Forundersøgelse om et Vedvarende Energi 0 Center på Samsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forundersøgelse om et Vedvarende Energi 0 Center på Samsø"

Transkript

1 DE EUROPÆRISKE FÆLLESSKABER Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Forundersøgelse om et Vedvarende Energi 0 Center på Samsø m SAMSØ ENERGISELSKAB Samsø, Vedvarende Energi 0 December 2003

2 Forundersøgelse om et Vedvarende Energi 0 Center på Samsø Indhold Indledning side 1 Projektforløbet side 2 EU-ansøgning og anden finansiering side 5 Involvering af eksterne organisationer side 7 Alternative løsninger side 7 Bilag l\l Skitse til byggeprogram 121 Notat om lokalisering 13/ Arkitema om lokalisering I Al Pressemeddelelse

3 -1- Indledning Med baggrund i realisering af et stort antal vedvarende energiprojekter på Samsø er det besluttet, at man ønsker at etablere et Vedvarende Energi 0 Center på øen. Realisering af energiprojekterne har taget udgangspunkt i den "Vedvarende Energiplan for Samsø", udarbejdet i 1997 af PlanEnergi Midtjylland sammen med repræsentanter fra Samsø Kommune, Samsø Erhvervsråd og Samsø Landboforening. Samsø Energiselskab blev etableret i 1998 og begyndte planlægningen af en række VE-projekter i foråret august '98 blev dette fulgt op af en række informationsmøder og kampagner hvilket ofte skete i samarbejde med Samsø Energi- og Miljøkontor. Allerede i 1999 begyndte forbrugerne i det åbne land at etablere egne solvarme-, biomasse og varmepumpeanlæg. I år 2000 blev der rejst 11 store vindmøller, i foråret 2002 åbnede fjernvarmeværket i Nordby/Mårup og i slutningen af'02 var fjernvarmeværket i Onsbjerg etableret. Planlægningen af 10 hawindmøller der startede i efteråret 1998 førte til underskrivelse af en turn-key kontrakt i foråret 2002 og møllerne var etableret og prøvekørt i marts starter anlægsarbejderne af det forbrugerejede fjernvarmesystem til varmeforsyning af landsbyerne Ballen og Brundby. De mange anlægsetableringer, de store investeringer (over 350 mio. kr.) og de forskelligartede organisationsformer har gennem de seneste tre år tiltrukket et stigende antal tekniske turister. Mere end 1000 rejser årligt til Samsø for at se, lære og diskutere deres egne muligheder for at anvende nogle af Samsøs erfaringer i andre områder af verdenen. Forprojektet Som nævnt blev det besluttet at forsøge etableret et VEØ-Center som et samlingspunkt og kraftcenter omkring vedvarende energi og miljørelaterede aktiviteter. Centret skal rumme kontorfaciliteter for øens energiorganisationer, for forskere, studerende og andre der vil tilbringe længere tid på den Vedvarende Energi 0 Samsø. Centret skal også rumme et Energiakademi der skal arrangere kurser og konferencer. Endvidere skal Akademiet være den organisation der modtager gæster (tekniske turister) og, med udgangspunkt i Centrets udstillings- og modtagefaciliteter, vil Akademiet kunne supplere og kvalificere besøgene ved de mange energianlæg. De fysiske rammer: I forprojektet skulle det undersøges, hvordan centrets fysiske rammer kan fremtræde og herunder: - Kontorer for energiorganisationernes faglige og administrative personale. - Arbejdsfaciliteter for energiforskere og lignende. - Undervisnings- og kursusfaciliteter. - Demonstrations-, udstillings- og modtagefaciliteter. - Eventuelt boligfaciliteter for gæster på kortere og især længere ophold. - Vurdere mulighederne for en bæredygtig arkitektur. Flere potentielle placeringsmuligheder skulle undersøges af den etablerede projektgruppe.

4 -2- Projektforløbet Gennem et tilskud fra Erhvervs- og Boligstyrelsens Mål-2, EU Regionalfondsmidler har det været muligt at gennemføre denne forundersøgelse. Forundersøgelsen startede med det første møde i April 2002 med en projektgruppe bestående af: borgmester Carsten Bruun, fuldmægtig Peder Bang, Århus Amts erhvervsafdeling, erhvervskonsulent Mette Løkke, Samsø Landboforening, AF konsulent Alice Frost Larsen, formand for Samsø Energi- og Miljøkontor, sekretariatsleder Søren Hermansen, Samsø Energi- og Miljøkontor, planlægger Lasse Lillevang, Samsø Energiselskab og sekretariatschef Aage Johnsen Nielsen, Samsø Energiselskab, projektansvarlig. På mødet blev projektets formål diskuteret ligesom projektets økonomi blev vendt. Budgettet kan opstille således: Samsø Energiselskab kr. Ekstern konsulentassistance (arkitekt/ingeniør) Ikke refunderbar moms Rejse- og materialeudgifter Revision I alt kr. Antallet af interne timer kan opgøres til ca. 750, der skal afholdes indenfor det år som projektperioden er vurderet til. Der forelå på mødet en skitse til byggeprogram fra AJN, baseret på økologiske byggeprincipper /Bilag 1/. Desuden blev forhold som lys/lydforhold diskuteret. Det blev besluttet at lokaliserings mulighederne for centret skulle tages op på næste møde. Andet projektgruppemøde fandt sted i maj hvor valget af arkitektfirmaet Arkitema blev diskuteret. Arkitema er et af Danmarks største arkitektfirmaer, der i en årrække har arbejdet med en serie af økologiske byggerier - såvel boliger som institutioner. Desuden var den udmeldte faste pris for et grundigt skitseprojekt meget lavt, kr. Et andet stort punkt på mødet var lokalisering af centret. Syv mulige lokaliteter blev drøftet: kommunens Jobgård i Tranebjerg, en kystnær lokalitet nord for Ballen, hvor der eksisterer en lokalplan for et hote 1/konferenc ecenter, renovering af en stor gård i Stauns, ved højskolen i Kolby, ved havnen i Kolby Kås og Vesborg Fyr. Den største interesse samlede sig om de tre førstnævnte steder. Det blev besluttet, at besøge de tre lokaliteter på næste møde. Tredje projektgruppemøde fandt sted i august. Potentielle forskningsfelter blev diskuteret. Udover en række energi discipliner vurderes det oplagt at inddrage socioøkonomiske-, organisatoriske- og mediepolitiske discipliner. IKT blev også nævnt som mulighed.

5 -3- I forbindelse med mødet besøgte projektgruppen de tre lokaliteter i Tranebjerg, Stauns og Ballen. Klar enighed kunne ikke opnås hvorfor det blev besluttet at udskyde afgørelsen til næste møde. Højskolen blev besøgt ved en senere lejlighed. Det blev videre aftalt, at Erhvervs- og Boligstyrelsen skulle kontaktes med henblik på forlængelse af proj ektperioden. Fjerde projektgruppemøde fandt sted i september. Her skulle det indkredses hvilke lokaliseringer vi skulle satse på i det videre samarbejde med arkitekterne. Umiddelbart var området Holmegård nord for Ballen det område der havde den højeste prioritet. Ejendommen ved Stauns havde den næsthøjeste prioritering. Det blev aftalt, at afholde møder med ejerne af Holmegård arealet og ejendommen Stauns 3. Møderne blev afholdt d. 18. september '02. Stauns 3. Det drejer sig om en stor landbrugsejendom, hvor der ikke kunne disponeres over stuehuset der var udlejet p.t. og hvor en del af lejen blev betalt af lejernes modernisering af stuehuset. Centret skulle i givet fald placeret i en stor avlsbygning bestående af en nedlagt stald og et stort loft over stalden samt i forlængelse af denne bygning et stort maskinhus. Det blev vurderet, at ombygningen ville blive temmelig kostbar - samme m 2 pris som ved nybyggeri. Ejeren var ikke specielt interesseret i at sælge, men i at give forkøbsret hvis det samlede kompleks senere skulle sælges. Der var et par andre problemer. Det ene var, at der var strenge fredningsmæssige krav til bygninger og området i det hele taget. Det andet at området ligger afsondret og uden offentlige transport /Bilag 2/ Holmegård. Her drejede det sig om en m 2 strandnær grund umiddelbart nord for Ballen, hvor der beror en vedtaget lokalplan for et kongres/hotelcenter. Ejeren ville gerne sælge, men havde givet den lokale repræsentant for Alzheimerforeningen forkøbsret. Der skulle i givet fald rettes henvendelse til denne forening. Udover fordelen med lokalplanen og det kystnære, var der andre fordele. Området har en relativ stor kapacitet af sengepladser med hotel og vandrehjem samt to yderligere udlejningskomplekser. Endvidere har øens rutebil stoppested tæt ved. Endelig vil der formentlig blive etableret fjernvarme i området, baseret på vedvarende energi (halm). Der blev aftalt et møde med den lokale kontaktperson Niels Chr. Fokdal allerede d. 19. september, for at høre om deres planer for området. NCF orienterede om succesfulde ugekurser afholdt på Ballen Badehotel og om idéen i at etablere et permanent konferencecenter i Ballen. Fra VEØC lancerede vi en idé om, at vi i fællesskab etablerede et konferencecenter hvor VEØC etablerede konference/administrations center og Alzheimerforeningen overnatningsfaciliteter. Vi kunne så "leje os ind hos hinanden", når der var behov herfor. NCF lovede at tage dette op på et bestyrelsesmøde 2 uger senere. D. 19. november afholdt vi møde på Samsø med Thomas Carstens og Lars Kvist fra Arkitema hvor "Byggeprogrammet" blev diskutert. Derefter besøgte vi de to foretrukne lokaliteter, Holmegård og Jobgården. D. 2. december modtog vi Arkitema's vurderinger af de to potentielle placeringer. Heraf fremgik det entydigt, at Holmegård ved Ballen burde foretrækkes /Bilag 31.

6 -4- Som det fremgår, har området ved Holmegård bl.a. følgende kvaliteter: - regulært grundstykke, hvor et nybyggeri vil kunne opføres rationelt til en acceptabel m 2 -pris, - gode muligheder for at anvende en byggeteknik med lavenergitiltag og deraf efterfølgende lave driftsomkostninger samt - flotte omgivelser og specielt havets nærhed vil være en uomtvistelig kvalitet for et kursus- /forsknings center. Om Jobgården fremhæver arkitekterne een kvalitet - forankringen i Tranebjergs bymiljø. Ellers peges der på flere manglende kvaliteter: - Kun én af Jobgården tre længer (det gamle bryggeri) har bygningsmæssig kvalitet og det vil blive en stor opgave at bringe bryggeriet i en forsvarlig bygningsmæssig stand, - ønsket om et fleksibelt byggeri kan kun vanskeligt ske på den snævre terrænmæssigt stigende grund og - tilgængelighed for alle (handicapvenligt) vil blive svært at imødekomme. Projektgruppen var enig i sin beslutning om, at der i arbejdet fremover skulle satses på Holmegård. På et det femte projektgruppemøde i februar blev det derfor besluttet, at NKL nu måtte afæskes et svar således, at Arkitema kunne udarbejde det første udkast til et skitseprojekt. Efter en fornyede henvendelse meddelte NKF i februar '03, at Landsorganisationen ikke ønskede at etablere et center på Samsø for nærværende. Kort tid efter kunne vi derfor indgå en aftale med gårdejer Jørgen Schjødt Jensen, om en forkøbsret frem til udgangen af 2004, og Arkitema kunne derfor igangsættes i slutningen af marts '03. D kunne Arkitema fremlægge deres første udkast for repræsentanter fra projektgruppen, på et møde i Århus. I forslaget fremstod centret formmæssigt i to parallelle sammenhængende længehuse med traditionelt dansk saddeltag. Materialevalget var en blanding af tradition og nyere materialer der imødekommer ønskerne om et økologisk byggeri. Efter fremlæggelsen, diskussion af hovedidéen og enkelte punkter der skulle justeres, fik Arkitema grønt lys for at detailudarbejde det endelige skitseprojekt, m.h.p. en endelig godkendelse af skitseprojektet samt en fremlæggelse af byggeøkonomien. På et møde i Århus for hele projektgruppen, fremviste Arkitema deres domicil, der er etableret med væsentlige byggeøkologiske elementer såsom materialevalg, naturlig ventilation m.m. Efterfølgende blev det endelige skitseprojekt og byggeøkonomien præsenteret af Arkitema. Arkitekterne havde i deres udformning taget udgangspunkt i dansk byggetradition i form af to længehuse med saddeltag. Tagets udformning kan også genfindes i områdets omkringliggende bygninger. De to huse var forskudte men sammenbyggede, facader og tage var syd og nord orienterede. På de sydvendte tage kunne placeres solceller og solfangere. De store transparente glasfacader var forsynede med persienner således at lys- og varmeindfaldet kunne reguleres. Ventilationen skulle være naturlig og reguleres gennem luftindtag blandt andet i facaderne og udsugning gennem tagets kip. Husene skulle fremstå i glas, træ og stål (tagbeklædningen). Sidstnævnte kunne erstattes af pap hvis det ønskes, og lokalplanen vil tilsige dette. Husene placeres svævende, på punktfundamenter og i det hele taget er der lagt op til en begrænset påvirkning af den strandeng, hvor bygningerne skal etableres.

7 -5- Bortset fra småkorrektioner, var projektgruppen tilfreds med det fremlagte skitseprojekt og det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et præsentationsprospekt. Prospektet skulle udover tegninger og tekster fra Arkitema også indeholde en kort historie om Samsø som vedvarende energiø samt en nøje gennemregnet anlægsøkonomi. Prospektet blev udarbejdet i maj måned. Et udvalg af teksterne kan ses i /Bilag Al, som blev udsendt til pressen i forbindelse med et kommunalt initiativ som blev benævnt "Visionernes Allé". Anlægsudgifterne Det godkendte skitseprojekt på 625 m 2 blev af Arkitema og Samsø Energiselskab (SES) beregnet til følgende anlægsudgift: Grundkøb (SES) kr. Håndværkerudgifter inkl. byggepladsdrift Inventar Uforudsete udgifter Honorarer til arkitekter, ingeniører etc Tilslutningsafgifter (SES) Anlægsudgifter i alt kr. Efterfølgende bolig for forskere etc. 182 m kr. Det blev aftalt at udarbejde et prospekt om VEØ-Centret, der også skulle indeholde en kort og illustrativ historie om den vedvarende energiudvikling, der blev udarbejdet af Samsø Energiselskab. Efter godkendelse af det dansksprogede eksemplar, blev prospektet oversat til engelsk i juni måned. EU-ansøgning og anden finansiering Det blev besluttet at inddrage VEØ-Centret i en samlet ansøgning til EU/CONCERTO. Denne EU ansøgning havde der været arbejdet med siden et møde på Orkney Øerne i efteråret 2002 mellem Samsø Energiselskab og 1 repræsentant fra EU-Kommissionen og repræsentanter fra Gotland, Orkney Øerne m.fl. skotske øer. Samsø Energi- og Miljøkontor, Amtet og Kommunen deltager også i arbejdet med ansøgningen. På et møder i Bruxelles d dels fremlagde embedsfolk fra Kommissionen mulighederne og betingelserne for deltagelse i CONCERTO programmet, dels afholdt den føromtalte projektgruppe fra Gotland, Orkney Øerne og Samsø d et møde om de respektive projekter på øerne. For Samsøs vedkommende præsenterede vi projekter vedrørende: Biogas, Lossepladsgas, Vedvarende energi i det Åbne land, Rapsolie til transportformål, et forskningsprojekt med DTU og som nævnt det Vedvarende Energi 0 Center. 0 gruppen fandt Centerprojektet inetressant, men opfordrede til, at vi fandt et mere slagkraftigt navn - det blev til "Energiakademiet på Samsø". De tre øer fortsatte ansøgningsarbejdet på Gotland i august og et afsluttende møde i Bruxelles i september, hvor vi også havde et præsentationsmøde med embedsmænd fra EU-kommissionen. Parrallelt med udarbejdelsen af den endelige ansøgning der fandt sted i november og december (deadline d. 17. december) afholdt Energikontoret og Energiselskabet møder med Samsø kommunes økonomiudvalg i to omgange og et afsluttende møde med kommunalbestyrelsen d. 2. december. Her besluttede kommunalbestyrelsen at kommunens "Vedvarende Energi 0 A/S" ville yde

8 3 mio. kr. i anlægsstøtte, hvis den øvrige finansiering faldt på plads og hvis ikke staten ville modregne de 3 mio. i bloktilskuddet. -6- Den budgetterede anlægsfinansiering ser herefter således ud: Ansøgt støtte i EU's CONCERTO program kr. Tilskud fra VEØ A/S Ansøges andre nationale fonde Lånefinansiering, Energiorganisationerne I alt, ekskl. moms kr. En af betingelserne fra kommunen, var at man kunne acceptere Energiorganisationernes driftsbudget. Følgende blev accepteret: Årlige driftsudgifter Der optages et lån på 2,1 mio. kr., der afdrages via lejerene Forsikringer Regnskab/revision Vedligehold bygninger, indregnes ikke de første år Vedligehold udearealer, omfatter kun gang og kørearealer, engen henligger uberørt Rengøring og vinduespudsning Vedligehold, telefon- og EDB netværk, printere og lign. Varme, supplement fra 8 m 2 solfanger El, halvdelen leveres fra 200 m 2 solceller Vand/spildevand Diverse og uforudset Årlige udgifter Årlige indtægter Faste lejere, 6 stk å , 8 stk å ,10 stk å , 12 stk å Akademi, Kurser/seminarer Ekskursions grupper Anden udlejning Årlige indtægter kr kr kr kr. Medlemmer fra kommunens Økonomiudvalg fandt, at indtægterne fra kurser, ekskursioner og udlejninger var lavt sat, i betragtning af at man ville drive et forsknings- og kursuscenter. Energiorganisationerne erkendte dette men pegede på, at det var første års budget, og at man derfor havde været "konservativ" i vurderingen heraf. Organisering omkring Centret: Centret kan organiseres som en forening, som det kendes fra Samsø Energi- og Miljøkontor. Det kan også være som et Selskab med begrænset (Smba), som det kendes fra Energiselskabet. Bestyrelsen kan udpeges med 1 medlem fra hver af: Kommunen, Landboforeningen, Erhvervsforum, Energikontoret, Energiselskabet, Turistforeningen og Lejerne. Tilsvarende skal der gøres plads til større eksterne investorer. I udgangspunktet påtager Energikontoret og Energiselskabet sig driftsansvaret.

9 -7- Involvering af eksterne organisationer Flere undervisnings- og forskningsinstitutioner anvender tilbagevendende energiøen i undervisningssammenhæng. Det gælder: Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde Universitets Center, Århus Universitet og Arkitektskolen i Århus. Desuden er der et begyndende og mere formaliseret samarbejde i gang med Handelsskolen i Skanderborg. Tilsvarende satser vi på et mere formaliseret samarbejde med DTU. Det sker i forbindelse med den CONCERTO-ansøgning der er sendt til EU pr. 17. december Ansøgningen omfatter foruden VEØ Centret også et forskningsprojekt, der involverer DTU og ELSAM. Dette projekt tager udgangspunkt i Samsøs mange energianlæg og det involverede PhD studie skal forske i "infrastruktur omkring transport af og lagring af vedvarende energi". Der arbejdes således målrettet med to institutioner om en langsigtet involvering på Samsø. Det er nærliggende også at satse på en økonomisk involvering i VEØ Centret fra de nævnte institutioner. Det er tilsvarende nærliggende at forsøge flere institutioner knyttet nærmere til det kommende VEØ Center. Alternativer til et Vedvarende Energi 0 Center I forbindelse med tilsagnet om støtte til forprojekteringen var det et ønske, at der blev undersøgt alternative muligheder, hvis det ikke lykkedes efterfølgende, at finde investorer til VEØ-Centret. Som det fremgår satses der på en samlet støtte fra EU og Vedvarende Energi A/S på 7,36 mio. kr., hvilket svarer til næsten 60 % af de totale anlægsomkostninger. Hvis disse to støttebeløb bevilges' vurderes det umiddelbart, at centret vil blive etableret. Skulle det mislykkes, er der allerede nu taget kontakt til Samsø Linien A/S, som arbejder for etablering af et Golfcenter umiddelbart syd for golfanlægget ved Besser. Planerne om dette center er offentliggjort ultimo november '03, og vi har taget kontakt til direktionen for Samsø Linien om vores eventuelle interesse for at leje os ind i dette center med kontorfaciliteter og øvrige faciliteter, der måtte blive etableret ved Besser. Glipper denne mulighed også, vil vi søge et udvidet lejemål hos Samsø Landboforening i Tranebjerg eller på Højskolen ved Kolby. Hvorvidt disse muligheder kan effektueres afhænger naturligvis af den aktuelle situation hos de respektive tre organisationer. Men alle muligheder vil blive undersøgt med henblik på at fortsætte arbejdet vedrørende forsknings-, kursus- og modtage funktioner som beskrevet. December 2003, Samsø Energiselskab

10 Bilag 1 Arkitema, Aarhus Forespørgsel om udarbejdelse af skitseprojekt for et "Vedvarende Energi 0 Center" på Samsø. Skitseret Byggeprogram: Centret skal opføres som et økologisk byggeri og fremstå med overbevisende VE-arkitektur og design. Det skal være arbejdsplads for 4 organisationer/grupper: Energiselskab, Energikontor, Havvind og Energi akademi. For at kunne løfte projektet økonomisk, ønsker vi et "minimalt" skitseprojekt med en sikker økonomisk totalomkostning, som kan anvendes til udarbejdelse af det finansielle grundlag for Centrets realisering. I tillæg til minimalprojektet ønskes skitseret, hvorledes projektet kan videreudbygges i en evt. efterfølgende etape. Til sidstnævnte ønskes ikke økonomiske vurderinger. På nuværende tidspunkt ønskes et prisoverslag fra Arkitektgruppen på, hvad prisen for omhandlede skitseprojekt vil blive. Det er et ønske, at PlanEnergi Midtjylland inddrages som ingeniører i projektet. Vi forestiller os følgende program for det "minimale" skitseprojekt: - Der skal udformes kontorarbejdspladser til 6 faste medarbejdere. - Der skal yderligere udformes kontorarbejdspladser til 3 forskere, der i kortere eller længere perioder arbejder på Centret. - Der skal indarbejdes et større mødelokale til personer. - Det store mødelokale kan/skal suppleres med et mindre mødelokale til 10 personer, der til dagligt også kan anvendes til kantine. - Der skal være køkken og nødvendige toilet faciliteter. Ét toilet suppleres med bruseniche. - Indgangspartiet skal indendørs kunne anvendes som show-room, og udendørs afsættes plads udstilling af VE anlæg og kunst. Centret udformes "Handicapvenligt". Vi forestiller os følgende proces: - Arbejdsgruppen på Samsø godkender byggeprogrammet efter diskussion af visionerne for Centrets virke med deraf følgende rammer. Arbejdsgruppen indkredser et eller flere placeringsforslag. - Arkitekt/Ingeniør mødes med arbejdsgruppen på Samsø og vurderer mulighederne på de(t) udvalgte placeringssted(er).

11 - Arkitekt/Ingeniør udarbejder udkast til skitseprojekt incl. udkast til projektøkonomi, baseret på den valgte lokalitet. Udkastet diskuteres i arbejdsgruppen på Samsø. - Arkitekt/Ingeniør mødes med arbejdsgruppen for at tage endelig beslutning om skitseprojektet. - Derefter færdiggør og fremsender Arkitekt/Ingeniør det endelige skitseprojekt og totaløkonomi til arbejdsgruppen. Det vi vil bede om i første omgang er et økonomisk overslag over hvad et skitseprojekt vil koste? Vi vil derefter vurdere, om vi har økonomi til at gennemføre denne første fase, eller om vi skal forsøge andre udveje for at igangsætte processen omkring VEØ Centret. AJN,d

12 Samsø - Renewable Energy Island Museumsvej 1, Tranebjerg DK Samsø Bilag 2 Notat om undersøgelser vedr. lokalisering af VEØ-Centret De 7 medlemmer af projektgruppen prioriterede, på mødet d. 12. sept, hver især de tre lokaliteter der hidtil havde været i spil. Prioriteringen faldt således ud: Arealet ved Holmegård, nord for Ballen fik højeste prioritet med Ejendommen Stauns 3 11 point, 13 point og Jobgården 18 point. Det blev aftalt at der skulle afholdes en række afklarende møder før vi kunne sætte arkitekterne i gang med skitseprojekteringen. Møde med Teknisk Forvaltning, d. 13. sept. v. Peter Ibsen (PI) og Jakob Juul (JJ). Fra gruppen deltog Aage Johnsen (AJN) og Lasse Lillevang (LL). Holmegård PI mente, at et Center kunne placeres ved Holmegård. Arealet ligger indenfor de 300 m kystlinie, men det er skriftligt bekræftet overfor PI, at Lokalplan 12 (aug. '87), der omhandler området, er gældende. Der skal laves et tillæg til denne plan. Amtet og Fredningsnævnet (Mogens Beyer) skal kontaktes. Men kommunen søges først om kommuneplantillægget. Vigtigt at pege på sengepladser i en udvidelsesfase. Lokalplanen er udarbejdet m.h.p. hoteldrift. PI vurderer at bunden kan være blød. Stauns Ligger i fredet område, der må kun ske ændringer indvendigt. Kommunen skal søges om ændret anvendelse - skulle ikke give problemer. PI mente at en øget trafikbelastning i f.m. centret kunne blive betragtet som et problem af Fredningsnævnet. Jobgården Ingen planlægningsmæssige problemer. En evt. udvidelse kan ske mod øst. Vil kræve tillæg til Kommuneplan samt en lokalplan - skulle ikke kunne give problemer. PI peger på at trekanten overfor Jobgården hører med til gården. D Samsø Energiselskab Samsø Energiselskab Tel.: Tel.: Fax: Fax:

13 Møde om Stauns 3, d. 18. sept., ved Hardy Jensen og Jørgen Jensen. Projektgrp. ved Søren Hermansen (SH), LL og AJN. Ejendommen består af en stor gård. Stuehuset er udlejet og er under løbende renovering. Udbygningerne består af en stor og høj stald mod øst samt en mindre og lav tilbygning som en slags vestlænge. Ejendommen ligger meget tæt ved Stauns Fjord. Ejeren er ikke interesseret i salg på nuværende tidspkt. Der er landbrugspligt på gården, og ejeren peger derfor på flg. mulighed: VEØ-Centret betaler en, formentligt mindre, årlig leje for brugsretten til primært den store staldbygning. Det samme kan gælde den mindre vestlænge, som er lidt sølle. "Fundamenterne" kan dog have værdi. Det hænger sammen med: at hvis man nedriver den, får man ikke lov til at opføre en helt anden erstatningsbygning, af fredningsmæssige årsager. Stuehuset kan komme i spil senere. Den invendige renovering foretages til dels af lejerne, hvorfor lejemålet først kan opsiges senere. Endelig er der en boring på gårdspladsen, som ejeren fortsat skal kunne anvende til vandingsformål. Ejeren foreslår derfor, at vi kan "leje" brugsretten. Indrette den store staldbygning med vinkelbygningen, evt. også vestfløjen. Der indskrives så i kontrakten, at centret har forkøbsret ved et evt. senere salg. Mener i øvrigt, at der er så megen turisttrafik i området, at den smule ekstra trafik der måtte komme i medfør af et center ikke kan blive et fredningsproblem. Møde om Holmegård arealet, d. 18. sept., med Jørgen Schjødt Jensen. Projektgruppen ved Mette Løkke (ML), SH, LL og AJN. Det drejer sig om ca m2 kystnært areal nord for Ballen. JSJ vil gerne sælge, men det skal være hele arealet og til en pris på formentlig 35 kr./m2 (samlet kr.). JSJ oplyste, at den lokale Alzheimer forening havde forkøbsret. Møde med Alzheimerforeningen, d. 19.sept., ved Niels Chr. Fokdal (NCF). Projektgruppen v. SH og AJN. Foreningens interesse er et kursussted med møde-, spise- og sovefaciliteter m.h.p. 1-2 ugers familiekurser i forårs- og efterårsmånederne. AJN foreslog: VEØ-Centret kan købe hele arealet, og bebygge et af hjørnerne med de ca m2 kursus- og kontorarealer m.m. Der indgås skriftlig aftale med Alzheimerforeningen (AHF) om forkøbsret til et disponibelt areal, for evt. opførsel af værelsesfløj eller lignende. VEØC kan så periodisk leje værelser af AHF, der omvendt kan leje kursus/spisefaciliteter af VEØC. Det forslag vil NCF tage op på et bestyrelsesmøde i uge 39. Vi tilbød at deltage i mødet, evt. tage et senere, men snarligt møde. Jobgården Blev drøftet på projektgruppemødet d. 12. sept. Er placeret i Tranebjerg. Gården vil formentlig kunne erhverves for min. 1,2 mio. kr. i

14 Konklusioner Nedenfor skal opremses forskellige forhold man bør forholde sig til. Ballen Arealet er beliggende på et fladt område bag to villaer hvor der vil blive delvist havkig og bagved legeplads med tæt træbevoksning mod øst. Mod vest er der frit udkig mod marker og solnedgang. Fra et evt. byggefelt, i det nordvestlige hjørne, er der stort set frit udkig mod nord, øst og vest. Med en bebyggelsespct. på 25 er der plads til godt 4000 m2 bebygget areal i op til 8/4 m. Området betjenes af øens rutebil. Bortset fra vinteren er Ballen det sted, hvor der er flest restauranter og overnatningsmuligheder, indtil overnatningsfaciliteter etableres. Byggemodning: Der skal etableres el- og vandforsyning. Afledning skal ske til renseanlægget ved Ballen, regnvand skal nedsives. Der forsøges p.t. etableret fjernvarme baseret på halm og biogas i Ballen/Brundby. Alternativet kan være jordvarme eller pillekedel, ligesom solvarme kan etableres for varmtvandsforsyning om sommeren. Centret bør opføres som lavenergibyggeri. Der skal etableres internt vej og stinet, P-pladser og beplantning langs de to frie skel. Og som nævnt udgør købet af arealet mindst kr. ekskl. handelsomkostninger. Endelig bør der i skitseprojekteringen indregnes evt. ekstra funderingsomkostninger. Som indledning skal Amt, Fredningsnævn kontaktes og kommunen skal skriftligt anmodes om, at der udarbejdes et lokalplantillæg. Stauns 3 Ejendommen er placeret på hjørnet af Stauns og Fjordvejen. Der er frit udkig mod syd og vest. Om vinteren er der delvist udkig til Stauns Fjord?, der er beliggende tæt øst for gården. I flg. ejer er der nogen trafik ved gården. Evt. midlertidig overnatning kan ske i Sælvig Camping's hytter og værelser. Campingpladsen er beliggende ca. 1 km fra gården. Her har øens rutebil også holdeplads. "Byggemodning" Ejendommen er tilslutte el- og vandforsyning. Afledningsforholdene kendes ikke. En vedvarende energiforsyning kan formentligt kun etableres i form af et biobrændselsanlæg. Området rundt om gården skal renoveres og der skal findes plads til parkering formentligt i den nordlige del af gårdens areal. Den store østlige staldlænge skal renoveres udvendigt og indvendigt skal stort set alt tages ned. Nye bærende konstruktioner skal etableres indvendigt. Den vestlige fløj skal måske også tages i brug. Her forventes ikke så skrappe krav til bevaring, men bygningen vil blive nødvendig i det lange perspektiv. Lejen for brugsrettten forventes ikke at blive særlig stor. Der skal udarbejdes en håndfast kontrakt m.h.t. forkøbsret og pris for en overtagelse, inden vi evt. går videre med dette projekt. På grund af fredninger vurderes det ikke, at området kan udvides udover det nuværende areal på? Som første skridt skal Amt og fredningsnævn kontaktes. Jobgården Gården er placeret på et faldende areal i den østlige del af Tranebjerg, uden noget specielt attraktivt udkig. Tranebjerg er øens hovedstad med institutioner, forretninger, få spise og overnatningsfaciliteter, men der er åbent hele året. Rutebilen har holdeplads ved gården. 3

15 "Byggemodning" Ejendommen er tilsluttet el-, vand- og afledningsforsyning. Varmeforsyningen er fjernvarme baseret på halm. Hovedbygningen er delvist renoveret og kan tjene som midlertidig base. Nordlængen betragtes som nedtagningsværdig, og der er udarbejdet en skitse for en ny længe. Sydlængen fremstår lidt speciel, har tidligere fungeret som et lille bryggeri. Alt i alt ses det samlede evt. bygningsprojekt at udgøre en udfordring for arkitekterne. Parkering vil kunne etableres på trekanten på den modsatte side af Bryggervej, VNV for Jobgården. Det vurderes, at der senere kan erhverves arealer øst for gården, hvis der skal udbygges med overnatningsfaciliteter. Som nævnt vil gården formentligt kunne erhverves for 1,2 mio. kr. Dette skal afklares, inden en evt. skitseprojektering igangsættes. Vesborg Fyr På slutningen af projektgruppemødet d. 12. sept. blev dette område nævnt. Der har ikke været kontakt til Godset om dette. Videre forløb Det skal foreslås, at bestyrelserne for Energiselskabet og Energikontoret høres vedr. deres syn på sagen. Dette kan ske skriftligt og via telefon, tiden taget i betragtning. Projektgruppen bør naturligvis foretage en indstilling til bestyrelserne. Men da det vurderes, at der er nogen uenighed kan det også ske ved at vi hver især fremfører vore prioriteringer. Vi kan selvfølgelig også tage en hurtig runde i Projektgruppen og se om vi kan blive enige om en prioritering og fælles indstilling til de to bestyrelser. Jeg lægger ud: AJN prioriterer Jobgården på grund af den centrale placering, offentlig bus og tror jeg, det billigste projekt. Erfaringsmæssigt er økonomien ofte snublestenen. Holmegaard giver jeg dog også en høj prioritet, men er lidt nervøs ved økonomien også i fit. varmeforsyningen, hvis der ikke kommer fjernvarme. Måske bliver det nemmere, at skaffe sponsormidler til et helt nyt projekt som det i Ballen? Jeg går ikke ind for Stauns. Jeg erkender at naturen er storslået, men jeg finder at der også er brug for nærhed af ekstern service for vore udenøs gæster. Endvidere at vi uden offentlig rutebil afskære nogle øboere fra at blive serviceret af energiorganisationerne m.v. Mette Løkke har meddelt, at hun er enig i AJN's prioriteringer Holmegaard/Jobgaarden. Søren Hermansen prioriterer stadigvæk Holmegaard og måske Stauns. Lasse Lillevang prioriterer stadigvæk Holmegaard/Jobgaarden. AJN, d

16 Bilag 3 Notat Emne: Dato: Sted: VEØ-center Samsø møllegade 9-13 dk-8000 århusc tel fax VEØ-center, Samsø Århus C TC/tc De umiddelbare kommentarer til de to lokaliteter vurderet af Arkitektgruppen Aarhus: Holmegård: Grundstykket er beliggende i udkanten af Ballen by og omtalt i lokalplan nr. 12 Aug.87. Der er tale om et meget regulært grundstykke hvor det flade terræn indbyder til et nybyggeri der vil kunne opføres rationelt og indeholde de ønsker der måtte være til stede i forhold til størrelse, fleksibilitet i indretningen, tilgængelighed samt muligheden for at gøre brug af en byggeteknik med lavenergitiltag og efterfølgende lave driftsomkostninger. Grunden ligger tæt på stranden dog uden at påberåbe sig havudsigten som primær kvalitet. Havets tilstedeværelse er dog uomtvistelig og som sådan en kvalitet i sig selv for en evt. kursus-/forskningsejendom. Orienteringen imod vest er til det åbne land, imod markerne og en særdeles flot allé af røn der fører op til "Holmegaard". I øvrigt i behørig afstand af et evt. kommende nybyggeri. Grunden har en størrelse der muliggør afviklingen af parkering og krav til opholdsarealer. Der skal indregnes startomkostninger til byggemodning og en evt. ekstrafundering, herefter bør et nybyggeri på stedet kunne udføres til en acceptabel m 2 -pris. Sidel C:\WINDOWS\Profiles\tc\Skrivebord\SamsoNotat.doc københavn forbindelsesvej 12 dk-2100 kobenhavn o tel fax

17 Jobgården: Grunden samt bebyggelse er beliggende i den østlige del af Tranebjerg. Jobgårdens primære kvalitet er dens forankring i bymiljøet i Tranebjerg. Der er tale om en grund med et kraftigt og karakteristisk fald, der i dag er udnyttet i en "urteparterrehave". Den gamle hovedbygning samt en nordlænge udgør, sammen med det gamle bryggeri, grundens nuværende bebyggelse. De bygningsmæssige kvaliteter i de eksisterende bygninger er ikke store, bort set fra de oprindelige dele af det gamle bryggeri. Det er en opgave i sig selv at bringe det gamle bryggeri i bygningsmæssig forsvarlig stand, en opgave af stor historisk/kulturel værdi der måske er udenfor VEØ's rammer. Man kan tvivle på om grundstykket i sin nuværende størrelse kan rumme de arealer der er skitseret. Der skal ske en markant tilbygning på grunden. Hvis dette nybyggeri skal ske samlet på den nuværende grund, kan det kun placeret hvor den nuværende drivhuslænge ligger, da det ikke vil være rigtigt at erstatte den eksisterende nordlænge med et nybyggeri i den størrelse. Nybyggeri samt udnyttelse af eksisterende bygninger vil give et center fordelt i flere huse, med de fordele og ulemper dette medfører. Ønsker om fleksibilitet i indretningen, et rationelt lavenerigibyggeri, en billig drift og et center med tilgængelighed for alle, vil være svære at efterkomme grundet opsplitningen og den store terrænforskel på grunden. Den lille tilhørende trekant ned mod apotekerhaven der i øvrigt opfattes som en mindre bypark, bør ifald ikke udnyttes til parkering for et kommende VEØcenter. Dette areal bør beplantes så det naturligt flyder sammen med og dermed bidrager til det fine anlæg. Vi håber at dette notat kan være med til at afhjælpe jeres beslutningsproces vedrørende grunden til et kommende VØE-center. Vi står gerne til rådighed i det omfang vi kan bidrage til sagen. Side 2 C:\WINDOWS\Profiles\tc\Skrivebord\SamsoNotat.doc

18 Pressemeddelelse, d. 11. juli, 2003 Bilag 4 Uddrag af tekst fra prospektet om, ET VEØ-CENTER PÅ SAMSØ, Danmarks Vedvarende Energi 0 Samsø blev i 1997 udpeget til Danmarks Vedvarende Energi 0. Samsø skal fremstå som et dansk og et europæisk eksempel på, hvordan udledningen af C0 2 kan reduceres, gennem en massiv satsning på vedvarende energi. En Vedvarende Energiplan, udarbejdet i 1997, viste, at elog varmeforbruget kan omlægges 100 % til vedvarende energi, over en 10-årig periode. Energiforbruget i transportsektoren kan kompenseres ved elproduktion fra en vindmøllepark placeret på havet ud for Samsø , STAUS EFTER 4 ÅR I de første 4 projektår er der realiseret såvel energibesparelser som mange VE-anlæg. Elforsyningen Med beslutningen om at udarbejde en Vedvarende Energiforsynings plan for Samsø i 1997, besluttede kommunen samtidigt, at der skulle etableres mere vindkraft på øen - en beslutning som Århus Amt accepterede. Kommunen og amtet udarbejdede flere forslag for placering af møllegrupper og i efteråret 1999 blev de endelige møllestørrelser og placeringer fastlagt - tre grupper med elve ens 1 MW møller placeret ved Tanderup, Permelille og Brundby Mark. 9 landmænd og møllelauget med 2 møller underskrev kontrakt med BONUS ENERGY i slutningen af Møllerne blev rejst i marts og august måned 2000, og fra det tidspunkt er Samsøs elforbrug 100 % forsynet fra vedvarende energi. Varmeforsyningen I 1997 var ca. 25 % af varmeforsyningen på Samsø baseret på vedvarende energi produceret af et halmfyret fjernvarmeværk i Tranebjerg, mange individuelle halmkedler og endnu flere brændeovne. Fjernvarmeværket er etableret af og drives af Energiselskabet NRGi. I 1999 begyndte etableringen af VE anlæg i varmesektoren for alvor. I første omgang med individuelle anlæg, men også med planlægning af fjernvarmeværker. Samtidig blev der gennemført mange varmebesparelser i øens boliger. I foråret 2002 blev det første nye fjernvarmeværk indviet af NRGi. Værket forsyner landsbyerne Nordby og Mårup på nordøen. I fjernvarmeværket anvendes solvarme og lokalt produceret træflis. Allerede med udgangen af 2002 blev halmvarmeværket i landsbyen Onsbjerg indviet. 80 af landsbyens bygninger fjernvarmeforsynes fra dette værk,

19 der er lokalt organiseret og drives af et lokalt firma. Med etablering af ca. 250 individuelle biomasse-, solvarme- og varmepumpeanlæg og de to nye fjernvarmeværker er øens varmeforsyningen med vedvarende energi med udgangen af 2002 øget til ca. 57 %. Lige nu planlægger lokale parter et nyt fjernvarmeværk for landsbyerne Ballen Og Brundby. Transportsektoren Energiplanen fra 1997 pegede på, at energiforbruget i transportsektoren på kort sigt kunne kompenseres af elproduktion fra en hawindmøllepark. Dette blev også taget op i realiseringen af energiplanen. I slutningen af 1998 blev planlægningen påbegyndt. Dette blev fulgt op et år efter, med detailundersøgelser af en placering på Paludans Flak, 4 km syd for Samsø. I 2001 blev projektet sendt i EU-udbud, der blev vundet af det Belgisk konsortie DREDING Inc. Konstruktion af fundamenter og vindmøller startede i foråret 2002, etableringen på havet i oktober og omkring årsskiftet stod 10 BONUS vindmøller på deres fundament, hver mølle har en effekt på 2,3 MW. STATUS I TAL De første 4 års planlægning og realisering kan opsummeres således: Energien Brutto GWH/år GWH/år El 28,20 26,2 Heraf VE 1,56; 5,5% 26,2 100% Varme 67,25 58,0 Heraf VE 16,75; 25% 33,2 57% Transport, forbrug 55,15 52,8 VE kompensation % Energiforbrug og andel af VE-produktion Emissioner Reduktion C0 2 (1000 tons) 46,0-19,2 142% S0 2 (tons) 85,3 23,9 72% NO, (tons) 338J % Emissioner og reduktioner, Økonomien Årlig energiimport 55 mio. kr. 31 mio. kr. Reduktion i energiimport,

20 En reduktion i den årlige energiimport på ca. 24 mio. kr. styrker den lokale økonomi. Det betyder, at indkøb af kulproduceret el samt olieprodukter nu er erstattet af vindkraftproduceret el, biomasse og solvarme. Det øger omsætningen i de lokale virksomheder, giver ny arbejdspladser og forbedrer kommunens økonomiske grundlag. Investeringer Anlægsudgifter, fordelt på parter Investeringer, lokalt Investeringer, udefra Støtte, Energistyrelsen I alt investeringer Investeringer i VE-anlæg, mio. kr. 45 mio. kr. 23 mio. kr. 368 mio. kr. ET VE-Ø CENTER FOR UDVEKSLING AF ERFARINGER OG FOR FORSKERE Med baggrund i de mange positive resultater samt det forhold, at mange udlændinge, studerende, forskere og planlæggere er begyndt at arbejde med Samsø som cases er det besluttet, at etablere et Center for forskning og udvikling af vedvarende energi og ø-problematik. Centret skal danne ramme om VE- og Ø-forskning, et Energiakademi og øens energiorganisationer. Forskningen Forskningsfelterne er mange, og vil blive kvalificeret af de respektive forskere, med inspiration fra Centret. Her skal skitseres hidtidige felter og de muligheder, som vi ser: * Vekselvirkningen mellem en national indsats for vedvarende energi og befolkningens traditioner for lokal organisering i energiprojekter. * Øboernes reaktion på gennemførelse af en overordnet energiplan, såvel dem der arbejder med, de neutrale som de skeptiske. * Hvordan påvirkes den økologiske balance. * De lokale mediers holdning til- og påvirkning af projektet. * Hvordan påvirkes den lokale økonomi af de store besparelser i energiimporten. * Påvirkningerne fra en øget strøm af faglige turister. * Globale energi- og miljøforhold, hvor virkningerne af energibesparelser og vedvarende energi kontra et uændret energiforbrug, med fortsat anvendelse af fossile og nukleare energikilder. * Konflikterne mellem naturlige energianlæg der modvirker drivhuseffekten, og ønskerne om en uspoleret natur. * Med Samsøs mange forskellige typer VE-anlæg, er der et udviklingspotentiale for samkøring og erfaringsopsamlinger, der på sigt kan billiggøre anlæggene. * Nye anvendelsesmuligheder for IT, der kan gøre Samsø til et af flere globale knudepunkter for udvikling af vedvarende energi og generelle ø-problematikker.

21 Energiakademiet Siden starten af akademiet 2001, har der været afholdt adskillige seminarer og kurser, især for udlændinge. Med baggrund i erfaringerne fra Samsø, fokuseres der på deltagernes egne muligheder for etablering af VE-anlæg men især mulige planlægnings- og organiseringsmodeller. Med etablering på Samsø af det "Danske Internationale Energi 0 Sekretariat" i 2002, er arbejdet med Energiakademiet blevet styrket. Sekretariatet samarbejder med flere EU-organisationer, og har også indledt et samarbejde med FN om en global VE-udvikling på en række øer. Det økologiske byggeri VEØ Centret er opført ud fra økologiske grundprincipper såsom: - minimalt indgreb i den naturlige flora og fauna i den strandeng, hvor byggeriet finder sted, * anvendelse af naturlige genanvendelige og regenererbare materialer, der samtidigt kræver minimal vedligeholdelse, * sundt indeklima, der støttes af den naturlige ventilation ved arbejdspladserne og i de store rum, * minimalt forbrug af drikkevand ved anvendelse af vandbesparende armaturer. Regnvandet anvendes toiletskyl. Overskydende tagvand ledes til et vandmiljø og nedsives i øvrigt på grunden, * lavt varmeforbrug gennem høj isolering og anvendelse af solvarme. Rumvarmen leveres fra et halmfyret fjernvarmeværk. Fjernvarme-ledningerne er højisolerede twinrør, med det hidtil laveste kendte varmetab i Danmark. * lavt elforbrug ved anvendelse af elbesparende apparater af A-type og anvendelse af lavtforbrugende lysarmaturer, støttet af optimale dagslysforhold. Elforsyningen sker fra 200 m 2 tagintegrerede solcellepaneler samt fra øens vindmøller, * affaldet sorteres i 8 fraktioner, hvoraf noget genanvendes. Det organiske vegetabilske affald komposteres på stedet. Af hensyn til demonstrationsværdien vil de økologiske elementer ved pjecer, skiltning og displays med ressourcestrømme, orientere de daglige brugere og gæster om de økologiske tiltag. Prisen for Centret er ca. 12 mio. kr., alt inklusive. AJN, Samsø Energiselskab

22 VEØ CENTER - SAMSØ

23 SITUATIONSPLAN 1 :1000

24 UDSTILLING RECEPTION GARDE ROBE l*4andic D ' -C <, ',<4- S d Jj ^ 3 **- S-il PLAN-STUE 1 :200 MØDE/ LÆSE! '1 : j*f&, y. : : i'' v -.IT-.. an \ il li 1 T^R n g g u S q a n g g g a a a a PLAN -1 SAL 1:200 AREAL OVERSIGT

25 OPSTALTVEST 1 :200 OPSTALT ØST 1 :200 OPSLALTNORD PERSIENNER NEDE 1 :200 OPSTALT NORD PERSIENNER OPPE 1 :200

Finansieringsplan for Samsø Energiakademi november 2005

Finansieringsplan for Samsø Energiakademi november 2005 Finansieringsplan for Samsø Energiakademi november 2005 Entreprenører: E 1, Kremmer Jensen E 2, Ame Bager/Carl Rasmussen E 3, Brdr. Stjerne E 4, Poul Søndergaard E 5, Trustrup Malerfirma Bygherre leverancer

Læs mere

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby.

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby. Til: Energistyrelsen Amaliegade 44 1401 København K Att.: Jan Biinger 26. juni Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille

Læs mere

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007.

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007. Vedvarende Energi 0 I 1997 blev Samsø udpeget til Vedvarende Energi 0. Samsøs areal anvendes, som vist i tabellen. Arealanvendelse på Samsø Areal i ha Byer, landsbyer, campingpladser m.m. 1715 Fredede

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Der skal holdes et borgermøde, men først når arbejdsgruppen har afklaret flere spørgsmål i forbindelse med områdets overgang til vedvarende energi.

Der skal holdes et borgermøde, men først når arbejdsgruppen har afklaret flere spørgsmål i forbindelse med områdets overgang til vedvarende energi. Samsø Miljø- & Energikontor Langgade 24 8305 Samsø tlf. 86 59 23 22 fax 86 59 23 11 e-mail: samso@sek.dk 18. november 1999 Referat fra arbejdsgruppemøde for Besser, Langemark, Torup og Østerby Tilstede:

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk LOKALVARME Langgade 24 8305 Samsø For fremtiden r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk 4. oktober 2000 Dette brev udsendes til alle husstande

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Thorsager 12A 2640 Hedehusene BBR-nr.: 169-166129 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

KANDESTEDERNE. Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorths og Kokholm DIALOGSKITSE DECEMBER 2012

KANDESTEDERNE. Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorths og Kokholm DIALOGSKITSE DECEMBER 2012 KANDESTEDERNE Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorths og Kokholm DIALOGSKITSE DECEMBER 2012 Hotel Kandestederne K/S Marathonvej 5 9230 Svenstrup J OVERSIGTSKORT Hjorths Hotel og Kokholms Hotel - baggrund

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold April 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 2. Institutionens/Afdelingens navn: Skole & Unge Adresse: Projektejer: Dorrit Christensen Projektleder: Erik Vestergaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN ENERGILANDSBY Dette notat er udarbejdet af arbejdsgruppen Energilandsby under Udviklingsplan. Forfatter; Rudi Rusfort Kragh, Krovej 15, Vester Skerninge. December + januar 2011. Indhold; Side 1; Omstillingen;

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med en attraktiv placering tæt på Rådhuset og Hovedbanegården,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Bjødstrupvej 20A, 8270 Højbjerg Synlige lækre indrettede butikslokaler Samlet areal: 1.200 m 2 Årlig leje ekskl. drift: 1. år kr. 300,- pr. m 2 2. år. kr. 400,- pr. m 2

Læs mere

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø Aage Johnsen Fra: Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Til: Aage Johnsen Nielsen Emne: Olieforbrug på Samsø olie på Samsø.doc Hej Åge og Lasse Hermed vedhæftet opgørelserne

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side Samsø Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering side side Samsø - Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering Beskrivelse og evaluering af de sidste 10 års arbejde med omlægning af Samsø

Læs mere