INDHOLD. Påtegninger 09 Ledelsespåtegning 10 Den uafhængige revisors erklæringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Påtegninger 09 Ledelsespåtegning 10 Den uafhængige revisors erklæringer"

Transkript

1 Årsrapport 214

2 INDHOLD Om Aage V. Jensen Naturfond 4 Fondsoplysninger 5 Fondens formål, mission og vision 6 Visionen og missionen føres ud i livet 7 Nytænkning og samarbejde 8 Vores værdier CVR-NR ÅRSRAPPORT 214 Påtegninger 9 Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Årets projekter 12 - Den Danske Naturfond 13 - Gyldensteen Strand 14 - Lille Vildmose - Elge og ny sø 15 - Naturindhold i Naturstyrelsens skove på Vestsjælland 16 Status for naturfondens ejendomme 2 Benyttelse 21 Økonomisk udvikling Årsregnskab 1. januar december 22 Resultatopgørelse 23 Balance 25 Anvendt regnskabspraksis 28 Noter Ledelse 31 Bestyrelsen 2 3

3 FONDSOPLYSNINGER FONDENS FORMÅL, MISSION OG VISION FONDEN Aage V. Jensen Naturfond Kampmannsgade 1, København V Naturfondens formål Aage V. Jensen Naturfonds vision og mission er kernen i Fondens virke og kan føres direkte tilbage til det formål, stifteren, tømrermester Aage V. Jensen, havde med Fonden, nemlig: Vision, mission og værdier For at sikre den bedst mulige anvendelse af de midler, Fonden bevilger til naturbevarende formål, har bestyrelsen vurderet og defineret Fondens strategier og arbejdsmetoder. Telefon: Telefax: CVR-nr.: Stiftet: 29. december 26 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december At støtte naturens bevarelse og udvikling, samt de vilde dyrs beskyttelse Dette formål skal blandt andet ifølge vedtægterne søges opnået ved: Ved vurdering, udvikling og evaluering af projekter benyttes eksterne eksperter, samarbejde med myndigheder, grønne organisationer og andre interessegrupper. Fonden finder, det har stor betydning for naturbeskyttelsen, at befolkningen kommer ud i naturen og får forståelse for dens værdier. DIREKTION Direktør Anders Skov At erhverve, eje og drive naturarealer. At foretage og støtte genopretningsprojekter såvel i relation til de af Fonden ejede naturarealer som udenfor disse arealer. At yde støtte til forsknings- og formidlingsprojekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af natur, samt de vilde dyrs beskyttelse, i Danmark. Naturfondens vision At give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur - i dag og i fremtiden BESTYRELSE Advokat Leif Skov, formand Direktør, fhv. industriminister Nils Wilhjelm, næstformand Professor Katherine Richardson Christensen Advokat Sys Rovsing Professor Bent Aaby Støtte til formålet kan ydes såvel i form af aktiviteter i Fondens eget regi som i form af kontante udlodninger, lån eller på lignende vis til modtagere udenfor Fonden. Fonden støtter kun projekter i Danmark. Naturfondens mission At bevare, beskytte, udvikle og synliggøre danske naturværdier gennem samarbejde om vigtige naturprojekter REVISION Statsautoriseret revisor Jens Haugbyrd BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab PENGEINSTITUT Danske Bank HJEMMESIDE 4 FONDSOPLYSNINGER OM AAGE V. JENSEN NATURFOND 5

4 VISIONEN OG MISSIONEN FØRES UD I LIVET NYTÆNKNING OG SAMARBEJDE Gyldensteen Strand er et godt eksempel på, hvordan Aage V. Jensen Naturfond arbejder aktivt ud fra sin vision og mission. Gyldensteen Strand er nu et enestående stykke natur, som Aage V. Jensen Naturfond førte tilbage fra dyrket land til rig natur. I 211 købte Aage V. Jensen Naturfond det inddæmmede Gyldensteen Strand, og i foråret 214 blev digerne ud mod havet gennembrudt. Enestående pilotprojekt Formålet med opkøbet var at gennemføre en naturgenopretning af området ved at genskabe det gamle havområde samt at sikre og forbedre de nuværende naturværdier og ikke mindst at give befolkningen mulighed for at få en god naturoplevelse i området. Projektet er det første af sin art i Danmark, der gør det muligt at undersøge konsekvenserne af klimabetingede stigninger i havvandstanden på natur- og landbrugsområder. I forbindelse med genopretningen er der blandt andet skabt 2 særlige øer til fugle, og der er etableret strømrender og placeret sten for at skabe levesteder til fisk og smådyr. Der er etableret 3.35 m nye diger til beskyttelse af Bogense by m.m., og der er skabt en lavvandet sø på 142 ha. Tilsammen er der flyttet 3. m³ jord og 5. m³ sten. Det forventes, at det nye område både vil tiltrække ynglende fugle og generelt genoprette og sikre gunstige forhold for rig og naturlig biodiversitet. Videnskabeligt samarbejde Der foretages i de kommende år en række videnskabelige undersøgelser af biodiversiteten i Kystlagunen og havet ud for, og der foretages ligeledes undersøgelse af udviklingen i natur, miljø og klima, når havvand igen ledes ind i et inddæmmet areal. Via disse undersøgelser, som sker i samarbejde med Syddansk Universitet og Dansk Ornitologisk Forening, vil der blive indsamlet viden og praktisk erfaring til fremtidige projekter inden for klimasikring og naturgenopretning af havområder. Mulighed for unikke naturoplevelser Det har meget høj prioritet for Aage V. Jensen Naturfond, at besøgende får adgang til unikke naturoplevelser. Oplevelserne skal dog ske på naturens præmisser, så naturgrundlaget ikke skades, og fugle og pattedyr får mulighed for at yngle og raste uforstyrret. Der er derfor anlagt nye cykelstier til området, der er opført nye udkigsog fugletårne og et nyt naturrum, ligesom der er anlagt fem parkeringspladser og fem kilometer nye veje og stier, der fører frem til spændende mål. Danmark har stadig en rig natur med store værdier og er et velstående land, hvor forudsætningerne for at prioritere og passe på naturen er til stede. Det kræver dog mange ressourcer og betydelige økonomiske midler at bevare, beskytte og udvikle naturen. Det ved vi i Aage V. Jensen Naturfond, hvor vi over en lang årrække har arbejdet for naturens sag og i dag er den største private besidder af naturarealer i Danmark. Det offentlige har tidligere varetaget en meget stor del af naturforvaltningen i Danmark, men i de senere år er det blevet stadig vanskeligere at afsætte tilstrækkelige midler til dette område. Så selvom der i dag er mange, der arbejder for naturens sag og gør et stort arbejde, så må vi desværre konstatere, at naturtilstanden i Danmark er under pres. Derfor er der brug for, at alle gode kræfter arbejder sammen, hvis indsatsen for naturen skal nå et rimeligt niveau. Vi vil bidrage til at skabe de rette rammer for, at både det offentlige, fonde, etablerede organisationer, virksomheder og private skal kunne byde ind med deres økonomiske eller arbejdsmæssige indsats. Vi har brug for en meget bredere indsats og et større engagement helt generelt, hvis vi skal beskytte og fremme Danmarks store naturrigdom. Det er det, Aage V. Jensen Naturfond arbejder for, og vi tror på, at det kan lade sig gøre. Men det kræver, at der sker en modernisering af den måde, vi tænker forvaltning af naturen på i Danmark. Det kræver andre måder at arbejde sammen på og nye måder at gribe selve forvaltningen af naturen an på det er nødvendigt at være nytænkende. Denne modernisering ønsker Aage V. Jensen Naturfond at tage aktivt del i. Vi vil derfor søge at øge naturværdien på de arealer, som vi allerede ejer, vi vil være med til at skabe stærke partnerskaber og nye samarbejdsformer, og vi vil endnu mere fokuseret støtte en række nyttige projekter, der forbedrer den danske naturtilstand og sætter naturen på dagsordenen. Samtidig vil vi bidrage til at aktivere alle de aktører, der har mulighed for at handle til fordel for naturen. Det overordnede mål er at give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur i dag og i fremtiden. 6 OM AAGE V. JENSEN NATURFOND OM AAGE V. JENSEN NATURFOND 7

5 VÆRDIER LEDELSESPÅTEGNING Med udgangspunkt i visionen og missionen for Aage V. Jensen Naturfond har vi en række værdier, som danner grundlaget for vores arbejde: Vi formidler Vi mener, at formidling er vigtig for opnåelse af målene inden for alle vores indsatsområder. Indsatsen inden for formidling har høj prioritet, fordi vi mener, at kendskab til, indsigt i og forståelse for naturens rigdom er en forudsætning for, at naturværdier værdsættes. Vi vil den rige natur Vi prioriterer rig natur og ønsker at foretage en aktiv naturforvaltning for at sikre en bedre tilstand i naturen. Vi arbejder for biodiversitet og mangfoldighed, som er væsentlige for naturens overlevelse og balance. Vi vil dialog og kommunikation Vi søger åbenhed og dialog. Vi ønsker at have en klar profil, at skabe kendskab til vores indsats for naturen og til de udfordringer, der knytter sig til at skabe rig natur. Vi ønsker at indbyde til dialog, men også at kommunikere om de naturoplevelser, som vi skaber basis for. Vi er nyskabende Vi er langsigtede, risikovillige og nyskabende. I praksis har vi frihed til at løbe en risiko og igangsætte eksperimenter, som hverken det offentlige eller private personer har mulighed for. Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 214 for Aage V. Jensen Naturfond. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. København, den 26. maj 215 Vi beskytter naturen og skaber basis for gode naturoplevelser Vi tilgodeser befolkningens nutidige og fremtidige ønsker om rige naturoplevelser, og vi er meget bevidste om at sikre den størst mulige tilgængelighed på vores naturarealer, så flest muligt kan få gode natur oplevelser. Vi ønsker også at der er plads til fri naturlig dynamik i naturen. Vi er forskningsorienterede Vi støtter og opfordrer til forskning på egne arealer samt andre former for projekter, som viser, hvordan naturindholdet kan forbedres. Vi ønsker vidensdeling og formidling af de opnåede resultater, og vi evaluerer vores projekter på basis af fakta. Vi samarbejder Vi skaber resultater via samarbejde. Vi arbejder for at deltage i og formidle samarbejde mellem alle parter inden for naturbeskyttelse for at nå et fælles mål. Vi samarbejder med grønne foreninger i lokale naturråd for vores store ejendomme for at sikre lokal forankring og den optimale naturforvaltning. Det er gennem samarbejdet, at fagligheden højnes, og det er i den lokale forankring, vi sikrer at de mange lokale hensyn tilgodeses. Der er brug for alle gode kræfter og ressourcer for at få en rig natur. Vi deler gerne vores viden og erfaringer. Direktør Anders Skov Bestyrelse Leif Skov, formand Nils Wilhjelm, næstformand Sys Rovsing Katherine Richardson Christensen Bent Aaby 8 OM AAGE V. JENSEN NATURFOND PÅTEGNINGER 9

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER ÅRETS PROJEKTER Til bestyrelsen i Aage V. Jensen Naturfond De samlede uddelinger til projekter i 214 er på knap I år er der givet støtte til følgende nye projekter: 1. DOF - trykning af caretakerprojekt 2. Vejlerne - støtte til fugletællinger 3. Dansk Botanisk Forening - tillæg til Atlas Flora Danica 4. Danmarks Jægerforbund - efteruddannelse af flugtskydningsinstruktører 5. Danmarks Jægerforbund - 3 årigt forskningsprojekt og dokumentation af den biologiske effekt ved oprettelse af markvildslav 6. Nordfyns Efterskole - Legat 7. Vesthimmerlands Kommune - Bro ved Vilsted Sø (tillægsbevilling) 8. Københavns Universitet - Basismonitering Lille Vildmose 9. DOF - Danmarks fugleliv i forandring 1. Fugleværnsfonden - støtte til naturprojekter 11. Randers Naturcenter - Køb af ny handicapbåd 12. Danmarks Naturfredningsforening - Dataanalyser vedr. projekt Biodiversitet nu 13. Søborg Sø - Støtte til konsulentrapport 14. Kjeld Hansen - Udgivelse af bog Det tabte land II PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Aage V. Jensen Naturfond for regnskabsåret 1. januar 31. december 214, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 214 samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 214 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 26. maj 215 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jens Haugbyrd Statsautoriseret revisor 49 MILLIONER KR. Fonden opfylder formålet dels ved støtte til eksterne projekter og dels ved erhvervelse, etablering, genopretning og drift af egne naturområder i Danmark. Udvælgelsen af eksterne projekter Fonden yder støtte til mange naturprojekter indenfor forskning, indsamling af viden og naturformidling. Ved at forske i og afdække naturens tilstand skaffes bedre muligheder for fremtidig, velovervejet naturforvaltning. Samtidig sikrer formidling af viden om naturens dyr og planter indsigt i naturens vilkår og et engagement i at bevare naturen. Fonden udvælger projekter under hensyntagen til vores tre indsatsområder, som forbedrer - øger naturværdier i dansk natur påvirker - fremmer en naturdagsorden iværksætter - igangsætter, støtter og driver aktiviteter samt indgår i stærke partnerskaber Vi konkurrerer ikke med det offentlige, andre fonde og grønne organisationer om erhvervelse af naturarealer eller andre projekter. Fonden arbejder for at deltage i og formidle samarbejde mellem alle parter indenfor naturbeskyttelse for at nå fælles mål, samt søger samarbejde med kompetente interessenter. Fonden støtter gerne langsigtede projekter, hvori indgår kapacitets- og vidensopbygning. Støtten til en række projekter er fortsat i 214. Vores naturområder På vores 28 naturområder søges naturen tilgodeset bedst muligt. Vi beskytter, bevarer og forbedrer naturen blandt andet ved at fremme naturlig dynamik og naturnær forvaltning. Vi er parate til gå nye veje i forsøget på at opnå større biodiversitet, og bedre og mere effektive plejeformer. Fonden arbejder meget med at gøre områderne tilgængelige for alle ved etablering af stier, gangbroer, udsigtstårne, skjul, skiltning og foldere, som kan sikre besøgende en god og lærerig naturoplevelse. Vi ønsker at sikre den størst mulige tilgængelighed på vores naturarealer - dog på naturens præmisser. En detaljeret gennemgang af aktiviteter på vores områder kan ses i afsnittet status for naturfondens ejendomme. 1 PÅTEGNINGER LEDELSESBERETNING

7 ÅRETS PROJEKTER ÅRETS PROJEKTER Den Danske Naturfond Aage V. Jensen Naturfond indgik i december 213 en aftale med staten og Villum Fonden om at etablere Den Danske Naturfond, som gennem sine aktiviteter skal forbedre naturtilstanden i Danmark. I 214 har fondene og staten arbejdet på grundlaget for Den Danske Naturfond, herunder vedtægter og loven om Den Danske Naturfond, der blev vedtaget, 19. december 214 i Folketinget. Aage V. Jensen Naturfond har i en årrække haft et stort ønske om etablering af en politisk uafhængig naturfond, som hele befolkningen kan støtte op om og tage medejerskab til. Etableringen af den nye fond ligger i naturlig forlængelse af vores strategi om at opkøbe arealer og varetage naturforvaltningen på disse arealer, ligesom vi med etableringen af den nye naturfond får mulighed for at etablere et bredt samarbejde omkring danske naturprojekter. Vi håber, at den nye naturfond kan bane vej for en helt ny form for indsats for den danske natur. For Aage V. Jensen Naturfond har der særligt været tre grunde til at deltage i stiftelsen af Den Danske Naturfond: Med Den Danske Naturfond får Danmark en national naturfond, hvor naturen kommer i højsædet. Fondens aktiviteter vil forbedre naturtilstanden i Danmark. Konkret betyder det, at naturens mangfoldighed bliver styrket gennem forbedring af levestederne for beskyttelsesværdige dyr og planter. Med etablering af Den Danske Naturfond åbnes der også for alvor op for muligheden for at støtte naturen herhjemme for andre fonde og virksomheder. Et af hovedformålene for Fonden er netop at gøre det mere enkelt for bl.a. virksomheder, og fonde at donere midler til at støtte naturens sag. Endelig har det været afgørende for Aage V. Jensen Naturfond, at Den Danske Naturfond er uafhængig og får en bred folkelig forankring. Det er Aage V. Jensen Naturfonds håb, at Den Danske Naturfond på sigt vil være i stand til at engagere den brede befolkning i de danske naturrigdomme. Vi er stolte af at være med til at stifte Den Danske Naturfond, og vi glæder os til sammen med alle naturelskere i Danmark at forbedre naturens tilstand Gyldensteen strand 214 blev året for indvielsen af Gyldensteen-projektet. Forud var gået en hektisk periode med planlægning og udførelse af projektet med at ændre naturgold landbrugsjord til frodig natur, rejsegilde for bygningerne ved Erikholm med det nye store Naturrum Gyldensteen og med skolerum og -tjeneste samt et stort forberedende logistisk arbejde omkring selve indvielsen af naturgenopretningsprojektet. Dertil var hyret et professionelt eventfirma. Selve indvielsen 29. marts 214 blev en kæmpe succes, hvor ca. 5.5 besøgende fragtet til med busser fra Bogense samt et stort presseopbud, herunder TV 2s nyhedshelikopter samt flere flyvemaskiner og droner, bidrog til at kaste glans over arrangementet. Nordfyns Borgmester, Morten Andersen, og bestyrelsesformand Leif Skov holdt direkte TV-transmitterede åbningstaler, og efterfølgende klippede de snoren, så saltvandet til Kystlagunen løb ind og dermed skabte landets første store uddigning. Dramatisk så det ud, selvom de mange tilskuere måske havde håbet på en mere tsunami-lignende opfyldning af lagunen. Efterfølgende var der underholdning og bespisning for de mange fremmødte. De følgende dage blev hektiske for entreprenøren, som skulle fjerne digerne - i sig selv en stor logistisk opgave, når lagunen i løbet af et døgn var helt fyldt. Men væk kom digerne, og vandet flyder nu naturligt ud og ind i Kystlagunen med tidevandet. Før Efter og naturens udvikling fra pløjemark til produktiv lagune. Lokale ornitologer supplerer med koordinerede fugletællinger og netop fuglene er et meget synligt bevis for besøgende på forandringerne nede under vandet. I de kommende år vil forskningsresultater nå forskerkredse, naturforvaltere og offentlighed. De vil afsløre omfanget af forbedringer for natur, miljø og klima, og samtidig vil erfaringer til lignende projekter kunne høstes. Stifterne præsenterer den første bestyrelse i Den Danske Naturfond Projektet markerer en milepæl i dansk naturforvaltning et demonstrationsprojekt til uddigning af tidligere fjordområder. Og samtidig er der skabt forudsætninger for svar på nogle af tidens store udfordringer, som de klimabetingede kraftigere storme, øget nedbør og ikke mindst havstigninger har på inddigede kystområder i hele verden. Til at give nogle af de svar udfører Syddansk Universitet omfattende undersøgelser af bl.a. tilbageholdelse af næringsstoffer, reduktion i udledning af CO₂ til atmosfæren Siden indvielsen har folk fra nær og fjern taget projektet til sig, og hver eneste dag er der mange mennesker i området. De mange faciliteter i form af borde og bænke, tørvejsrum, opvarmede toiletter, stier, udsigtsplatform og -tårn er i høj grad med til at trække folk til. På en god weekend er der flere hundrede mennesker i området, og i løbet af det første halve år fra indvielsen vurderes det, at 65. har besøgt området. De mange besøgende sikres ordnede forhold med vores nyansatte opsynsmand på Eriksholm, Jens Bækkelund. 12 LEDELSESBERETNING 214 LEDELSESBERETNING

8 ÅRETS PROJEKTER ÅRETS PROJEKTER Udsætning af elge Aage V. Jensen Naturfond samarbejder med Aalborg Kommune om at udsætte 8-1 elge i Lille Vildmose i første halvdel af 216. Elgene skal udsættes i Mellemområdet - området mellem Høstemark Skov og Tofte Skov. Mellemområdet bliver hegnet i løbet af 215, som en del af et LIFE-naturgenopretningsprojekt, der foregår i samarbejde med Naturstyrelsen, Aage V. Jensen Naturfond og Aalborg Kommune. Elgen er en gammel dansk art, som sidst vides at vandre rundt i vore skove for 5. år siden. Introduktion af elge er et af de bedste midler til at opfylde områdets målsætning om igen at blive en højmose. Elgen har en meget stor appetit på træer og buske, og naturlig tilgroning er en af højmosens største trusler, idet træerne udtørrer mosen og hindrer lysfølsomme højmoseplanter i at spire og gro. Udsætningen hviler på et kvalificeret grundlag - baseret på både videnskabelige analyser og praktiske svenske erfaringer med elge. Undersøgelser har sandsynliggjort, at alle dyrenes behov og de dyrevelfærdsmæssige hensyn kan blive tilgodeset i området. Men elgene kan ikke klare opgaven alene, så der udsættes også 5 krondyr fra de omkringliggende skove, som allerede i dag huser en større bestand af krondyr. Mellemområdet er på 2.1 ha, så inden elgene og krondyrene har formeret sig til en bestand, som kan holde hele området lysåbent, vil der fortsat skulle afgræsses med kreaturer på områder med græsmarker i de første 5-1 år efter udsætningen. I dag græsser ca. 6-7 kreaturer på fennerne hver sommer, men i takt med at området bliver vådere udfases kreaturerne. Elgko Hegnet, der skal holde vildtet inde, bliver 2,5 meter højt, og der skal opsættes 28 km nyt hegn. Da der er offentlig adgang til hele Mellemområdet, bliver der samtidig etableret 5 færiste, 5 hestevognslåger, 2 publikumslåger og 31 arbejdslåger. For småvildtet og råvildtet bygges også et større antal faunapassager, så de fortsat kan passere hegnet. og genetablering af Birkesø Som et led i det større LIFE-naturgenopretningsprojekt i Lille Vildmose, der afsluttes med udgangen af 216, indgår også genskabelsen af Birkesø. Søen blev afvandet for godt 25 år siden, men forventes nu genskabt i efteråret 215 eller i starten af 216. For at genskabe den 13 ha sø skal Vildmosevej hæves cirka en meter på en strækning af 4 meter, grusvejene på den nuværende søbund skal fjernes, og en ny lav dæmning skal genskabes på søens nordøstlige side. For de ynglende fugle etableres et par rævesikre fugleøer med god vanddybde omkring og for vildmosens mange besøgende bygges en udsigts- og formidlingspavillon på søens nordside. Naturindhold i Naturstyrelsens skove på Vestsjælland En nylig udgivet rapport udgivet af Københavns Universitet konkluderede, at trods indsats for biodiversitet i Naturstyrelsens skove de sidste 2 år, er biodiversiteten faldende. Skovdriften har manglet fokus, og der er behov for at målrette indsatsen. På den baggrund finansierede Naturfonden i 213 et pilotprojekt med Naturstyrelsen Vestsjælland og Københavns Universitet. Målet er at udvikle en metode til registrering af skovarealer med højt naturindhold, at identificere områder med potentiale for at opnå et højt naturindhold, og at målrette velovervejede indsatser mod disse steder. Med udgangspunkt i forekomsten af sjældne arter og værdifulde skovnaturtyper og med inddragelse af topografi, hydrologi, drift og landskabselementer er nøglebiotoper kortlagt. Metoden beskriver fremgangsmåde med informationsindsamling, udvælgelse af arealer i et kortprogram, feltbesigtigelser, klassifikation af nøglebiotoperne og afsluttende identifikation af indsatsområder på skovniveau samt en samlet vurdering af områdernes potentiale på regionalt og nationalt niveau for enheden. Resultatet er blevet et katalog over handlingskrævende naturområder og udpegning af samlede områder, hvor der kan ske økologisk restaurering for at give sammenhæng, spredningsmuligheder og stabilitet til værdifuld natur. Rapporten er trykt og udgivet i december 214 og vil tjene til inspiration for Naturstyrelsens øvrige skovenheder og private skovejere. 14 LEDELSESBERETNING 214 LEDELSESBERETNING

9 STATUS FOR NATURFONDENS EJENDOMME STATUS FOR NATURFONDENS EJENDOMME Filsø 214 er andet år med fuld vandspejl i Filsø. På overfladen et stykke færdigudviklet natur, men under vandoverfladen et stykke meget dynamisk natur. Københavns Universitet overvåger søens udvikling, heriblandt kemien, vandstand, vandgennemstrømningen, vegetations- og fiskesammensætningen. Sidstnævnte har givet anledning til en anbefaling om udsætning af gedde og evt. aborreyngel for at sikre, at søen udvikler sig i retning af en klarvandet sø med en stor diversitet af vandplanter, frem for en grønkålssuppe med dårlig sigtbarhed og mange fredfisk. Dæmningsvej, Filsø Der er anlagt en ny p-plads på søens østside for at sikre besøgende gode forhold og ikke mindst et godt kig til søens nordøstlige-hjørne, hvor mange gæs og vadefugle fouragerer. Nedskæring og flisning af bjergfyr på den nordlige del af Filsø Hede har været med til at sikre heden op mod Henne Mølle Å og skabt en flot udsigt over åens tidligere løb gennem heden. Gudenåengene I foråret 214 blev den nye stibro hægtet på motorvejsbroen over Gudenåen. Indvielsen blev festlig, da rigtig mange børn og voksne var mødt op. Med stibroen er Hornbæk og Vorup Enge blevet forbundet, og det er nu muligt at lave en rundtur fra Randers centrum gennem begge områder. På turen passeres Randers Naturcenter og de tre fugletårne. Det har givet helt nye muligheder for guidede ture for Naturcentret og Randers Regnskov, ligesom byens borgere har taget den 6 km lange rundtur til sig, så ikke kun naturfolk færdes her, men også hundeluftere, motionsløbere og cyklister. Fuglebestandene optælles løbende af lokale ornitologer. Gæs og ænder har stabile bestande, men vadefugle som vibe og bekkasin, som er afhængig af kortgræssede enge, er i tilbagegang. Græsningstrykket er lavt, og opvækst af massive bestande af siv er væsentlige årsager. Der er gennemført særlig pleje til bekæmpelse af sivene, og græsningstrykket vil blive søgt øget det kommende år på flere enge. Fåreafgræsning af øen i Hornbæk Enge har glædeligvis medført, at fjordternen har genindvandret og ynglet i en koloni. Gyldensteen Strand Det altoverskyggende største arrangement/event i naturfondens regi var indvielsen af Kystlagunen på Gyldensteen Strand i marts 214, som er omtalt i en selvstændig artikel. For cyklende mellem Bogense og Gyldensteen Strand blev den nye cykelsti - finansieret af Naturfonden - lige akkurat færdig til indvielsen og er fortsat meget benyttet. De mange besøgende gjorde desuden en udvidelse af parkeringspladsen på Langø fra 4 til 12 biler meget nødvendig. Engsøen, som også var en del af genopretningsprojektet, har været længere om at etablere sig, og vandstanden kommer først op i fuld højde i løbet af foråret 215. Engsøen har allerede tiltrukket rigtig mange vandfugle - selv med lav vandstand - og havørnen foretager daglige besøg i området. De besøgende har fået en eminent udsigt til Engsøen og fuglene fra Langø-vejen i vest. Digeåbning, Gyldensteen Strand På selve Langø er vådområdet nord for Naturrummet blevet indhegnet og afgræsset med kreaturer. Det sikrer både attraktive levesteder for fugle, planter og padder, synliggør områdets dyreliv og regulerer offentlighedens færdsel. I løbet af vinterhalvåret har gæs og svaner kvitteret med den fundne ro og raster i store flokke, selvom den nyetablerede markvej over Langø til udsigten ved Pumpehuset tiltrækker mange mennesker. Skolestuen og Tærskeladen blev i løbet af foråret indrettet til skoleelever fra folkeskolen og gymnasier m.m., og naturfagslærere mødte talrigt frem til de afholdte seminarer om skoletjenesten. Efter sommerferien er skolestuen taget i brug. Den bliver flittigt benyttet, og vi har modtaget mange anerkendende tilbagemeldinger. Afslutningsvis er to flotte forskerboliger i hovedbygningen også færdigindrettet. Kåsegård I løbet af 214 er der sket en væsentlig opjustering af forholdene for besøgende i vores naturområde på Bornholm. Parkeringspladsen er skiltet, har fået belægning og klar afgrænsning. Nye vandreruter er anlagt, og det er nu muligt at gå en rundtur med klippeløkker og højlyng og komme tilbage på parkeringspladsen. Nye informationsskilte er sat op og en tydelig rutevejledning hjælper gæsterne med at finde rundt. Lille Vildmose Udmøntningen af driftsplanerne for skovene (Tofte og Høstemark) sker fortsat gennem afdrift af sitka, således at vandstanden efterfølgende kan hæves. Vandet skal fortsat ud af skoven, men ikke i dybe grøfter, som det er sket gennem de sidste mange årtier, men gennem gamle lavninger og render, som genskabes efter granskning af gamle kort og højdescanninger af landskabet. I Mellemområdet arbejdes der fortsat på LIFE+ projektet, som løber frem til og med 216. I 214 blev Portlandsmosen genryddet for birkeopvækst på den østlige del. Planen er, at næste gang, der er behov for genrydning, kommer det til at ske med udsat kronvildt og elge, som efter planen skal udsættes i første halvdel af 216. På publikumsfronten blev der i 214 opført og indviet et nyt Brandvagt -tårn efter inspiration fra fotos af et brandvagttårn, som stod i Mellemområdet, da der blev gravet tørv. Tårnet blev en øjeblikkelig succes og havde over 25. besøgende fra ultimo maj til udgangen af året. Mågerodde Naturområdet er mest kendt for den meget vigtige rasteplads forår og efterår af lysbuget knortegås, hvor en stor procentdel af den lille verdensbestand raster forår og efterår. Men mange andre fugle yngler og raster her, odder ses tit, og om foråret kan man også høre strandtudsens trillen fra strandsøerne. Få har imidlertid oplevet områdets rige dyreliv. Men i kombination med Kystruten Mors, kommunen og ikke mindst aktive borgere i Karby er der søgt og opnået tilladelse til en udsigtsplatform, som Fondens folk har bygget. Udsigten stod færdig ved årets udgang og indvielse sker i foråret LEDELSESBERETNING 214 LEDELSESBERETNING

10 STATUS FOR NATURFONDENS EJENDOMME STATUS FOR NATURFONDENS EJENDOMME Ovstrup Stormen Bodil var hård ved flere af de gamle granbevoksninger, og oprydning kombineret med en nødvendig rydning og udtynding af uønskede og syge bevoksninger er foretaget. I samarbejde med kommunen er der desuden foretaget udtynding af træer og buske på dele af heden. Sammen med Naturrådet og Herning kommune er der arbejdet på placering og udformning samt at indhente tilladelser til et nyt udsigtstårn. Den nye udsigt vil forbedre publikums muligheder for at iagttage dyrelivet og især hjortevildtet på Ovstrup Hede uden at gribe forstyrrende ind i dyrenes daglige færden. Et større hegn af fyr er blevet fjernet, så overdrev og hede er bundet sammen og udsigten fra tårnet bliver væsentligt forbedret. Tårnet forventes opsat i 215. Efter tre vellykkede, koordinerede jagter i samarbejde med naboer i området blev der nedlagt mere end 8 hinder og kalve af krondyr. Reduktionen vil hjælpe til at nedsætte den store bestands gener på dyrkede naboarealer. Fortsat regulering er nødvendig. Der er i 214 blevet observeret spor af bæver i Røjen Bæk. Flere træer langs med åen er med sikkerhed fældet af den store gnaver. Det bliver spændende at følge, om bæveren får ro nok og vil slå sig ned permanent i området. I februar blev 8 perleuglekasser opsat. Vi håber den lille bestand i området vil udvide territoriet og flytte ind i naturområdet. Snarup Mose Dåvildtbestanden på sydvest-fyn har over de seneste år vokset sig så stor, at det lokale hjortelag har åbnet op for jagt på dåvildtet. Snarup Mose huser en pæn bestand af dåvildt, så Fonden har valgt at udleje jagten. Kontrakten er udformet så tilpas restriktivt, at der dels vil blive nedlagt mosens tilvækst af dåvildt, dels sikret fred og ro til den øvrige fauna i mosen. Vaserne Som opfølgning på sidste års erhvervelse af yderligere 34 ha af Vaserne sker der nu en oprustning af forholdene for de besøgende og naturen. Der er sat nye egebænke op, og på centrale steder borde-bænkesæt. Nye piktogramstandere markerer vores ejendom og regulerer færdslen, og de nye plancher fortæller publikum om vores mange tiltag, som sker i samarbejde med Rudersdal Kommune og Fugleværnsfonden. Områdets store rigkær er blevet slået for første gang og i løbet af vinteren er opsat hegn til afgræsning af de gamle engområder, og uønsket træbevoksning er fældet. Samtidig har alle stier fået ny belægning. Hermed er der gjort klar til næste års store satsning på fugletårn, fugleskjul og undervisningsbro samt ny information. Vejlerne Fondens tidligere driftsleder på Vejlerne gik på pension i det forgangne år og hans afløser Skov- og Landskabsingeniør Niels Dahlin Lisborg er kommet godt på plads, såvel i driftslederboligen, som i den daglige drift. Forvaltningen af Vejlerne er underlagt naturens elementer i form af nedbør, temperatur og vind. Vandstanden på Vejlerne forsøges styret via opstemninger, så der sikres den for ynglefuglene rette vandstand på den rette tid af foråret. Udfordringen er her, at vandstanden i Limfjorden ikke altid gør det muligt, at komme af med vandet, når der er behov for det. Næste udfordring er at sikre den rette afgræsning og afslåning af arealerne, så de ikke fremstår for tætte i vegetationen. Der græsser mange hundrede kreaturer på Vejlerne for netop at sikre den rette biotop for ynglefuglene. Såvel vandstanden, som afgræsningen forsøges styret med største omhu, så der skabes de rette forhold for ynglefuglene. Græsningstrykket og den supplerende afslåning af tagrør og græs lykkedes fint i 214, ligesom vandstanden i Bygholm Vejle var på plads til ynglefuglene i maj, men som- mertørken gav udslag i faldende vandspejl i de efterfølgende måneder. Mange forhold skal gå op, før det hele lykkes. Fuglene har kvitteret positivt i 214 med stigende antal ynglende fokusarter (engryle, brushøne og sortterne). Æbelø Æbelø er efterhånden ved at ligne det den skal ifølge fredningen fra 22, nemlig en skov der skal have lov til at udvikle sig som urørt. Som hjælp hertil er et projekt til fredningens krav om naturlig hydrologi nu afsluttet. De gamle afvandingsgrøfter er lukket og derved er der opstået nogle mindre vådområder med åbent vand. Der kommer mange mennesker på Æbelø - særlig i sommerperioden. Man regner med, at der på en god sommerdag kan være 4-5 besøgende på øen samt 8-1 sejlbåde på vandet op til øen. Det giver et stort pres på øen, som er svær at håndtere uden en lokal boende opsynsmand. Det glæder os, at de besøgende stort set overholder adgangsforbuddet for havørn på den centrale del af Æbelø. Roen nyder de ynglende havørne godt af, og de kunne i 214 for 3. gang sende flyvefærdige unger på vingerne. Ret godt gået med alle de besøgende! Ølundgård Endnu engang blev det en tør sommer, og 4-talsstranden tørrede helt ud og Ølundgårds Inddæmning næsten ligeså. Søen i Mellemstykket svandt også ind, men der var stadig godt med vand. I Lammesø Inddæmning var der stadig lidt vand omkring øen i området. Men før det blev sommer, var det vår, og det blev for mange fugle en fantastisk ynglesæson. Det kan vi takke øerne for, den udbredte undervandsvegetation og sidste sommers udtørring, som fjernede de fleste fisk, som ellers lever af det samme som fuglene. Ølundgård På øerne er der fred for ræven, og her fandtes 6 kolonier af hættemåger med tilsammen 2.4 par. Til vores store glæde ynglede der også sorthovedet måge med hele 3 par. Herudover ynglede mange par sorthalset lappedykker foruden lille og gråstrubet lappedykker samt mange grågås, gravand, gråand og knarand. Vadefuglene har det som alle andre steder svært og de klyder der påbegyndte at yngle fik heller ikke i år unger på vingerne. 214 vil blive husket som det år, hvor Ølundgårdområdet trak særlig mange spændende fugle til. En meget smuk hvidøjet and trak besøgende til. Årets invasion af hvidvingede terner ramte også Ølundgårdområdet, og hele 22 smukke terner kunne ses samtidig. Og som om det ikke var nok satte en sort ibis rekord i antal tilbragte dage på en dansk lokalitet. Og så var der selvfølgelig lige silkehejren, sølvhejren og skestorkene 18 LEDELSESBERETNING 214 LEDELSESBERETNING

11 BENYTTELSE ØKONOMISK UDVIKLING I Vejlerne og i en del af Lille Vildmose (Tofte og Høstemark) er der gamle begrænsninger i adgangen, fastsat forud for Fondens overtagelse, for at beskytte den sårbare natur. Til gengæld er der gjort meget ud af at formidle en oplevelse af denne natur, ved besøgscentre, fugletårne m.v. På alle de øvrige (25) naturarealer er der almindelig adgang, og det er tilfredsstillende at konstatere det meget store og stigende antal besøgende på Fondens ejendomme. Ud over de mange besøgende foregår der en række moniterings- og forskningsprojekter dels af studerende og forskere fra undervisnings- og forskningsinstitutioner, dels af mange amatørforskere, der alle yder et væsentligt bidrag til undersøgelse og forståelse af den biodiversitet, der findes på de forskellige ejendomme og dermed giver bedre mulighed for den fremadrettede drift af disse. Der har i 214 været 34 studerende fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet samt Aalborg Universitet i gang med forskningsprojekter på Fondens ejendomme, heraf 17 kandidatafhandlinger, 1 bachelorafhandlinger og 2 Phd-afhandlinger samt 1 Postdoc. Forskningen berører de fleste af naturfondens ejendomme og vedrører meget forskellige og relevante problemstillinger. Som eksempler er følgende projekter med udgangspunkt i vores ejendomme afsluttet i 214: Miljøfaktorernes påvirkning på artssammensætningen af biller i Tøndersvamp (Fomes fomentarius). Befolkningens opfattelse af rewilding i naturgenopretningsprojekter - en kvantitativ undersøgelse af den danske befolknings holdning til og forståelse af fænomenet. Home range sizes and habitat use of two long-distance migratory songbirds, Willow Warbler (phylloscopus trochilus) and Wood Warbler (phylloscopus sibilatrix) in Danish forests. An assessment of different monitoring methods, of reptiles and amphibians in three different Danish habitats. Kortlægning af ynglefugle - i skovområder nær Filsø. Does one size fit all? The importance of differentiated conservation planning for red-listed forest species. Areal anvendelsens Påvirkning på Karplanters Arts rigdom - En undersøgelse baseret på data fra projektet Atlas Flora Danica. Spiders (Araneae) in Tofte forest, Denmark: Diversity and succession trends in a restoration project. Undersøgelse af krondyr (Cervus elaphus ): hvor de befinder sig i løbet af dagen og bestandssammensætning. Udvikling af Filsø med fokus på kulstofdynamik og nærings salte Lysbegrænsning af undervandsplanter i Filsø. Epifytiske laver og mosser på eg i Tofte Skov, Lille Vildmose. Field investigation of Danish heathlands; lichens and bryophytes as candidates for quality assessment. Changes in the Danish macrofungal species during the last 5 years. CO2-afgivelse fra markerne ved Gyldensteen Strand før og efter oversvømmelse med havvand; et lokalt, nationalt og globalt perspektiv. Udvalgte bunddyrs evne til at etablere sig efter oversvømmelse af marker med havvand ved Gyldensteen Strand. Succession of microbial community structure and biogeochemical processes in soil flooded with seawater. Vandløbsundersøgelser i Tofte Skov Foråret 213. Referencerapport for Sellegård Bæks tilstand forud for reetablering af naturlig hydrologi i Tofte Skov. Fondens økonomiske udvikling Årets resultat er opgjort til et overskud på 161,4 mio.kr. I resultatopgørelsen indgår modtagne gaver med 24,5 mio.kr. Naturejendomme er som følge af gennemførelse af genopretningsprojekter med bl.a. oversvømmelse af arealer m.v. nedskrevet 42,7 mio.kr. Egenkapitalen opgøres til 849,1 mio.kr. Årets resultat anses for tilfredsstillende. Investeringsstrategi og resultat For at skabe grundlag for drift af naturejendommene og fremtidige uddelinger råder Aage V. Jensen Naturfond over en større investeringsformue. Denne blev i løbet af året betragteligt forøget, efter modtagelse af en større donation. Investeringsformuen investeres, primært via aftaler med porteføljemanagere eller direkte i værdipapirer og fast ejendom. Fonden har en lang investeringshorisont, og søger at opnå størst muligt afkast under en kontrolleret risikoramme. Investeringerne spredes såvel geografisk som på forskellige aktivklasser. Udgangspunktet for investeringsstrategien er endvidere, at Fonden skal foretage uddelinger i danske kroner, samt har betydelige årlige, faste omkostninger til naturejendommene. På grund af det historisk lave renteniveau, er der alt andet lige behov for en større investeringsformue end tidligere, for at kunne foretage de samme uddelinger. Årets resultat af investeringer i værdipapirer og øvrige finansielle indtægter bidrog netto med 49,4 mio.kr. hvortil kom et positivt nettoresultat fra en erhvervsudlejningsejendom på 3,5 mio.kr. Naturejendommene bidrager ikke til det finansielle resultat, men kræver betydelige tilskud til driften. Forventninger til ser ud til at blive året, hvor Europa kan træde ud af skyggerne efter finanskrisen, som startede i 28. Alt peger dermed i retning af pæne aktieafkast også i 215. Modsat trækker negative pengemarkedsrenter afkast fra de kontantindeståender, som er en nødvendighed for at drive Fonden. Obligationsinvesteringerne forventes heller ikke at bidrage væsentligt til Fondens drift. Samlet set forventes det dog, at investeringsformuen vil bidrage med et positivt afkast, primært som følge af Fondens investeringer i aktier og ejendomme. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke Fondens finansielle stilling. 2 LEDELSESBERETNING 214 LEDELSESBERETNING

12 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER BALANCE 31.DECEMBER Note t.kr. Note t.kr. Aktiver Nettoomsætning Anlægsaktiver Omkostninger naturejendomme: Drifts- og ejendomsomkostninger Afskrivning af materielle anlægsaktiver Nedskrivning af materielle anlægsaktiver Bruttoresultat Fondsmæssige administrationsomkostninger Depot- og bankgebyrer samt managementhonorar til bank Andre driftsindtægter: Gaver Resultat af investeringsejendom Resultat før finansielle poster Indtægt af andele i interessentskaber Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat, hensættelse til udskudt skat m.v. Årets resultat Resultatdisponering Uddelinger i 214 Henlæggelse til uddelinger, ramme Overføres til overført resultat Grunde og bygninger, naturejendomme Grunde og bygninger, investeringsejendom Produktionsanlæg og maskiner Materielle anlægsaktiver i alt Andele i interessentskaber Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt I alt disponeret Interne uddelinger ÅRSREGNSKAB ÅRSREGNSKAB 23

13 BALANCE 31. DECEMBER ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Note Passiver Egenkapital Grundkapital Henlæggelse til uddelinger, ramme Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Hensættelse til udskudt skat Hensatte uddelinger Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Obligationslån Anden gæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Bevilgede uddelinger Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Medarbejderforhold Eventualposter Pantsætninger og sikkerhedsstillelser t.kr Årsrapporten for Aage V. Jensen Naturfond for 214 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Ændring af regnskabsmæssige skøn Fra og med 214 er der foretaget ændring af regnskabsmæssige skøn vedrørende forventede brugstider for bygninger på Fondens naturejendomme og tilhørende faciliteter, idet den forløbne årrække har vist, at brugstiderne må skønnes mindre end hidtil antaget. Bygninger på Fondens naturejendomme afskrives herefter over en årrække på 15-2 år og tilhørende faciliteter over 1 år. Det ændrede regnskabsmæssige skøn har for 214 medført forøgede afskrivninger på 1.83 t.kr. og en formindskelse af årets resultat og egenkapital med t.kr. Der er ikke foretaget andre ændringer af regnskabsmæssigt skøn eller af regnskabspraksis ved årsregnskabets udarbejdelse. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. I nettoomsætningen indgår tilskud. Drifts- og ejendomsomkostninger Drifts- og ejendomsomkostninger omfatter omkostninger til natur- og vildtpleje, naturformidling, publikumsfaciliteter, kulturanlæg, kultur- og bevoksningspleje, ejendomsskatter, forsikringer, vedligeholdelse, projektomkostninger, lønninger og øvrige omkostninger vedrørende natur-ejendommene. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter honorarer til bestyrelse og øvrige kontorholdsomkostninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt rentetillæg og rentegodtgørelse ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med 24 ÅRSREGNSKAB ÅRSREGNSKAB 25

14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Hensatte uddelinger Hensatte uddelinger, ført under hensatte forpligtelser, omfatter uddelinger, der er vedtaget af Fondens bestyrelse, og endeligt tilsagn er meddelt modtageren, men hvor der ikke er foretaget endelig konkretisering, hvad angår beløb eller tidspunkt. Bevilgede uddelinger Bevilgede uddelinger, ført under kortfristede gældsforpligtelser, består af foretagne uddelinger, der er disponeret, både hvad angår formål/modtager som beløb og tidspunkt, men som på statustidspunktet endnu ikke er betalt. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Kostprisen reduceres med modtagne betalinger vedrørende fredning og rådighedsindskrænkning. Der afskrives ikke på naturarealer og grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger, naturejendomme Faciliteter, naturejendomme Bygninger, investeringsejendom Produktionsanlæg og maskiner Åremål Restværdi % % % % Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansielle anlægsaktiver Andele i interessentskaber måles til skønnet dagsværdi. Nedskrivning på anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Unoterede værdipapirer måles til skønnet dagsværdi. Egenkapital Grundkapitalen er Fondens kapital, der er indskudt ved Fondens stiftelse samt senere gaver, der er ydet til forhøjelse af grundkapitalen. Henlæggelse til uddeling er den ramme for uddelinger bestyrelsen har besluttet til brug for beslutning om faktiske uddelinger i det kommende eller senere regnskabsår. Beløbet for rammen indgår som en bestanddel af årets resultatdisponering og som henlæggelse under egenkapitalen. Gaver i form af kontantbeløb og værdi af naturejendomme, der er ydet umiddelbart efter Fondens stiftelse, er posteret direkte på overført resultat og er reduceret med den herpå hvilende skatteforpligtelse. Øvrige senere gaver indtægtsføres i resultatopgørelsen. Skat og gældsforpligtelser Aktuel skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat Er skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Der indregnes såvel udskudte skatteforpligtelser som udskudte skatteaktiver. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 26 ÅRSREGNSKAB ÅRSREGNSKAB 27

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Aage V. Jensen Naturfond CVR-nr. 30 20 55 96

Aage V. Jensen Naturfond CVR-nr. 30 20 55 96 CVR-nr. 30 20 55 96 Årsrapport 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 INTERNT Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere