En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår"

Transkript

1 En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

2 en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Fotograf Søren Svendsen Printed in Denmark 2009 ISBN: Copyright Dansk Sygeplejeråd løn og arbejdsvilkår Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden udnyttelse af denne bog eller dele deraf er uden forfatterens skriftlige tilladelse forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser samt fotokopiering i henhold til overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan.

3 En profession med høj værdi for samfundet Sygeplejersker har et stærkt fællesskab. Hvad enten vi er sygeplejestuderende, er i arbejde, er organisatorisk valgte eller har trukket os tilbage fra arbejdsmarkedet, har vi fælles interesser, når det gælder vores fag, løn, arbejdsvilkår og sundhedsvæsenets udvikling. Derfor har vi samlet os i Dansk Sygeplejeråd, som er sygeplejerskernes faglige organisation. Dansk Sygeplejeråd flytter grænser i organisation, fag og samfund. Det fastslår vores vision. Vi kæmper for, at sygeplejersker aflønnes i forhold til professionens værdi for samfundet, og vores organisation varetager sygeplejerskernes interesser, når det gælder løn og arbejdsvilkår. Visionen er udgangspunktet for organisationens holdninger, der styrer vores handlinger. Pjecen, du har foran dig, beskriver vores holdninger til sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår. Holdningerne er: Vi forhandler løn og arbejdsvilkår for alle sygeplejersker. Vores løn skal afspejle sygeplejerskernes værdi for samfundet. Vores arbejdspladser skal være attraktive og udviklende. Sygeplejerskerne er en del af et stærkt forhandlingsfællesskab. Fællesskabet fortsætter, selv om du forlader arbejdsmarkedet.» 3

4 Pjecen er én af i alt fem pjecer om Dansk Sygeplejeråds holdninger. De fire andre handler om vores holdninger til organisationens liv og demokrati, mangfoldighed og ligestilling, sygeplejefaget og sundhedspolitik. God læselyst! Grete Christensen Formand for Dansk Sygeplejeråd 4

5 Vi forhandler løn og arbejdsvilkår for alle sygeplejersker Dansk Sygeplejeråd forhandler løn og arbejdsvilkår for alle sygeplejersker i Danmark. Uanset om du arbejder i en kommune, i en region, i staten eller hos en privat arbejdsgiver, og uanset om du arbejder på en stor eller en lille arbejdsplads, er det Dansk Sygeplejeråd, der har forhandlingsretten med din arbejdsgiver, så længe du er beskæftiget inden for sygeplejerskernes fagområde. Vi arbejder for, at det også kommer til at gælde de sygeplejestuderende i studierelevant fritidsarbejde. Det betyder, at den overenskomst, vi aftaler med arbejdsgiverne, gælder for alle sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd vil søge at få forhandlingsretten for alle sygeplejersker, der er ansat i stillinger, hvor en del af arbejdsområdet og/ eller ansvaret omhandler sygepleje. Fællesskabet er vores styrke, når vi forhandler med arbejdsgiverne, fordi det er nøglen til, at vi kan få en bedre løn og bedre arbejdsvilkår: Hvis sygeplejerskerne skal stå stærkt over for arbejdsgiverne, skal vi have en stærk organisation, der bygger på et levende demokrati. For at vi kan opnå resultater, er det vigtigt, at alle sygeplejersker er med i vores faglige organisation, og at mange benytter de demokratiske muligheder for at deltage. Styrken og sammenholdet er ikke naturgivent. Derfor har vi alle både medlemmer på sundhedsvæsenets arbejdspladser, tillidsrepræsentanter og andre organisatorisk valgte et medansvar for at styrke sygeplejersker- 5

6 nes sammenhold, så Dansk Sygeplejeråd også fremover kan sikre de bedst mulige vilkår på arbejdsmarkedet for alle sygeplejersker. Overenskomster er et dansk anliggende. Men EU tager i stigende grad initiativer, der har betydning for lønnen og arbejdsvilkårene i medlemslandene også for de danske sygeplejersker. Derfor kæmper vi for lønmodtagernes rettigheder i EU og forsøger aktivt at påvirke EU s initiativer. I Danmark er det de faglige organisationer og arbejdsgivernes organisationer, der forhandler lønmodtagernes løn og arbejdsvilkår. Det er den såkaldte»danske aftalemodel«. Konkret betyder det, at Dansk Sygeplejeråd forhandler overenskomstspørgsmål med bl.a. Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Finansministeriet, Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening og en række private arbejdsgivere. Den danske aftalemodel giver den enkelte sygeplejerske mulighed for demokratisk deltagelse og indflydelse på løn og arbejdsvilkår. På europæisk plan varetager Dansk Sygeplejeråd sygeplejerskernes interesser gennem bl.a. EFN (European Federation of Nurses Associations) og EPSU (European Federation of Public Service Unions). 6

7 Vores løn skal afspejle sygeplejerskernes værdi for samfundet Sygeplejersker varetager nogle af de mest vitale funktioner i det danske samfund. Vi yder sygepleje, der har afgørende betydning for patienternes og borgernes sundhed og sikkerhed. International forskning dokumenterer, at patienternes dødelighed øges, indlæggelsestiden forlænges, og antallet af komplikationer, fejl og utilsigtede hændelser stiger, hvis sygeplejen er mangelfuld, f.eks. fordi der er for få sygeplejersker. Vores profession har derfor stor værdi både for samfundet som helhed og for patienter og borgere. Den værdi skal afspejle sig i vores løn og arbejdsvilkår. Derfor skal sygeplejerskerne have et lønløft. Sygepleje skal honoreres på lige fod med de ydelser, medarbejderne på det private arbejdsmarked udfører. Sygepleje har en vigtig samfundsværdi, og det skal afspejles på sygeplejerskernes lønseddel. Det betyder, at sygeplejersker i basisstillinger skal have et lønniveau, der svarer til lønniveauet for medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse, der er ansat på det private arbejdsmarked. Det betyder også, at løn og arbejdsvilkår for andre sygeplejersker bl.a. sygeplejersker med ledelsesansvar, undervisende sygeplejersker og forskende sygeplejersker skal stemme overens med det ansvar og den kompetence, der er i stillingen og være på niveau med andre faggrupper i lignende stillinger. Sygeplejerskerne arbejder især i den offentlige sektor, hvor størstedelen af de ansatte er kvinder, mens mændene er flest i den private sektor. Derfor 7

8 handler lige løn både om lige løn mellem sektorerne på arbejdsmarkedet og lige løn mellem kønnene. Lige løn kræver et langt træk. Det er en langsigtet lønstrategi, der skal indfries over en årrække. For at indfri den langsigtede lønstrategi skal sygeplejerskernes løn skrues sammen af centralt fastsatte rettigheder og lokale muligheder. De centralt fastsatte rettigheder skal afspejle vores uddannelse og kompetence, og de skal være med til at sikre, at sygeplejerskernes grundlæggende vilkår er lige. De lokale muligheder skal give plads til de forskelligheder, vores stillinger indeholder lokalt. Vi vil have en god pensionsordning, der bygger på de kollektive overenskomster, er obligatoriske og hviler på et solidarisk princip. Formålet med pensionsordningen er at give sygeplejerskerne økonomisk tryghed i forskellige livssituationer. Derfor skal vores pension forbedres. I dag tjener en privatansat med en mellemlang videregående uddannelse betydeligt mere end en sygeplejerske, der har en uddannelse af samme længde. Sygeplejerskers livsløn er lavere end en række andre grupper med samme uddannelseslængde. 8

9 Vores arbejdspladser skal være attraktive og udviklende Sygeplejerskernes arbejdspladser skal være attraktive og udviklende. Det er forudsætningen for, at patienter og borgere kan få sygepleje af høj kvalitet. Gode arbejdspladser er også nødvendige, for at sundhedsvæsenet kan rekruttere nye sygeplejestuderende til faget, og for at de nuværende sygeplejersker har lyst til at fortsætte i faget så længe som muligt. En sygeplejerskes arbejdsplads er attraktiv, når sygeplejen har gode vilkår. En af de vigtigste opgaver for vores arbejdsgivere er at skabe de betingelser. Det kræver en indsats på en række felter: Arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen: Sygeplejersker skal have indflydelse på, hvordan arbejdstiden skal tilrettelægges. Det er en forudsætning for, at der både er høj faglig kvalitet i patientforløbene, og at den enkelte sygeplejerskes muligheder for at få arbejds- og privatliv til at hænge sammen bliver tilgodeset. Arbejdspladserne skal være rummelige: Rummelighed i sundhedsvæsenet er en væsentlig samfundsmæssig værdi af betydning for patienter og borgere, fordi det skaber plads til forskelligheder også kulturelle. Rummelighed har stor betydning for sygeplejerskerne, fordi det er en forudsætning for, at der er plads til studerende og mindre erfarne kolleger, plads til at integrere og fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne og plads til at fastholde seniorer længst muligt i faget. Ansvar og autonomi skal harmonere: Mange sygeplejersker har en travl hverdag, hvor vitale beslutninger skal træffes hurtigt og under pres. Det er os som sygeplejersker, der bedst kender arten af og kravene til de opgaver, vi udfører, og derfor skal vi have et professionelt råderum til at udføre arbejdet. Normeringen skal understøtte, at patienter og borgere får optimal sygepleje. 9

10 Arbejdsmiljøet skal være sundt og sikkert: Et godt arbejdsmiljø skal tænkes ind i alle beslutningsprocesser på arbejdspladserne. Ledere, medarbejdere og sikkerheds- og tillidsrepræsentanter har sammen opgaven med at skabe et sundhedsfremmende og forebyggende arbejdsmiljø. Høj faglig kvalitet i sygeplejen og et sundt og sikkert arbejdsmiljø for sygeplejerskerne er to sider af samme sag. Kompetenceudvikling i fokus: Sygeplejersker skal have gode muligheder for kompetenceudvikling. Der skal være plads til, at hverdagen er fagligt udviklende, og sygeplejersker skal have adgang til den nødvendige efter-, special- og videreuddannelse. Det er en vigtig opgave for lederne at sætte faglig udvikling højt på dagsordenen. Faglig udvikling for studerende: Sygeplejestuderende skal have gode muligheder for faglig udvikling i klinikopholdene. Derfor må de studerende ikke indgå i normeringen på arbejdspladserne. Studerende skal have mulighed for professionel udvikling og sparring på højt niveau. Vi vil bruge vores arbejdstid på det, vi er uddannet til: Udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje. 10

11 Sygeplejerskerne er en del af et stærkt forhandlingsfællesskab Dansk Sygeplejeråd er en del af et stærkt forhandlingsfællesskab: Sundhedskartellet. Det stiller os stærkere i forhandlingerne med arbejdsgiverne, at vi står sammen med andre sundhedsgrupper, der har nogenlunde samme uddannelseslængde, samme arbejdspladser og samme arbejdsvilkår som sygeplejerskerne. Vi vil bruge det faglige og arbejdspladsbaserede fællesskab mellem Sundhedskartellets grupper til at lægge et massivt pres på arbejdsgiverne, så vi opnår bedre løn og arbejdsvilkår. Med ca medlemmer er Sundhedskartellet et stort og stærkt forhandlingsfællesskab i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråds arbejde i Sundhedskartellet tager udgangspunkt i, at vi sammen i fællesskabet sætter medlemmerne først: Det er et væsentligt mål for Sundhedskartellet, at overenskomstforhandlingerne med vores arbejdsgivere skal munde ud i skræddersyede løsninger, som tager afsæt i medlemmernes dagligdag og arbejdsopgaver. Gennemskuelighed og nærhed er nøgleord. Dansk Sygeplejeråds arbejde i Sundhedskartellet tager også udgangspunkt i, at sundhedsgruppernes lønniveau skal afspejle de væsentlige samfundsmæssige opgaver og funktioner, de varetager. Derfor skal sundhedsgruppernes lønindplacering forbedres, så medlemmerne aflønnes i forhold til professionernes værdi for samfundet. 11

12 Sundhedskartellet blev stiftet i 1997 og har 11 medlemsorganisationer: Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandplejerforening, Danske Afspændingspædagoger, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen, Foreningen af Radiografer i Danmark, Jordemoderforeningen, Kost og Ernæringsforbundet og Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter. Læs mere på Fællesskabet fortsætter, selv om du forlader arbejdsmarkedet Når du af den ene eller anden grund forlader arbejdsmarkedet, er sygeplejerskernes fællesskab med til at sikre, at du har gode økonomiske vilkår. Derfor har vi prioriteret en kollektiv pensionsordning ved overenskomstforhandlingerne. Pensionsordningen hviler på et solidarisk princip: Vi har et ansvar for at give hinanden et økonomisk sikkerhedsnet, når man træder ud af arbejdsmarkedet hvad enten det er på grund af alder, sygdom eller noget tredje. Det solidariske princip viser sig også ved, at alle som udgangspunkt bliver optaget af pensionskassen uden at give oplysninger om helbredstilstand. 12

13 Medlemsdemokratiet i vores pensionskasse er med til at sikre, at der inden for de kollektive rammer er god plads til, at det enkelte medlem får de rette valgmuligheder på de rette tidspunkter. Vores organisation har også et tæt samarbejde med Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA) for at give dig de bedste muligheder, hvis du mister arbejdet både økonomisk og når det gælder rådgivning og for at give dig den bedst mulige vejledning om f.eks. efterløn. A-kassen optager både sygeplejersker og medlemmer fra de andre faggrupper inden for Sundhedskartellet, fordi vi har et tæt fagligt og arbejdsmæssigt fællesskab. Læs mere om pensionskassen på Læs mere om arbejdsløshedskassen på 13

14 en profession med høj værdi for samfundet Pjecen er én af i alt fem pjecer om Dansk Sygeplejeråds holdninger. De fire andre handler om vores holdninger til organisationens liv og demokrati, mangfoldighed og ligestilling, sygeplejefaget og sundhedspolitik. Holdningerne er: Vi forhandler løn og arbejdsvilkår for alle sygeplejersker. Vores løn skal afspejle sygeplejerskernes værdi for samfundet. Vores arbejdspladser skal være attraktive og udviklende. Sygeplejerskerne er en del af et stærkt forhandlingsfællesskab. Fællesskabet fortsætter, selv om du forlader arbejdsmarkedet. DANSK SYGEPLEJERÅD Sankt Annæ Plads 30 Postbox København K Tlf Fax Grafisk Enhed løn og arbejdsvilkår

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE Attraktive akademikerarbejdspladser i det offentlige Projektledelse og analyse: Morten Fisker og Morten Hyllegaard Styregruppe: Käthe Munk Ryom og

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere