Udkast til handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi"

Transkript

1 Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling... 2 Aktiviteterne i handlingsplanen er opdelt efter strategiens fire temaer... 2 Tema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst... 3 Tema 2: Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst... 6 Tema 3: De rette kompetencer styrker væksten... 8 Tema 4: Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed Rammer for handlingsplanen Aktivitetstyper Udvælgelseskriterier Delmål for handlingsplan Tentativt budget for aktiviteterne i handlingsplan Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan Dette udkast forelægges med henblik på fastlæggelse og godkendelse af indholdet på: Vækstforums døgnseminar maj, Regionsrådets udvalg for vækst- og udviklingsstrategi 3. juni 2015, og Regionsrådets møde 4. juni En længere dialogproces er gået forud for udarbejdelsen af dette udkast. I starten af februar har udvalget for vækst- og udviklingsstrategi og Vækstforum Sjælland fastlagt rammer for handlingsplanen og drøftet ideer til aktiviteter. I marts har følgende udvalg under Regionsrådet drøftet ideer til og prioriteringer af aktiviteter: Udvalget for europæiske relationer, 16. marts Udvalget for vækst- og udviklingsstrategi, 23. marts Kompetence- og forskningsudvalget, 24 marts Udvalget for trafik, klima og ressourcer, 25. marts Samtidig har administrationen været i dialog med samarbejdspartnere i og uden for regionen for at indhente viden og drøfte samarbejdsmuligheder. Der har frem til 27. marts været åbent for alle for input til handlingsplanen, og der er afholdt møder med bl.a. parter i Vækstforum og den 18. marts et seminar, hvor mere end 50 deltagere drøftede samarbejdsmuligheder og videreudviklede aktiviteter. Herefter har administrationen foretaget en bearbejdning af de mange input og ideer for at nå frem til hvilke aktiviteter, der bør igangsættes inden for de økonomiske rammer det næste halvandet år, for mest effektivt at opnå de ti mål, som er beskrevet i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Resultatet af denne proces fremgår af dette udkast. Udkastet er et forslag, som hermed fremlægges til drøftelse, samt fastlæggelse af det endelige indhold og godkendelse heraf. 5. maj 2015 Side 1 af 18

2 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan Handlingsplanen angiver, hvilke aktiviteter Regionsrådet og Vækstforum vil sætte i gang de næste halvandet år. Handlingsplanen: Adresserer de 10 målsætninger i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Og indeholder delmål, som gør aktiviteternes bidrag til strategiens mål tydelige. Indeholder udvælgelseskriterier, som fremhæver sammenhængen mellem strategiens målsætninger og principper og handlingsplanens aktiviteter. Bygger på viden om, hvad der virker, herunder igangværende aktiviteter, erfaringer og best practise både fra regionen og sammenlignelige regioner i Nordeuropa. Forberedelsen af indsatsen sker i dialog med eksperter og centrale aktører inden for de pågældende fagområder med henblik på at sikre, at aktiviteterne reelt er baseret på best practise. Bygger videre på den igangværende indsats, som findes beskrevet i denne plan. Alle nye aktiviteter skal udvikles i relation hertil. Igangsætter de mest effektfulde aktiviteter og følger op på effekten heraf. Bidrager til internationalisering og til udvikling i yderområder. Udgør et dynamisk grundlag for at sætte aktiviteter i gang. Aktiviteter modnes og sættes i gang undervejs i plan-perioden. En tidsplan giver overblik over hvornår og hvordan hvad igangsættes. Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling Med handlingsplanen udpeger Regionsrådet og Vækstforum de aktiviteter som, samlet set og med en fornuftig risikoprofil, bidrager mest effektfuldt til at skabe vækst og beskæftigelse i virksomheder i regionen. Det betyder at gode ideer er fravalgt til fordel for bedre ideer eller mere effektfulde ideer. Og det betyder en skarp prioritering af de udviklingsmidler, som er til rådighed. Både de midler som Regionsrådet afsætter og prioriterer herunder i samarbejde med Vækstforum og EU midler i socialfonden og regionalfonden. Med handlingsplanen vil Regionsrådet og Vækstforum disponere hovedparten af midlerne i , og geare indsatsen bedst muligt med interregmidler, nationale puljer og internationale programmer. En afgrænset del af midlerne reserveres aktiviteter, som ikke er kendte nu, men hvor Regionsrådet og Vækstforum i løbet af plan-perioden identificerer et behov for at igangsætte yderligere aktiviteter. Aktiviteterne i handlingsplanen er opdelt efter strategiens fire temaer Aktiviteterne i handlingsplanen er beskrevet under de fire temaer i strategien, men går i flere tilfælde på tværs af temaerne, og udgør en samlet indsats. De fire temaer i strategien er: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst De rette kompetencer styrker væksten Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed For hvert tema beskrives: Hvilke prioriteringer og strategisk fokus sættes der i handlingsplanen for temaet. Hvilke mål i strategien understøtter temaet primært og sekundært. Et overblik over eksisterende aktiviteter og aktiviteter der skal igangsættes i maj 2015 Side 2 af 18

3 16 Tema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Strategisk fokus: Der skal være flere vækstvirksomheder i regionen, og flere virksomheder neden under vækstlaget skal løftes op i vækstlaget. Den funktionelle sammenhæng i Greater Copenhagen regionen skal udnyttes. Der skal skabes mere samspil mellem dan- ske og udenlandske virksomheder både i nabogeografierne og på fjernere markeder. Det skal ske gennem: Ressourceeffektivitet Innovation og vækst Internationalisering og eksportfremme Strategiske mål: Bidrager primært til: 2: Bæredygtig udvikling med særlig fokus på res- sourceeffektivitet øger virksomhedernes konkurrenceevne 3: Regionens energi er grøn 9: Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland Bidrager også til: 1: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland 5: Innovation øger produktivitet og sikrer vækst 10: Vækst og udvikling i hele regionen Igangværende aktiviteter Greater Copenhagen Vækstaftale 1, 3 og +1 Globale vækstvirksomheder CAPNOVA Invest Zealand Erhvervs inkubator Strategi, mål og vækst SMV er Vækstfremmende Inkubationsforløb for SMV'er SMV teknologisk innovation til bioteknologis k produktion Bioenergi Sjælland Industriel symbiose Bioøkonomiske projekter Aktiviteter som med handlingsplanen igangsættes i 2015 eller 2016 AKTIVITET, TID Team Vækst Danmark 2015 Greater Copen- 2015: FINANSIERING Vækstforum 8 mio. Regionalfond 12 mio. national EU-pulje 2 mio. deltagerbetaling FORMÅL OG EFFEKT PROJEKTATIVITETER HERUNDER Formålet er at øge antallet Udbud på etablering af Team Vækst af højvækstvirksom- Danmark. Team Vækst Danmark skal heder med globalt med udgangspunkt i regionale specialiseringer vækstpotentiale. Det gennemføre intensive vækstforløb skal ske i et landsdæk- i virksomheder med vækstpotentiale. kende samarbejde om etablering af træningsfaciliteter baseret på regionale erhvervsmæssige specialiseringer. Region Sjælland spiller Effektiv og koordineret erhvervsservice- 5. maj 2015 Side 3 af 18

4 hagen 2015 og 2016 Øget eksport i virksomheder 2015 og 2016 Ressourceeffektivitet 2015 og 2016 Grøn energi (Aktiviteter under den fælles regionale klimastrategi) 2015 og 2016 Bioøkonomi 2016 Vækstforum 8,5 mio. Regionalfond 15 mio. egenfinansiering 2016: Vækstforum: 3 mio Inter- Reg/Horizon : Vækstforum: 2 mio. Regionalfond 12,5 mio. Private 4,8 mio. 2016: Vækstforum 1-2 mio. Staten, evt. Horizon 2020, LIFE, interreg... Regionalfond 6 mio. (Tildeling i 2015) Vækstforum 2 mio. kr. (tildeling 2015) Regionalfond op til 15 mio. (Udbud i 2015 eller 2016) Budget 2015, Grøn satsning 2 mio. Kommuner 0,8 mio. Interreg ØKS Budget 2016, Grøn Satsning 4 mio. Vækstforum 2016: ca. 4,5 mio. Regionalfond en aktiv rolle i Greater Copenhagen. Aktiviteterne skal skabe vækst og beskæftigelse i virksomheder i regionen. At skabe flere internationale vækstvirksomheder, flere arbejdspladser samt øget eksport og omsætning i Region Sjællands virksomheder. Reducerede driftsomkostninger og energi- og ressourceforbrug i virksomheder. Skabe et udbud der danner grundlag for udviklingen af et stateof-the-art affaldssorteringsanlæg. Øget anvendelse af vedvarende energi. Øget anvendelse af biomasse, og heraf innovation i virksomheder. system (samarbejde), sikre virksomhederne lettere adgang til relevante tilbud. Greater Copenhagen FOOD Innovation (udbud) ( ) skal gennemføre innovationsforløb i fødevarevirksomheder. Oplevelser & Fødevarer (Call) (2016). Fødevarevirksomhedernes produktion skal styrkes og promoveres i metropolen. Zealand Global (tildeling) ( ) Væksthuset skal gennemføre kollektive og individuelle udviklingsmoduler for deltagende virksomheder. Samarbejde med Eksportrådet og Væksthus Sjælland om at øge eksport i virksomheder i regionen (tildeling) ( ), del af nationalt samarbejde. Rest til ressource (tildeling) (2015) Dansk Symbiosecenter skal hjælpe 30 virksomheder med at udvikle grønne forretningsmodeller og symbioser. Oparbejdning og genanvendelse af affald (Tildeling) (2015) CLEAN skal afklare grundlaget for samt evt. udarbejde et udbud hvor private tilbudsgivere inviteres til at afgive et tilbud på etablering af et state-of-the-art sorteringsanlæg til fx plastik. Der er indlagt en stop/go mekanisme efter afklaringsfasen. Regionens virksomhed som driver for grøn omstilling (samarbejde) ( ) Der udarbejdes en strategi og indsatsplan for Region Sjælland. Udbud (2015 eller 2016) på forbedring af Energi- og ressourceeffektivitet i SMV ere (prioritetsakse 3 i Regionalfondsprogrammet ). Vindmølleindsats (tildeling) (2015) Energiklyngecentret skal skabe grundlaget for fremskynding af opstilling af nye landvindmøller i 6 kommuner. Biogas i tilknytning til procesindustrivirksomheder (tildeling) (2015) Energiklyngecenter Sjælland m.fl. skal skabe grundlag for beslutninger om etablering af de første biogasanlæg i tilknytning til industrivirksomheder. Igangsættelse af yderligere projekter under den fælles regionale klimastrategi med fokus på anvendelsen af vedvarende energi (2016). Igangsættelse af projekter på det bioøkonomiske område (udbud) (2016). På baggrund af igangværende aktiviteter 5. maj 2015 Side 4 af 18

5 Finansiering til virksomheder 2016 INBIOM, nationale fonde, Horizon 2o2o Vækstforum 10 mio. Regionalfond 3 mio. Regionalfond/Socialfond 20 mio. Staten Udvikle nye finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder. hos bl.a. INBIOM og det nationale bioøkonomipanel, identificeres og udbydes 3-6 relevante bioøkonomiske projekter. Nye kapitaltilbud for SMV på baggrund af analyse (udbud) ( ), eventuelt i en landsdækkende løsning. Innovations- og fundraisingsvejledning til mindre virksomheder (tildeling) ( ) CAPNOVA skal etablere en samlet løsning for vejledning vedr. projektfinansiering og innovationsprojekter i små og mellemstore virksomheder. 5. maj 2015 Side 5 af 18

6 16 Tema 2: Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst Strategisk fokus: En større andel af de sjællandske virksomheder skal få del i anlægsinvesteringerne, og derigennem sikre vækst, beskæftigelse og flere kompetencer til den sjællandske arbejdsstyrke og regionale virksomheder. Det skal ske ved at: Udvikle innovative løsninger i samarbejde med vidensinstitutioner og forskning Skabe et marked for nye produkter og services, samt Sikre kvalificeret sjællandsk arbejdskraft til de kommende opgaver og job En prioriteret og fokuseret indsats skal sikre, at vækst og udvikling spredes til alle dele af regionen. Strategiske mål: Bidrager primært til: 4: Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og blibliver styrket i Region Sjælland 5: Innovation øger produktivitet og sikrer vækst vende beskæftigelse Bidrager også til: 1: Beskæftigelsen 6: En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand 9: Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland 10: Vækst og udvikling i hele regionen Igangværende aktiviteter Vækstaftale 2 - Udnytte de store anlægsinvesteringer Driving the future of Femern Belt Klar til nye muligheder Quickstart Aktiviteter som med handlingsplanen igangsættes i 2015 eller 2016 AKTIVITET, TID Offentlig-privat innovation (OPI) 2015 Femern innovationsaktiviteter FINANSIERING Sundhedsinnovationmidler + sundheds-midler. Evt. Interreg og Horizon2020 Budget 2015, Femern midler 2 mio. FORMÅL OG EFFEKT Understøtte og fremme innovation ved at styrke private virksomheders adgang til samarbejde og test-muligheder omkring sygehuse og sygehus-byggerier i regionen. Styrke innovation i virksomheder med PROJEKTATIVITETER HERUNDER OPI og testadgang i sundhedsvæse- (2015) Afprøve eksisterende testmuligheder og udvikle kommerciel forretningsmodel for videreførelse af testfacilitet/testtilgang for private virksomheder til sundhedsvæsenet. net (samarbejde) En indgang for virksomheder til Region Sjælland (samarbejde) (2015) Etablering af indgang for medikovirksomheder og derefter andre brancher. Femern Innovation Region FIR (tildeling) ( ) Der etableres et 5. maj 2015 Side 6 af 18

7 2015 Quickstart 2015 Kriegers Flak 2015 Dansk-Tysk statistik-samarbejde 2016 Dansk Tysk Interreg Vækstforum 1,7 mio. Evt. ERASMUS+ Vækstforum/Budget 2016 FB: 2 mio (samlet) + Dansk-tysk interreg udgangspunkt i etableringen af den faste Femern Bælt forbindelse, både selve byggeriet og mulighederne i forlængelse heraf. De sociale klausuler, der indgår i kontrakterne med de store konsortier ved de store anlægsinvesteringer, skal udmunde i egentlige praktikpladser. Virksomheder i regionen får andel i opgaverne i forbindelse med de store anlægsinvesteringer, her Kriegers Flak. Skabe et fælles statiskgrundlag og derigennem mulighed for at følge udviklingen i hele grænseområdet. regionalt sekretariat, som i tilknytning til den nationale GTS indsats skal styrke virksomhedernes innovation. Driving the Future of Femern Belt (tildeling) (2015) Der udvikles et interreg-projekt, som skal styrke dansktyske innovationsaktiviteter i netværk, klynger og platforme. Praktikpladssamarbejde (tildeling) (maj 2015) 8 uddannelsesinstitutioner fra både Region Sjælland og Region Hovedstaden samarbejder om at etablere partnerskaber med relevante bygherrer, der kan føre til praktik aftaler, og dermed tiltrække unge og voksne til uddannelserne. Kriegers flak (samarbejde) ( ) Sammen med Offshore Energy og Copenhagen Capacity arbejdes for at etablere et regionalt netværk af havne og virksomheder, som kan byde på etablerings- og serviceopgaver i forbindelse med den planlagte havvindmøllepark Kriegers Flak. Sikrer muligheden for at kunne overvåge det dansk-tyske arbejdsmarked og dokumentere udviklingen før under og efter etableringen af den faste Femern Bælt forbindelse i hele Interreg-området. 5. maj 2015 Side 7 af 18

8 16 Tema 3: De rette kompetencer styrker væksten Strategisk fokus: For at opnå en kompetent arbejdsstyrke skal ufaglært arbejdskraft opkvalificeres i størst muligt omfang. Således skal flere unge tage en ungdomsuddannelse og en større andel af de unge skal tage en erhvervskompetencegivende uddannelse (EUD). Det gælder særligt andelen af unge mellem år, der er på kontanthjælp. Dette skal ske gennem en fokuseret indsats i Østdanmark. Derudover skal indsatsen bidrage til, at flere unge vælger en teknisk videregående uddannelse. Samtidig skal aktiviteter, der understøtter et bedre match mellem virksomhedernes efterspørgsel og det regionale uddannelsesudbud, være med til at sikre uddannelsesmuligheder for alle i hele regionens geografi. Strategiske mål: Bidrager primært til: 1: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland 6: En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand 7: Flere unge gennemfører en studieforberedende eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse Bidrager også til: 4: Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og blivende beskæftigelse 5: Innovation øger produktivitet og sikrer vækst Igangværende aktiviteter Vækstaftale 3 - Viden ud i virksomheder Arbejdskraft til produktionsvirk somheder Blikfang Brobygning 3.0 Talentforløb på tværs af ungdomsuddan nelser Forprojekt Study Labs Fra nye værktøjer til øget gennemførsel Erhverv ind i uddannelserne 5. maj 2015 Side 8 af 18

9 Aktiviteter som med handlingsplanen igangsættes i 2015 eller 2016 AKTIVITET, TID FINANSIERING FORMÅL OG EFFEKT PROJEKTATIVITETER HERUNDER Kompetenceparat og : Budget 2015, KP2020: 3,9 mio. Socialfond ERASMUS+ 2016: Budget 2016, KP2020: 4 mio. Socialfond Skal bidrage til at flere unge får en erhvervskompetencegivende uddannelse. At flere får en erhvervsuddannelse, herunder at der er tilgængelighed til erhvervsuddannelser alle steder i regionen. Og at flere får en teknisk videregående uddannelse. Skal endvidere fremme aktiv inklusion herunder med henblik på at fremme lige muligheder og aktiv deltagelse og forbedring af beskæftigelsesevnen. Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser (EUX, STX, HTX) (udbud) (2015) Skal bidrage til at flere unge vælger en teknisk videregående uddannelse, dels ved at fokusere på talentprogrammer, dels ved at skabe bedre brobygning mellem ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Fælles ungeindsats i Østdanmark : Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne (EUV for årige) (udbud) (2015) Udbuddet skal sikre et optimalt udbytte af EUVindsatsen i Region Sjælland, som er individuelle tilrettelagte uddannelsesforløb for årige og træder i kraft sommeren Tilgængelighed til uddannelser (udbud) (2015) Udbuddet adresserer udfordringen i at frafaldet fra erhvervsuddannelserne er for højt og transportafstand er en væsentlig faktor. Forberede DM Skills event i Roskilde 2017 (call) (2016) Call for projektforslag der gør afviklingen af DM i Skills til en regional begivenhed og løftestang for at flere unge vælger en erhvervskompetencegivende uddannelse. Inklusion via uddannelse og beskæftigelse (call) (2016) Call for projektforslag ifht. socialfondens prioritetsakse: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse 5. maj 2015 Side 9 af 18

10 16 Tema 4: Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed Strategisk fokus: For at øge regionens attraktivitet for virksomheder, borgere og turister, arbejdes der med aktiviteter, som gør det bedre at drive virksomhed, leve og opleve i regionen. Ud over samspil med bl.a. kompetenceaktiviteterne om at tilbyde gode uddannelsesmuligheder, er der i dette tema specielt fokus på: Fysisk infrastruktur, som øger tilgængelighed for varer og trafikanter, herunder pendlere Digital infrastruktur, som gør det mere attraktivt drive virksomhed og arbejde i alle dele af regionen Samspil mellem institutioner og virksomheder som leverer kultur og oplevelser i regionen Udnyttelse af den nye organisering inden for dansk turisme, så der skabes bedre sammenhæng i dansk turismefremme. Strategiske mål: Bidrager primært til: 8: Styrket digital infrastruktur gør det attraktivt at bo og drive virksomhed i alle dele af regionen 10: Vækst og udvikling i hele regionen Bidrager også til: 1: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland 5: Innovation øger produktivitet og sikrer vækst 9: Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland Igangværende aktiviteter Trafikplan og trafikbestilling STRING GREAT Sjællandske tværforbindelse Mobil- og bredbånd Vækstaftale 4 - turisme og bedre oplevelser Erhvervs- og mødeturisme Etablering af Østersøpartnerskab Oplevelsesbaseret kystturisme Kulturpulje 5. maj Side 10 af

11 Aktiviteter som med handlingsplanen igangsættes i 2015 eller 2016 AKTIVITET, TID FINANSIERING FORMÅL OG EFFEKT PROJEKTATIVITETER HERUNDER Mobil- og bredbåndsdækning Budget 2015: 0,5 mio. Evt. interreg C 2015 Mobilitet og tilgængelighed 2015 Logistik- og transportklynge 2016 Aktiviteter under Østersøpartnerskabet 2016 Kulturpuljen 2016 Vækstforum 0,75 mio. kr. + evt. Interreg-midler Vækstforum ca. 3,5 mio. kr. Budget 2016: 3 mio. Sikre udbredelsen af mobil- og bredbåndsdækningen særligt i de tyndt befolkede områder i regionen Øge tilgængelighed og mobilitet i regionen under hensynet til miljøet samt sikre fælles prioriteringer mellem kommuner og regioner omkring nye infrastrukturinvesteringer. Etablere en klyngeorganisation for transport- og logistikvirksomheder på Sjælland. Skabe et godt erhvervsklima for vækst i turismen i Region Sjælland samt vækst i antallet af turister således at omsætningen i turismeerhvervet øges. Een attraktiv region for borgere og turister. OPP/OPS om mobil- og bredbåndsdækning i yderområder (udbud) (2015) Udbud for at forbedre beslutningsgrundlag for at udvikle forretnings-modeller og finansieringsmodeller for at sikre mobil- og bredbåndsdækning i alle dele af regionen. Politisk interessevaretagelse Udvikling af konkrete løsninger Implementering af løsninger Revision af regionens trafikplan Forslag til kørsel med regionstog på statens banestrækning Køge-Roskilde i samdrift med strækningerne Køge- Faxe Ladeplads/Rødvig Trafikcharter for Greater Copenhagen i samarbejder med regioner og kommuner på Sjælland samt Region Skåne. Sætte den Sjællandske Tværforbindelse på den nationale handlingsplan. Call, 2016: Etablering af en klyngeorganisation som kan igangsætte virksomhedsrettede initiativer omkring effektiv og grøn logistik. Udbud, 2016: forventes at ske i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og med udgangspunkt i Østersøpartnerskabets handlingsplan. Aktiviteter skal være med til at skabe vækst i antallet af iværksættere inden for kyst- og naturturisme, forretningsudvikling af smv er der kan og vil, udnyttelse af nationalparker og UNESCO udpegede områder samt kulturturisme i et kyst- og naturperspektiv. Call, 2016: Temaet fastsættes politisk med udgangspunkt i erfaringerne fra tidligere års kulturpuljer. 5. maj 2015 Side 11 af 18

12 Rammer for handlingsplanen Aktivitetstyper De aktiviteter, som gennemføres i forlængelse af handlingsplanen, er opdelt i nedenstående typer. Mens tildelinger og udbud udvikles og forberedes til at blive sat i gang på Regionsrådets og Vækstforums initiativ, lægger calls i højere grad op til at aktiviteter beskrives på aktørers initiativ: Type Tildeling Udbud Call Samarbejde og interessevaretagelse Fastlægges i handlingsplanen som ramme for aktivitet: effektmål, aktiviteter og aktør/aktører. effektmål og aktivitet effektmål og udfordring samt evt. bud på løsningsmodeller effektmål og aktivitet Udvikling af aktiviteten sker Aktiviteten gennemføres Igangværende eksempler: i dialog mellem aktør/ aktører og administration af aktøren/ aktørerne Symbiose Center, aftale hos flere aktører/ konsortier, som giver tilbud af vindende aktør/ konsortium hos den aktør / de aktører, som giver det bedste bud på løsning af pågældende aktør/ aktører i administrationen, typisk i samarbejde med andre aktører af administrationen, evt. i samarbejde Vækstaftaler Kulturpuljen Analyser, forprojekter, medlemskaber, Interessevaretagelse, politisk betjening af komiteer etc. Aktivtetens type beror i høj grad på, hvor eksperimentel karakter indsatsen har. Ved tildeling og udbud bygger indsatsen videre på god praksis og resultater. Her er der ikke brug for at eksperimentere, men for at finde de bedste til at implementere. Disse aktiviteter udvikles på initiativ fra Regionsrådet og Vækstforum ud fra de præcise rammer i handlingsplanen for, hvad aktiviteten skal bidrage til (effektmål), hvad den skal indeholde (aktiviteter), samt ved tildeling hvilke aktører der er bedst på området. Call udvikles på initiativ fra aktører, og har typisk en større grad af eksperimentel karakter. De sættes i gang med udgangspunkt i beskrivelsen i handlingsplanen, og aktørers forslag til aktiviteter skal ligge inden for denne ramme. Denne type af aktiviteter vil samlet set udgøre en begrænset del af indsatsen, og der kan fastlægges en øvre grænse for den enkelte aktivitets budget. 5. maj 2015 Side 12 af 18

13 En gruppe af aktiviteter vil typisk ikke kræve særskilt projektfinansiering. Det er eksempelvis politiske samarbejder eller aktiviteter, som gennemføres af administrationen som led i den løbende drift, herunder aktiviteter i samarbejde med andre. Udvælgelseskriterier Vækst- og udviklingsstrategien udpeger ambitiøse mål, som skal nås. Handlingsplanen beskriver aktiviteter, som skal gennemføres de kommende år for at nå dem. Udviklingen og udvælgelsen af aktiviteter skal sikre, at indsatsen bliver fokuseret og at EFFEKT er det afgørende parameter. 5. maj 2015 Side 13 af 18

14 Som figuren viser, skal aktiviteter kunne passere fire filtre: 1. De skal bidrage til et eller flere af de 10 mål i den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2. De skal arbejde med en eller flere af de 5 vækstdrivere i den regionale vækst- og udviklingsstrategi: ressourceeffektivitet, kompetence, eksport, iværksætteri og kapital, innovation 3. De skal fokusere på en eller flere af de udvalgte brancher (tema 1) OG/ELLER på én af 3 tværgående indsatsområder (tema 2-4) 5. maj 2015 Side 14 af 18

15 4. De skal agere inden for de 6 principper i den regionale vækst- og udviklingsstrategi Jævnfør principperne, vil aktiviteter, som igangsættes i forlængelse af handlingsplanen, blive vurderet på, i hvor høj grad de lever op til: 1. Aktiviteter skal fokusere på effekt i virksomheder inden for en eller flere af brancherne: Fødevarer, Bygge og anlæg, Logistik og transport samt Bioøkonomi. Valget af de fire brancher bygger på analyser af deres nuværende position i regionens erhvervsliv og på deres potentialer i fremtiden. Fokus er på innovation, iværksætteri, internationalisering, ressourceeffektivitet og/eller kompetencer. 2. Aktiviteter skal være ressourceeffektive og af høj kvalitet. Der skal gennemføres færre og større aktiviteter af høj kvalitet. 3. Aktiviteter skal gennemføres af de aktører, som er bedst til at løse opgaven. Partnerskaber kan gå på tværs af sektorer og geografiske grænser. 4. Aktiviteter skal med deres effektkæde tydeligt demonstrere, at de bidrager til at indfri mindst en (gerne flere) af de 10 målsætninger, som fremgår af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. 5. Aktiviteter skal have god sammenhæng til relevante statslige, regionale og lokale initiativer. Gearing bør ske i relevant omfang fra andre finansieringskilder end fra de regionale udviklingsmidler/erhvervsudviklingsmidler, som udmøntes via Regionsrådet. Gearingen fra må gerne være højere end 50 %. Aktiviteterne udvælges dermed således at der er god sammenhæng mellem strategi, aktiviteter, resultater og effekter. Dette skærpes i udviklingsfasen ved at arbejde med effektkæder for aktiviteterne, og i projektperioden og opfølgningen ved at måle på resultater og dermed sandsynligheden for, hvorvidt de ønskede effekter vil vise sig. Herunder er det vigtigt at have for øje, at indsatsen består af både kortsigtede og langsigtede investeringer. Aktiviteterne vil således få effekt i forskellige tidshorisonter. Det er vigtigt at have for øje i opfølgningen, når man skal sandsynliggøre effekten af de forskellige aktiviteter, at jo større tidsforskydning der er mellem projektaktiviteter og effekt, jo sværere er det at isolere de opnåede effekter til den gennemførte indsats. Derfor måles der i opfølgningen både på aktivitetsnære delmål og på indikatorer for regionens udvikling. Delmål for handlingsplan Her opstilles forventninger til de effekter, handlingsplanen kommer til at skabe og dermed handlingsplanens bidrag til de 10 målsætninger i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. ReVUS målsætninger Effekter som resultat af handlingsplanens aktiviteter Forventet Beskæftigelsen bliver Mål 1: Projekterne bidrager samlet til den øgede beskæftigelse, stillinger maj 2015 Side 15 af 18

16 styrket i Region Sjælland Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders konkurrenceevne Regionens energi er grøn Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og blivende beskæftigelse Innovation øger produktivitet og sikrer vækst En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand Flere unge gennemfører en studieforberedende eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse Styrket digital infrastruktur gør det attraktivt at leve og drive virksomhed i alle dele af regionen Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region jælland Mål 1: Projekter der bidrager til at øge antallet af personer i den erhvervsaktive 1 alder, der står til rådighed for virksomhederne Mål 2: Så mange virksomheder vil arbejde med symbiose og ressourceeffektivisering efter deltagelse i projekterne 29 Mål 2: Så mange virksomheder vil opnå et årligt fald i energi- og materialeforbrug. 20 Mål 3: Antal projekter der understøtter at vind og biomasse skal udgøre 40 pct. af det endelige energiforbrug i Mål 4: Der er etableret mindst to certificerede sølv-klyngesamarbejder1 om udvikling af nye innovative løsninger, produkter og services i regionen inden udgangen af De tiltrækker både virksomheder og viden-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Mål 4: Minimum en fjerdedel af underentrepriser i forbindelse med de store 125 anlægsprojekter i Region Sjælland udføres af virksomheder lokaliseret i regionen. Mål 5: Antallet af virksomheder, der introducerer nye varer og ydelser 143 Mål 5: Antal projekter der bidrager til at løfte produktivitetsniveauet i virksomheder i regionen (produktiviteten skal stige med 20 % fra 2012 til 2020) Mål 6: Antallet af medarbejdere i sjællandske virksomheder pba. Projekterne (andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse i virksomheder i regionen skal stige med 20 % til 2020) Mål 6: Projekter der bidrager til at sikre at andel borgere i regionen med en erhvervsfaglig uddannelse fastholdes på 37 %. Mål 7: Antallet af unge, som forventes at gennemfører en ungdomsuddannelse pga. deltagelse i projekterne Mål 7: Antallet af unge, som forventes at gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse pga. deltagelse i projekterne Mål 8: Antal projekter der bidrager til at husstande og virksomheder i regionen får forbedret mobildækning og adgang til bredbåndshastigheder Mål 9: Antal projekter der bidrager til den økonomiske vækst og beskæftigelse i 3 metropolregionen Copenhagen (Østdanmark og Region Skåne). Mål 9: Antal virksomheder som igennem projekterne forventes at deltage i interregionale projekter (primært i de grænsenære dele af de tyske og svenske regio- 40 ner) Mål 9: Antal virksomheder der via projekter starter / øger deres eksport 129 Vækst og udvikling i hele Mål 10: Antal projekter der bidrager til at øge erhvervsindkomsten i yderområderne 6 regionen Mål 10: Antal projekter der bidrager til at øge befolkningens gennemsnitsindkomst 6 i yderområderne NB: Enhederne for den forventede opnåede effekt er forskellige, og fremgår af beskrivelsen af det pågældende effektmål i tabellen. Tentativt budget for aktiviteterne i handlingsplan De økonomiske rammer for handlingsplanen udgøres af: De regionale midler, som afsættes i Region Sjællands budget en større del af midlerne i både 2015 og 2016 er disponeret ved tidligere beslutninger. Midlerne er dels o De regionale udviklingsmidler som udmøntes via Forretningsudvalget 5. maj 2015 Side 16 af

17 16 o De regionale erhvervsudviklingsmidler som udmøntes via Regionsrådet efter indstil- ling fra Vækstforum De regionale rammer for regionalfonden og socialfonden, som udmøntes via Erhvervsstyrel- sen efter indstilling fra Vækstforum De samlede rammer for de tre interreg-programgeografier, som udmøntes af programmer- nes egne indstillingsudvalg Landdistriktsmidlerne, som udmøntes af NaturErhvervsstyrelsen, bl.a. efter indstilling fra de lokale aktionsgrupper (LAG) Dertil kommer gearing af aktiviteterne fra lokale midler, nationale puljer, EU-puljersamt medfinansiering fra private fonde aktørerne Tentativt budget, aktiviteter i handlingsplan Handlingsplan samlet ( ) Tidligere bevilliget Restrammer (samlede ) NB: Beløbene udgøres af de forslag til investeringer, som fremgår af de beskrevne aktiviteter, samt beregnet gearing af regionale midler/strukturfondsmidler på minimum 50 %. Rammen for regionalfond og socialfond er programperioden Forventet anvendelse af interreg-midler figurerer under Andre og udgør minimum 35 mio. kr. heraf. Med handlingsplanen disponeres Regionsrådets midler afsat til regionale udviklingsaktiviteter inden for grøn vækst, kompetenceparat 2020, kultur og udvikling i Femern Bælt korridoren i 2015 (alle 4 temaer). Det samme gælder hovedparten af de tilsvarende midler, som Regionsrådet senere på året forventer at afsætte til maj Side 17 af

18 Tilsvarende disponeres Vækstforums erhvervsudviklingsmidler i I 2016 forbliver ca. 20 % af midlerne udisponerede, dog afhængigt af hvilken ramme Regionsrådet afsætter senere på året. Midlerne planlægges anvendt til virksomhedsrettede aktiviteter indenfor Greater Copenhagen, vækstog innovationsaktiviteter, eksportfremmende aktiviteter, ressourceeffektivisering og transport og logistikklynge (tema 1+2+4). I 2016 desuden til bioøkonomi, at øge finansieringsmulighederne for virksomheder samt turismeaktiviteter under Østersøpartnerskabet (tema 1+4). Regionalfondsmidlerne planlægges ligeledes anvendt til de nævnte formål (kun tema 1). Socialfondsmidlerne planlægges anvendt til aktiviteter inden for Kompetenceparat 2020 herunder social inklusion (tema 3). 5. maj 2015 Side 18 af 18

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf. F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING - E N O V E R S I G T Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300 E-mail: arf@arf.dk Web:

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere