1. Parterne Baggrund Aftalegrundlag Konsulentaftalen Konsulentens ydelser Konsulentaftalens varighed...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed..."

Transkript

1 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december Parterne Baggrund Aftalegrundlag Konsulentaftalen Konsulentens ydelser Konsulentaftalens varighed Konsulentens honorering Betalingsbetingelser Samarbejde og opgavens bemanding Krav til Konsulenten vedrørende dokumentation, specifikation mv Krav til Konsulentens afrapportering og evaluering Overdragelse af rettigheder og forpligtelser samt anvendelse af underleverandører Materiale, logoer mv Overholdelse af lovgivning mv Tavshedspligt og fortrolighed Misligholdelse, erstatning, bod og konkurs Lovvalg og værneting Bilag Underskrift og ikrafttræden... 9

2 1. Parterne Mellem Agro Business Park Niels Pedersens Allé Tjele (i det følgende benævnt "Samarbejdspartneren") og [ ] (i det følgende benævnt "Konsulenten") er dags dato indgået aftale om levering af konsulentydelser (i det følgende benævnt "Konsulentaftalen"). 2. Baggrund 2.1 Væksthus Midtjylland (i det følgende benævnt "Væksthuset" eller "Samarbejdspartneren") fungerer som operatør på GLOBALmidt-projektet, der har som overordnet formål at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling via øget mobilisering af eksport- og internationaliseringsperspektiver hos region Midtjyllands iværksættere og SMV'er. Projektperioden løber til 31. december Projektet består af en række aktiviteter. Fælles for en række af disse aktiviteter er, at de udføres med en række partnere, der forestår udførelsen af opgaverne i samarbejde med Væksthuset med tilkøb af konsulentydelser til at varetage dele af opgaverne. Partnerne i projektet GLOBALmidt er: Agro Business Park (Enterprise Europe Network) VIA University College, Horsens Central Denmark EU Office, Bruxelles 2.3 Det samlede projekt GLOBALmidt omfatter følgende aktiviteter: Markedsbesøg Eksportcoach-ordning Business missions/matchmaking Strategisk samarbejde med Eksportrådet 2/9

3 Salg til internationale organisationer Intensiveret samarbejde med GoGlobal Styrket udnyttelse af innovationscentrene Korterevarende workshops i internationalisering og eksport Internationaliseringspakker 2.4 Eksterne konsulentopgaver til brug for gennemførelse af de enkelte aktiviteter tilkøbes ved særskilte kontrakter mellem de enkelte samarbejdspartnere og konsulenterne. 2.5 Væksthusets omkostninger til projektet GLOBALmidt er delvist finansieret via tilskud fra EU's Regional- og Socialfond efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Tilskuddet er betinget af, at en række krav er opfyldt, herunder bl.a. specifikationskrav. 2.6 Væksthusets rolle i forbindelse med kontraktindgåelsen er dels hvor dette er aktuelt at håndtere udbudsprocesserne, dels at sikre, at indholdet af kontrakterne bliver ensartet, og at kontraktvilkårene lever op til den regulering og de betingelser for tilskud, som Væksthuset er underlagt. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen 3.1 For Konsulentaftalen gælder nedenstående dokumenter i prioriteret rækkefølge. I tilfælde af modstrid mellem to dokumenter, gælder det højest prioriterede forud for det lavere prioriterede. Et lavere prioriteret dokument kan dog udfylde, uddybe eller supplere et højere prioriteret Nærværende konsulentaftale Udbudsbetingelser af 12. december 2013 (bilag 1) Beskrivelse af delaftale (bilag 2) Konsulentens tilbud af [ ] indeholdende tilbudsliste, CV er (kompetencer) samt Konsulentens kvalitets-/metodebeskrivelse (bilag 3). 3.2 Enhver ændring i Konsulentaftalen og aftalegrundlaget skal ske skriftligt og være underskrevet af alle aftalens parter for at være bindende. 4. Konsulentens ydelser 3/9

4 4.1 Konsulentaftalen omfatter konsulentydelser i forbindelse med gennemførelsen af delaftale [ ] under Markedsbesøg som led i projektet GLOBALmidt. 4.2 Konsulenten skal levere alle de til brug for projektets succesfulde gennemførelse nødvendige ydelser i henhold til Konsulentens tilbud (bilag 3). 4.3 Det nærmere indhold og omfang af Konsulentens ydelser, tidsplan for Konsulentens levering af ydelserne, gennemførelse samt forventede mål og resultater fremgår af udbudsbetingelserne (bilag 1), beskrivelse af delaftale (bilag 2) og Konsulentens tilbud (bilag 3). 4.4 I det omfang Konsulentaftalen med bilag ikke giver tilstrækkelig vejledning, eller hvor der mangler elementer, som er forudsat til levering af den samlede ydelse, skal Konsulentaftalen udføres fagmæssigt korrekt, og Konsulenten skal udfylde de manglende elementer som en del af Konsulentaftalen. 4.5 Konsulenten har pligt til straks at underrette Samarbejdspartneren (og Væksthuset i de tilfælde, hvor Væksthuset ikke er direkte aftalepart), såfremt der under arbejdet opstår tvivlsspørgsmål i forbindelse med Konsulentaftalens gennemførelse. 4.6 Samarbejdspartneren har ret til at aflyse et planlagt markedsbesøg på grund af for ringe deltagelse af virksomheder eller på grund af omstændigheder, der vanskeliggør rejser til det pågældende marked, herunder bl.a., men ikke udelukkende, borgerkrige, naturkatastrofer og diplomatiske kriser, uden at dette udgør misligholdelse af Konsulentaftalen. 4.7 I tilfælde af aflysning i medfør af pkt. 4.6, vil Konsulenten ikke have krav på honorar af nogen art, uanset om konsulenten har afholdt omkostninger med henblik på arrangementets gennemførelse, herunder forgæves omkostninger til rekruttering. 4.8 Aflyses et markedsbesøg senere end 14 dage før markedsbesøgets planlagte gennemførelse, er Konsulenten dog berettiget til at få dækket rimelige og dokumenterbare omkostninger, der godkendes af Samarbejdspartneren, som følge af aflysningen. 5. Konsulentaftalens varighed 5.1 Konsulentaftalen træder i kraft den [ ] og udløber den [ ]. 6. Konsulentens honorering 4/9

5 6.1 Det samlede honorar for Konsulentaftalens opfyldelse er kr. [ ]. 6.2 Beløbet inkluderer alle på tidspunktet for kontraktens indgåelse gældende afgifter bortset fra moms. 6.3 I tilfælde af Samarbejdspartnerens aflysning af et markedsbesøg, jf. pkt , bortfalder Konsulentens krav på honorar i forhold til dette markedsbesøg. 6.4 Konsulentens honorar for gennemførelse af Konsulentaftalen er maksimeret til den i beskrivelse af delaftale (bilag 2) oplyste økonomiske ramme for Konsulentaftalens gennemførelse. 6.5 Beløbene er aftalt i DKK, og Konsulenten bærer risikoen for valutakursændringer. 7. Betalingsbetingelser 7.1 Fakturaer fra Konsulenten kan fremsendes efter markedsbesøgenes gennemførelse. Samlet opgørelse over Konsulentens udgifter - såvel timer som udlægsudgifter - fremsendes med bilag senest 30 dage efter markedsbesøgets gennemførelse. 7.2 Udlæg refunderes alene efter forudgående skriftlig aftale. Udlæggene faktureres i så fald efter regning vedlagt dokumentation for de afholdte udlæg. Samarbejdspartneren refunderer og hæfter ikke for udlæg for virksomheder, der deltager i markedsbesøget, medmindre der er truffet særskilt aftale herom. 7.3 Fakturering skal altid ske direkte til Væksthus Midtjylland. 7.4 Faktura betales netto kontant senest 30 dage efter fakturaens modtagelse. 7.5 Fakturaerne skal være mærket GLOBALmidt Markedsbesøg. 8. Samarbejde og opgavens bemanding 8.1 Væksthusets kontaktperson er projektleder Søren Asp Mikkelsen. 8.2 Samarbejdspartnerens kontaktperson er [ ] 8.3 Konsulentens kontaktperson er [ ], der på Konsulentens vegne er bemyndiget til at indgå samtlige fornødne aftaler med Samarbejdspartneren. 9. Krav til Konsulenten vedrørende dokumentation, specifikation mv. 5/9

6 9.1 Væksthusets/Samarbejdspartnerens omkostninger til konsulentopgaverne omfattet af Konsulentaftalen er delvist finansieret via tilskud fra EU's Regional- og Socialfond. Tilskuddet er bl.a. betinget af, at en række krav er opfyldt, herunder specifikationskrav, jf. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol mv. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond (BEK 207/2010) (herefter benævnt "BEK 207/2010"), jf. bilag Konsulenten er forpligtet til at sikre, at Konsulenten kan opfylde alle de krav til specifikation, bogføring, opbevaring mv., herunder krav om dokumentation for registreret timeforbrug og transaktionsspor, som til enhver tid følger af den i punkt 9.1 nævnte BEK 207/2010. På anmodning fra Væksthuset og/eller fra enhver anden person eller myndighed med hjemmel i lovgivningen, skal Konsulenten give adgang til oplysninger, dokumentation, regnskabsmateriale, herunder timeregnskab mv., deltage i møder mv., i det omfang disse oplysninger, dokumentation, møder mv. er påkrævet for at opfylde krav relateret til tilskudsordningen. 9.3 Fakturaer vedrørende ydelser i henhold til Konsulentaftalen skal være vedlagt specifikation af den konkrete ydelse, som er leveret i henhold til Konsulentaftalen. Timeoversigten skal være specificeret, således at det fremgår, hvad timerne konkret er forbrugt til og med angivelse af dato for det udførte arbejde. Faktiske ydelser, udlæg mv. skal dokumenteres, jf. de for EU's regional- og Socialfond gældende regler. 9.4 Såfremt de i punkt nævnte krav ikke overholdes, er Væksthuset/Samarbejdspartneren ikke forpligtet til at betale fakturerede beløb, førend kravene opfyldes. 10. Krav til Konsulentens afrapportering og evaluering 10.1 Konsulenten skal i forbindelse med opgavens udførelse, og når Samarbejdspartneren i øvrigt kræver det, foretage skriftlig afrapportering til Samarbejdspartneren vedrørende leverede ydelser i henhold til Konsulentaftalen. Denne afrapportering kan ske pr. , hvor Konsulenten beskriver en kort status på alle relevante punkter. Samarbejdspartneren kan til enhver tid stille krav til yderligere specifikation af Konsulentens afrapportering, ligesom Samarbejdspartneren kan stille spørgsmål til en konkret opgave og den løbende udførelse heraf pr. telefon og pr Konsulenten skal løbende evaluere de af Konsulenten leverede ydelser med henblik på at sikre og dokumentere opfyldelse af mål og forudsætninger for den konkrete opgave. 6/9

7 10.3 Konsulenten er forpligtet til straks at informere Samarbejdspartneren, såfremt Konsulenten på baggrund af de leverede ydelser vurderer, at der er behov for ændringer i de planlagte fremtidige ydelser med hensyn til omfang, indhold eller tidsplan for at opfylde de mål og resultater, der er beskrevet i Konsulentaftalen. 11. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser samt anvendelse af underleverandører 11.1 Konsulenten kan kun med Samarbejdspartnerens forudgående skriftlige godkendelse overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Konsulentaftalen til tredjemand Samarbejdspartneren er berettiget til uden samtykke fra Konsulenten at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Konsulentaftalen helt eller delvist til tredjemand Konsulenten kan kun med Samarbejdspartnerens forudgående skriftlige godkendelse anvende underleverandører til opfyldelse af forpligtelser i henhold til Konsulentaftalen. Juridiske enheder, der deltager eller tidligere har deltaget som partnere i GLOBALmidt konsortiet, kan ikke udføre opgaver som underleverandør til Konsulenten Anvendelse af underleverandører ændrer ikke Konsulentens ansvar og forpligtelser i henhold til Konsulentaftalen. Konsulenten hæfter således for samtlige sine underleverandørers ydelser på samme måde, som Konsulenten hæfter for egne ydelser og forpligtelser i henhold til Konsulentaftalen. 12. Materiale, logoer mv Alt materiale, som Konsulenten udarbejder og anvender i forbindelse med udførelse af en opgave omfattet af Konsulentaftalen, skal være påført Region Midtjyllands, EU's Regional- og Socialfonds, jf. bilag 5, "Logo" samt GLOBALmidts logo. 13. Overholdelse af lovgivning mv Konsulenten er forpligtet til at sikre, at enhver ydelse, der leveres i forbindelse med løsning af en opgave omfattet af Konsulentaftalen, til enhver tid er fuldt ud i overensstemmelse med gældende lovgivning samt alle andre forskrifter, der regulerer udførelsen af opgaven. 7/9

8 14. Tavshedspligt og fortrolighed 14.1 Konsulenten skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til behandling af opgaver for Samarbejdspartneren både under selve udførselsperioden og efter en opgaves afslutning. Herudover skal Konsulenten iagttage ubetinget tavshed med hensyn til andre oplysninger vedrørende Samarbejdspartneren/Væksthuset eller andres forhold, som Konsulenten får kendskab til i forbindelse med denne Konsulentaftale. Tilsvarende gælder for alt materiale, der er modtaget fra Samarbejdspartneren/Væksthuset med henblik på udførelse af opgaver omfattet af Konsulentaftalen Konsulenten må ikke uden Samarbejdspartnerens/Væksthusets forudgående, skriftlige samtykke bruge Samarbejdspartneren/Væksthuset som reference, ligesom Konsulenten ikke uden Samarbejdspartnerens/Væksthusets forudgående, skriftlige tilladelse må udsende offentlige meddelelser om Konsulentaftalen. 15. Misligholdelse, erstatning, bod og konkurs 15.1 Misligholder en part Konsulentaftalen væsentligt, har den anden part ret til at ophæve Konsulentaftalen Ved en parts væsentlige misligholdelse forstås bl.a., at den pågældende ikke har leveret den iht. Konsulentaftalen aftalte ydelse til den aftalte tid på den aftalte måde, f.eks. ved forsinkelse med den aftalte ydelse, mangelfuld eller slet ingen ydelse, manglende overholdelse af generelle myndighedskrav og lovgivning, uretmæssig overdragelse af en parts forpligtelser i henhold til Konsulentaftalen, samt tilsidesættelse af bestemmelserne om tavshedspligt og fortrolighed Ophævelse af Konsulentaftalen som følge af en parts væsentlige misligholdelse forudsætter hvor der er tale om en misligholdelse, der kan afhjælpes at den part, som ønsker at ophæve Konsulentaftalen, skriftligt har stillet krav om, at misligholdelsen bringes til ophør, og den anden part ikke herefter bringer misligholdelsen til ophør straks efter modtagelse af påkravet En part er endvidere berettiget til at ophæve Konsulentaftalen, såfremt den anden part erklæres konkurs, standser sine betalinger, tvangsopløses, likvideres eller lignende, og der ikke er stillet fornøden sikkerhed inden for en af førstnævnte part fastsat frist Såfremt en part ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til Konsulentaftalen, har den anden part endvidere ret til at kræve erstatning samt gøre alle andre 8/9

9 misligholdelsesbeføjelser gældende i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler Uanset det ovenfor anførte kan ingen af parterne gøres ansvarlig for indirekte tab af nogen art. 16. Lovvalg og værneting 16.1 For Konsulentaftalen gælder dansk ret Kan uoverensstemmelserne mellem parterne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort ved de almindelige domstole. Sagen skal anlægges ved Retten i Århus. 17. Bilag Bilag 1: Udbudsbetingelser af 12. december 2013 Bilag 2: Beskrivelse af delaftale Bilag 3: Konsulentens tilbud af [ ] Bilag 4: Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol mv. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond (BEK 207/2010) Bilag 5: Logoer 18. Underskrift og ikrafttræden 18.1 Konsulentaftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter Konsulentaftalen underskrives i to originale eksemplarer, hvoraf hver part opbevarer et eksemplar. Aarhus, den / 2014 Aarhus, den / 2014 f. [Samarbejdspartneren] f. [Konsulent] 9/9

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Rammekontrakt om konsulentopgave

Rammekontrakt om konsulentopgave Rammekontrakt om konsulentopgave mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Udbud for www.byggevareinfo.dk

Udbud for www.byggevareinfo.dk 16. september 2010 /LUN Udbud for www.byggevareinfo.dk Erhvervs- og Byggestyrelsen inviterer hermed virksomheder til at byde på opgaver, der har relation til drift af hjemmesiden www.byggevareinfo.dk.

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere