UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland"

Transkript

1 UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha. af matr.nr. 13-b og 13-ac Benløse by, Benløse i medfør af planlovens 47 A. Ejer: Henning Jensen. Tirsdag den 18. juni 2013, kl. ca samledes den af Transportministeriet i henhold til vejloven (lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr af 03. november 2011) nedsatte overtaksationskommission for Nord- og Vestsjælland på adressen Jordemodervej 38, Kværkeby. Til stede var formanden, Henrik Skander-Madsen, det faste medlem Knud Birk Iversen samt det særligt udpegede medlem Hermann Hansen. Protokollen førtes af sekretæren, Michael Thomsen. Som bistand for kommissionen mødte landinspektør Arne Hjortshøj. For og med Ringsted Kommune mødte Hans Faarup og Søren Langholm. For og med lodsejeren, Henning Jensen mødte advokat Emil Baumann Geist. Der fremlagdes udskrift af kendelsen af den 29. juni 2012 afsagt af taksationskommissionen for Vestsjælland, Ringsted Kommunes redegørelse for erstatningspåstanden af 7. juni 2013, samt supplerende materiale udarbejdet af lodsejeren. Kendelsen er indbragt for overtaksationskommissionen af Ringsted Kommune ved og brev af 19. juli 2012 fra landinspektør Hans Faarup og af lodsejeren ved og brev af 7. august Taksationskommissionen har afsagt sålydende kendelse:

2 1 "Kendelse: Parterne er enige om, at overtagelses- og vurderingstidspunktet er den 12. august Taksationskommissionen bemærker, at den af ejeren indhentede mæglervurdering er ensididgt fremskaffet, ligesom mægleren ikke i erklæringen nærmere redegør for de forhold, som hans vurdering hviler på, herunder om han har kendskab til handler med sammenlignelige arealer i Ringsted eller dog i nærheden heraf. Taksationskommissionen kan der ikke lægge vægt på mæglerens vurdering. Efter taksationspraksis skal der ske modregning for de fordele, som en ekspropriation medfører for en ejendom. I denne sag tilføres der Henning Jensens landbrugsarealer en betydelig værdistigning ved overførsel til byzone og med den vedtagne lokalplan. Disse fordele skal der modregnes for i de arealer, som er forbeholdt til infrastruktur, herunder til veje. Da fordelene overstiger arealernes værdi, skal kommunen ikke betale erstatning for at overtage arealer, som efter lokalplanen skal anvendes til infrastruktur. Den tilbudte erstatning for det afskårne landbrugsareal, som ikke er overført til byzone, vil give ejeren fuld erstatning for arealet. Taksationskommissionen finder i øvrigt efter en samlet vurdering af sagens oplysninger, herunder oplysningerne om de offentlige vurderinger og handlerne med erhvervsjord i området og i øvrigt omkring Ringsted, at den samlede erstatning passende kan fastsættes til kr., hvilket skønnes at give lodsejeren fuld erstatning for de overtagne arealers handelsværdi. Erstatningen bør forrentes fra datoen fra fremsættelse af begæring om overtagelse af arealet. Ringsted Kommune bør betale alle udgifter ved opmåling og udstykning af det areal, som er begæret overtaget samt til tinglysning. Ringsted Kommune bør betale kr. inkl. moms til udgifter til advokatbistand ved taksationsforretningen. Derfor bestemmes: Ringsted Kommune skal til Henning Jensen for overtagelse af matr.nr. 13-b og del af 13-ac begge Benløse by, Benløse betale kr. Kommunen skal betale alle omkostninger ved overtagelsen, herunder til opmåling og udstykning af arealet og tinglysning, samt kr. til ejerens udgifter til advokatbistand. Erstatning forrentes fra den 12. august 2011 med en årlig rente, der svarer til den diskonto, der er fastsat af Danmarks Nationalbank på tidspunktet for ekspropriationsbeslutningen. Udgifterne ved taksationskommissionens behandling af sagen betales af Ringsted Kommune."

3 Overtaksationskommissionen besigtigede ejendommen, hvorefter de fremmødte havde lejlighed til at udtale sig. Advokat Emil Baumann Geist nedlagde på vegne af lodsejeren påstand om, at Ringsted Kommune tilpligtes at betale en erstatning på kr. pr. kvm., og at der ikke skal sondres mellem salgbare/ikke salgbare arealer, som gjort i Ringsted Kommunes erstatningsopgørelse. Til støtte for påstanden henviste advokat Emil Baumann Geist på vegne af lodsejeren i det væsentlige til de bemærkninger, som blev fremsat under taksationsforretningen, de anbringender, som fremgår af ankeskrivelsen af 7. august 2012, samt det supplerende materiale, som blev udleveret i forbindelse med denne sags behandling. Advokat Emil Baumann Geist gennemgik i den forbindelse en mæglervurdering og en række handler, som efter advokat Emil Baumann Geist udgør sammenlignelige handler, der kan anvendes til brug for erstatningens fastsættelse. Hans Faarup nedlagde på vegne af Ringsted Kommune påstand om, at Ringsted Kommune maksimalt tilpligtes at betale en erstatning til Henning Jensen på kr ekskl. moms, Areal, salgbart areal, erhverv 85,140 m2 å kr. 35,00 kr Areal, salgbart, beplantningsbælte m2 å kr. 35,00 kr Areal, infrastruktur, regnvandsbassin m2 å kr. 00,00 kr. 0 Areal, infrastruktur, veje m2 å kr. 00,00 kr. 0 Areal uden for lokalplan, landbrug m2 å kr. 18,00 kr Ialt Kr Til støtte for sin påstand gjorde Hans Faarup på vegne af Ringsted Kommune gældende, at overtagelses- og vurderingstidspunktet er 12. august 2011 at arealerne skal værdifastsættes på baggrund af de faktiske, retlige og planmæssige forhold, som er fastlagt i lokalplan nr. 221, at der ved værdifastsættelsen skal tages hensyn til den prisudvikling, der har fundet sted for erhvervsjord frem til overtagelsestidspunktet og at principperne i taksationskommissionens kendelse af 27. juni 2012 vedrørende fradrag for fordele og vederlagsfri afståelse af arealer til infrastrukturanlæg skal indgå i værdifastsættelsen af arealerne. Til yderligere støtte for påstanden henviste Hans Faarup på vegne af Ringsted Kommune til sin redegørelse af 7. juni 2013, og til de bemærkninger som blev fremsat for Taksationskommissionen. Hans Faarup kommenterede i den forbindelse den mæglervurdering og de sammenlignelige handler, som advokat Emil Baumann Geist henviste til.

4 Overtaksationskommissionen drøftede sagen og afsagde sålydende KENDELSE I sin samlede vurdering af værdien af det overtagne areal finder Overtaksationskommissionen det hensigtsmæssigt at opdele vurderingen i tre grupper, nemlig værdien af de salgbare arealer herunder værdien af beplantningsbælte, værdien af arealer udlagt til regnvandsbassin og vej samt værdien af det afskårne landzoneareal. I sin vurdering af værdien af de salgbare arealer tager kommissionen udgangspunkt i den eneste kendte sammenlignelige handel i området, nemlig en handel fra medio 2008, hvor der blev handlet arealer for 60 kr. pr. kvm. Med henvisning til den fremlagte beregning over prisudvikling (udarbejdet af SKAT) lægger Kommissionen til grund, at denne kvadratmeterpris i 2011 ville have været 51 kr. pr. kvm., svarende til et fald på 15% i forhold til prisen i Overtaksationskommissionen finder ikke at kunne lægge den af lodsejeren ensidigt indhentede og ubegrundede mæglererklæring på 80 kr. pr. m 2 til grund for sin vurdering. Tilsvarende kan heller ikke den af Ringsted kommune foretagne beregning af værdien til 35 kr. pr. m 2 efter kommissionens opfattelse lægges til grund, idet reduktionen af værdien fra 51 kr. til 35kr. pr. m 2 alene er basseret på et løst og ikke særligt begrundet skøn. Kommissionen er derimod af den opfattelse, at det er relevant at inddrage det overtagne areals geografiske placering betydning ved værdiansættelsen. Det handlede areal fra 2008 er placeret attraktivt umiddelbart op til motorvejen, mens det aktuelt overtagne areal er placeret ca. 700 m længere væk og dermed mindre attraktivt. Overtaksationskommissionen finder det derfor rimeligt skønsmæssigt at reducere værdien med yderligere 10% fra udgangspunktet på 51 kr. pr. kvm. til 46 kr. pr. kvm. For så vidt angår de arealer, der i lokalplanen er udlagt til vej og regnvandsbassin, finder Overtaksationskommissionen, at der ved lokalplanens vedtagelse og efter hovedparten af arealet er overgået fra landzone til byzone er tilført lodsejerens ejendom en værditilvækst, der langt overstiger de udlagte arealers værdi. Ejeren lider således ved kommunens overtagelse af denne del af ejendommen ikke noget erstatningsberettigende tab. Endelig finder Overtaksationen, at det overtagne afskårne landzoneareal bør værdisættes med en værdi svarende til prisen på landbrugsjord i området, der efter det for kommissionen oplyste, kan fastsættes til 18 kr. pr. kvm. Den samlede erstatning for de af Ringsted kommune overtagne arealer kan her efter opgøres således: Salgbare arealer på m 2 a' 46 kr. pr. m kr. Areal udlagt til vej og regnvandsbassin m 2 0 kr.

5 Afskåret landzoneareal på m 2 a'18 kr. pr. m kr. Ialt kr. Herefter bestemmes Ringsted Kommune skal til Henning Jensen for overtagelse af matr.nr. 13-b og del af 13-ac begge Benløse by, Benløse betale kr. Ringsted Kommune skal godtgøre lodsejeren Henning Jensen kr. i udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med sagens behandling for Overtaksationskommissionen. Erstatningen forrentes fra den 12. august 2011 med en årlig rente, der svarer til den diskonto, der er fastsat af Danmarks Nationalbank på tidspunktet for ekspropriationsbeslutningen. Henrik Skander-Madsen Hermann Hansen Knud Birk Iversen /Michael Thomsen Denne afgørelse kan indbringes for domstolene. Søgsmål vedrørende erstatning skal være anlagt senest 6 måneder efter modtagelse af denne kendelse, jf. 65 i lov om offentlige veje. Udskriftens rigtighed bekræftes. Overtaksationskommissionen for Nord og Vestsjælland København, den 27. juni P.K.V. / V fy / Michael ThorrøérSL^J^^^ V

6

Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND *****

Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND ***** 1 Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND ***** TK 12/2013: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af matr. nr. 22c Kværkeby by, Kværkeby i medfør af planlovens 47 A. Den 27. september 2013

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Kendelse. Afsagt den 10. september 2014 af Taksationskommissionen for Aarhus i sagen. Taks (A) 4/2013. Anlægsmyndighed: Aarhus Kommune

Kendelse. Afsagt den 10. september 2014 af Taksationskommissionen for Aarhus i sagen. Taks (A) 4/2013. Anlægsmyndighed: Aarhus Kommune Udskrift af kendelsesprotokollen Kendelse Afsagt den 10. september 2014 af Taksationskommissionen for Aarhus i sagen Taks (A) 4/2013 Anlægsmyndighed: Aarhus Kommune Erstatningsfastsættelse for afståelse

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 18. marts 2008 NKN-261-00053 og NKN-33-01817 trmas Afgørelse

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller.

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Forvaltningsret 2.1 - Veje og vand 2.2. Anpartsselskabet B købte i 1999 et areal af kommune K og betalte

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0355008 - RSL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 13. februar 2015 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Kåre Mønsted og Bo Bjerregaard (kst.)). 5. afd. nr.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

07907.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07907.00. Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet 29-03-2000

07907.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07907.00. Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet 29-03-2000 07907.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07907.00 Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet 29-03-2000 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-08-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune (Sag nr. NKN-111-00022) Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere