Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej"

Transkript

1 Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

2 HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej

3 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9, maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område omkring Usserød A i Hørsholm Kommune. 1. Område. Området begrænses mod nord af Aadalsvej, mod øst af østskellet for Hørsholm Kommunes kloakrensningsanlæg, Møllevej og Kokkedalsvej, mod sydvest af Usserød Kongevej, mod nordvest af den på kortbilaget af viste rette linie fra Usserød Kongevej over,,nygaards" jorder til Holmevej og mod vest af Holmevej. Området omfatter følgende matr. n r. alle af Usserød by, Hørsholm sogn : 81, 10a, e, v, æ, ac, ae, af, ag, ai, ak, am, an, ao, ap, aq, ar, av, az, aæ, aø, bc, bd, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bx, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ct, cu, dc, ec, ed, ee, 16b, 85b, c, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 og 94 samt dele 8c, 16a, c og 85a samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Veje. Nye veje og stier, Der skal udlægges areal tit følgende nye veje og stier med retning og beliggenhed som vist på kortbilaget. Vejen a-t-b fra byplanområdets grænse ved,,nygaard" over Holmevej til Kærvej i en bredde af 14 m over matr. nr. 10a, v, ak, bq, cf, 85 a, c Usserød, Vejen c-j fra Kærvej til Holmevej i en bredde af 14 m over matr. nr. 10bc, bd, ca, cb, cu Usserød. Vejen d-k fra Kærvej til Holmevej i en bredde af 14 m over matr. nr. 10aæ, aø, bæ, bø Usserød. Vejen e-o-f fra Kokkedalsvej til eksisterende privat vej på matr. nr. 16a Usserød i en bredde af 14 m over matr. nr. 10a, af, ai, 16a Usserød,

4 Stien n-o-p fra Usserød Å til Møllevej i en bredde af 4 m over matr. nr. 10ai, aq Usserød. Vejomlægninger og vejnedlæggelser. Kærvej omlægges på strækningen b-c-d-l i en bredde af 14 m over matr. n r. 10cf og 16a, c, Usserød. Endvidere på strækningen b-h i en bredde af 12 m over matr. nr. 10a, bh, bi, bx, cc, Usserød, og på strækningen 1-m i en bredde af 12 m over matr. nr. 16a, c, Usserød. Når de nedenfor beskrevne fremtidige hovedadgangsveje til området efter kommunalbestyrelsens skøn er etableret i fornødent omfang, lukkes vejen 1-m mod Aadalsvej, men opretholdes som lukket adgangsvej til den vestlige del af matr. nr. 16a fra vejen I-f. Det nødvendige areal til fremtidig vendeplads ved den nordlige del af I-m skal udlægges i forbindelse med første anlæg af vejen efter kommunalbestyrelsens godkendelse. Vejen 1-f-g på inatr. nr. 16a, Usserød, omlægges i en bredde af 14 m over matr. nr. 10am, 16a, b, Usserød. Holmevej nedlægges som vej over matr. nr. 10 ak, Usserød, på strækningen h-t-v, men opretholdes over matr. nr. 10 æ, ak, bs, bt, 87, Usserød, på strækningen v-r-u som en ca. 8 m bred lukket adgangsvej til Usserød Kongevej for matr. nr. 10æ, ag, az, bs, bt, bu, ct, 85b, 87, 89, 90, 93 og 94, Usserød, samt for den del af matr. Dr. 10ak, Usserød, som ligger syd for vejen t-b. På sidstnævnte ejendom skal udlægges areal til den på kortbilaget viste fremtidige vendeplads, samt til en 2,0 m bred sti fra vendepladsen til vejen t-b efter kommunalbestyrelsens godkendelse. Stien r-s fra Holmevej til den interne vej på matr. nr. 10a, Usserod, bevares i en bredde af 2,0 m over matr. nr. 10bt, bu, Usserød, som adgangsvej for disse 2 ejendomme. De fastsatte ændringer vedrørende Holmevej gennemføres, når der efter kommunalbestyrelsens skøn er sikret fornøden vejbetjening efter retningslinierne i denne plan. Eventnelle nye veje udover de nævnte udlægges i en bredde af 12 m. Kommunalbestyrelsen kan dog - efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde - tillade, at korte, lukkede veje udlægges i mindre bredde, når fornødent vendeareal m. v. sikres.

5 De fremtidige hovedadgangsveje til området etableres på følgende måde : Vejen f-g forbindes med den projekterede ny Kokkedalsvej som skitseret på kortbilaget. Vejen e-o-f tilsluttes eksisterende Kokkedalsvej. Fra Usserød Kongevej udføres senere forbindelse til de endnu ikke byplanlagte arealer af Nygaard" som skitseret på kortbilaget. Vejene a-t-b, b-h, c-j og d-k forbindes herefter med det endnu ikke projekterede vejnet på Nygaard". 3. Byggelinier. Langs Usserød Kongevej er der af Frederiksborg Amtsråd pålagt byggelinie i en afstand af 15 m fra vejmidte. Herudover bestemmes det, at ingen bygning på matr. nr. 85a, c, 91 og 92, Usserød, må opføres nærmere end 12 m fra det eksisterende vejskel mod Usserød Kongevej. Langs Aadalsvej pålægges byggelinie i en afstand af 18 m fra det eksisterende sydlige vejskel. Langs Møllevej og Kokkedalsvej, samt langs alle veje, der opretholdes eller nyudlægges indenfor byplanvedtægtens område, pålægges byggelinier i en afstand af 5 m fra endeligt vejskel. På den del af matr. nr. 10ai, Usserød, der er forbeholdt erhvervsbebyggelse, område A, må ingen bygning opføres nærmere end 8 m fra østlige og nordlige skel mod de til boligområde udlagte ejendomme. For matr. nr. 10bv, Usserød, er der ved deklaration (tinglyst den 1. april 1955) truffet særlige bestemmelser vedrørende bygningernes placering i forhold til ejendommens østskel. På matr. nr. 10ag, 89, 90 og 91, Usserød, må bebyggelse ikke opføres nærmere end 8 m fra ejendommenes sydskel. På matr. nr. 10ai, cf, Usserød, må ingen bygning opføres nærmere end 5 m fra skel mod de af samme ejendomme udlagte grønne områder og på matr. nr. 10 ag, ak, Usserød, må ikke opføres bygninger nærmere end 5 m fra ejendommenes østskel mod matr. nr. 10a, Usserød.

6 For fremtidig bebyggelse langs amtsvandløbet Usserød Å på matr. nr. 8c, 16a, Usserød, gælder de i Fællesregulativet af 16. oktober 1963 anførte byggeliniebestemmelser. Den del af ejendommene, som i henhold tit ovenstående bestemmelser skal friholdes for bebyggelse, må ikke under nogen form benyttes tit parkering,, som gårdsplads eller på lignende måde, men kun beplantes. 4. Afskærmningsbælter. I den i 3 nævnte deklaration af 1. april 1955 er fastsat bestemmelser om udførelse af et beplantningsbælte på matr. nr. 10bv, Usserød, langs ejendommens østskel. Ved forhandling mellem kommunalbestyrelsen og lodsejerne søges i øvrigt etableret de på kortbilaget viste beplantningsbælter som følger : Ft mindst 10 m bredt beplantningsbælte langs Aadalsvejs sydside. Et mindst 5 m bredt beplantningsbælte langs det østlige og nordlige skel af den del af matr. nr. 10ai, Usserød, der er forbeholdt erhvervsbebyggelse, område A. Et mindst 5 m bredt beplantningsbælte langs sydskellet af ejendommene matr. nr. 10ag, 89, 90 og 91, Usserød. De omtalte beplantningsbælter skal fortrinsvis bestå af buske og træer, hvis tæthed og højde skal kunne danne en forsvarlig afskærmning mod de tilgrænsende boligområder. 5. Offentlige formål. Indenfor byplanvedtægtens område forbeholdes følgende arealer tit offentlige formål : Rensningsankeg : Hørsholm Kommunes kloakrensningsanlæg er beliggende på matr. nr. 81, og 16b, Usserød, og tillades her udvidet i fornødent omfang. Fælleskommunal forbrændingsanstalt og fjernvarmecentral : På den del af inatr. nr. 16a, Usserød, som er beliggende vest for Mølledammen, syd for vejstykket d-1-f og øst for vejstykket c-d, tillades opført en forbrændingsanstalt for dagrenovation kombineret med en fjernvarmecentral.

7 Ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må på denne ejendom være hævet mere end 20,0 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i gældende byggelov, hvis bestemmelser i øvrigt skal overholdes. Den maksimale udnyttelsesgrad for ejendommen fastsættes til 0,4. Langs ejendommens østlige skel mod Mølledammen bevares den eksisterende høje beplantning i et vist omfang som afskærmningsbælte. Grønne områder: Dele af matr. nr. 10ai, cf og 16a, Usserød, udlægges til offentlig park som vist på kortbilaget. 6. Ejendommenes anvendelse. Matr. nr. 10a, Usserød. Hovedparcellen af forsvarsministeriets ejendom, matr. nr. 10a, Usserød, er udnyttet som angivet på kortbilaget. Bortset fra overholdelsen af de pålagte byggelinier langs Usserød Kongevej, Kokkedalsvej og vejen c-o-f, skal den del af ejendommen, som er beliggende øst for matr. nr. 10æ, ag, ak, bs, bu, ct, Usserød, ikke være underkastet bestemmelserne i nærværende byplan. Ændringer i udnyttelse og bebyggelse må ske alene i henhold til de til enhver tid gældende hyggelove. Erhvervsbebyggelse - område A. Indenfor området, der omfatter matr nr. 10v, af, ag, ak, ar, av, az, aæ, aø, bc, bd, bg, bh, bi, bo, bq, br, bv, bx, bø, ca, cb, cc, ed, ce, cu, dc, ec, ed, 85b, 89, 90, 91, 92 og 94, Usserød, og dele af matr. nr. 8c, 10a, ai, cf, 16a, c, 85a, c, Usserød, må kun opføres eller indrettes bebyggelse til håndværkervirksomhed, lagervirksomhed og let industri. Med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse kan der i området indrettes enkelte boliger, når det skønnes af væsentlig betydning for virksomheden. Der må på ejendommene ikke drives nogen art af virksomhed, som ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til gene for de omliggende kvarterer.

8 Boligbebyggelse - område B. Indenfor området, der omfatter matr. nr. 10e, æ, ac, ae, am, an, ao, ap, aq, bk, bl, bm, bn, bp, bs, bt, bu, cg, cl, ee, 87, 88 og 93, Usserød, og dele af matr. nr. 10ai og 16a, Usserød, må kun opføres åben og lav bebyggelse. På hver ejendom må kun opføres eller indrettes een bolig for een familie. 7. Udstykninger. Område A. Med henblik på muligheden for udvidelse af en eksisterende tapetfabrik tillades en parcel af matr. n r. 8c og 16a, Usserød, beliggende mellem Aadalsvej og vejen 1-f, umiddelbart vest for rensningsanlægget, udstykket med en maksimal grundstørrelse af m 2 excl. vejarealer. Øvrige grunde indenfor område A må ikke udstykkes med en størrelse, der. er mindre end m2 og større end m2 excl. Vejarealer. Skelforandringer eller sammenlægning af grunde til en størrelse af maksimalt m2 excl. vejarealer kan dog foretages under forudsætning af kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Område B. (runde må i område B ikke udstykkes med en størrelse af under 7110 m Bebyggelsens omfang, placering og udformning. Område A. Den maksimale udnyttelsesgrad fastsættes til 0,4. Det samlede bebyggede (overdækkede) areal på en ejendom må dog højst udgøre 1/3 af ejendommens nettoparcelareal. Bygningerne må opføres med indtil 2 etager, og ingen del af ydervægge eller tag må være hævet mere end 8,5 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i gældende byggelov, hvis bestemmelser i ovrigt skal overholdes. På hver ejendom skal sikres mulighed for etablering af mindst 1 garage eller parkeringsplads for hver påbegyndt 50 m 2 erhvervs-

9 areal. På ejendomme, hvor særligt trafikskabende virksomheder etableres, kan kommunalbestyrelsen dog til enhver tid forhøje dette krav om udlæg af areal til parkeringspladser. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller på ligtiende måde gives et ordentligt og tiltalende udseende. Område B. Den maksimale udnyttelsesgrad fastsættes tit 0,2. Bygninger må kun opføres i 1 etage. På hver ejendom skal sikres mulighed for etablering af mindst I.garage og 1 bilholdeplads. Bebyggelsen skal i øvrigt opføres i overensstemmelse med gældende byggelov. 9. Almindelige bestemmelser. Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse af dets overensstemmelse med byplanen forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal øplyses. Bestemmelserne i denne byplanvedtægt går forud for reglerne i gældende byggelov. 10. Eksisterende bebyggelse. Nærværende byplanvedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende nu lovlige bebyggelse og benyttelse af ejendomme indenfor området. Udvidelse ved om- eller tilbygning, genopbygning efter brand eller overgang til anden anvendelse - alt i strid med byplanvedtægtens bestemmelser - må ikke finde sted. 11. Påtaleret. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Hørsholm Kommunalbestyrelse. 12. Lempelser og ændringer i byplanvedtægten. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen.

10 Boligministeriet kan i øvrigt indrømme lempelser af byplanvedtægtens bestemmelser. Dispensation fra de i 3 omhandlede byggelinier ved offentlige veje kan dog kun meddeles med samtykke af den efter gældende vejbestyrelseslov kompetente myndighed, ligesom dispensation fra de i Fællesregulativ af 16. oktober 1963 anførte byggeliniebestemmelser kun kan meddeles med samtykke af Frederiksborg Amtsråd. Ændringer i denne byplanvedtægt kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og boligministeriets efterfølgende godkendelse efter reglerne i gældende byplanlov om vedtagelse og godkendelse af nye byplaner. Således vedtaget af Hørsholm Kommunalbestyrelse, den juni Sv. Jørgensen / A. B. Schilder 2. k. j I medfør af 1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) godkendes foranstående af Hørsholm Kommunalbestyrelse vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. 16 for et område i Hørsholm Kommune. Boligministeriet, den 3. maj P. M. V. E. B. sign. F,. Jerslev.

11

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

W e. f. g, h, i, k, 1, m, n, 0, P, q, t, 11, v, x, Y, r,

W e. f. g, h, i, k, 1, m, n, 0, P, q, t, 11, v, x, Y, r, I medfdr af byplanloven (lovbekendtsgcirelse nr 160 af 9. maj 1962) faststtes f6lgende bestemelser for det i B 1 m t e område i Kalrmdborg konmune: l. måde., 1. Området begranses mod nord af SejerØbugten

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP . KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Redegnre1 se for lokal p1 anens forhold ti1 anden p1 anlægning. 3. Lokalplan nr. 15 A i Afsnit Il 1: Lo kal p1

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere