No cure, no pay - om betingede salæraftaler. John Peter Andersen Advokat, lic.jur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "No cure, no pay - om betingede salæraftaler. John Peter Andersen Advokat, lic.jur."

Transkript

1 No cure, no pay - om betingede salæraftaler. af John Peter Andersen Advokat, lic.jur. "Contingent fee"-aftaler er et tilbagevendende debattema i advokatkredse. I "Lov & Ret" nr. 6, 1993, har professor Erik Werlauff rejst spørgsmål om, hvorvidt tiden nu måske er kommet til i en eller anden passende udstrækning at tillade sådanne aftaler. En contingent fee-aftale går som bekendt ud på, at advokaten kun skal oppebære honorar, som aftales på forhånd, såfremt sagen falder ud til klientens favør. Går udfaldet af sagen klienten imod, skal advokaten ikke have honorar. No cure, no pay. Kan doktoren ikke kurere sygdommen, skal patienten ikke betale nogen regning. Der kan påvises flere gode grunde til, at sådanne aftaler bør være tilladelige. Der kan også påvises flere grunde til, at man bør undgå dem. Contingent fee-aftaler er et velkendt indslag i amerikansk advokatvirksomhed. Aftaleformen accepteres i samtlige stater, bortset fra Maine og Massachusetts, hvor der gælder visse restriktioner baseret på common law. Contingent fee-aftaler bruges især i retssager om personskadeerstatning, men også ved andre advokatopgaver, f.eks. incassovirksomhed. Men fænomenet er ikke uden problemer, og der er givet nærmere regler for sådanne salæraftaler i The American Bar Associations "Model Rules of Professional Conduct". På positivsiden kan noteres, at en contingent fee-aftale løser to problemer på samme tid. Den afklarer klart og simpelt det økonomiske mellemværende mellem advokat og klient. Advokaten løber en risiko, som han er sagkyndig i selv at vurdere, nemlig om sagens procesrisiko står sådan, at han har en rimelig tiltro til, at det overhovedet kan betale sig at kæmpe for klienten. Tror han ikke på det, kan han sige fra. Klienten får bistand til sin sag, selv om han ikke har penge til at betale advokaten. Det har navnlig betydning, hvis sagen ikke er dækket af retshjælpsforsikringen eller kan opnå fri proces. En betinget salæraftale egner sig for de tilfælde, hvor procesrisikoen ligger ret åben. Det er i sådanne sager seriøst at bringe sagen for retten, fordi sagens

2 problemstilling ikke på forhånd har nogen givet løsning. Klienten har måske et berettiget krav, måske ikke, og fordelen ved et heldigt udfald kan derfor passende deles -lige eller skævt - med den advokat, der på egen risiko må investere sine arbejdsressourcer i at frembringe et gunstigt udfald. Alternativet ville være, at klienten ikke får sin mulige ret efterprøvet og derfor muligvis lider et retstab. Betingede salæraftaler er desuden velegnede, hvis advokaten har en særlig sagkundskab i sagens juridiske materie og derfor mener at kunne give sagen en special angrebsvinkel, der kan påvirke procesudfaldet. Advokaten risikerer her kun sin egen arbejdstid og har samtidig lejlighed til at dyrke sit særlige interessefelt med deraf flydende kundskabspleje. Betingede salæraftaler gør det i visse sager endvidere muligt for advokaten at etablere en forståelse med klienten, som ellers kan være delikat ved en normal honoraraftale. Hvorfor skulle klienten køre en sag, som advokaten siger kan falde begge veje? Bortset fra regulære principsager, har klienterne en tendens til at erklære sig enige i, at det er uklogt at smide gode penge efter dårlige. Hvis advokaten derfor på forhånd må ryste på hovedet og ikke tør spå om sagens udfald, kan klientens egenhændigt besluttede tilsagn om at køre sagen alligevel undertiden resultere i en belastet klientrelation, når sagen tabes med et brag, skønt advokaten har nok så meget betonet, at tingene ikke tegnede godt. Det er nemmere at håndtere denne situation med en helt eller delvist betinget salæraftale, eftersom nederlaget da forsødes med en besparelse af advokatregningen. Det er svært for klienten at bilde sig ind, at advokaten skulle have mistet entusiasmen undervejs, når hans egen pengepung er med i sagen. Og det er nemt for at advokaten at trække beklagende på skuldrene, hvis det fælles projekt ikke falder lykkeligt ud. Tab og vind med samme sind. En anden betragtning, som måske ikke falder lige for, men som ikke fortjener at glemmes, er den enkle, at det jo i en vis forstand turde være advokatens og klientens eget og fortrolige mellemværende, hvad de bliver enige om med hensyn til betalingen for advokatens indsats. Hvis aftalen ikke på forhånd strider mod lov og ærbarhed, knytter der sig ikke større interesse til at censurere den. Og censurmuligheder for urimeligheder af den slags, som bør underkastes en vis

3 rimelighedskontrol, er allerede tilstede i lovgivningen. En betinget salæraftale kan ikke betegnes som urimelig som sådan, men kan naturligvis udformes sådan, at den misbruger klienten på utilbørlig vis. Men det er ikke et argument mod betingede salæraftaler, kun mod deres udformning. Det er indset i U.S.A.. Her er også det betinget oppebårne salær undergivet et rimelighedskrav i medfør af The American Bar Associations "Model Rules of Professional Conduct", der stammer fra 1983 og senest er revideret i Advokatforbundets regler om god advokatskik er gældende i de enkelte stater, med en række modifikationer fra stat til stat. Det almindelige - men ofte fravegne - udgangspunkt efter amerikansk advokatskik er, at der ikke bør indgås betingede salæraftaler med klienter, der er i stand til at betale advokatregningen. Er klienten ikke i stand til at hyre en advokat, kan det aftales, at advokaten arbejder på betinget basis, men klienten skal da have fyldestgørende oplysninger om indholdet af den betingede salæraftale, så han forstår arrangementets karakter. Aftalen skal udarbejdes skriftligt med angivelse af den beregningsformel, der anvendes til at honorere advokaten, såfremt sagen ender med gunstigt udfald for klienten. Retshjælpsforsikring og offentligt betalte procesordninger er ikke et fænomen, man kender meget til i U.S.A. Derfor vil mennesker uden midler ofte være helt ude af stand til at forfølge deres ret, hvis muligheden for contingent fee-aftaler ikke var tilstede. Aftaleformen tjener i disse tilfælde et direkte retssikkerhedsformål. En fattig hjemløs person, der er kommet til skade ved en automobilulykke, ville måske aldrig få erstatning, hvis der ikke var en advokat, som var rede til at køre sagen og glemme salæret, indtil erstatningen var reddet i land. Set fra skadelidtes synspunkt er aftalen med advokaten ren gevinst. I amerikansk praksis har man taget det standpunkt at visse sagskategorier ikke er vel forenelige med betingede salæraftaler. Det drejer sig om straffesager. Her producerer sagen ikke noget delingsegnet udbytte. Desuden har man ment, at betingede aftaler på dette område på uheldig vis kan forlede advokaten til at tage uetiske midler i brug for at få klienten frifundet. Skilsmissesager

4 er et andet område, som de amerikanske advokatregler har friholdt for betingede salæraftaler. Model Rules of Professional Conduct forbyder direkte advokaten at anvende betingede salæraftaler i disse sagskategorier. Det anses heller ikke for tilladeligt, at strafferetskyndige advokater bistår anklagemyndigheden på basis af en betinget salæraftale. Det vil stride mod den helt fundamentale tanke, at anklagemyndigheden er retfærdighedens vogter, ikke et organ, der blot skal fremskaffe flest mulige domfældelser. Økonomisk stræbsomhed kommer her i karambolage med strafferetsplejens krav om objektivitet, neutralitet og retfærdig retspleje ("due proces"). Nøjagtig samme grundliggende hensyn modsiger stærkt de tanker, som undertiden er blevet luftet hos de danske skattemyndigheder om aflønning af særligt nidkære skattemedarbejdere med "dusører" i forhold til deres "fangst" af unddragne skattekroner. På negativsiden må noteres, at betingede salæraftaler knytter en meget tæt forbindelse mellem den professionelle rådgivers præstation og hans interesse i indtjening. Det er i smuk pagt med moderne tiders fusionstunge og kommercielt indstillede advokathuse, at advokaten helst skal tjene mange penge, men det skal nok ikke overses, at en for snæver og for direkte sammenkobling mellem advokatens professionelle gerning og hans interesse i jordisk mammon kan risikere at avle uheldige bidrag til at sænke standens hæderlighedsniveau og retsskaffenhed. Betingede salæraftaler kan skabe en binding til klienten, som gør det muligt for klienten at lægge et ubehageligt pres på advokaten, f.eks. med hensyn til brugen af bevismidler. En betinget salæraftale er i princippet et joint-venture mellem advokat og klient om et økonomisk projekt. Advokatens uafhængighed er derfor tættere på at blive anløbet ved et sådant arrangement end ved en sædvanlig honoraraftale, hvor honoraret bæres af den gode og dygtige indsats, ikke af sagens uvisse udfald, selv om dette i en vis udstrækning kan tælle med som udmålingsfaktor ved salærets fastsættelse. At deltage i klienternes forretningsprojekter er allerede kendt for at kunne afføde kedelige bivirkninger for advokaten selv og hans kolleger. Det burde måske være nemmere for advokaten at styre forretningssamarbejdet, når det handler om et juridisk projekt. Men det holder kun stik, hvis aftalen med klienten giver advokaten frie

5 hænder til at disponere efter sin bedste faglige overbevisning, herunder til at hæve sagen som håbløs, hvis advokaten på grundlag af forberedelsen nu mener, at dette er den rette løsning. En betinget salæraftale bør ikke binde advokaten ud over hans professionelle etos og navnlig ikke forpligte advokaten til at optræde med et ugrundet søgsmål, der udsætter ham for vanry og sanktioner fra rettens side. Skal en betinget salæraftale kunne virke, vil det kræve, at den udfærdiges skriftligt og med en nøje angivelse af advokatens absolutte selvbestemmelsesret med hensyn til sagens førelse og tilrettelæggelse. Der bør også være en vis adgang til konvertering af aftalen, således at den overgår til en nærmere bestemt fast honorering på fastlagte konditioner med hensyn til tid og pris. Advokaten kan ikke leve med, at klienten tilbageholder væsentlige procesoplysninger eller på anden måde manipulerer med bevismaterialet. Svig på det punkt er det samme som svig i interessentskabsforhold. Ophævelse er svaret, og synderen må betale. I U.S.A. var der gennem længere tid divergerende opfattelse i teorien omkring forholdet mellem betingede salæraftaler og faste procesomkostninger såsom retsgebyrer, syn- og skønsomkostninger m.v. Tidligere var opfattelsen den, at sådanne uundgåelige udgifter måtte holdes uden for aftalen. Nu accepteres det i stigende omfang, at der også indgås betingede aftaler om disse omkostninger, hvilket muliggør, at advokaten så at sige investerer i klienten som et potentielt forretningsprojekt. Klienten har ingen penge, men han er kommet til skade ved en ulykke, som kan gøres i penge ved et søgsmål mod en eller anden mulig skadevolder. Betalingen af sagens procesomkostninger betegner blot en del af advokatens indskud i forretningen, og der skal derfor i den skriftlige aftale med klienten tages stilling til, om positive sagsomkostninger skal trækkes ud af sagens økonomiske resultat, før advokatens beregnes eller efter. Den anden del er advokatens arbejdsindsats. Med en transport i klientens krav mod skadevolderen kan det sikres, at et lykkeligt udfald skænker advokaten dækning for både udgifter og anstrengelser. I visse stater, f.eks. New York og New Jersey, har domstolene dog lagt visse begrænsninger på selve størrelsen af advokatens betingede honorar i form af et loft på 50 % af sagsudfaldets økonomiske værdi. Det

6 kræves også, at det betingede honorar udmåles med faldende procentsats ved stigende sagsværdi. Baggrunden for sådanne restriktioner er et ønske om at gøre op med den ofte fremførte anskuelse, at nogle advokater er for villige til at lokke klienterne ud i ugrundede processer ("vexacious and unfounded suits") ved hjælp af ekstreme procentaftaler i sager med astronomiske erstatningskrav. Omvendt skulle contingency fee-aftalen gerne modvirke advokatens eventuelle fristelse til at søge et nemt her-og-nu-forlig, der kan skaffe ham penge på hånden ved en relativt lille arbejdsindsats, fremfor at forfølge sagen energisk gennem domstolssystemet. Efter amerikansk retsopfattelse har domstolene adgang til at sætte rimelige spilleregler for udøvelsen af advokatvirksomhed, herunder i henseende til advokathonoraret. Som situationen er her i landet, er betingede salæraftaler ikke tilladelige. I visse sager kan sådanne aftaler være loyale og velbegrundede og bidrage til en prøvelse af et seriøst retsspørgsmål. Undertiden fremføres det som argument mod betingede salæraftaler, at de virker tilfældigt i den forstand, at det optjente salær ikke afspejler advokatens arbejdsydelse. Bedømt efter amerikanske forhold er denne kritik ikke ganske træffende, eftersom advokaten er i risiko for helt at tabe sin indtjening, hvis sagen falder uheldigt ud. Bedømt efter danske forhold er kritikken et tveægget sværd, når man betragter de danske proceduretakster, der som udgangspunkt knytter salærets størrelse til sagens økonomiske genstand. Ved contingent fee-aftaler er advokaten villig til at arbejde uden salær, hvis han ikke kan vinde sagen. Det stiller kun klienten bedre. Så godt er klienten ikke stillet efter den danske proceduretakst. Som professor Werlauff har anført, kan der være et vist behov for, at man genovervejer hele problemstillingen med sigte på at få afklaret, om sådanne aftaler måske burde tillades i et nærmere bestemt omfang. Men det bør ikke overses, at betingede salæraftaler er langt mere end blot et forretningsspørgsmål. Aftaleformen har betydning for hele advokatstandens anseelse. En imødekommelse må derfor under alle omstændigheder parres med klare og faste regler for fænomenets praktisering. Et godt omdømme kan eroderes på få år, hvis man blindt

7 løber efter tidens moder og luner og overser, at advokatens metier som akademisk uddannet rådgiver i retsspørgsmål hviler på et videre fundament end simpel vindskibelighed. Advokatens omdømme i Danmark skulle nødigt blive lige så dårligt som i Steven Spielbergs storfilm "Jurassic Park", der ligefrem kan fremkalde frydefulde klapsalver fra et menigt amerikansk publikum, når kæmpeøglen Tyrannusaurus Rex i en enkelt mundfuld nedsvælger filmens pengegridske advokat.

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

John Peter Andersen. Interessekonflikter for professionelle rådgivere. I. Generel karakteristik af problemstillingen.

John Peter Andersen. Interessekonflikter for professionelle rådgivere. I. Generel karakteristik af problemstillingen. John Peter Andersen Interessekonflikter for professionelle rådgivere. I. Generel karakteristik af problemstillingen. Det er den professionelle rådgivers særegne opgave at yde bistand til den ikke-sagkyndige

Læs mere

Advokatansvar i Amerika. John Peter Andersen Advokat, Lic.Jur.

Advokatansvar i Amerika. John Peter Andersen Advokat, Lic.Jur. Advokatansvar i Amerika af John Peter Andersen Advokat, Lic.Jur. 1. Professionsansvaret i Danmark. Det er almindeligt kendt i den vestlige verden, at søgsmålslysten mod professionelle erhvervsaktører er

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Det civilretlige advokatansvar

Det civilretlige advokatansvar Onsdag den 18. august 1993 kl. 14 Sektionsmøde Det civilretlige advokatansvar (Se bilag 3) Debatleder: Ríkislögmaður Gunnlaugur Claessen, Island Beretning: Advokat Peter Appel Debatlederen, Ríkislögmaður

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Et par bemærkninger om erhvervslejemål i konkurs. John Peter Andersen

Et par bemærkninger om erhvervslejemål i konkurs. John Peter Andersen Et par bemærkninger om erhvervslejemål i konkurs. John Peter Andersen En af de tidligste opgaver, som en midlertidig bestyrer bliver stillet overfor ved virksomhedskonkurs, er spørgsmålet om fallentens

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Reform af den civile retspleje IV

Reform af den civile retspleje IV Reform af den civile retspleje IV Gruppesøgsmål mv. Afgivet af Retsplejerådet. Betænkning nr. 1468 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af den civile

Læs mere

Retssager i USA og alternativer hertil

Retssager i USA og alternativer hertil Retssager i USA og alternativer hertil Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING Et af de områder, hvorpå dansk retstradition adskiller sig mest

Læs mere

Advokatens virke pålægger ham derfor forskelligartede fra tid til anden tilsyneladende modstridende juridiske og moralske forpligtelser overfor

Advokatens virke pålægger ham derfor forskelligartede fra tid til anden tilsyneladende modstridende juridiske og moralske forpligtelser overfor CCBE s regler om god advokatskik 1. PRÆAMBEL 1.1. Advokatens stilling i samfundet I et samfund, der hviler på respekt for lov og ret, udfylder advokaten en særlig rolle. Hans pligter er ikke begrænset

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

LYTTEMØDEMODELLEN. en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap STEN BENGTSSON / JANIKA WIENE / CHRISTINA BAK 03:16

LYTTEMØDEMODELLEN. en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap STEN BENGTSSON / JANIKA WIENE / CHRISTINA BAK 03:16 LYTTEMØDEMODELLEN en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap STEN BENGTSSON / JANIKA WIENE / CHRISTINA BAK 03:16 LYTTEMØDE -MODELLEN en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap

Læs mere

Advokatprofessionens kommercialisering

Advokatprofessionens kommercialisering Advokatprofessionens kommercialisering Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Danmark Advokatprofessionen har navnlig forandret sig som følge af specialiseringen og globaliseringen. Dernæst har markedet

Læs mere

Bilag 3. Gestur Jonsson. Det civilretlige advokatansvar

Bilag 3. Gestur Jonsson. Det civilretlige advokatansvar Bilag 3 Gestur Jonsson Det civilretlige advokatansvar DET CIVILRETLIGE ADVOKATANSVAR Af højesteretssagfører Gestur Jonsson, Island 1. Problemstillingen Der kan gøres forsøg på at opdele advokaters arbejde

Læs mere

TERRORBEKÆMPELSEN SVIER STADIG U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Retssikkerheden har taget skade verden over, fortæller Ida Søholm

TERRORBEKÆMPELSEN SVIER STADIG U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Retssikkerheden har taget skade verden over, fortæller Ida Søholm SMÅSAGER VI SER PÅ DET FØRSTE ÅR FIKTIVT NY RETSSAGSPRØVE SOM SKUESPIL RETSMÆGLING SUCCES MED NY ORDNING A D V O K A T E R N E S S E R V I C 5 2009 U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T TERRORBEKÆMPELSEN

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Mere papir, mindre etik

Mere papir, mindre etik Mere papir, mindre etik Kommentar til Retningslinier om etik i pengeinstitutternes rådgivning i Verner C. Petersen Onsdag d. 26. marts 1997 kommer nogle udvalgte pengeinstitutter i søgelyset. Anledningen

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling... 3 2. Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes

Læs mere

MiFID. Årsag og Virkning. Martin Hoffmann Pedersen. CPR.nr.: Afleveringsdato: 12. november, 2009. Antal anslag: 152.357.

MiFID. Årsag og Virkning. Martin Hoffmann Pedersen. CPR.nr.: Afleveringsdato: 12. november, 2009. Antal anslag: 152.357. MiFID - Årsag og Virkning Forfatter: CPR.nr.: Studium: Martin Hoffmann Pedersen x Cand.merc.(jur). Afleveringsdato: 12. november, 2009 Juridisk vejleder: Økonomisk vejleder: Kim Østergaard Torben Juul

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere