VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010"

Transkript

1 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010

2 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010 REDAKTION: Økonomiområdet LAYOUT: Tina Dilling Petersen, Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet OPLAG: 1000 TRYK: Vejdirektoratet ISBN: ISBNnet: COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011

3 INDHOLD 1. BERETNING Præsentation af Vejdirektoratet De faglige resultater Årets økonomiske resultater Redegørelse for reservationer Udgiftsbaserede hovedkonti Forventninger til de kommende år MÅLRAPPORTERING Måloversigt Vurdering og analyse REGNSKAB Anvendt regnskabspraksis Ændringer i regnskabsmæssige skøn Fejl vedrørende tidligere år PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB BILAG 36

4 1 BERETNING 2010 har været et udfordrende år, hvor Vejdirektoratet har haft rigtig mange opgaver. Trafikanterne er kørt forbi utallige vejarbejder, linjer til nye veje og broer er blevet tegnet, sneplove og saltvogne har gjort vejene farbare, og trafikmeldinger er blevet meldt ud dag og nat, så bilisterne kom nemt og sikkert frem. Trods de mange opgaver og travlhed på kontorerne og på vejene har Vejdirektoratet formået at levere gode resultater i PRÆSENTATION AF VEJDIREKTORATET Vejdirektoratet er en institution under Transportministeriet og er ansvarlig for planlægning, anlæg og drift af statens veje. I maj 2010 fik Vejdirektoratet et nyt strategisk grundlag, som består af mission, vision og værdier samt fire strategiske temaer. Visionen skal opnås ved hjælp af de strategiske temaer og værdigrundlaget. De strategiske temaer beskriver de områder og indsatser, som har været i fokus i 2010, og som tillige vil være i fokus i de kommende år. Mission, vision og de strategiske temaer er beskrevet i figur 1. Mission, visionen og de strategiske temaer skal konkret løftes inden for Vejdirektoratets fem primære opgaveområder. 1. Planlægning af vejinfrastruktur Planlægningen af vejinfrastrukturen omfatter følgende tre opgaver: Vejsektoropgaver: Vejdirektoratet samler og formidler faglig ekspertise om vejnettets tilstand, fremkommelighed, miljø- og sikkerhedsmæssige krav til vejanlæg samt behov og krav i den danske vejsektor og arbejder gennem kampagner og forbedring af vejnettet for at skabe bedre trafiksikkerhed. Planlægning af anlægsarbejder: Vejdirektoratet udarbejder beslutningsgrundlag for udbygning og forbedring af statens vejnet. Tilskudspuljen: Omfatter medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. 2. Anlæg af vejinfrastruktur Vejdirektoratet forbedrer og udbygger statens vejnet ved at gennemføre en række større og mindre anlægsprojekter. I dialog med berørte myndigheder, borgere og trafikanter varetager Vejdirektoratet planlægning, styring samt udbud og kontrahering af anlægsprojekterne. 3. Drift og vedligehold af vejinfrastrukturen Vejdirektoratets drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter har til formål at opretholde sikkerhed og fremkommelighed på vejnettet og bevare den investerede kapital. Det sker gennem vedligeholdelsen af vejnettets bygværker og belægninger, gennem den løbende drift, der omfatter renhold og pleje af vejenes arealer og udstyr samt vintertjeneste og endelig gennem udbydelse af en række trafikinformationstjenester. 4. Støttefunktioner Denne opgave omfatter Vejdirektoratets ledelse, administration, overordnede økonomiske styring og samordning, intern og ekstern information, sagsbehandling i relation til vejloven, planloven, naturbeskyttelsesloven mv., deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på Vejdirektoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål. 5. Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Vejdirektoratet markedsfører og sælger ydelser og produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som kører i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. I tabel 1 redegøres for ressourceforbruget i 2010 til hver af de primære opgaver i Vejdirektoratet. 4

5 MISSION Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vej- og transportsystem. Under hensyntagen til omgivelserne arbejder vi for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem. VISION På vej effektivt, professionelt og sikkert for dig VÆRDIER ENGAGEMENT KOMPETENCE SAMARBEJDE KREATIVITET TROVÆRDIGHED LEVERE VAREN ÉT VEJDIREKTORAT REKRUTTERING OG UDDANNELSE FAGLIGE MÅL Vejdirektoratet skal levere det lovede indenfor aftalt tid, ressourcer og kvalitet. Vejdirektoratet har gennemført en organisationsændring med henblik på en mere effektiv udnyttelse af sine ressourcer og er i gang med at udvikle sine arbejdsprocesser, så de er helhedsorienterede, enkle, fleksible og gennemsigtige. Rekruttering og uddannelse er en paraply af flere tiltag alle med henblik på en fokuseret tilgang til løsning af opgaverne samt et forbedret rekrutteringsgrundlag. BEDRE BESTILLER Der skal ske en udvikling af bestillerkompetencerne i Vejdirektoratet. TRAFIK MANAGER Trafikmanagerens opgave er at skabe bedre fremkommelighed, øget sikkerhed og mere bæredygtig transport af mennesker og varer gennem øget brugerorientering, strategiske samarbejder samt brug af en række værktøjer FIGUR 1 Vejdirektoratets mission, vision, værdier og strategiske temaer 5

6 PRIMÆRE OPGAVER OPGAVE INDTÆGTSFØRT BEVILLING ØVRIGE INDTÆGTER OMKOST- NINGER RESULTAT PÅ ANDEL AF ÅRETS UNDERSKUD PÅ Planlægning af vejinfrastrukturen Anlæg af vejinfrastrukturen Drift og vedligehold af vejinfrastrukturen Støttefunktioner Stabe og Ressourcer Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Vejsektoropgaver Planlægning af anlægsarbejder Tilskudspuljer Anlægsopgaver* & Driftsopgaver Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Forretningsmæssige aktiviteter & 95 (MIO. KR.) (MIO. KR.) (MIO. KR.) (MIO. KR.) - 114,4-5,9 138,0-17,7 51,5 % - 76,7-3,4 94,6-14,5 42,2 % - 237,3 0,0 186,6-2489,4-33, ,5-1903,7-102, ,6-92,3-2,1 98,6-4,1 11,9 % 0,0-80,0 78,1 1,9-5,5 % I ALT ,9-228, ,1-34,4 100 % * I finanslovsopgaveoversigten indgår planlægning af anlægsarbejder under Anlægsopgaver TABEL 1 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens samlede opgaver (%) Vejdirektoratets Årsrapport 2010 aflægges for Vejdirektoratets hovedkonto Vejdirektoratet (Driftsbevilling). For hovedkontiene Anlæg af hovedlandeveje m.v. (Anlægsbevilling) Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (Anlægsbevilling) Vejdirektoratets tilskudspulje (Reservationsbevilling) Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (Anlægsbevilling) aflægges et bevillingsregnskab. Regnskabsaflæggelsen for disse fire hovedkonti er udgiftsbaseret og gennemgås kortfattet i afsnit 1.5 Udgiftsbaserede hovedkonti. 6

7 1.2 DE FAGLIGE RESULTATER 2010 har været et travlt år i Vejdirektoratet med rigtig mange opgaver. Det er lykkes at levere gode faglige resultater inden for alle de tre faglige hovedopgaver anlæg, drift og planlægning af statens veje. Altid på vej Der har været godt nyt i 2010 til de tusindvis af bilister, der dagligt færdes på statsvejene. Vejdirektoratet har anlagt mange nye veje, og flere af anlægsprojekterne er endda blevet færdige før tid. Rent økonomisk ser situationen generelt også gunstig ud, idet Vejdirektoratet har opnået en række fordelagtige licitationsresultater. I 2010 har Vejdirektoratet anlagt nye motorveje og andre større veje for 2,3 mia. kr. Det er et højt tal og afspejler en forbedring og udbygning af det danske statsvejnet. I figur 2 nedenfor ses udviklingen i Vejdirektoratets samlede udgifter til at anlægge nye veje over de seneste fire år. Tids- og fremdriftsmæssigt ser situationen god ud for langt de fleste igangværende anlægsprojekter. En række projekter forventes således at kunne åbne et år før det åbningsår, der er angivet på finansloven for Det drejer sig om Bredsten - Vandel, Frederikssundmotorvejens 1. etape samt Kliplev - Sønderborg. Derudover forventes strækningen fra Riis til Ølholm på Riis - Ølholm - Vejleprojektet at åbne allerede i Endelig er projektet Udbygning af E 45, Nørresundby - Bouet åbnet i 2010, hvilket er et år tidligere end planlagt. For så vidt angår Frederikssundmotorvejens 1. etape blev den sidste deletape af Motorring 3 trods vintervejret - færdig i december 2010 et år tidligere end oprindeligt planlagt. Hermed er en af de største flaskehalse på statsvejene i hovedstadsområdet fjernet. Fjernelsen af den massive kø i myldretiderne har betydet store tidsbesparelser for pendlerne. For så vidt angår Kliplev - Sønderborg har den udførende entreprenør (KMG) meddelt Vejdirektoratet, at de forventer at kunne færdiggøre motorvejen senest i begyndelsen af Anlægsbetalingen på ca. 1 mia. kr. forfalder ved åbning, dvs. efter al sandsynlighed senest i begyndelsen af MIO. KR. Løbende priser FIGUR 2 Samlede udgifter til motorveje og andre større veje på Anlæg af hovedlandeveje mv

8 2012. KMG har pligt til seks måneder inden at oplyse Vejdirektoratet om, hvornår vejen står færdig. Følgende projekter er som planlagt åbnet for trafik i 2010: Motorvejen mellem Søften - Skejby (ved Århus) Udskiftningen af broen ved Skovdiget (ved Hillerød Motorvejen) Etablering af bro over Grenåbanen (ved Grenåvej) Alle projekterne er blevet afsluttet inden for tidsrammen og med en besparelse i forhold til både projektbevillingen og totaludgiften på finansloven. Et enkelt projekt er blevet forsinket. Det drejer sig om opgraderingen til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen), hvor åbningsåret er udskudt fra 2012 til Ændringen af åbningsåret vurderes ikke at give anledning til økonomiske ændringer. Hullerne bliver lappet Med over km vej, 42 store broer og 4 tunneller er der betydelig aktivitet i forbindelse med at drifte og vedligeholde statsvejene, som Vejdirektoratet er statslig myndighed for. I 2010 har Vejdirektoratet brugt 2,3 mia. kr. på drift og vedligehold. Det er en stigning i forhold til tidligere år, og Vejdirektoratet har primært lagt vedligeholdelsesindsatsen på forbedring af tilstanden på vejene også kaldet kapitalbevarende vedligehold. Figur 3 viser udviklingen i Vejdirektoratets samlede udgifter til drift og vedligeholdelse over de seneste fire år. Den målrettede indsats har medført en markant forbedring af tilstanden på de statslige veje og bygværker. Indsatsen fortsætter over en årrække og med indgåelsen af aftale om Bedre Veje mv. af 2. december 2009 vil en stor del af efterslæbet ved udgangen af 2013 være indhentet. Den politiske aftale har givet et markant løft i den kapitalbevarende vedligeholdelsesindsats, hvilket også dagligt har kunnet mærkes i medierne og blandt trafikanternes henvendelser om vejarbejder. Et af de typiske vejarbejder, som trafikanterne har oplevet, er belægningsarbejde. Konkret har Vejdirektoratet i 2010 lagt ny asfalt på 6,3 mio. m 2 vej. Fremtidens veje på tegnebrættet At bygge eller udvide en motorvej eller motortrafikvej er et stort projekt, der i høj grad påvirker omgivelserne og miljøet. Derfor gennemføres en række undersøgelser, der vurderer virkningerne på miljøet, inden en vej anlægges (VVM-undersøgelser). I forlængelse af Aftaler om en grøn transportpolitik 2009 har det været et politisk ønske at få vurderet mulighederne for at gennemføre en række større fremtidige vejprojekter, og derfor har Vejdirektoratet i 2010 lavet et større antal forundersøgelser og VVM-undersøgelser end nogensinde før. Endelig er der på baggrund af afsluttede undersøgelser i 2010 blevet udarbejdet otte anlægslove og to udkast til lovforslag. Der er i 2010 bl.a. blevet lavet undersøgelser vedrørende følgende strækninger Brande Omfartsvej Højklasset vej mellem Århus og Viborg Slagelse Omfartsvej Alle undersøgelserne er blevet færdige til tiden. Derudover er der igangsat fem VVM-undersøgelser, der skal være færdige i 2011 og gennemført to forundersøgelser, der kan danne baggrund for at lave VVM-undersøgelser. Disse syv undersøgelser skal danne grundlag for, at politikerne kan træffe en beslutning om, hvilke projekter, der skal gennemføres og dermed hvilke nye veje, trafikanterne kan se frem til. FIGUR 3 Samlede udgifter til drift og vedligeholdelse på Drift og vedligeholdelse af infrastruktur MIO. KR. Løbende priser

9 9

10 1.3 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTATER De mange nye opgaver afspejler sig også i Vejdirektoratets økonomi for 2010, og de økonomiske resultater har generelt været tilfredsstillende. Der er et positivt resultat på Vejdirektoratets almindelige drift (det omkostningsbaserede regnskab). Dette redegøres der nærmere for i dette afsnit. Særligt på planlægningsdelen er en række aktiviteter dog blevet udskudt fra 2010 til Dette redegøres der nærmere for i afsnit 1.4 Reservationer. På de større anlægsprojekter har der været en gunstig budgetudvikling som følge af gode licitationsresultater, ændret fremdrift på projekter og projektændringer samt omhyggelig projektstyring. På driften er der et merforbrug i forhold til bevillingen på ca. 300 mio. kr. Dette skyldes dog primært den hårde vinter i 2010 og dermed ekstraordinære omkostninger til snerydning og saltning. Resultatet for anlæg og drift redegøres der nærmere for i afsnit 1.5 Udgiftsbaserede hovedkonti. Økonomiske hoved- og nøgletal (omkostningsbaseret regnskab) I dette afsnit redegøres kort for den omkostningsbaserede del af Vejdirektoratets økonomi. For en mere udførlig gennemgang henvises til kapitel 3. Tabel 2 viser udvalgte poster og nøgletal for Vejdirektoratets omkostningsbaserede regnskab ( Vejdirektoratet). Vejdirektoratets regnskab for 2010 viser et underskud på 34,4 mio. kr. Det skyldes, at årets bevilling er reduceret med 40 mio. kr. som følge af aktstykke 85 af 21. januar Ser man bort fra denne reduktion ville årets resultat have været positivt. Vejdirektoratet finder derfor resultatet tilfredsstillende. De ordinære driftsindtægter ligger i 2010 på 367,9 mio. kr., men Vejdirektoratet har haft driftsomkostninger for 1.261,2 mio. kr., hvilket giver et underskud på den ordinære drift på 893,3 mio. kr. I de ordinære driftsomkostninger indgår dog driftsomkostninger fra Vejdirektoratets anlægskonti jf , og Disse driftsomkostninger finansieres fuldt ud via en intern statslig overførselsindtægt, der fremgår under posten andre driftsindtægter, som udgør i alt 883,1 mio. kr. Når der tages højde for andre driftsomkostninger på 8,2 mio. kr. og finansielle poster på 16,0 mio. kr., giver det samlede regnskab årets underskud på 34,4 mio. kr. I det følgende redegøres for udviklingen i de væsentligste økonomiske nøgletal. Faldet i de ordinære driftsindtægter skyldes dels, at den indtægtsførte bevilling falder fra 2009 til 2010 som følge af en reduktion af bevillingen med 40 mio. kr. og dels en lavere bevilling til projekter under den grønne transportpolitik. Den højere bevilling til projekter under den grønne transportpolitik i 2009 skyldes, at der til projekterne i aftalen om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 allerede i 2009 blev udmøntet med den fulde projektbevilling uagtet, at projekternes udførelsesperiode strakte sig over flere år. Stigningen i 2010 i andre driftsindtægter skyldes, at overførselsindtægter mellem det udgiftsbaserede område og det omkostningsbaserede område er steget som følge af udviklingen i aktivitetsniveauet. Driftsindtægterne er således øget som følge af den øgede aktivitet på anlægs- og driftsområdet. Andre driftsomkostninger er faldet, da projektporteføljen er ændret. Vejdirektoratet har haft mindre tilskudsfinansieret aktivitet i 2010 end i Dette har resulteret i, at egenfinansieringen er faldet til 8,2 mio. kr. Stigningen i de finansielle omkostninger skyldes primært en hensættelse af renter på 4,6 mio. kr. vedrørende 2008 og På balancen er Vejdirektoratets egenkapital som følge af underskuddet blevet reduceret til 35,9 mio. kr. ultimo Der har i 2010 været en øget aktivitet, hvilket har medført en stigning i den kortfristede gæld, som følge af øget gæld til leverandører. Dette har ligeledes medført en stigning i omsætningsaktiverne på grund af mellemregningsforholdet med det udgiftsbaseret område. De finansielle nøgletal viser, at udnyttelsesgrad af lånerammen er steget fra 2009 til 2010, hvilket skyldes en stigning i den langfristede gæld i perioden. Den negative udsvingsrate er faldet fra 7,4 i 2009 til 3,3 i 2010, hvilket skyldes fald i overført overskud som følge af årets negative resultat. Overskudsgraden er faldet fra - 7,0 % til - 9,4 % fra 2009 til 2010, hvilket skyldes den reducerede indtægtsførte bevilling. Bevillingsandelen er ligeledes faldet i perioden, hvilket også kan henføres til, at den indtægtsførte bevilling er faldet i forhold til de samlede ordinære driftsindtægter. Personaleoplysningerne viser blandt andet, at det samlede antal årsværk i Vejdirektoratet ultimo 2010 er på 891. Dette er en stigning i forhold til 2009, hvor tallet var 870. Dette skyldes primært en stigende aktivitet på de større anlægsprojekter. Faldet i lønforbruget fra 2009 til 2010 skyldes at regnskabet i 2009 er påvirket af en fejl vedr. tidligere år på 32 mio. kr. Derudover er Vejdirektoratets hensættelser til ferie, fleks og afspadsering reduceret i 2010, hvilket påvirker resultatet positivt. 10

11 TABEL 2 Økonomiske hoved- og nøgletal MIO. KR Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter 435,6 438,7 367,9 - heraf indtægtsført bevilling 364,2 356,1 283,5 - heraf eksterne indtægter 61,3 68,8 77,4 - heraf øvrige indtægter 10,1 13,7 7,0 Ordinære driftsomkostninger 1097,6 1232,5 1261,2 - heraf løn 178,2 217,0 170,7 - heraf afskrivninger 45,0 39,6 40,7 - heraf øvrige omkostninger 874,4 975,9 1049,8 Resultat af ordinære drift - 662,1-793,8-893,3 Andre driftsindtægter 736,5 797,5 883,1 Andre driftsomkostninger 19,9 19,9 8,2 Resultat før finansielle poster 54,6-16,3-18,4 Finansielle poster 12,2 14,3 16,0 Årets resultat 42,4-30,6-34,4 Balance Anlægsaktiver 257,1 260,9 276,4 Omsætningsaktiver 763,1* 780,4* 1066,4 Egenkapital 216,1* 70,3* 35,9 Hensatte forpligtelser 3,4 33,3 40,4 Langfristet gæld 244,6 246,5 266,9 Kortfristet gæld 556,1 691,2 999,6 Lånerammen 337,0 337,0 337,0 Træk på lånerammen (FF4+FF6) 248,7 246,5 266,9 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 73 73,1 79,2 Negativ udsvingsrate 11,0 7,4 3,3 Overskudsgrad 0,1-7,0-9,4 Bevillingsandel 83,6 81,2 77,1 Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris 0,41 0,54 0,51 Lønomkostningsandel - 0,82-1,07-1,24 Lønsumsloft 384,8 429,9 479,3 Lønforbrug 358,7 470,4 454,5 * For at øge sammenligneligheden mellem årsregnskaberne 2008, 2009 og 2010 er regnskabstal for 2008 og 2009 justeret således, at mellemregningen fremgår som et tilgodehavende og ikke som en del af egenkapitalen. Reklassificering af mellemregningen er beskrevet i anvendt regnskabspraksis Dette påvirker ligeledes den negative udsvingsrate i forhold til

12 TABEL 3 Reservation PROJEKT/OPGAVE RESERVERET ULTIMO 2009 (MIO. KR.) BEVILLING 2010 (MIO. KR.) FORBRUG 2010 (MIO. KR.) ØVRIG REGULERING *** (MIO. KR.) NY RESERVATION ULTIMO 2010 (MIO. KR.) FORVENTET FORKLARING PÅ NULSTILLING RESERVATION AF RESERVATION Vejsektoropgaver Modulvogntog 0,4 4,2 1,6 3, Forklaring 2 TP - Sygehusdata 1,0 0,4 0, Forklaring 1 Forundersøgelser vedr. etablering af digitalt vejnet (GTP) 17,4 7,3 10, Disp. Begr. & forklaring 7 Trafiksikkerhedskampagner 2009 (GTP) 4,0 1,9 2, Forklaring 2 Trafiksikkerhedskampagner 2010 (GTP) 10,0 2,5 7, Disp. Begr. & forklaring 2 Forbedret ulykkesstatistik (GTP) 2,5 1,0 1, Forklaring 1 & 7 Udvidet ulykkesstatistik (GTP) 5,3 3,2 2, Forklaring 2 Undersøgelse af behovet og mulighederne for indførelse af højere tilladt totalvægt og akseltryk for lastbiler (GTP) 3,0 2,0 1, Forklaring Planlægning af anlægsopgaver ITS Udviklingsforum (GTP) 1,3 0,9 0, Forklaring 1 M4: Ballerup - Holbækmotorvejen 0,4 0,2 0, Forklaring 1 M10:København - Køge / E47 Greve S - Køge 4,6 1,2-1,0-3,0 3, Forklaring 2 & 4 Frederikssundmotorvejen 0,2 0,2 0 Roskilde Fjord 5,1 2,0 11,7 4,6 0 Helsingørmotorvejen 3,4-1,3-1,9 2, Forklaring 4 Odense - Middelfart 0,2 0,2 0 Odense SØ (Nyborg - Kolding) 8,2 10,8 6,2 12, Forklaring 3 Herslev - Hornstrup 0,2 0,2 0,0 Fredericia - Kolding (Frøslev - Skærup) 4,3 5,7 5,0 5, Forklaring 3 Brande Omfartsvej 0,4 0,1-0,3 0,0 Esbjerg (GTP) -0,9-1,0 0,0* 2011 Vintappersøen (GTP) 2,5 1,1 1, Disp. Begr. & Forklaring 1 Forundersøgelse af perspektiverne i en styrkelse af rute 9 (Svendborg-Spodsbjerg) (GTP) VVM-undersøgelse Århus - Viborg, rute 26 (fase 2) (GTP) 2,0 0,0 2, Forklaring 1 13,4 2,0 11, Forklaring 5 Skovvejen (GTP) 0,7 0,8 0,1 0,0 Rute 23 Sdr. Jernløse (GTP) 6,4 3,1 3, Disp. Begr. & Forklaring 1 Næstved omfartsvej (supplerende undersøgelse) 1,3 4,0 2,6** 2011 Forklaring 6 Sdr. Borup - Assentoft 4,5 0,1 4, Forklaring 6 Forundersøgelse Grenå Havn, rute 16 (Nord om Grenå) (GTP) 5,0 1,8 3, Forklaring 2 Forsætter på næste side 12

13 Forundersøgelse rute 34/26 Herning - Skive - Hanstholm (Herning - Hanstholm) (GTP) 6,4 1,3 5, Disp. Begr. & forklaring 2 Opdatering af amtslig VVM vedr. anlæg af omfartsvej ved Nykøbing Falster (Nykøbing F - Gedser) (GTP) Undersøgelse af opgradering af strækningen Næstved - Rønnede (GTP) VVM-undersøgelse af en forlængelse af motorvejen Vejle - Herning til Holstebro rute 18 + Gødstrup (GTP) 5,1 1,5-0,5 3, Forklaring 2 1,0 0,0 1, Forklaring 1 0,9 3,1 5,0 1,0 0,0 Nørresundby-Bouet (GTP) 0,3 0,4 0,1 0,0 Økonomiundersøgelse mhp dimensionering af VVMundersøgelse af en udbygning af rute 26 på strækningen Århus - Viborg (GTP) Forundersøgelse af en sydlig forlængelse af Slagelse omfartsvej (GTP) 1,6 2,3 0,7 0,0 1,7 0,3-1,4 0,0 I alt 58,5 90,4 62,5** 4,0 90,4** * Afvigelsen skyldes, at der ved optagelsen af reservationen i 2009 skete en afrundingsfejl. ** Afvigelse ved summering skyldes afrundinger. *** Indeholder overflytning mellem projekter jf. adgang hertil på finansloven samt disponibelt beløb til undersøgelsen Næstved omfartsvej, som er bevilget tidligere end REDEGØRELSE FOR RESERVATIONER I dette afsnit redegøres for Vejdirektoratets reservation af bevilling fra 2010 til Den reserverede bevilling er fra ultimo 2009 til ultimo 2010 steget fra 58,5 mio. kr. til 90,4 mio. kr. I tabel 3 vises den reserverede bevilling fordelt på de konkrete projekter, og efterfølgende gives forklaringer på reservationerne til Reservationen er ultimo 2010 på 90,4 mio. kr. Der er en række forklaringer på, hvorfor der på konkrete projekter reserveres bevilling til Forklaringerne ses nedenfor. 1. På ni projekter har der været små mindreforbrug (max. 3,3 mio. kr.). Dette bidrager til en reservation på 11,4 mio. kr. 2. På otte projekter har der været mindreforbrug på mellem 2,1 og 7,5 mio. kr. udover dispositionsbegrænsningen. En forklaring for hvert enkelt projekt fremgår nedenfor. Modulvogntog: Nogle aktiviter er rykket til Trafiksikkerhedskampagner 2009: Projektet er forsinket, således at en tredje runde af kampagnen udskydes til Trafiksikkerhedskampagner 2010: Aktiviteter på motorcykelkampagnen er udskudt til Udvidet ulykkesstatistik: Der har været usædvanlig få dødsulykker i 2010, hvilket medfører et mindreforbrug af konsulentmidler og timer. Desuden har vejcentrene og politiet haft svært ved at følge op pga. andre opgaver, så en del ulykker fra 2010 behandles først i Det betyder, at der bruges både konsulentmidler og timer i 2011 på ulykker fra Forundersøgelse Grenå Havn, rute 16: Den videre proces i forbindelse med projektet er endnu ikke afklaret, herunder er det ikke afklaret hvilke yderligere planlægnings- og miljømæssige analyser, der skal udføres. Det drejer sig bl.a. om miljøscreening samt evt. udgifter til VVM-analyse, hvis projektet gennemføres i statsligt regi. Forundersøgelse rute 34/26 Herning - Skive - Hanstholm: Det ændrede afløb i 2010 skyldes, at projektet kom senere i gang end forventet, men fremdriften er nu speedet op, så projektet kan færdiggøres som planlagt. Opdatering af amtslig VVM vedr. anlæg af omfartsvej ved Nykøbing Falster: Selve konsolideringen er afsluttet, men projektet er endnu ikke besluttet med anlægslov. Anlægsloven fremsættes i foråret, og supplerende analyser kan derfor ikke udelukkes ifm behandlingen af lovforslaget. Som følge heraf kan der i 2011 komme yderligere udgifter, som skønnes til ca. 0,5 mio. kr. De resterende 2,6 mio. kr. reserveres til 2011, hvor de forventes at medgå til finansiering af fordyrelse af undersøgelsen vedr. en 3. Limfjordsforbindelse. M10: København - Køge / E47 Greve S - Køge: Der er kun fundet finansiering til en del af projektet (1. etape). Da eventuelle yderligere undersøgelser af de senere etaper derfor ikke kan afholdes af projektbevillingen hertil, skal alle midler fortsat reserveres. 13

14 3. På Odense SØ (Nyborg - Kolding) og Fredericia - Kolding (Frøslev - Skærup) er der ændret afløb mellem årene, hvilket giver generelle mindreforbrug i forhold til budgettet i I alt er der på de to projekter reserveret 17,8 mio. kr. 4. Til projekterne Helsingørmotorvejen og M10: København- Køge / E47 Greve S - Køge har Vejdirektoratet ultimo 2010 modtaget EU-tilskud, som først var forventet udbetalt i EU-tilskuddet udgør i alt 3,3 mio. kr., og det forøger reservationen på disse projekter. 5. På VVM-undersøgelsen Århus - Viborg, rute 26 (fase 2) kom projektet senere i gang end forventet. 6. Ikke forbrugte midler på undersøgelserne Sdr. Borup - Assentoft og Næstved omfartsvej (supplerende undersøgelse) indgik ultimo 2009 i Vejdirektoratets overførte overskud. Ultimo 2010 indgår de 7 mio. kr. derimod i den reserverede bevilling, da midlerne ikke er til fri disposition. I 2011 medgår billiggørelsen af Sdr. Assentoft på 4,4 mio. kr. til finansiering af en fordyrelse af undersøgelsen vedr. en 3. Limfjordsforbindelse. Undersøgelsen vedr. Næstved omfartsvej er endnu ikke afsluttet, så der kan fortsat komme udgifter til undersøgelsen i Såfremt hele reservationen på 2,6 mio. kr. ikke bruges på undersøgelsen i 2011, så forventes billiggørelsen ligeledes at medgå til finansiering af en fordyrelse af undersøgelsen vedr. 3. Limfjordsforbindelse. 7. På projekterne Forundersøgelser vedr. etablering af digitalt vejnet og Forbedret ulykkesstatistik blev der allerede primo 2010 planlagt med, at der skulle reserveres hhv. 4 og 0,9 mio. kr. til projekterne i Dette skyldes, at de to projekter som en del af den grønne transportaftale fra 22. januar 2009 fik den fulde projektbevilling i 2009 på trods af, at projekternes udførelsesperiode strækker sig frem til Endelig er der reservation til aktiviteter på en række projekter, som blev udskudt fra 2010 til 2011 som følge af den dispositionsbegrænsning, som Vejdirektoratet blev pålagt medio 2010 i forhold til forbruget på Hvilke projekter, der blev pålagt dispositionsbegrænsning, er vist i tabel UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI I dette afsnit redegøres for økonomien på Vejdirektoratets udgiftsbaserede hovedkonti. De udgiftsbaserede hovedkonti udgør en stor del af Vejdirektoratets aktiviteter. Af de samlede bevillinger til Vejdirektoratets aktiviteter på Finanslov 2010 udgør de udgiftsbaserede konti 94 %. Årets regnskab for de store anlægsprojekter ( ) betyder, at der på kontoen ultimo 2010 fortsat er en samlet videreførelse af bevilling på ca. 1,1 mia. kr. Videreførelsen skyldes bl.a., at der på flere af de større anlægsprojekter har været en gunstig budgetudvikling som følge af gode licitationsresultater, ændret fremdrift på projekter og projektændringer samt omhyggelig projektstyring. Vejdirektoratet redegør halvårligt i anlægsstatus for 1. og 2. halvår for ændringer i hvert enkelt anlægsprojekt. Af den samlede videreførelse er der på Finanslov 2011 indbudgetteret et forventet træk på opsparingen på i alt 740 mio. kr. Af videreførelsen på 1.098,4 mio. kr. er 95 mio. kr. mindreforbrug på afsluttede projekter, som bortfalder på lov om tillægsbevilling I 2010 er der derudover opgjort mindreforbrug på afsluttede projekter på 224 mio. kr. Mindreforbruget er indbudgetteret på Finansloven for For de mindre anlægsprojekter ( ) stiger videreførelsen ultimo 2010 til 287,4 mio. kr. Dette skyldes primært en forøgelse af opsparingen til allerede besluttede mindre anlægsprojekter, som skal færdiggøres i de kommende år. På Vejdirektoratets tilskudspulje ( ) er der et mindreforbrug på 50,7 i forhold til årets bevilling. Dette betyder, at videreførelsen på kontoen ultimo 2010 er steget TABEL 4 Vejdirektoratets udgiftsbaserede hovedkonti HOVEDKONTO NAVN BEVILLINGSTYPE MIO. KR. BEVILLING REGNSKAB VIDEREFØRELSE PRIMO ÅRET Anlæg af hovedlandeveje m.v. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø Vejdirektoratets tilskudspulje Drift og vedligeholdelse af infrastruktur Anlægsbevilling Anlægsbevilling Reservationsbevilling Anlægsbevilling Udgifter 3.031,2 2278,7 Indtægter 760,0* 33,2 Udgifter 218,2 162,9 Indtægter 0 0,7 Udgifter 237,3 186,6 Indtægter 0 0 Udgifter 1.989,1 2329,1 Indtægter 85,4 109,3 VIDEREFØRELSE ULTIMO ÅRET 1072,7 1098,4 * De budgetterede indtægter består af forventet træk på opsparing i 2010 (750 mio. kr.) og afhændelse af anlægsaktiver (10 mio. kr.). 231,4 287,4 2,5 53,2 277,9-38,2 14

15 FIGUR 4 Samlede udgifter til Motorveje og andre større veje på Anlæg af hovedlandeveje mv. MIO. KR Regnskabstal for 2010 i 2010-priser og udgiftsbevillingen på FL 2011 i 2011-priser. til 53,2 mio. kr. Årsagen hertil er primært, at forsinkelser på fire kommunale anlægsprojekter, hvor Vejdirektoratet administrerer den statslige medfinansiering til projekterne. For drifts- og vedligehold af statsvejnettet ( ) medfører årets regnskab en negativ videreførelse til 2011 på 38,2 mio. kr. Resultatet skyldes bl.a. de ekstraordinært hårde vintermåneder både primo og ultimo Udgifterne til vinterforanstaltninger som saltning og snerydning er derfor blevet mere end fordoblet i forhold til det budgetterede. Den resterende afvigelse mellem bevilling og regnskab i året skyldes bl.a. forbrug af videreført bevilling fra 2009 til projekter under Aftale om grøn transport politik af 29. januar 2009 samt forbrug af videreførte midler til kapitalbevarende vedligehold bevilget i 2009 som følge af aktstykke 97 af 19. februar FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR I de kommende år vil der lige som i 2010 være stor fokus på Vejdirektoratets strategiske mål Levere varen. Det vil sige, at Vejdirektoratet leverer, det vi lover indenfor aftalte tid, ressourcer og kvalitet. Dette er der særligt fokus på, da Vejdirektoratet i de kommende år forventer et yderligere stigende aktivitetsniveau. På anlæg af vejinfrastruktur forventer Vejdirektoratet over de kommende år en yderligere stigning i aktiviteterne. Dette skyldes de mange nye anlægslove, som Folketinget har vedtaget. I 2010 har Folketinget besluttet, at der skal igangsættes i alt otte nye større anlægsprojekter. Det er f.eks. besluttet at igangsætte både en udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge og en udbygning af Motorring 4 mellem Tåstrup og Frederikssundmotorvejen. Vejdirektoratet kan føje de otte nye projekter til listen over igangværende projekter. I figur 4 ses de samlede udgifter til anlæg af motorveje og andre større veje i 2010 til Som det ses i figuren er der i de kommende år en forventning om stigende aktivitet på området sammenlignet med 2010 som følge af allerede besluttede nye anlægsarbejder. Med den flerårige politiske aftale på drifts- og vejvedligeholdelsesområdet fra 2009 blev det besluttet, at Vejdirektoratet i årene 2010 til 2013 skal gennemføre en ekstraordinær indsats for hurtigt og markant at forbedre tilstanden for belægninger og bygværker på det statslige vejnet. I 2011 skal 15

16 16

17 Vejdirektoratet helt konkret lægge ny asfalt på 7,3 mio. m 2 vej og reparere 30 små og 22 store broer, så også i 2011 vil der være vejarbejder, som forbedrer vejene. Det betyder, at indhentningen på det vedligeholdelsesmæssige efterslæb fortsættes. I figur 5 ses de samlede udgifter til drift og vedligeholdelse af statens veje og broer i 2010 til Af figuren fremgår det, at udgifterne til området falder. Dette skyldes, at udgifterne i 2010 har været høje dels på grund den ekstraordinære vedligeholdelsesindsats, dels på grund af en ekstraordinært hård vinter i Så på trods af de faldende udgifter til området er der fortsat tale om et højt aktivitetsniveau på området fra 2011 til Fra 2014 udløber den politiske aftale vedr. indsatsen på drift og vedligeholdelse, Den samlede bevilling hertil falder til 1,1 mia. kr. Ved dette bevillingsniveau vil det vedligeholdelsesmæssige efterslæb igen forøges. I 2011 skal der også gennemføres mange planlægningsundersøgelser. Dels igangsættes der som følge af den politiske aftale Bedre mobilitet af 26. november 2010 en lang række af undersøgelser, og dels er der ultimo 2010 reserveret bevilling for 62,2 mio. kr. til 2011 til fortsat gennemførelse af igangværende undersøgelser. Udover generelt fokus på at levere varen, så vil der internt i Vejdirektoratet i 2011 være fokus på to større projekter. For det første afsluttes det såkaldte ERP-program, der har været i gang siden Med ERP menes de IT-systemer, der direkte eller indirekte påvirker Vejdirektoratets ressourcestyring. Formålet med programmet er bl.a. gennem et driftssikkert, brugervenligt og effektivt ERP-system at udvikle og lette styringen på centrale områder. For det andet skal Vejdirektoratet fortsætte implementeringen af det effektiviseringsprogram, som blev lagt ind på Finansloven for 2010 efter en ekstern analyse af Vejdirektoratets organisation. I 2011 skal Vejdirektoratet hente et effektiviseringspotentiale på i alt 31 mio. kr. på bl.a. årsværkseffektiviseringer og forbedret indkøb. MIO. KR FIGUR 5 Samlede udgifter til drift og vedligeholdelse på Drift og vedligeholdelse af infrastruktur Regnskabstal for 2010 i 2010-priser og udgiftsbevillingen på FL 2011 i 2011-priser. 17

18 2 MÅLRAPPORTERING Vejdirektoratets målrapportering omfatter alle mål og resultatkrav, der indgår i Vejdirektoratets resultatkontrakt med Transportministeriets departement (kan ses på SAMMENFATNING Vejdirektoratet afrapporterer på i alt 27 resultatkrav. Heraf er 21 fuldt opfyldte, to delvist opfyldt og fire ikke opfyldte. For en detaljeret gennemgang af de delvist og ikke opfyldte mål henvises til afsnit 2.2. Ved opgørelsen af resultatkontrakten har Vejdirektoratet opnået 90 point. Samlet set vurderes Vejdirektoratets opfyldelse af resultatkravene at være tilfredsstillende. MÅLRAPPORTERING Selve rapporteringen er opdelt i to afsnit, hhv. 2.1 og Måloversigt Første del omfatter samtlige mål og resultatkrav fra Vejdirektoratets resultatkontrakt. Målene præsenteres i et skema, der både viser mål, resultatkrav og opfyldelse. Over hvert skema står anført, hvilket produkt de enkelte mål og krav hører under. Opfyldelsen opgøres efter skalaen fra 0 (ikke opfyldt) til 1 (opfyldt), og herimellem kan opfyldelsesgraden opgøres til ¼, ½ eller ¾. Opfyldelsesgraden kan variere i det enkelte resultatkrav, som specificeret i bilaget vedr. opgørelse af resultatløn i resultatkontrakten. Vejdirektoratets mål- og kravsopstilling er opdelt i fire opgaver; Planlægning, Anlæg, Drift og vedligeholdelse og Hjælpefunktioner. For at sikre en tilgængelig og overskuelig præsentation af Vejdirektoratets opfyldelse, så er teksten i enkelte mål og resultatkrav forkortet i forhold til den fulde tekst i resultatkontrakten. For den fulde oversigt over mål, krav og opnåede resultater henvises til bilag Uddybende analyse I anden del vurderes og analyseres udvalgte mål nærmere, og den indeholder resultatkrav, der vurderes som opfyldte, hvilket er resultatkravene 1.3, 2.1, 3.1, 4.4 og 4.5. Derudover indeholder den resultatkrav, som vurderes som delvist og ikke opfyldte. Her vil der ligeledes fokuseres på årsagerne til, hvorfor et mål er delvist opfyldt eller ikke er opfyldt. Det omfatter resultatkravene 4.3, 4.8, 4.9, 5.1, 7.1 og

19 2.1 - MÅLOVERSIGT Planlægning - transportpolitisk beslutningsgrundlag MÅL RESULTATKRAV OPNÅET RESULTAT OPFYLDELSE 1 Vejdirektoratet tilvejebringer et transportpolitisk beslutningsgrundlag af faglig høj kvalitet 1.1 Gennemførelse af initiativer i forlængelse af Aftaler om en grøn transportpolitik 2009 Vejdirektoratet har gennemført forundersøgelser, VVMundersøgelser og projekter, herunder udmøntning af puljer i overensstemmelse med Aftaler om en grøn transportpolitik Udvikle koncept til samfundsøkonomisk vurdering af nye anbefalede vejregler Vejdirektoratet har gennemført evaluering rettidig evaluering 1.3 Deltage i udarbejdelse og færdiggørelse af forslag til en ny privatvejslov og levere udkast til lovforslag Vejdirektoratet har bidraget til arbejdet med privatvejsloven og leveret udkast til lovforslag 2 Der sikres en effektiv styring af projekterne, således at de kan afleveres til aftalt tid, kvalitet og pris 2.1 VVM-undersøgelser færdiggøres i overensstemmelse med de på finansloven indeholdte færdiggørelses- og åbningsår 2.2 I alle nye VVM-undersøgelser skal fordele og ulemper ved kollektive trafikløsninger vurderes og der skal ske særlig inddragelse med hensyn til cykeltrafik Vejdirektoratet har færdiggjort VVMundersøgelser som aftalt Alle VVM-undersøgelser indeholder vurderinger af fordele og ulemper ved kollektiv trafik og cykeltrafik Alle resultatkrav indenfor Planlægning har opnået fuld opfyldelse. Vejdirektoratet har i 2010 leveret en lang række forundersøgelser og VVM-undersøgelser, og som tidligere nævnt i rapporten, så er der tale om flere, end det har været i tidligere år. Samtidigt har Vejdirektoratet udarbejdet en række forslag til anlægslove og lovforslag. Derfor findes det tilfredsstillende, at Vejdirektoratet har opnået fuld opfyldelse af resultatkravene tilknyttet planlægningsområdet. 19

20 Anlæg - Udbygningen af vejinfrastrukturen MÅL RESULTATKRAV OPNÅET RESULTAT OPFYLDELSE 3 Ved udbygningen af vejinfrastrukturen sikres en effektiv styring af projekterne, således at de kan afleveres til den tid, kvalitet og pris, der fremgår af anlægsloven 3.1 For større anlægsprojekter efter principperne i ny anlægsbudgettering, skal finanslovsprojektbevillingen for de pågældende projekter overholdes, og merforbruget må ikke være positivt Vejdirektoratet har overholdt bevillingen for den samlede projektportefølje 3.2 I forbindelse med implementeringen af ny anlægsbudgettering skal der udvikles en ny IT-løsning til anlægsbudgettering Vejdirektoratet har udarbejdet statusnotater for fremdriften i udviklingen og implementeringen af den valgte systemunderstøttelse for ny anlægsbudgettering pr. primo juni og primo december De to resultatkrav indenfor Anlæg har opnået fuld opfyldelse. Vejdirektoratet har i 2010 gennemført store anlægsprojekter på et højt niveau og bidrager hermed til en udbygning af det danske statsvejnet. De færdiggjorte projekter har overholdt såvel åbningstidspunkt og bevilling. Samtidigt har Vejdirektoratets anlægsprojekter, hvori bevillingen er udmålt efter principperne i ny anlægsbudgettering, ikke haft et merforbrug, og derved har der ikke været behov for merbevilling. På den baggrund er en fuld resultatkravsopfyldelse at være meget tilfredsstillende for Vejdirektoratet. 20

21 Drift Drift og vedligeholdelse af vejinfrastrukturen MÅL RESULTATKRAV OPNÅET RESULTAT OPFYLDELSE 4 Vejdirektoratet foretager løbende en prioritering af vedligeholdelsesindsatsen, således at de realiserede arbejder, ud fra en vejfaglig og økonomisk vinkel, bidrager mest muligt til at bevare vejkapitalen under hensyntagen til opretholdelse af trafiksikkerhed og fremkommelighed 4.1 Sikring af gennemsigtighed og sporbarhed i anvendelsen af bevillingen 4.2 Finansieringsbidrag i form af reelle effektiviseringer af opgaveløsning på området i form af organisationsændring, årsværksreduktion, forbedret indkøb, mindre konsulentforbrug m.v. Vejdirektoratet har udviklet et økonomisystem, der sikrer sporbarhed og gennemsigtighed i anvendelsen af bevillingen Vejdirektoratet har udarbejdet og implementeret en handlingsplan for forbedret indkøbspraksis 4.3 Kapitalbevarende investeringer i belægninger der skal repareres 7,3 mio. m 2 slidlag Vejdirektoratet har repareret 6,3 mio. m 2 slidlag. Reparationerne er prioriteret ud fra en faglig og samfundsøkonomisk vurdering. Efterslæbsindhentningsmålet er nået, som det ses under mål 4.6. Delvis 4.4 Kapitalbevarende vedligeholdelse af små bygværker - I 2010 repareres 17 små bygværker. ( m 2 ). Vejdirektoratet har færdiggjort 37 små bygværker svarende til m Kapitalbevarende investeringer i store bygværker - I 2010 repareres 24 store bygværker. ( m 2 ). Vejdirektoratet har færdiggjort 29 store bygværker svarende til m Efterslæbsindhentning Belægninger 500 mio. kr. Små bygværker 200 mio. kr. Store bygværker 0 kr. Vejdirektoratet har indhentet efterslæb for hhv.: Belægninger 500 mio. kr. Små bygværker 250 mio. kr. Store bygværker 0 kr. 4.7 Service og driftsaktiviteter. Der skal ved årets udgang foreligge et oversigtsnotat med status for enkelte dele af service og driftsområdet Vejdirektoratet har udarbejdet et notat som omhandler Status for de enkelte dele af service og driftsaktiviteter samt Beskrivelse af øvrig drift og trafikledelse 4.8 Brugerundersøgelser for tilfredshedsgrad med vintertjenesten skal vise 67,5 Brugerundersøgelsen foretaget i marts 2010 viste en gennemsnitlig tilfredshedsgrad på 67,2 med vintertjenesten. Ingen 4.9 Opstilling af budgetteringsog styringsmodel for de kapitalbevarende vedligeholdelsesprojekter. Oplæg godkendt inden 31. marts. Departementet har godkendt både oplæg til og selve modellen. Dog er godkendelsen sket efter den 31. marts. Ingen Indenfor Drift er seks resultatkrav fuldt opfyldt, et delvist opfyldt og to er ikke opfyldt. I 2010 har Vejdirektoratet har haft stor aktivitet i forhold til tidligere år på drift og vedligeholdelse af statens veje og bygværker. Det betyder, at der har været travlt med at udføre fornyelsesarbejder på både belægninger samt store og små bygværker. Den store indsats taget i betragtning, så vurderes det tilfredsstillende, at størstedelen af resultatkravene har opnået fuld opfyldelse. 21

22 Hjælpefunktioner Ministerbetjening, Ressourcestyring og Koncernfælles personalemål MÅL RESULTATKRAV OPNÅET RESULTAT OPFYLDELSE 5 Vejdirektoratets ministerbetjening 5.1 Ministerbetjeningssager skal have en rettidighed på 90 pct. Rettidigheden var på 88 pct. Ingen 5.2 Ministerbetjeningssager skal have en anvendelighed på 90 pct. Anvendeligheden var på 96 pct. 6 Vejdirektoratet skal synliggøre konkrete forbedringer af økonomistyringen 6.1 Overensstemmelse mellem det eksterne regnskab (SKS) og det interne regnskab (SAP) i Vejdirektoratet Der var overensstemmelse mellem SAP og SKS 6.2 Nedskrevne arbejdsgange i relation til afløftninger af anlægsløn Vejdirektoratet har nedskrevet forretningsgange for afløftning af anlægsløn, som er foretaget månedligt siden februar 6.3 Anlægsaktiver skal være registreret, klassificeret og værdiansat korrekt Vejdirektoratet har implementeret et system hertil som er i drift 6.4 Etablerede arbejdsgange i relation til likviditetsstyring Vejdirektoratet har implementeret Statens og departementets regler for likviditetsstyring og de har været i drift siden marts 6.5 Løbende rapportering i forbindelse med Øget dialog TRM godkendte rettidigt Vejdirektoratets oplæg til en afrapporterings skabelon for dialogen og Vejdirektoratet har overholdt fastsatte deadlines 7 Sygefravær 7.1 Det årlige gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder må ikke overstige 6 dage Sygefraværet pr. medarbejder er på 6,93 dage Ingen 8 Etnisk ligestilling 8.1 Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt medarbejderne skal øges med 0,5 procentpoint såfremt regeringens målsætning på 4 pct. ikke er opfyldt Andelen er øget med 0,3 pct. fra 1,9 pct. i 2010 til 2,2 pct. i 2010 Delvis 9 Offentlig lederuddannelse 9.1 Vejdirektoratet skal tilmelde 1 eller flere ledere til den offentlige lederuddannelse Vejdirektoratet har tilmeldt en person til uddannelsen 10 Flere kvinder i ledelse 10.1 Vejdirektoratet skal udarbejde en strategi eller plan for flere kvinder i ledelse Vejdirektoratet har udarbejdet en strategi Inden for Hjælpefunktioner er otte resultatkrav fuldt opnået, et er delvist opfyldt og to er ikke opfyldt. I 2010 år har Vejdirektoratet haft stor fokus på økonomistyringen, og herunder er der sket markante forbedringer, idet der er sikret overensstemmelse mellem det interne og eksterne regnskab. Dette er sket i løbende dialog med Transportministeriets departement. Den strukturerede dialog mellem Vejdirektoratet og departementet er forløbet yderst positivt og har sikret en ensartet tilgang til rapportering og leverancer parterne imellem. Dialogen foregår løbende på både chef- og sagsbehandlerniveau. Den understøtter det fælles behov for forventningsafstemning af opgaver, afrapportering m.v. på økonomi- og resultatkontraktsområderne. Den ministerielle betjening holder fortsat et højt niveau, hvor anvendeligheden var på over 90 pct., og rettidigheden var på knap 90 pct. Vejdirektoratet har fokus på god ministerbetjening fortsætter i 2011 efter aftale med departementet, herunder bl.a. udvikling af fælles retningslinjer for bestillingsprocessen mv. På trods af at enkelte resultatkrav ikke er opfyldt, så vurderes den overordnede opfyldelse på dette område at være tilfredsstillende. 22

23 2.2 VURDERING OG ANALYSE I dette afsnit analyseres udvalgte resultatkrav fra Vejdirektoratets resultatkontrakt I første del analyseres udvalgte resultatkrav, som vurderes som opfyldt. De tre nedenfor analyserede resultatkrav er udvalgt, fordi de er helt centrale i Vejdirektoratets opgavevaretagelse og understøtter Vejdirektoratets mission. Både igennem det store antal gennemførte VVM-undersøgelser, den store indsats på fornyelsesområdet og fremdriften i de store anlægsprojekter, arbejder Vejdirektoratet for at fremme et sammenhængende vej- og transportsystem og sikre vort ansvar for statens veje. I anden del analyseres resultatkrav, som vurderes delvist og ikke opfyldte. Her fokuseres på årsagsforklaringer og evt. tiltag til forbedring af resultatopfyldelsen i fremtiden. RESULTATKRAV SOM VURDERES OPFYLDT: Resultatkrav 1.3 Deltage i udarbejdelse og færdiggørelse af forslag til en ny privatvejslov og levere udkast til lovforslag. I 2010 har Vejdirektoratet sendt en række lovudkast til departementet. Vejdirektoratet har fremsendt udkast til anlægslove for Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge, Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen, Slagelse Omfartsvej 2. etape, Nordlig Omfartsvej ved Næstved og Nykøbing Falster Omfartsvej. Vejdirektoratet har herudover bistået departementet i udarbejdelsen af Lov om private fællesveje og Lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje. Generelt set har Vejdirektoratet opfyldt kravet om at levere udkast til lovforslag. Vejdirektoratet og departementet har aftalt, at målsætningen er, at Vejdirektoratet skal levere færdige udkast til anlægslove. Vejdirektoratet og departement vil styrke dialogen vedrørende udarbejdelsen af udkast til anlægslove. Kravene i resultatkontrakten til udkast til lovforslag vil herudover blive revideret, så det mere klart fremgår, hvilke krav departementet har til de udkast, som Vejdirektoratet leverer. Resultatkrav 2.1 VVM-undersøgelser færdiggøres i overensstemmelse med de på finansloven indeholdte færdiggørelses- og åbningsår I 2010 har Vejdirektoratet gennemført et stort antal forundersøgelser og VVM-undersøgelser. Vejdirektoratet har i 2010 gennemført en VVM-undersøgelse for Ny forbindelse ved Roskilde Fjord, hvor der er undersøgt mulig aflastning af den eksisterende fjordforbindelse Kronprins Frederiks Bro ved Frederikssund. Derudover er der gennemført en økonomiundersøgelse for Rute 26 mellem Århus og Viborg med henblik på en dimensionering af VVM-undersøgelsen for en udbygning af ruten. Endvidere er der gennemført en forundersøgelse til Rute 18 mellem Herning og Holstebro, som omfatter foreløbige undersøgelser og vurderinger af en forlængelse af motorvejen fra Herning til Holstebro. Derudover har Vejdirektoratet i 2010 påbegyndt VVM-undersøgelser for bl.a. en 3. Limfjordsforbindelse og Rute 26 mellem Århus og Viborg. Slutteligt er der påbegyndt endelige forundersøgelser for bl.a. Rute 34/26 mellem Herning - Skive - Hanstholm og Rute 9 mellem Svendborg - Rødby. Generelt set har Vejdirektoratet færdiggjort VVM-undersøgelser i henhold til det aftalte i finansloven, idet det skal bemærkes at Vejdirektoratet fik en fristudsættelse. Årets resultater er fremkommet igennem det forsatte arbejde med fokus på Vejdirektoratets Planlægningsdivisions KSsystem i forbindelse med undersøgelserne. Desuden er der fortsat et tæt og godt samarbejde mellem Planlægningsdivisionen og Anlægsdivisionen, samt fokuseret styring af mål og resultater. Ressourceforbruget for resultatkravet er 53 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til budgettet. Resultatkrav 3.1 Økonomisk styring (store anlæg) Vejdirektoratet har i 2010 haft stor aktivitet på anlægssiden. For alle igangværende anlægsprojekter ser situationen gunstig ud for de fleste projekter mht. både tid og fremdrift. En række projekter ser ud til at åbne før det åbningsår, der er angivet på finansloven. Derudover ser den økonomiske situation ligeledes generelt fornuftig ud, grundet en række billiggørelser og fordelagtige licitationer. Generelt set har Vejdirektoratet en økonomisk styring af projekterne med overholdelse af bevillingerne og udsigt til et større akkumuleret mindreforbrug. Derudover har Vejdirektoratet i 2010 åbnet følgende projekter: Motorvejen mellem Søften - Skejby, hvor den officielle åbning fandt sted den 27. august 2010 med deltagelse af bl.a. transportministeren og borgmestrene fra Århus og Favrskov Kommune. Projektet har på finansloven for 2010 en projektbevilling på 464,4 mio. kr. Der er konstateret en billiggørelse i forhold til projektbevillingen på 50 mio.kr., der overføres til Infrastrukturfonden. Niveaufri skæring på Grenåvej (dvs. en bro over Grenåbanen), som blev åbnet december Pro- 23

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 REDAKTION: Økonomiområdet LAYOUT: Tina Dilling Petersen, Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet og Per Hallum OPLAG: 1000 TRYK: Vejdirektoratet

Læs mere

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra DK: Offentlig vejsektor NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra offentlig sektor 1. Udviklingen i uheldstal 2. Driftsstrategianalyse 3. Aftale om vedligeholdelse

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Resultatkontrakt 2013-2016

Resultatkontrakt 2013-2016 Resultatkontrakt 2013-2016 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Mission og vision... 3 1.2. Strategiske indsatsområder... 3 1.3. Sammenhæng til opgavehierarkiet,

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Resultatkontrakt 2010-2013

Resultatkontrakt 2010-2013 Resultatkontrakt 2010-2013 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement Resultatkontrakt 2010-2013 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Strategiske indsatsområder... 3 1.2. Sammenhæng til opgavehierarkiet

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport2013 Vejdirektoratet. Dato: Marts2014. Oplag: 1000. Tryk: Vejdirektoratet ISBN(NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8

Årsrapport2013 Vejdirektoratet. Dato: Marts2014. Oplag: 1000. Tryk: Vejdirektoratet ISBN(NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Å rs rappo r t 201 3 V e jd i re k to ra te t Årsrapport2013 Vejdirektoratet Dato: Marts2014 Oplag: 1000 Tryk: Vejdirektoratet ISBN(NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright: Vejdirektoratet,2014

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport 2014. Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen. Dato: Marts 2015. Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0

Årsrapport 2014. Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen. Dato: Marts 2015. Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen Dato: Marts 2015 Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0 ISBN: 978-87-93184-47-3 ISSN (NET): 1604-780X ISSN:

Læs mere

Driftsdokument 2015. mellem. Vejdirektoratet og Transportministeriets departement

Driftsdokument 2015. mellem. Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 1. Driftsdokument 2015 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 2. Indhold 1 Opfølgning på mål- og resultatplanen... 3 1.1 Grøn-gul-rød indikator... 3 1.2 Resultatløn... 3 1.3 Evt. uddybende

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Vejdirektoratet. Juni 2015

Vejdirektoratet. Juni 2015 Vejdirektoratet Juni 2015 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet

Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Bedre veje mv. 2. december 2009 1 Indledning

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Rev. Resultatkontrakt 2012-2015

Rev. Resultatkontrakt 2012-2015 Rev. Resultatkontrakt 2012-2015 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Mission og vision... 3 1.2. Strategiske indsatsområder... 3 1.3. Sammenhæng

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport Forsidebillede: Luftfoto af Silkeborgmotorvejen, ved Silkeborg Langsø set mod Nordvest. Dato: Marts Oplag: 50 stk.

Årsrapport Forsidebillede: Luftfoto af Silkeborgmotorvejen, ved Silkeborg Langsø set mod Nordvest. Dato: Marts Oplag: 50 stk. Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Forsidebillede: Luftfoto af Silkeborgmotorvejen, ved Silkeborg Langsø set mod Nordvest Dato: Marts 2017 Oplag: 50 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-67-1

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr.

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr. Aftalen af 29. januar 2009 om en grøn transportpolitik Regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

FRI s branchetopmøde. 12. oktober Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt

FRI s branchetopmøde. 12. oktober Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt FRI s branchetopmøde 12. oktober 2016 Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt Vores strategiske grundlag Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vejog transportsystem.

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009 Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM Ny organisation i Vejdirektoratet pr. 01. oktober 2009 Driftsstrategianalyse Ekstraordinær

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden Jens Holmboe, Vejdirektør jjh@vd.dk FRI s Årsmøde 3. marts 2016 Udviklingen i kørte km efter vejtype 2005-2015 Indeks 100 = 2005 150 140 130 Motorveje 120 110 Alle

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

(0,3 mio. kr. i 2013)

(0,3 mio. kr. i 2013) Aktstykke nr. 104 Folketinget 2012-13 Transportministeriet. København, den 22. maj 2013. 104 a. Transportministeriet anmoder hermed, med henblik på udmøntning af Aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Ressourcer til at bevare vejkapitalen. - processen mellem bevillingsgiver og vejforvalter om ressourcer til drift og vedligeholdelse.

Ressourcer til at bevare vejkapitalen. - processen mellem bevillingsgiver og vejforvalter om ressourcer til drift og vedligeholdelse. Case fra Danmark: Ressourcer til at bevare vejkapitalen - processen mellem bevillingsgiver og vejforvalter om ressourcer til drift og vedligeholdelse Søren Fogh Vejdirektoratet i København Danmark sfo@vd.dk

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport Forsidebillede: Trafikcentret. Dato: Marts Oplag: 220 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET):

Årsrapport Forsidebillede: Trafikcentret. Dato: Marts Oplag: 220 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Forsidebillede: Trafikcentret Dato: Marts 2016 Oplag: 220 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-07-7 ISBN: 978-87-93436-06-0 ISSN (NET): 1604-780X ISSN: 1603-3574

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010.

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 153 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 153 Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 4. december 2012 2012-3482 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere