De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene)."

Transkript

1 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol (småsager, sager om betalingspåkrav og udlægsforretninger i fogedretten). 1. Indledning 1.1. Ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform) vedtog Folketinget bl.a. et forslag om indførelsen af en særlig proces for behandlingen af civile sager om mindre krav ( småsager ). Reglerne om behandlingen af civile sager om mindre krav er indsat i retsplejelovens kapitel 39, der finder anvendelse i sager, der anlægges efter den 1. januar De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene) Ved lov nr. 520 af 6. juni 2007 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) vedtog Folketinget bl.a. at lempe advokaters møderetsmonopol. Herefter kan andre rettergangsfuldmægtige end advokater møde i sager omfattet af den forenklede inkassoproces (retsplejelovens kapitel 44 om betalingspåkrav), småsagsprocessen og under udlægsforretninger i fogedretten. Lempelsen af møderetsmonopolet træder ligeledes i kraft den 1. januar 2008.

2 - 2 I forbindelse med, at advokaters møderetsmonopol er lempet, er der i retsplejelovens 316, stk. 1, 2. pkt., indført en regel om, at udgifter til bistand fra en person, der efter de nye regler kan repræsentere en part, kan erstattes med et passende beløb. Dette forudsætter dog, at rettergangsfuldmægtigen erhvervsmæssigt har repræsenteret en part i medfør af retsplejelovens 260, stk. 5, eller har repræsenteret en part i medfør af retsplejelovens 260, stk. 6. Opgørelsen af det beløb, hvormed udgifter til bistand fra disse andre rettergangsfuldmægtige skal erstattes, forudsættes foretaget på samme måde som erstatning af udgifter til advokatbistand, dvs. med udgangspunkt i landsretspræsidenternes vejledende takster. De nye regler bygger bl.a. på Advokatudvalgets betænkning nr. 1479/2006 om retsplejelovens regler om advokater. 2. Småsager 2.1. Det er bestemt i retsplejelovens 408, stk. 1, at sagsomkostningerne i småsager fastsættes efter reglerne i kapitel 30 med den begrænsning, der følger af bestemmelsens stk. 2, med hensyn til sager, der har en økonomisk værdi af højst kr. Det bemærkes, at parterne ved aftale kan fravige både de almindelige sagsomkostningsregler, jf. herved retsplejelovens 312, stk. 1, og den særlige begrænsning i, hvor stort et beløb der maksimalt kan tilkendes i de mindste sager til dækning af advokatbistand eller til anden dækningsberettiget bistand, jf. herved retsplejelovens 408, stk. 3. Henvisningen til de almindelige regler om sagsomkostninger i kapitel 30 indebærer, at den tabende part skal erstatte den vindende part dennes (nødvendige) udgifter i forbindelse med retssagen, at udgifter til advokatbistand eller anden dækningsberettiget bistand skal erstattes med et passende beløb, og at øvrige udgifter skal erstattes fuldt ud.

3 - 3 a. Udgifter til advokatbistand eller til anden dækningsberettiget bistand skal erstattes med et passende beløb. I lovforslaget vedrørende politi- og domstolsreformen er i bemærkningerne til retsplejelovens 408 nærmere anført følgende om beløb til dækning af udgifter til advokatbistand: Som følge af, at småsagsprocessen foreslås indrettet på en sådan måde, at parterne ikke har behov for advokatbistand under sagens forberedelse, forudsættes det, at de standardbeløb, der tilkendes til dækning af udgifter til advokatbistand, skal svare til et takstmæssigt salær for advokatens deltagelse i hovedforhandlingen og en passende forberedelse heraf. Det forudsættes, at de standardbeløb, der tilkendes til dækning af udgifter til advokatbistand, fastsættes med udgangspunkt i landsretternes vejledende salærtakster for hovedforhandlingen i straffesager, som for tiden udgør kr. for en hovedforhandling på 1 time, kr. for en hovedforhandling på 2 timer og kr. for en hovedforhandling på 3 timer. De nævnte beløb er ekskl. moms og inkluderer forberedelse af hovedforhandlingen. Selv et sådant passende beløb til dækning af udgifter til advokatbistand vil imidlertid være uforholdsmæssigt højt i de mindste sager, dvs. sager med en økonomisk værdi indtil kr. Det foreslås på den baggrund, at i sager med en økonomisk værdi indtil kr. skal den tabende parts pligt til at erstatte den vindende parts udgifter til advokat yderligere begrænses, jf. stk. 2. Det foreslås, at begrænsningen sættes til kr. i de allermindste sager med en værdi indtil kr. og til kr. i sager med en værdi mellem og kr. Maksimeringen gælder ikke i sager om krav uden økonomisk værdi, heller ikke, hvor det alene er sagsøgtes modkrav til selvstændig dom, der ikke har økonomisk værdi. Beløbsgrænserne på kr. og kr. udgør det maksimale beløb (ekskl. moms), der kan tilkendes til dækning af udgifter til advokatbistand. Er den part, der tilkendes beløbet, momsregistreret, er det selve beløbet på kr. eller kr., der højst kan tilkendes. Er den part, der tilkendes beløbet, ikke momsregistreret, kan der derimod med den nuværende momssats på 25 pct. tilkendes maksimalt kr. henholdsvis kr. Beløbene på kr. og kr. (ekskl. moms) er maksimum for dækning af udgifter til advokatbistand som sagsomkostning. For alle andre udgifters vedkommende udmåles sagsomkostningerne efter de almindelige regler i retsplejelovens kapitel 30 (som ikke foreslås ændret). Ved en ændring af retsplejelovens 408, stk. 2, som blev gennemført ved lov nr. 520 af 6. juni 2007, er det præciseret, at erstatning af udgifter til de rettergangsfuldmægtige, der møder i småsagsprocessen i medfør af retsplejelovens 260, stk. 5 og 6, er

4 - 4 omfattet af de samme beløbsmæssige begrænsninger, som gælder for erstatning af udgifter til advokatbistand. På den anførte baggrund og på baggrund af de vejledende takster pr. 1. november 2007 for salærer til forsvarere i straffesager m.fl. vil landsretterne tage udgangspunkt i følgende tabel, når man skal træffe afgørelse om fastsættelsen af et passende beløb i 1. instans til dækning af udgifter til advokatbistand eller anden dækningsberettiget bistand i en sag, der er behandlet efter småsagsprocessen: Hovedforhandlingens varighed: Beløb til dækning af repræsentation: Indtil 2 timer kr. 2 timer kr. 3 timer (½ dag) kr. Hvis en hovedforhandling undtagelsesvis ikke kan afvikles på højst ½ dag, forhøjes omkostningsdækningen med kr. pr. time. Ved sager med hovedforhandling af en varighed af indtil 2 timer, vil valget af et omkostningsbeløb i intervallet kr kr. afhænge af en konkret vurdering af arbejdets omfang. De anførte beløb gælder fuldt ud i småsager uden økonomisk værdi og i småsager med en økonomisk værdi over kr., herunder - hvis sagen efter parternes aftale er behandlet efter småsagsprocessens regler - i sager med økonomisk værdi over kr. I småsager med en økonomisk værdi indtil kr. kan beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand eller anden dækningsberettiget bistand dog højst fastsættes til kr.

5 - 5 I småsager med en økonomisk værdi mellem kr. og kr. kan beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand eller anden dækningsberettiget bistand dog højst fastsættes til kr. Beløbene er ekskl. moms og inkluderer forberedelse af hovedforhandlingen. Det er forudsat, at en part ikke har behov for advokatbistand eller anden dækningsberettiget bistand under sagens forberedelse. Moms medregnes kun, hvis den vindende part oplyser ikke at være momsregistreret. b. Øvrige udgifter omfatter retsafgift (af det vundne beløb) og udgifter til bevisførelse, f.eks. udgifter til vidnegodtgørelse eller til sagkyndig oplysning efter reglerne i retsplejelovens 404. Disse udgifter skal erstattes fuldt ud, hvis udgiften har været nødvendig for sagens forsvarlige gennemførelse, og parten i øvrigt tilkendes fulde sagsomkostninger. Retsafgiften i sager med en økonomisk værdi på højst kr. er en fast retsafgift på 500 kr. Retsafgiften i en småsag kan dog udgøre et andet beløb end 500 kr. Det skyldes, at også sager uden økonomisk værdi som udgangspunkt behandles i småsagsprocessen, og at parterne, når tvisten er opstået, kan aftale, at også en sag med en økonomisk værdi over kr. skal behandles i småsagsprocessen. Det vil være naturligt, at retten får en opgørelse over de udgifter vedrørende retssagen, som efter parternes opfattelse bør indgå i afgørelsen om sagsomkostninger. Såfremt en udgift anses for at have været unødvendig, eller hvis visse påberåbte udgifter i øvrigt ikke tages i betragtning som sagsomkostninger, bør det angives udtrykkeligt i afgørelsen Hvis der forud for en sags indbringelse for domstolene er foretaget udenretlige inkassoskridt, vil visse udgifter hertil efter praksis kunne medregnes ved opgørelsen af kravet.

6 - 6 Tilkendes en part dækning for forudgående udenretlige inkassoskridt, vil dette imidlertid kunne få betydning ved fastsættelsen af de indenretlige sagsomkostninger. I inkassosager og sager om betalingspåkrav sker det efter praksis på den måde, at det omkostningsbeløb, der efter de vejledende satser skal fastsættes til dækning af udgifter til advokatbistand, reduceres med det beløb, som parten er tilkendt til dækning af udgifter til advokatbistand efter rentelovens regler om udenretlige inkassoomkostninger. En tilsvarende praksis vil også gælde for sager, der behandles i småsagsprocessen. Efter lempelsen af advokaternes møderetsmonopol vil det endvidere være uden betydning, når der skal fastsættes et passende beløb til dækning af advokatbistand eller anden dækningsberettiget bistand, om det er en advokat eller anden dækningsberettiget repræsentant, der har bistået med de udenretlige inkassoskridt. Tilkender retten et beløb til dækning af udenretlige inkassoskridt foretaget af en person, der også kunne møde som dækningsberettiget bistand i småsagen, skal dette beløb således fratrækkes, når retten fastsætter et passende beløb til dækning af udgifterne ved den indenretlige repræsentation Hvis en sag, der er omfattet af småsagsprocessen, slutter uden hovedforhandling, gælder følgende for fastsættelsen af et passende beløb til dækning af advokatbistand eller anden dækningsberettiget bistand: a. Hvis stævning er udarbejdet med advokatbistand eller anden dækningsberettiget bistand, og sagsøgte udebliver eller tager bekræftende til genmæle så tidligt, at sagen slutter, inden sagsøgeren har modtaget den fortegnelse, som retten skal udarbejde over parternes påstande, anbringender og beviser, jf. retsplejelovens 406, stk. 5, tilkendes et beløb til dækning af sagsøgerens advokatbistand eller anden dækningsberettiget bistand. Beløbet fastsættes til det, der efter de vejledende takster ville være blevet tilkendt, hvis sagen var afgjort på grundlag af et betalingspåkrav (svarende til inkassosalæret). Det er således i denne situation uden betydning, om sagen er indledt med et betalingspåkrav eller en stævning.

7 - 7 b. Hvis sagen slutter efter parternes modtagelse af den fortegnelse, som retten skal udarbejde efter retsplejelovens 406, stk. 5, kan retten ved omkostningsafgørelsen tage hensyn til, om den vindende part efter modtagelsen af fortegnelsen har fået advokatbistand eller anden dækningsberettiget bistand. Beløbet til dækning af sådan bistand fastsættes skønsmæssigt under hensyn til det oplyste om arbejdets omfang og betydning. Det beløb, som i alt kan tilkendes til dækning af sådan bistand, kan imidlertid ikke overstige det beløb, som vedkommende part ville have fået tilkendt, hvis sagen var hovedforhandlet. Hvis stævning er udarbejdet med advokatbistand eller anden dækningsberettiget bistand, fastsættes beløbet til mindst det beløb, der ville være blevet tilkendt, hvis sagen var afgjort på grundlag af et betalingspåkrav (svarende til inkassosalæret) For så vidt angår betydningen af, at en af parterne har fri proces, eller af forholdet mellem fri proces og småsagsreglerne henvises til bemærkningerne til lovforslaget om politi- og domstolsreformen, herunder bemærkningerne til retsplejelovens 408 og 409. Særligt om udmålingen af vederlaget til den beskikkede advokat og om fastsættelsen af omkostningsbeløbet for den tabende part er i bemærkningerne til retsplejelovens 408 anført: Har den vindende part fri proces, udmåles vederlaget til den beskikkede advokat efter de retningslinjer, der er beskrevet ovenfor i bemærkningerne til stk. 1. Reglen i stk. 2 er således uden betydning for vederlaget til den beskikkede advokat, og det er derfor i denne situation statskassen, der endeligt må bære den del af udgifterne til vederlaget til den beskikkede advokat, som ligger over det maksimum, den tabende modpart kan pålægges at betale som sagsomkostning. Har den tabende part fri proces, pålægges statskassen at betale sagsomkostninger til modparten i samme omfang som i tilfælde, hvor der ikke er fri proces, jf. retsplejelovens 332, stk. 1 (som ikke foreslås ændret). Reglen i 408, stk. 2, finder således anvendelse, og statskassen kan derfor i de mindste sager kun pålægges at betale sagsomkostninger til modparten til dækning af udgifter til advokatbistand inden for de foreslåede maksima. Det foreslås, at parterne ikke ved en forudgående aftale skal kunne fravige begrænsningen i, hvor stort et beløb der maksimalt kan tilkendes til dækning af advokatbistand i de mindste sager, jf. stk. 3. Parterne kan dog ved aftale fravige begrænsningen, når tvisten er opstået. Dette skal ses i sammenhæng med, at

8 - 8 parterne, når tvisten er opstået, frit kan aftale, at småsagsreglerne slet ikke skal anvendes, jf. forslaget til 400, stk. 2. Ligesom det gælder for aftaler om fravigelse af de almindelige sagsomkostningsregler i kapitel 30, jf. retsplejelovens 312, stk. 1, kan en sådan aftale om at fravige reglen i 408, stk. 2, hverken forøge statskassens forpligtelser til at betale sagsomkostninger til modparten i tilfælde, hvor den tabende part har fri proces, eller formindske modpartens forpligtelser til at betale sagsomkostninger til statskassen i tilfælde, hvor den vindende part har fri proces, jf. herom ovenfor. 3. Udgifter til advokatbistand i proceduresager om krav på højst kr., der ikke behandles i småsagsprocessen Ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform) er det forudsat, at der skal ske en forhøjelse af de standardbeløb, der anvendes ved udmålingen af sagsomkostninger til dækning af udgifter til advokatbistand i sager om krav på højst kr., der ikke behandles i småsagsprocessen. På den baggrund ændres de vejledende satser for fastsættelsen af et passende beløb til dækning af udgifter til advokatbistand i proceduresager med sagsværdi til og med kr. således, at salæret i disse sager som udgangspunkt fastsættes inden for beløbsintervallet kr kr. (ekskl. moms) eller kr kr. (inkl. moms). Ændringen har virkning for omkostningsafgørelser, der træffes den 1. januar 2008 og senere. 4. Betydningen af at advokaternes møderetsmonopol er lempet i sager om betalingspåkrav og ved møde i udlægsforretninger i fogedretten. 5. Ved lov nr. 520 af 6. juni 2007 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er der indført adgang til, at andre rettergangsfuldmægtige end advokater kan møde i sager omfattet af den forenklede inkassoproces (retsplejelovens

9 - 9 kapitel 44 om betalingspåkrav), småsagsprocessen samt under udlægsforretninger i fogedretten. Samtidig er der ved ændring af retsplejelovens 316, stk. 1, 2. pkt., skabt hjemmel til, at udgifter til sådan bistand kan erstattes med et passende beløb, hvis der er tale om, at rettergangsfuldmægtigen erhvervsmæssigt har repræsenteret en part i medfør af retsplejelovens 260, stk. 5, eller har repræsenteret en part i medfør af retsplejelovens 260, stk. 6. Som nævnt ovenfor betyder de nye regler, at det beløb, hvormed udgifter til bistand fra sådanne andre rettergangsfuldmægtige end advokater, skal erstattes, skal fastsættes på samme måde som udgifter til dækning af advokatbistand, dvs. med udgangspunkt i landsretspræsidenternes vejledende salærtakster. På den baggrund vil landsretterne i omkostningsafgørelser den 1. januar 2008 og senere fastsætte de beløb, hvormed udgifter til dækningsberettiget bistand fra andre end advokater skal kunne dækkes, efter de samme vejledende satser og på samme måde, som gælder for fastsættelsen af beløb til dækning af udgifter til advokatbistand. Det gælder de vejledende satser i forbindelse med betalingspåkrav. Det vil endvidere som det er fremgået ovenfor gælde for småsagsprocessen. Det vil endelig også gælde de takster, der af Dommerforeningen er fastsat for dækning af udgifter for møde til udlægsforretninger i fogedretten. Bent Carlsen Præsident for Østre Landsret Bjarne Christensen Præsident for Vestre Landsret

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love L 132 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). Fremsat den 30. marts 2005 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning BIND II RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning KOMMENTERET RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 REDIGERET AF BERNHARD GOMARD, JENS MØLLER,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Reform af den civile retspleje IV

Reform af den civile retspleje IV Reform af den civile retspleje IV Gruppesøgsmål mv. Afgivet af Retsplejerådet. Betænkning nr. 1468 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af den civile

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Notat om adgangen til appel i civile sager

Notat om adgangen til appel i civile sager Udvalget for bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene Dato: 1. juli 2013 Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Dok.: 683944 Notat om adgangen til appel i civile sager Afgivet af Udvalget

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39 Side 31 af 39 1. Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - udgifter til genhusning af lejere, der må fraflytte boligen på grund af en dækningsberettiget skade på

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring Betingelser Retshjælpsforsikring Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring Retshjælpsforsikring Nr. 9021 Indholdsfortegnelse Side 2 Retshjælpsforsikring Forsikringens

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås:

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: 3. Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Et par ord om Retshjælp.............................................................4 Fælles vilkår 1. Hvem er dækket (sikret) af forsikringen?.........................................5

Læs mere