Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):"

Transkript

1 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Overenskomst for lægesekretærer i lægepraksis. HK/Privat har som medlemmer af voldgiftsretten udpeget faglig sekretær Kim Jung Olsen og faglig sekretær Helle Lindgreen. Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening har udpeget advokat Dorte Enoksen og formand Søren K. Jensen. Undertegnede landsdommer Mogens Kroman er af Arbejdsrettens formand udpeget som opmand. Sagen har været forhandlet den 25. februar 2013 i Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening, Kristianiagade 12, 2100 København Ø. Parternes påstande Klageren har påstået indklagede tilpligtet at anerkende, at deltidsansatte lægesekretærer, i lighed med fuldtidsansatte lægesekretærer fra 1. januar 2012 at regne, har krav på et månedligt tillæg på 225,90 kr., som reguleres med 2,2 % pr. samme dato. Indklagede tilpligtes at efterbetale de berørte deltidsansatte medarbejdere de ikke udbetalte tillæg. Beløbene tillægges sædvanlig procesrente fra de enkelte beløbs forfaldstid, til betaling finder sted. Indklagede tilpligtes at betale en efter voldgiftsretten skøn fastlagt bod.

2 2 Indklagede har påstået frifindelse. Sagens omstændigheder Fra overenskomstindgåelsen i 2003 og frem til og med overenskomsten har overenskomstens 3, stk. 12, været formuleret således: Der ydes medarbejderen fri tjenestedragt eller en kontant erstatning herfor på 250 kr. pr. måned. Til timelønnede ydes et tillæg til timelønnen på 1,56 kr. pr. time. Indklagede anførte i april 2011 vedrørende krav til fornyelse af overenskomsten blandt andet: 3, stk. 12 (bestemmelsen om kontant erstatning, hvis der ikke ydes fri tjenestedragt) udgår. Det fremgår af forhandlingsprotokollen af 30.maj 2011 blandt andet: Med virkning fra 1. januar 2012 bortfalder bestemmelsen om tjenestedragt, og i stedet tillægges kr. 225,90 til bruttolønnen inden lønnen for januar 2012 reguleres med 2,20 % i henhold til punkt 1. Ved overenskomsten blev der i 3, stk. 12, in fine tilføjet: Tillæg for fri tjenestedragt bortfalder med virkning fra 1. januar 2012, indgår herefter i bruttolønnen, jf. 3, stk. 5. Af 3, stk. 5, fremgår blandt andet: Pr. 1. januar 2012 tillægges lønningerne kr. 225,90, hvorefter der med virkning fra samme dato sker generel lønregulering med 2,20 %. Overenskomstens 3, stk. 3, er sålydende: De i stk. 1, 2 og 4 angivne lønninger er bruttolønninger og består af nettoløn og medarbejderens eget pensionsbidrag.

3 3 Overenskomstens 3, stk. 8, er sålydende: Deltidsbeskæftigede medarbejdere aflønnes med månedsløn i forhold til den nedsatte arbejdstid. Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaringer af faglig sekretær Charlotte Meyer, faglig sekretær Ole Gregersen, advokat Jette Galatius, advokat Henriette Kiersgaard og økonom Thomas Bo Nielsen. Charlotte Meyer har forklaret blandt andet, at hun deltog i forhandlingerne for HK både i 2003 og I 2003 blev det aftalt, at det fulde tillæg vedrørende fri tjenestedragt også skulle omfatte deltidsansatte. I 2011 ønskede PLA tillæg vedrørende tjenestedragt fjernet. De konverterede det til løntillæg under forudsætning af, at de deltidsansatte fortsat skulle have det fulde tillæg. Hun sagde, at ingen skulle blive ringere stillet end tidligere. PLA anførte ikke under forhandlingen, at deltidsansatte alene skulle have en forholdsmæssig del af løntillægget. PLA s nuværende opfattelse kom først frem i efteråret 2011, da HK lavede lønberegninger. PLA gjorde ikke gældende, at det var blevet drøftet under forhandlingen, at deltidsansatte ikke skulle have det fulde løntillæg. Parterne blev i oktober 2011 enige om at indbringe uenigheden for faglig voldgift, og PLA oplyste, at de vil regulere lønforholdet, hvis HK får medhold. De har ikke i den forbindelse talt om bod. Ole Gregersen har forklaret blandt andet, at han deltog i forhandlingerne for HK i 2003 og Det var PLA, der i 2003 foreslog, at det tillæg vedrørende fri tjenestedragt skulle være ens for fuldtids- og deltidsansatte. Det var også PLA, der ville ændre tillægget i HK anførte under forhandlingen, at løntillægget skulle opretholdes på ens måde. Det var afgørende for HK, at deltids- og fuldtidsansatte fik samme beløb. Han hørte først senere i 2011 via Charlotte Meyer, at der var opstået en problemstilling vedrørende løntillægget. Jette Galatius har forklaret blandt andet, at hun deltog i forhandlingerne i 2003 og 2008 for PLA. PLA ønskede generelt en simpel ordning, så enkel som muligt. Hun husker ikke, om der var specifikke drøftelser vedrørende tillæg for tjenestedragt. PLA ville gerne helt af med tillægget. Hun deltog ikke i forhandlingerne i 2011.

4 4 Henriette Kiersgaard har forklaret blandt andet, at hun deltog i forhandlingerne i 2008 og 2011 for PLA. De mente, at tillægget var utidssvarende og administrativt vanskeligt. De drøftede problemet i 2011, herunder at ændre det til et tillæg til bruttolønnen. Baggrunden var løntabeller for heltidsansatte. Hun mener ikke, at det blev nævnt, at ingen måtte gå ned i løn. Hun mener ikke, at der var specifik drøftelse vedrørende de deltidsansatte, herunder om de skulle reguleres. Da de indgik forliget, var der ikke beregning af de udgifter, det ville medføre. I slutningen af august 2011 blev hun klar over uenigheden. De aftalte at indbringe sagen for faglig voldgift, og at PLA vil tilbageregulere betalingerne af løn, hvis HK får medhold. Thomas Bo Nielsen har forklaret blandt andet, at han deltog i forhandlingerne i 2011 for PLA. Han hørte ikke noget om, at ingen måtte gå ned i løn. Han var ikke med til formuleringen af forliget. Efter forliget udarbejdede han løntabeller. Han sendte dem til Ole Gregersen, og Charlotte Meyer oplyste i juni 2011, at de var enige. Procedure Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at klagers standpunkt har klar støtte i overenskomstens ordlyd. De deltidsansatte fik i 2003 fuldt tillæg efter PLA s eget ønske. Parterne har praktiseret og været enige om, at deltids- og fuldtidsansatte medarbejdere skulle ligestilles i relation til den bestående ordning. Det er en ordning, der er af betydning for de ansatte. Indklagede har ikke før eller under overenskomstforhandlingen vedrørende den nyetablerede ordning tilkendegivet, at man ønskede at fravige denne ligestilling. Det var PLA, der ville ændre tillægget, og hvis de også mente, at deltidsansatte så ikke længere skulle have samme beløb som fuldtidsansatte, men tilbage til ordningen fra før 2003, skulle de naturligvis have gjort det gældende under forhandlingen. Men det gjorde de ikke. Indklagede har til støtte for sin påstand gjort gældende, at lønnen for deltidsansatte lægesekretærer udgør en forholdsmæssig andel, svarende til arbejdstidsbrøken, af lønnen til en fuldtidsansat. Tillægget pr. 1. januar 2012 på 225,90 kr., jf. 3, stk. 12, og 3, stk. 5, indregnes i lønnen for en fuldtidsansat, således at deltidsansatte oppebærer en til ansættelsesbrøken svarende forholdsmæssig del heraf, jf. 3, stk. 8. Når der tillægges 225,90 kr. til bruttolønnen, betyder det, at beløbet indregnes i bruttolønnen og dermed ophører med at have karakter af et selvstændigt tillæg. Det giver ikke mening først at aftale, at 225,90 kr. tillægges bruttolønnen, hvorefter der skal beregnes et forholds-

5 5 mæssigt ekstra tillæg til medarbejdere med anden arbejdstid end 37 timer pr. uge. Hvis det skulle være gældende, burde HK have fået dette præciseret i aftalerne. Det bestrides, at HK under forhandlingerne anførte, at der ikke måtte ske ændringer. Det har været PLA s klare opfattelse, at der ved at indregne kitteltillægget i bruttolønnen og som overenskomsten foreskriver dermed bruttolønnen for en fuldtidsansat var gjort op med dette tillæg, som blev konverteret til løn. Tillægget nedsættes faktisk for de fuldtidsansatte som følge af pensionsfradragene. Så der skete faktisk ændringer ved gennemførelsen af aftalen. Subsidiært påstås der frifindelse over for kravet om bod. Sagen drejer sig om et regulært fortolkningsspørgsmål. Der er i givet fald ikke tale om en bevidst fejlfortolkning. Opmandens begrundelse og resultat Da der ikke mellem de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten er enighed om eller flertal for en afgørelse, træffes denne af opmanden. Det er ubestridt, at 3, stk. 12, fra 2003 blev administreret således, at både deltids- og fuldtidsbeskæftigede medarbejdere blev honoreret med det fulde månedlige tillæg på 250 kr., dog ikke for så vidt angik timelønnede. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at PLA under forhandlingen i 2011 ikke nævnte, at den ligestilling mellem fuldtids- og deltidsansattes ret til kitteltillæg, som havde været gældende siden 2003, skulle fraviges ved overgang til løntillæg. Det fremgår endvidere af tilføjelsen til overenskomstens 3, stk. 12, at tillæg herefter indgår i bruttolønnen, og i tilføjelsen til 3, stk. 5, 2. afsnit, at der pr. 1. januar 2012 tillægges lønningerne 225,90 kr., uden nogen angivelse af, at deltidsansattes beløb ikke vil være 225,90 kr., men en forholdsmæssig andel svarende til arbejdstidsbrøken. Under disse omstændigheder finder opmanden, at det må lægges til grund, at ændringen af overenskomsten i 2011 betød, at såvel fuldtidsansatte som deltidsansatte fra 1. januar 2012 havde krav på månedligt løntillæg på 225,90 kr. som reguleres med 2,2 % pr. samme dato, jf. 3, stk. 5, 2. afsnit. Klagerens påstand, bortset fra påstanden om bod, tages derfor til følge. Vedrørende påstanden om bod finder opmanden, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at forpligte indklagede til at betale bod. Der henvises herved til, at bod ikke har været på tale parterne imellem, da de opdagede, at der var uenighed om fortolkningen af aftalen i 2011 og aftalte, at sagen

6 6 skulle afgøres ved faglig voldgift, og opmanden finder efter en samlet vurdering, at PLA s overtrædelse har været undskyldelig. T h i b e s t e m m e s: Indklagede tilpligtes at anerkende, at deltidsansatte lægesekretærer, i lighed med fuldtidsansatte lægesekretærer fra 1. januar 2012 at regne, har krav på et månedligt tillæg på 225,90 kr., som reguleres med 2,2 % pr. samme dato. Indklagede tilpligtes at efterbetale de berørte deltidsansatte medarbejdere de ikke udbetalte tillæg. Beløbene tillægges sædvanlig procesrente fra de enkelte beløbs forfaldstid, til betaling finder sted. Indklagede frifindes for påstanden om betaling af bod. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar. København, den 26. februar 2013 Mogens Kroman

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket v/ A og B (faglig sekretær Jens Kirkegaard) mod Dansk Byggeri for MPS Murermester & Entreprenørfirma (advokat Thea

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse.

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse. PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVLSE meddelt 4. november 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten Under denne

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri.

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri. Kendelse af 22. maj 2014 i faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund for A (procedør advokat Rune Asmussen) mod Dansk Industri for DitoBus A/S (procedør Sussi Skovgaard-Holm) Indledning

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 7. april 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri for HK/Privat for A og B (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Post Danmark A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af!

Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af! Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af busrute efter udbud? Vestre Landsrets dom af 21. oktober 2014 51. afd., sag B-0200-13 3F som mandatar for [person1], [person2], [person3],

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A2005.659: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere