Færgefart i danmark 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færgefart i danmark 2015"

Transkript

1 Færgefart i danmark 2015

2 2 Årsberetning mio. passagerer tager ikke fejl Hvert 47. sekund afgår der en færge til eller fra en dansk havn. Det er altså ikke tilfældigt, at vi danskere har færgefart i vores DNA. Det gælder selvfølgelig især for de mange, som dagligt sejler med færgen til og fra job eller skole. Men færgen er meget mere: Den tidsbesparende smutvej med indbygget afslapning, den behagelige vej til nye oplevelser i nabolandene eller den indlysende rute til smukke egne af Danmark. Faktisk viser den undersøgelse, som Bilfærgernes Rederiforening har fået lavet i 2015, at det alt i alt er 32 mio. passagerer, som årligt bruger færgerne. Det er mere end den samlede mængde af passagerer til ind- og udland i de danske lufthavne. Vækst i hele landet Når vores nye regering taler om vækst i hele landet, er færgerne derfor uomgængelige. I det lys er det fornuftigt, at både den nye og den gamle regering har fokus på at sænke taksterne for ø-færger. Det er klart, at vi fra Bilfærgernes Rederiforening bakker op om dette. Vi tager det også som en anerkendelse af vigtigheden i den ydelse, som vi leverer. Færgen er i mange sammenhænge motoren i lokalsamfundet, der kan generere vækst og afledt beskæftigelse, hvis betingelserne er rigtige. Lavere priser vil være et skridt i retning af trafikal ligestilling, hvor vejtransport og færgetransport i højere grad stilles ens. Men der er fortsat langt igen og trafikal ligestilling er mere end prisen for en transporteret kilometer. Det handler også om, at faste forbindelser og færger med samme potentielle publikum stilles lige i forhold til at koble sig på det øvrige trafik system. Der skal fortsat være ordentlige veje til færger såvel som faste forbindelser. Det gælder også de vilkår, vi som selskaber har for at byde på ruter i offentligt udbud. Her skal det sikres, at vilkårene er ens uanset, om byder er offentlige eller private aktører. Færgefart i fremdrift Den danske færgefart er klar til at skabe sammenhæng internt i Danmark og til nabolandene. Vi vil være en aktiv del af infrastrukturen, som leverer gode kundeoplevelser og skaber grundlaget for vækst i lokalområderne. For at fastholde de aktuelle gode takter, kræver det, at der fra politisk hold værnes om rammebetingelserne for den kommercielle færgefart. Færgerne spiller en central rolle som både navlestreng for lokalsamfund, vækstskaber og som den hurtige genvej. Derfor skal vi holde fast i færgefarten som en integreret del af den danske infrastruktur. Også i fremtiden. John Steen-Mikkelsen Formand

3 Årsberetning ½ år: Nul klager med medhold Den 18. december 2012 trådte EU s forordning om passagerrettigheder i kraft. I den forbindelse kan danskerne klage, hvis de er utilfredse med håndtering af muligheden for kompensation fra bl.a. færger, fly eller tog. 9. juni 2015 kom Søfartsstyrelsen med en evaluering af, hvordan danskerne har brugt den klagemulighed over for færgerne. På 2½ år har tre klaget. Kun én klage blev fundet relevant at behandle, og her fik rederiet tilmed medhold. Med over 30 mio. passagerer årligt på de danske færger i ind- og udland, så opstår der selvfølgelig ud fordringer. Anderledes kan det ikke være. Men Søfartsstyrelsens rapport viser, at det bliver håndteret af rederierne direkte med kunderne på en god måde, siger Jakob Ullegård, direktør i Danmarks Rederiforening. I 2014 indgik Bilfærgernes Rederiforening nye 3-årige overenskomster med de faglige organisationer. Forhandlingerne forløb planmæssigt og resultatet var efter omstændighederne fornuftigt. Næste gang, der skal forhandles overenskomster, bliver i Tillid og samarbejde På de i alt 65 færge ruter blev der i 2014 sejlet ture. Danske personbiler sejler årligt ca. 368 mio. km med færger til og fra danske havne. Det er mere end dobbelt så mange km, som samtlige personbiler kører over Storebæltsbroen på et år. På to velbesøgte kurser i oktober 2014 og april 2015 om tillid og samarbejde fik færgernes tillidsrepræsentanter og ledere mulighed for at arbejde med konfliktløsning og samtidig styrke det gode samarbejde. Kurserne blev afholdt i samarbejde med Dansk Metals Maritime Afdeling og 3F Privat Service og blev afviklet i Rederiforeningens lokaler. Tiltaget finansieres delvist af Kompetenceudviklingsfondene, som Bilfærgernes Rederiforening har etableret sammen med de faglige organisationer. Vi kan med stor tilfredshed konstatere, at deltagerne var meget glade for initiativet, og synes at det var værdifuldt for samarbejdet på færgerne. Flere har da også opfordret til, at kurset gentages og udbygges, fortæller Anne Louise Wulff, ansættelsesretschef i Danmarks Rederiforening. Danmark er en del af Østersøaftalen for farligt gods, hvilket glæder Bilfærgernes Rederifore ning. Den betyder nemlig, at alt farligt gods håndteres ens i alle lande rundt om Østersøen. Og det på en måde, som både lever op til alle internationale konventioner og samtidig undgår unødigt bureaukrati.

4 4 Årsberetning 2015 FærgeN en attraktiv arbejdsplads Den danske færgefart bidrager betydeligt til dansk beskæftigelse, ikke mindst i geografiske yderområder, hvor det ellers er vanskeligt at skabe og fastholde arbejdspladser. I 2014 beskæftigede færgerederierne mange tusinde medarbejdere rundt om i Danmark. Langt størstedelen er danskere. Det er attraktivt at arbejde om bord på danske færger. Men det kan i stigende grad blive en udfordring at tiltrække tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft, såvel på landkontorerne som til søs. Her gælder problematikken i særlig grad maskinmestre, men også til dels skibsassistenter. Der skal derfor fortsat gøres en indsats for at sikre, at færgerne er en attraktiv arbejdsplads med gode udviklings muligheder. Bilfærgernes Rederiforening har løbende fokus på medlemmernes beskæftigelse og rekrutteringsbehovet, som varerier en del fra rederi til rederi. For at understøtte ønsket, om at det skal være endnu mere attraktivt at arbejde i danske færgerederier, har foreningen søsat tre konkrete initiativer, hvoraf de to er gennemført. Én udløber er, at der er afholdt kurser i tillid og samarbejde for ledelse og tillidsrepræsentanter. Desuden har man fra foreningens side sat fokus på efteruddannelsesmulighederne for det sejlende personale med ledelsesansvar, herunder foretaget et kvalitetstjek af de eksisterende kursusforløb, som Danmarks Rederiforenings Lederkurser udbyder. Det tredje initiativ handler om at sikre, at unge danskere kender til de gode karrieremuligheder, der ligger i danske færgerederier. Det Blå Danmarks fælles rekrutteringskampagne, World Careers, der de seneste år med stor succes har øget unge danskeres kendskab til en maritim karriere, vil således styrke sit fokus på beskæftigelsesmuligheder i færgerederierne. Det betyder bl.a., at der den 1. december 2015 vil blive afholdt en karriereevent om bord på en af Mols-Liniens færger i Aarhus. Her er håbet at tiltrække en bred skare af unge danskere med maritim interesse Beskæftigelse hos Bilfærgernes Rederiforenings medlemmer (ekskl. associerede) 2500 Skibspersonale i Bilfærgernes Rederiforening efter nationalitet ,2 % 0,1 % Danske søfarende ,7 % EU/EØS søfarende Skibspersonale Landansatte I alt 0 Øvrige søfolk Kilde: Bilfærgernes Rederiforening

5 Årsberetning IMO skal sikre implementering af ballastvandkonventionen Ballastvandskonventionen, der blev vedtaget i IMO i 2004, har fortsat ikke opnået tilstrækkelig tilslutning fra medlemslandene til at træde i kraft. IMO s retningslinjer for typegodkendelse af ballastvandudstyr er pt. under revision. Det skyldes, at der mangler tillid til ballastvandsanlæg, som er godkendt efter de eksisterende guidelines. US Coast Guard har eksempelvis ikke godkendt et eneste system endnu, på trods af at mere end 50 systemer er godkendt efter IMO-kravene. Konventionens formål er at forhindre, at invasive marine arter importeres til områder, hvor de kan ødelægge den lokale maritime flora og fauna, dvs. flytning af arter fra en geografisk region til en anden. For ikke at ramme nærskibstrafikken med en regulering, der er tænkt som en trans-ocean regulering, indeholder konventionen regler for undtagelse og fritagelse. I øjeblikket fortolkes disse regler meget forskelligt fra land til land, og emnet er sat på dagsordenen i IMO for at sikre en ensartet implementering.

6 6 Årsberetning 2015 Trafikal ligestilling vi er ikke i mål Effektiv transport til øerne Færgerne til de store og små ø-samfund er livliner. Effektiv og konkurrencedygtig færgedrift er i mange tilfælde en afgørende forudsætning for erhvervslivet på øen såsom landbrug og industri. Derfor er det positivt, at der i 2014 blev afsat midler til at sænke godstaksterne på de offentligt støttede ruter. Imidlertid er ét ud af fire jobs på de danske øer afhængig af de turister, som de danske færger sejler ud. For at udvikle turisterhvervet og i det hele taget erhvervslivet på øerne yderligere er det derfor vigtigt, at godspakken følges op med en pakke rettet mod en sænkelse af passagerbilletpriserne. Det er i den forbindelse et skridt frem, at Venstre og SR-regeringen før valget i juni 2015 begge ville sænke færgetaksterne på vores ø-færger. Det er godt, at V-regeringen har indikeret, at den vil sætte handling bag ordene, hvilket samtidig vil give både erhvervsliv og beboere på øerne bedre vilkår. Fair konkurrence med offentlige selskaber Mange af de danske ø-færger sejler med offentligt tilskud, fordi passagergrundlaget ikke er tilstrækkeligt til, at ruterne kan blive betjent på markedsvilkår. Når der er udsigt til, at en rute kommunaliseres, er det klart, at de private rederier er optaget af, at konkurrencen er rimelig. I den forbindelse finder Bilfærgernes Rederiforening, at der bør være et tættere tilsyn med, at offentlige selskaber for eksempel ikke gives adgang til billigere kommunal finansiering af ny tonnage, end andre har mulighed for at opnå. Fair konkurrence i forhold til offentligt ejet infrastruktur er også væsentligt for de rederier, der sejler fra Danmark til udenlandske havne. Også her må det forventes, at konkurrencen foregår på lige vilkår. Adgangsforhold til havne Færgernes konkurrencesituation påvirkes ikke kun af de offentlige udbud, men af det offentliges ageren i det hele taget. Foreningen har påpeget, at baglandsinfrastrukturen til færger og broer ikke må påvirke chaufførernes valg af overfartsform, og anlægsloven for Fehmern-forbindelsen er glædeligvis blevet ændret på det punkt. Ligeledes er det vigtigt, at der opretholdes toldbetjening i nærheden af færgelejerne, og der godkendes veje til transport med modulvogntog, hvor det er relevant. Forbrugerne skal have valgmuligheden og både færge og bro skal kunne komme i spil. Når der gives offentlige tilskud til driften, sker det efter udbud af ruten, hvor det offentlige stiller krav til pris og kvalitet mv. Derefter vælges byderen med laveste krav til tilskud. I den forbindelse har de relevante kommuner i visse tilfælde valgt selv at give bud på driften.

7 Årsberetning Beskatning af EU-miljøtilskud Som en del af arbejdet for at gøre færgefarten grønnere driver også færgerederierne projekter med ny grøn teknologi. Det er glædeligt, at HH-Ferries Group og Scandlines har fået stillet EU-medfinansiering i udsigt på 28 mio. euro til ny miljøteknologi i form af bl.a. scrubbere, batteripakker samt hybriddrift. Men de danske skatteforhold bør ikke betyde, at betydelige dele af den type EU-tilskud går til statskassen frem for at gå til miljøforbedringer.

8 8 Årsberetning 2015 Grøn Færgefart Idékatalog over grønne løsninger Færgefarten i Danmark har grundlæggende et ønske om at opnå en grønnere profil gennem mere bæredygtig transport af passagerer og gods, men må dog også erkende, at der ofte er store investeringsomkostninger forbundet med grønne initiativer. I 2014 gennemførte Bilfærgernes Rederiforening et større analysearbejde, der resulterede i et idékatalog over mulige grønne tiltag for eksisterende danske færger. Det blev offentliggjort i begyndelsen af Rapporten Grønnere færgefart i Danmark identificerede muligheder og barrierer med udgangspunkt i de driftsprofiler, som færgerne opereres ud fra i dag. Udgangspunktet var at identificere de løsninger, der ud fra en økonomisk og miljømæssig synsvinkel vil kunne betale sig samt eventuelle barrierer af fx teknisk eller regulativ karakter. Økonomiske fordele ved omlægning Rapportens overordnede konklusion er, at der for de fleste eksisterende færger i Danmark vil være såvel økonomiske som miljømæssige fordele ved omlægning til hybrid drift. Altså ved at fremdriften sker med generatorer drevet af forbrændingsmotorer i kombination med en batteripakke, der fungerer som energilager. Løsningen muliggør, at forbrændingsmotorerne konstant kan holdes i deres optimale belastningsområde og derved er så energieffektive som muligt. Den overskydende energi lagres til senere brug, hvor forbrændings motorerne så helt eller delvist kan slås fra. Løsningen reducerer brændstof forbruget med % til gavn for både klima og bundlinje. Tilbagebetalingstiden for en hybridløsning varierer fra færge til færge, men i to af rapportens casestudier er den beregnet til seks år. Ren el-drift med udfordringer Ren el-drift er en anden løsning, der bliver peget på. Ved ren elektrisk forsyning elimineres udledningen, og klimabelastningen flyttes til de kraftværker eller alternative energikilder på land, der producerer strømmen. I denne løsning er færgen isoleret set emissionsneutral. Ren el-drift er forbundet med større udfordringer end hybridløsningen og er derfor ikke i samme omfang en økonomisk attraktiv løsning. Muligheden kan dog være attraktiv for særligt større kommercielle færger og mindre kommunale færger med høj frekvens og kort overfartstid. Retrofit kræver tilskud Rapporten peger endvidere på en lang række forhold omkring driftsoptimering relateret til energiforbruget, fx belysnings forhold, kølesystem samt varme- og ventilationssystem, der vil kunne betyde mindre brændstofforbrug og dermed lavere omkostninger for den enkelte færgerute. Endelig dokumenterer rapporten, at uden ekstraordinære økonomiske tilskud vil overgang til LNG som fremdriftsmiddel kun blive aktuelt i forbindelse med nybygninger ikke i forbindelse med retrofit af eksisterende færger. Idékataloget kan allerede nu tjene som inspiration for relevante rederier.

9 Årsberetning Håndhævelse af svovlkrav De nye skærpede svovlkrav fra 1. januar 2015 indebærer en markant meromkostning og dermed et incitament til at omgå reglerne. Sammenholdt med en lav grad af kontrol er der risiko for en forvredet konkurrencesituation for de mange rederier, der overholder reglerne. Rederiforeningerne støtter derfor myndighederne i indsatsen for at få et effektivt, internationalt kontrolsystem. Her er det vigtig at kunne kontrollere skibe under sejlads. Rederiforeningerne er derfor med i et pilotprojekt, der i 2015 sætter målere op på Storebæltsbroen for at kontrollere skibenes svovludledning, når de passerer under broen. Idéen er på sigt at bruge sådanne data til målrettet fuelkontrol på de skibe, der måtte bryde reglerne. Ens, effektiv håndhævelse bliver ikke mindst relevant i forhold til 2020-kravet om maks. 0,5 % svovl, og rederiforeningerne har derfor også fokus på at få et effektivt håndhævelsesregime i IMO.

10 10 Ruter Læsø-Frederikshavn Færgeselskabet Læsø K/S Feggesund I/S Mors-Thy Færgefart Egholm-Aalborg Aalborg Kommune Hals-Egense Aalborg Kommune Thyborøn-Agger Thyborøn-Agger Færgefart Venø-Kleppen Venø Færgefart Rønbjerg-Livø I/S Miniline Fur-Branden Skive Kommune Hvalpsund-Sundsøre Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S Udbyhøj Randers Fjords Færgefart I/S Mellerup-Voer Randers Fjords Færgefart I/S Anholt-Grenå Norddjurs Kommune Silkeborg-Himmelbjerget-Laven Hjejlen ApS Odden-Aarhus Mols-Linien A/S Ry-Himmelbjerget Hjejlen ApS Odden-Ebeltoft Mols-Linien A/S Esbjerg-Fanø Barsø Landing-Barsø Aabenraa Kommune Aarø-Aarøsund Aarø Færgefart Hardeshøj-Ballebro Sønderborg Kommune Hjarnø-Snaptun Hjarnø Færgefart Tunø-Hov Odder kommune Endelave-Snaptun Horsens Kommune Baagø-Assens Assens-Baagø Færgen ApS Bøjden-Fynshav Faaborg-Avernakø-Lyø Ø-Færgen Bjørnø-Faaborg Bjørnøfærgen A.m.b.a. Kalundborg-Ballen Agersø-Stigsnæs Slagelse Kommune Omø-Stigsnæs Slagelse Kommune Fejø-Kragenæs Lolland Kommune Hundested-Rørvig Hundested-Rørvig Færgefart A/S Sejerø-Havnsø Kalundborg Kommune Nekselø-Havnsø Kalundborg Kommune Orø-Holbæk Holbæk Kommune Femø-Kragenæs Lolland Kommune Hammer Bakke-Orø Østre Færge A/S Rønne-Køge Bogø-Stubbekøbing Vordingborg Kommune Svendborg-Skarø-Drejø Svendborg Kommune Spodsbjerg-Tårs Strynø-Rudkøbing Langeland Kommune Maribosøerne Lolland Kommune Askø-Bandholm Lolland Kommune Rødby-Puttgarden Scandlines Danmark ApS Gedser-Rostock Scandlines Gedser-Rostock ApS

11 Årsberetning Foreningens medlemmer Færgeselskabet Læsø K/S HH Ferries Group Helsingør-Helsingborg HH Ferries Group Mols-Linien A/S Rønne-Ystad Gudhjem-Christiansø Christiansøfarten ApS Scandlines Danmark ApS Scandlines Gedser-Rostock ApS Småøernes Færgeselskaber Rønne-Sassnitz

12 12 Medlemsprofiler Scandlines Danmark ApS Scandlines står som symbolet på et historisk og tæt samarbejde mellem Danmark, Tyskland og Sverige siden Hovedfokus i alle Scandlines aktiviteter er at skabe værdi for kunderne om bord på færgerne såvel som i Scandlines butikker. Scandlines sejler på to ruter mellem fire havne i Østersøen: Rødby-Puttgarden: M/F Deutschland (tysk registreret) M/F Prinsesse Benedikte M/F Schleswig-Holstein (tysk registreret) M/F Prins Richard M/F Holger Danske (farligt gods) Gedser-Rostock: M/F Kronprins Frederik M/F Prins Joachim (tysk registreret) Scandlines implementerede i 2013 et banebrydende hybridsystem, der kombinerer traditionel dieseldrift med elektrisk batteridrift. På verdensplan er Scandlines det første rederi, der benytter sig af hybridteknologien i denne størrelsesorden. Den overskydende energi, der kan lagres i batterier om bord, svarer til den mængde energi, der er lagret i 600 hybridbiler og gør Rødby-Puttgarden færgerne i stand til at sejle 30 minutter på ren batteridrift. Fordelt på over afgange på 7 færger transporterede Scandlines i 2014 i alt 7,4 millioner passagerer, 1,8 millioner personbiler, fragtenheder og busser på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser- Rostock. DANSKE FÆRGER A/S Færgen er et vigtigt bindeled i den danske infrastruktur. Danske Færger overfører årligt 4,4 mio. passagerer, 1,1 mio. biler og lastbiler fordelt på 12 færger og med en organisation på 600 medarbejdere. Rederiet varetager sejladsen på følgende ruter: AlsFærgen: Bøjden-Fynshav BornholmerFærgen: Rønne-Køge Rønne-Ystad (Sverige) Rønne-Sassnitz (Tyskland) Apr.-Okt. FanøFærgen: Esbjerg-Fanø LangelandsFærgen: Spodsbjerg-Tårs SamsøFærgen: Ballen-Kalundborg Den 1. oktober 2014 ophørte Danske Færger A/S med at betjene overfarten mellem Samsø og Jylland. Derfor kunne M/F Kanhave, som siden 2009 havde betjent Jyllandsruten, flyttes over på den nye Sjællandsrute mellem Ballen på Samsø og Kalundborg. I efteråret fik M/F Kanhave en gennemgribende ombygning med nyt hængedæk og en helt ny aptering i alle passagerområder. Den 4. januar 2015 blev den nyetablerede havn i Ballen indviet, og Kanhave gik i drift på ruten. har indgået kontrakt med Transportministeriet om besejling af overfarten de kommende 10 år. Efter at M/F Kanhave var flyttet over til Samsø Øst, gik M/F Kyholm på værft for at få sat helt nye møbler i alle passagerarealer, og færgen har siden marts 2015 sejlet på ruten Bøjden-Fynshav (AlsFærgen) under det nye navn M/F Fynshav. Den har ca. dobbelt så stor kapacitet som den tidligere færge. Indsættelsen af M/F Fynshav har betydet, at M/F Odin er blevet solgt. Den sejler i dag på Ålandsøerne. HH Ferries Group HH Ferries Group sejler på ruten mellem Helsingør og Helsingborg med en afgang hver 15. minut i begge retninger det meste af døgnet. Således krydses Øresund af en færge omkring gange årligt, og dermed udgør rederiet den flydende bro i Øresundsregionens nordlige del. Varemærket er under licens fra Scandlines. HH Ferries Group har hovedkontor i Helsingborg og har omkring 800 medarbejdere. HH Ferries har fået tilsagn om støtte til en elektrificering af overfarten mellem Helsingør og Helsingborg. I 2014 transporterede HH Ferries Group 7,4 mio. passagerer, 1,4 mio. personbiler og lastbiler.

13 Årsberetning Mols-Linien A/S Mols-Linien er et børsnoteret, dansk rederi, der med Kattegat-ruterne Odden-Aarhus og Odden-Ebeltoft sikrer en hurtig, effektiv og behagelig rejse mellem Sjælland og Jylland. Mols-Linien udgør en betydelig del af infrastrukturen mellem Øst- og Vestdanmark, og der overføres i dag flere passagerer med selskabets færger end med indenrigsfly. Kun Storebæltsbroen har et højere niveau af trafikken mellem Øst- og Vestdanmark. Rederiet råder over tre moderne hurtigfærger: hurtigfærgen Max Mols og de to superfærger, KatExpress 1 og KatExpress 2, der er blandt verdens største katamaraner. Superfærgerne kan tage op til passagerer, 417 personbiler og 60 motorcykler samt laste campingvogne, busser og op til 30 lastbiler på én overfart. Overfarten mellem Odden-Aarhus varer 75 minutter og 55 minutter mellem Odden-Ebeltoft. Med den nye motortrafikvej mellem Holbæk og Vig kan rejsen fra Aarhus til Storkøben havn gøres på lidt mere end to timer på hver af de op til 24 daglige afgange. Mols-Linien overførte 1,1 mio. personbilsenheder og 2,5 mio. passagerer i Færgeselskabet Læsø K/S (Associeret medlem) Færgeselskabet Læsø K/S blev stiftet den 1. januar 2007 og er ejet af Læsø Kommune som komplementar og Samsø Kommune som kommanditist. Selskabets formål er at drive færgefart fra Læsø og i den forbindelse besejle ruten mellem Læsø og Frederikshavn samt at sikre en effektiv opfyldelse af samfundets behov på en forretningsmæssig forsvarlig måde under størst mulig hensyntagen til Læsøs trafikbehov. Rederiet har færgerne Margrete Læsø og Ane Læsø og besejler ruten mellem Læsø og Frederikshavn 3-4 gange dagligt i lavsæsonen fra november til april og 5-7 gange dagligt i højsæsonen i juli og august. I den øvrige periode sejles 4 daglige ture. Rederiet beskæftiger i gennemsnit 50 fuldtidsansatte, der hovedsageligt er bosat på Læsø. Omsætningen i 2014 var på 58,3 mio. kr., heraf 2,9 mio. i Bistroen og Turistkontoret. Læsø K/S: passagerer personbiler fragtmeter Småøernes Færgeselskaber (Associeret medlem) Småøernes Færgeselskaber er en sammenslutning af ø- og genvejsfærger i Danmark. Foreningen er stiftet i Sammenslutningens færger betjener især de mindre øsamfund samt opretholder forbindelse over fjorde og sunde som Limfjorden, Randers Fjord, Alssund og Isefjorden. De fleste af færgerne drives af kommuner, hvor enkelte er selskabsformer som A/S, ApS mv. Enkelte ruter er privatejet. I alt er 36 færgeselskaber medlem af foreningen. Sammenslutningen repræsenterer rederier med færger i mange størrelser fra rene passagerskibe over bilfærger med plads til kun 2 personbiler til de største med plads til 36 personbiler. Færgerne har varierende overfartstid fra 2 minutter til 2 ½ time for de længste ruter. Sammenslutningens rederier beskæftiger ca. 360 personer. I 2014 overførte Småøernes Færgeselskaber: passagerer personbiler lastbiler med tons gods.

14 14 Årsberetning 2015 Turisme og færge to alen, et stykke De danske færger spiller en afgørende rolle for flere dele af det danske samfund. Det gælder blandt andet den voksende turismeindustri i nogle af landets mindre befolkede egne, som er afhængige af en velfungerende færgefart. Alene på Danmarks fem største ikkebrofaste øer (Bornholm, Samsø, Fanø, Læsø og Ærø) udgør turisme tre gange så meget af økonomien, som det er tilfældet i det øvrige Danmark. Det viser den nye undersøgelse Færgefart og turisme, som Bilfærgernes Rederiforening fik lavet i Her fremgår det også, at 22 % af det samlede antal fuldtidsstillinger på disse fem øer er skabt af turisterhvervet. Derfor er pålidelig og velfungerende færgesejlads fuldstændig afgørende. For turister forventer i stigende grad høj service også når det kommer til infrastruktur. En anden konklusion fra den nye rapport er, at 15 % af turisterne i Danmark bruger færger i løbet af deres ophold. Det er altså 8,5 mio. turister årligt, der tager en færge tur/retur som en del af deres ophold i Danmark.

15 Årsberetning Der er ingen tvivl om, at vores velfungerende færgefart er vigtig for den danske turistbranche. Når den nye regering taler vækst i hele Danmark og peger til turisterhvervet, er færgerne derfor ikke til at komme uden om. Det gør det tydeligt, hvorfor rammer for færgefarten er vigtige ikke kun for pendlere og erhverv, men også for at turisterne kommer til Danmark og ud på vores mange smukke øer, siger Jakob Ullegård, direktør i Danmarks Rederiforening med ansvar for Bilfærgernes Rederiforening. Den nye analyse viser, at der blandt de 26,4 mio. privatrejsende passagerer på færgerne er 16 mio. eller over 60 %, som har ferie, miniferie eller éndagsudflugt som det primære formål med turen. Det er endnu en klar indikation på, hvor stort samspillet mellem færgefart og turisme er mange steder i Danmark. Færgen en vigtig arbejdsplads Den nye rapport har også kigget nærmere på færgernes betydning for lokalsamfundene. Her springer det i særlig grad i øjnene, at færgefarten er et afgørende element af beskæftigelsen i den mere tyndt befolkede del af Danmark. Skattemyndighederne har således defineret 16 såkaldte udkantskommuner ift. at give særligt fradrag. Faktum er, at 2 ud af 3 medarbejdere på færgeruter til Danmark rent faktisk er på ruter, som har destination i disse kommuner. Det understreger, hvor central færgefarten er for disse områder. Ikke kun som livsnerve og daglig transport, men også som arbejdsplads.

16 16 Årsberetning 2015 Det siger ordførerne Hvad skal der gøres i denne valgperiode for at udvikle færgeaktiviteterne til danske øer? Vi synes, at færgepriserne er for dyre. Det hæmmer turisme og erhvervsmuligheder på vores øer og er til gene for mulighederne for de mennesker, som bebor vores øer. Derfor satte vi taksten ned for gods til gavn for erhvervslivet på øerne. Vi foreslog også at indføre store besparelser på de almindelige billetter uden for højsæsonen i sommerferien. Vi nåede ikke at få en aftale om det inden valget, men en række Venstrefolk har lovet det samme, herunder transportminister Hans Christian Schmidt, så vi håber, at den nye V-regering tager teten op, og vi vil gerne samarbejde om at få billigere billetter til vores øer. Dansk Folkeparti ønsker en trafikal ligestilling eller noget der kommer tæt på, når vi taler færgedrift til småøerne og ø-kommunerne. Dette blev der taget hul på med vækstpakken, hvor der blev afsat 125 mio. årligt. Dansk Folkeparti regner med at den nye V-regering lever op til valgløfterne og finder de nødvendige midler og vil bakke op om alle initiativer, der kan forbedre øernes muligheder. Kim Christiansen, transportordfører, Dansk Folkeparti Andreas Steenberg, transportordfører, Radikale Venstre

17 Årsberetning Enhedslisten vil fortsat kæmpe for trafikal ligestilling i form af landevejsmodellen. Som minimum og som et skridt på vejen til trafikal ligestilling skal vi have gennemført de takstnedsættelser for 133 mio. kr., som den tidligere regering foreslog kort før valget, og som der var bred enighed om i Folketinget. Nedsættelse af færgetaksterne til vores øer har afgørende betydning, hvis vi vil vende udviklingen på øerne. Sammen med nedsættelse af godstaksterne, som vi også har gennemført i den sidste folketingsperiode, vil det være et godt bidrag til at skabe udvikling, ikke mindst i turisterhvervet. Det skal være billigt at komme frem og tilbage til vores mange øer. Det vil medvirke til men er kun ét af flere midler at det kan blive attraktivt at bosætte sig på en af øerne og gøre det nemmere og billigere at drive erhverv her. Venstre er helt enig i, at der skal arbejdes for billigere færgetakster til ø-samfundene som et led i at opnå et Danmark i bedre balance. Så flere vælger at tage en tur ud på vores dejlige øer og dermed skaber mere aktivitet og beskæftigelse. Regeringen er nu i gang med et generelt kasseeftersyn. Når der er overblik over økonomien, vil regeringen så her i efteråret komme med et konkret udspil på færgeområdet. Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører, Venstre Henning Hyllested, transportordfører, Enhedslisten

18 18 Flåden Flåden Assens-Baagø Færgen ApS M/F Baagø-færgen Bygget Længde ,6 m Bredde ,5 m Maks antal passagerer Maks antal biler Bjørnøfærgen A.m.b.a. M/B Lillebjørn Bygget Længde ,5 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler Christiansøfarten ApS M/S Ertholm Bygget Længde ,6 m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler Christiansøfarten ApS M/S Peter Bygget Længde ,7 m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler M/F Fenja Bygget /2003 Længde ,9 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer /396 Maks antal biler M/F Frigg Sydfyen Bygget Længde ,1 m Bredde ,3 Maks antal passagerer /338 Maks antal biler

19 Årsberetning M/S Hammerodde Bygget /2010 Længde ,9 m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler M/F Kanhave Bygget Længde ,43 m Bredde ,5 m Maks antal passagerer Maks antal biler M/F Fynshav Bygget Længde ,8 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer Maks antal biler M/F Langeland Bygget Længde ,9 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler H/F Leonora Christina Bygget Længde ,6 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler M/F Lolland Bygget Længde ,9 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler M/F Menja Bygget /2003 Længde ,9 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer /396 Maks antal biler M/F Povl Anker Bygget Længde m Bredde ,5 m Maks antal passagerer Maks antal biler M/B Sønderho Bygget Længde ,3 m Bredde ,1 Maks antal passagerer Maks antal biler

20 20 Flåden H/F Villum Clausen Bygget Længde ,6 m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler Færgeselskabet Læsø K/S M/F Ane Læsø Bygget Længde ,8 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer Maks antal biler Færgeselskabet Læsø K/S M/F Margrete Læsø Bygget Længde ,5 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjarnø Færgefart M/F Hjarnø Bygget Længde ,9 m Bredde ,3 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjejlen ApS M/B Falken Bygget Længde ,3 m Bredde ,0 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjejlen ApS M/S Hejren Bygget Længde ,2 m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjejlen ApS S/S Hjejlen Bygget Længde ,7 m Bredde ,9 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjejlen ApS M/S Mågen Bygget Længde ,98 m Bredde ,0 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjejlen ApS M/B Rylen Bygget Længde ,5 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer Maks antal biler

21 Årsberetning Hjejlen ApS M/B Ternen Bygget Længde ,9 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjejlen ApS M/B Tranen Bygget Længde ,1 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjejlen ApS M/B Turisten Bygget Længde ,7 m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjejlen ApS M/B Viking Bygget Længde ,4 m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler HH Ferries Group M/F Aurora Bygget /2012 Længde ,2 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler HH Ferries Group M/F Hamlet Bygget /2011 Længde ,2 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler HH Ferries Group M/F Mercandia IV Bygget /2012 Længde m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler HH Ferries Group M/F Mercandia VIII Bygget Længde m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler HH Ferries Group M/F Tycho Brahe Bygget /2011 Længde ,2 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler

22 22 Flåden Holbæk Kommune M/F Orø Bygget Længde ,8 m Bredde ,3 m Maks antal passagerer Maks antal biler Horsens Kommune M/F Endelave Bygget Længde m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hundested-Rørvig Færgefart A/S M/F Nakkehage Bygget Længde m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hundested-Rørvig Færgefart A/S M/F Isefjord Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S M/F Mary Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Kalundborg Kommune M/F Nekseløfærgen Bygget Længde ,5 m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler Kalundborg Kommune M/F Sejerøfærgen Bygget Længde ,5 m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Langeland Kommune M/F Strynø Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Lolland Kommune M/F Askø Bygget Længde m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler

23 Årsberetning Lolland Kommune M/F Christine Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Lolland Kommune M/F Femøsund Bygget Længde ,2 m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler I/S Miniline M/F Mini II Bygget Længde ,85 m Bredde ,00 m Maks antal passagerer Maks antal biler Mols-Linien A/S H/F KatExpress 1 Bygget Længde ,6 m Bredde ,6 m Maks antal passagerer Maks antal biler Mols-Linien A/S H/F KatExpress 2 Bygget Længde ,6 m Bredde ,6 m Maks antal passagerer Maks antal biler Mols-Linien A/S H/F Max Mols Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler I/S Mors-Thy Færgefart M/F Feggesund Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Norddjurs Kommune M/F Anholt Bygget Længde m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler Odder Kommune M/F Tunøfærgen Bygget Længde ,5 m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler

24 24 Flåden Randers Fjords Færgefart I/S M/F Ragna Bygget Længde ,4 m Bredde ,6 m Maks antal passagerer Maks antal biler Randers Fjords Færgefart I/S M/F Udbyhøj Kabelfærge Bygget Længde ,3 m Bredde ,1 m Maks antal passagerer Maks antal biler Scandlines Danmark ApS M/F Holger Danske Bygget /1992 Længde ,8 m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler Kun lastbiler Scandlines Danmark ApS M/F Prins Richard Bygget /2003 Længde m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler Scandlines Danmark ApS M/F Prinsesse Benedikte Bygget /2003 Længde m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler Scandlines Gedser-Rostock ApS M/F Kronprins Frederik Bygget /1998/2004 Længde m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Scandlines Gedser-Rostock ApS M/F Prins Joachim Bygget /2001/2004 Længde m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Skive Kommune M/F Mjølner-Fur Bygget Længde ,4 m Bredde ,5 m Maks antal passagerer Maks antal biler Skive Kommune M/F Sleipner-Fur Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler

25 Årsberetning Slagelse Kommune M/F Omø Bygget Længde ,3 m Bredde ,92 m Maks antal passagerer Maks antal biler Slagelse Kommune M/F Agersø III Bygget Længde ,4 m Bredde ,5 m Maks antal passagerer Maks antal biler Svendborg Kommune M/F Højestene Bygget Længde m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Sønderborg Kommune M/F Bitten Clausen Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Thyborøn-Agger Færgefart M/F Kanalen Bygget Længde ,9 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer Maks antal biler Venø Færgefart M/F Venø Færgen Bygget Længde ,4 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler Venø Færgefart M/F Venøsund Bygget Længde ,8 m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Vordingborg Kommune M/F Ida Bygget Længde m Bredde ,9 m Maks antal passagerer Maks antal biler Ø-Færgen M/F Faaborg III Bygget Længde ,9 m Bredde ,5 m Maks antal passagerer /97 Maks antal biler

26 26 Flåden Østre Færge A/S M/F Karen Orø Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Østre Færge A/S M/F Østre Færge Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Aabenraa Kommune M/F Barsøfærgen Bygget Længde ,6 m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Aalborg Kommune M/F Egense Bygget Længde ,1 m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Aalborg Kommune M/F Egholm Bygget Længde ,3 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler Aalborg Kommune M/F Egholm II Bygget /2011 Længde m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Aalborg Kommune M/F Hals-Egense Bygget Længde ,9 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler Aarø Færgefart M/F Aarø Bygget Længde ,9 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer Maks antal biler

27 Årsberetning Foreningen Bilfærgernes Rederiforening er en branche- og arbejdsgiverforening for danske rederier, der driver færgedrift med bilfærger, dvs. skibe i fast rutefart, der er indrettet til at medtage køretøjer og befordre mere end 12 passagerer. Foreningen varetager medlemmernes branche- og arbejdsgiverinteresser nationalt og internationalt, hvilket bl.a. inkluderer deltagelse i udvalg og nævn, samt indgåelse af kollektive overenskomster. Bestyrelse Formand: Adm. direktør John Steen-Mikkelsen Næstformand: CEO Søren Poulsgaard Jensen Scandlines Bestyrelsesmedlem: Adm. direktør Søren Jespersen Mols-Linien A/S Sekretariat Bilfærgernes Rederiforening har siden 1996 haft en samarbejdsaftale om sekretariatsmæssig betjening. Aftalen betyder, at de konkrete opgaver løses af medarbejdere i Danmarks Rederiforening, men at Bilfærgernes Rederiforening er sikret autonomi, herunder muligheden for at fremme sager med særlig betydning for færgeområdet. Ansvaret for den sekretariatsmæssige betjening og foreningens forretningsførelse er placeret hos direktør Jakob Ullegård. Færgefart i Danmark 2015 Udgivet af Bilfærgernes Rederiforening Redaktionen er afsluttet den 14. august 2015 Redaktør: Jakob Ullegård og Søren Kitaj Fotos: Scandlines Danmark ApS, Mols-Linien A/S,, Scandlines/Claus Lillevang, Erik Wilhelmsen, Jesper Aagesen, VisitDenmark, Hans Henrik Fentz, Jørn Jensen, Peter Therkildsen, Hans Otto Kristensen, Anders Riis og paxpix - maritime photography. Særlig tak til medlemmerne af Dansk Færgehistorisk Selskab for kommentarer og billeder til flåden. Produktion: Martensens Bogtrykkeri

28 Bilfærgernes Rederiforening Amaliegade København K Tlf Fax:

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Færgefart i danmark 2014

Færgefart i danmark 2014 Færgefart i danmark 2014 2 Årsberetning 2014 Foreningen Bilfærgernes Rederiforening er en branche- og arbejdsgiverforening for danske rederier, der driver færgedrift med bilfærger, dvs. skibe i fast rutefart,

Læs mere

LNG til Danske Færger A/S

LNG til Danske Færger A/S Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 (Omtryk - 21/06/2012 - Opdateret materiale vedlagt) ERU alm. del Bilag 292 Offentligt LNG til Danske Færger A/S Status for færgerne på Langelandsbæltet Maj

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt af Jess Jessen-Klixbüll, juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Det er de tre øers overordnede mål: 2 2. Udviklingsstrategier: 2 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne Kapitel 1 Analyse af færgedriften til småøerne August 2013 1 Analyse af færgedriften til småøerne I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011 UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske små-øer. Udvalgsrapport.

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

MOLS-LINIEN PÅ RET KURS

MOLS-LINIEN PÅ RET KURS MOLS-LINIEN PÅ RET KURS Mols-Linien er nærmest blevet en flydende bro mellem Jylland og Sjælland, og det er der flere og flere passagerer, der benytter sig af. I maj 2013 blev flåden udvidet med endnu

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 39 Offentligt UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

Hvordan vi får flere med færgerne

Hvordan vi får flere med færgerne Initiativgruppen Hvordan vi får flere med færgerne En samling idéer til en bedre udnyttelse af de ærøske færgers kapacitet Indledning Initiativgruppen har hos medlemmerne på Facebook-gruppen Ærø til motorvejen

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening

Bilfærgernes Rederiforening Bilfærgernes Rederiforening Årsberetning 2009-2010 Bestyrelse og sekretariat............ 4 Forord........................ 6 Bilfærgernes Rederiforening......... 8 Færgefarten i Danmark............ 10

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Danmarks småfærger. - en fælles standard. Appendiks og bilag. Anders Krag & Jesper Grundvig Trolle

Danmarks småfærger. - en fælles standard. Appendiks og bilag. Anders Krag & Jesper Grundvig Trolle Danmarks småfærger en fælles standard Anders Krag & Jesper Grundvig Trolle Appendiks og bilag 2012 Danmarks småfærger En fælles standard Anders Krag og Jesper Grundvig Trolle, 2012 Svendborg 2012 Eftertryk

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Vilkår og regler 2015. SamsøFærgen. Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. www.faergen.dk

Vilkår og regler 2015. SamsøFærgen. Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. www.faergen.dk Vilkår og regler 2015 SamsøFærgen Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC www.faergen.dk FÆRGEN BIZZ SAMSØ 2015 Færgen tilbyder Færgen Bizz aftale, enkel og fleksibel rejse for 1 personbil inkl. 9 personer

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

HVOR KOMMER INNOVATION I DANSK FÆRGEFART FRA? HISTORISKE FORANDRINGER, FREMTIDIGE UDFORDRINGER. René Taudal Poulsen, CBS

HVOR KOMMER INNOVATION I DANSK FÆRGEFART FRA? HISTORISKE FORANDRINGER, FREMTIDIGE UDFORDRINGER. René Taudal Poulsen, CBS HVOR KOMMER INNOVATION I DANSK FÆRGEFART FRA? HISTORISKE FORANDRINGER, FREMTIDIGE UDFORDRINGER René Taudal Poulsen, CBS Agenda 1. Historiske forandringer Hvad skabte forandring i dansk færgefart? Hvem

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil:

Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil: Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil: JA Hvorfor Grenaa - Hundested? Nationale fordele: Grenaa-Hundested ligger længst væk fra Storebælt Hundested ligger i selve Hovedstadsregionen

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

PRESSEINFORMATION SCANDLINES - DER ER NOGET VED AT SEJLE

PRESSEINFORMATION SCANDLINES - DER ER NOGET VED AT SEJLE SCANDLINES - DER ER NOGET VED AT SEJLE Der er noget ved at sejle. Der er noget ved at mærke den friske havluft ramme én i ansigtet, mens man skuer ud over horisonten. Der er noget ved at strække benene,

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Borgerpanel. Færgebetjening. Undersøgelse 3, maj 2013

Borgerpanel. Færgebetjening. Undersøgelse 3, maj 2013 Borgerpanel Færgebetjening Undersøgelse 3, maj 2013 Strategi og Analyse, maj 2013 1 2 RESUMÉ... 3 OM UNDERSØGELSEN... 4 GENEREL TILFREDSHED... 4 Tilfredshed med ruten Rønne-Ystad... 4 DESTINATIONER...

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

PRESSEINFORMATION SCANDLINES - DER ER NOGET VED AT SEJLE

PRESSEINFORMATION SCANDLINES - DER ER NOGET VED AT SEJLE SCANDLINES - DER ER NOGET VED AT SEJLE Der er noget ved at sejle. Der er noget ved at mærke den friske havluft ramme én i ansigtet, mens man skuer ud over horisonten. Der er noget ved at strække benene,

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 9. december 2010 i faglig voldgiftssag FV 2010.173: 3F Privat Service, Hotel og Restauration Metal Søfart 3F Sømændenes Forbund 3F Transportgruppen (faglig sekretær Bent

Læs mere

Danish Maritime Forum åbnes af Kronprinsen

Danish Maritime Forum åbnes af Kronprinsen OBS: Kompas bliver digitalt fra 1. september - læs mere på bagsiden. No. 8 Danish Maritime Forum åbnes af Kronprinsen DMD Når Danish Maritime Forum slår dørene op den 8.-9. oktober, er det med et royalt

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

MOLS-LINIEN HOLDER KURSEN

MOLS-LINIEN HOLDER KURSEN 2014 MOLS-LINIEN HOLDER KURSEN og gør det billigere at sejle end at køre Der er god vind i sejlene for Mols-Linien, der efter en gennemgribende turnaround oplever en flot passagerfremgang. De positive

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 50 Offentligt UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Etablering af dagligvarebutikker

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø.

VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø. VÆRDIDEBATOPFØLGNING Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø. Hjarnø, et ø-samfund med ca. 115 beboere beliggende i mundingen af Horsens Fjord 5 min. Sejlads fra Snaptun. 1. Virksomheder. Hjarnø Morris Mascot.

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere