F 80 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F 80 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING Dok: DK 1524

2 BRUG SWEPAC F 80 bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens kompakte design sikrer god tilgængelighed i snævre omgivelser. INDHOLD BRUG... 2 SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 VEDLIGEHOLDELSE, FORHOLDSREGLER... 6 OPBEVARING, FORHOLDSREGLER... 6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 7 STANDARDER... 7 SYMBOLER... 8 TEKNISKE DATA... 9 FUNKTION... 9 TEKNISK BESKRIVELSE DRIFTSINDSTRUKTIONER DAGLIGE KONTROLLER FØR START AF GX120 MOTOR START EFTER START STOP TRANSPORTER NOTER...14; 15; 16; 17; 18 EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

3 SIKKERHEDSANVISNINGER For at mindske risikoen for alvorlig personskade eller død for dig selv eller andre læs og forstå sikkerheds- og betjeningsvejledningen før installation, betjening, reparation, vedligeholdelse eller udskiftning af tilbehør på maskinen. Læg denne sikkerheds- og betjeningsvejledning på arbejdsstederne, giv kopier til medarbejdere og sørg for, at alle læser sikkerheds- og betjeningsvejledningen før betjening eller udførelse af service på maskinen. Desuden skal operatøren eller operatørens arbejdsgiver vurdere de særlige risici, der måske er til stede som følge af enhver anvendelse af maskinen. Ekstra instruktioner for motoren kan findes i producentens motorvejledning. Personlige sikkerhedsforanstaltninger og kvalifikationer Kun kvalificerede og uddannede personer må betjene eller vedligeholde maskinen. De skal være fysisk i stand til at håndtere maskinens volumen, vægt og kraft. Brug altid din sunde fornuft og gode dømmekraft. Personligt beskyttelsesudstyr Brug altid godkendt beskyttelsesudstyr. Operatører og alle andre personer i arbejdsområdet skal bære beskyttelsesudstyr, der som minimum skal omfatte: Beskyttelseshjelm Høreværn Slagfast øjenbeskyttelse med sidebeskyttelse Åndedrætsværn når det er hensigtsmæssigt Beskyttelseshandsker Korrekte sikkerhedsstøvler Passende arbejdsoverall eller lignende beklædning (ikke løstsiddende), som dækker dine arme og ben. Narkotika, alkohol eller medicin Narkotika, alkohol eller medicin kan svække din dømmekraft og koncentrationsevne. Dårlige reaktioner og forkerte vurderinger kan medføre alvorlige ulykker eller dødsfald. Betjen aldrig maskinen, hvis du er træt, påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Ingen personer, som er under indflydelse af stoffer, alkohol eller medicin må betjene maskinen. BETJENING, SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FARE Risiko for eksplosion Hvis en varm maskine eller et varmt udstødningsrør kommer i kontakt med sprængstoffer, kan en eksplosion forekomme. Under arbejde med bestemte materialer kan der forekomme gnister og antændelse. Eksplosioner vil føre til svære kvæstelser eller dødsfald. Betjen aldrig maskinen i et eksplosivt miljø. Brug aldrig maskinen tæt ved brandbare materialer, røg eller støv. Kontrollér at der ikke er nogen uopdagede gas- eller sprængstofkilder. Undgå kontakt med det varme udstødningsrør eller bunden af maskinen. FARE Risiko for brand Hvis der udbryder brand i maskinen, kan det medføre personskade. Hvis det er muligt brug en ABE-klasse pulverslukker eller en BE-type kuldioxid ildslukker. FARE Risiko for brændstof Brændstoffet er brandfarligt, og benzindampe kan eksplodere, når de antændes og forårsage alvorlig skade eller død. Beskyt din hud mod kontakt med brændstoffet. Hvis brændstof er trængt ind i huden, konsultér en kvalificeret person i sundhedssektoren. Fjern aldrig tankdækslet eller fyld på brændstoftanken, når maskinen er varm. Fyld brændstoftanken udendørs eller på et rent og godt ventileret sted, fri for gnister og åben ild. Fyld på brændstoftanken mindst ti meter (30 feet) fra det sted, hvor maskinen skal bruges. Udløs langsomt tankdækslet, så trykket kan forsvinde. Overfyld aldrig brændstoftanken. Kontrollér at tankdækslet er skruet på, når maskinen bruges. Undgå at spilde brændstof på maskinen, tør al spildt brændstof af. Undersøg regelmæssigt for brændstoflækager. Brug aldrig maskinen, hvis den lækker brændstof. Brug aldrig maskinen i nærheden af materiale, der kan generere gnister. Fjern alle varme eller gnistdannende enheder, før du starter maskinen. 3

4 Ryg aldrig, når du fylder på brændstoftanken, eller når du arbejder med maskinen eller vedligeholder den. Opbevar kun brændstof i en beholder, der er specielt konstrueret og godkendt til formålet. Der skal sørges for, at brugte brændstof- og oliebeholdere returneres til forhandleren. Brug aldrig dine fingre til at kontrollere for væskelækager. ADVARSEL Uventede bevægelser Maskinen er udsat for tunge belastninger under arbejdet. Hvis maskinen går i stykker eller sidder fast, kan der komme pludselige og uventede bevægelser, der kan forårsage personskader. Inspicér altid maskinen før brug. Brug aldrig maskinen, hvis du har mistanke om, at den er beskadiget. Kontrollér at håndtaget er rent og fri for fedt og olie. Hold dine fødder på afstand af maskinen. Sid aldrig på maskinen. Slå aldrig på eller misbrug maskinen. Vær opmærksom og hold øje med det, du laver. ADVARSEL Risiko for støv og røg Støv og / eller røg, der genereres eller spredes ved brug af maskinen, kan forårsage alvorlig og permanent luftvejssygdom, sygdom eller anden personskade (for eksempel silikose eller anden irreversibel lungesygdom, som kan være dødelig, kræft, fosterskader og / eller hudbetændelse). Noget støv og røg skabt af komprimeringsarbejde indeholder stoffer, der er kendte for at forårsage luftvejssygdom, kræft, fosterskader eller anden forplantningsskade. Støv og dampe i luften kan være usynlige for det blotte øje, stol derfor ikke på dit syn for at afgøre, om der er støv eller dampe i luften. For at mindske risikoen for at blive udsat for støv og dampe, foretag alt det følgende: Udfør en stedsspecifik risikovurdering. Risikovurderingen bør omfatte støv og dampe opstået ved brug af maskinen og potentialet for foruroligende eksisterende støv. Bær, vedligehold og anvend åndedrætsværn korrekt som anvist af din arbejdsgiver og som påkrævet af faglige regler om sundhed og sikkerhed. Åndedrætsværnet skal være effektivt for den type stof, der er problemet (og hvis det er relevant, er godkendt af relevante statslige myndigheder). Arbejd på et godt ventileret sted. Hvis maskinen har en udstødning, led udstødningen for at reducere forstyrrelsen af støv i et støvfyldt miljø. Betjen og vedligehold maskinen som anbefalet i drifts- og sikkerhedsinstruktionerne. Bær vaskbart eller engangsbeskyttelsestøj på arbejdsstedet, og tag et brusebad og skift til rent tøj, før du forlader arbejdspladsen for at mindske eksponeringen af støv og røg til dig selv, andre personer, biler, huse og andre områder. Undgå at spise, drikke og bruge tobaksvarer i områder, hvor der findes støv eller røg. Vask dine hænder og ansigt grundigt så hurtigt som muligt, når du forlader eksponeringsområdet, og altid før du spiser, drikker, bruger tobaksvare, eller kommer i kontakt med andre personer. Overhold alle gældende love og regulativer, herunder faglige regler om sundhed og sikkerhed. Deltag i overvågning af luften, lægeundersøgelsesprogrammer og sundheds- og sikkerhedsuddannelsesprogrammer, som udbydes af din arbejdsgiver eller fagforening og i overensstemmelse med faglige regler og anbefalinger om sundhed og sikkerhed. Rådfør dig med læger med erfaring i relevant arbejdsmedicin. Samarbejd med din arbejdsgiver og faglige organisation for at reducere støv- og røgeksponering på arbejdsstedet, og for at reducere risici. Der bør etableres effektive sundheds- og sikkerhedsprogrammer, politikker og procedurer for beskyttelse af arbejdstagere og andre mod farlig udsættelse for støv og røg, og de bør implementeres baseret på rådgivning fra sundheds- og sikkerhedseksperter. Rådfør dig med eksperter. FARE Risiko for udstødningsgas Udstødningsgassen fra maskinens forbrændingsmotor indeholder kulilte, som er giftig, og kemikalier, der forårsager kræft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Indånding af udstødningsgasser kan forårsage alvorlig personskade, sygdom eller dødsfald. Indånd aldrig udstødningsgasser. Sørg for god ventilation (udsugning ved ventilator om nødvendigt). 4

5 ADVARSEL Projektiler Fejl i arbejdsemnet, i tilbehør eller endda af selve maskinen kan frembringe høj hastighedsprojektiler. Under driften kan splinter eller andre partikler fra det komprimerede materiale blive til projektiler og kan forårsage personskade ved at ramme operatøren eller andre personer. Sådan kan disse risici reduceres: Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr og sikkerhedshjelm, herunder modstandsdygtig øjenbeskyttelse med sidebeskyttelse. Sørg for, at ingen uvedkommende trænger ind i arbejdsområdet. Hold arbejdspladsen fri for fremmedlegemer. ADVARSEL Risiko for roterende klinger Der er risiko for, at hænder og fødder kan blive fanget af de roterende klinger, når maskinen er i gang. Dette kan forårsage personskade. Anbring aldrig dine hænder eller fødder inde i beskyttelsesringen, når maskinen er i gang ADVARSEL Risiko for bevægelser Når du bruger maskinen til at udføre arbejdsrelaterede aktiviteter, kan du opleve ubehag i hænder, arme, skuldre, nakke eller andre dele af kroppen. Indtag en behagelig kropsholdning og oprethold samtidig et sikkert fodfæste og undgå akavede arbejdsstillinger. Ændring af arbejdsstillinger i løbet af udvidede opgaver kan bidrage til at undgå ubehag og træthed. I tilfælde af vedvarende eller tilbagevendende symptomer, konsultér en kvalificeret person i sundhedssektoren. ADVARSEL Risiko for vibrationer Normal og korrekt brug af maskinen udsætter operatøren for vibrationer. Regelmæssig og hyppig eksponering for vibrationer kan medføre, bidrage til eller forværre skader eller sygdomme i operatørens fingre, hænder, håndled, arme, skuldre og/eller nerver og blodforsyning eller andre kropsdele, herunder invaliderende og/eller permanente skader eller sygdomme, der kan udvikle sig gradvist over perioder på uger, måneder eller år. Sådanne skader eller lidelser kan omfatte skader på blodets kredsløbssystem, skader på nervesystemet, ledskader og muligvis skader på andre af kroppens strukturer. Hvis følelsesløshed, vedvarende tilbagevendende ubehag, brændende fornemmelse, stivhed, dunken, prikken, smerte, klodsethed, svækket greb, blegning af huden eller andre symptomer, der opstår til enhver tid under betjening af maskinen, eller når maskinen ikke betjenes, stop betjeningen af maskinen, informér din arbejdsgiver og søg lægehjælp. Fortsat brug af maskinen efter forekomst af et sådant symptom kan øge risikoen for, at symptomerne bliver mere alvorlige og/eller permanente. Betjen og vedligehold maskinen som anbefalet i denne vejledning for at forhindre en unødvendig stigning i vibrationer. Følgende kan bidrage til at reducere eksponeringen for vibrationer for operatøren: Hvis maskinen har vibrationsdæmpende håndtag, hold dem i en central position, undgå at trykke håndtagene ind i endestoppene. Når stødmekanismen aktiveres, er den eneste kropskontakt med maskinen, du bør have, at du holder dine hænder på håndtaget eller håndtagene. Undgå enhver anden kontakt, som for eksempel at støtte en del af kroppen mod maskinen eller læne dig mod maskinen for forsøg på at øge fremføringskraften. Sørg for, at maskinen er godt vedligeholdt og ikke slidt. Stop omgående arbejdet, hvis maskinen pludselig starter med stærke vibrationer. Før genoptagelsen af arbejdet, find og fjern årsagen til de øgede vibrationer. Deltag i helbredskontrol eller -overvågning, lægeundersøgelser og træningsprogrammer, der tilbydes af din arbejdsgiver, og når det er påkrævet ved lov. Når du arbejder i koldt vejr, bær varmt tøj og hold dine hænder varme og tørre. Se "Erklæring om støj og vibrationer for maskinen, herunder de deklarerede vibrationsværdier. Disse oplysninger kan findes i slutningen af disse sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledningen. 5

6 ADVARSEL Risiko for indfangning Der er en risiko for, at få halskæder, hår, handsker og tøj trukket ind i eller fanget af roterende maskindele. Dette kan forårsage kvælning, skalpering, flænger eller død. Du mindsker risikoen ved at: Tag aldrig fat i eller rør ved en roterende maskindel. Undgå at bære beklædning, halskæder eller handsker, som kan blive fanget. Dæk langt hår med et hårnet. FARE Elektrisk risiko Maskinen er ikke elektrisk isoleret. Hvis maskinen kommer i kontakt med elektricitet, kan resultatet blive alvorlige personskader eller død. Betjen aldrig maskinen i nærheden af en elektrisk ledning eller en anden elektricitetskilde. Kontrollér at der ikke findes nogle skjulte ledninger eller andre elektricitetskilder i arbejdsområdet. FARE Risiko for skjulte objekter Under drift kan skjulte ledninger og rør udgøre en fare, der kan resultere i alvorlig personskade. Kontrollér sammensætningen af materialet før betjening. Hold øje med skjulte kabler og rør for eksempel el, telefon, vand, gas og kloakledninger. Hvis maskinen synes at have ramt en skjult genstand, slå omgående maskinen fra. Kontrollér at der ikke er nogen fare, før du fortsætter. ADVARSEL Ufrivillig start Ufrivillig start af maskinen kan forårsage personskade. Hold dine hænder væk fra start- og stopanordningen, indtil du er klar til at starte maskinen. Lær hvordan du slår maskinen fra i tilfælde af en nødsituation. ADVARSEL Risiko for støj Høje støjniveauer kan forårsage permanent og invaliderende høretab og andre problemer som f.eks. tinnitus (ringende, summende, fløjtende, eller nynnen i ørerne). Sådan reduceres risici og forebygges en unødig stigning i støjniveauerne: Risikovurdering af disse risici og implementering af passende kontroller er afgørende. Betjen og vedligehold maskinen som anbefalet i disse instruktioner. Hvis maskinen har en lyddæmper, kontrollér, at den er på plads og er i god stand. Bær altid høreværn. TRANSPORT, FORHOLDSREGLER ADVARSEL Risiko ved læsning og losning Når maskinen løftes med en kran og lignende udstyr, kan dette medføre personskade. Brug de afmærkede løftepunkter. Kontrollér at alle løfteanordninger er dimensioneret for maskinens vægt. Stå aldrig under eller i umiddelbar nærhed af maskinen. VEDLIGEHOLDELSE, FORHOLDSREGLER ADVARSEL Risiko for uventet start Under vedligeholdelse eller når der skiftes klinger på maskinen, er der en risiko for, at motoren slår tilbage eller, at maskinen starter uventet. Dette gælder især, når motoren er varm, og hvis kontakten står i position ON. Dette kan resultere i alvorlig personskade. Lad altid motoren køle ned. Drej altid kontakten til position OFF. Tag altid hætten af tændrøret. ADVARSEL Risiko for uventet start Enhver ændring af maskinen kan resultere i kropslige skader på dig selv eller andre. Udfør aldrig ændringer af maskinen. Ændrede maskiner dækkes ikke af garantien eller produktansvar. Brug altid originale dele, indsætningsværktøjer og udstyr. Udskift beskadigede dele omgående. Udskift slidte komponenter i god tid. FORSIGTIG Høj temperatur Udstødningsrøret på maskinens motor og bund bliver varm under driften. Berøring af dem kan medføre forbrændinger. Rør aldrig ved en varm maskine. Rør aldrig ved bunden af maskinen, når den er varm. Vent indtil motoren, udstødningsrøret og bunden af maskinen er afkølet før udførelse af vedligeholdelsesarbejde. OPBEVARING, FORHOLDSREGLER Opbevar maskinen på et sikkert sted, uden for børn rækkevidde og aflåst. 6

7 STANDARDER Støj Måling i henhold til standard EN rev. 1:1998, bilag C: Usikkerhed ved måling ± 0,5 db (A) i 95% af målingen. I overensstemmelse med betingelserne i direktiv 2000/14 / EF, bilag VI, rapporteres følgende værdier: F 80 Lydtryksniveau ved operatørens ører, LpA Tilladt lyd effektniveau L WA Garanteret lyd effektniveau L WA 90 db (A) 108 db (A) 105 db (A) Når lydtryksniveauet ved operatørens ører overstiger 80 db (A), skal han anvende høreværn under arbejdet! Hånd-/armvibrationer Vibrationens acceleration blev målt i overensstemmelse med ISO 5349 standarden ved drift på en grusbelagt overflade. Måleværdierne er omregnet til den maksimale daglige eksponeringstid for regelmæssig brug. For yderligere oplysninger om vibrationer, se venligst regulativet AFS 2005:15 fra den svenske arbejdsmiljøstyrelse, der trådte i kraft den 1. juli Usikkerhed ved måling ± 0,3 m/s 2 i 95% af målingerne. F 80 Hånd-/armvibrationer, m/s 2 4,6 Den maksimale daglige eksponeringstid 2,4 t Udstødningsemissioner F 80 opfylder kravene til udstødningsemissioner i henhold til EU direktiv 2002/88 Euro2 7

8 SYMBOLER Advarselssymboler Maskinsymboler Læs før brug omhyggeligt vejledningen og dens sikkerhedsanvisninger, så du kan håndtere maskinen sikkert. Kontrollér at vejledningen altid er tilgængelig. 8 MACHINERY Motor og lyddæmper: For at undgå forbrændinger eller ubehag, må du ikke berøre varme motordele, når motoren er tændt, eller når maskinen er blevet brugt for nylig. 1. Producent 2. Sted, produktionsland. 3. CE mærke. 4. Modelnavn. 5. Produktionsår. 6. Maks. motoreffekt. 7. Maks. vægt. 8. Serienummer. 9. Maskintype Remdrev: Hold hænder, værktøj og andre genstande på afstand af remdrevet, når maskinen er tændt for at undgå personskade og beskadigelse. Se sikkerhedsinstruktionerne i vejledningen. Hvis lydtryksniveauet ved operatørens øre overstiger 80 db (A), skal der anvendes høreværn ved arbejde med maskinen for at undgå høreskader. 8

9 TEKNISKE DATA F 80 Nettovægt...80 kg Bundplade, b x l x 580 mm Tilladt hældning...18 Hastighed...ca. 25 m/min Centrifugalkraft N Vibrationsfrekvens...93 Hz Drivmotor...Honda GX 160 Motoreffekt kw Motorens O/MIN O/MIN Brændstoftankvolumen...2,5 liter Brændstoftype...blyfri benzin eller alkylat FUNKTION Maskinen består af en bundplade med et vibrationselement og en affjedret overdel fra bundpladen. Strømmen overføres fra benzinmotoren til vibrationselementet via en kilerem. Motoren er udstyret med en integreret centrifugalkobling. På grund af rotationsretningen og vibrationselementets position ved bundpladens forende, bevæger vibratoren sig fremad ved egen kraft. De bevægelige dele er godt beskyttet af et dæksel lavet af modstandsdygtig ABS. ANBEFALINGER OM BRÆNDSTOF OG OLIE Brændstof...blyfri benzin eller alkylat Motorolie...SAE10W-30 Skift af motorolie: første olieskift efter 20 timer, derefter efter hver 100 timers drift. 9

10 TEKNISK BESKRIVELSE DRIFTSINSTRUKTIONER Maskinens vibrationselementer starter, når gasreguleringen øges. Den bedste komprimering opnås ved motorens fulde omdrejningstal. Kør ikke med motoren ved andre omdrejningstal undtagen tomgang, da der er risiko for koblingsglidning med unormalt slid som resultat. Det er meget let at manøvrere med maskinen på grund af dens kompakte design og lave vægt. Udformningen af bundpladen gør, at maskinen kan trækkes bagud uden at forstyrre den pakkede overflade. Maskinens vibrationselement stopper, når gasreguleringen sættes i tomgang. Maskinen er kun designet til udendørs brug. Arbejd med maskinen i dagslys eller anden tilstrækkelig belysning. Jord skal være våd eller naturligt fugtig. Al anden brug frarådes. 1. Håndtag 2. Beskyttelsesdæksel 3. Benzinmotor 4. Gummistøddæmper 5. Vibrationselement 6. Bundplade 7. Motorplade 8. Kilerem 9. Centrifugalkobling 10. Løfteøje 10

11 DAGLIGE KONTROLLER Brændstofkontrol Kontrollér at der er brændstof i tanken. Fyld den op om nødvendigt. Kontrol af motorens oliestand Kontrollér oliestanden i krumtaphuset hver dag. Olien skal nå kanten af påfyldningshullet, når maskinen står på en plan overflade. Kileremsdrev Kontrollér regelmæssigt kileremmens spænding og tilstand. 2 Kontrol af luftfilter Luftfilteren skal kontrolleres mindst en gang i hver arbejdsuge. Under arbejde i støvede omgivelser, kontrollér dagligt. 1. Papirelement 2. Skumplastelement Rensning af luftfilter 1.Fjern skumplastelementet og papirelementet og kontrollér, at de er ubeskadigede. Udskift beskadigede dele. 2.Vask skumplastelementet i væske med højt flammepunkt og lad det tørre ordentligt. Dyp i motorolie og klem det tørt. 3.Slå papirelementet mod en hård genstand nogle få gange for at løsne alt snavs. 3 1 Justering af kileremsspænding Løsn skruerne (pos. 1) som holder motorpladen. Løsn skruerne (pos. 2) som holder dækslet. Fjern dækslet. Spænd kileremmen ved at trække i håndtaget på siden af motorpladen. Stram skruerne. Sæt dækslet på igen. Olie-/brændstoflækage Kontrollér hver dag at motoren ikke lækker olie eller brændstof. Hvis der opdages en lækage, kan maskinen ikke betjenes, før fejlen er blevet afhjulpet. Se også de separate instruktioner om motoren! Gummistøddæmpere Kontrollér gummistøddæmpernes tilstand (pos 3) regelmæssigt. Udskift beskadigede støddæmpere. 1 2 Polyuretanmåtte En polyuretanmåtte bruges til stenbelægningsarbejde til beskyttelse mod sten og klinker. Bemærk! Valgmuligheder 11

12 Lukket Åben Oliestand Motoreffektkontakt Lukket Åben Brændstofhane FØR START AF MOTOREN Se Daglige kontroller på side 8. START Aktiv Ikke aktiv Choker EFTER START Skift gashåndtaget til tomgang. Åbn chokeren gradvist. Fuld O/MIN Tomgang Gashåndtag Kør motoren varm i ca. 1-5 minutter. Sæt motorkontakten på on. Åbn brændstofhanen. Se om håndtaget står i tomgangsposition. Aktivér chokeren. Hvis motoren er kold, aktivér chokeren helt. Brug ikke chokeren, hvis motoren er varm, eller hvis lufttemperaturen er høj. Start ved at trække i starthåndtaget. Træk først i det, indtil mekanismen aktiveres. Træk derefter hårdt og hurtigt i det. STOPPER Slå motoren til tomgang og lad den køre i få minutter. Sæt motorkontakten på off. Luk brændstofhanen. 12

13 TRANSPORT Det er let at fjerne håndtaget uden værktøj, og bagagerummet på en almindelig bil er tilstrækkelig til transport af maskinen. Løft med hånden Fjern håndtaget ved at skubbe det fremad og trække akslerne fra hinanden, således at fastgørelsesfligene udløses. Bevæg håndtaget lidt sidelæns, således at håndtaget udløses. Transportlås Fastgør maskinen med stropper i henhold til illustrationen under transport Bemærk! Fastgør den ved bundpladen og ikke ved den gummi-polstrede overdel. Giv agt! Maskinen skal løftes af 2 personer! Løft ved hjælp af håndtaget på bagsiden og forkanten af maskinen. Løft med kran Vip håndtaget fremad. Montér en løftesele til løfteøjet og træk i løfteselen mellem håndtagets aksler, se illustrationen nedenfor. 13

14 NOTER 14

15 NOTER 15

16 NOTER 16

17 NOTER 17

18 NOTER 18

19 EU-overensstemmelseserklæring Producent Swepac AB Blockvägen Ljungby 1. Kategori: Vibrerende plade 2. Type: F80 3. Motoreffekt: F kw Produktet opfylder følgende direktiver: 2006 / 42 / EG 2000 / 14 /EG 2004 / 108 / EG EN EN Teknisk dokumentation indehaves af: Swepac AB, Blockvägen 3 SE Ljungby Tomas Johansson / Produktingeniør 19

20 SWEPAC AB Adresse Blockvägen 3, Ljungby, Sverige, tlf. +46 (0) , fax +46 (0) , Internet

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING Dok: 101508-DK 1506 INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 EU

Læs mere

SVF ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

SVF ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER...1 BETJENING, FORHOLDSREGLER...1;2;3 4 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER...4 OPBEVARING, FORHOLDSREGLER...4 TEKNISKE DATA...5 SYMBOLER...6 BESKRIVELSE...7

Læs mere

PVE ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVE ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER...3 BETJENING, FORHOLDSREGLER...3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER...6 TEKNISKE DATA...7 ANVENDELSESOMRÅDE...8 FORBEREDELSER OG BETJENING KRAV...9

Læs mere

F 50 F 75 BRUGSANVISNING I ORIGINAL

F 50 F 75 BRUGSANVISNING I ORIGINAL F 50 F 75 BRUGSANVISNING I ORIGINAL F50 F / 50 F75 2 F50 / F75 F 50 ANVENDELSE SWEPAC F 50 / F75 anvendes til pakning af grus og sand ved mindre anlægsarbejde som f.eks. underlag for betonsten eller teglsten

Læs mere

T58 T64 T68 T84 BRUGERVEJLEDNING

T58 T64 T68 T84 BRUGERVEJLEDNING T58 T64 T68 T84 BRUGERVEJLEDNING Dok: 101510-DK 1518 BRUG Swepac stampere er velegnede til komprimering af jord til forskellige anvendelser som f.eks. grøfter, tæt på kantsten, omkring pæle og generelt

Læs mere

PVEL ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVEL ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER...3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER...6 TEKNISKE DATA...7 ANVENDELSESOMRÅDE...8 FORBEREDELSER OG BETJENING KRAV...9

Læs mere

FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 ANVÄNDNING SWEPAC FB 160 / FB 175 / FB 235 / FB 255 / FB265 anvendes til komprimering af fyldninger under byggegrunde, ved vejanlægning, i

Læs mere

SVM 25E SVM 25P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

SVM 25E SVM 25P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING SVM 25E SVM 25P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 DRIFT, FORHOLDSREGLER... 3 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 SYMBOLER... 8 BESKRIVELSE SVM25E... 9 BESKRIVELSE

Læs mere

TR 600P TR 750P TR 950P TR 1150P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

TR 600P TR 750P TR 950P TR 1150P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING TR 600P TR 750P TR 950P TR 1150P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER...3;4;5 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 VEDLIGEHOLDELSE, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE

Læs mere

PVD 2000 PVS PVM ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVD 2000 PVS PVM ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING PVD 2000 PVS PVM ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 SÅDAN FUNGERER DEN... 7; 8 ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

TR 600E TR 750E TR 950E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

TR 600E TR 750E TR 950E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING TR 600E TR 750E TR 950E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER...3;4;5 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 VEDLIGEHOLDELSE, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA...

Læs mere

FB 450 FB 500 FB 510 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

FB 450 FB 500 FB 510 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING FB 450 FB 500 FB 510 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 ANVENDELSE SWEPAC FB 450 / FB 500 / FB 510 anvendes til komprimering af fyldninger under byggegrunde, ved vejanlægning, i rør- og kabelgrave osv. Maskinens

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Vibrationsstamper www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner og.............................

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Bjælker og afstrygere www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner og.............................

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Bjælker og afstrygere www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner og.............................

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BV30 VIBRATIONSBJÆLKE TIL FINISH VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BV30 - IS - 10631 1 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107680 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Pladevibrator Type PL20

Pladevibrator Type PL20 Brugsanvisning Varenr.: 9049036 Pladevibrator Type PL20 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugermanual Pladevibrator PL20 Varenr.: 9049036 Beskrivelse: Benzindrevet

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER DK TURBO 50 mod. IB-2035 ILLUSTRATIONER Fig. 1 Fig. 3.1 1 2 Fig. 4 Fig. 2 Fig. 5 Fig. 3 3 Fig. 6 Fig. 7 Stopkontakt Stop Stop Fig. 8 I gang Fig. 10 Fig. 9

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Fremad og bagud plade MV 165, 170 www.cp.com MV 165, 170 2 MV 165, 170 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Stavvibratorer med fleksibel aksel VPM www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44 SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool.dk

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere