøg med og uden cadmium ved, at cadmium er et giftigt tungmetal giver relevante forslag til sikkerhedsovervejelser og affaldshåndtering i forbindelse med forsøget Som nævnt i sidste nr. af Biofag har opgavekommissionen revideret listen over typeord og gåde råd til den skriftlige prøve. Den reviderede liste over Typeord og gode råd kan findes på studieproj/typeord2007.doc Det forventes, at eleven kan aflæse figur 2 og finde samhørende værdier for tid og udskilt O2 og herudfra beregne reaktionshastigheden som cm 3 /sekund. Her forventes, at eleven ud fra figur 1 kan sammenholde koncentrationen af kålekstrakt (proportionalt med enzymkoncentrationen) med de i figur 2 viste reaktionshastigheder og derfor argumentere for, at den lavere enzymkoncentration også giver 9

10 Svalbardkurset for gymnasielærere Af Erik Frausing En intens uge, hvor solen ikke gik ned, og vi blev bombarderet med oplevelser døgnet rundt. Den august 2007 afholdt Naturfagscentret i Norge i samarbejde med Dansk Polarcenter Svalbardkurset for gymnasielærere. Hensigten med kurset var at skabe gode koblinger mellem polarforskning og undervisning, i forbindelse med Det internationale polarår. Der var på kurset reserveret pladser til fem danske gymnasielærere. Det blev en tur jeg har svært ved at skjule min begejstring for og som en medkursist beskrev det: En intens uge, hvor solen ikke gik ned, og vi blev bombarderet med oplevelser døgnet rundt. Vi startede i Oslo, hvor vi efter indskrivning på Lysebu lørdag 4. august blev kørt i bus til Fram-museet. Her var der rundvisning og foredrag om det arktiske, samt Amundsen, står de norske hjerter nær. Efter dette drog vi til Skimuseet på Holmenkollen og dagen blev afsluttet med middag på Lysebu samt mulighed for at lære de øvrige kursusdeltagere at kende. Næste morgen med fly fra Gardermoen til Tromsø og herefter til Svalbard. I Tromsø opstod et lille problem idet SAS havde overlæsset flyet med udstyr til et kinesisk TV-hold og 4 af kursusdeltagerne måtte derfor vente til næste afgang. Ved ankomsten til Longyearbyen blev vi indkvarterede på Riggen, som er barakbygnin- Svalbardvalmue Erik Frausing

11 af Norge, Sverige, Finland, Japan, Kina, Storbritanien og Tyskland. Der blev ved den lejlighed mulighed for en lille vandretur i terrænet, hvor vi på afstand fik set turens eneste isbjørn, som dog beklageligvis var en udklædt, men meget vellignende, statist i, hvad der efter sigende var en produktion med det kinesiske TV-hold, som vi delte fly med. Erik Frausing 2007 ger der tidligere har været brugt af anlægs- og minearbejdere. Det var helt fint for der var atmosfære og jeg var i godt selskab på den lidt trange tomandsstue. Efter indkvartering var der guidet bustur i og omkring Longyearbyen. De følgende par dage foregik på UNIS (The University Centre in Svalbard), hvor der var et oplæg om Svalbardhistorie, samt en række forskere der fortalte om deres projekter indenfor klimaændringer, deres effekter, arktisk teknologi samt organiske miljøgifte, herunder et eksempel på et elevprojekt med dissektionsøvelse. UNIS geografiske placering, som er den nordligst liggende højere uddannelses-institution, giver unikke muligheder for at observere og opsamle data, samt afholde kurser om den arktiske biologi, geologi, geofysik mm. At bygningerne er helt nye og flotte gør ikke stedet ringere. Hvert år gennemfører ca. 350 studerende fra hele verden her et eller flere kurser. Om eftermiddagen tirsdag den 7. august tog vi på ekskursion til EISCAT Svalbard Radar udenfor Longyearbyen. Herfra laves nordlysobservationer og indsamles data for forskere rundt om i verden. EISCAT Scientific Association er en international forsknings organisation, der finansieres Onsdag 8. august gik turen fra morgenstunden med skib over Isfjorden til Esmarkbræen og efterfølgende til Barentsburg. Det var diset med svag vind, så der var god mulighed for at opholde sig på dækket og se forskellige havfugle samt enkelte sæler. Erik Frausing 2007 Esmarkbræen var et fantastisk skue, der som en tradition ombord blev nydt sammen med bræisafkølet whisky. Isen var her selvsagt betydeligt ældre end whiskyen. Herefter sejlede vi mod Barensburg. Efter et par timers sejlads blev Barensburg langsomt synlig gennem disen med slaggedynger, rørføring og sort røg. Efter et indledende foredrag af en russisk guide fik vi mulighed for at vandre rundt i, hvad der fremstod som en meget russisk, næsten øde og forladt by i et forfald der såvel 11

12 Efter foredraget var der afgang med fly til Sveaminen som ligger, uden vejforbindelse med omverdenen, ved van Mijenfjorden ca 60 kilometer sydøst for Longyearbyen. Der er kun forbindelse med fly eller skib og om vinteren med snescooter fra Longyearbyen. Vi blev her modtaget af vore kulstøvede guider og efter en omklædning samt sikkerhedsinstruks, blev vi kørt 6 km. ind i minens indre, hvor vi fik mulighed for at vandre, i til tider knæhøjt smeltevand, op og se den 250 Erik Frausing 2007 virkede sørgelig som fascinerende. På tilbagevejen mod Longyearbyen var der mulighed for at se og fotografere fuglefjeld i helt fantastiske farver. Torsdag 9. august startede med foredrag i hovedkontoret hos Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S, som er Norges eneste, og verdens nordligste kulproducent. Udviklingen på Svalbard gennem det sidste århundrede er på mange måder koblet til Store Norskes kuldrift, idet selskabet for en del har stået for udvikling af infrastrukturen, drevet skole, sygehus samt butik i Longyearbyen. Erik Frausing 2007 meter lange gravemaskine. Maskinen blev for god ordens skyld startet, så vi kunne se den i funktion. Erik Frausing 2007 Fredag 10. august var den store udetur. Først med gummibåde i grupper og siden 10 km. vandretur i storslået natur til dinosaurforsker Jørn Hurums teltlejr og udgravninger, hvor han bor og arbejder på sommerens ud- 12

13 Havhest, Svalbard Erik Frausing 2007 gravningsekspedition med en gruppe frivillige amatør-palæontologer. Det møjsommelige arbejde med at frilægge de skrøbelige knogler foregår med pensler og koste. Når knoglerne er gravet fri bliver de først pakket ind i vådt toiletpapir, så gipsbandager og afstivet med metalstænger inden de puttes i transportkasser. Tilladelsen til at udgrave fossiler i det fredede område har de fået af Sysselmanden, under forudsætning af, at stedet forstyrres mindst muligt og efterlades i samme stand, som før udgravningerne. Dette betyder bl.a. at transportkasserne ikke må hentes med helikopter, men skal bæres de 10 km. ned til kysten, for at blive transporteret videre med skib. Jørn Hurum viste selv rundt og fortalte om knoglefundet i 2004, samt om Pliosaurerne, de korthalsede svaneøgler, som levede for 160 millioner år siden. Det er muligt at den fundne svaneøgle tilhører en helt ny art, idet knoglerne her er langt større end hos de lignende fossiler, der tidligere er fundet. Efter besøget ved udgravningerne vandrede vi atter mod kysten, hvor vi ved 20-tiden blev hentet med skib og sejlet til Tempelfjorden. Afhentningen på kysten var en oplevelse i sig selv, idet vi blev sejlet til ekspeditionsskibet med gummibåd under omstændigheder hvor hastighed var væsentligere end sikkerhed. Alle kom dog godt ombord og det er jo oplevelser som dem, der gør et eventyr. Ombord på ekspeditionsskibet spiste vi middag som bl.a. bestod af grillet sæl. Et tiltrængt måltid efter en lang dag i felten. Lørdag 11. august returnerede vi først til Oslo og siden hjem, mætte af indtryk samt med en bagage fuld af oplevelser, billeder og gode idéer til undervisning fra en inspirerende og fantastisk tur. Erik Frausing

14 Biocentrum-DTU åbner undervisningsportal for gymnasieelever Af Carl P. Knudsen, Rektor, Helsingør Gymnasium Formand for Danske Science Gymnasier Ole Filtenborg Institutdirektør, BioCentrum-DTU At man nu allerede i gymnasiet kan få indblik i, hvad den danske biotekindustri har at tilbyde, vil betyde flere og bedre kandidater til industrien. I dag åbner Biocentrum-DTU undervisningsportalen Portalen indeholder netbaserede undervisningsprojekter baseret på aktuel bioteknologisk forskning indenfor f.eks. biomedicin og biobrændstof. Projekterne er skræddersyede til undervisningen i biologi på gymnasier og HTX. Undervisningsprojekter Find fremtidens antibiotika er titlen på et af de 4 undervisningsprojekter, der foreløbig er tilgængeligt for alle landets gymnasier og HTX skoler. Ved at arbejde med dette projekt i undervisningen vil eleverne forstå, hvordan teorien om proteiner, DNA, og cellens opbygning kan anvendes i praksis f.eks. til udvikling af en helt ny slags superantibiotika. Undervisningsprojekterne udvikles af studerende ved BioCentrum-DTU i samarbejde med bioteknologiske virksomheder, i dette tilfælde Novozymes, som netop forsker i udviklingen af nye antimikrobielle stoffer. Herved får gymnasieeleverne et indblik i, hvordan industrien udvikler teknologier, så nye videnskabelige opdagelser kan anvendes i praksis og kommercialiseres. Stort behov for nyt undervisningsmateriale Netop anvendelsesorienteret undervisningsmateriale er noget, der har været savnet i gymnasiet og på HTX. Rektor for Helsingør Gymnasium og formand for Danske Science gymnasier Carl P. Knudsen forklarer: Spændende cases fra den virkelige verden, og materiale der ikke kun har fokus på teori, men også på moderne teknologi, er en mangelvare i naturvidenskabsundervisningen på gymnasierne i dag. Jeg er sikker på at Biotech Academys materiale kan være med til at give undervisningen et betydeligt løft". Alt undervisningsmaterialet på portalen har været testet på gymnasier rundt om i hele landet og tilbagemeldingerne er, at eleverne 14

15 bliver langt mere engagerede i undervisningen, når stoffet sættes i relation til ny forskning fra den virkelige verden. Også laboratoriebesøg og foredrag Biotech Academy er mere end undervisningsprojekter. På portalen har man også mulighed for at bestille et foredrag af en bioteknologistuderende, og man kan bestille et klassebesøg i Biotéket, et nyindrettet øvelseslaboratorium på Biocentrum-DTU. Om baggrunden for at oprette Biotech Academy forklarer institutdirektør for BioCentrum-DTU Ole Filtenborg For det første er det vigtigt at skabe interesse for naturvidenskab blandt unge og give dem kendskab til de spændende muligheder en uddannelse inden for bioteknologien rummer. Samtidig fungerer Biotech Academy som et eliteprogram, der giver udvalgte studerende på Biocentrum-DTU nogle unikke muligheder for kontakt med industrien i løbet af deres studieforløb, siger Ole Filtenborg. Samarbejde med virksomheder At virksomheder er med til at producere undervisningsmateriale til gymnasier er noget nyt i Danmark, men ifølge Ole Filtenborg er det en naturlig udvikling. Vi har på DTU tradition for at samarbejde med industrien. Det er simpelthen en forudsætning for at vi kan levere de bedste ingeniører med de kompetencer som efterspørges af virksomhederne. At man nu allerede i gymnasiet kan få indblik i, hvad den danske biotekindustri har at tilbyde, vil betyde flere og bedre kandidater til industrien. Foreløbig er, udover Novozymes, også Dong Energy, Carlsberg, Symphogen, Novo Nordisk og Danisco virksomhedspartnere. De har givet hver kr. til udvikling af et undervisningsprojekt. Derudover har Lundbeck Fonden givet kr. og Ingeniørforeningen Danmark kr. til udviklingen af Biotech Academy. 15

16 Rejsebrev fra Indien Biologer ved Taj Mahal Svend Erik Nielsen, 2007 Det var et kulturchok at komme fra Bhutan til Indien. Vi kørte 6 timer fra Delhi til Taj Mahal, så vi så mausoleet ved middagstid i høj sol. Det er nok ikke så smukt som omkring solopgang eller solnedgang, med det havde til gengæld den fordel, at der ikke var så forfærdelig mange mennesker. Så forlod vi vores gode rejsefæller og begav os vestpå til Jaipur i en taxa. Det var den værste tur i vores liv. Vi kørte i mørke og chaufføren blev mere og mere træt. Der var mange hasarderede overhalinger, og ofte kørte han midt på vejen, så vi var bange for frontalt sammenstød. Vi overlevede! Fuglemæssigt er Rajasthan et rigt område. I flæng kan vi nævne en Great Hornbill, diverse hejrer, isfugle, bulbuls, lidt vadefugle, hærfugl, biæder, sunbird, gribbe og sort glente. Vi har set desmerdyr, og så er der køer, geder, æsler, grise, kameler, elefanter, hunde, rotter og egern i gaderne, aber ved templerne samt gekkoer på badeværelset. Desværre har vi ikke fundet en engelsksproget boghandel, så vi har stadig kun fuglebogen fra Bhutan. Vi har været på flere skolebesøg, og set alt fra en ludfattig skole i et aflagt tempel, til en splinterny katolsk skole med gode faciliteter. 16

17 Laboratorieforholdene kan dog slet ikke sammenlignes med danske forhold. Klassekvotienten er 50-60, og lærerne skal være der hver dag fra 8 til 16 incl. lørdag. I Jaipur vænnede vi os til at være i et støj-, luft- og affaldsforurenet land. Så tog vi nattoget videre til Jodpur, hvor vi blev mødt af mange venlige mennesker. Efterhånden kendte vi alle i nabolaget af vores guesthouse. Det blev kun bedre, da vi til den lokale festival deltog i hhv. turbanbindingskonkurrence og tovtrækning. Så kom vi med billede i de to lokale aviser, og så kendte alle folk os. Til festivalen så vi et fantastisk kameltattoo, og vi hørte frygtelig og høj indisk popmusik. Vi er nu i Udaipur, hvortil vi kom i sovebus. Det var en smart bus, hvor man nærmest fik en metalkasse at sove i, så man var dejligt afskærmet for de horder af mennesker, der lå og sov i gangen. Her er en stor beskidt sø, hvor de lokale bader og vasker tøj dagen lang. Der er overraskende mange fugle i/ved søen. Desværre er her også fyldt med turister. I morgen skal vi i taxa til et tempel længere væk. Der skulle være mulighed for at se på fugle på turen bare vi kan få chaufføren til at lade være med at stoppe ved diverse souvenirbutikker. Vi hyrede en taxa til at køre os fra Udaipur til Kumbalgarh og Ranakpur, hvor der er hhv. et gammelt fort og et tempel. Vejene er smalle men forholdsvis ubefærdede, så chaufføren kunne stoppe, hver gang vi råbte, fordi der var en fugl. På den måde så vi mange interessante fugle: Isfugle, drongo, caucal, Indian roller (som vi døbte ellekrage), en anden slags hornbill, en and med rødt hoved, en vandrikselignende sag, agerhøne, quail og 4 slags hejrer. Fortet havde verdens næstlængste mur (36 km), hvor vi gik mutters alene og efterhånden i knæhøj ukrudt, for det var ikke beregnet på turister derude. Der var en mægtig flok sorthovede aber, og de er meget søde, når de er foran en - men de er ikke så rare at have bagved sig. Man føler sig ikke helt tryg. I el-ledningerne langs vejene så vi en del lig af flyvende hunde, der berørte to ledninger. Der var en sø bag templet, hvor vi gerne ville hen, men chaufføren ville hjem, og vi kom da også til at køre omkap med mørket - hen over vejarbejde i massevis. Vi nåede lige udkanten af byen, da mørket sænkede sig, og i det mindste nogen af bilerne tændte lyset. Denne gang var det heldigvis en god chauffør, der kørte pænt (han nåede vist aldrig op over 60 km/timen), så han fik rigeligt med drikkepenge. Vores hotelværelse var nærmest bygget ud i den lokale sø, så man kunne høre vandets kluk og kvindernes evindelige banken vasketøj. Vi kunne også beundre badning og tandbørstning i vandet. Aftenen efter køreturen kom det, vi troede var en ugle, flyvende hen til træet ved siden af terrassen, greb en gren med fødderne - og smækkede hovedet nedad. Så det var altså flyvende hunde. Vi fik en hel dag i Delhi. Det startede med at nattoget kørte ind gennem de fattige skur-byer, netop som alle var ved at stå op. Mændene sad langs tog linjen og sked, pænt med ryggen mod hytterne, og så altså front mod toget. Byen er så fyldt med smog, at det var helt omsonst, at vi slæbte kikkerten med. Vi havde de to slags myna om fødderne. De lever formodentlig af affald og insekter fra affaldet, og vi så i hundredvis af sorte glenter. Fra fortet talte vi ca. 200 glenter bare mod øst. Hvis man skal have tiden til at gå efter mørkets frembrud, kan det anbefales at finde en barber, og så få sig en gang hår- og ansigtsmassage. Dvs, det var kun Jørgen, der fik ansigtsmassagen sammen med en barbering. Den unge mand stod helt forlegen, for det var åbenbart grænseoverskridende at give en kvinde ansigtsmassage. De bedste biologhilsner Helle og Jørgen Hvitved 17

18 Foto: Bo Tornvig Iskerner fra Grønlands indlandsis bruges til klimaforskningen på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. K ø b e n h a v n s U n i v e r s i t e t i n v i t e re r : Sæt klimaet på skemaet G r a t i s k u r s u s d a g f o r g y m n a s i e l æ re re Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet inviterer naturvidenskabs- og matematiklærere på gymnasier, htx og hf til en faglig inspirationsdag den 1. februar 2008 med fokus på jordens klima, før, nu og i fremtiden. Om formiddagen er der foredrag med førende klimaforskere, og om eftermiddagen er der nyt om forskningen på de enkelte institutter. Her har deltagerne mulighed for at komme tættere på såvel fag som forskere på institutterne. Du kan læse mere om arrangementet samt tilmelde dig på Del tagelse er gratis og inkluderer frokost og aftensmad. Der er et begrænset antal pladser, så jo før du tilmelder dig, jo bedre. Sidste frist for tilmelding er den 3. december På gymnasielærerdagen får du mulighed for at høre og opleve nyt om den naturvidenskabelige for skning på Københavns Universitet. Se

19 Biokonference på DTU den oktober -07 Af Inge Marie Rasmussen Egå Gymnasium En rigtig positiv melding fra direktøren var i øvrigt, at DTU gerne vil være med til at arbejde for Biologi A som muligt adgangsgivende fag! Biokonferece og generalforsamling blev i år afholdt i Lyngby på Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Udover at udgøre de fysiske rammer, udgjorde DTU også en del af indholdet, idet vi blev præsenteret for både uddannelser, forskning og aktiviteter på DTU-afdelingen BioCentrum. Sammenlægningen i 2007 med Danmarks fødevareforskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Risø, gør BioCentrum til en meget omfattende enhed indenfor LifeScience og Teknologi med forskningsområderne Energi, Medicin, Industriel bioteknologi og Fødevarer. Alt sammen med elementer af biologi. Direktør for BioCentrum Ole Filtenborg samt en række ansatte og yderst engagerede studerende stod for præsentationen af BioCentrum, og vi blev taget vidt omkring! En rigtig positiv melding fra direktøren var i øvrigt, at DTU gerne vil være med til at arbejde for Biologi A som muligt adgangsgivende fag! Forskningschef for Novozymes Per Falholt var også på banen og præsenterede et samarbejde mellem Novozymes og BioCentrum (med Ole Filtenborg og studerende Thomas Rasmussen som idémænd). Novozymes har bevilget et millionsponsorat til et projekt, som skal gøre gymnasierne i stand til at lede efter enzymer der kan bruges til forbedret bioethanolproduktion. Konkret vil der næste skoleår være 10 sæt klar med PCR-maskiner, mate- rialer og vejledninger, som kan lånes gratis en måned ad gangen af de enkelte gymnasier. Og eleverne skal så i praksis arbejde med isolering af cellulaseproducerende bakterier. Læs mere om dette på Sidstnævnte er en hjemmeside for Biotech Academy, som er en forholdsvis ny forening af elitestuderende fra BioCentrum, som (financieret af virksomheder) arbejder med formidling, og som herunder udvikler projekter (forsøg, teori, animationer m.v.) som kan bruges i biologiundervisningen i gymnasiet. Undervisningsmaterialet bliver til med fagkonsulent Anne Krarup som konsulent, så gymnasieniveauet og relevansen er sikret. De første projekter ligger allerede klar på hjemmesiden, flere kommer til hen ad vejen. Et andet nyt tiltag fra BioCentrum er Biotéket, som vil udbygge de eksisterende tilbud fra NyViden. Der vil blive tale om fx foredrag om relevant forskning, videreuddannelse af biologilærere, udlån af materiale og udstyr, brug af deres nyindrettede laboratoriefaciliteter, og hjælp til fx studieretningsprojekter. Biotéket samarbejder med Biotech Academy. Erik Frausing fra FaDB s bestyrelse præsenterede en anden hjemmeside med forskelligt materiale som kan bruges i undervisningen, nemlig Dna står for Den Naturvidenskabelige Alliance. Som navnet antyder, er det ikke kun biologi der kan have glæde af denne hjemmeside, men 19

20 alle naturvidenskabelige fag og matematik. Hjemmesiden skal gerne være dynamisk, så alle opfordres til ikke blot at bruge ting herfra, men også selv at bidrage med materiale, spørgsmål o.s.v. Et af temaerne på Biokonferencen var kompetencebaseret undervisning. Cand. scient. Søren Jensen fra Bioanalytikeruddannelsen på CVU Øresund holdt et oplæg om dette og fortalte om de gode erfaringer de havde med det på deres uddannelse. Især skaber det større motivation og interesse hos eleverne. Søren Jensen kom med konkrete eksempler på hvordan man kan arbejde med Problem Baseret Læring (PBL) og hvad det kræver af ændringer i undervisning og skemalægning. Se på emuen under biologi - Biokonference 2007 Det andet tema var de nye eksamensformer i biologi på A- og B-niveau. Fagkonsulent Anne Krarup holdt et lille oplæg om dette. - Og kom også ind på skriflig eksamen og studieretningsprojekt - samt besvarede spørgsmål som altid kommer på stribe når hun er til stede! Herefter var der workshops for deltagerne, som selv skulle forsøge at udforme eksempler på de nye eksamensopgaver. Som hjælp fik vi udleveret et udvalg af artikler. Men det var svært nok endda! Vi præsenterede opgaverne for hinanden og fik en god diskussion af hvordan en god opgave skal se ud på de to niveauer. Men det var umuligt at få et konkret facit! *** henvisning til emu????? Generalforsamlingen blev afholdt den 1. oktober om aftenen efter middagen og var således en integreret del af Biokonferencen. Se referat andetsteds. Tak for en rigtig god Biokonference! Engriflet Hvidtjørn Jesper Ruggaard Mebus,

21 Kursus i samspillet mellem biologi og matematik Emner indenfor evolutionslære og økologi egner sig fortrinligt til studieretningssamarbejde mellem biologi og matematik. Dette kursus præsenterer emner, hvor de biologiske og matematiske bidrag til analysen er lige væsentlige, men udgangspunktet er de biologiske problemstillinger som basis for de matematiske anvendelser. Kurset henvender sig til gymnasielærere i biologi og/eller matematik og er tænkt som et værksted til inspiration for undervisningen i gymnasiet. Udover forelæsninger og øvelser vil hver undervisningsgang blive afsluttet med en diskussion af studieretningsprojekter. Kurset afholdes af undervisere fra Biologisk Institut og Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet. Sted: Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Tid: Følgende fem tirsdage kl. 9-16: 5. februar, 19. februar, 26. februar, 11. marts og 1. april 2008 Pris: kr. Ansøgningsfrist: 3. januar 2008 Se mere på science.au.dk/matbiokursus AArhUs UNIvErsItEt 21

22 Sushi Lidenskab, videnskab og sundhed en anmeldelse. Af Svend Erik Nielsen Frederiksborg Gymnasium og HF En dansker spiser 10 kg fisk om året mens en japaner spiser 70 kg. Der findes to slags mennesker dem som spiser for at leve og dem som lever for at spise. Jeg hører vist nok til den sidste gruppe. Er man samtidig så heldig at være biolog og godt kan lide at lave mad ja så er denne mursten på 330 sider en sand guldgruppe. Bogen er skrevet af Ole G. Mouritsen professor i biofysik ved SDU og det mærker man straks. Han starter faktisk bogen med at stille en række spørgsmål af mere eller mindre videnskabelig karakter. Hvad indeholder fisk som gør dem sunde? Hvad sker der når man gærer ris og bønner? Hvorfor ser råvarerne, ud som de gør, og hvad sker der egentlig, når vi bearbejder dem? Og så kommer en af forfatterens stærke og vise pointer: Videnskaben er den nysgerriges værktøj til at se bag om tingenes og fænomenernes fremtrædelsesformer og i glimt erkende og forstå sammenhænge, som den uinteresserede og uindviede aldrig nogen sinde vil begribe. Videnskaben stiller spørgsmål, og alene formuleringen af et spørgsmål fører til indsigt, også selv om spørgsmålet forbliver ubesvaret. Vand på mølle i disse videnskabsteori tider. Vi ved det jo godt nysgerrighed og undren er drivkraften i videnskaben. Bogen er meget passende bygget op omkring en ni retters menu. Først en lille, men vigtig starter med hvad sushi er. Derefter en meget velsmagende mellemret tilberedt af livets molekylære byggesten og sensorik. Forretten er fisk og skaldyr, hvor vi bl.a. bliver klogere på musklers farve og struktur. Så skal der konserveres en ret som indeholder masser af velkendt biologi om saltning, syltning og fermentering. Tiden er nu kommet til den første af hovedretterne - tilberedning og redskaber, kapitlet afsluttes med et afsnit om at lade din mad være din medicin her pointeres vigtigheden af docosahexaensyre i vor kost. Den egentlige hovedret kommer nu på bordet: Sushi à la carte, her præsenteres vi for et utal af forskellige spændende og kunstneriske varianter af sushi. De sidste tre retter i bogen er forskellige desserter, sideretter, ved bord og på bar og fakta, det vil komme for vidt at skulle præsentere disse retter her. Lad det i øvrigt være sagt med det samme bogen er ikke en kogebog. Det er en bog om mad hvor råvarerne, smagen, den kemiske sammensætning, den fysiske tekstur og den æstetiske fremtræden er uadskillelige størrelser. Bogen er bygget op af fire strenge, som er vævet ind i hinanden på en måde, så de understøtter hinanden, men stadig med udbytte stort set kan læses uafhængigt af hinanden. Forfatteren siger selv at bogen forsøger at skrive sig ind på, hvad gastrofysik kunne være. Jeg vil nu snarere mene at bogen er et tiltrængt input i debatten om gastronomiens biokemiske, biofysiske, sensoriske og nydelsesmæssige approach med udgangspunkt i fænomenet sushi. Man kunne også udtrykke 22

23 det således: Sushi for øje, hoved, krop og sjæl. Bogen handler om videnskaben bag lidenskaben for sushi. Den første streng omhandler de råvarer, som benyttes til fremstillingen af sushi. Den anden streng omhandler de redskaber man anvender ved fremstilling af sushi. Den tredje streng er et inspirationskatalog til fremstilling af sushi og endelig består den fjerde streng af en række essays og anekdoter som kulturhistoriske, sundhedsmæssige og naturvidenskabelige emner med relation til sushi og japansk madlavning. I bogen opereres med tre typer af bokse: I de blå bokse kan du få mere detaljeret og ofte specialiseret information som understøtte teksten. De japanske skrifttegn som er vist med blåt i margin betyder, videnskab, forskning og akademisk aktivitet. I de grønne bokse kan du læse små anekdoter og mere tvivlsomme historier. De grønne skrifttegn i margin betyder morsom eller sælsom historie. I de røde bokse findes de konkrete opskrifter på tilberedning af sushi. De røde skrifttegn betyder madopskrift og beskrivelse af, hvordan man tilbereder mad. En dansker spiser 10 kg fisk om året mens en japaner spiser 70 kg. Halvdelen af den fisk som japaneren spiser er rå, mens danskernes indtagelse af rå fisk kan ligge på en meget lille vægt. Japaneren har en middellevetid som er væsentlig længere end danskerens og det er nærliggende at tro at det handler om kosten. Derefter kommer hele historien om de onde og de gode fedtsyrer incl. omega 3 og 6, og balancen mellem dem. Erik Frausing,

24 Svend Erik Nielsen, 2007 I en grøn boks kan man læse: Det siges, at den første sake (risvin) blev fremstillet ved, at kvinder i Shinto-templerne tyggede kogt ris og herefter spyttede den gennemtyggede risvælling ud i et kar. Enzymer fra spytvæsken og de naturligt forekommende bakterier og svampe omsatte herefter risvællingen til en aromatisk og alkoholholdig drik. Heraf navnet kuchikami no sake, idet kuchi betyder mund. Men hvad er sushi? Ved at lade fisk gære sammen med kogt ris får man den moderne sushi. Sushi findes faktisk i en velkendt nordisk variant nemlig som gravlaks. Nu bevæger vi os ind i kapitlet om Liv, mad og molekyler. Ren biokemi altså gastronomisk biokemi! Først præsenteres vi for kendt viden om livets molekylære byggesten: proteiner, fedt, kulhydrater og nucleinsyre, derefter bliver vi præsenteret for emner som umami, cholesterol som antifrost væske og sensorik med dertil hørende smage og lugte biokemi. I 2001 blev det påvist, at 24 der faktisk findes en specifik smags-receptor hos mennesker for umami, som skyldes tilstedeværelsen af mono-natriumglutaminat (MSG). Dermed blev klart i fysiologisk forstand at der findes en femte smag. Og pludselig er vi ovre i hvad man nu om dage kalder for molekylær gastronomi. En betegnelse der de senere år er indført for læren om de molekylære egenskaber ved madens ingredienser og deres forandring under tilberedningen. Molekylær gastronomi forsøger at give molekylære og kvantitative forklaringer på smag og smagsoplevelser, og beskrive hvordan forskellige sanseindtryk ind går i synergistisk sammenhæng. Spændende læsning fyldt med masser af biologi og kemi lige til at bruge som inspiration til de nye studieretningsprojekter. I kapitlet om havets frugter bliver vi introduceret til ingredienserne i sushi: alverdens fisk og skaldyr, tang og krydderier. Men det stopper ikke der - som læser bliver man også klogere på dyrenes respektive muskler røde som hvide, hurtige som langsomme, hæmoglobin og myoglobin. Indsigten stopper ikke der, forskellen på muskler hos fisk og landdyr forklares vi har at gøre med bløde og hårde muskler. Vi præsenteres for lugt og smag af fisk og introduceres til soyabønner, ris og risvin, ligesom vi får indsigt i krydderierne i det japanske køkken. Hele kapitlet gennemsyres af at fisk og skaldyr er sund spise som følge af deres indhold af omega-3 fedtsyrer. Sake risvin er en hellig drik, der fremstilles på ris. Selvom fremstillingen er en kompleks proces kommer forfatteren med flere gode opskrifter på hvordan man kan gøre. Her er inspiration til et anderledes NV forløb om alkohol. For at modvirke nedbrydningen af døde fisk og skaldyr som forårsages af dyrenes egne aggressive enzymer som fungerer selv ved lave temperaturer konserverer man fisk og

25 skaldyr. Kapitler remser en række forskellige konserveringsmetoder op: kogning, saltning, syltning, tørring, røgning, marinering, gæring og nedfrysning. Igen er udgangspunktet lidenskaben for sushi og forklaringerne kommer langt rundt i biologien. Forfatterens nysgerrighed og evne til at undre sig, giver læseren viden og indsigt. Man kan simpelthen ikke slippe bogen dels fordi forfatterens lidenskab smitter, dels fordi bogen er et godt eksempel på hvordan tingene hænger sammen. At smage sushi kan ikke beskrives isoleret ved hjælp af biologi, kemi eller fysik. Nej for at beskrive og forklare de iagttagelser fyldestgørende må vi tænke i helheder. Vi må tænke biologiske, kemiske og fysiske forklaringer sammen til en helhed. Det forsøger bogen at gøre og derfor kan den varmt anbefales til skolens studiecenter, som inspiration til studieretnings projekter og til den private boghylde. Ole G. Mouritsen Sushi Lidenskab, videnskab og sundhed. Forlaget Jepsen & Co Svend Erik Nielsen,

26 Rejsekursus til Galapagos øerne og Ecuador. Af Svend Erik Nielsen Omdrejningspunktet på dette rejsekursus vil være Galapagos øernes plante- og dyreliv, der vil desuden blive sat fokus på slidtage og naturforvaltning. I 2002 arrangerede Fagligt Udvalg for biologi et kursus til Galapagos øerne og Ecuador. Interessen for kurset var den gang så stor at vi havde en lang venteliste. Øerne er ikke blevet mindre aktuelle siden, snarere tværtom, fx når man husker på Galathea ekspeditionen. Derfor har FaDB-Kurs valgt at udbyde dette kursus i efteråret Omdrejningspunktet på dette rejsekursus vil være Galapagos øernes plante- og dyreliv, der vil desuden blive sat fokus på slidtage og naturforvaltning. Der bliver god mulighed for at stifte bekendtskab med øernes særegne dyre- og planteliv, idet vi er på øerne hele 7 dage. Galapagos togtet vil starte på Baltra eller San Cristobal. På togtet vil vi besøge følgende lokaliteter: Rabida Island, Santiago Island, Bartolome Island, Sullivan Bay, Bashas Beach, Seymour Island, Plazas Island, Santa Fe Island, Gardner Bay ved Espanola Island, og Punta Suarez. Togten vil slutte Santa Cruz Island hvor vi bla. skal besøge Charles Darwin Instituttet. Kursets fokuspunkt er Galapagos øerne som Darwin besøgte i 1835 og som fik stor betydning for hans udformning af evolutionsteorien. Galapagos øerne har været nationalpark siden Få år senere begyndte opbygningen af Blåfodet sule Kipping travel,

27 Charles Darwin (wipekedia.org) og HMS Beagle (wipekedia.org) Charles Darwin Research Station på Isla Santa Cruz, hvorfra opforstring og genudsætning af de truede kæmpeskildpadder, som har givet navn til øerne, foregår. Det er også herfra at den biologiske forskning som foregår på øerne styres. På vores togt til de østlige Galapagos øer vil vi stifte bekendtskab med et usædvanligt dyre- og planteliv. Øernes isolerede placering i forhold til Sydamerika, har medført at indvandring af nye dyrearter kun er forekommet meget sjældent. Denne situation har favoriseret en række endemiske arter, som fx kæmpeskildpadderne, land- og havleguaner. Der vil være mulighed for at se hav- og landleguaner, kæmpeskildpadde, søløve, Galapagosalbatros, fregatfugl, pelikan, den orangerøde fluesnapper, blåfodet-, rødfodet- og maske sule og tillige nogle af de 13 arter af Darwins finker. Som optakt til rejsekurset vil der blive forsøgt arrangeret et forkursus. Tilmelding til dette rejsekursus sker ved at sende en mail til Svend Erik Nielsen, inden den 13. februar Fag: Biologi Arrangør: Foreningen af Dansk Biologer / FaDBkurs Titel: Galapagos og Ecuador. Kursusform: Internat Tid: Uge Oktober 2009 Sted: Galapagos øerne og Ecuador Deltagerantal: 19 Kursusleder: Svend Erik Nielsen. Pris: Ca. kr (Afhængig af dollarkurs) eksklusiv forsikringer og vaccinationer Tilmelding: Svend Erik Nielsen Godthåbsvej Hillerød Tilmeldingsfrist:

Biofag. Nr.4 September 2009

Biofag. Nr.4 September 2009 Biofag Nr.4 September 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.5 november 2012

Biofag. Nr.5 november 2012 Biofag Nr.5 november 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Biofag. Nr.2 april 2013

Biofag. Nr.2 april 2013 Biofag Nr.2 april 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Biofag. Nr.3 august 2013

Biofag. Nr.3 august 2013 Biofag Nr.3 august 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Biofag. Nr.1 Februar 2010

Biofag. Nr.1 Februar 2010 Biofag Nr.1 Februar 2010 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.4 september 2014

Biofag. Nr.4 september 2014 Biofag Nr.4 september 2014 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer. FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Biofag Nr.3 August 2009

Biofag Nr.3 August 2009 Biofag Nr.3 August 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Nr B.2 ioapril 2012 fag

Nr B.2 ioapril 2012 fag Biofag Nr.2 april 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.5 november 2013

Biofag. Nr.5 november 2013 Biofag Nr.5 november 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 78 april 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Niels Vinther formand Lønstrupvej 100 2720 Vanløse tlf. 24 88 10 94 niels.vinther@greve-gym.dk Birgit Sandermann Justesen næstformand Kollelevbakken

Læs mere

GISP. Nr. 148 Maj 2012

GISP. Nr. 148 Maj 2012 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP 13869 Fås som

Læs mere

Biofag. Nr.1 februar 2011

Biofag. Nr.1 februar 2011 Biofag Nr.1 februar 2011 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

GISP. Nr. 155 September 2014

GISP. Nr. 155 September 2014 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten

Læs mere

Biofag. Nr.1 februar 2013

Biofag. Nr.1 februar 2013 Biofag Nr.1 februar 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

GISP. Nr. 151 Maj 2013

GISP. Nr. 151 Maj 2013 GISP Nr. 151 Maj 2013 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING IDRÆT Få gratis prøveperiode! Opret en profil på gyldendal-uddannelse.dk eller scan koden 8651 C-DET ER IDRÆT + B-FOR BEDRE IDRÆT i-bøger på

Læs mere

Biofag. Nr.2 april 2011

Biofag. Nr.2 april 2011 Biofag Nr.2 april 2011 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag Nr.1 februar 2014

Biofag Nr.1 februar 2014 Biofag Nr.1 februar 2014 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Geo-Nyt 59, december 2004-1. Geo-Nyt 59. december 2004. Gullfoss, foto: Karsten Duus. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF

Geo-Nyt 59, december 2004-1. Geo-Nyt 59. december 2004. Gullfoss, foto: Karsten Duus. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF Geo-Nyt 59, december 2004-1 Geo-Nyt 59 december 2004 Gullfoss, foto: Karsten Duus Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF Geo-Nyt 59, december 2004-2 Jens Korsbæk Jensen kasserer Acaciavej 5, 1867

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

GISP. Nr. 152 September 2013

GISP. Nr. 152 September 2013 GISP Nr. 152 September 2013 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING gør idræt levende ibog Bog Idræt C gennemgår områder inden for idrættens verden. Bl.a. boldspil, musik og bevægelse, historiske afsnit

Læs mere

Forstå, Fange og Fastholde

Forstå, Fange og Fastholde Forstå, Fange og Fastholde Gymnasieelever, undervisning og interesse for naturfag Lars Ulriksen Sofie Birch Jensen Lene Møller Madsen Henriette Tolstrup Holmegaard Institut for Naturfagenes Didaktik Forstå,

Læs mere

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 -

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 - Farvel og Goodbye - den gamle redacteur forlader skuden og begiver sig mod nye mål (her Nuussuaq), foto: Laust Wium Olesen Geo-Nyt 62, september 2005 - Geo-Nyt 62 september 2005 Geografilærerforeningen

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60 februar-marts 2005 Det danske land er fuld af stednavne, som man kan lægge det ene eller andet i, foto: Laust Wium Olesen Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym. Velkommen til Hasseris Gymnasium 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Gymnasiet udbyder i 2015................. s. 3 Velkommen....................... s. 4 Kort om Hasseris Gymnasium............ s. 6 Introduktionsforløbet

Læs mere

176» december 2009. samfundsfagsnyt. Columbus-prisen 2009. Aktionslæring og medborgerskab. Bestyrelsens beretning. foreningen af lærere i samfundsfag

176» december 2009. samfundsfagsnyt. Columbus-prisen 2009. Aktionslæring og medborgerskab. Bestyrelsens beretning. foreningen af lærere i samfundsfag 176» december 2009 samfundsfagsnyt Columbus-prisen 2009 Aktionslæring og medborgerskab Bestyrelsens beretning foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 177: 15. februar 2010 Indhold Redaktion:

Læs mere

GISP. Nr. 150 December 2012. GISP nr.150

GISP. Nr. 150 December 2012. GISP nr.150 GISP Nr. 150 December 2012 GISP nr.150 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING NYHED Kroppen i fokus Biologi A og idræt B nucleus forlag Lundingsgade 33 8000 Århus C 86 19 04 55 Her er bogen som kombinerer

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2006 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere