Forundersøgelse om et Vedvarende Energi 0 Center på Samsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forundersøgelse om et Vedvarende Energi 0 Center på Samsø"

Transkript

1 DE EUROPÆRISKE FÆLLESSKABER Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Forundersøgelse om et Vedvarende Energi 0 Center på Samsø m SAMSØ ENERGISELSKAB Samsø, Vedvarende Energi 0 December 2003

2 Forundersøgelse om et Vedvarende Energi 0 Center på Samsø Indhold Indledning side 1 Projektforløbet side 2 EU-ansøgning og anden finansiering side 5 Involvering af eksterne organisationer side 7 Alternative løsninger side 7 Bilag l\l Skitse til byggeprogram 121 Notat om lokalisering 13/ Arkitema om lokalisering I Al Pressemeddelelse

3 -1- Indledning Med baggrund i realisering af et stort antal vedvarende energiprojekter på Samsø er det besluttet, at man ønsker at etablere et Vedvarende Energi 0 Center på øen. Realisering af energiprojekterne har taget udgangspunkt i den "Vedvarende Energiplan for Samsø", udarbejdet i 1997 af PlanEnergi Midtjylland sammen med repræsentanter fra Samsø Kommune, Samsø Erhvervsråd og Samsø Landboforening. Samsø Energiselskab blev etableret i 1998 og begyndte planlægningen af en række VE-projekter i foråret august '98 blev dette fulgt op af en række informationsmøder og kampagner hvilket ofte skete i samarbejde med Samsø Energi- og Miljøkontor. Allerede i 1999 begyndte forbrugerne i det åbne land at etablere egne solvarme-, biomasse og varmepumpeanlæg. I år 2000 blev der rejst 11 store vindmøller, i foråret 2002 åbnede fjernvarmeværket i Nordby/Mårup og i slutningen af'02 var fjernvarmeværket i Onsbjerg etableret. Planlægningen af 10 hawindmøller der startede i efteråret 1998 førte til underskrivelse af en turn-key kontrakt i foråret 2002 og møllerne var etableret og prøvekørt i marts starter anlægsarbejderne af det forbrugerejede fjernvarmesystem til varmeforsyning af landsbyerne Ballen og Brundby. De mange anlægsetableringer, de store investeringer (over 350 mio. kr.) og de forskelligartede organisationsformer har gennem de seneste tre år tiltrukket et stigende antal tekniske turister. Mere end 1000 rejser årligt til Samsø for at se, lære og diskutere deres egne muligheder for at anvende nogle af Samsøs erfaringer i andre områder af verdenen. Forprojektet Som nævnt blev det besluttet at forsøge etableret et VEØ-Center som et samlingspunkt og kraftcenter omkring vedvarende energi og miljørelaterede aktiviteter. Centret skal rumme kontorfaciliteter for øens energiorganisationer, for forskere, studerende og andre der vil tilbringe længere tid på den Vedvarende Energi 0 Samsø. Centret skal også rumme et Energiakademi der skal arrangere kurser og konferencer. Endvidere skal Akademiet være den organisation der modtager gæster (tekniske turister) og, med udgangspunkt i Centrets udstillings- og modtagefaciliteter, vil Akademiet kunne supplere og kvalificere besøgene ved de mange energianlæg. De fysiske rammer: I forprojektet skulle det undersøges, hvordan centrets fysiske rammer kan fremtræde og herunder: - Kontorer for energiorganisationernes faglige og administrative personale. - Arbejdsfaciliteter for energiforskere og lignende. - Undervisnings- og kursusfaciliteter. - Demonstrations-, udstillings- og modtagefaciliteter. - Eventuelt boligfaciliteter for gæster på kortere og især længere ophold. - Vurdere mulighederne for en bæredygtig arkitektur. Flere potentielle placeringsmuligheder skulle undersøges af den etablerede projektgruppe.

4 -2- Projektforløbet Gennem et tilskud fra Erhvervs- og Boligstyrelsens Mål-2, EU Regionalfondsmidler har det været muligt at gennemføre denne forundersøgelse. Forundersøgelsen startede med det første møde i April 2002 med en projektgruppe bestående af: borgmester Carsten Bruun, fuldmægtig Peder Bang, Århus Amts erhvervsafdeling, erhvervskonsulent Mette Løkke, Samsø Landboforening, AF konsulent Alice Frost Larsen, formand for Samsø Energi- og Miljøkontor, sekretariatsleder Søren Hermansen, Samsø Energi- og Miljøkontor, planlægger Lasse Lillevang, Samsø Energiselskab og sekretariatschef Aage Johnsen Nielsen, Samsø Energiselskab, projektansvarlig. På mødet blev projektets formål diskuteret ligesom projektets økonomi blev vendt. Budgettet kan opstille således: Samsø Energiselskab kr. Ekstern konsulentassistance (arkitekt/ingeniør) Ikke refunderbar moms Rejse- og materialeudgifter Revision I alt kr. Antallet af interne timer kan opgøres til ca. 750, der skal afholdes indenfor det år som projektperioden er vurderet til. Der forelå på mødet en skitse til byggeprogram fra AJN, baseret på økologiske byggeprincipper /Bilag 1/. Desuden blev forhold som lys/lydforhold diskuteret. Det blev besluttet at lokaliserings mulighederne for centret skulle tages op på næste møde. Andet projektgruppemøde fandt sted i maj hvor valget af arkitektfirmaet Arkitema blev diskuteret. Arkitema er et af Danmarks største arkitektfirmaer, der i en årrække har arbejdet med en serie af økologiske byggerier - såvel boliger som institutioner. Desuden var den udmeldte faste pris for et grundigt skitseprojekt meget lavt, kr. Et andet stort punkt på mødet var lokalisering af centret. Syv mulige lokaliteter blev drøftet: kommunens Jobgård i Tranebjerg, en kystnær lokalitet nord for Ballen, hvor der eksisterer en lokalplan for et hote 1/konferenc ecenter, renovering af en stor gård i Stauns, ved højskolen i Kolby, ved havnen i Kolby Kås og Vesborg Fyr. Den største interesse samlede sig om de tre førstnævnte steder. Det blev besluttet, at besøge de tre lokaliteter på næste møde. Tredje projektgruppemøde fandt sted i august. Potentielle forskningsfelter blev diskuteret. Udover en række energi discipliner vurderes det oplagt at inddrage socioøkonomiske-, organisatoriske- og mediepolitiske discipliner. IKT blev også nævnt som mulighed.

5 -3- I forbindelse med mødet besøgte projektgruppen de tre lokaliteter i Tranebjerg, Stauns og Ballen. Klar enighed kunne ikke opnås hvorfor det blev besluttet at udskyde afgørelsen til næste møde. Højskolen blev besøgt ved en senere lejlighed. Det blev videre aftalt, at Erhvervs- og Boligstyrelsen skulle kontaktes med henblik på forlængelse af proj ektperioden. Fjerde projektgruppemøde fandt sted i september. Her skulle det indkredses hvilke lokaliseringer vi skulle satse på i det videre samarbejde med arkitekterne. Umiddelbart var området Holmegård nord for Ballen det område der havde den højeste prioritet. Ejendommen ved Stauns havde den næsthøjeste prioritering. Det blev aftalt, at afholde møder med ejerne af Holmegård arealet og ejendommen Stauns 3. Møderne blev afholdt d. 18. september '02. Stauns 3. Det drejer sig om en stor landbrugsejendom, hvor der ikke kunne disponeres over stuehuset der var udlejet p.t. og hvor en del af lejen blev betalt af lejernes modernisering af stuehuset. Centret skulle i givet fald placeret i en stor avlsbygning bestående af en nedlagt stald og et stort loft over stalden samt i forlængelse af denne bygning et stort maskinhus. Det blev vurderet, at ombygningen ville blive temmelig kostbar - samme m 2 pris som ved nybyggeri. Ejeren var ikke specielt interesseret i at sælge, men i at give forkøbsret hvis det samlede kompleks senere skulle sælges. Der var et par andre problemer. Det ene var, at der var strenge fredningsmæssige krav til bygninger og området i det hele taget. Det andet at området ligger afsondret og uden offentlige transport /Bilag 2/ Holmegård. Her drejede det sig om en m 2 strandnær grund umiddelbart nord for Ballen, hvor der beror en vedtaget lokalplan for et kongres/hotelcenter. Ejeren ville gerne sælge, men havde givet den lokale repræsentant for Alzheimerforeningen forkøbsret. Der skulle i givet fald rettes henvendelse til denne forening. Udover fordelen med lokalplanen og det kystnære, var der andre fordele. Området har en relativ stor kapacitet af sengepladser med hotel og vandrehjem samt to yderligere udlejningskomplekser. Endvidere har øens rutebil stoppested tæt ved. Endelig vil der formentlig blive etableret fjernvarme i området, baseret på vedvarende energi (halm). Der blev aftalt et møde med den lokale kontaktperson Niels Chr. Fokdal allerede d. 19. september, for at høre om deres planer for området. NCF orienterede om succesfulde ugekurser afholdt på Ballen Badehotel og om idéen i at etablere et permanent konferencecenter i Ballen. Fra VEØC lancerede vi en idé om, at vi i fællesskab etablerede et konferencecenter hvor VEØC etablerede konference/administrations center og Alzheimerforeningen overnatningsfaciliteter. Vi kunne så "leje os ind hos hinanden", når der var behov herfor. NCF lovede at tage dette op på et bestyrelsesmøde 2 uger senere. D. 19. november afholdt vi møde på Samsø med Thomas Carstens og Lars Kvist fra Arkitema hvor "Byggeprogrammet" blev diskutert. Derefter besøgte vi de to foretrukne lokaliteter, Holmegård og Jobgården. D. 2. december modtog vi Arkitema's vurderinger af de to potentielle placeringer. Heraf fremgik det entydigt, at Holmegård ved Ballen burde foretrækkes /Bilag 31.

6 -4- Som det fremgår, har området ved Holmegård bl.a. følgende kvaliteter: - regulært grundstykke, hvor et nybyggeri vil kunne opføres rationelt til en acceptabel m 2 -pris, - gode muligheder for at anvende en byggeteknik med lavenergitiltag og deraf efterfølgende lave driftsomkostninger samt - flotte omgivelser og specielt havets nærhed vil være en uomtvistelig kvalitet for et kursus- /forsknings center. Om Jobgården fremhæver arkitekterne een kvalitet - forankringen i Tranebjergs bymiljø. Ellers peges der på flere manglende kvaliteter: - Kun én af Jobgården tre længer (det gamle bryggeri) har bygningsmæssig kvalitet og det vil blive en stor opgave at bringe bryggeriet i en forsvarlig bygningsmæssig stand, - ønsket om et fleksibelt byggeri kan kun vanskeligt ske på den snævre terrænmæssigt stigende grund og - tilgængelighed for alle (handicapvenligt) vil blive svært at imødekomme. Projektgruppen var enig i sin beslutning om, at der i arbejdet fremover skulle satses på Holmegård. På et det femte projektgruppemøde i februar blev det derfor besluttet, at NKL nu måtte afæskes et svar således, at Arkitema kunne udarbejde det første udkast til et skitseprojekt. Efter en fornyede henvendelse meddelte NKF i februar '03, at Landsorganisationen ikke ønskede at etablere et center på Samsø for nærværende. Kort tid efter kunne vi derfor indgå en aftale med gårdejer Jørgen Schjødt Jensen, om en forkøbsret frem til udgangen af 2004, og Arkitema kunne derfor igangsættes i slutningen af marts '03. D kunne Arkitema fremlægge deres første udkast for repræsentanter fra projektgruppen, på et møde i Århus. I forslaget fremstod centret formmæssigt i to parallelle sammenhængende længehuse med traditionelt dansk saddeltag. Materialevalget var en blanding af tradition og nyere materialer der imødekommer ønskerne om et økologisk byggeri. Efter fremlæggelsen, diskussion af hovedidéen og enkelte punkter der skulle justeres, fik Arkitema grønt lys for at detailudarbejde det endelige skitseprojekt, m.h.p. en endelig godkendelse af skitseprojektet samt en fremlæggelse af byggeøkonomien. På et møde i Århus for hele projektgruppen, fremviste Arkitema deres domicil, der er etableret med væsentlige byggeøkologiske elementer såsom materialevalg, naturlig ventilation m.m. Efterfølgende blev det endelige skitseprojekt og byggeøkonomien præsenteret af Arkitema. Arkitekterne havde i deres udformning taget udgangspunkt i dansk byggetradition i form af to længehuse med saddeltag. Tagets udformning kan også genfindes i områdets omkringliggende bygninger. De to huse var forskudte men sammenbyggede, facader og tage var syd og nord orienterede. På de sydvendte tage kunne placeres solceller og solfangere. De store transparente glasfacader var forsynede med persienner således at lys- og varmeindfaldet kunne reguleres. Ventilationen skulle være naturlig og reguleres gennem luftindtag blandt andet i facaderne og udsugning gennem tagets kip. Husene skulle fremstå i glas, træ og stål (tagbeklædningen). Sidstnævnte kunne erstattes af pap hvis det ønskes, og lokalplanen vil tilsige dette. Husene placeres svævende, på punktfundamenter og i det hele taget er der lagt op til en begrænset påvirkning af den strandeng, hvor bygningerne skal etableres.

7 -5- Bortset fra småkorrektioner, var projektgruppen tilfreds med det fremlagte skitseprojekt og det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et præsentationsprospekt. Prospektet skulle udover tegninger og tekster fra Arkitema også indeholde en kort historie om Samsø som vedvarende energiø samt en nøje gennemregnet anlægsøkonomi. Prospektet blev udarbejdet i maj måned. Et udvalg af teksterne kan ses i /Bilag Al, som blev udsendt til pressen i forbindelse med et kommunalt initiativ som blev benævnt "Visionernes Allé". Anlægsudgifterne Det godkendte skitseprojekt på 625 m 2 blev af Arkitema og Samsø Energiselskab (SES) beregnet til følgende anlægsudgift: Grundkøb (SES) kr. Håndværkerudgifter inkl. byggepladsdrift Inventar Uforudsete udgifter Honorarer til arkitekter, ingeniører etc Tilslutningsafgifter (SES) Anlægsudgifter i alt kr. Efterfølgende bolig for forskere etc. 182 m kr. Det blev aftalt at udarbejde et prospekt om VEØ-Centret, der også skulle indeholde en kort og illustrativ historie om den vedvarende energiudvikling, der blev udarbejdet af Samsø Energiselskab. Efter godkendelse af det dansksprogede eksemplar, blev prospektet oversat til engelsk i juni måned. EU-ansøgning og anden finansiering Det blev besluttet at inddrage VEØ-Centret i en samlet ansøgning til EU/CONCERTO. Denne EU ansøgning havde der været arbejdet med siden et møde på Orkney Øerne i efteråret 2002 mellem Samsø Energiselskab og 1 repræsentant fra EU-Kommissionen og repræsentanter fra Gotland, Orkney Øerne m.fl. skotske øer. Samsø Energi- og Miljøkontor, Amtet og Kommunen deltager også i arbejdet med ansøgningen. På et møder i Bruxelles d dels fremlagde embedsfolk fra Kommissionen mulighederne og betingelserne for deltagelse i CONCERTO programmet, dels afholdt den føromtalte projektgruppe fra Gotland, Orkney Øerne og Samsø d et møde om de respektive projekter på øerne. For Samsøs vedkommende præsenterede vi projekter vedrørende: Biogas, Lossepladsgas, Vedvarende energi i det Åbne land, Rapsolie til transportformål, et forskningsprojekt med DTU og som nævnt det Vedvarende Energi 0 Center. 0 gruppen fandt Centerprojektet inetressant, men opfordrede til, at vi fandt et mere slagkraftigt navn - det blev til "Energiakademiet på Samsø". De tre øer fortsatte ansøgningsarbejdet på Gotland i august og et afsluttende møde i Bruxelles i september, hvor vi også havde et præsentationsmøde med embedsmænd fra EU-kommissionen. Parrallelt med udarbejdelsen af den endelige ansøgning der fandt sted i november og december (deadline d. 17. december) afholdt Energikontoret og Energiselskabet møder med Samsø kommunes økonomiudvalg i to omgange og et afsluttende møde med kommunalbestyrelsen d. 2. december. Her besluttede kommunalbestyrelsen at kommunens "Vedvarende Energi 0 A/S" ville yde

8 3 mio. kr. i anlægsstøtte, hvis den øvrige finansiering faldt på plads og hvis ikke staten ville modregne de 3 mio. i bloktilskuddet. -6- Den budgetterede anlægsfinansiering ser herefter således ud: Ansøgt støtte i EU's CONCERTO program kr. Tilskud fra VEØ A/S Ansøges andre nationale fonde Lånefinansiering, Energiorganisationerne I alt, ekskl. moms kr. En af betingelserne fra kommunen, var at man kunne acceptere Energiorganisationernes driftsbudget. Følgende blev accepteret: Årlige driftsudgifter Der optages et lån på 2,1 mio. kr., der afdrages via lejerene Forsikringer Regnskab/revision Vedligehold bygninger, indregnes ikke de første år Vedligehold udearealer, omfatter kun gang og kørearealer, engen henligger uberørt Rengøring og vinduespudsning Vedligehold, telefon- og EDB netværk, printere og lign. Varme, supplement fra 8 m 2 solfanger El, halvdelen leveres fra 200 m 2 solceller Vand/spildevand Diverse og uforudset Årlige udgifter Årlige indtægter Faste lejere, 6 stk å , 8 stk å ,10 stk å , 12 stk å Akademi, Kurser/seminarer Ekskursions grupper Anden udlejning Årlige indtægter kr kr kr kr. Medlemmer fra kommunens Økonomiudvalg fandt, at indtægterne fra kurser, ekskursioner og udlejninger var lavt sat, i betragtning af at man ville drive et forsknings- og kursuscenter. Energiorganisationerne erkendte dette men pegede på, at det var første års budget, og at man derfor havde været "konservativ" i vurderingen heraf. Organisering omkring Centret: Centret kan organiseres som en forening, som det kendes fra Samsø Energi- og Miljøkontor. Det kan også være som et Selskab med begrænset (Smba), som det kendes fra Energiselskabet. Bestyrelsen kan udpeges med 1 medlem fra hver af: Kommunen, Landboforeningen, Erhvervsforum, Energikontoret, Energiselskabet, Turistforeningen og Lejerne. Tilsvarende skal der gøres plads til større eksterne investorer. I udgangspunktet påtager Energikontoret og Energiselskabet sig driftsansvaret.

9 -7- Involvering af eksterne organisationer Flere undervisnings- og forskningsinstitutioner anvender tilbagevendende energiøen i undervisningssammenhæng. Det gælder: Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde Universitets Center, Århus Universitet og Arkitektskolen i Århus. Desuden er der et begyndende og mere formaliseret samarbejde i gang med Handelsskolen i Skanderborg. Tilsvarende satser vi på et mere formaliseret samarbejde med DTU. Det sker i forbindelse med den CONCERTO-ansøgning der er sendt til EU pr. 17. december Ansøgningen omfatter foruden VEØ Centret også et forskningsprojekt, der involverer DTU og ELSAM. Dette projekt tager udgangspunkt i Samsøs mange energianlæg og det involverede PhD studie skal forske i "infrastruktur omkring transport af og lagring af vedvarende energi". Der arbejdes således målrettet med to institutioner om en langsigtet involvering på Samsø. Det er nærliggende også at satse på en økonomisk involvering i VEØ Centret fra de nævnte institutioner. Det er tilsvarende nærliggende at forsøge flere institutioner knyttet nærmere til det kommende VEØ Center. Alternativer til et Vedvarende Energi 0 Center I forbindelse med tilsagnet om støtte til forprojekteringen var det et ønske, at der blev undersøgt alternative muligheder, hvis det ikke lykkedes efterfølgende, at finde investorer til VEØ-Centret. Som det fremgår satses der på en samlet støtte fra EU og Vedvarende Energi A/S på 7,36 mio. kr., hvilket svarer til næsten 60 % af de totale anlægsomkostninger. Hvis disse to støttebeløb bevilges' vurderes det umiddelbart, at centret vil blive etableret. Skulle det mislykkes, er der allerede nu taget kontakt til Samsø Linien A/S, som arbejder for etablering af et Golfcenter umiddelbart syd for golfanlægget ved Besser. Planerne om dette center er offentliggjort ultimo november '03, og vi har taget kontakt til direktionen for Samsø Linien om vores eventuelle interesse for at leje os ind i dette center med kontorfaciliteter og øvrige faciliteter, der måtte blive etableret ved Besser. Glipper denne mulighed også, vil vi søge et udvidet lejemål hos Samsø Landboforening i Tranebjerg eller på Højskolen ved Kolby. Hvorvidt disse muligheder kan effektueres afhænger naturligvis af den aktuelle situation hos de respektive tre organisationer. Men alle muligheder vil blive undersøgt med henblik på at fortsætte arbejdet vedrørende forsknings-, kursus- og modtage funktioner som beskrevet. December 2003, Samsø Energiselskab

10 Bilag 1 Arkitema, Aarhus Forespørgsel om udarbejdelse af skitseprojekt for et "Vedvarende Energi 0 Center" på Samsø. Skitseret Byggeprogram: Centret skal opføres som et økologisk byggeri og fremstå med overbevisende VE-arkitektur og design. Det skal være arbejdsplads for 4 organisationer/grupper: Energiselskab, Energikontor, Havvind og Energi akademi. For at kunne løfte projektet økonomisk, ønsker vi et "minimalt" skitseprojekt med en sikker økonomisk totalomkostning, som kan anvendes til udarbejdelse af det finansielle grundlag for Centrets realisering. I tillæg til minimalprojektet ønskes skitseret, hvorledes projektet kan videreudbygges i en evt. efterfølgende etape. Til sidstnævnte ønskes ikke økonomiske vurderinger. På nuværende tidspunkt ønskes et prisoverslag fra Arkitektgruppen på, hvad prisen for omhandlede skitseprojekt vil blive. Det er et ønske, at PlanEnergi Midtjylland inddrages som ingeniører i projektet. Vi forestiller os følgende program for det "minimale" skitseprojekt: - Der skal udformes kontorarbejdspladser til 6 faste medarbejdere. - Der skal yderligere udformes kontorarbejdspladser til 3 forskere, der i kortere eller længere perioder arbejder på Centret. - Der skal indarbejdes et større mødelokale til personer. - Det store mødelokale kan/skal suppleres med et mindre mødelokale til 10 personer, der til dagligt også kan anvendes til kantine. - Der skal være køkken og nødvendige toilet faciliteter. Ét toilet suppleres med bruseniche. - Indgangspartiet skal indendørs kunne anvendes som show-room, og udendørs afsættes plads udstilling af VE anlæg og kunst. Centret udformes "Handicapvenligt". Vi forestiller os følgende proces: - Arbejdsgruppen på Samsø godkender byggeprogrammet efter diskussion af visionerne for Centrets virke med deraf følgende rammer. Arbejdsgruppen indkredser et eller flere placeringsforslag. - Arkitekt/Ingeniør mødes med arbejdsgruppen på Samsø og vurderer mulighederne på de(t) udvalgte placeringssted(er).

11 - Arkitekt/Ingeniør udarbejder udkast til skitseprojekt incl. udkast til projektøkonomi, baseret på den valgte lokalitet. Udkastet diskuteres i arbejdsgruppen på Samsø. - Arkitekt/Ingeniør mødes med arbejdsgruppen for at tage endelig beslutning om skitseprojektet. - Derefter færdiggør og fremsender Arkitekt/Ingeniør det endelige skitseprojekt og totaløkonomi til arbejdsgruppen. Det vi vil bede om i første omgang er et økonomisk overslag over hvad et skitseprojekt vil koste? Vi vil derefter vurdere, om vi har økonomi til at gennemføre denne første fase, eller om vi skal forsøge andre udveje for at igangsætte processen omkring VEØ Centret. AJN,d

12 Samsø - Renewable Energy Island Museumsvej 1, Tranebjerg DK Samsø Bilag 2 Notat om undersøgelser vedr. lokalisering af VEØ-Centret De 7 medlemmer af projektgruppen prioriterede, på mødet d. 12. sept, hver især de tre lokaliteter der hidtil havde været i spil. Prioriteringen faldt således ud: Arealet ved Holmegård, nord for Ballen fik højeste prioritet med Ejendommen Stauns 3 11 point, 13 point og Jobgården 18 point. Det blev aftalt at der skulle afholdes en række afklarende møder før vi kunne sætte arkitekterne i gang med skitseprojekteringen. Møde med Teknisk Forvaltning, d. 13. sept. v. Peter Ibsen (PI) og Jakob Juul (JJ). Fra gruppen deltog Aage Johnsen (AJN) og Lasse Lillevang (LL). Holmegård PI mente, at et Center kunne placeres ved Holmegård. Arealet ligger indenfor de 300 m kystlinie, men det er skriftligt bekræftet overfor PI, at Lokalplan 12 (aug. '87), der omhandler området, er gældende. Der skal laves et tillæg til denne plan. Amtet og Fredningsnævnet (Mogens Beyer) skal kontaktes. Men kommunen søges først om kommuneplantillægget. Vigtigt at pege på sengepladser i en udvidelsesfase. Lokalplanen er udarbejdet m.h.p. hoteldrift. PI vurderer at bunden kan være blød. Stauns Ligger i fredet område, der må kun ske ændringer indvendigt. Kommunen skal søges om ændret anvendelse - skulle ikke give problemer. PI mente at en øget trafikbelastning i f.m. centret kunne blive betragtet som et problem af Fredningsnævnet. Jobgården Ingen planlægningsmæssige problemer. En evt. udvidelse kan ske mod øst. Vil kræve tillæg til Kommuneplan samt en lokalplan - skulle ikke kunne give problemer. PI peger på at trekanten overfor Jobgården hører med til gården. D Samsø Energiselskab Samsø Energiselskab Tel.: Tel.: Fax: Fax:

13 Møde om Stauns 3, d. 18. sept., ved Hardy Jensen og Jørgen Jensen. Projektgrp. ved Søren Hermansen (SH), LL og AJN. Ejendommen består af en stor gård. Stuehuset er udlejet og er under løbende renovering. Udbygningerne består af en stor og høj stald mod øst samt en mindre og lav tilbygning som en slags vestlænge. Ejendommen ligger meget tæt ved Stauns Fjord. Ejeren er ikke interesseret i salg på nuværende tidspkt. Der er landbrugspligt på gården, og ejeren peger derfor på flg. mulighed: VEØ-Centret betaler en, formentligt mindre, årlig leje for brugsretten til primært den store staldbygning. Det samme kan gælde den mindre vestlænge, som er lidt sølle. "Fundamenterne" kan dog have værdi. Det hænger sammen med: at hvis man nedriver den, får man ikke lov til at opføre en helt anden erstatningsbygning, af fredningsmæssige årsager. Stuehuset kan komme i spil senere. Den invendige renovering foretages til dels af lejerne, hvorfor lejemålet først kan opsiges senere. Endelig er der en boring på gårdspladsen, som ejeren fortsat skal kunne anvende til vandingsformål. Ejeren foreslår derfor, at vi kan "leje" brugsretten. Indrette den store staldbygning med vinkelbygningen, evt. også vestfløjen. Der indskrives så i kontrakten, at centret har forkøbsret ved et evt. senere salg. Mener i øvrigt, at der er så megen turisttrafik i området, at den smule ekstra trafik der måtte komme i medfør af et center ikke kan blive et fredningsproblem. Møde om Holmegård arealet, d. 18. sept., med Jørgen Schjødt Jensen. Projektgruppen ved Mette Løkke (ML), SH, LL og AJN. Det drejer sig om ca m2 kystnært areal nord for Ballen. JSJ vil gerne sælge, men det skal være hele arealet og til en pris på formentlig 35 kr./m2 (samlet kr.). JSJ oplyste, at den lokale Alzheimer forening havde forkøbsret. Møde med Alzheimerforeningen, d. 19.sept., ved Niels Chr. Fokdal (NCF). Projektgruppen v. SH og AJN. Foreningens interesse er et kursussted med møde-, spise- og sovefaciliteter m.h.p. 1-2 ugers familiekurser i forårs- og efterårsmånederne. AJN foreslog: VEØ-Centret kan købe hele arealet, og bebygge et af hjørnerne med de ca m2 kursus- og kontorarealer m.m. Der indgås skriftlig aftale med Alzheimerforeningen (AHF) om forkøbsret til et disponibelt areal, for evt. opførsel af værelsesfløj eller lignende. VEØC kan så periodisk leje værelser af AHF, der omvendt kan leje kursus/spisefaciliteter af VEØC. Det forslag vil NCF tage op på et bestyrelsesmøde i uge 39. Vi tilbød at deltage i mødet, evt. tage et senere, men snarligt møde. Jobgården Blev drøftet på projektgruppemødet d. 12. sept. Er placeret i Tranebjerg. Gården vil formentlig kunne erhverves for min. 1,2 mio. kr. i

14 Konklusioner Nedenfor skal opremses forskellige forhold man bør forholde sig til. Ballen Arealet er beliggende på et fladt område bag to villaer hvor der vil blive delvist havkig og bagved legeplads med tæt træbevoksning mod øst. Mod vest er der frit udkig mod marker og solnedgang. Fra et evt. byggefelt, i det nordvestlige hjørne, er der stort set frit udkig mod nord, øst og vest. Med en bebyggelsespct. på 25 er der plads til godt 4000 m2 bebygget areal i op til 8/4 m. Området betjenes af øens rutebil. Bortset fra vinteren er Ballen det sted, hvor der er flest restauranter og overnatningsmuligheder, indtil overnatningsfaciliteter etableres. Byggemodning: Der skal etableres el- og vandforsyning. Afledning skal ske til renseanlægget ved Ballen, regnvand skal nedsives. Der forsøges p.t. etableret fjernvarme baseret på halm og biogas i Ballen/Brundby. Alternativet kan være jordvarme eller pillekedel, ligesom solvarme kan etableres for varmtvandsforsyning om sommeren. Centret bør opføres som lavenergibyggeri. Der skal etableres internt vej og stinet, P-pladser og beplantning langs de to frie skel. Og som nævnt udgør købet af arealet mindst kr. ekskl. handelsomkostninger. Endelig bør der i skitseprojekteringen indregnes evt. ekstra funderingsomkostninger. Som indledning skal Amt, Fredningsnævn kontaktes og kommunen skal skriftligt anmodes om, at der udarbejdes et lokalplantillæg. Stauns 3 Ejendommen er placeret på hjørnet af Stauns og Fjordvejen. Der er frit udkig mod syd og vest. Om vinteren er der delvist udkig til Stauns Fjord?, der er beliggende tæt øst for gården. I flg. ejer er der nogen trafik ved gården. Evt. midlertidig overnatning kan ske i Sælvig Camping's hytter og værelser. Campingpladsen er beliggende ca. 1 km fra gården. Her har øens rutebil også holdeplads. "Byggemodning" Ejendommen er tilslutte el- og vandforsyning. Afledningsforholdene kendes ikke. En vedvarende energiforsyning kan formentligt kun etableres i form af et biobrændselsanlæg. Området rundt om gården skal renoveres og der skal findes plads til parkering formentligt i den nordlige del af gårdens areal. Den store østlige staldlænge skal renoveres udvendigt og indvendigt skal stort set alt tages ned. Nye bærende konstruktioner skal etableres indvendigt. Den vestlige fløj skal måske også tages i brug. Her forventes ikke så skrappe krav til bevaring, men bygningen vil blive nødvendig i det lange perspektiv. Lejen for brugsrettten forventes ikke at blive særlig stor. Der skal udarbejdes en håndfast kontrakt m.h.t. forkøbsret og pris for en overtagelse, inden vi evt. går videre med dette projekt. På grund af fredninger vurderes det ikke, at området kan udvides udover det nuværende areal på? Som første skridt skal Amt og fredningsnævn kontaktes. Jobgården Gården er placeret på et faldende areal i den østlige del af Tranebjerg, uden noget specielt attraktivt udkig. Tranebjerg er øens hovedstad med institutioner, forretninger, få spise og overnatningsfaciliteter, men der er åbent hele året. Rutebilen har holdeplads ved gården. 3

15 "Byggemodning" Ejendommen er tilsluttet el-, vand- og afledningsforsyning. Varmeforsyningen er fjernvarme baseret på halm. Hovedbygningen er delvist renoveret og kan tjene som midlertidig base. Nordlængen betragtes som nedtagningsværdig, og der er udarbejdet en skitse for en ny længe. Sydlængen fremstår lidt speciel, har tidligere fungeret som et lille bryggeri. Alt i alt ses det samlede evt. bygningsprojekt at udgøre en udfordring for arkitekterne. Parkering vil kunne etableres på trekanten på den modsatte side af Bryggervej, VNV for Jobgården. Det vurderes, at der senere kan erhverves arealer øst for gården, hvis der skal udbygges med overnatningsfaciliteter. Som nævnt vil gården formentligt kunne erhverves for 1,2 mio. kr. Dette skal afklares, inden en evt. skitseprojektering igangsættes. Vesborg Fyr På slutningen af projektgruppemødet d. 12. sept. blev dette område nævnt. Der har ikke været kontakt til Godset om dette. Videre forløb Det skal foreslås, at bestyrelserne for Energiselskabet og Energikontoret høres vedr. deres syn på sagen. Dette kan ske skriftligt og via telefon, tiden taget i betragtning. Projektgruppen bør naturligvis foretage en indstilling til bestyrelserne. Men da det vurderes, at der er nogen uenighed kan det også ske ved at vi hver især fremfører vore prioriteringer. Vi kan selvfølgelig også tage en hurtig runde i Projektgruppen og se om vi kan blive enige om en prioritering og fælles indstilling til de to bestyrelser. Jeg lægger ud: AJN prioriterer Jobgården på grund af den centrale placering, offentlig bus og tror jeg, det billigste projekt. Erfaringsmæssigt er økonomien ofte snublestenen. Holmegaard giver jeg dog også en høj prioritet, men er lidt nervøs ved økonomien også i fit. varmeforsyningen, hvis der ikke kommer fjernvarme. Måske bliver det nemmere, at skaffe sponsormidler til et helt nyt projekt som det i Ballen? Jeg går ikke ind for Stauns. Jeg erkender at naturen er storslået, men jeg finder at der også er brug for nærhed af ekstern service for vore udenøs gæster. Endvidere at vi uden offentlig rutebil afskære nogle øboere fra at blive serviceret af energiorganisationerne m.v. Mette Løkke har meddelt, at hun er enig i AJN's prioriteringer Holmegaard/Jobgaarden. Søren Hermansen prioriterer stadigvæk Holmegaard og måske Stauns. Lasse Lillevang prioriterer stadigvæk Holmegaard/Jobgaarden. AJN, d

16 Bilag 3 Notat Emne: Dato: Sted: VEØ-center Samsø møllegade 9-13 dk-8000 århusc tel fax VEØ-center, Samsø Århus C TC/tc De umiddelbare kommentarer til de to lokaliteter vurderet af Arkitektgruppen Aarhus: Holmegård: Grundstykket er beliggende i udkanten af Ballen by og omtalt i lokalplan nr. 12 Aug.87. Der er tale om et meget regulært grundstykke hvor det flade terræn indbyder til et nybyggeri der vil kunne opføres rationelt og indeholde de ønsker der måtte være til stede i forhold til størrelse, fleksibilitet i indretningen, tilgængelighed samt muligheden for at gøre brug af en byggeteknik med lavenergitiltag og efterfølgende lave driftsomkostninger. Grunden ligger tæt på stranden dog uden at påberåbe sig havudsigten som primær kvalitet. Havets tilstedeværelse er dog uomtvistelig og som sådan en kvalitet i sig selv for en evt. kursus-/forskningsejendom. Orienteringen imod vest er til det åbne land, imod markerne og en særdeles flot allé af røn der fører op til "Holmegaard". I øvrigt i behørig afstand af et evt. kommende nybyggeri. Grunden har en størrelse der muliggør afviklingen af parkering og krav til opholdsarealer. Der skal indregnes startomkostninger til byggemodning og en evt. ekstrafundering, herefter bør et nybyggeri på stedet kunne udføres til en acceptabel m 2 -pris. Sidel C:\WINDOWS\Profiles\tc\Skrivebord\SamsoNotat.doc københavn forbindelsesvej 12 dk-2100 kobenhavn o tel fax

17 Jobgården: Grunden samt bebyggelse er beliggende i den østlige del af Tranebjerg. Jobgårdens primære kvalitet er dens forankring i bymiljøet i Tranebjerg. Der er tale om en grund med et kraftigt og karakteristisk fald, der i dag er udnyttet i en "urteparterrehave". Den gamle hovedbygning samt en nordlænge udgør, sammen med det gamle bryggeri, grundens nuværende bebyggelse. De bygningsmæssige kvaliteter i de eksisterende bygninger er ikke store, bort set fra de oprindelige dele af det gamle bryggeri. Det er en opgave i sig selv at bringe det gamle bryggeri i bygningsmæssig forsvarlig stand, en opgave af stor historisk/kulturel værdi der måske er udenfor VEØ's rammer. Man kan tvivle på om grundstykket i sin nuværende størrelse kan rumme de arealer der er skitseret. Der skal ske en markant tilbygning på grunden. Hvis dette nybyggeri skal ske samlet på den nuværende grund, kan det kun placeret hvor den nuværende drivhuslænge ligger, da det ikke vil være rigtigt at erstatte den eksisterende nordlænge med et nybyggeri i den størrelse. Nybyggeri samt udnyttelse af eksisterende bygninger vil give et center fordelt i flere huse, med de fordele og ulemper dette medfører. Ønsker om fleksibilitet i indretningen, et rationelt lavenerigibyggeri, en billig drift og et center med tilgængelighed for alle, vil være svære at efterkomme grundet opsplitningen og den store terrænforskel på grunden. Den lille tilhørende trekant ned mod apotekerhaven der i øvrigt opfattes som en mindre bypark, bør ifald ikke udnyttes til parkering for et kommende VEØcenter. Dette areal bør beplantes så det naturligt flyder sammen med og dermed bidrager til det fine anlæg. Vi håber at dette notat kan være med til at afhjælpe jeres beslutningsproces vedrørende grunden til et kommende VØE-center. Vi står gerne til rådighed i det omfang vi kan bidrage til sagen. Side 2 C:\WINDOWS\Profiles\tc\Skrivebord\SamsoNotat.doc

18 Pressemeddelelse, d. 11. juli, 2003 Bilag 4 Uddrag af tekst fra prospektet om, ET VEØ-CENTER PÅ SAMSØ, Danmarks Vedvarende Energi 0 Samsø blev i 1997 udpeget til Danmarks Vedvarende Energi 0. Samsø skal fremstå som et dansk og et europæisk eksempel på, hvordan udledningen af C0 2 kan reduceres, gennem en massiv satsning på vedvarende energi. En Vedvarende Energiplan, udarbejdet i 1997, viste, at elog varmeforbruget kan omlægges 100 % til vedvarende energi, over en 10-årig periode. Energiforbruget i transportsektoren kan kompenseres ved elproduktion fra en vindmøllepark placeret på havet ud for Samsø , STAUS EFTER 4 ÅR I de første 4 projektår er der realiseret såvel energibesparelser som mange VE-anlæg. Elforsyningen Med beslutningen om at udarbejde en Vedvarende Energiforsynings plan for Samsø i 1997, besluttede kommunen samtidigt, at der skulle etableres mere vindkraft på øen - en beslutning som Århus Amt accepterede. Kommunen og amtet udarbejdede flere forslag for placering af møllegrupper og i efteråret 1999 blev de endelige møllestørrelser og placeringer fastlagt - tre grupper med elve ens 1 MW møller placeret ved Tanderup, Permelille og Brundby Mark. 9 landmænd og møllelauget med 2 møller underskrev kontrakt med BONUS ENERGY i slutningen af Møllerne blev rejst i marts og august måned 2000, og fra det tidspunkt er Samsøs elforbrug 100 % forsynet fra vedvarende energi. Varmeforsyningen I 1997 var ca. 25 % af varmeforsyningen på Samsø baseret på vedvarende energi produceret af et halmfyret fjernvarmeværk i Tranebjerg, mange individuelle halmkedler og endnu flere brændeovne. Fjernvarmeværket er etableret af og drives af Energiselskabet NRGi. I 1999 begyndte etableringen af VE anlæg i varmesektoren for alvor. I første omgang med individuelle anlæg, men også med planlægning af fjernvarmeværker. Samtidig blev der gennemført mange varmebesparelser i øens boliger. I foråret 2002 blev det første nye fjernvarmeværk indviet af NRGi. Værket forsyner landsbyerne Nordby og Mårup på nordøen. I fjernvarmeværket anvendes solvarme og lokalt produceret træflis. Allerede med udgangen af 2002 blev halmvarmeværket i landsbyen Onsbjerg indviet. 80 af landsbyens bygninger fjernvarmeforsynes fra dette værk,

19 der er lokalt organiseret og drives af et lokalt firma. Med etablering af ca. 250 individuelle biomasse-, solvarme- og varmepumpeanlæg og de to nye fjernvarmeværker er øens varmeforsyningen med vedvarende energi med udgangen af 2002 øget til ca. 57 %. Lige nu planlægger lokale parter et nyt fjernvarmeværk for landsbyerne Ballen Og Brundby. Transportsektoren Energiplanen fra 1997 pegede på, at energiforbruget i transportsektoren på kort sigt kunne kompenseres af elproduktion fra en hawindmøllepark. Dette blev også taget op i realiseringen af energiplanen. I slutningen af 1998 blev planlægningen påbegyndt. Dette blev fulgt op et år efter, med detailundersøgelser af en placering på Paludans Flak, 4 km syd for Samsø. I 2001 blev projektet sendt i EU-udbud, der blev vundet af det Belgisk konsortie DREDING Inc. Konstruktion af fundamenter og vindmøller startede i foråret 2002, etableringen på havet i oktober og omkring årsskiftet stod 10 BONUS vindmøller på deres fundament, hver mølle har en effekt på 2,3 MW. STATUS I TAL De første 4 års planlægning og realisering kan opsummeres således: Energien Brutto GWH/år GWH/år El 28,20 26,2 Heraf VE 1,56; 5,5% 26,2 100% Varme 67,25 58,0 Heraf VE 16,75; 25% 33,2 57% Transport, forbrug 55,15 52,8 VE kompensation % Energiforbrug og andel af VE-produktion Emissioner Reduktion C0 2 (1000 tons) 46,0-19,2 142% S0 2 (tons) 85,3 23,9 72% NO, (tons) 338J % Emissioner og reduktioner, Økonomien Årlig energiimport 55 mio. kr. 31 mio. kr. Reduktion i energiimport,

20 En reduktion i den årlige energiimport på ca. 24 mio. kr. styrker den lokale økonomi. Det betyder, at indkøb af kulproduceret el samt olieprodukter nu er erstattet af vindkraftproduceret el, biomasse og solvarme. Det øger omsætningen i de lokale virksomheder, giver ny arbejdspladser og forbedrer kommunens økonomiske grundlag. Investeringer Anlægsudgifter, fordelt på parter Investeringer, lokalt Investeringer, udefra Støtte, Energistyrelsen I alt investeringer Investeringer i VE-anlæg, mio. kr. 45 mio. kr. 23 mio. kr. 368 mio. kr. ET VE-Ø CENTER FOR UDVEKSLING AF ERFARINGER OG FOR FORSKERE Med baggrund i de mange positive resultater samt det forhold, at mange udlændinge, studerende, forskere og planlæggere er begyndt at arbejde med Samsø som cases er det besluttet, at etablere et Center for forskning og udvikling af vedvarende energi og ø-problematik. Centret skal danne ramme om VE- og Ø-forskning, et Energiakademi og øens energiorganisationer. Forskningen Forskningsfelterne er mange, og vil blive kvalificeret af de respektive forskere, med inspiration fra Centret. Her skal skitseres hidtidige felter og de muligheder, som vi ser: * Vekselvirkningen mellem en national indsats for vedvarende energi og befolkningens traditioner for lokal organisering i energiprojekter. * Øboernes reaktion på gennemførelse af en overordnet energiplan, såvel dem der arbejder med, de neutrale som de skeptiske. * Hvordan påvirkes den økologiske balance. * De lokale mediers holdning til- og påvirkning af projektet. * Hvordan påvirkes den lokale økonomi af de store besparelser i energiimporten. * Påvirkningerne fra en øget strøm af faglige turister. * Globale energi- og miljøforhold, hvor virkningerne af energibesparelser og vedvarende energi kontra et uændret energiforbrug, med fortsat anvendelse af fossile og nukleare energikilder. * Konflikterne mellem naturlige energianlæg der modvirker drivhuseffekten, og ønskerne om en uspoleret natur. * Med Samsøs mange forskellige typer VE-anlæg, er der et udviklingspotentiale for samkøring og erfaringsopsamlinger, der på sigt kan billiggøre anlæggene. * Nye anvendelsesmuligheder for IT, der kan gøre Samsø til et af flere globale knudepunkter for udvikling af vedvarende energi og generelle ø-problematikker.

21 Energiakademiet Siden starten af akademiet 2001, har der været afholdt adskillige seminarer og kurser, især for udlændinge. Med baggrund i erfaringerne fra Samsø, fokuseres der på deltagernes egne muligheder for etablering af VE-anlæg men især mulige planlægnings- og organiseringsmodeller. Med etablering på Samsø af det "Danske Internationale Energi 0 Sekretariat" i 2002, er arbejdet med Energiakademiet blevet styrket. Sekretariatet samarbejder med flere EU-organisationer, og har også indledt et samarbejde med FN om en global VE-udvikling på en række øer. Det økologiske byggeri VEØ Centret er opført ud fra økologiske grundprincipper såsom: - minimalt indgreb i den naturlige flora og fauna i den strandeng, hvor byggeriet finder sted, * anvendelse af naturlige genanvendelige og regenererbare materialer, der samtidigt kræver minimal vedligeholdelse, * sundt indeklima, der støttes af den naturlige ventilation ved arbejdspladserne og i de store rum, * minimalt forbrug af drikkevand ved anvendelse af vandbesparende armaturer. Regnvandet anvendes toiletskyl. Overskydende tagvand ledes til et vandmiljø og nedsives i øvrigt på grunden, * lavt varmeforbrug gennem høj isolering og anvendelse af solvarme. Rumvarmen leveres fra et halmfyret fjernvarmeværk. Fjernvarme-ledningerne er højisolerede twinrør, med det hidtil laveste kendte varmetab i Danmark. * lavt elforbrug ved anvendelse af elbesparende apparater af A-type og anvendelse af lavtforbrugende lysarmaturer, støttet af optimale dagslysforhold. Elforsyningen sker fra 200 m 2 tagintegrerede solcellepaneler samt fra øens vindmøller, * affaldet sorteres i 8 fraktioner, hvoraf noget genanvendes. Det organiske vegetabilske affald komposteres på stedet. Af hensyn til demonstrationsværdien vil de økologiske elementer ved pjecer, skiltning og displays med ressourcestrømme, orientere de daglige brugere og gæster om de økologiske tiltag. Prisen for Centret er ca. 12 mio. kr., alt inklusive. AJN, Samsø Energiselskab

22 VEØ CENTER - SAMSØ

23 SITUATIONSPLAN 1 :1000

24 UDSTILLING RECEPTION GARDE ROBE l*4andic D ' -C <, ',<4- S d Jj ^ 3 **- S-il PLAN-STUE 1 :200 MØDE/ LÆSE! '1 : j*f&, y. : : i'' v -.IT-.. an \ il li 1 T^R n g g u S q a n g g g a a a a PLAN -1 SAL 1:200 AREAL OVERSIGT

25 OPSTALTVEST 1 :200 OPSTALT ØST 1 :200 OPSLALTNORD PERSIENNER NEDE 1 :200 OPSTALT NORD PERSIENNER OPPE 1 :200

Deltagere: Peder Bang, Carsten Bruun, Alice Frost Larsen, Mette Løkke, Søren Hermansen, Lasse Lillevang og Aage Johnsen (ref)

Deltagere: Peder Bang, Carsten Bruun, Alice Frost Larsen, Mette Løkke, Søren Hermansen, Lasse Lillevang og Aage Johnsen (ref) Samsø - Renewable Energy Island Museumsvej, Tranebjerg DK - 8305 Samsø Renewable Energy for Europe Campaign for Take-off RE Partnership Tranebjerg, d. 7.07.02 Referat af projektgruppemødet om VEØ Forskningscentret,

Læs mere

Finansieringsplan for Samsø Energiakademi november 2005

Finansieringsplan for Samsø Energiakademi november 2005 Finansieringsplan for Samsø Energiakademi november 2005 Entreprenører: E 1, Kremmer Jensen E 2, Ame Bager/Carl Rasmussen E 3, Brdr. Stjerne E 4, Poul Søndergaard E 5, Trustrup Malerfirma Bygherre leverancer

Læs mere

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Afrapportering for aktiviteter 1/7 1998-31/12 1998 Kontorets drift: Energi vej lederen er ansat i

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III Sommervej 31B, 8210 Aarhus V Sag 16370 NY ETAPE Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II Sommervej 31E og F, 8210 Aarhus V Sag 16370 Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007.

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007. Vedvarende Energi 0 I 1997 blev Samsø udpeget til Vedvarende Energi 0. Samsøs areal anvendes, som vist i tabellen. Arealanvendelse på Samsø Areal i ha Byer, landsbyer, campingpladser m.m. 1715 Fredede

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby.

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby. Til: Energistyrelsen Amaliegade 44 1401 København K Att.: Jan Biinger 26. juni Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Møde med Klimaforum Assens Kommune

Møde med Klimaforum Assens Kommune Møde med Klimaforum Assens Kommune Sønderborg s kystnære vindmølleprojekt Per Munk Jensen & Peter Rathje 2011.11.15 ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sonderborg inden

Læs mere

MILJØ & ENERGI. Til: Deltagerne i møde om vedvarende energi-ø - Samsø 17. januar 1997 i Energistyrelsen. 8. kontor. J.nr. Ref JBu

MILJØ & ENERGI. Til: Deltagerne i møde om vedvarende energi-ø - Samsø 17. januar 1997 i Energistyrelsen. 8. kontor. J.nr. Ref JBu MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T Til: ENERGISTYRELSEN Deltagerne i møde om vedvarende energi-ø - Samsø 17. januar 1997 i Energistyrelsen 8. kontor J.nr. Ref JBu Vedlagt fremsendes referat af ovennævnte

Læs mere

ADVOKATERNE AMAGERTORV 11

ADVOKATERNE AMAGERTORV 11 ..:!/ / ADVOKATERNE AMAGERTORV 11 AMAGERTORV 11. 1160 KØBENHAVN K KONGELIG DANSK YACHTKLUB (KDY) Redegørelse vedr. de lokalefaciliteter, som deles med Skovshoved Sejlklub (SKS) KDY, der har haft og fortsat

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Skitse over mødeaktiviteter i MIDT.Energistrategi. Mødenummerering til venstre i figuren refererer til møder senere i dokumentet.

Skitse over mødeaktiviteter i MIDT.Energistrategi. Mødenummerering til venstre i figuren refererer til møder senere i dokumentet. Arbejdsplan - Vest Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Mobil +45 61667828 jlo@planenergi.dk Dato: 5/6 2014 Den samlede procesplan for hele MIDT-Energistrategi projektet er beskrevet nærmere i notatet Procesplan

Læs mere

Green Globe International I/S

Green Globe International I/S 4 Green Globe International I/S BJJ/06-02-01 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Februar 2001 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE?

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? Preben Maegaard Vildsund Strand, 6. maj 2009 Udbygningen skete meget hurtigt, med lokal accept og blev finansieret lokalt, fordi der kunne opnås offentlig garantistillelse.

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder:

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder: SAG: Faxe Kommune SAG NR.: 08350 Vej og park, Haslev VEDR.: Alternativ energi DATO: 2009.06.28 INIT.: CHL Indledning Nærværende notat er udarbejdet i forlængelse af tidligere notater samt drøftelser i

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 16

Kommuneplantillæg nr. 16 Samsø kommune Kommuneplantillæg nr. 16 samt Lokalplan nr. 54 ENERGIAKADEMI I BALLEN KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 15 Kommuneplantillæg nr. 16 til kommuneplan for Samsø kommune 1996-2007 REDEGØRELSE Udnævnelsen

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Energirådgivning EnergiMidt

Energirådgivning EnergiMidt Energirådgivning EnergiMidt Silkeborg d. 15 nov. 2012 V. Ulf Rytter Jensen Ingeniør, Fagansvarlig Disposition (40 min.) Fra energiforlig i Folketinget til energibesparelser ved slutbrugeren Netselskabernes

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

"v3 m ::_j;-~tl:^'-!r.:' :>' - wi/a - iki

v3 m ::_j;-~tl:^'-!r.:' :>' - wi/a - iki 5-JAN-99 ONS lå: 14 VIBORG. ENERGI. OG. MILJØ FAX NR. 87252165 0* ""V. Samvirkende ISnorgl- og Miljøkontoror (

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

LYSE KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N

LYSE KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N LYSE KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N EJENDOMMEN OG OMRÅDET Ejendommen er med stor synlighed og fremtræder præsentabel med beliggenheden på hjørnet af Brendstrupgårdsvej

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer.

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 06. marts 2015 Sekretariatet Yderligere forøget behov for midlertidige

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv.

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv. Hvidovre Kommune Teknik og Miljø Udvalget Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Østerbro, d. 27. juni 2012 Hermed fremsendes ansøgning til udvalget for etablering af ungdomsboliger i det tidligere plejehjem for

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsnæbsvej 52 Postnr./by: 4673 Rødvig Stevns BBR-nr.: 336-006987 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

41. Kl. 12.00-12.40 Besøg hos Popermo Forsikring g/s, C.F. Tietgens Boulevard 38, Odense SØ

41. Kl. 12.00-12.40 Besøg hos Popermo Forsikring g/s, C.F. Tietgens Boulevard 38, Odense SØ Assens Kommune, 1 af 5 Referat Klimaforum Tid fredag den 10. februar 2012 kl. 12:00 Sted Odense Afbud Indholdsfortegnelse: 41. Kl. 12.00-12.40 Besøg hos Popermo Forsikring g/s, C.F. Tietgens Boulevard

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

KONGELIG DANSK_ACHTKLUB

KONGELIG DANSK_ACHTKLUB / KONGELIG DANSK_ACHTKLUB ROYAL DANISH YACHT CLUB Fonnand for SKS Niels Ole Carstensen Henriettevej 8, 3tv 2920 Charlottenlund ----- --- ---- ---- ----- --- -- ----- --- ------------- Klubmester Peter

Læs mere

VE park ved Varpelev. Acadresag 14/1269 - BirNie

VE park ved Varpelev. Acadresag 14/1269 - BirNie VE park ved Varpelev Acadresag 14/1269 - BirNie Resumé Stevns Kommune deltager i det regionale bioenergisamarbejde, Bioenergi Sjælland. Projektet styres af Energiklyngecenter Sjælland og har deltages af

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk LOKALVARME Langgade 24 8305 Samsø For fremtiden r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk 4. oktober 2000 Dette brev udsendes til alle husstande

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139 BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Åboulevarden Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget -

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

Syddjurs kommune Planafdelingen Lundbergsvej Ebeltoft Att. Randi Sandholm. Vedr. Matr.nr. 70dl Ebeltoft Markjorder Hvide Hus Vej 1

Syddjurs kommune Planafdelingen Lundbergsvej Ebeltoft Att. Randi Sandholm. Vedr. Matr.nr. 70dl Ebeltoft Markjorder Hvide Hus Vej 1 Syddjurs kommune Planafdelingen Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Att. Randi Sandholm Dato: 12. august 2016 J.nr. 141 074 Vedr. Matr.nr. 70dl Ebeltoft Markjorder Hvide Hus Vej 1 På vegne af DK Invest og Ejendomme

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31, 1 og 2. sal, 8000 Aarhus C Sag 16372

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31, 1 og 2. sal, 8000 Aarhus C Sag 16372 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31, 1 og 2. sal, 8000 Aarhus C Sag 16372 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Europaplads Dokk1 Arosgaarden Strøget - Søndergade

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

IDAmiljø Bæredygtigt byggeri

IDAmiljø Bæredygtigt byggeri IDAmiljø Bæredygtigt byggeri Solrød Kommune Lene Stevnhoved Leder af Ejendomscenter 1 Hovedemner Lidt om Solrød Kommune Med hvilket udgangspunktet taler vi om bæredygtigt byggeri i Solrød Kommune Klimamål

Læs mere

Notat. 3 Solrød Kommunes visioner Solrød Kommune har vedtaget nedenstående pejlemærker for denne udvidelse af Christians Have Plejecenter (3.

Notat. 3 Solrød Kommunes visioner Solrød Kommune har vedtaget nedenstående pejlemærker for denne udvidelse af Christians Have Plejecenter (3. Notat Vedr.: Emne: Solrød Kommune - Udvidelse af Christians Have Kort beskrivelse af projektet Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+45] 8731 4400 Til: Fra: Fejl! Peter Der Gottlieb er ikke

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde

Byggeselskab Mogens de Linde QR kode haslegaarden bygning b og c 5.102 Byggeselskab Mogens de Linde Sag 05.102 Haslegaarden Haslegaardsvej 8-10, Bygning B, 8210 Århus V lokaler udlejes 1564 m 2 Byggeselskab Mogens de Linde - Ringgade

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Udkast procesplan for MIDT Energistrategi. Opstartsmøde MIDT Energistrategi 27. marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen 1

Udkast procesplan for MIDT Energistrategi. Opstartsmøde MIDT Energistrategi 27. marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen 1 Udkast procesplan for MIDT Energistrategi 1 Overordnet projektformål At aktører og kommuner i Region Midtjylland på tværs arbejder for omstilling til et fleksibelt og energieffektivt energisystem baseret

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé.

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé. Til Byrådet via Magistraten Den 14. oktober 2006 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus. 1. Resumé. Udviklingen i filmerhvervet siden

Læs mere

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE Niels Ejnar Helstrup forskningskoordinator, Energinet.dk neh@energinet.dk Forligsteksten fra 21. februar 2008 Små VE-teknologier: Der afsættes 25 mio. kr. om året i

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere