ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

2 Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar Resultater og forventninger 15 Hoved- og nøgletal, finansielle 17 Koncernens resultater 23 Forretningsområdernes resultater 27 Forventninger 28 Finansielle målsætninger 29 DONG Energy på kapitalmarkedet 30 Risiko og risikostyring Ledelsesinformation 37 God selskabsledelse og interne kontroller 40 Direktionen og koncernledelsen 41 Bestyrelsen FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN 44 Totalindkomstopgørelse 45 Balance 46 Egenkapitalopgørelse 47 Pengestrømsopgørelse 49 Noter FINANSIELT REGNSKAB FOR MODERSELSKABET 92 Totalindkomstopgørelse 93 Balance 94 Egenkapitalopgørelse 95 Pengestrømsopgørelse 96 Noter PÅTEGNINGER 105 Ledelsespåtegning 106 Revisorerklæringer, finansielt regnskab 107 Revisorerklæring, ikke-finansielt regnskab SUPPLERENDE INFORMATION 108 Koncernmeddelelser offentliggjort i Ordliste 111 Aktivitetskort YDERLIGERE INFORMATION Media Relations Karsten Anker Petersen Investor Relations Allan Bødskov Andersen IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN 87 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle 88 Anvendt regnskabspraksis DONG Energy A/S CVR nr Kraftværksvej Fredericia Tlf Sprog Denne rapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. Dong energy årsrapport 2012 Ledelsesberetning

3 FoRoRd Målrettet omstilling til fremtidens bæredygtige energisystem DONG Energy er som Danmarks største energivirksomhed afgørende for at holde danskerne forsynet med energi. DONG Energy ejer mere end en tredjedel af den danske kapacitet til elproduktion (vind og termisk) og producerer fjernvarme svarende til en tredjedel af det danske forbrug, og mere end en tredjedel af de danske husstande modtager deres el- eller gasforsyning fra DONG Energy s forsyningsnet. DONG Energy har dermed en vigtig rolle i at holde det danske samfund i gang. Det ansvar er vi meget bevidste om. Ved sammenlægningen i 2006 fik DONG Energy det nødvendige fundament for at kunne klare sig i konkurrencen med andre store energi koncerner på det liberaliserede europæiske energimarked. Det stod imidlertid også klart, at indtjeningsgrundlaget i form af de store gaskontrakter med DUC og produktionen på kraftværkerne ikke ville være stærkt nok til at bære virksomheden ind i det nye årti. Både gas- og el markedet var under markant forandring, og hvis Danmark fortsat skulle have et stærkt energiselskab, krævede det opbygning af nye vækst områder, der kunne give selskabet den nødvendige konkurrenceevne. Vores strategi har derfor været at opbygge to stærke forretningsben inden for henholdsvis offshore vind og olie- og gasproduktion som supplement til den danske forsyningsforretning. Offshore vind er i dag den hurtigst voksende teknologi inden for vedvarende energi i Europa, og med en andel på mere end en tredjedel af den installerede kapacitet er DONG Energy en klar markedsleder. Olie og gas vil imidlertid i mange år fremover fortsat være afgørende byggesten i det moderne samfund, og med en stigende global efterspørgsel efter disse ressourcer og en faldende europæisk selvforsyning, er det DONG Energy s mål fortsat at udnytte sine stærke kompetencer til at fremskaffe olie- og gasressourcer og skabe værdi. Dermed spiller DONG Energy nu en rolle i forsyningen af energi ikke alene til danskerne, men også til kunder og husholdninger over hele Nordeuropa. Derudover er det et fokusområde at øge andelen af bæredygtig biomasse i produktionen af el og varme ved at konvertere danske kraftværker, der i dag anvender fossile brændsler. Det giver mere ren energi og gennem innovation udvikles nye teknologier til at forbedre udnyttelsen af biomasse og affald. I vores forsyning af energi til slutkunder vil øget energieffektivitet blive et væsentligt fokusområde for DONG Energy i de kommende år. Vi ønsker at være erhvervskundernes foretrukne leverandør af attraktive energiløsninger, der styrker deres konkurrenceevne, og det miljøbevidste valg for vores privatkunder med kundeoplevelsen i højsædet. I 2012 oplevede DONG Energy betydelige økonomiske udfordringer, blandt andet som følge af en række strukturelle ændringer i gasmarkedet, og det årsresultat, vi kan rapportere, er ikke tilfredsstillende. Derfor har bestyrelsen og direktionen taget en række initiativer på både omkostnings-, investerings- og kapitalsiden for at genoprette en rentabel forretning. Rigsrevisionen offentliggjorde i januar 2013 sin undersøgelse af DONG Energy. Undersøgelsen bekræftede blandt andet, at økonomien er under pres, særligt i 2012, primært som følge af tab i gasmarkedet. De ovennævnte initiativer skal genskabe koncernens finansielle kapacitet. I begyndelsen af marts 2012 tog bestyrelsen afsked med den administrerende direktør Anders Eldrup. Den 27. august tiltrådte Henrik Poulsen som ny administrerende direktør. Sammen ser vi frem til at fortsætte udviklingen af DONG Energy som et af Europas mest progressive energiselskaber, der har potentialet til at yde et afgørende bidrag til fremtidens bæredygtige energisystem. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke samtlige medarbejdere for indsatsen i Det var et turbulent år for DONG Energy, men gennem en dygtig og vedholdende indsats fra engagerede medarbejdere er koncernen på vej i den rigtige retning. 27. februar 2013 Fritz H. Schur Bestyrelsesformand DONG ENERGy årsrapport LEDELSESBERETNING

4 En af Nordeuropas førende energikoncerner DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ejeroversigt Den danske stat 79,96% SEAS-NVE Holding 10,88% Øvrige 9,16% hoved- og nøgletal Nettoomsætning mio. kr EBITDA mio. kr årets resultat mio. kr. (4.021) Pengestrømme fra driftsaktivitet mio. kr Nettoinvesteringer mio. kr. (14.642) (13.060) (8.530) Rentebærende nettogæld mio. kr Justeret nettogæld / EBITDA x 4,1 1,9 1,9 Afkast af investeret kapital (ROCE) % (7,4) 5,7 9,6 CO 2 -udledning pr. produceret energienhed g/kwh Arbejdsulykker med fravær (LTIF) pr. mio. arbejdstimer 3,6 4,1 4,6 Note: Alle koncernens hoved- og nøgletal fremgår på side dong EnERGy KoRT FoRTAlT EXPLORATION & PRODUCTION WIND POWER THERMAL POWER ENERGY MARKETS SALES & DISTRIBUTION Nettoomsætning, mia. kr. (%) 1, 2 11,9 (14%) 7,8 (9%) 9,0 (10%) 41,4 (47%) 17,1 (20%) EBITDA, mia. kr. (%) 1 6,6 (76%) 2,5 (29%) 2,1 (24%) -4,6 (-53%) 2,1 (24%) Bruttoinvesteringer, mia. kr. (%) 1 5,1 (26%) 12,7 (65%) 0,3 (2%) 0,3 (1%) 1,2 (6%) Ansatte, FTE (%) (11%) (28%) (16%) 324 (5%) (22%) Kerneforretning Exploration & Production Wind Power Thermal Power Energy Markets Sales & Distribution Efterforskning og produktion af olie og gas Udvikling, opførelse og drift af offshore vindmølleparker Produktion af el og varme fra kraftværker Optimering og afdækning af energi - porteføljen, herunder engroshandel med gas og el Salg og distribution af el og gas Markedsposition Geografisk koncentrerede positioner i Nordvesteuropa Gunstig adgang til infrastruktur Et af de største E&P-selskaber i DK Blandt de 10 største E&P-selskaber i Norge Førende efterforskningsselskab vest for Shetlandsøerne (UK) Markedsleder inden for offshore vind, opført 38% af Europas kapacitet Stærk pipeline af projekter frem til 2020 Råder over 48% af den tilgængelige termiske produktionskapacitet i Danmark Producerer en tredjedel af det danske fjernvarmeforbrug Førende engrossælger af el og gas i Danmark El- og gaspositioner i Storbritannien, Tyskland og Holland Førende dansk distributør af el og gas med markedsandele på henholdsvis 27% og 28% Detailsalg i Danmark, Sverige, Holland og Storbritannien Business drivers Olie- og gaspriser Omkostninger til fund af olie og gas Fastholdelse af høj oppetid på anlæg Udvikling i underliggende omkostningsniveau i leverandør-industri Vindforhold Rådighed Elpriser og offentlige tilskud Industrialisering og modning af værdikæden Sikring af leverancer gennem ramme aftaler og partnerskaber Partnerskaber med både industrielle og finansielle investorer Udvikling i elpriser, primært Nord Pool Udvikling i priser på brændsler og CO 2 Markedets behov for fleksibilitet Regulatoriske rammebetingelser Udvikling i energipriser Sæsonudsving i gaspriser Markedslikviditet Genforhandling af langsigtede gaskontrakter Distributionstariffer (reguleret) Udvikling i el- og gasmarginer Sikre omkostningseffektivitet Sikre forsyningssikkerhed Levere kundeservice ROCE mål 2016: > 20% 2020: > 20% 2016: 6-8% 2020: 12-14% 2016: 7-9% 2020: 7-9% Strategiske mål for 2020 Olie- og gasproduktion: boe/dag Genskabe reserver: R/P-ratio 10 Installeret offshore vindkapacitet (før frasalg): 6,5 GW Reducere offshore wind Cost of Energy til under 100 EUR/MWh 3 Blandt de bedste i Europa til effektiv og fleksibel drift af kraftværker Biomasse andel i el- og varmeproduktion i Danmark: 50% Blandt de bedste i Europa til at håndtere energieksponeringer med henblik på værdiskabelse og reduktion af risici Fastholde høj forsyningssikkerhed (el) 1. kvartil på kundetilfredshed Firdobling af energibesparelser hos danske kunder 1 % erne angiver forretningsområdets andel af koncernen i Koncernintern omsætning medfører, at forretningsområdernes omsætning sammenlagt er højere end koncernens omsætning. 3 Samfundets omkostning baseret på projekter i Storbritannien, der træffes investeringsbeslutning om i DONG ENERGy årsrapport 2012 LEDELSESBERETNING

5 1. kvartal 3. kvartal 23. februar 19. juli Salg af 50% af havmølleparken Borkum Riffgrund 1 til KIRKBI Rammeaftale om 6 MW offshore vindmøller og Oticon Fonden DONG Energy og Siemens Energy underskrev en rammeaftale 50% af den tyske havmøllepark Borkum Riffgrund 1 blev solgt for om levering og servicering af i alt 300 havmøller på hver 6 MW. 4,7 mia. kr. Parken er under opførelse og kommer til at bestå af 77 Møllerne vil blive installeret på havmølleparker i Storbritannien 3,6 MW vindmøller. fra 2014 til februar 14. august Udbygning af Hejre-feltet i dansk Nordsø Køb af tre tyske udviklingsprojekter inden for offshore vind DONG Energy og Bayerngas besluttede at udbygge Hejre-feltet. DONG Energy erhvervede Gode Wind 1, 2 og 3 fra PNE Wind DONG Energy er operatør og ejer 60% af feltet, mens Bayerngas AG. Projekterne har en samlet kapacitet på op til 900 MW og er ejer 40%. DONG Energy s andel af investeringen udgør 7,3 mia. kr. beliggende i den tyske del af Nordsøen. 12. marts Administrerende direktør fratrådt Anders Eldrup fratrådte stillingen som administrerende direktør. udvalgte BEGIVEnhEdER marts Udvikling af Runde 3 projekt i det irske hav Centrica og DONG Energy dannede et joint venture for sammen at udvikle havmølleprojekter i Irish Sea Zone, som er en del af Storbritanniens Runde 3, og som har en samlet kapacitet på 4,2 GW. 23. marts Nyt installationsfartøj til offshore vindmøller A2SEA, der er ejet af DONG Energy (51%) og Siemens Wind Power (49%), underskrev kontrakt om et nyt fartøj, som er designet til at installere vindmøller på havet. Det nye installationsfartøj forventes leveret i Aftalen har en værdi af 890 mio. kr. 4. kvartal 24. oktober DONG Energy s S&P rating nedgraderes til BBB+ Standard & Poor s (S&P) nedgraderede DONG Energy s rating fra A- til BBB+ med Negative Outlook som konsekvens af de udfordrende betingelser på gas- og elmarkederne. 1. november Effektiviseringsplan DONG Energy offentliggjorde en effektiviseringsplan for at forbedre indtjeningsevnen og styrke kapitalstrukturen. Planen indebærer en omkostningsreduktion på 1 mia. kr. årligt fra 2013, blandt andet ved at nedlægge 625 stillinger. Derudover forventes frasalg for 10 mia. kr. i kvartal 18. april Ny administrerende direktør Henrik Poulsen blev ansat som ny administrerende direktør. Han kom fra en stilling som administrerende direktør i TDC og tiltrådte 27. august november To nye koncerndirektører Samuel Leupold blev udnævnt som ny koncerndirektør i Wind Power. Han kommer fra en stilling som koncerndirektør hos det schweiziske energiselskab BKW FMB Energie. I Energy Markets blev Morten Hultberg Buchgreitz udnævnt som ny koncerndirektør, hidtil Senior Vice President for Group Treasury & Risk Management og siden marts 2012 konstitueret vicekoncerndirektør i Wind Power. Begge direktører tiltræder stillingerne 4. marts En fuldstændig liste over koncernmeddelelser findes på side 108. DONG ENERGy årsrapport LEDELSESBERETNING

6 Strategisk omstilling og fokuseret vækst DONG Energy s regnskab for 2012 er ikke tilfredsstillende. Dette skyldes primært, at indtjeningen i Energy Markets blev væsentligt lavere end forudsat, og vi måtte hensætte til tabsgivende kontrakter på gaslagre og LNG-kapacitet samt nedskrive værdien af vores gasfyrede kraftværker i Holland og Storbritannien. Situationen skyldes overkapacitet, lave kulog CO 2 -priser og en negativ udvikling i centrale marginer i det europæiske gasmarked forhold som flertallet af europæiske energikoncerner kæmper med i disse år. Udfordringerne blev skærpet af produktionsproblemer på nogle af vore olie- og gasfelter og forsinket idriftsættelse af nye vindaktiver. At indtjeningen ikke har udviklet sig som planlagt samtidig med at vi befinder os i en investeringskrævende omstilling af forretningen har betydet, at vi i 2012 ikke har opfyldt vores finansielle målsætning om forholdet mellem indtjening og gæld. De utilfredsstillende resultater og det naturlige forhold, at mange af investeringerne i nye olie- og gasfelter og offshore vindparker endnu ikke er kommet i drift og bidrager med indtjening, betyder også, at vi ikke har leveret et tilstrækkeligt højt afkast af den investerede kapital. DONG Energy har derfor iværksat en omfattende finansiel handlingsplan, der skal genetablere et solidt økonomisk fundament for den fortsatte vækst og strategiske omstilling af koncernen. Planen for 2013 og 2014 indeholder fem punkter: Frasalg af ikke-kerneaktiver for 10 mia. kr. Reduktion af ejerandele i kerneaktiviteter Reduktion af omkostninger med effekt på 1,2 mia. kr. i 2013 Restrukturering af den tabsgivende gasforretning Tilførsel af yderligere egenkapital på minimum 6-8 mia. kr. Sammen med indtjeningen fra nye aktiver, der kommer i produktion, herunder tre nye offshore vindparker i 2013, vil planen styrke koncernens kapitalstruktur og afkast af den investerede kapital. DONG Energy skal have et stærkt fokus på finansiel værdiskabelse. Det er fundamentet for, at vi kan fortsætte vores ambitiøse vækststrategi og omstilling til grøn energi. Derfor vil koncernen fremadrettet have afkastet af den investerede kapital (ROCE) som det mest centrale finansielle mål. Senest fra 2016 og fremover skal afkastet være på mindst 10%. Fokuseret strategisk omstilling og vækst DONG Energy er i gang med en langsigtet omstilling af sin forretning. Energy Markets og kraftværkerne, der historisk set leverede en væsentlig del af koncernens indtjening, har været under pres i de senere år på grund af strukturelle ændringer i det europæiske energimarked. Strategien har derfor været at udvikle to nye forretningsområder offshore vind og olie- og gasproduktion som kunne skabe et robust og voksende forretningsgrundlag for koncernen. Målet har været at udvikle DONG Energy fra en altovervejende dansk forsyningsvirksomhed til en nordeuropæisk energikoncern med kompetencer og finansiel kapacitet til at udvikle energisystemet i en grøn retning og fortsat bidrage til en høj forsyningssikkerhed og et konkurrencedygtigt afkast på den investerede kapital. Koncernens strategi frem mod 2020 er at fortsætte denne forretningsmæssige omstilling gennem en fortsat fokuseret satsning inden for fire områder: 1. Offshore vind, hvor DONG Energy i dag er global markedsleder 2. Efterforskning og produktion af olie og gas, hvor koncernen har stærke kompetencer i det nordvesteuropæiske område 3. Effektiv, fleksibel og biomassebaseret kraftværksdrift, hvor DONG Energy er blandt de førende i Europa 4. Intelligente og energieffektive kundeløsninger, der skaber høj tilfredshed. Inden for disse fire prioriterede fokusområder vil vi investere i fortsat innovation og udvikling af vores processer og teknologier. De fire overordnede strategiske pejlemærker for koncernens udvikling i perioden frem til 2020 vil således være: Firdobling af den installerede kapacitet inden for offshore vind Fordobling af produktionen af olie og gas Fordobling af biomasseandel i produktionen fra danske kraftværker Firdobling af energibesparelser hos danske kunder Investeringerne i den videre udvikling af offshore vind og olie- og gasproduktionen vil være de primære vækstmotorer for koncernen og udgør langt hovedparten af vort samlede kapitalforbrug. Inden for de grønne produktionsteknologier offshore vind og biomasse vil vi stræbe efter at være blandt de globalt førende, mens vi inden for olie og gas vil styrke vores regionale markedsposition yderligere. Investeringerne vil fortsat være koncentreret i Danmark, Storbritannien, Norge og Tyskland med Frankrig som et muligt nyt marked. Vores danske og internationale forsyningsforretning, der i dag leverer energi til mere end 1,1 mio. kunder, vil også fremover være en vigtig del af DONG Energy s forretning. Vores mål er at tilbyde effektive og intelligente løsninger, der reducerer energiforbruget og styrker konkurrenceevnen hos vores erhvervskunder, og som sætter vores privatkunder i stand til at leve et moderne og miljøbevidst liv. Vi vil arbejde målrettet på at udvikle kundernes serviceoplevelse og på at sikre, at vi gennem vores forsyningsnet opretholder en høj forsyningssikkerhed. Vi vil forfølge disse mål, fordi vi er overbeviste om, at vi på en og samme tid kan skabe vækst og økonomisk værdi, vise vejen til markant mindre udledning af CO 2 og samtidig styrke vores konkurrenceevne. Den fokusering af DONG Energy s forretning, som vi er i gang med, indebærer, at vi ikke længere vil investere i områder som affaldsbaserede kraftværker, gasfyrede kraftværker, LNG, gaslagre, vandkraft, elbiler og onshore vind. Prioriteter for forretningsområderne DONG Energy s forretningsområder vil alle spille vigtige roller i gennemførelsen af strategien. For hvert område er der fastlagt ambitioner og prioriteter for de kommende år: BERETNING FRA KONCERNCHEFEN Dong energy årsrapport Ledelsesberetning

7 Exploration & Production Regional styrkeposition Vækst og værdiskabelse Optimere produktion på eksisterende felter bl.a. via satellit-udbygning Udvikle ny produktion fra Hejre (Danmark) og vest for Shetlandsøerne (Storbritannien) Øge investeringerne i efterforskning med henblik på at sikre langsigtede reserver Færdiggøre reparation af Siri platformen Wind Power Markedslederposition Vækst og værdiskabelse Effektivisere og standardisere drift af offshore vindparker Modne og opføre stærk pipeline af nye vindprojekter Reducere Cost of Energy via industrialisering af værdikæden og teknologiudvikling Videreudvikle industrielle og finansielle partnerskaber Thermal Power Førerposition inden for biomasse energi Solidt, positivt cash flow Udbygge positionen som en af Europas mest effektive kraftværksforretninger Omstille danske kraftværker til biomasse Levere fleksibel backup kapacitet til det danske energisystem Kommercialisere nye, innovative bioteknologier som Inbicon, REnescience og Pyroneer Sales & Distribution Energieffektivitet og høj kundetilfredshed Stabil reguleret indtjening Fastholde høj forsyningssikkerhed og udvikle intelligent distributionsnet Øge salg af energiløsninger og klimapartnerskaber yderligere styrke produkt- og serviceoplevelsen for forbrugerne Styrke produktplatform, synergier og indtjening i Storbritannien og Holland Energy Markets Effektiv markedsenhed Finansiel turn-around Optimere DONG Energy s energistrømme og nedbringe risici i markedet Genforhandle langsigtede gaskontrakter for at eliminere tab Maksimere værdien af gasfyrede kraftværker, gaslagre og LNGaktiviteter Styrke indtjening inden for engros-gassalg Strategien og prioriteterne underbygges af konkrete mål, der fremgår af tabellen. Finansiel værdiskabelse, medarbejdernes sikkerhed og kundetilfredshed skal forbedres samtidig med, at den langsigtede transformation til mere grøn energi gennemføres. Strategien indebærer, at vi øger hastigheden i den grønne omstilling af el- og varmeproduktionen, så målet nu er en reduktion på 60% af vores CO 2 -udledning i 2020 mod det oprindelige mål om en reduktion på 50% i forhold til udledningen i DONG Energy s ledende markedspositioner er skabt af engagerede og dygtige medarbejdere, som ikke mindst i et krævende år som 2012 har udvist en betydelig kampvilje og evne til at håndtere turbulens uden at tabe målet af syne. Med henblik på at udbygge vores konkurrenceevne vil vi også fremadrettet investere i vores medarbejderes sikkerhed, trivsel og kompetencer. Tilsvarende vil vi fortsætte digitaliseringen af vores arbejdsprocesser og kontaktflader til kunder og partnere. Fleksible og skalerbare IT-platforme er afgørende led i den fortsatte opbygning af DONG Energy. International energikoncern med stærke danske rødder I et bredere samfundsmæssigt perspektiv vil DONG Energy s fortsatte investeringer for at opretholde en global førerposition inden for offshore vind være en hjørnesten for udbygningen af den danske vindindustri. Off shore vind er den hurtigst voksende teknologi inden for vedvarende energi i Europa, og med en andel på mere end en tredjedel af den installerede kapacitet er DONG Energy en klar markedsleder. Frem mod 2020 forventes markedet at vokse markant, og det er vores mål at opretholde vores førerposition gennem proces- og teknologiudvikling samt målrettede investeringer. Med en stærk tilstedeværelse i de mest aktive udviklingslicenser for olie og gas i den danske del af Nordsøen vil DONG Energy fortsat være en drivkraft i udviklingen af disse værdifulde ressourcer for det danske samfund. Udvidelsen af vores E&P-forretning i hele vores geografiske fokusområde fra en produktion på boe/dag i 2012 til boe/dag i 2020 vil øge robustheden af vores portefølje og dermed medvirke til, at DONG Energy fortsat kan spille en vigtig rolle i dansk og europæisk energiforsyning. DONG Energy vil fortsat være markedsleder inden for transformationen af energisystemet i retning af mere vedvarende og bæredygtig energi. Denne vision forfølger vi ikke alene for at blive mere grønne, men fordi vi er stærkt konkurrencedygtige og kan skabe økonomisk værdi inden for de pågældende områder. Den strategiske retning og de pejlemærker, som vi har udstukket frem imod 2020, skal sikre DONG Energy s rolle som en markedsledende, innovativ og værdiskabende nordeuropæisk energikoncern. BERETNING FRA KONCERNCHEFEN Henrik Poulsen Adm. direktør Strategiske mål 2012 Mål 2016 Mål 2020 Afkast af investeret kapital (ROCE) -7,4% > 10% > 12% EBITDA 8,6 mia. kr. ~20 mia. kr. Justeret nettogæld / EBITDA 4,1 < 2,5 < 2,5 Rating på mindst BBB+/Baa1 BBB+/Baa1 BBB+/Baa1 CO 2 -udledning 443 g/kwh 350 g/kwh 260 g/kwh Ulykkesfrekvens (LTIF) 3,6 < 2,5 < 1,5 Installeret offshore vindkapacitet (før frasalg) 1 1,7 GW 3,5 GW 6,5 GW Offshore wind Cost of Energy 2 < 100 EUR/MWh Olie- og gasproduktion boe/dag boe/dag Olie- og gasreserver / årlig produktion (R/P-ratio) Biomasseandel af dansk kraftvarmeproduktion 21% > 40% > 50% Kundetilfredshed i Danmark, Tyskland og Storbritannien Øverste kvartil Øverste kvartil Energibesparelser hos danske kunder (TWh) 3 1,6 3,7 5,9 1 DONG Energy ejer 1,2 GW af kapaciteten på 1,7 GW pr. 31/ Samfundets omkostning baseret på projekter i Storbritannien, der træffes investeringsbeslutning om i Akkumuleret førsteårs effekt af energibesparelser siden Dong energy årsrapport Ledelsesberetning

8 Vores aktiviteter DONG Energy s integrerede forretningsmodel omfatter dels produktion af olie og gas, el fra vindmøller samt el og varme fra kraftværker (up-stream), dels salg og distribution af gas og el (down-stream). Aktiviteter herimellem (mid-stream) forbinder og optimerer koncernens energiproduktion og energipositioner. Olie og gas DONG Energy har gennem de seneste år etableret sig som en stærk aktør med betydelige kompetencer inden for efterforskning og produktion af olie og gas, og har i løbet af de sidste fem år fordoblet produktionen. Disse aktiviteter leverer i dag et væsentligt bidrag til koncernens indtjening og forsyningssikkerhed. DONG Energy er et af de største E&P-selskaber i Danmark og det tiende største i Norge med produktion fra i alt 13 felter i de to lande. Produktionen udgjorde i boe pr. dag, heraf 82% fra Norge, hvor gasfeltet Ormen Lange bidrog med størstedelen. Hertil kommer en stærk position i området vest for Shetlandsøerne, hvor DONG Energy er blandt de største licenshavere og deltager i udbygningen af den første samlede infrastruktur, der forbinder området til markederne i Storbritannien. Øget produktion Baseret på allerede besluttede investeringsprojekter i Danmark og Storbritannien forventes det, at produktionen af olie og gas i 2016 vil være væsentligt højere end i Vigtige bidrag hertil er produktionen fra gasfelterne Laggan-Tormore i det britiske område vest for Shetlandsøerne, hvor produktionen ventes at begynde i 2. halvår 2014, og Hejre i Danmark, der ventes at indlede produktion i slutningen af DONG Energy er operatør på Hejre, der er Danmarks største olie- og gasfelt under udbygning. I forbindelse med både Laggan-Tormore og Hejre deltager DONG Energy i etableringen af rørledninger og landanlæg, der bidrager til at skabe mulighed for produktion fra andre fund i de pågældende områder, hvor DONG Energy også har ejerandele. DONG Energy deltager også i den fortsatte udbygning af Syd Arne feltet, hvor produktionen fra to nye satellitplatforme fra 2. halvår 2013 skaber grundlag for en forøgelse og forlængelse af produktionen. Hertil kommer initiativer for at vedligeholde produktionen fra de øvrige felter, blandt andet nye produktionsboringer på flere eksisterende felter, investeringer i kompression på Ormen Lange samt det betydelige reparationsarbejde på Siri platformen, der er produktionscenter for de fem felter i Siri-området. Reparation af Siri platformen DONG Energy har igennem 2012 fortsat reparationsarbejdet på Siriplatformen og samtidig fastholdt produktionen tæt på det budgetterede. Projektet er stadig udfordrende og komplekst og har været udsat for forsinkelser i leveringen af komponenter fra underleverandører. Den langsigtede stabilisering af platformen forventes dog fortsat afsluttet i DONG Energy overvåger og evaluerer kontinuert Siri-platformens integritet for at sikre fortsat sikker drift af platformen. DONG Energy optimerer løbende design og tidsplan, og projektet forventes afsluttet inden for den tidligere udmeldte omkostningsramme på 3,5 mia. kr. Forventet udvikling i olie- og gasproduktion, boe/dag Syd Arne (DK) 2013 Laggan- Tormore (UK) 2014 Hejre (DK) I perioden frem mod 2020 har DONG Energy et mål om at øge produktionen til et niveau på boe pr. dag ved at gennemføre udbygning af en række eksisterende fund, hvor der endnu ikke er taget investeringsbeslutning. Opbygning af reserver Med stigende produktion øges kravet til opbygningen af nye olie- og gasreserver, så værdiskabelsen fastholdes. DONG Energy s olie- og gasreserver (2P) udgjorde 454 mio. boe ved udgangen af 2012, svarende til 15 års produktion. For i perioden frem mod 2020 at bevare et forhold mellem olie- og gasreserver og årlig produktion (R/P) på mindst 10 planlægger DONG Energy en væsentlig forøgelse af investeringerne i efterforskning i perioden sammenlignet med Efterforskningsindsatsen forventes bl.a. rettet mod området vest for Shetlandsøerne, hvor DONG Energy allerede har betydelig efterforskningssucces og er etableret som et af de ledende E&P-selskaber. Et andet fokusområde vil være Barentshavet, hvor der er mulighed for at gøre større fund. I de mere modne områder i Danmark og Norge vil efterforskningsaktiviteterne i højere grad være rettet mod fund, der kan produceres via allerede eksisterende produktionsanlæg. For at diversificere porteføljen arbejder DONG Energy også med at etablere nye aktiviteter, bl.a. i den centrale del af den engelske Nordsø og i Grønland. I tillæg til de nævnte aktiviteter vil DONG Energy løbende justere porteføljesammensætningen gennem køb og salg af licensandele. Her er der særligt fokus på at optimere risiko/afkast forholdet samt muligheder for at etablere nye aktiviteter i attraktive områder. VoREs AKTIVITETER DONG ENERGy årsrapport LEDELSESBERETNING

9 Vindkraft DONG Energy er markedsleder inden for offshore vindkraft og havde ved udgangen af 2012 opført en vindkapacitet på 1,7 GW, hvoraf 1,2 GW ejes af koncernen. Markedsandelen på opført offshore vindkraft i Europa udgør 38%. For at opretholde den førende markedsposition lægger DONG Energy vægt på at udvikle en robust og balanceret pipeline af offshore vindprojekter samt at opføre, drive og vedligeholde en portefølje af vindparker effektivt. Desuden lægger DONG Energy vægt på at råde over egne kompetencer i de dele af værdikæden, der er væsentlige for koncernens strategi. Frem mod 2020 er målet at vokse væsentligt, målt på både produktion og kapacitet. Det er ambitionen at have opført en offshore vindkapacitet i Nordvesteuropa på 6,5 GW i I 2013 vil tre nye havmølleparker være i fuld produktion, nemlig Anholt i Danmark og London Array 1 og Lincs i Storbritannien. De tre parker vil have en samlet kapacitet på 1,3 GW (svarende til det årlige elforbrug i 1,1 millioner husstande), og DONG Energy s ejerandel udgør 583 MW. Derudover kommer et demonstrationsprojekt med to Siemens 6 MW turbiner ved Gunfleet Sands i produktion i Desuden var der ved udgangen af 2012 truffet beslutning om opførelse af parkerne West of Duddon Sands i Storbritannien samt Borkum Riffgrund 1 i Tyskland med en samlet kapacitet på 0,7 GW. Idriftsættelse af disse parker forventes i 2014 og Vindenergi skal være konkurrencedygtig DONG Energy indgik i 2012 en ny stor rammeaftale med Siemens om levering af 300 enheder af den nyudviklede 6 MW offshore vindmølle. Havmølleparken Westermost Rough i Storbritannien, som DONG Energy tog investeringsbeslutning om i januar 2013, vil være det første projekt under rammeaftalen. DONG Energy tager hermed igen en ledende rolle i udviklingen af offshore vindindustrien. Rammeaftalen er et af de initiativer, der skal medvirke til at nedbringe enhedsomkostningen pr. produceret megawatt-time fra offshore vindkraft (Cost of Energy). Det er målet at reducere offshore wind Cost of Energy til at være lavere end 100 EUR/ MWh i 2020 (samfundets omkostning baseret på projekter i Storbritannien, der træffes investeringsbeslutning om i 2020), så omkostningerne ved elproduktion fra offshore vindkraft bringes på et konkurrencedygtigt niveau. Dette svarer til en reduktion på ca. 30% i forhold til Hovedparten af omkostningerne i en vindparks levetid ligger i opførelsesfasen. Det er derfor afgørende at nedbringe disse omkostninger samtidig med, at produktiviteten øges. Det skal ske ved fortsat industrialisering og effektivisering af forsyningskæden bl.a. gennem installationskoncepter og rammeaftaler med leverandører. Dette reducerer Kapacitetsfaktor for offshore vindparker, % omkostningsniveauet for turbiner, fundamenter og kabler samt installationen af disse komponenter. I den løbende drift og vedligeholdelse af vindparkerne er der også fokus på at optimere værdiskabelsen i hele vindparkens levetid. DONG Energy er lykkedes med at opretholde en høj rådighed på havmølleparker i drift, og den gennemsnitlige kapacitetsfaktor for de offshore vindparker, hvor DONG Energy er operatør, var således 41% i Til sammenligning har The Department of Energy & Climate Change i Storbritannien målt den gennemsnitlige kapacitetsfaktor på havmøllemarkedet i Storbritannien til 37% i I 2012 havde den danske offshore vindpark Horns Rev 2 med 52% den højest målte kapacitetsfaktor i verden for en park med Siemens møller. Parallelt med udbygningen af vindparkerne vil DONG Energy fortsat indgå partnerskaber med industrielle og finansielle aktører for dels at sikre medfinansiering af projekterne, dels at diversificere risici. DONG Energy har haft succes med denne partnerskabsmodel og har frasolgt ejerandele til bl.a. PensionDanmark, PKA, KIRKBI-fonden, William Demant og Marubeni. DONG Energy ejer 51% af selskabet A2SEA, som ejer og opererer fartøjer, der er optimeret til at installere offshore vindmøller. Fra begyndelsen af 2013 vil skibet Sea Installer 1 påbegynde installation på DONG Energy s havmølleparker, og i 2014 kommer endnu et fartøj i drift, Sea Installer 2, hvorefter flåden består af seks fartøjer. Desuden ejer A2SEA 67% af selskabet CT Offshore, der er specialiseret i undersøiske kabellægningsopgaver samt vedligeholdelse og reparationer af offshore vindparker. Udover aktiviteterne indenfor offshore vindparker ejer DONG Energy vindmøller på land svarende til en kapacitet på 321 MW. Der blev i februar 2013 indgået aftale om frasalg af de polske vindparker på 112 MW. VoREs AKTIVITETER 41 AE 37 DONG Energy Benchmark (Storbritannien) Kapacitetsfaktoren (load factor) er et udtryk for den faktiske årlige produktion af energi i forhold til den teoretisk maksimale produktion af energi i et givent år. Forventet udvikling i opført offshore vindkapacitet, GW Kapacitet 31/ Ny kapacitet Forventet kapacitet Anholt (335 MW, resterende) Lincs (32 MW, resterende) Gunfleet Sands Demo (12 MW) West of Duddon Sands (389 MW) Borkum Riffgrund 1 (277 MW) Westermost Rough (210 MW) Projects in pipeline (510 MW) 1,0 3,5 3,0 6,5 1,7 0,4 0, Opført kapacitet er angivet brutto, dvs. før eventuelle frasalg. De navngivne vindparker er dem, der er truffet beslutning om pr. 31/ , på nær Westermost Rough der blev besluttet i januar Vindparkerne i 2013 er delvist opført i 2012, derfor er kun den resterende andel angivet. DONG ENERGy årsrapport LEDELSESBERETNING

10 Kraftværker DONG Energy s kraftværker er en vigtig del af det danske energisystem. Koncernens kraftværksportefølje udgør 48% af den tilgængelige termiske produktionskapacitet i Danmark. Kraftværkernes elproduktion sælges på den nordiske elbørs Nord Pool. DONG Energy leverer varme til en række varmekunder i Danmark og producerer en tredjedel af det danske fjernvarmeforbrug. Kraftværkerne anvender biomasse, gas, kul, olie og affald som brændsel. Biomasse i el- og varmeproduktion på termiske kraftværker i Danmark, % Strategien for kraftværkerne er, at de gennem fleksibel og effektiv drift skal understøtte og muliggøre den kraftige udbygning af vind- og solenergi. Samtidig fortsættes omlægningen af el- og varmeproduktion fra kul til bæredygtig biomasse. I 2012 var 21% af produktionen i Danmark baseret på biomasse, og det er målet, at denne andel skal udgøre 40% i 2016 og 50% i Målet skal nås gennem omlægning af udvalgte kraftværksblokke på de centrale kraftværker til biomasse. Øget fleksibilitet på kraftværkerne forbedrer mulighederne for hurtigt at kunne regulere produktionen op eller ned i forhold til om vinden blæser og solen skinner. Behovet for balancering i det danske energisystem er stigende med den stadigt større andel af energiproduktion fra vindmøller og solceller. De centrale værker i Danmark hører til verdens mest effektive og fleksible kraftværker som følge af kombineret el- og fjernvarmeproduktion samt en målrettet optimeringsindsats. Internationale sammenligninger viser, at DONG Energy s danske kraftværker har forholdsvis lave driftsomkostninger sammenlignet med andre termiske kraftproducenter i Europa. Uden for Danmark råder DONG Energy over tre gasfyrede kraft værker: Et i Holland, et i Storbritannien og et i Norge. Gasfyrede kraftværker er mere klimavenlige end kulfyrede, men er i øjeblikket udfordrede på 2020 rentabiliteten, fordi kulfyrede kraftværker nyder godt af lave priser på kul og CO 2. Salg og distribution DONG Energy er Danmarks største leverandør af energi med markedsandele på 27% for distribution af el og 28% for distribution af gas. DONG Energy sælger el og gas til mere end 1,1 millioner private kunder, virksomheder og offentlige institutioner i Danmark, Holland, Sverige og Storbritannien. Distributionsforretningen er underlagt offentlig regulering, mens salg af energi i langt overvejende grad er liberaliseret. Markedsandelene for salg af el og gas i Danmark er henholdsvis 20% og 29%, og i Sverige er markedsandelen for gassalg 26%. Danmark var Elproduktion, i 2012 fortsat DONG TWh Energy s største marked for elsalg med 92% af koncernens salg til slutkunder. Storbritannien var med 46% af koncernens gassalg til slutkunder det største marked i 2012, som følge af overtagelse af et gashandelsselskab i maj Ud over omkostningseffektivitet er stabil forsyning og kundetilfredshed de primære fokuspunkter for koncernens down-stream-aktiviteter. Det er således et vigtigt mål at fastholde høj forsyningssikkerhed på elområdet. Det er DONG Energy s mål, at en kunde i gennemsnit højst oplever strømsvigt i 35 minutter på et år, en fastholdelse af det nuværende niveau. DONG Energy fortsatte i 2012 arbejdet med at sætte kunden i centrum gennem uddannelse af medarbejdere og forbedringer af de kundevendte processer. Dette arbejde vil fortsætte i årene fremover for at sikre kunderne den bedste kundeoplevelse. I Danmark er det fortsat et vigtigt led i strategien at forbedre kundetilfredsheden, så DONG Energy placerer sig i øverste kvartil. DONG Energy er førende i udviklingen af klimapartnerskaber med over 130 partnere blandt offentlige og private virksomheder i Danmark, heraf mange af landets største virksomheder. Et klimapartnerskab hjælper virksomheden med at reducere energiforbruget, benytte vedvarende energi og sikre en klar klimaprofil. DONG Energy s mål er at være erhvervslivets foretrukne partner på energi og klima, og i 2020 skal der være partnerskaber med 30 af de 50 største og mest betydelige danske virksomheder. For at nå dette mål gøres der en prioriteret indsats for fortsat at bygge specifikke kompetencer op inden for energirådgivning og øge kendskabet til bl.a. energiforbrugende processer i udvalgte brancher. DONG Energy introducerede i 2012 Dansk Vindstrøm uden merpris med det formål, at tilbyde de danske privatforbrugere en mere aktiv involvering i udbredelse af vedvarende energi. VoREs AKTIVITETER Gassalg til Gassalg slutkunder til slutkunder i 2012 i 2012 Elsalg til Elsalg slutkunder til slutkunder i 2012 i % 5% 8% 8% 20% 20% 46% 46% 36,8 TWh 36,8 TWh 20% 20% 48% 48% 7,5 TWh 7,5 TWh 44% 44% 9% 9% Danmark Danmark Sverige Sverige (forsyningspligt) (forsyningspligt) (markedsvilkår) (markedsvilkår) Danmark Danmark Storbritannien Storbritannien (markedsvilkår) (markedsvilkår) (markedsvilkår) (markedsvilkår) Danmark Danmark Holland Holland (forsyningspligt) (forsyningspligt) (markedsvilkår) (markedsvilkår) Danmark Danmark (markedsvilkår) (markedsvilkår) Holland Holland (markedsvilkår) (markedsvilkår) DONG ENERGy årsrapport LEDELSESBERETNING

11 Optimering og handel med energi Optimeringen af DONG Energy s energiportefølje omfattende alle koncernens aktiviteter varetages af forretningsområdet Energy Markets. Forretningsområdet sørger også for effektivt at nedbringe og kontrollere koncernens markedsrisici. Optimeringen sikrer sammenhæng mellem på den ene side produktion af energi fra vindmøller, kraftværker og olie- og gasfelter og på den anden side salg af energi til kunderne. Samtidig fokuserer forretningsområdet på at øge værdien af energistrømmene. Udover produktion fra koncernens aktiver består DONG Energy s energiportefølje af langsigtede gaskøbsaftaler, herunder LNG, samt af gaslagre. Et vigtigt fokusområde de kommende år bliver at genskabe indtjeningen i koncernens mid-stream-aktiviteter, som for tiden er tabsgivende. Det skal primært ske via genforhandlinger af de langsigtede gaskøbsaftaler for at opnå priser, der afspejler de ændrede forhold på gasmarkedet, hvor olie- og gaspriserne ikke længere følger hinanden. Et andet fokusområde er optimering af LNG-terminalen i Rotterdam, hvor kapaciteten søges udnyttet bedre. Koncernen fremskaffede i 2012 primært gas ved egen produktion, køb hos DUC og langsigtede kontrakter. Foruden bilaterale køb og salg handles el og gas på de nordeuropæiske energibørser, primært Nord Pool, EEX, NBP og TTF. Nye teknologier udnytter biomasse og affald Udvikling af nye bioraffineringsteknologier er fortsat et fokusområde i 2020-strategien. DONG Energy har udviklet Inbicon-teknologien til produktion af 2. generations bioethanol, hvor restprodukter fra landbruget omdannes til transportbrændstof. Det fortsatte udviklings- og demonstrationsarbejde fokuserer på at opnå en bredere og mere effektiv udnyttelse af biomassen i Inbicon-teknologien. REnescience teknologien kan behandle usorteret husholdningsaffald med enzymer og trække de organiske dele ud af affaldet. Samtidig giver den mulighed for en effektiv genanvendelse af tilbageværende plastik, metal og glas. Et REnescience-anlæg kan være med til at øge energiproduktion baseret på den biologiske del af husholdningsaffaldet. Dermed giver teknologien nye muligheder for at gøre affald til en nyttig ressource. DONG Energy har desuden udviklet en ny forgasningsteknologi kaldet Pyroneer, der forbedrer udnyttelsen af biomasse som energikilde til erstatning for kul og andre fossile brændsler på kraftværkerne. Pyroneer kan øge anvendelsen af biomasse som energikilde, og den igangværende demonstration af teknologien forløber tilfredsstillende. Fælles for de tre teknologier er, at de adresserer behovet for i stadig højere grad at kunne udnytte ressourcerne i affald fra land og by. DONG Energy arbejder målrettet med at realisere teknologiernes kommercielle potentiale. I Kina er der skabt rammevilkår for 2. generations bioethanol, og DONG Energy har derfor taget vigtige skridt i retning af at bringe Inbicon-teknologien til det kinesiske marked. I 2012 blev der indgået samarbejdsaftaler med to kinesiske partnere med henblik på at udvikle konkrete Inbicon projekter i Kina. Vores aktiviteter Gasfremskaffelse % 19% Egen produktion DUC 146,5 TWh 21% 23% Langsigtede kontrakter Øvrige Mulige vækstområder DONG Energy investerer i projekter, der kan give muligheder for vækst i fremtiden. Smart Energy fremtidens energisystem Fremtidens danske energisystem forventes at være domineret af vedvarende energikilder, som primært producerer el. En omstilling af energisystemet er dermed nødvendig, og der er behov for, at dette bliver mere intelligent og fleksibelt, så der sikres størst mulig sammenhæng mellem produktion og forbrug af energi. Det er også nødvendigt for at opretholde en meget høj leveringssikkerhed. DONG Energy har en række projekter, der sigter mod at skabe en intelligent infrastruktur, omfattende hele energisystemet et såkaldt Smart Grid. Det skal sikre en øget fleksibilitet i forbruget af energi og dermed medvirke til at håndtere balanceudfordringen i, at energisystemet i højere grad bygger på vedvarende energi, som er afhængig af naturen. Som et konkret skridt i samme retning har DONG Energy i 2012 succesfuldt implementeret en ny teknologi, Power Hub, hos en række kunder. Power Hub kan medvirke til at styre forbruget og optimere eventuel lokal produktion, så denne foregår optimalt for både elnettet og kundens økonomi. Ud over en øget fleksibilitet i forbruget af energi er det afgørende, at der også sker en fortsat udbygning af Danmarks forbindelser til det nordeuropæiske elmarked, så de forskellige landes energisystemer i endnu højere grad kan hjælpe med at balancere hinanden på tværs af landegrænserne. Dong energy årsrapport Ledelsesberetning

12 Redegørelse for samfundsansvar DONG Energy s bestyrelse har vedtaget en politik for samfundsansvar, der er forankret i koncernledelsen, og som gælder for hele koncernen. Politikken tager udgangspunkt i FN s Global Compact og forpligter DONG Energy til at skabe løbende fremskridt inden for Global Compact s fire fokus områder klima og miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption. Derudover opstiller ansvarlighedspolitikken fire principper for DONG Energy s arbejde med samfundsansvar: Interessentinvolvering, væsentlighed, handling og transparens. Principperne udmøntes i beskrivelser af, hvordan DONG Energy arbejder med samfundsansvar i praksis. Arbejdet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at omverdenens forventninger har stor betydning for DONG Energy s forretning. Derfor er interessentinvolvering en central del af koncernens ansvarlighedsarbejde. Gennem systematisk dialog med koncernens interessenter, ønsker DONG Energy at identificere de områder, hvor koncernen har et særligt samfundsansvar. Derfor arrangerer DONG Energy eksempelvis rundbordsmøder, hvor NGO er inviteres til at give udtryk for deres syn på koncernens aktiviteter. På den baggrund har DONG Energy identificeret fem samfundsmæssige udfordringer, der både er væsentlige for koncernens interessenter, og som er relevante i forhold til de opgaver, DONG Energy varetager. De er præsenteret nedenfor. Disse udfordringer er udgangspunktet for DONG Energy s arbejde med samfundsansvar og er en integreret del af koncernens forretningsstrategi. To af DONG Energy s strategiske satsningsområder er derfor at udbygge den vedvarende energi inden for offshore vind markant i de kommende år og at konvertere kulfyrede kraftværker til biomasse for at producere mere ren energi. I omstillingen mod mere ren energi skal samfundet fortsat have adgang til den nødvendige energi for at kunne fungere. Derfor er øget indvinding af olie og gas også et af DONG Energy s satsningsområder. Ved at udvikle og investere i fremtidens energiteknologier bidrager DONG Energy til innovation og udvikling af nye kompetencer til glæde for den økonomiske udvikling og samfundets konkurrenceevne. Realiseringen af strategien skal ske samtidig med, at koncernen fremmer stadigt mere sikre og udviklende arbejdsforhold. DONG Energy sætter konstant fokus på sikkerhedskulturen blandt medarbejdere og leverandører og søger at skabe gode rammer for den enkelte medarbejders udvikling. Som en stor virksomhed er det afgørende for DONG Energy at sikre en høj integritet og etik i måden virksomheden drives på, og koncernen gennemfører derfor målrettede indsatser både internt og over for leverandører med henblik på at understøtte disse værdier. Oversigten på de følgende tre sider viser de konkrete mål, som DONG Energy har fastlagt som svar på de fem samfundsmæssige udfordringer, der udspringer af koncernens ansvarlighedspolitik. I oversigten vises hvorledes der i 2012 er arbejdet med disse mål, de gennemførte handlinger og årets resultater pr. 31. december 2012 samt arbejdets sammenhæng til FN s Global Compact. På dongenergy.com findes der yderligere information om DONG Energy s arbejde med ansvarlighed. samfundsansvar Samfundsmæssige udfordringer Ren energi Hvordan accelererer vi udbygningen af vedvarende energi, når det i dag kun udgør 13% af det globale energiforbrug, og når de traditionelle energiteknologier stadig dominerer? Mennesker i centrum Mennesker i centrum Hvordan fremmer vi stadigt mere sikre og udviklende arbejdsforhold i en industri, der er præget af stort og kompliceret udstyr, store naturkræfter og et behov for højt kvalificerede kompetencer? Adgang til energi Adgang til energi Hvordan sikrer vi fortsat adgang til den nødvendige energi, når den globale efterspørgsel stiger, og de traditionelle energiressourcer er begrænsede? Virksomhedsintegritet Virksomhedsintegritet Hvordan sikrer vi som en stor virksomhed ordentlighed, transparens og lydhørhed i vores virksomhedsdrift, samtidig med, at vi agerer på et komplekst og konkurrencepræget marked? Et konkurrencedygtigt samfund Hvordan kan energiindustrien bedst bidrage til vækst, værdiskabelse og et konkurrencedygtigt Et konkurrencedygtigt samfund samfund? DONG ENERGy årsrapport LEDELSESBERETNING

13 Samfundsmæssig udfordring Fremmer Global Compact s principper om klima og miljø DONG Energy's væsentligste svar Mål Handlinger og implementering i 2012 Status 31. dec 2012 Reduktion af CO 2 -udledning Reduktion af CO 2 -udledning ved el- og varmeproduktion: 350 g CO 2 /kwh i g CO 2 /kwh i g CO 2 /kwh i % grøn el- og varmeproduktion i 2020 Blandt de vigtigste tiltag er (se også de følgende mål og handlinger): Nye investeringer i havmølleparker Øget anvendelse af biomasse i energiproduktion Kulfyrede kraftværksblokke tages ud af produktion, så de er betingede driftsklare 443 g CO 2 /kwh 37% grøn el- og varmeproduktion samfundsansvar Et konkurrencedygtigt samfund Adgang til energi Fremmer Global Compact s principper om klima og miljø Udbygning af offshore vind Øget produktion af energi fra offshore vindparker (installeret kapacitet, før frasalg): 6,5 GW i 2020 I 2012 har DONG Energy besluttet at investere i opførelsen af nye havmølleparker samt sat nye parker i drift. I alt opførte DONG Energy i 2012 havmøller med en samlet bruttokapacitet på 0,5 GW. 1,7 GW installeret offshore vindkapacitet 1 Et konkurrencedygtigt samfund Adgang til energi Fremmer Global Compact s principper om klima og miljø Reduktion af offshore wind Cost of Energy Reduktion af offshore wind Cost of Energy: Lavere end 100 EUR/MWh i Tiltag implementeres løbende gennem integrering i DONG Energy s projektpipeline for offshore vindparker. Mål for reduktion af offshore Cost of Energy er blevet vedtaget Et konkurrencedygtigt samfund Adgang til energi Fremmer Global Compact s principper om klima og miljø Øget anvendelse af biomasse Biomasse skal udgøre en større andel relativt til fossile brændsler i produktionen af el- og varme på danske kraftværker: 40% i % i 2020 I 2012 har DONG Energy forberedt konvertering af kraftværkerne Studstrup, Avedøre og Skærbæk fra fossile brændsler til biomasse. 21% biomasse 1 DONG Energy ejer 1,2 GW af kapaciteten på 1,7 GW pr. 31/ Samfundets omkostning baseret på projekter i Storbritannien, der træffes investeringsbeslutning om i Reduktion af CO 2 -udledning, g CO 2 pr. kwh DONG Energy er nået langt i omstilling af energiproduktionen til mindre udledning af CO 2. Målet på maksimalt 260 g CO 2 -udledning pr. kwh i 2020 vil blive realiseret ved fortsat investering i vindkraft samt omlægning af kraftværksaktiviteter fra fossile brændsler til biomasse Realiseret Oprindeligt mål Nyt mål DONG ENERGy årsrapport LEDELSESBERETNING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011

ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011 ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011 kort fortalt resultater 2011 MArkedsAndele En af Nordeuropas førende energikoncerner DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI

ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI 04 DONG Energy KORT FORTALT 9.3 MILJØ FORTSAT 48 KONCERN- REGNSKAB 11 THE DONG Energy WAY 12 FREMDRIFT PÅ 2020 STRATEGIEN INDHOLD LEDELSESBERETNING

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers virksomhed i perioden 1. januar 2014-31. december 2014.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers virksomhed i perioden 1. januar 2014-31. december 2014. Protokol DONG Energy A/S Generalforsamling 2015 Den 4. marts 2015 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S (CVR-nr. 36 21 37 28), Fredericia kommune, i MESSE C, Konferencecenter,

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2009 LÆS MERE INDHOLD LEDELSESBERETNING Forord 1 Udvalgte vigtige begivenheder 2 Hoved- og nøgletal, finansielle 4 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle 5 Marked og strategi 6 Samfundsansvar

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

EXPLORATION & PRODUCTION 36% UNDERSØISK PLATFORM

EXPLORATION & PRODUCTION 36% UNDERSØISK PLATFORM UNDERSØISK PLATFORM DONG Energy benytter identiske undersøiske produktionsenheder, der placeres direkte på havbunden, i forbindelse med udbygningen af Trym- og Oselvar-felterne i Norge. DONG Energy er

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S Januar 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 8 A. Formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

2020 Godkendt af bestyrelsen for NRGi a.m.b.a. den 19. november 2014

2020 Godkendt af bestyrelsen for NRGi a.m.b.a. den 19. november 2014 NRGi strategiplan 2020 NRGi Strategi 1 Godkendt af bestyrelsen for NRGi a.m.b.a. den 19. november 2014 Pejlemærkerne sættes for udviklingen frem mod Indledning Koncernstrategi 2020 Koncernstrategiplan

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26 ÅRSRAPPORT 07 20 26 14 Generation Exploration Distribution & production 32 Markets Generation producerer el og varme fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 AGENDA KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND SAMMENLIGNINGSANALYSER UDFORDRINGERNE REDUKTION AF LCOE I 2020 GENNEM SPØRGSMÅL KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND OFFSHORE WIND

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling

Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling Oliver Vindex Nielsen, Senior Commercial Advisor Gastekniske Dage, Middelfart, 13. maj 2013 Dagens hovedbudskaber Der er store mængder gas (og olie)

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN Supplerende beretning

IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN Supplerende beretning Supplerende beretning Dong energy årsrapport 2013 119 Hoved- og nøgletal - ikke-finansielle 2013 2012 2011 2010 2009 Mængder Produktion: Olie- og gasproduktion mio. boe 31,7 28,5 26,4 24,4 24,0 - olie

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att.: Annemette Ottosen j.nr. 12-0227905 DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Danmark Tlf.

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere