Udkast til handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi"

Transkript

1 Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling... 2 Aktiviteterne i handlingsplanen er opdelt efter strategiens fire temaer... 2 Tema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst... 3 Tema 2: Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst... 6 Tema 3: De rette kompetencer styrker væksten... 8 Tema 4: Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed Rammer for handlingsplanen Aktivitetstyper Udvælgelseskriterier Delmål for handlingsplan Tentativt budget for aktiviteterne i handlingsplan Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan Dette udkast forelægges med henblik på fastlæggelse og godkendelse af indholdet på: Vækstforums døgnseminar maj, Regionsrådets udvalg for vækst- og udviklingsstrategi 3. juni 2015, og Regionsrådets møde 4. juni En længere dialogproces er gået forud for udarbejdelsen af dette udkast. I starten af februar har udvalget for vækst- og udviklingsstrategi og Vækstforum Sjælland fastlagt rammer for handlingsplanen og drøftet ideer til aktiviteter. I marts har følgende udvalg under Regionsrådet drøftet ideer til og prioriteringer af aktiviteter: Udvalget for europæiske relationer, 16. marts Udvalget for vækst- og udviklingsstrategi, 23. marts Kompetence- og forskningsudvalget, 24 marts Udvalget for trafik, klima og ressourcer, 25. marts Samtidig har administrationen været i dialog med samarbejdspartnere i og uden for regionen for at indhente viden og drøfte samarbejdsmuligheder. Der har frem til 27. marts været åbent for alle for input til handlingsplanen, og der er afholdt møder med bl.a. parter i Vækstforum og den 18. marts et seminar, hvor mere end 50 deltagere drøftede samarbejdsmuligheder og videreudviklede aktiviteter. Herefter har administrationen foretaget en bearbejdning af de mange input og ideer for at nå frem til hvilke aktiviteter, der bør igangsættes inden for de økonomiske rammer det næste halvandet år, for mest effektivt at opnå de ti mål, som er beskrevet i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Resultatet af denne proces fremgår af dette udkast. Udkastet er et forslag, som hermed fremlægges til drøftelse, samt fastlæggelse af det endelige indhold og godkendelse heraf. 5. maj 2015 Side 1 af 18

2 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan Handlingsplanen angiver, hvilke aktiviteter Regionsrådet og Vækstforum vil sætte i gang de næste halvandet år. Handlingsplanen: Adresserer de 10 målsætninger i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Og indeholder delmål, som gør aktiviteternes bidrag til strategiens mål tydelige. Indeholder udvælgelseskriterier, som fremhæver sammenhængen mellem strategiens målsætninger og principper og handlingsplanens aktiviteter. Bygger på viden om, hvad der virker, herunder igangværende aktiviteter, erfaringer og best practise både fra regionen og sammenlignelige regioner i Nordeuropa. Forberedelsen af indsatsen sker i dialog med eksperter og centrale aktører inden for de pågældende fagområder med henblik på at sikre, at aktiviteterne reelt er baseret på best practise. Bygger videre på den igangværende indsats, som findes beskrevet i denne plan. Alle nye aktiviteter skal udvikles i relation hertil. Igangsætter de mest effektfulde aktiviteter og følger op på effekten heraf. Bidrager til internationalisering og til udvikling i yderområder. Udgør et dynamisk grundlag for at sætte aktiviteter i gang. Aktiviteter modnes og sættes i gang undervejs i plan-perioden. En tidsplan giver overblik over hvornår og hvordan hvad igangsættes. Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling Med handlingsplanen udpeger Regionsrådet og Vækstforum de aktiviteter som, samlet set og med en fornuftig risikoprofil, bidrager mest effektfuldt til at skabe vækst og beskæftigelse i virksomheder i regionen. Det betyder at gode ideer er fravalgt til fordel for bedre ideer eller mere effektfulde ideer. Og det betyder en skarp prioritering af de udviklingsmidler, som er til rådighed. Både de midler som Regionsrådet afsætter og prioriterer herunder i samarbejde med Vækstforum og EU midler i socialfonden og regionalfonden. Med handlingsplanen vil Regionsrådet og Vækstforum disponere hovedparten af midlerne i , og geare indsatsen bedst muligt med interregmidler, nationale puljer og internationale programmer. En afgrænset del af midlerne reserveres aktiviteter, som ikke er kendte nu, men hvor Regionsrådet og Vækstforum i løbet af plan-perioden identificerer et behov for at igangsætte yderligere aktiviteter. Aktiviteterne i handlingsplanen er opdelt efter strategiens fire temaer Aktiviteterne i handlingsplanen er beskrevet under de fire temaer i strategien, men går i flere tilfælde på tværs af temaerne, og udgør en samlet indsats. De fire temaer i strategien er: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst De rette kompetencer styrker væksten Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed For hvert tema beskrives: Hvilke prioriteringer og strategisk fokus sættes der i handlingsplanen for temaet. Hvilke mål i strategien understøtter temaet primært og sekundært. Et overblik over eksisterende aktiviteter og aktiviteter der skal igangsættes i maj 2015 Side 2 af 18

3 16 Tema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Strategisk fokus: Der skal være flere vækstvirksomheder i regionen, og flere virksomheder neden under vækstlaget skal løftes op i vækstlaget. Den funktionelle sammenhæng i Greater Copenhagen regionen skal udnyttes. Der skal skabes mere samspil mellem dan- ske og udenlandske virksomheder både i nabogeografierne og på fjernere markeder. Det skal ske gennem: Ressourceeffektivitet Innovation og vækst Internationalisering og eksportfremme Strategiske mål: Bidrager primært til: 2: Bæredygtig udvikling med særlig fokus på res- sourceeffektivitet øger virksomhedernes konkurrenceevne 3: Regionens energi er grøn 9: Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland Bidrager også til: 1: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland 5: Innovation øger produktivitet og sikrer vækst 10: Vækst og udvikling i hele regionen Igangværende aktiviteter Greater Copenhagen Vækstaftale 1, 3 og +1 Globale vækstvirksomheder CAPNOVA Invest Zealand Erhvervs inkubator Strategi, mål og vækst SMV er Vækstfremmende Inkubationsforløb for SMV'er SMV teknologisk innovation til bioteknologis k produktion Bioenergi Sjælland Industriel symbiose Bioøkonomiske projekter Aktiviteter som med handlingsplanen igangsættes i 2015 eller 2016 AKTIVITET, TID Team Vækst Danmark 2015 Greater Copen- 2015: FINANSIERING Vækstforum 8 mio. Regionalfond 12 mio. national EU-pulje 2 mio. deltagerbetaling FORMÅL OG EFFEKT PROJEKTATIVITETER HERUNDER Formålet er at øge antallet Udbud på etablering af Team Vækst af højvækstvirksom- Danmark. Team Vækst Danmark skal heder med globalt med udgangspunkt i regionale specialiseringer vækstpotentiale. Det gennemføre intensive vækstforløb skal ske i et landsdæk- i virksomheder med vækstpotentiale. kende samarbejde om etablering af træningsfaciliteter baseret på regionale erhvervsmæssige specialiseringer. Region Sjælland spiller Effektiv og koordineret erhvervsservice- 5. maj 2015 Side 3 af 18

4 hagen 2015 og 2016 Øget eksport i virksomheder 2015 og 2016 Ressourceeffektivitet 2015 og 2016 Grøn energi (Aktiviteter under den fælles regionale klimastrategi) 2015 og 2016 Bioøkonomi 2016 Vækstforum 8,5 mio. Regionalfond 15 mio. egenfinansiering 2016: Vækstforum: 3 mio Inter- Reg/Horizon : Vækstforum: 2 mio. Regionalfond 12,5 mio. Private 4,8 mio. 2016: Vækstforum 1-2 mio. Staten, evt. Horizon 2020, LIFE, interreg... Regionalfond 6 mio. (Tildeling i 2015) Vækstforum 2 mio. kr. (tildeling 2015) Regionalfond op til 15 mio. (Udbud i 2015 eller 2016) Budget 2015, Grøn satsning 2 mio. Kommuner 0,8 mio. Interreg ØKS Budget 2016, Grøn Satsning 4 mio. Vækstforum 2016: ca. 4,5 mio. Regionalfond en aktiv rolle i Greater Copenhagen. Aktiviteterne skal skabe vækst og beskæftigelse i virksomheder i regionen. At skabe flere internationale vækstvirksomheder, flere arbejdspladser samt øget eksport og omsætning i Region Sjællands virksomheder. Reducerede driftsomkostninger og energi- og ressourceforbrug i virksomheder. Skabe et udbud der danner grundlag for udviklingen af et stateof-the-art affaldssorteringsanlæg. Øget anvendelse af vedvarende energi. Øget anvendelse af biomasse, og heraf innovation i virksomheder. system (samarbejde), sikre virksomhederne lettere adgang til relevante tilbud. Greater Copenhagen FOOD Innovation (udbud) ( ) skal gennemføre innovationsforløb i fødevarevirksomheder. Oplevelser & Fødevarer (Call) (2016). Fødevarevirksomhedernes produktion skal styrkes og promoveres i metropolen. Zealand Global (tildeling) ( ) Væksthuset skal gennemføre kollektive og individuelle udviklingsmoduler for deltagende virksomheder. Samarbejde med Eksportrådet og Væksthus Sjælland om at øge eksport i virksomheder i regionen (tildeling) ( ), del af nationalt samarbejde. Rest til ressource (tildeling) (2015) Dansk Symbiosecenter skal hjælpe 30 virksomheder med at udvikle grønne forretningsmodeller og symbioser. Oparbejdning og genanvendelse af affald (Tildeling) (2015) CLEAN skal afklare grundlaget for samt evt. udarbejde et udbud hvor private tilbudsgivere inviteres til at afgive et tilbud på etablering af et state-of-the-art sorteringsanlæg til fx plastik. Der er indlagt en stop/go mekanisme efter afklaringsfasen. Regionens virksomhed som driver for grøn omstilling (samarbejde) ( ) Der udarbejdes en strategi og indsatsplan for Region Sjælland. Udbud (2015 eller 2016) på forbedring af Energi- og ressourceeffektivitet i SMV ere (prioritetsakse 3 i Regionalfondsprogrammet ). Vindmølleindsats (tildeling) (2015) Energiklyngecentret skal skabe grundlaget for fremskynding af opstilling af nye landvindmøller i 6 kommuner. Biogas i tilknytning til procesindustrivirksomheder (tildeling) (2015) Energiklyngecenter Sjælland m.fl. skal skabe grundlag for beslutninger om etablering af de første biogasanlæg i tilknytning til industrivirksomheder. Igangsættelse af yderligere projekter under den fælles regionale klimastrategi med fokus på anvendelsen af vedvarende energi (2016). Igangsættelse af projekter på det bioøkonomiske område (udbud) (2016). På baggrund af igangværende aktiviteter 5. maj 2015 Side 4 af 18

5 Finansiering til virksomheder 2016 INBIOM, nationale fonde, Horizon 2o2o Vækstforum 10 mio. Regionalfond 3 mio. Regionalfond/Socialfond 20 mio. Staten Udvikle nye finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder. hos bl.a. INBIOM og det nationale bioøkonomipanel, identificeres og udbydes 3-6 relevante bioøkonomiske projekter. Nye kapitaltilbud for SMV på baggrund af analyse (udbud) ( ), eventuelt i en landsdækkende løsning. Innovations- og fundraisingsvejledning til mindre virksomheder (tildeling) ( ) CAPNOVA skal etablere en samlet løsning for vejledning vedr. projektfinansiering og innovationsprojekter i små og mellemstore virksomheder. 5. maj 2015 Side 5 af 18

6 16 Tema 2: Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst Strategisk fokus: En større andel af de sjællandske virksomheder skal få del i anlægsinvesteringerne, og derigennem sikre vækst, beskæftigelse og flere kompetencer til den sjællandske arbejdsstyrke og regionale virksomheder. Det skal ske ved at: Udvikle innovative løsninger i samarbejde med vidensinstitutioner og forskning Skabe et marked for nye produkter og services, samt Sikre kvalificeret sjællandsk arbejdskraft til de kommende opgaver og job En prioriteret og fokuseret indsats skal sikre, at vækst og udvikling spredes til alle dele af regionen. Strategiske mål: Bidrager primært til: 4: Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og blibliver styrket i Region Sjælland 5: Innovation øger produktivitet og sikrer vækst vende beskæftigelse Bidrager også til: 1: Beskæftigelsen 6: En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand 9: Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland 10: Vækst og udvikling i hele regionen Igangværende aktiviteter Vækstaftale 2 - Udnytte de store anlægsinvesteringer Driving the future of Femern Belt Klar til nye muligheder Quickstart Aktiviteter som med handlingsplanen igangsættes i 2015 eller 2016 AKTIVITET, TID Offentlig-privat innovation (OPI) 2015 Femern innovationsaktiviteter FINANSIERING Sundhedsinnovationmidler + sundheds-midler. Evt. Interreg og Horizon2020 Budget 2015, Femern midler 2 mio. FORMÅL OG EFFEKT Understøtte og fremme innovation ved at styrke private virksomheders adgang til samarbejde og test-muligheder omkring sygehuse og sygehus-byggerier i regionen. Styrke innovation i virksomheder med PROJEKTATIVITETER HERUNDER OPI og testadgang i sundhedsvæse- (2015) Afprøve eksisterende testmuligheder og udvikle kommerciel forretningsmodel for videreførelse af testfacilitet/testtilgang for private virksomheder til sundhedsvæsenet. net (samarbejde) En indgang for virksomheder til Region Sjælland (samarbejde) (2015) Etablering af indgang for medikovirksomheder og derefter andre brancher. Femern Innovation Region FIR (tildeling) ( ) Der etableres et 5. maj 2015 Side 6 af 18

7 2015 Quickstart 2015 Kriegers Flak 2015 Dansk-Tysk statistik-samarbejde 2016 Dansk Tysk Interreg Vækstforum 1,7 mio. Evt. ERASMUS+ Vækstforum/Budget 2016 FB: 2 mio (samlet) + Dansk-tysk interreg udgangspunkt i etableringen af den faste Femern Bælt forbindelse, både selve byggeriet og mulighederne i forlængelse heraf. De sociale klausuler, der indgår i kontrakterne med de store konsortier ved de store anlægsinvesteringer, skal udmunde i egentlige praktikpladser. Virksomheder i regionen får andel i opgaverne i forbindelse med de store anlægsinvesteringer, her Kriegers Flak. Skabe et fælles statiskgrundlag og derigennem mulighed for at følge udviklingen i hele grænseområdet. regionalt sekretariat, som i tilknytning til den nationale GTS indsats skal styrke virksomhedernes innovation. Driving the Future of Femern Belt (tildeling) (2015) Der udvikles et interreg-projekt, som skal styrke dansktyske innovationsaktiviteter i netværk, klynger og platforme. Praktikpladssamarbejde (tildeling) (maj 2015) 8 uddannelsesinstitutioner fra både Region Sjælland og Region Hovedstaden samarbejder om at etablere partnerskaber med relevante bygherrer, der kan føre til praktik aftaler, og dermed tiltrække unge og voksne til uddannelserne. Kriegers flak (samarbejde) ( ) Sammen med Offshore Energy og Copenhagen Capacity arbejdes for at etablere et regionalt netværk af havne og virksomheder, som kan byde på etablerings- og serviceopgaver i forbindelse med den planlagte havvindmøllepark Kriegers Flak. Sikrer muligheden for at kunne overvåge det dansk-tyske arbejdsmarked og dokumentere udviklingen før under og efter etableringen af den faste Femern Bælt forbindelse i hele Interreg-området. 5. maj 2015 Side 7 af 18

8 16 Tema 3: De rette kompetencer styrker væksten Strategisk fokus: For at opnå en kompetent arbejdsstyrke skal ufaglært arbejdskraft opkvalificeres i størst muligt omfang. Således skal flere unge tage en ungdomsuddannelse og en større andel af de unge skal tage en erhvervskompetencegivende uddannelse (EUD). Det gælder særligt andelen af unge mellem år, der er på kontanthjælp. Dette skal ske gennem en fokuseret indsats i Østdanmark. Derudover skal indsatsen bidrage til, at flere unge vælger en teknisk videregående uddannelse. Samtidig skal aktiviteter, der understøtter et bedre match mellem virksomhedernes efterspørgsel og det regionale uddannelsesudbud, være med til at sikre uddannelsesmuligheder for alle i hele regionens geografi. Strategiske mål: Bidrager primært til: 1: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland 6: En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand 7: Flere unge gennemfører en studieforberedende eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse Bidrager også til: 4: Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og blivende beskæftigelse 5: Innovation øger produktivitet og sikrer vækst Igangværende aktiviteter Vækstaftale 3 - Viden ud i virksomheder Arbejdskraft til produktionsvirk somheder Blikfang Brobygning 3.0 Talentforløb på tværs af ungdomsuddan nelser Forprojekt Study Labs Fra nye værktøjer til øget gennemførsel Erhverv ind i uddannelserne 5. maj 2015 Side 8 af 18

9 Aktiviteter som med handlingsplanen igangsættes i 2015 eller 2016 AKTIVITET, TID FINANSIERING FORMÅL OG EFFEKT PROJEKTATIVITETER HERUNDER Kompetenceparat og : Budget 2015, KP2020: 3,9 mio. Socialfond ERASMUS+ 2016: Budget 2016, KP2020: 4 mio. Socialfond Skal bidrage til at flere unge får en erhvervskompetencegivende uddannelse. At flere får en erhvervsuddannelse, herunder at der er tilgængelighed til erhvervsuddannelser alle steder i regionen. Og at flere får en teknisk videregående uddannelse. Skal endvidere fremme aktiv inklusion herunder med henblik på at fremme lige muligheder og aktiv deltagelse og forbedring af beskæftigelsesevnen. Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser (EUX, STX, HTX) (udbud) (2015) Skal bidrage til at flere unge vælger en teknisk videregående uddannelse, dels ved at fokusere på talentprogrammer, dels ved at skabe bedre brobygning mellem ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Fælles ungeindsats i Østdanmark : Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne (EUV for årige) (udbud) (2015) Udbuddet skal sikre et optimalt udbytte af EUVindsatsen i Region Sjælland, som er individuelle tilrettelagte uddannelsesforløb for årige og træder i kraft sommeren Tilgængelighed til uddannelser (udbud) (2015) Udbuddet adresserer udfordringen i at frafaldet fra erhvervsuddannelserne er for højt og transportafstand er en væsentlig faktor. Forberede DM Skills event i Roskilde 2017 (call) (2016) Call for projektforslag der gør afviklingen af DM i Skills til en regional begivenhed og løftestang for at flere unge vælger en erhvervskompetencegivende uddannelse. Inklusion via uddannelse og beskæftigelse (call) (2016) Call for projektforslag ifht. socialfondens prioritetsakse: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse 5. maj 2015 Side 9 af 18

10 16 Tema 4: Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed Strategisk fokus: For at øge regionens attraktivitet for virksomheder, borgere og turister, arbejdes der med aktiviteter, som gør det bedre at drive virksomhed, leve og opleve i regionen. Ud over samspil med bl.a. kompetenceaktiviteterne om at tilbyde gode uddannelsesmuligheder, er der i dette tema specielt fokus på: Fysisk infrastruktur, som øger tilgængelighed for varer og trafikanter, herunder pendlere Digital infrastruktur, som gør det mere attraktivt drive virksomhed og arbejde i alle dele af regionen Samspil mellem institutioner og virksomheder som leverer kultur og oplevelser i regionen Udnyttelse af den nye organisering inden for dansk turisme, så der skabes bedre sammenhæng i dansk turismefremme. Strategiske mål: Bidrager primært til: 8: Styrket digital infrastruktur gør det attraktivt at bo og drive virksomhed i alle dele af regionen 10: Vækst og udvikling i hele regionen Bidrager også til: 1: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland 5: Innovation øger produktivitet og sikrer vækst 9: Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland Igangværende aktiviteter Trafikplan og trafikbestilling STRING GREAT Sjællandske tværforbindelse Mobil- og bredbånd Vækstaftale 4 - turisme og bedre oplevelser Erhvervs- og mødeturisme Etablering af Østersøpartnerskab Oplevelsesbaseret kystturisme Kulturpulje 5. maj Side 10 af

11 Aktiviteter som med handlingsplanen igangsættes i 2015 eller 2016 AKTIVITET, TID FINANSIERING FORMÅL OG EFFEKT PROJEKTATIVITETER HERUNDER Mobil- og bredbåndsdækning Budget 2015: 0,5 mio. Evt. interreg C 2015 Mobilitet og tilgængelighed 2015 Logistik- og transportklynge 2016 Aktiviteter under Østersøpartnerskabet 2016 Kulturpuljen 2016 Vækstforum 0,75 mio. kr. + evt. Interreg-midler Vækstforum ca. 3,5 mio. kr. Budget 2016: 3 mio. Sikre udbredelsen af mobil- og bredbåndsdækningen særligt i de tyndt befolkede områder i regionen Øge tilgængelighed og mobilitet i regionen under hensynet til miljøet samt sikre fælles prioriteringer mellem kommuner og regioner omkring nye infrastrukturinvesteringer. Etablere en klyngeorganisation for transport- og logistikvirksomheder på Sjælland. Skabe et godt erhvervsklima for vækst i turismen i Region Sjælland samt vækst i antallet af turister således at omsætningen i turismeerhvervet øges. Een attraktiv region for borgere og turister. OPP/OPS om mobil- og bredbåndsdækning i yderområder (udbud) (2015) Udbud for at forbedre beslutningsgrundlag for at udvikle forretnings-modeller og finansieringsmodeller for at sikre mobil- og bredbåndsdækning i alle dele af regionen. Politisk interessevaretagelse Udvikling af konkrete løsninger Implementering af løsninger Revision af regionens trafikplan Forslag til kørsel med regionstog på statens banestrækning Køge-Roskilde i samdrift med strækningerne Køge- Faxe Ladeplads/Rødvig Trafikcharter for Greater Copenhagen i samarbejder med regioner og kommuner på Sjælland samt Region Skåne. Sætte den Sjællandske Tværforbindelse på den nationale handlingsplan. Call, 2016: Etablering af en klyngeorganisation som kan igangsætte virksomhedsrettede initiativer omkring effektiv og grøn logistik. Udbud, 2016: forventes at ske i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og med udgangspunkt i Østersøpartnerskabets handlingsplan. Aktiviteter skal være med til at skabe vækst i antallet af iværksættere inden for kyst- og naturturisme, forretningsudvikling af smv er der kan og vil, udnyttelse af nationalparker og UNESCO udpegede områder samt kulturturisme i et kyst- og naturperspektiv. Call, 2016: Temaet fastsættes politisk med udgangspunkt i erfaringerne fra tidligere års kulturpuljer. 5. maj 2015 Side 11 af 18

12 Rammer for handlingsplanen Aktivitetstyper De aktiviteter, som gennemføres i forlængelse af handlingsplanen, er opdelt i nedenstående typer. Mens tildelinger og udbud udvikles og forberedes til at blive sat i gang på Regionsrådets og Vækstforums initiativ, lægger calls i højere grad op til at aktiviteter beskrives på aktørers initiativ: Type Tildeling Udbud Call Samarbejde og interessevaretagelse Fastlægges i handlingsplanen som ramme for aktivitet: effektmål, aktiviteter og aktør/aktører. effektmål og aktivitet effektmål og udfordring samt evt. bud på løsningsmodeller effektmål og aktivitet Udvikling af aktiviteten sker Aktiviteten gennemføres Igangværende eksempler: i dialog mellem aktør/ aktører og administration af aktøren/ aktørerne Symbiose Center, aftale hos flere aktører/ konsortier, som giver tilbud af vindende aktør/ konsortium hos den aktør / de aktører, som giver det bedste bud på løsning af pågældende aktør/ aktører i administrationen, typisk i samarbejde med andre aktører af administrationen, evt. i samarbejde Vækstaftaler Kulturpuljen Analyser, forprojekter, medlemskaber, Interessevaretagelse, politisk betjening af komiteer etc. Aktivtetens type beror i høj grad på, hvor eksperimentel karakter indsatsen har. Ved tildeling og udbud bygger indsatsen videre på god praksis og resultater. Her er der ikke brug for at eksperimentere, men for at finde de bedste til at implementere. Disse aktiviteter udvikles på initiativ fra Regionsrådet og Vækstforum ud fra de præcise rammer i handlingsplanen for, hvad aktiviteten skal bidrage til (effektmål), hvad den skal indeholde (aktiviteter), samt ved tildeling hvilke aktører der er bedst på området. Call udvikles på initiativ fra aktører, og har typisk en større grad af eksperimentel karakter. De sættes i gang med udgangspunkt i beskrivelsen i handlingsplanen, og aktørers forslag til aktiviteter skal ligge inden for denne ramme. Denne type af aktiviteter vil samlet set udgøre en begrænset del af indsatsen, og der kan fastlægges en øvre grænse for den enkelte aktivitets budget. 5. maj 2015 Side 12 af 18

13 En gruppe af aktiviteter vil typisk ikke kræve særskilt projektfinansiering. Det er eksempelvis politiske samarbejder eller aktiviteter, som gennemføres af administrationen som led i den løbende drift, herunder aktiviteter i samarbejde med andre. Udvælgelseskriterier Vækst- og udviklingsstrategien udpeger ambitiøse mål, som skal nås. Handlingsplanen beskriver aktiviteter, som skal gennemføres de kommende år for at nå dem. Udviklingen og udvælgelsen af aktiviteter skal sikre, at indsatsen bliver fokuseret og at EFFEKT er det afgørende parameter. 5. maj 2015 Side 13 af 18

14 Som figuren viser, skal aktiviteter kunne passere fire filtre: 1. De skal bidrage til et eller flere af de 10 mål i den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2. De skal arbejde med en eller flere af de 5 vækstdrivere i den regionale vækst- og udviklingsstrategi: ressourceeffektivitet, kompetence, eksport, iværksætteri og kapital, innovation 3. De skal fokusere på en eller flere af de udvalgte brancher (tema 1) OG/ELLER på én af 3 tværgående indsatsområder (tema 2-4) 5. maj 2015 Side 14 af 18

15 4. De skal agere inden for de 6 principper i den regionale vækst- og udviklingsstrategi Jævnfør principperne, vil aktiviteter, som igangsættes i forlængelse af handlingsplanen, blive vurderet på, i hvor høj grad de lever op til: 1. Aktiviteter skal fokusere på effekt i virksomheder inden for en eller flere af brancherne: Fødevarer, Bygge og anlæg, Logistik og transport samt Bioøkonomi. Valget af de fire brancher bygger på analyser af deres nuværende position i regionens erhvervsliv og på deres potentialer i fremtiden. Fokus er på innovation, iværksætteri, internationalisering, ressourceeffektivitet og/eller kompetencer. 2. Aktiviteter skal være ressourceeffektive og af høj kvalitet. Der skal gennemføres færre og større aktiviteter af høj kvalitet. 3. Aktiviteter skal gennemføres af de aktører, som er bedst til at løse opgaven. Partnerskaber kan gå på tværs af sektorer og geografiske grænser. 4. Aktiviteter skal med deres effektkæde tydeligt demonstrere, at de bidrager til at indfri mindst en (gerne flere) af de 10 målsætninger, som fremgår af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. 5. Aktiviteter skal have god sammenhæng til relevante statslige, regionale og lokale initiativer. Gearing bør ske i relevant omfang fra andre finansieringskilder end fra de regionale udviklingsmidler/erhvervsudviklingsmidler, som udmøntes via Regionsrådet. Gearingen fra må gerne være højere end 50 %. Aktiviteterne udvælges dermed således at der er god sammenhæng mellem strategi, aktiviteter, resultater og effekter. Dette skærpes i udviklingsfasen ved at arbejde med effektkæder for aktiviteterne, og i projektperioden og opfølgningen ved at måle på resultater og dermed sandsynligheden for, hvorvidt de ønskede effekter vil vise sig. Herunder er det vigtigt at have for øje, at indsatsen består af både kortsigtede og langsigtede investeringer. Aktiviteterne vil således få effekt i forskellige tidshorisonter. Det er vigtigt at have for øje i opfølgningen, når man skal sandsynliggøre effekten af de forskellige aktiviteter, at jo større tidsforskydning der er mellem projektaktiviteter og effekt, jo sværere er det at isolere de opnåede effekter til den gennemførte indsats. Derfor måles der i opfølgningen både på aktivitetsnære delmål og på indikatorer for regionens udvikling. Delmål for handlingsplan Her opstilles forventninger til de effekter, handlingsplanen kommer til at skabe og dermed handlingsplanens bidrag til de 10 målsætninger i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. ReVUS målsætninger Effekter som resultat af handlingsplanens aktiviteter Forventet Beskæftigelsen bliver Mål 1: Projekterne bidrager samlet til den øgede beskæftigelse, stillinger maj 2015 Side 15 af 18

16 styrket i Region Sjælland Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders konkurrenceevne Regionens energi er grøn Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og blivende beskæftigelse Innovation øger produktivitet og sikrer vækst En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand Flere unge gennemfører en studieforberedende eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse Styrket digital infrastruktur gør det attraktivt at leve og drive virksomhed i alle dele af regionen Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region jælland Mål 1: Projekter der bidrager til at øge antallet af personer i den erhvervsaktive 1 alder, der står til rådighed for virksomhederne Mål 2: Så mange virksomheder vil arbejde med symbiose og ressourceeffektivisering efter deltagelse i projekterne 29 Mål 2: Så mange virksomheder vil opnå et årligt fald i energi- og materialeforbrug. 20 Mål 3: Antal projekter der understøtter at vind og biomasse skal udgøre 40 pct. af det endelige energiforbrug i Mål 4: Der er etableret mindst to certificerede sølv-klyngesamarbejder1 om udvikling af nye innovative løsninger, produkter og services i regionen inden udgangen af De tiltrækker både virksomheder og viden-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Mål 4: Minimum en fjerdedel af underentrepriser i forbindelse med de store 125 anlægsprojekter i Region Sjælland udføres af virksomheder lokaliseret i regionen. Mål 5: Antallet af virksomheder, der introducerer nye varer og ydelser 143 Mål 5: Antal projekter der bidrager til at løfte produktivitetsniveauet i virksomheder i regionen (produktiviteten skal stige med 20 % fra 2012 til 2020) Mål 6: Antallet af medarbejdere i sjællandske virksomheder pba. Projekterne (andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse i virksomheder i regionen skal stige med 20 % til 2020) Mål 6: Projekter der bidrager til at sikre at andel borgere i regionen med en erhvervsfaglig uddannelse fastholdes på 37 %. Mål 7: Antallet af unge, som forventes at gennemfører en ungdomsuddannelse pga. deltagelse i projekterne Mål 7: Antallet af unge, som forventes at gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse pga. deltagelse i projekterne Mål 8: Antal projekter der bidrager til at husstande og virksomheder i regionen får forbedret mobildækning og adgang til bredbåndshastigheder Mål 9: Antal projekter der bidrager til den økonomiske vækst og beskæftigelse i 3 metropolregionen Copenhagen (Østdanmark og Region Skåne). Mål 9: Antal virksomheder som igennem projekterne forventes at deltage i interregionale projekter (primært i de grænsenære dele af de tyske og svenske regio- 40 ner) Mål 9: Antal virksomheder der via projekter starter / øger deres eksport 129 Vækst og udvikling i hele Mål 10: Antal projekter der bidrager til at øge erhvervsindkomsten i yderområderne 6 regionen Mål 10: Antal projekter der bidrager til at øge befolkningens gennemsnitsindkomst 6 i yderområderne NB: Enhederne for den forventede opnåede effekt er forskellige, og fremgår af beskrivelsen af det pågældende effektmål i tabellen. Tentativt budget for aktiviteterne i handlingsplan De økonomiske rammer for handlingsplanen udgøres af: De regionale midler, som afsættes i Region Sjællands budget en større del af midlerne i både 2015 og 2016 er disponeret ved tidligere beslutninger. Midlerne er dels o De regionale udviklingsmidler som udmøntes via Forretningsudvalget 5. maj 2015 Side 16 af

17 16 o De regionale erhvervsudviklingsmidler som udmøntes via Regionsrådet efter indstil- ling fra Vækstforum De regionale rammer for regionalfonden og socialfonden, som udmøntes via Erhvervsstyrel- sen efter indstilling fra Vækstforum De samlede rammer for de tre interreg-programgeografier, som udmøntes af programmer- nes egne indstillingsudvalg Landdistriktsmidlerne, som udmøntes af NaturErhvervsstyrelsen, bl.a. efter indstilling fra de lokale aktionsgrupper (LAG) Dertil kommer gearing af aktiviteterne fra lokale midler, nationale puljer, EU-puljersamt medfinansiering fra private fonde aktørerne Tentativt budget, aktiviteter i handlingsplan Handlingsplan samlet ( ) Tidligere bevilliget Restrammer (samlede ) NB: Beløbene udgøres af de forslag til investeringer, som fremgår af de beskrevne aktiviteter, samt beregnet gearing af regionale midler/strukturfondsmidler på minimum 50 %. Rammen for regionalfond og socialfond er programperioden Forventet anvendelse af interreg-midler figurerer under Andre og udgør minimum 35 mio. kr. heraf. Med handlingsplanen disponeres Regionsrådets midler afsat til regionale udviklingsaktiviteter inden for grøn vækst, kompetenceparat 2020, kultur og udvikling i Femern Bælt korridoren i 2015 (alle 4 temaer). Det samme gælder hovedparten af de tilsvarende midler, som Regionsrådet senere på året forventer at afsætte til maj Side 17 af

18 Tilsvarende disponeres Vækstforums erhvervsudviklingsmidler i I 2016 forbliver ca. 20 % af midlerne udisponerede, dog afhængigt af hvilken ramme Regionsrådet afsætter senere på året. Midlerne planlægges anvendt til virksomhedsrettede aktiviteter indenfor Greater Copenhagen, vækstog innovationsaktiviteter, eksportfremmende aktiviteter, ressourceeffektivisering og transport og logistikklynge (tema 1+2+4). I 2016 desuden til bioøkonomi, at øge finansieringsmulighederne for virksomheder samt turismeaktiviteter under Østersøpartnerskabet (tema 1+4). Regionalfondsmidlerne planlægges ligeledes anvendt til de nævnte formål (kun tema 1). Socialfondsmidlerne planlægges anvendt til aktiviteter inden for Kompetenceparat 2020 herunder social inklusion (tema 3). 5. maj 2015 Side 18 af 18

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 INDHOLD Forord af Jens Stenbæk 3 Vision 4 Fremtidens Region Sjælland 4 Sammenfatning 6 Målsætninger 8 Principper for vores arbejde 10 TEMAER Fokuseret

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland

Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland Dato: 27.08.2015 Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland Regionen med færrest statslige arbejdspladser Region Sjælland har

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan).

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan). Brevid: 2576303 Annoncering efter tilbud Titel Annoncering efter tilbud på rådgiverydelse vedrørende: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland i områder, hvor der ikke umiddelbart sker dækning

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020

Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020 Mulighederne i Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020 Regionalfonden, Danmark Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Socialfonden, Danmark Vækst via iværksætteri og uddannelse Regionalfonden Grænseregionalt

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

ZealandDenmark EU Office Handlingsplan 2015-16. EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland

ZealandDenmark EU Office Handlingsplan 2015-16. EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland ZealandDenmark EU Office Handlingsplan 2015-16 EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland Handlingsplan 2015-16 Region Sjælland og de 17 kommuner har vedtaget tre nye store strategier,

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Handlingsplan 2012-2013 for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Forord I den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 fokuserer og prioriterer

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere